Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard"

Transcriptie

1 Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1

2 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak. Onzekerheid en onduidelijkheid zijn troef als het gaat om de totstandkoming van deze nieuwe wet. Bij het regeerakkoord van 2012 bleek de Wet Werken naar Vermogen ingewisseld te worden voor de Participatiewet. In het Sociaal Akkoord dat het kabinet dit voorjaar sloot kwamen er forse wijzigingen in de plannen. De invoeringsdatum schoof op naar 1 januari Een concreet wetsvoorstel ligt er nog altijd niet. Daarbij zijn de financiële middelen voor de uitvoering van de wet verregaand onduidelijk. Duidelijk is slechts dat met fors minder middelen, fors meer mensen geholpen moeten worden. Dat betekent dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Al met al geen omstandigheden die uitnodigen voor het stellen van een kader. Toch is dat niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Noodzakelijk om tijdig voor de invoeringsdatum van 1 januari 2015 klaar te zijn met de organisatie en de bijbehorende dienstverlening. Wenselijk ook omdat bij alle onduidelijkheid wel duidelijkheid bestaat over een zeer forse financiële achteruitgang en over de noodzaak om een blijvend grote groep van cliënten te ondersteunen. Vanuit die optiek is toegewerkt naar deze kadernota. In de nota wordt aan de hand van een aantal centrale thema s een beeld geschetst van de richting die we kiezen. Daarbij komt een stuk inhoudelijke informatie. Bij de Kadernota hoort ook de Nulmeting Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW), sociale werkvoorziening WHWbedrijven en Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Daarin is de feitelijke informatie die we hebben over deze drie groepen verzameld. Zo wordt de basis gelegd voor een beleid en uitvoering die te toetsen zijn aan de uitgangspositie. In de periode tot de ingang van de wet wordt deze kadernotitie nog uitgewerkt in een aantal beleidsnotities op de deelonderwerpen. In de Hoeksche Waard werken de vijf gemeenten samen met hun gemeenschappelijke regelingen RSDHW en WHW-bedrijven aan de komst van de Participatiewet. Tegelijk is er oog voor de grotere regionale verbanden waarin de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen opereren. Ook de verbinding met partijen uit de samenleving speelt een belangrijke rol. In het bijzonder geldt dit wel voor de werkgevers, zowel in de Hoeksche Waard als daarbuiten. De nieuwe wet en de daarbij behorende schaarse middelen dwingen tot een stevige gezamenlijke aanpak. Deze aanpak is nog meer nodig omdat het gaat om kwetsbare mensen en hun plaats in de samenleving. Dit gezamenlijke belang en deze gezamenlijke verantwoordelijkheid bieden de kans om in de Hoeksche Waard te komen tot een uitvoering waarbij iedereen er toe doet. Tegelijkertijd kunnen met een gezamenlijke uitvoering de middelen daar worden ingezet waar ze de beste kans bieden op participatie op de arbeidsmarkt. 2

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Samenvatting, wettelijk kader en leeswijzer 4 Kadernota Werk en Inkomensondersteuning A. Uitgangspunten Participatiewet 6 B. Regie en verantwoordelijkheid 6 C. Doelgroepen en doelgroepindeling 6 D. Arbeidsmarktgericht werken 7 E. Inkomensondersteuningsbeleid 7 F. Plichten 7 G. Financiën en resultaatsturing 8 Toelichting en argumentatie A.1. Uitgangspunt Participatiewet 9 B.1. Regie en verantwoordelijkheid 9 B.1.1. Eén (uitvoerings-)organisatie 9 B.1.2. Verlengd bestuur 10 C.1. Doelgroepen en doelgroepindeling 10 C.1.1. Doelgroepindeling 12 D.1. Arbeidsmarktgericht werken 12 D.1.1. Spoor 1: lokaal gerichte inzet 13 D.1.2. Spoor 2: Schaalvergroting en nauwere samenwerking op Hoeksche Waards niveau 14 E.1. Inkomensondersteuningsbeleid 14 F.1. Plichten 15 G.1. Financiën en resultaatsturing 16 G.1.1. Financiën 16 G.1.2. Resultaatsturing en monitoring 18 Bijlage 1. Nulmeting, inventarisatie en analyse 23 3

4 Wettelijk kader, samenvatting en leeswijzer Wettelijk kader Het wettelijk kader voor de invoering van de Participatiewet is de contourennota Participatiewet. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet al wel nadere afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. In het Sociaal Akkoord vinden het kabinet en de sociale partners elkaar in een structurele aanpak voor de economie en de arbeidsmarkt met als doel om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. Het Sociaal Akkoord heeft grote gevolgen voor het gehele terrein van de sociale zekerheid: onder andere het ontslagrecht, de positie flexwerkers, de Werkloosheidswet, maar ook de voorgenomen Participatiewet zal op onderdelen veranderen. Vergelijking van de tekst van het Sociaal Akkoord en de Kamerbrief van het kabinet leert, dat er subtiele, maar veel betekenende verschillen zitten in beide documenten. Met de invoering van de Participatiewet worden de bestaande wetten onder één regeling gebracht. Het gaat daarbij om de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dit betekent dat voor iedereen dezelfde rechten en plichten gaan gelden. De gemeente krijgt een centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Zo komt er meer duidelijkheid. De Participatiewet is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. De Participatiewet staat niet op zichzelf en is één van de decentralisaties binnen het hele sociaal domein. Redenen voor herziening van het sociaal domein komen voort uit verschillende ontwikkelingen: - Het totale stelsel wordt onbetaalbaar - De gedachte is dat de gemeente dicht bij de burgers staat waardoor zij de ondersteuningsvraag beter kent (maatwerk) - Dat de gemeente daardoor goedkoper kan organiseren. De regering heeft de ambitie om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen en vindt participatie bij voorkeur plaats via werk. Deze ambitie delen de Hoeksche Waardse gemeenten. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale-, economische- en financiële zelfstandigheid en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde van inwoners. De vertaling van deze ambitie vindt plaats binnen deze kadernotitie. De Participatiewet zal naar verwachting in het najaar 2013 ter besluitvorming worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is duidelijk wat de Participatiewet voor de gemeente betekent. Samenvatting Algemeen is de lijn van dit kader wie kan werken, werkt. De gemeente heeft de regie over de aanpak van de Participatiewet en stelt het nieuwe kaderbeleid vast. De gemeente werkt hierbij nauw samen met betrokken partijen als werkgevers, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Uitzendbureaus en (vertegenwoordigers van) cliënten. Daarnaast stemmen de gemeenten af met de (arbeidsmarkt)regio. Voor het ontwikkelen van een aanpak Participatiewet is een kanteling in denken en doen nodig. Dit is een beweging naar een meer actieve werkgeversbenadering waarin werk voorop staat. Deze beweging hebben wij in de Hoeksche Waard al in gang gezet en vereist een andere kijk op de dienstverlening vanuit de gemeente en de professionals bij 4

5 Werk en Inkomen en de inwoners om wie het gaat. Vanuit dit standpunt is in het kader opgenomen dat uitgegaan wordt van één (uitvoerings)organisatie voor de gehele doelgroep (WWB, Wsw en Wajong). De financieringsgrond en/of de afstand tot de arbeidsmarkt zal niet langer de inzet van de re-integratiemiddelen bepalen. Uitgegaan wordt van een doelgroepindeling en de daarbij behorende verdiencapaciteit. De re-integratiemiddelen zullen, mede gezien de bezuiniging die het Rijk toepast op deze middelen, ingezet worden voor de doelgroep 2. Daarnaast biedt de gemeente voor alle klanten een snelle en transparante vorm van inkomensondersteuning die, meer dan voorheen, gerelateerd is aan arbeidsparticipatie. Vanuit financieel oogpunt wordt uitgegaan van het principe dat de Participatiewet op een financieel verantwoorde manier binnen de door de wet gestelde financiële kaders wordt uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal kaders opgenomen die het mogelijk kunnen maken. Leeswijzer In het voorliggende kader zijn de keuzes en uitgangspunten opgenomen waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de Participatiewet. In paragraaf A zijn de algemene uitgangspunten van de Participatiewet benoemd. In paragraaf B tot en met G zijn de overige kaders opgenomen. In dit gedeelte worden de meer specifieke kaders over regie en verantwoordelijkheid, doelgroep en doelgroepindeling, arbeidsmarktgericht werken, inkomensondersteuningsbeleid, plichten en financiën en resultaatsturing verwoord. De toelichting en argumentatie op basis waarvan de kaders zijn opgesteld vindt u in A.1. tot en met G Bijlage 1 is de nul-meting. De nul-meting is gebruikt ter onderbouwing van de kaders. 5

6 Kadernota Werk en Inkomensondersteuning A. Uitgangspunt Participatiewet EIGEN KRACHT Vanuit het principe iedereen kan iets, iedereen doet iets willen we de participatie van burgers in de samenleving vergroten. De burger zelf is primair verantwoordelijk voor zijn deelname aan de samenleving. Iedereen wordt gestimuleerd om door inzet van zijn/haar talenten, kracht, creativiteit en netwerk te participeren en economisch- en financieel zelfredzaam te zijn. We vragen de burger het maximale uit zichzelf te halen en passen onze dienstverlening daarop aan. Een dienstverlening die op maat is, maar niet vrijblijvend. WIE KAN WERKEN, WERKT Deelname aan de arbeidsmarkt en het zelf voorzien in de eigen kosten van bestaan is de beste manier om economische- en financiële zelfredzaamheid te bereiken. De inspanningen op het gebied van re-integratie zijn vooral gericht op uiteindelijke (gedeeltelijke) uitstroom naar de arbeidsmarkt. B. Regie en verantwoordelijkheid GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INTEGRALITEIT EN SAMENHANG Voor de samenwerking in het kader van één gezin, één plan en één regisseur voor gezinnen met meervoudige problemen is gemeentelijke regie nodig. De gemeente is primair verantwoordelijk voor samenhang binnen het sociaal domein en aanpalende (beleids-)domeinen. EÉN WET, ÉÉN DOELGROEP, ÉÉN (UITVOERINGS)ORGANISATIE Bij één Participatiewet met gelijke rechten en plichten voor één doelgroep en één ongedeeld re-integratiebudget hoort één (uitvoerings-) organisatie. De (uitvoerings-) organisatie en de kaders die hieraan mee worden gegeven, staan niet los van de activiteiten binnen de andere beleidsvelden jeugd, arbeidsmarkt, zorg, welzijn en onderwijs. VERHOUDING TUSSEN GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN ÉÉN (UITVOERINGS-)ORGANISATIE: VERLENGD BESTUUR Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Om de nieuwe wet efficiënt en effectief uit te kunnen voeren, brengen we de uitvoering onder bij één organisatie. De verhouding tussen gemeenten en de uitvoeringsorganisatie wordt gekenmerkt door verlengd lokaal bestuur waarbij gemeenteraden en colleges actief grip houden op de (uitvoerings-)organisatie door hiervoor (beleidsmatige) kaders vast te stellen. C. Doelgroepen en doelgroepindeling DOELGROEP Wij gaan uit van talenten, waarbij elke mogelijkheid op de arbeidsmarkt wordt benut. Wij gaan uit van economische toegevoegde waarde (verdiencapaciteit) en inzet op werk. Actieve betrokkenheid, inzet van eigen kracht en netwerk en zelf verantwoordelijkheid nemen staat voorop, ongeacht de doelgroepindeling. DOELGROEPINDELING We gaan uit van een doelgroepindeling gebaseerd op verdiencapaciteit. Het grootste deel van de re-integratiemiddelen wordt ingezet voor de groep met arbeidspotentie. 6

7 VOORKOMEN VAN UITVAL We richten ons op verkrijgen van werk en beperking van uitval. De ondersteuning is gericht op vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op toeleiding naar werk. In tweede instantie willen we uitval van participatie voorkomen. In samenwerking met partners wordt preventiegerichte ondersteuning ingezet. D. Arbeidsmarktgericht werken MARKTGERICHT De vraag van werkgevers naar personeel en diensten staat centraal. Onze inzet van reintegratie-activiteiten, -middelen en dienstverlening is daar primair op (in)gericht. SOCIAL RETURN Wij creëren een aanvullende arbeidsmarkt voor de doelgroep, waarbij primair gekeken wordt naar mogelijkheden van inbesteden in plaats van aanbesteden. Bij aanbesteding, subsidieverstrekking of andersoortige gemeentelijke opdrachtverstrekking is Social Return of Investment (SROI) opgenomen. Wij geven zelf het goede voorbeeld door inbedding van social return in het eigen personeelsbeleid. ARBEIDSMARKTREGIO Wij nemen een actieve rol in onze arbeidsmarktregio. Om optimaal rendement te krijgen van de mogelijkheden op de schaal van de Hoeksche Waard en die van Rijnmond, wordt ingezet op een Hoeksche Waardse arbeidsmarktstructuur. E. Inkomensondersteuningsbeleid INKOMENSONDERSTEUNINGSBELEID ALS MAATWERK Bij het bieden van inkomensondersteuning wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de burger met een minimum inkomen. De huidige afzonderlijke regelingen en voorzieningen staan niet centraal maar de individuele ondersteuningsbehoefte van de burger op de verschillende leefdomeinen. Het inkomensondersteuningsbeleid heeft een vangnetfunctie en is per definitie maatwerk. Degene, die over onvoldoende middelen beschikt om te voorzien in de bijzondere kosten van het bestaan, heeft recht op inkomensondersteuning. Dit op grond van bijzondere individuele omstandigheden. De ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo zwaar als nodig is. De gemeenten hebben een additionele rol die bestaat uit faciliteren, stimuleren, ondersteunen, interveniëren en handhaven. INKOMENSONDERSTEUNINGSBELEID EN ARBEIDSPARTICIPATIE Het inkomensondersteuningsbeleid wordt meer gekoppeld aan arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat het inkomensondersteuningsbeleid de arbeidsparticipatie zoveel mogelijk dient te bevorderen. Arbeidsvermogen, participatievermogen, eigen kracht en financieel vermogen staan hierbij voorop. F. Plichten PLICHTEN Wij gaan er van uit, in het verlengde van aanscherping van Rijksbeleid op dit gebied, dat het recht op uitkering de plicht geeft tot inzet. Op de voorwaarden behorend bij een uitkering wordt scherp toegezien en gehandhaafd. TEGENPRESTATIE Er wordt ingezet op wederkerigheid oftewel tegenprestatie naar vermogen. 7

8 G. Financiën en resultaatsturing FINANCIEEL VERANTWOORD De Participatiewet wordt op een financieel verantwoorde manier binnen de door de wet gestelde financiële kaders uitgevoerd. De focus van de uitvoering en financiën ligt op het verkrijgen van werk. Het door re-integratie activiteiten bespaarde Inkomensdeel wordt bestemd voor re-integratie van doelgroepen. Wij zetten in op het benutten van alternatieve financieringsstromen. MEER RESULTAATSTURING We sturen op resultaten. Er worden met de uitvoeringsinstelling afspraken gemaakt over andere resultaten dan alleen uitstroomcijfers. 8

9 Toelichting en argumentatie A.1. Uitgangspunt Participatiewet Vanuit het principe iedereen kan iets, iedereen doet iets willen we de participatie van onze burgers in de samenleving vergroten. De burger zelf is primair verantwoordelijk voor zijn deelname aan de samenleving. Iedereen wordt gestimuleerd om door inzet van zijn/haar talenten, kracht, creativiteit en netwerk te participeren en zelfredzaam te zijn. We vragen de burger het maximale uit zichzelf te halen en passen onze dienstverlening daarop aan. Een dienstverlening die op maat is, maar niet vrijblijvend. Deelname aan de arbeidsmarkt en het zelf voorzien in de kosten van bestaan is de beste manier om economische- en financiële zelfredzaamheid te bereiken. De inspanningen op het gebied van re-integratie zijn daarom vooral gericht op uiteindelijke (gedeeltelijke) uitstroom naar de arbeidsmarkt. Als deelname aan de arbeidsmarkt nog niet volledig mogelijk is, bestaat de (tijdelijke) mogelijkheid van aanvullende (inkomens) ondersteuning. Wanneer de verdiencapaciteit van inwoners ontoereikend is om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, passen we onze dienstverlening hierop aan. Dan wordt ingezet op arbeidsparticipatie in de vorm van beschut werken of tijdelijk werken met behoud van uitkering. Als arbeidsparticipatie (nog) niet mogelijk is, gaan we uit van de maatschappelijke verdiencapaciteit. Een vorm van onbetaalde participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) behoort tot de mogelijkheden. B.1. Regie en verantwoordelijkheid Vanaf 1 januari 2015 is alle nieuwe wet-en regelgeving en de daarmee samenhangende forse rijksbezuiniging in het sociale domein een feit. Dit betekent voor gemeenten herbezinning op de eigen rol en verantwoordelijkheid in dit nieuw vorm te geven veld. Omdat meer taken en budgetten bij de gemeenten zijn ondergebracht, hebben gemeenten meer dan voorheen de mogelijkheid en daarmee ook een verantwoordelijkheid, om in geval van multiproblematiek, uitvoering te geven aan één gezin, één plan en één regisseur. Dit betekent dat wij moeten zorgen voor samenhang binnen het sociaal domein en aanpalende (beleids-)domeinen. Het betekent ook sturen op samenhang in bestaande en nieuwe ketens. Dit doen we door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan onze inwoners en aan in- en externe partners. Nadrukkelijk wordt de verbinding gelegd met de andere leefdomeinen. In dit kader kan een spanningsveld ontstaan voor een burger met meervoudige problemen op verschillende domeinen en tegelijkertijd inkomensondersteuning (in de vorm van een uitkering) ontvangt die niet vrijblijvend is (bijvoorbeeld een verplichting in de vorm van werken of een andere vorm van participatie). Het hebben van meervoudige problemen hoeft niet per definitie te betekenen dat iemand niet aan deze verplichting zou kunnen voldoen. Uitgangspunt blijft dat de ondersteuning niet vrijblijvend is. Dit betekent dat de (re-integratie) verplichtingen, inclusief het sanctioneren bij verwijtbaar gedrag, in het kader van de zelfverantwoordelijkheid van toepassing is. Uitgangspunt hierbij is wel dat de problemen beheersbaar moeten zijn. Als dit niet het geval is, waardoor de kans op uitval dermate groot is, of de kans op herstel dermate gering, dan zijn de omstandigheden van een burger van doorslaggevend belang voor de beoordeling of iemand kan participeren of niet. Dit past in het perspectief dat de gemeente primair een additionele rol heeft die bestaat uit faciliteren, stimuleren, ondersteunen, interveniëren en handhaven. B.1.1. Één (uitvoerings-)organisatie De drie decentralisaties en meer specifiek de Participatiewet brengen grote beleidsmatige veranderingen met zich mee en gaan gepaard met flinke kortingen op de budgetten. Dit vraagt veel van de betrokken organisaties op het gebied van bedrijfsvoering, beleid en financiën. Bij één Participatiewet met gelijke rechten en plichten voor één doelgroep en één ongedeeld re-integratiebudget hoort daarom één (uitvoerings-) organisatie. Vertrekpunt 9

10 is één (uitvoerings-)organisatie die dichtbij de burger/doelgroep staat. Het betekent één (uitvoerings-)organisatie die intensief samenwerkt met ondernemers (werkgevers), onderwijs en maatschappelijke partners. Met één (uitvoerings-)organisatie worden alle vormen van dienstverlening en instrumenten, om mensen te ondersteunen in het doorgroeien naar zo regulier mogelijk werk, samengevoegd. Eén integrale uitvoering van de Participatiewet binnen één (uitvoerings-)organisatie zorgt voor eenduidigheid. Bovendien is er meer integraal zicht op en kennis van de doelgroep door samen in één organisatie aan de dienstverlening te werken. Hierdoor kan ook meer kruisbestuiving tussen de verschillende professionals plaatsvinden. Op deze manier gaan we de nieuwe wet efficiënt en effectief uitvoeren, zodat versnippering in de uitvoering tegen wordt gegaan. De (uitvoerings-)organisatie en de kaders die hieraan mee worden gegeven, staan ook niet los van de activiteiten binnen de andere beleidsvelden jeugd, arbeidsmarkt, zorg, welzijn en onderwijs. B.1.2. Verlengd bestuur In de Participatiewet is geregeld dat de raad en het college betrokken zijn bij strategische/kaderstellende onderwerpen en dat zij controle uit kunnen oefenen. Dit geldt zeker nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor samenhang binnen het sociaal domein en aanpalende (beleids-)domeinen. Om de betrokkenheid en invloed van de individuele gemeenten bij de uitvoering van de wet te kunnen waarborgen, wordt het budget door het Rijk verstrekt aan de individuele gemeenten. Door het budget aan de individuele gemeenten te geven, is vanuit het Rijk beoogd, dat het college en de gemeenteraad betrokken zijn en meer naar eigen inzicht controle uit kunnen oefenen. In het verleden is gebleken dat het voor gemeenten lastig is om in stelling te komen op strategische onderwerpen. Hierdoor bestaat steeds meer de roep om verlengd lokaal bestuur in plaats van verlegd. De term verlengd lokaal bestuur houdt in dat de uitvoerende partij, die onderdeel is van de gemeenten, nog steeds publieke taken ten behoeve van de gemeenten uitvoert en de gemeentelijke doelen bereikt. Gemeenteraden en colleges houden actief grip op de (uitvoerings-)organisatie door hiervoor (beleidsmatige)kaders vast te stellen. Daarvoor is de raad aan zet; zij bepaalt zelf welke (lokale) doelen zij wil bereiken. Door het formuleren van maatschappelijke effecten, heldere beleidsdoelstellingen en de daarbij horende resultaten en indicatoren, kan de raad actief grip houden door middel van het bepalen van lokale doelen. Hierbij gaat het over resultaten die door de uitvoeringsorganisatie worden geleverd, in plaats van de protocollen en over het maatschappelijk effect dat wordt bereikt in plaats van eenheden. Dit past bij de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek WHW-bedrijven. C.1. Doelgroepen en doelgroepindeling De huidige doelgroep voor gemeenten is vastgelegd in de WWB en de Wsw. Deze doelgroep wordt gevormd door: personen die in zodanige omstandigheden verkeren, dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien en derhalve recht op bijstand hebben; jongeren zonder werk of zonder arbeidsmarktrelevante startkwalificatie; niet-uitkeringsgerechtigden (NUO ers of Nuggers); personen met (WWB-)gesubsidieerd werk en personen die aangewezen zijn op aangepast werk (Wsw-indicatie). Met de komst van de Participatiewet wordt de gemeentelijke doelgroep uitgebreid met personen met arbeidspotentie die op hun 18 e jaar een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of hadden, waardoor zij geen 100% loonvormende arbeid zouden kunnen verrichten (nu nog Wajong-uitkeringsgerechtigden genoemd). Een Wajong-uitkering is per 1 januari 2015 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt, wordt herkeurd. 10

11 Het zittende bestand Wsw behoudt haar rechten ondanks de introductie van de nieuwe Participatiewet. De oude rechten worden door het kabinet gewaarborgd. Het zittende bestand heeft geen re-integratieplicht en behoudt de relatief gunstige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociale Werkvoorziening. De Participatiewet heeft als hoofdlijn dat alle inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie zullen leiden naar (gedeeltelijk) betaalde en onbetaalde loonvormende arbeid. Daarbij is het belangrijk dat degene die onze doelgroep daadwerkelijk ontvangen, de werkgevers, meer betrokken raken. De groep (toekomstige) werkgevers kan worden beschouwd als nieuwe doelgroep voor de gemeente. De gemeentelijke doelgroep kent verschillende financieringsachtergronden. Binnen dit kader focussen we niet op de verschillende financieringsbronnen of uitkeringssoorten. Het zijn niet die verschillende financieringsachtergronden die de mate van ondersteuning op het gebied van re-integratie bepalen, maar de mogelijkheden van de doelgroep zelf. We gaan niet uit van de beperkingen die mensen hebben, maar juist van hun mogelijkheden en talenten. Het (h)erkennen van eigen kracht en het aanspreken op zelf oplossend vermogen nemen hier een cruciale plaats in. Daardoor zullen inwoners naar vermogen betaald werken, wordt hun zelf organiserend vermogen aangesproken en de uitkeringsafhankelijkheid zoveel mogelijk terug gedrongen. De forse bezuinigingen op het re-integratiedeel vragen om een gerichte inzet van de middelen. De prioritaire doelgroep voor de komende jaren zijn personen met een economische verdiencapaciteit die een plek op de arbeidsmarkt niet zelfstandig kunnen vinden. Het impliceert niet dat mensen met perspectief op werk die het op eigen kracht kunnen redden, geen aandacht krijgen. Integendeel, we zijn oplettend voor hen opdat zij niet vervallen in een langduriger verblijf in de bijstand. Ook hen spreken we aan op hun verantwoordelijkheid om uitkeringsonafhankelijk te worden. We kiezen voor een driedeling van de doelgroep, maar stellen daarbinnen nog een prioritaire doelgroep: de jongeren. Wanneer deze jongeren een uitkering krijgen, worden zij ook ingedeeld binnen de bovenstaande doelgroepen. Door leeftijd en problematiek zijn zij wel een specifieke groep, die extra aandacht verdient. Binnen de wereld van groeiende dreigende tekorten op de arbeidsmarkt moeten alle mogelijkheden aangegrepen worden om de jongste generatie werknemers niet definitief voor de arbeidsmarkt af te schrijven. We sluiten aan bij het aanvalsplan jeugdwerkloosheid Rijnmond, waarbij wij de keuzes binnen dit plan zullen volgen en de mogelijkheden om aanspraak te maken op de benodigde financieringsbronnen zoveel mogelijk zullen benutten. Vanwege de beschikbare budgetten zijn keuzes op het gebied van re-integratie noodzakelijk. De hoofdlijn van de Participatiewet is dat alle inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie zullen leiden naar (gedeeltelijk) betaalde en onbetaalde arbeid. We gaan uit van drie doelgroepen met een onderscheid naar verschillende niveaus van verdiencapaciteit. De indeling is gebaseerd op een percentage van de verwachte loonwaarde van een persoon, afgezet tegen het Wettelijk Minimumloon (WML). De bestaande populaties van de SW en de WWB worden ook in deze doelgroepen ingedeeld. De huidige SW-populatie hoort deels tot de categorie beschut werken of heeft een beperkte loonwaarde. 11

12 C.1.1. Doelgroepindeling Dit leidt tot de keuze om uit te gaan van de volgende doelgroepindeling. 1. Personen met een maximale economische verdiencapaciteit Dit zijn personen, die naar verwachting voor een korte periode een beroep doen op een uitkering, omdat ze (tijdelijk) geen inkomsten hebben. Hun aanwezige productiviteit maakt dat zij bij werkaanvaarding een verdiencapaciteit hebben van rond de 100% van het WML. 2. Personen met economische verdiencapaciteit Wanneer personen tussen de 30% tot 100% productief zijn vallen zij in deze groep. Zij zijn (nu nog) onaantrekkelijk voor het bedrijfsleven vanwege hun productiviteit die onder de 100% ligt. Daardoor voldoen zij niet aan de standaard vacatures/eisen van de arbeidsmarkt. Op dit moment benutten we het deel dat deze persoon economisch productief zou kunnen zijn niet volledig. Voor deze groep is de mogelijkheid om te gaan werken en betaald te krijgen naar productiviteit (loonwaarde) een goede ondersteuning, ten einde voor dat deel te werken bij een reguliere werkgever. 3. Personen met een maatschappelijke verdiencapaciteit (< 30 %) Wanneer duidelijk is dat een persoon geen economisch toegevoegde waarde kan leveren, wordt iemand in deze groep ingedeeld. Dit ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid ook voor de meest kwetsbare burgers voorzieningen te treffen. De vanzelfsprekendheid om deze voorzieningen vanuit re-integratie in te zetten vervalt. Mede gelet op de bezuinigingen op de Participatiewet is het niet langer verdedigbaar re-integratiemiddelen ter beschikking te stellen voor activiteiten die niet direct gericht zijn op het verkrijgen van betaald werk. Voor hen, waarvoor werken op de reguliere arbeidsmarkt geen reële optie is, blijft de plicht bestaan verantwoordelijkheid te nemen om te participeren in de samenleving en zich in te zetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Mensen zullen op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. Het zwaartepunt van de dienstverlening ligt bij doelgroep 1. Deze groep heeft een hoge verdiencapaciteit en legt daardoor weinig beslag op het re-integratiebudget. Voor deze groep geldt dat de focus ligt op de poortwachtersfunctie. Voor deze groep is van belang dat een goede samenwerking met de werkgevers tot stand wordt gebracht zodat deze groep geen gebruik hoeft te maken van een uitkering. Binnen de doelgroepindeling maken we de keuze om het grootste deel van het reintegratiebudget te besteden aan personen uit de doelgroep met arbeidspotentie (groep 2). Omdat de stap tussen de uitkeringsgerechtigde en het creëren van economisch toegevoegde waarde te groot is, is de ondersteuning van de gemeente gericht op ondersteuning van instrumenten en voorzieningen. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld met hun werkzaamheden een economische toegevoegde waarde bij werkgevers of reguliere arbeidsmarkt te vertegenwoordigen. Dit rechtvaardigt de keuze om het overgrote deel van het re-integratiebudget in te zetten voor deze doelgroep. Als er geen directe relatie is met (de toeleiding naar) werk (groep 3), is daar vanuit de gemeentelijke budgetten voor re-integratie geen geld meer voor beschikbaar. Voor die personen zal de dienstverlening gericht zijn op het afstemmen met andere voorzieningen of beschut werken binnen het sociale- of economische domein zodat maatschappelijk participatie mogelijk is en blijft. Vanuit het sociaal domein bestaat een gezamenlijke taak om ervoor te zorgen dat deze groep mensen actief betrokken wordt en mee kan blijven doen in onze samenleving. D.1. Arbeidsmarktgericht werken De gemeenten hebben een wettelijk taak in het bieden van inkomensondersteuning en ondersteuning gericht op het verkrijgen van werk als blijkt dat de persoon daar zelf niet effectief in is. Het uiteindelijke doel is economische- en financiële zelfredzaamheid. Om de doelgroep optimaal te laten profiteren van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, is 12

13 actieve en vroege betrokkenheid van ondernemers (lees: potentiële werkgevers) essentieel. Door de vraag van de ondernemer naar personeel en diensten 1 centraal te stellen, krijgen ondernemers in ons nieuwe beleid en in de uitvoering een nog centralere plaats. We volgen gelijktijdig twee sporen. Spoor 1 is een doorontwikkeling van het al bestaande spoor van de inzet van de uitvoeringsorganisaties die contact hebben met lokale ondernemers op zoek naar baanopeningen, stageplekken en dergelijke. Het tweede spoor is nieuwer en omvat een nauwere samenwerking met andere in- en externe (publieke) partners op ander schaalniveau. D.1.1. Spoor 1: lokaal gerichte inzet Op het gebied van re-integratie komen wij in actie als is gebleken dat de capaciteiten van onze doelgroep niet aansluiten bij hetgeen in de markt wordt gevraagd. Wij hebben een rol in het ontsluiten van de reguliere arbeidsmarkt voor de doelgroep. Re-integratie zal gericht zijn op het creëren van economische productiviteit. Door ondersteuning met instrumenten en voorzieningen wordt de doelgroep in de gelegenheid gesteld met hun werkzaamheden enige economische productiviteit bij werkgevers te vertegenwoordigen. Daar waar voorheen vooral de ondersteuning gericht was op uitstroom door het vervullen van vacatures met 100% productiviteit en voor minstens een half jaar, staat met de Participatiewet het creëren van enige economische waarde voorop, waardoor ruimte ontstaat voor gedeeltelijk- en tijdelijk werk. Ook het creëren van een zogenoemde aanvullende arbeidsmarkt voor mensen met een gedeeltelijke productiviteit is onze taak. Direct vertaald betekent dit dat de gemeenten werkzaamheden zullen moeten reserveren voor de doelgroep. De meest directe vorm daarin is het benutten van mogelijkheden van inbesteden in plaats van aanbesteding. Daar waar inbesteden niet mogelijk is, wordt Social Return of Investment (SROI) ingebed in elke gemeentelijke opdrachtverstrekking. Hierdoor vindt een reservering plaats voor het uitvoeren van (publieke) taken voor deze doelgroep bij de externe opdrachtnemer. Mensen met een gedeeltelijke productiviteit verrichten hierbij werkzaamheden, die de maatschappij ten goede komt, waardoor de werkzaamheden toegevoegde waarde hebben. Het betreft relatief eenvoudige werkzaamheden die de doelgroep, onder begeleiding en/of met behoud van uitkering of enige vorm van loonkostensubsidie, kan verrichten. Binnen onze gemeenten zal integraal moeten worden bekeken welke werkzaamheden zich hiervoor lenen. Hierdoor wordt duidelijk dat -in de toekomst meer dan nu het geval is- meerdere interne afdelingen binnen onze gemeenten mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van mogelijkheden voor maximale inzet van de gemeentelijke Participatiewet-doelgroep. Social return zal niet alleen in de opdrachtverstrekking naar externe partners plaatsvinden, maar ook gelden als norm vanuit ons eigen personeelsbeleid. Dit is goed voorbeeldgedrag om een geloof- en gelijkwaardige partner te zijn. De inbedding hiervan loopt via de reguliere P&O afdelingen van de afzonderlijke gemeenten in de Hoeksche Waard. Voor de werkgeversdienstverlening op Hoeksche Waards niveau zoeken we nog meer dan voorheen samenwerking met de partijen met wie doelstellingen worden gedeeld: werkgevers, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en dergelijke en ook met interne afdelingen van de gemeenten -zoals inkoop en economische zaken- om alle mogelijkheden optimaal te benutten. 1 Er is hier bewust gekozen voor de toevoeging van de vraag naar diensten door ondernemers. Voor het verkrijgen van werk, dat kan worden verricht door onze (met name) Wsw doelgroep, zijn zij namelijk essentieel. 13

14 D.1.2. Spoor 2: Schaalvergroting en nauwere samenwerking in- en externe partners Door het centraal stellen van de ondernemer met zijn/haar vraag naar personeel, is duidelijk dat de beweging rond de gemeentelijke doelgroep, niet de enige beweging is waar een ondernemer mee te maken heeft. Het is ons duidelijk dat de afgelopen- en komende jaren budgetten en verantwoordelijkheden drastisch zullen wijzigen in het hele sociale domein. Dat maakt ook bij alle (publieke) partners en gemeenten meteen helder dat we hierin niet meer alleen kunnen optrekken en dat we dat ook niet meer moeten willen. Zoals al eerder aangegeven wordt nog meer dan voorheen samenwerking gezocht met de partijen met wie doelstellingen worden gedeeld zoals werkgevers, het UWV, onderwijs, uitzendbureaus, kenniscentra en via verdere aansluiting bij de arbeidsmarktregio. Vooral de 35 landelijk vastgestelde arbeidsmarktregio s krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en status. De Hoeksche Waard valt onder arbeidsmarktregio Rijnmond en omvat 20 gemeenten met Rotterdam als centrumgemeente. Wel of niet opereren in samenwerking met de arbeidsmarktregio is geen keuze. Deze keuze is gemaakt vanuit het Rijk. De mate van samenwerking mogen we wel zelf invullen. In de Wet structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) en in de Participatiewet is aangegeven dat de publieke partners op de schaal van de arbeidsmarktregio inhoud en vorm moeten geven aan een gezamenlijke werkgeversbenadering. Er moet één centraal punt komen voor werkgevers voor informatie, advies en expertise. Er moet één transparante gereedschapskist met re-integratiemogelijkheden/instrumenten komen, zodat werkgevers niet per subregio te maken krijgen met andere instrumenten, etc.. Vanuit de SUWI wetgeving is al opgelegd dat per 1 januari 2015 er één systeem moet zijn met alle gegevens van alle werkzoekenden en vacatures. Maar ook de aanvraag voor extra middelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid voor de komende jaren moet via de arbeidsmarktregio s worden aangevraagd. Bovenstaande ontwikkelingen zijn niet alleen te groot om lokaal en/of sub regionaal (Hoeksche Waard) op te pakken, er is landelijk ook bepaald dat dit op de schaalgrootte van de arbeidsmarktregio moet worden opgepakt. Op de schaal van de Hoeksche Waard maken we vanuit de Participatiewet de koppeling met de economische invalshoek. In de regionale economische visie zijn voor werkgelegenheid in deze regio kansrijke sectoren benoemd. Om de doelgroep van de Participatiewet optimaal te laten profiteren van de geboden mogelijkheden, zetten we de komende jaren in op het aansluiten bij de economische kant en de verdere ontwikkeling van de kanssectoren. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de schaal van inzet op ontsluiten van banen, stages, werkervaringsplekken en dergelijke niet langer alleen een Hoeksche Waardse aangelegenheid is. Andere partners, andere schaalgrootte en daarmee andere structuren en krachten doen hun intrede. Om als Hoeksche Waard mee te doen, te kunnen adviseren, te sturen, te verbinden en maximaal rendement uit deze opgelegde samenwerking te halen, zien wij de inzet van een Hoeksche Waardse arbeidsmarktstructuur noodzakelijk. Een structuur op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Op deze manier verbinden we de twee sporen van arbeidsmarktgericht werken aan elkaar, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van lokale, (sub)regionale en regionale mogelijkheden. E.1. Inkomensondersteuningsbeleid Op grond van de Wet werk en bijstand heeft de gemeente de verplichting degene die door bijzondere individuele omstandigheden wordt geconfronteerd met noodzakelijke kosten van het bestaan, waarin de algemene bijstand niet voorziet, bijzondere bijstand te verstrekken. Algemene bijstand is bijstand ter voorziening in de algemene kosten van het bestaan. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van een bijstandsuitkering voor de kosten van levensonderhoud. Dit is geen bijzondere bijstand. 14

15 In beleidsregels legt de gemeente vast welke bijzondere kosten tot welk bedrag voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking komen. De gemeente heeft binnen de kaders van de wet beleidsvrijheid wat betreft het formuleren van kostensoorten en de bepaling van de hoogte van de inkomensvoorziening. Ook binnen het inkomensondersteuningsbeleid kan een beroep worden gedaan op de eigen kracht van de individuele burger. De burger kan zelf alternatieven aandragen zoals het gebruik van kringloopgoederen. Het streven is om het inkomensondersteuningsbeleid meer in te zetten om de doestelling van het bevorderen van arbeidsparticipatie te realiseren. Dit door de heroverweging van kostensoorten die een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van betaald of onbetaald werk. Hierbij is het van belang om te realiseren dat het inkomensondersteuningsbeleid een openeinderegeling is. Dit betekent dat mensen met onvoldoende middelen met bijzondere kosten altijd een beroep moeten kunnen doen op het inkomensondersteuningsbeleid. Het beschikbare budget is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Dit is een risico bij het heroverwegen van beleid. Het streven is om binnen de door de gemeenten vastgestelde financiële kaders uitvoering te blijven geven aan het inkomensondersteuningsbeleid. De gemeenten hebben vanuit het perspectief van kostenbeheersing een vast bedrag per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het inkomensondersteuningsbeleid. Door deze gemeentelijke bijdrage en de structurele toevoeging van extra middelen in het gemeentefonds voor kwetsbare groepen zijn er op dit moment geen tekorten op het inkomensondersteuningsbeleid. Niettemin ontbreekt de ruimte voor nieuw of aanvullend inkomensondersteuningsbeleid. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling van de beschikbare financiële middelen binnen het inkomensondersteuningsbeleid. Wij gaan de beschikbare gelden zoveel mogelijk inzetten ten dienste van het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Op deze wijze wordt de algemene doelstelling van de gemeente gerealiseerd. Een aandachtspunt (en extra risico) zijn de aangekondigde maatregelen volgens het regeerakkoord. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen introductie van een maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten, die allerlei regelingen op het terrein van tegemoetkomingen of compensaties voor deze doelgroep zal vervangen (waaronder de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Het Rijk stelt, vanuit de vrijgevallen budgetten, structureel een budget beschikbaar voor de uitvoering van deze maatwerkvoorziening. De vraag is of dit budget afdoende is voor deze kwetsbare groepen met een minimuminkomen. Als dit niet het geval is, bestaat er een reële kans dat een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand, waardoor het beschikbare bedrag voor het inkomensondersteuningsbeleid geringer wordt. Deze en andere risicofactoren zullen in de heroverweging van het inkomensondersteuningsbeleid meegenomen worden. F.1 Plichten We gaan uit van een burger die zoveel mogelijk zelfstandig in de kosten van zijn bestaan kan voorzien en optimaal gebruikt maakt van zijn economische verdiencapaciteit. Het vertrekpunt is: wie kan werken, moet werken. De ondersteuning, op welke wijze dan ook, is niet vrijblijvend en tijdelijk van karakter. Van de betrokken burger wordt verwacht dat hij zich inspant om de uitkeringsduur zoveel mogelijk te beperken en dat hij voldoet aan de aan hem opgelegde verplichting(en) die verbonden zijn aan een uitkering. In deze context past het voornemen van het kabinet om de wetgeving op het terrein van re-integratie en handhaving aan te scherpen. Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeidsplicht en re-integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Permanente ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichting bestaat alleen nog voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het niet naleven van de sollicitatieplicht kan leiden tot 15

16 stopzetting van de uitkering gedurende drie maanden. Het kabinet geeft in het regeerakkoord aan dat zij de arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties landelijk wil uniformeren. Dit betekent dat het handhavings- en maatregelenbeleid heroverwogen moet worden en daar waar nodig verder aangescherpt. Dit alles ten behoeve van de arbeidsparticipatie van onze burgers. Totdat het tegendeel bewezen is, heeft iedereen toegevoegde waarde die leidt tot economische productiviteit. De eerste stap hierin wordt door de uitkeringsgerechtigde gemaakt, die zelf met een voorstel of plan van aanpak komt. Omdat de stap tussen de uitkeringsgerechtigde en het creëren van toegevoegde waarde soms groot is, is de ondersteuning van de gemeente gericht op het faciliteren van de uitkeringsgerechtigde om deze toegevoegde waarde te kunnen effectueren. Wanneer blijkt dat geen of onvoldoende sprake is van economisch toegevoegde waarde, wordt ingezet op wederkerigheid oftewel de tegenprestatie naar vermogen; iedereen heeft iets te geven in ruil voor zijn uitkering. Elke ontvanger van ondersteuning zet zijn capaciteiten in ten behoeve van anderen, door onbetaalde activiteiten te verrichten die nuttig zijn voor zowel de persoon als de maatschappij. De activiteiten zijn gericht op participatie en verkleinen tegelijkertijd de afstand tot de arbeidsmarkt. Voor die mensen voor wie arbeidsparticipatie niet aan de orde is, of pas op langere termijn, achten wij ons verantwoordelijk te komen tot een stelsel van maatschappelijke voorzieningen. Voorzieningen die niet langer alleen georganiseerd en gefinancierd worden vanuit re-integratiemiddelen. Dat vraagt om een duidelijke afstemming met de voorzieningen zoals die beschikbaar zijn of komen vanuit het domein Wmo en Welzijn. G.1. Financiën en resultaatsturing G.1.1. Financiën Voor alle decentralisaties geldt dat het Rijk bezuinigt. Op de financiering die met de decentralisaties meekomt, zal een doelmatigheidskorting worden toegepast en ze kennen allen een open eind regeling. Wel worden de gemeenten verplicht om inwoners te ondersteunen. Uitgangspunt is dat de Participatiewet op een financieel verantwoorde manier binnen de door de wet gestelde financiële kaders wordt uitgevoerd. De re-integratie- en begeleidingsbudgetten van de WWB, Wajong en Wsw worden met de komst van de Participatiewet samengevoegd in één gebundeld re-integratiebudget. De doelmatigheidskorting op het re-integratiebudget over een periode van 4 jaar is al sinds een aantal jaar in gang gezet. Met de invoering van de Participatiewet wordt het reintegratiebudget van het UWV en het participatiebudget van gemeenten gekort, met hoeveel is op dit moment nog niet bekend. De korting wordt voor 30% verhaald op het re-integratiebudget van het UWV en voor 70% op het Participatiebudget van gemeenten. Het Participatiebudget is een bundeling van de geldstromen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk voor re-integratie (WWB), inburgering (WI) en educatie (WEB) om te bevorderen dat mensen aan het werk blijven of gaan via re-integratie of naar vermogen meedoen in de maatschappij. Het Participatiebudget van de gemeenten wordt sinds de invoering van het Participatiebudget volledig besteed voor de doelgroep WWB ten behoeve van re-integratie. Dit budget komt door het samenvoegen van de WWB, Wajong en Wsw tot één gebundeld re-integratiebudget hevig onder druk te staan. Enerzijds nemen dus de middelen drastisch af (een vermindering van het reintegratiebudget van meer dan 50% in 2015 ten opzichte van 2011) terwijl aan de andere kant het beroep op deze middelen de komende jaren zal toenemen. Dit omdat het beroep op de wet groter wordt omdat er in de Wsw geen nieuwe instroom meer mogelijk is en de Wajong wordt afgesloten voor gedeeltelijk jonggehandicapten. 16

17 Wsw De Rijksbijdrage aan gemeenten voor de personen die werkzaam zijn met een Wswindicatie wordt verminderd. Uit deze Rijksbijdrage moeten de loon- en begeleidingskosten worden betaald. Het Rijk heeft aangegeven dat het huidige Wsw bestand in 2017 met 8 % is gekrompen. De toekomstige financiering vanuit de Participatiewet is hierop afgestemd. In de financiering van de Participatiewet is ook de financiering van de (al lopende) Wsw opgenomen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de afrekensystematiek en kunnen we nog geen volledige inschatting maken van de financiële gevolgen. Wel is duidelijk dat er minder middelen per Standaard Eenheid (SE: is FTE x mate van beperking) beschikbaar komen. De gemiddelde loonkosten voor het zittende bestand zullen niet afnemen vanwege de opgebouwde cao rechten (anciënniteit neemt toe, pensioenpremies nemen toe, productiviteit zal afnemen en begeleidingsbehoefte groeit). Door deze stijging van loonkosten en daling van het subsidiebedrag per SE zal het verschil tussen de kosten en subsidie die wordt ontvangen fors gaan toenemen. Uit de nulmeting (bijlage 2) blijkt dat het tekort voor de loonkosten Sw ,00 bedraagt. Dit is 61% van het beschikbare Participatiebudget. De jaren erna wordt het beslag van de Wsw loonkosten nog groter omdat de rijksbijdrage verder afneemt. Wajong De Wajong is met de invoering van de Participatiewet alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De invoering van de Participatiewet heeft tevens gevolgen voor wie nu al een Wajong-uitkering heeft, zij worden herkeurd. Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente cq. de Participatiewet. De gemeente krijgt hierdoor te maken met een extra instroom van jongeren die deels arbeidsongeschikt zijn maar nog wel arbeidsvermogen hebben en kunnen participeren. De gemeente is voor deze groep verantwoordelijk voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van een baan. Op dit moment is nog niet duidelijk of het onderbrengen van de doelgroep Wajong bij de gemeente gepaard gaat met een evenredige hoeveelheid middelen. Uitgaande van de overheveling van de opgebouwde rechten en plichten van de oude doelgroep Wajong (groep gedeeltelijk arbeidsongeschikt en deel dat bij herkeuring ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden) is de verwachting dat de meerkosten bij benadering ,00 bedragen. Dit bedrag komt ten laste van het Participatiebudget. Daarnaast drukken de uitkeringen van de doelgroep op het inkomensdeel. Op basis van het huidige beleid en de huidige inzichten is de conclusie dat het Participatiebudget volstrekt ontoereikend is ten opzichte van de toekomstige veranderingen als gevolg van de Participatiewet. Om de regeling betaalbaar te houden moeten er keuzes worden gemaakt. Bij de Participatiewet zijn op dit moment alleen de contouren geschetst. En daarmee zijn nog veel, vooral financiële zaken onduidelijk. Daarom wordt in dit kader vooralsnog alleen de gemeenschappelijke (financiële) kaders van de samenwerkende gemeenten benoemd. Deze kaders zijn mede tot stand gekomen op basis van de huidige financiële verwachtingen en het door de colleges meegegeven uitgangspunt. Financieel vertaald is het kader als volgt: 1. In het kader van één gezin, één plan, 1 één regisseur wordt bij de invoering van de Participatiewet gewerkt met één inhoudelijk budget voor de hele doelgroep, waarbij uitvoering van de Participatiewet op een financieel verantwoorde manier binnen de door de wet gestelde financiële kaders het uitgangspunt is. 2. Bij de inzet van de re-integratiemiddelen vanuit het Participatiebudget is de focus gericht op (regulier) werk. Re-integratie instrumenten worden hoofdzakelijk ingezet voor de doelgroep met een economische verdiencapaciteit tussen de 30 % tot 100% productiviteit. 3. We investeren nog steeds in activering/participatie van personen met een grote 17

18 afstand tot de arbeidsmarkt en bieden zorg vanuit collectieve voorzieningen zoals die beschikbaar zijn of komen vanuit het domein Wmo en Welzijn. 4. De door inzet van re-integratie activiteiten uitgespaarde gelden van het I-deel worden ingezet ten behoeve van re-integratie van de doelgroep Participatiewet. 5. Er zal worden gezocht naar alternatieve financieringsstromen zoals Europees Sociaal Fonds (ESF), jeugdwerkloosheid en sectorengeld. 6. Efficiencywinst wordt, door middel van het uitgangspunt één uitvoeringsorganisatie, behaald op kosten als huisvesting, overhead/personeel en inbesteden. 7. Het inkomensondersteuningsbeleid wordt niet gefinancierd vanuit het Participatiebudget, maar vanuit gemeentelijke middelen. Er zal een heroverweging op de beleidsregels van het inkomensondersteuningsbeleid plaatsvinden, zodat hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling van het bevorderen van arbeidsparticipatie. Hierbij is uitvoering binnen het bestaande budget het uitgangspunt. G.1.2. Resultaatsturing en monitoring Nu de invoering van de Participatiewet gepaard gaat met grote bezuinigingen op het Participatiebudget, er een toename is van de doelgroep, het nog niet duidelijk is of er extra middelen naar de gemeenten komen, is het noodzakelijk efficiënt en effectief te zijn. Dit betekent dat er jaarlijks gekeken moet worden naar verbetering van werkprocessen en resultaten van de uitvoering. Dit wordt vorm gegeven door middel van het benoemen van maatschappelijke effecten (welk effect willen we bereiken), benoemen van doelstellingen en resultaten. Op deze wijze ontstaat goede sturing op het (financiële) beleid). 18

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft;

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gemeente roerdalen Beleidsregel maatschappelijk actief bonus 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het gemeentelijk minimabeleid zoals beschreven in

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer.

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt 8 Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015.

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015. Aan de raad. Agendanummer : 7 Volgnummer : 51 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, 3 oktober 2014 Beslispunt: Instemmen met

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/12D Onderwerp: Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Kenmerk 14.043180 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 2 oktober 2014 Jaargang en nummer 2014 69 Geheim Nee Uitwerkingsnota Werken aan Werk (Participatie

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015

Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015 Zaaknummer : 144422 Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015 Collegevergadering : 11 augustus

Nadere informatie

~'i" ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen

~'i ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie / agendanr. B.enW. 2015 RA15.0041 A 9 15/458 ~ ~~~ Gemeente ~'i" ~ Emmen ~ Onderwerp: I Verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 Portefeuillehouder: H.R. Arends

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Kadernotitie Participatiewet Peelregio Registratienummer: 517454 Op voorstel van het college d.d.: 18 februari 2014 Datum vergadering: 11 maart 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014, nr. 498) Het college is bevoegd een belanghebbende

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie