Wegwijzer Poortwachter en WIA geactualiseerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer Poortwachter en WIA geactualiseerd"

Transcriptie

1 Wegwijzer Poortwachter en WIA geactualiseerd Nieuwe wetgeving bij ziekteverzuim en reïntegratie per 1 januari e, gewijzigde druk

2

3 Wegwijzer Poortwachter en WIA geactualiseerd Nieuwe wetgeving bij ziekteverzuim en reïntegratie per 1 januari e, gewijzigde druk

4

5 Voorwoord In 2001 bracht het A+O fonds Gemeenten de eerste Wegwijzer SUWI en Poortwachter uit. Voor u ligt inmiddels de derde, gewijzigde druk. De aanleiding voor deze actualisatie is de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) met ingang van 1 januari 2006 opvolgde en op termijn gaat vervangen. Deze Wegwijzer bevat de stand van wet- en regelgeving per 1 januari 2007 en beschrijft de consequenties voor werknemers, werkgevers en de OR. De oorspronkelijke tekst is ingrijpend gewijzigd en aangevuld. De geactualiseerde Wegwijzer Poortwachter en WIA biedt u een praktische handreiking bij het uitvoeren van het verzuim- en reïntegratiebeleid in uw gemeente. In de wegwijzer vindt u een actueel overzicht van de vigerende wet- en regelgeving inzake verzuimbeheersing, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. De 1e en 2e druk van deze wegwijzer vonden in groten getale hun weg bij gemeenten. We hopen dat deze nieuwe wegwijzer, net als de eerdere edities, u wederom ondersteunt bij het terugdringen van het verzuim en het voorkomen van WIA-instroom in uw gemeente. C.J. Bethlehem Voorzitter Wethouder gemeente Helmond P. Wiechmann Secretaris/penningmeester 1e onderhandelaar ABVAKABO FNV

6 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting bij de derde, gewijzigde druk 6 Leeswijzer 7 1. Wat behelst de wetgeving bij verzuim en reïntegratie? Ontwikkelingen in de sociale zekerheid Relevante wetten 9 2. Wat vraagt de wetgeving tot en met het tweede ziektejaar? Schema: van ziekmelding tot eind tweede ziektejaar. 11 Wat moet wanneer gebeuren? 2.2 Wat moet er meteen na de ziekmelding specifiek gebeuren? Probleemanalyse door de bedrijfsarts Wat is reïntegratie? Wat is de rol van het UWV en CWI bij reïntegratie? Reïntegratieondersteuning in de praktijk Wat staat in het plan van aanpak? Waarom een casemanager? De melding bij 13 weken Wat moet de gemeente vastleggen? Evaluatie van het eerste jaar plan van aanpak Wat omvat het reïntegratieverslag? Welke sancties kunnen worden opgelegd? Mogelijkheden voor een deskundigenoordeel Een arbeidsconflict! Wat nu? Bescherming privacy van medewerkers Verschillen in rechtspositie? Twee jaar ziek en dan: de WIA Wat is de WIA? Wat zijn de uitkeringsregelingen van de WIA? Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: de IVA Gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid: de WGA Minder dan 35% arbeidsongeschikt Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Uitkering na ontslag Publiek of privaat? 42 4

7 4. Hoe kunnen taken tussen management, leidinggevenden en P&O worden verdeeld? Loont het om te investeren in reïntegratie? Wat kan de OR bij ziekteverzuim en reïntegratie betekenen? Wat maakt verzuim en reïntegratie tot belangrijk OR-thema? Welke bevoegdheden heeft de OR? Beoordelen verzuim- en reïntegratiebeleid Aandachtspuntenlijst voor de OR 55 BIJLAGEN 57 I Lijst afkortingen (alfabetisch) 57 II Teksten aangehaalde artikelen WIA 58 Colofon 62 5

8 Toelichting bij de derde, gewijzigde druk Aanleiding voor het uitbrengen van de derde, gewijzigde wegwijzer voor wetgeving over ziekteverzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid is de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Naast deze aanvulling is tevens de inhoud over de Wet verbetering poortwachter geactualiseerd en zijn recente afspraken over bezoldiging bij ziekte uit het CAR UWO opgenomen. Met het opnemen van noten die verwijzen naar de wettelijke grondslag van regelingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, is deze 3e, gewijzigde druk nog meer een naslagwerk voor wet- en regelgeving geworden. Overige publicaties over reïntegratie Aan de huidige wetgeving voor het inkopen van arbo- en verzuimdienstverlening wordt in deze wegwijzer slechts summier aandacht geschonken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie, nieuwe wetgeving bij inkoop van arbo-, verzuim- en reïntegratiedienstverlening. Voor informatie over de gewijzigde Arbowet betreffende de invoering van de preventiemedewerker verwijzen wij naar de publicatie De preventiemedewerker op maat van gemeenten. Voor een praktische uitwerking van het verzuim- en reïntegratiebeleid en voor begeleiding van risicogroepen voor langdurig verzuim en WIA-instroom verwijzen we u naar de handreiking Voorkomen van langdurig verzuim en WIA. Daarnaast heeft het A+O fonds een praktisch hulpmiddel voor leidinggevenden uitgebracht in de vorm van een checklist reïntegratie en voor medewerkers een logboekje te gebruiken bij reïntegratie. Tot slot is in het voorjaar van 2007 de publicatie De kracht van samenwerken verschenen over regionale samenwerking van gemeenten bij reïntegratie. Gemeenten kunnen deze publicaties gratis bestellen via de website 6

9 Leeswijzer In hoofdstuk een wordt uitgelegd wat de wetgeving bij verzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid in zijn algemeenheid behelst. In hoofdstuk twee wordt beschreven welke acties werkgevers en werknemers in de eerste twee jaren van ziekte moeten ontplooien. Hoofdstuk drie gaat over wat de werkgever moet weten van de nieuwe systematiek van de WIA (en de rol van het UWV). In hoofdstuk vier wordt aandacht besteed aan de taakverdeling tussen management, leidinggevenden en P&O. Hoofdstuk vijf laat zien dat het loont om te investeren in verzuimbeleid en reïntegratie. Daarbij wordt ingegaan op diverse subsidiemogelijkheden. Hoofdstuk zes, ten slotte, toont welke rol de OR kan vervullen. 7

10 1. Wat behelst de wetgeving bij verzuim en reïntegratie? In dit inleidende hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het overheidsbeleid en de hierop gebaseerde veranderde wet- en regelgeving. 1.1 Ontwikkelingen in de sociale zekerheid Verbouwing verzorgingsstaat Doel = werk Het stelsel van sociale zekerheid is in de afgelopen jaren stap voor stap ingrijpend veranderd. De onderwerpen ziekteverzuim, WAO en WIA springen daarbij in het oog. Om het ziekteverzuim en het hoge aantal arbeidsongeschikten (WAO ers) drastisch te verminderen heeft de politiek in de afgelopen jaren een reeks maatregelen getroffen. De trend is: meer verantwoordelijkheid voor de werkgever en de werknemer en strengere voorwaarden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Het doel van de stelselwijzigingen is dat werknemers ondanks belemmeringen in de gezondheid maximaal mee kunnen blijven doen aan het arbeidsproces. Niet wat iemand niet meer kan staat centraal, maar wat iemand nog wel kan. De wetgeving gaat ervan uit dat werkgever en werknemer er samen voor zorgen dat er naar vermogen wordt gewerkt. In aansluiting op de Wet verbetering poortwachter (WVP 2002) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ 2004) trad op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking. Deze wet vervangt de WAO voor werknemers die op of na arbeidsongeschikt zijn geworden. Intussen is door werkgevers, werknemers en overheid veel gedaan om de instroom in de WAO en WIA te minimaliseren. De Wet verbetering poortwachter wordt daarbij veelal genoemd en geroemd. Duidelijk is dat in het verleden nogal wat mensen onnodig in de WAO zijn beland en dat het arbeidsproces velen nog steeds veel kan bieden. Werkgever en medewerker verantwoordelijk De politiek streeft ernaar om het ziekteverzuim te verminderen en de arbeidsgeschiktheid te vergroten en problemen daar waar ze worden veroorzaakt, aan te pakken en op te lossen. Dit wordt ook wel de bronaanpak genoemd. Met de WIA wordt de trend van de groeiende eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers bij verzuim en reïntegratie voortgezet. De tendens om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling steeds meer in het licht van risico s en schade te zien betekent dat werkgevers en/of werknemers de rekening gepresenteerd krijgen als ze onvoldoende 8

11 hebben gedaan om schade te voorkomen of te beperken. De landelijke overheid heeft daarvoor een aantal financiële prikkels in de wetgeving ingebouwd en de kosten voor verzuim bij de werkgevers neergelegd. 1.2 Relevante wetten In de afgelopen jaren volgden wetten, wetswijzigingen, regelingen en besluiten inzake ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en arbeidsomstandigheden elkaar in hoog tempo op. Het actuele stelsel richt zich vooral op het versterken van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering. Een overzicht met korte uiteenzetting van de in dit kader relevante wetten: Nu geldende wetten De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet 1998, gewijzigd per 1 januari 2007) bevat verplichtingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden teneinde arbeidsongeschiktheid en (verdere) gezondheidsschade te voorkomen. De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI, 2002) regelt de uitvoering en organisatie van de sociale zekerheid. Het betreft onder meer het CWI en het UWV, met vestigingen door het hele land. SUWI beoogt een goed samenspel tussen deze instellingen, opdat zowel voor werkgevers als voor (ex-)werknemers het beoordelen van uitkerings aanspraken, het verstrekken van uitkeringen en het terugleiden naar de arbeidsmarkt (reïntegratie) goed verlopen. De Wet verbetering poortwachter (WVP, 2002) waarin verscherpte eisen aan verzuimbegeleiding en vroegtijdige reïntegratie worden gesteld. Doet de werkgever onvoldoende aan verzuimbegeleiding en reïntegratie, dan riskeert hij een loonsanctie en moet hij langer dan de normale termijn van twee jaar het loon tijdens ziekte doorbetalen. Werkt de werknemer niet voldoende mee, dan riskeert hij een loonstop en ontslag. Tijdens de eerste twee ziektejaren is reïntegratie van een publieke taak een private taak geworden. De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ, 2004) is een uitbreiding van de Wet terugdringing ziekteverzuim (TZ, 1994) en de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ, 1996). De werkgever is verplicht om bij ziekte van de werknemer het loon door te betalen. Deze termijnen waren respectievelijk zes weken (TZ) en één jaar (WULBZ). De VLZ regelt sinds 1 januari 2004 dat de werkgever ook het tweede jaar moet doorbetalen: ten minste 70% van het laatstverdiende loon. De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een verzekering voor werknemers tegen de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAO is van kracht voor werknemers die op 29 december 2005 een WAO-uitkering ontvingen. Zij blijven onder het regime van de WAO vallen zolang zij aan de voorwaarden voldoen. 9

12 De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een nieuw stelsel van regels omtrent ziekte en reïntegratie. Nieuw is dat er meer dan voorheen wordt gekeken naar wat de werknemer nog wel kan. Van de werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer wordt verwacht dat zij er samen voor zorgen dat er naar vermogen gewerkt wordt. De WIA is van toepassing voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en ten minste twee jaar ziek zijn. De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba, 1998) houdt in dat de WAO-premie die een werkgever moet afdragen hoger is naarmate er meer werknemers van die werkgever in de WAO instromen. Daarmee worden de kosten van de WAO door een premieverhoging aan de werkgever doorbelast. Met ingang van 1 januari 2008 wordt de Pemba overigens afgeschaft. Dit hangt samen met het feit dat het voor werkgevers vanaf 24 november 2006 niet meer mogelijk is om eigenrisicodrager WAO te worden. Vanaf 1 januari 2008 betalen alle werkgevers daarom een vaste premie voor de WAO. Eigenrisicodragers WAO blijven bij hun verzekeraar, als zij een verzekering op de private markt hebben afgesloten. De bepalingen in de hiervoor genoemde wetten zijn van toepassing op zowel het privaatrechtelijke dienstverband als arbeidsverhoudingen bij publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten. 10

13 2. Wat vraagt de wetgeving tot en met het tweede ziektejaar? In dit hoofdstuk wordt beschreven welke acties vanaf de ziekmelding tot en met het einde van het tweede ziektejaar moeten worden ondernomen. Op een aantal van de acties wordt dieper ingegaan. 2.1 Schema: van ziekmelding tot eind tweede ziektejaar. Wat moet wanneer gebeuren? Als gevolg van de Wet verbetering poortwachter moet op de eerste ziektedag direct worden begonnen met de reïntegratie. De wetgeving leidt ertoe dat verzuim- en reïntegratie-activiteiten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker zijn. Dit komt naar voren in het navolgende overzicht van de te nemen stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Vanaf de eerste ziektedag is de werkgever verantwoordelijk voor het in gang zetten van activiteiten om de uitgevallen medewerker weer aan het werk te krijgen, maar de werkgever kan dat niet zonder overleg met de medewerker doen. De werkgever is verplicht zich te voorzien van deskundige verzuimbegeleiding. Door nieuwe wetgeving 1 zijn de keuzemogelijkheden voor gemeenten op dit vlak vergroot. Het hoeft niet meer in alle gevallen een traditionele externe arbodienst te zijn. Meer informatie hierover leest u in de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie van het A+O fonds Gemeenten. De vernieuwde arbeidsomstandighedenwet vereist in 2007 doelomschrijvingen en procesvoorschriften, waarbij branches of bedrijven mogelijkheden krijgen om eigen middelen te ontwikkelen, met name arbocatalogi (al dan niet voortbouwend op eerder overeengekomen arboconvenanten). De sociale partners hebben besloten om een arbocatalogus voor de sector gemeenten op te stellen. Met ondersteuning van het A+O fonds Gemeenten is hiermee in het voorjaar van 2007 gestart. 2 Hierna volgt het overzicht van de wettelijk voorgeschreven acties bij langdurig ziekteverzuim in het eerste en tweede ziektejaar voor medewerkers met een eerste ziektedag op 1 januari 2004 of later. 1 Arbeidsomstandighedenwet, zoals gewijzigd per Voor meer informatie over de arbocatalogus zie 11

14 Tijdpad Wat te doen? Door wie? Wettelijke grondslag Dag 1 Ziekmelding bij werkgever. Werknemer Ziekteverzuimprotocol Dag 1-4 Vangnetgevallen (zwangerschapsklachten, orgaandonatie, heringetreden arbeidsgehandicapte) doorgeven aan UWV. Werkgever Art. 29, 29a en 29b ZW Dag 1-7 Ziekmelding doorgeven aan de bedrijfsarts. Werkgever Art. 2 lid 1 Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar Week 6 De bedrijfsarts levert probleemanalyse als sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Werkgever Art. 2 lid 2 Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar Week 8 Werkgever en medewerker stellen samen een plan van aanpak op voor de reïntegratie, keuren het goed d.m.v. een handtekening en sturen een kopie naar de bedrijfsarts. Er wordt een persoon benoemd die als een casemanager fungeert. Medewerker Werkgever Art. 25 lid 2 WIA juncto art. 4 Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar Week 13 Medewerker ziek melden bij UWV. Werkgever Deskundige verzuimondersteuning Art. 38 lid 1 ZW Week 27 Bezoldiging wordt verlaagd naar 90%. Werkgever Art. 7:3 lid 2 CAR UWO Week 52 Werkgever en medewerker stellen samen een verslag op van de eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak en keuren het goed d.m.v. een handtekening. Het verslag wordt bewaard in het reïntegratiedossier. Een kopie wordt naar de bedrijfsarts gestuurd. Medewerker Werkgever Art. 4 lid 2 sub b Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar 12

15 Tijdpad Wat te doen? Door wie? Wettelijke grondslag Week 52 en verder Bezoldiging wordt verlaagd naar 75%. Werkgever Art. 7:3 lid 3 CAR UWO Week 87 Medewerker ontvangt WIA-aanvraagformulier van het UWV. Medewerker Art. 64 lid 2 WIA Week Medewerker en werkgever stellen samen het reïntegratieverslag op en gebruiken hierbij alle documenten tot nu toe (= reïntegratiedossier). Werkgever en medewerker hebben overleg over de inhoud. De bedrijfsarts moet hulp bieden. Medewerker Werkgever Art. 25 lid 3 WIA Week 91 WIA-aanvraag indienen bij UWV (met reïntegratieverslag erbij). Medewerker Art. 64 lid 3 WIA Tussen week 91 en 104 UWV neemt de WIA-aanvraag in behandeling en beoordeelt reïntegratie-inspanningen van werkgever en medewerker. UWV Art. 64 lid 1 WIA Week 104 Bezoldiging wordt verlaagd naar 70% indien dienstbetrekking voortduurt. Werkgever Art. 7:3 lid 4 CAR UWO Week Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) uitkering IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: (35-80%) uitkering WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). <35% arbeidsongeschikt: geen uitkering op grond van WIA. UWV Art. 47 juncto 51 WIA Art. 54 juncto 61 lid 6 WIA Art. 61 lid 6 sub a WIA 3 Art. 23 lid 1 WIA. Let op mogelijkheid verkorte wachttijd art. 23 lid 5. 13

16 Niet in de tabel opgenomen, maar wel belangrijk zijn de volgende punten: De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de bedrijfsarts de medewerker regelmatig hoort over het verloop van de arbeidsongeschiktheid. Zowel de werkgever als de medewerker wordt bij wijziging van (het percentage van) de arbeidsongeschiktheid meteen geïnformeerd en geadviseerd. Het plan van aanpak moet worden bijgesteld als een evaluatie door werkgever of medewerker of advies van de bedrijfsarts of andere deskundige verzuimbegeleider hiertoe aanleiding geeft. In de praktijk wordt meestal eens per zes weken geëvalueerd. Indien er sprake is van dreigend langdurig verzuim is de werkgever verplicht om alle gegevens, documenten en correspondentie met betrekking tot het verloop van het ziekteverzuim en de ondernomen activiteiten in het kader van reïntegratie vast te (laten) leggen in het reïntegratiedossier. De bedrijfsarts houdt het medische dossier bij. De medewerker doet er goed aan om zelf een logboek reïntegratie bij te houden. 4 Reïntegratie kan ook bij een andere gemeente of ander bedrijf plaatsvinden; de werkgever blijft echter eindverantwoordelijk voor de reïntegratie. 5 De probleemanalyse en het plan van aanpak mogen ook eerder dan de 6e resp. 8e week na de eerste ziektedag gemaakt worden, bijvoorbeeld als direct duidelijk is hoe lang het verzuim gaat duren. Als duidelijk is dat de medewerker volledig arbeidsongeschikt is en geen kans op herstel heeft, kan eerder een WIA-uitkering worden aangevraagd en wel op grond van de verkorte wachttijd die minstens 13 weken en hoogstens 78 weken bedraagt. 4 Het A+O fonds heeft een logboek reïntegratie uitgebracht dat gemeenten kunnen gebruiken voor medewerkers met (dreigend) langdurig ziekteverzuim. 5 Zie hiervoor de publicatie De kracht van samenwerken over intergemeentelijke samenwerking bij reïntegratie op 14

17 2.2 Wat moet er meteen na de ziekmelding specifiek gebeuren? Medewerker meldt zich ziek Ziekmelding doorgeven aan de arbodienst Als een medewerker ziek is, moet hij dit direct op de eerste ziektedag doorgeven aan de werkgever. Bij wie de zieke medewerker zich moet melden (leidinggevende of P&O) kan verschillen. Het is afhankelijk van de in het verzuimreglement vastgelegde procedure die iedere gemeente voor zichzelf opstelt. Doorgaans geven gemeenten een ziekmelding direct op de eerste ziektedag door aan de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer de werkgever of de medewerker een bedrijfsarts wil raadplegen, moet daartoe gelegenheid zijn. Als een medewerker zich ziek meldt, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over wat er aan de hand is. Het is belangrijk te regelen dat een medewerker zich ziek meldt bij zijn direct leidinggevende zodat deze kan informeren wat er aan de hand is en duidelijkheid krijgt over de situatie. Bijvoorbeeld: Is er een relatie tussen de klachten en het werk? Zijn de klachten het gevolg van een (bedrijfs)ongeval? Wat doet de medewerker eraan om herstel te bevorderen (huisarts, specialist, therapeut)? Kan de gemeente iets doen om het herstel te bevorderen en zo ja, wat? De medewerker is niet verplicht om te antwoorden als de werkgever vraagt naar de aard en oorzaak van de ziekte. Eerste inschatting Als de leidinggevende met de medewerker heeft gesproken kan een eerste inschatting van het verzuim en van passende vervolgactie(s) worden gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals: De ziekmelding is gebaseerd op een medische grond. Schakel dan de bedrijfsarts in voor de probleemanalyse; zorg ervoor dat alle relevante informatie waarover de werkgever beschikt wordt doorgegeven. Aan de ziekmelding ligt een (arbeids)conflict ten grondslag. In dat geval is verzuimbegeleiding niet geschikt en kan beter met P&O worden besproken hoe de zaak zal worden aangepakt. De bedrijfsarts moet wel instemmen met de diagnose dat het een arbeidsconflict betreft. Het is verstandig om de bedrijfsarts ook over de verdere conflict-aanpak op bepaalde punten te raadplegen (bijvoorbeeld over de vraag of, en hoe lang, een time-out wenselijk is). De ziekmelding is gebaseerd op problemen in de privé-sfeer. Dan hangt het van de aard van de problemen af hoe het verder moet. Het opnemen van verlof, al dan niet in het kader van de Wet arbeid en zorg, kan dan aangewezen zijn. Als een medewerker bijvoorbeeld verzuimt omdat 15

18 hij relatieproblemen heeft, is ziekteverlof niet op zijn plaats en moet eerder gedacht worden aan bijzonder verlof. Verzuimt de medewerker omdat zijn kind ziek is en niet naar de kinderopvang kan, dan kan kortdurend zorgverlof zijn aangewezen. Verschillende componenten - medische, conflictmatige en privégerelateerde - kunnen in een en hetzelfde geval gelijktijdig aan de orde zijn en elkaar beïnvloeden. Ontwarren van de componenten kan dan moeilijk zijn, te meer daar de werkgever en de medewerker, ieder vanuit hun eigen belang, het gewicht van elke component anders kunnen interpreteren. Maar ook al is dat soms moeilijk, het gesprek over hoe het precies zit moet aangegaan worden om een werkzame verzuimaanpak te kunnen afspreken. Als het om een ziekmelding van een heringetreden arbeidsgehandicapte medewerker of van een medewerker met een WIA-uitkering gaat, kan de werkgever in het kader van de Ziektewet (no-riskpolis) aanspraak maken op een uitkering van het UWV. 6 Als de oorzaak van de ziekmelding zwangerschap of orgaandonatie betreft kan de werkgever eveneens een beroep doen op het UWV. De gemeente kan in het kader van de Ziektewet al vanaf de eerste ziektedag ziekengeld ontvangen van het UWV. De aangifte moet uiterlijk op de vierde ziektedag bij het UWV binnen zijn. Hoewel het UWV in deze gevallen een uitkering verstrekt, is niet het UWV maar de werkgever verantwoordelijk voor de reïntegratie. Er is immers sprake van een dienstverband. 7 Als de ziekte verband houdt met een verkeersongeval of gerelateerd is aan het uitvoeren van werkzaamheden volgend uit een dienstverband bij een andere werkgever, kan de gemeente als werkgever de kosten van het verzuim mogelijk op een derde verhalen (regresmogelijkheid). De medewerker met een WAO-verleden die binnen vijf jaar na het intrekken van de WAO-uitkering opnieuw uitvalt met dezelfde klachten, kan al na vier weken de WAO-uitkering weer aanvragen. 8 De medewerker die een gedeeltelijke WAO-uitkering heeft, kan eveneens al na vier weken na de nieuwe ziekmelding vragen om een verhoging van zijn WAO-uitkering als de reden van de nieuwe ziekmelding is dat de bestaande klachten zijn toegenomen. 9 Een wachttijd van vier weken geldt eveneens voor medewerkers die minstens 45% arbeidsongeschikt zijn voor de WAO. Voor die laatste groep maakt de reden van de nieuwe ziekmelding niet uit. 6 Art. 29 lid 1 ZW. 7 Art. 29 lid 2 ZW. 8 Art. 43a lid 1 WAO. 9 Art. 39a lid 1 WAO. 16

19 Ook voor medewerkers die de wachttijd van 104 weken hebben doorlopen, vervolgens geen recht hebben op WAO, maar die binnen vijf jaar na het bereiken van het einde van die wachttijd, met dezelfde of verergerde klachten wederom arbeidsongeschikt worden, kan na vier weken WAO worden aangevraagd. 10 Het recht op een IVA-uitkering kan herleven indien een medewerker voorafgaand aan de dag dat hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, recht had op een WGA-uitkering én de volledige en duurzame arbeidson geschiktheid intreedt binnen vijf jaar na de dag waarop de IVA-uitkering werd beëindigd én de ongeschiktheid voortkomt uit dezelfde ziekteoorzaak als op grond waarvan eerder recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bestond. 11 Het recht op een WGA-uitkering kan herleven indien een medewerker voorafgaand aan de dag dat hij weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, recht had op een IVA-uitkering of indien hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt was én de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid opnieuw intreedt binnen vijf jaar na de dag waarop de WGA-uitkering werd beëindigd én deze gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan eerder het recht op een WGA-uitkering bestond. 12 De taken bij (dreigend) langdurig verzuim vallen in alle gevallen in het domein van de bedrijfsarts. De gemeente moet dit organisatorisch en/of contractueel mogelijk maken. Meer informatie hierover is te vinden in de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie, uitgegeven door het A+O fonds Gemeenten. 10 Art. 43a lid 1 WAO. 11 Art. 50 lid 1 WIA. 12 Art. 57 lid 1 en 3 WIA. 17

20 2.3 Probleemanalyse door de bedrijfsarts Bedrijfsarts adviseert werkgever en medewerker Als langdurig verzuim dreigt, is de bedrijfsarts (arbodienst) verplicht om uiterlijk in de zesde week na de eerste ziektedag een probleemanalyse aan de werkgever te leveren. 13 De medewerker ontvangt hiervan een kopie. De bedrijfsarts kijkt niet alleen naar de ziekte, maar ook naar privé-, werken sociale omstandigheden. De schriftelijke probleemanalyse betreft de aard van de klachten en beperkingen en de omstandigheden (werk en privé) die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Ook wordt aangegeven wat de medewerker nog wel kan en wat het advies van de bedrijfsarts voor reïntegratie is. Als bekend is dat er een arbeidsconflict speelt, geeft de bedrijfsarts dat aan. De bedrijfsarts kan de kwaliteit van het advies verhogen als zij/hij door de werkgever op de hoogte is gebracht van eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld als sprake is geweest van frequent kort verzuim. 2.4 Wat is reïntegratie? De hier gehanteerde definitie van reïntegratie is: alle activiteiten die vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid worden verricht ten behoeve van terugkeer naar eigen of ander werk binnen de eigen of een andere instelling. Reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers kan zich op verschillende doelen richten en één van onderstaande twee sporen volgen: Spoor 1 Arbeidsongeschikte medewerkers die terug kunnen naar de eigen werkgever, hetzij in de eigen functie hetzij in een andere functie. Spoor 2 Arbeidsongeschikte medewerkers voor wie geen passend werk is in de eigen organisatie en die aangewezen zijn op reïntegratie bij een andere werkgever. 13 Art. 2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. 18

21 Onderstaand schema is van toepassing op ziektegevallen na situatie verantwoordelijk voor reïntegratie 1e en 2e ziektejaar Medewerker is ziek, maar kan ondanks ziekte nog terug naar de eigen werkgever (spoor 1) Werkgever Medewerker Medewerker is ziek, kan niet meer terug naar de eigen werkgever (spoor 2) Werkgever Medewerker vanaf 3e ziektejaar Medewerker is ziek en het dienstverband is niet beëindigd Werkgever Medewerker Medewerker is ziek en het dienstverband is beëindigd UWV 2.5 Wat is de rol van het UWV en CWI bij reïntegratie? Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en heeft de zorg voor reïntegratie en uitkering. Het UWV voert wettelijke regelingen uit voor werkgevers en medewerkers, met name de WW, de WIA en de WAO. Het UWV beoordeelt de aanspraken en verzorgt de betaling van uitkeringen. Voorlichting en informatie Vijf rollen van het UWV bij reïntegratie: 1. Werkgevers en medewerkers kunnen bij het UWV terecht voor informatie over regelingen en uitkeringen in het kader van verzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. Advies en deskundigen-oordeel Controle 2. Op aanvraag van de medewerker of van de werkgever geeft het UWV een oordeel over het wel of niet ziek zijn, over de aanwezigheid van passende arbeid of over de reïntegratie-inspanningen van de medewerker en werkgever als hierover verschil van mening bestaat. ( second opinion ) 3. Het UWV beoordeelt (op basis van het door de medewerker ingediende reintegratieverslag) of werkgever en medewerker zich voldoende hebben ingespannen om terugkeer naar werk te bewerkstelligen. Als het UWV van mening is dat een van beiden of allebei niet voldoende hebben gedaan, dan kan het UWV een sanctie opleggen. 19

22 Claimbeoordeling Subsidieverstrekking 4. Nadat de medewerker een WIA- of WAO-aanvraag heeft ingediend, voert het UWV de WIA- of WAO-keuring uit en kent vervolgens al dan niet een (gedeeltelijke) uitkering toe. 5. De werkgever en de medewerker kunnen bij het UWV subsidies of voorzieningen aanvragen zoals een premiekorting, werkvoorzieningen, een vervoersvoorziening, de no-riskpolis of een proefplaatsing. (Zie ook hoofdstuk 5.) Het UWV is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van mensen die voor hun reïntegratie niet kunnen terugvallen op een werkgever. Te denken valt hierbij aan medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie, met een tijdelijk dienstverband dat afloopt tijdens ziekte en aan stagiairs. Centra voor Werk en Inkomen Het UWV werkt samen met de circa 130 Centra voor Werk en Inkomen (CWI s). Werklozen kunnen hier terecht voor het zoeken naar werk of het aanvragen van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en bijstand (WWB). Gemeenten kunnen bij het CWI terecht voor informatie over de arbeidsmarkt en personeelsbemiddeling. Het CWI beslist daarnaast onder meer over ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen en geeft arbeidsrechtelijke informatie. ESF-subsidie voor gemeentelijke projecten op het gebied van scholing, werk en inkomen kan via het A+O fonds Gemeenten aangevraagd worden. Het CWI en het UWV geven hun diensten vorm vanuit de politieke opdracht om werk boven uitkering te stellen. 20

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Inhoud Inleiding 6 1. Ziekmelding 7 1.1 Checklist telefonische ziekmelding 7 1.2 Gesprek 8 1.3 Is het altijd nodig P&O en de arbodienst in te schakelen? 9 1.4

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte 8 juni 2017 mr. J.J. (Jan) Blanken Capra Advocaten s-gravenhage tel. 06 18 50 10 59 tel. 070 36 48 102 j.blanken@capra.nl www.capra.nl 1 1e en 2e ziektejaar: rechten

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, CONCEPT 18-12-2001 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van... (datum en nummer) houdende regels omtrent de procesgang gedurende het eerste ziektejaar (Regeling procesgang

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR Art. 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet; b. bedrijfsarts: de

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Datum 22 juli 1997 Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Korpsbeheerder van het KLPD de Voorzitter van de Bestuursraad van het LSOP i.a.a. de Korpschefs

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie ROWR B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: ontslag wegens arbeidsonge-schiktheid in overeenstemming met WIA-wetgeving BESLUITEN 1. De

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie