VERBINDING Door Willem Renes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDING Door Willem Renes"

Transcriptie

1 VERBINDING Door Willem Renes 1. Alles en iedereen is verbonden Tot voor kort was het algemeen gevoelen van de mensheid en vooral van de Westerse mens, dat wij gescheiden zijn van elkaar. Dat elk mens een aparte eenheid is, los van elke ander, weliswaar opererend in diverse sociale bestanden en omgevingen, maar daarvan tegelijkertijd toch min of meer stevig afgescheiden. Deze afgescheidenheid als één van de belangrijkste leidraden in het massabewustzijn heeft ongelooflijke consequenties gehad. In uiterste zin maakte dit bewustzijn de weg vrij voor oorlogen van een ongekende wreedheid, waarin het vijandbeeld leven kon worden ingeblazen door duistere heersers, die de massa op eenvoudige wijze konden bewerken en manipuleren. Want die anderen werden voorgesteld als de vijanden, waartegen men ten strijde moest trekken en kwesties als broederschap en eenheid werden verre van de gemiddelde mens gehouden. Maar we behoeven niet eens naar de grote bewegingen te kijken in de mensontwikkeling om te kunnen constateren, dat afgescheidenheid de norm was, vooral in het Westen. In stammen, families en andere samenlevingsverbanden dacht en handelde men vanuit het idee, dat jij en die ander twee verschillende eenheden zijn, daarbij geheel voorbijgaand aan veel dieper gelegen connecties, liggend in de wereld van het ongeziene. De vraag is natuurlijk, of het weten, dat wij mensen allen met elkaar verbonden zijn, ja dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden en doortrokken is door wat tegenwoordig wel Het Veld wordt genoemd, in diepe verledens al bekend was. En het antwoord daarop is bevestigend. Ja het was bekend, maar het betrof in het Westen dan enkelingen, die via inwijdingsscholen of via zekere verlichtingservaringen tot dit weten waren gekomen. En het was kennis, die veelal geheim werd gehouden en die alleen in kleine kring werd gekoesterd en doorgegeven. Ook waren er oude natuurvolken, zoals bijvoorbeeld de Aboriginals en de Maya's en andere rijken en beschavingen, die dachten in eenheid. Het universum waar wij met de aarde deel van uitmaken, werd door hen gezien als een grote zee van energie, opgebouwd uit verschillende lagen of ook wel dimensies genaamd, die allemaal trillen op een andere frequentie of snelheid. En zij wisten dus uit eigen ervaring of via overdracht van informatie dat wij allen met elkaar verbonden zijn via dit energienetwerk, en dat wij wezenlijk allen een dans van Licht in Licht zijn. In feite gaat het hier om een Universele Waarheid, uitgedrukt in Universele Wetten. In het boek van Marja de Vries (De Hele Olifant in Beeld, ISBN ) wordt hierover gezegd: Waarover gaat die Universele Waarheid? De gemeenschappelijke gouden draad van deze Universele Waarheid betreft niets meer en niets minder dan inzicht in de aard, de betekenis en de werking van het universum. Met andere woorden, het gaat om fundamenteel inzicht in de ware aard van de werkelijkheid. En als de eerste Universele Wet wordt in dit werk de Wet van Eenheid genoemd.. Omdat alle wijsheidstradities het begin van alles zien als Eenheid, zo stelt zij, is de eerste Universele wet, het eerste principe, de Wet van Eenheid. En vervolgens wordt deze Wet van Eenheid nader inhoud gegeven. We lezen daar o.a. dat deze Wet van Eenheid stelt, dat alles wat bestaat, voortkomt uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Dat deze Bron, waar alles uit voortkomt een eeuwig en onveranderlijk veld van intelligentie is, dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt. En omdat dit veld alle zichtbare en onzichtbare onderdelen van de schepping doordringt, alles wat bestaat met al het andere verbonden is. Dat dit achterliggende veld van intelligentie een veld is van Universeel Bewustzijn, in feite een oneindig en onbegrensd veld van Universeel Bewustzijn. Dat deze Eenheid ook het geheel is, want alles wat bestaat, bestaat binnen deze Eenheid. En tot slot keert alles weer terug tot deze Eenheid. Tot zover heel in het kort en zeker niet volledig een gebruikmaking van teksten uit hoofdstuk 3 van het uitermate belangwekkende boek van Marja de Vries, hetwelk o.a. inzicht geeft in het bestaan en de werking van Universele Wetten. Ik moge hierbij het bestuderen van dit werk in zijn volledigheid van harte aanbevelen, 1

2 niet alleen, omdat de Wet van Eenheid hierin zo duidelijk is omschreven, maar ook omdat alle overige Universele Wetten hierin aan de orde komen, waarover hierna nog iets meer wordt verteld, namelijk waar de Wet van Aantrekking wordt genoemd. Maar nog even iets over die eenheid. Als er dan kennelijk een verbinding is tussen alles en iedereen, dan betekent dit dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen. Hoe zit dat dan met de wetenschap? Als dit bewezen zou worden, dan zou dit toch leiden tot een volledige paradigma-verschuiving en als gevolg daarvan een ware revolutie in het denken? Wat valt hierover te melden, zal menigeen willen weten. Wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart ging hiervoor op onderzoek uit en stuitte tijdens haar zoektocht, die haar de hele wereld over voerde, op een groep wetenschappers, die ieder afzonderlijk en sommigen in samenwerking aan het proberen waren deze geheime kracht van het universum te doorgronden. Zij stuitten daarbij op wat tegenwoordig wel het Zero Point Field, het nulpunt-veld wordt genoemd, een oceaan van microscopische vibraties, die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort netwerk. Zij publiceerde daarover later het boek The Field, The Quest for the Secret Force of the Universe, in 2004 in de Nederlandse vertaling gebracht (ISBN ). Daarin vertelt zij, dat er een steeds grotere groep van wetenschappers, voornamelijk in de kwantumfysica, in hun onderzoeken hebben voortgeborduurd op het bewezen gegeven uit de kwantummechanica, dat er niet zoiets bestaat als een vacuüm. Wat tot het begin van de twintigste eeuw in wetenschappelijke kring werd gezien als de absolute leegte, bleek in werkelijkheid een bijenkorf van activiteit te zijn. Max Planck, één van de grondleggers van de kwantum-theorie, had dit via een experiment in 1911 namelijk al onomstotelijk aangetoond. Eeuwen lang was de wetenschap geregeerd door het Newtoniaanse model, waarin de kosmos werd beschreven als een klokwerk van los en gescheiden van elkaar opererende onderdelen. In deze klassieke kijk op materie en energie werd de werkelijkheid alleen gezien als concrete, afzonderlijke deeltjes, die op voorspelbare manieren in beweging waren in de lege ruimte. Dit model heeft zeer lange tijd vele takken van wetenschap doortrokken en wordt ook nu nog volop gehanteerd.. Hierover zegt Taggart: Niets in dit model kon een accurate afspiegeling zijn van de ware complexiteit van menselijke wezens, hun relaties met de wereld of, in het bijzonder, hun bewustzijn. Mensen en hun onderdelen werden nog altijd in alle opzichten behandeld als machines. Maar nu kwamen deze rebellerende wetenschappers uit de kwantumfysica erachter, dat op het meest fundamentele niveau het kwantum-niveau (bijvoorbeeld een electron) materie niet kon worden opgedeeld in los van elkaar bestaande eenheden, zij kon zelfs niet worden beschreven. Subatomaire 'deeltjes' zijn geen concrete dingen, aldus waren hun bevindingen. Het waren in feite verschijnselen, die zich nu eens gedroegen als een deeltje een bepaald ding in een bepaalde ruimte en dan weer als een golf, een trillend wazig iets, dat zich uitbreidde over een groot gebied in het ruimte-tijd-continuüm, het kwantumveld of nulpunt-veld. En alles en iedereen was daarvan doortrokken en onderling verbonden. We kunnen dus vaststellen, dat een kleine groep van wetenschappers en die groep is zich razend snel aan het uitbreiden in feite aan het inpluggen is in wat in de wijsheidsrichtingen al eeuwen lang als gegeven is vermeld, de reeds genoemde Wet van Eenheid. Althans als het gaat om het punt van de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen in dit universum. Zij stellen vast, dat de kosmische orde is doortrokken van een nulpunt-veld, een universeel weefsel van connecties, dat alles met elkaar verbindt. Wie een deel van deze wetenschappers aan het woord wil zien kan bijvoorbeeld kijken naar de enige jaren geleden uitgegeven DVD's met de titel What the Bleep do we (K)now en het vervolg erop en de verdieping daarvan met de naam Down the Rabbithole. Ook is daarin een animatiefilm opgenomen, waarin op inzichtelijke wijze het gedrag van materie op kwantum-niveau wordt getoond. 2. Het Veld als veld van potentiële mogelijkheden: de Wet van Aantrekking Er is natuurlijk een wereld van verschil te onderkennen tussen een werkelijkheid, waarin alles afzonderlijk en gescheiden van elkaar wordt gezien, en een wereld, waarin het tegenovergestelde namelijk een algehele verbondenheid - waar blijkt te zijn. In de eerste visie, tot uitdrukking komende in het Newtoniaanse model, staan handelen en denken van de mens veel meer op zichzelf, zonder dat dit onmiddellijke consequenties voor de omgeving behoeft te hebben. Maar als men daarentegen uitgaat van deze totale verbondenheid, dan brengt dit direct een veel grotere verantwoordelijkheid voor de individuele mens met zich mee. Want via het Veld wordt elke gemoedsgesteldheid van de mens als het ware uitgezonden en heeft gevolgen voor anderen, al of niet direct te zien. In dit model van verbondenheid wordt elke gedachte, elke emotie, elk gedragspatroon als een trilling neergelegd in dit Veld en zij worden hierin doorgegeven aan de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld een uitermate hatelijke gedachte over iemand de persoon in kwestie via dit Veld treffen. Het leven in de overtuiging, dat je deel uitmaakt van het geheel en wel in totale eenheid en verbondenheid zou de mens dan ook kunnen aansporen zijn gedachtegoed op te schonen en zijn stemmingen en emoties te beteugelen tot niet schadelijke niveaus. Dit niet alleen om negatieve consequenties te vermijden voor die 2

3 ander, maar ook om zelf geen schade te ondervinden. Want wat is er aan de hand? Dit Veld karakteriseert zich namelijk niet alleen door zijn eigenschap alles en iedereen te verbinden. Dit Veld van puur Bewustzijn en niet zichtbare, oneindig grote energie-velden, wordt ook gezien als pure potentialiteit. Alle mogelijkheden ten aanzien van wat dan ook liggen daarin besloten. En de aansturing daarvan ligt in onszelf, in ons eigen bewustzijn en bewuste intentie. Op prachtige wijze liet professor Emoto, een Japanse wetenschapper, dit zien met zijn proeven met water. Hij liet bijvoorbeeld een groep mensen mediteren bij water uit een bepaalde bron en bij bevriezing ontstonden daardoor mandelakristallen, die varieerden al naar gelang de intentie en energie die de groep naar het water had gestuurd. Het sturen van liefde naar het water gaf kristalvorming van verbluffende schoonheid; intenties van een lagere frequentie leidden tot amorfe patronen. Daarmee werd proefondervindelijk aangetoond dat bewuste gedachten directe invloed hebben op de moleculaire structuur van materie. En ook in de kwantumfysica was inmiddels duidelijk geworden, dat bewustzijn inderdaad dit veld van potentie activeert en moduleert. Maar ook de contacten tussen mensen worden beïnvloed binnen deze eenheid. Er is kennelijk een Wet van Aantrekking hiervoor al genoemd die inhoudt, dat we aantrekken, wat we uitzenden. Binnen dit oneindige Veld van Eenheid, aldus werd aangetoond, gaan soortgelijke trillingen met elkaar resoneren. Dit beïnvloedt ook anderen om ons heen. Stel je maar eens voor, dat je bepaalde gedachten of emoties uitzendt. Deze kunnen daarna in het Veld gedachten en emoties van anderen doen mee resoneren en kunnen vervolgens aldus de reacties van anderen, of zij zich daarvan bewust zijn of niet, beïnvloeden. Maar ook onze overtuigingen zetten een trilling neer in het Veld en bij voldoende vasthoudendheid en voeding daaraan wordt die mogelijkheid uit het veld van potentie in je werkelijkheid gezet, die bij die mentale constructie past. Of populair gezegd: iedereen staat kennelijk aan het stuur van zijn eigen werkelijkheid en kan via bewuste intentionele keuzes het leven de koers laten varen, die zijn of haar welbevinden al of niet dienen. Dit is nogal wat, je bewuste schepper te weten van je eigen bestaansomstandigheden. Dat is misschien even schrikken, want dit zou impliceren, dat slachtofferschap een achterhaald concept is. Maar het goede nieuws is dan, dat je door bewuste keuzes ten aanzien van je eigen trillingsniveau of frequentie je omstandigheden kunt sturen en verbeteren. Dat heet werken of spelen met het Veld, aldus Brenda Anderson. 3. Hoge en lage energiekeuzes Deze Brenda Anderson heeft dit thema uitgewerkt in haar boek, getiteld Werken met het Veld (ISBN ). Zij ontwikkelde een praktisch en handzaam model, uitgaande van de stelling, dat alles wat je doet, denkt of zegt een energie-frequentie heeft. Die energieniveaus van keuzes zijn namelijk te meten, aldus had zij van de psychiater David Hawkins geleerd. Uitgaande van dit gegeven ontwikkelde zij een model van tien gedragspatronen of keuzen, die zij elk een naam gaf. In dit waaiervormige model is in feite sprake van een glijdende energie-schaal, gaande van heel lage energie-keuzes tot de hoogste energiekeuzen. De tien belangrijke keuzen bepalen of we onze energie gebruiken voor een hoge opbrengst of lage opbrengst uit het Veld, aldus de schrijfster van voormeld boek. Het Veld omvat alles, bevat alle mogelijkheden. Zet dan die energiekeuze in, nodigt zij ons uit, die het hoogste rendement voor jou of jouw organisatie oplevert. Wees je bewust van het feit, dat elke keuze, alles wat je doet en zegt een rimpeling in het Veld, een subtiele verschuiving maakt, die een kettingreactie veroorzaakt en je werkelijkheid gaat invullen. In het Veld heb je de keus tussen het zwarte gat en de doorbraak. Je kunt zomaar in het zwarte gat belanden, maar je kunt ook plotseling je volgende doorbraak ervaren. Iedere keus, die je maakt, kan je wegvoeren uit de angstzone van lage energie en frustatie en kan je brengen naar de krachtzone van hoge energie en verantwoordelijkheid. Deze waaier ziet er als volgt uit: 3

4 Lage energiekeuzen: de angstzone De angstzone wordt vooral geregeerd door gevoelens van rusteloosheid, frustatie, woede, ja zelfs wanhoop en apathie. Zoals in dit model wordt aangegeven zijn er vier lage energiekeuzen in de angstzone, die sterk verkort hierop neerkomen: De comfortzone: Dit is een levenswijze, die zich vooral kenmerkt door het steeds weer betreden, van oude, vertrouwde paden, waarvan men met moeite loskomt. Het wordt a.h.w de blauwdruk van je leven. Maar wat vertrouwd aanvoelt wil niet altijd zeggen, dat je je energie optimaal benut en aan het Veld die werkelijkheid ontfutselt, die meer dienend is voor jouw ontwikkeling en welbevinden. Op een bepaald moment in je leven kunnen deze comfortzones juist hindernissen in je ontwikkeling worden. Dingen lukken dan niet meer. Het omgooien van het roer kan dan tot nieuwe, betere kansen leiden. Hersenspinsels: Vrijwel iedereen kent wel de situatie, dat je je steeds zorgen maakt over iets, wat nog zou kunnen gebeuren. Het zijn steeds terugkerende zorgelijke gedachten, heen en weer springend tussen verleden en toekomst, die jou en je omgeving op den duur volledig kunnen uitputten. Door bewustzijn te zetten op een dergelijk patroon van malende gedachten en ze een halt toe te roepen kan zicht ontstaan op betere keuzen, die niet leiden tot een negatieve uitkomst uit het Veld. De looping: Met de looping ga je nog dieper het angstveld in. Je bevindt je in een looping als je levenspatroon steeds terugkerende problemen laat zien van dezelfde soort, vaak voortkomende uit diep ingesleten overtuigingen, al of niet duidelijk bewust aan de betreffende persoon. Bijvoorbeeld: als er de overtuiging is, dat je altijd maar pech hebt, activeer je daarmee een zich herhalend patroon van drama's, waarin je behoefte aan slachtofferschap wordt gevoed. Brenda Anderson zegt hierover: De centrifugale kracht van een looping zorgt ervoor, dat je erin blijft ronddraaien en dat maakt het moeilijk om te veranderen. Omdat loopings emotionele triggers hebben, is de kracht van een bewuste keus nodig om eruit los te komen en een nieuwe, jou meer dienende keus te maken. Magneten: Het langdurig verblijven in de angstzone kent een belangrijk risico. De angstzone van het energiespectrum kent een glijdend verloop. Veel gepieker kan overgaan in loopings. Als je voortdurend in loopings zit, creȅer je magneten. Magneten halen je angsten naar boven en trekken je dieper het zwarte gat in. Je negatieve, op angst gebaseerde overtuigingen kunnen precies die werkelijkheid uit het Veld halen, die je nu juist probeert te vermijden. De al eerder genoemde David Hawkins zei hierover, dat datgene, waarop we ons concentreren, een veld van dominantie schept, hiermee duidende op een steeds in een verdere staat van zwangerschap komende potentie, die zich hierdoor uiteindelijk in een geboorte in je werkelijkheid uitdrukt. Waar je je op richt, wordt groter. Lage energie-overtuiging of emoties zijn enorm krachtig en soms zeer verdekt opgesteld in schijnbaar positief geformuleerde affirmaties. Bijvoorbeeld: de intentieverklaring aan het Veld, luidende ik wil een partner, die bij mij past, drukt in feite een gebrek aan een verklaring aan de kosmos, dat je die niet hebt en het Veld bekrachtigt uiteindelijk slechts je diepst gevoelde overtuigingen, zelfs als die opslagen zijn in je onderbewuste. Zwarte gat: Magneten overkomen je niet zomaar. Je schept ze zelf. Hiervoor werd al gezegd, dat als je je wentelt in angst, schaamte en negativiteit of een andere laag-frequente emotie of overtuiging, dat dat een uitnodiging aan de kosmos is om een magneet te worden. Je kunt een magneet niet eenvoudig overwinnen. Ze zijn complex en vereisen diepgaande introspectie. Maar als je er de vinger op kunt leggen, als je die angst kunt identificeren, dan heb je het instrument om vanuit die nieuwe kracht verbindingen met het Veld te maken, die die inzichten ondersteunen. 4

5 Hoge energiekeuzen: De krachtzone Als je bereidheid, acceptatie, begrip, optimisme, vertrouwen en betrokkenheid voelt, bevind je je in de krachtzone, aldus gaat Brenda Anderson verder. Zij benoemt zes hoge-energiekeuzen: Stop met oordelen: Stoppen met oordelen helpt je uit de angstzone te komen, waar je hoogstwaarschijnlijk in bent gekomen omdat je ergens negatief over oordeelde. Als je ergens over oordeelt, zegt zij, hecht je aan een bepaalde benadering en beperk je de mogelijke uitkomsten. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken en als je je vastzet, door een standpunt, een oordeel in te nemen, sluit je de deur voor nieuwe uitkomsten. Zij nodigt de lezer dan ook uit steeds meer in z'n vrij te schakelen, even afstand te nemen, zodat je blik gericht kan worden op wijsheid en je niet meer gehinderd wordt door je eigen op angst gebaseerde ideeȅn. Een dergelijke levenshouding opent de poorten tot de krachtzone. Neem het lichter op: Het luisteren naar tal van gesprekken en het observeren van de inhoud ervan brengt je tot het inzicht, dat velen negatieve situaties breed uitmeten en geen toon van luchtigheid kunnen vinden, die de conversatie of hun leven op een hoger energieniveau kunnen brengen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de uitwisselingen over de huidige recessie, de wellicht komende kortingen op de pensioenen e.d. Dit kan groots worden opgeblazen, maar beter helpt het hierover niet in zak en as te gaan zitten en de scheppende vermogens te richten op gevoelens en gesprekken van overvloed als een blijvende uitnodiging aan het Veld de inhoud ervan te bestendigen. Stem af: Afstemmen is een belangrijke gedragsverandering, het leven in het Nu in een zo groot mogelijke verbinding met wat zich daarin afspeelt. In deze gehaaste wereld, waarin de ene mens nog harder rent dan de andere en waarin grote groepen mensen in een soort techno-trance verkeren onder invloed van tv's, computers en telefoontjes, is het komen tot afstemming een hele opgaaf en je zou je daarom ten doel kunnen stellen te beginnen met een aantal afstemmingen per dag, bijvoorbeeld op je kind en je partner. Het is een intensieve oefening, maar kan leiden tot ongekend positieve resultaten, omdat je toegang krijgt tot nieuwe mogelijkheden. Scan: Als je scant, breng je jezelf in een toestand, waarin je de dingen van een afstandje observeert. Je stemt af op het kleine en scant het grote, zonder het resultaat te beheersen of te beȉnvloeden. Bij afstemming richt je je op het individu, bij scannen op de hele omgeving. Scannen levert je veel informatie op over die omgeving en de mensen, die die omgeving bevolken. De oude manier van scannen bestaat uit het nauwkeurig aftasten van die omgeving met al je zintuigen om uiteindelijk de dan verkregen informatie te gebruiken om je eigen zin erdoor te drukken, maar als je scant om de dingen naar je hand te zetten, zal dit meestal averechts uitwerken. Jouw belang schept een verstoring in het Veld, die mensen wel oppikken en uitkomsten geven, die minder wenselijk zijn voor alle spelers, zowel thuis als in je werk. Sluit aan bij de waarheid: Wanneer je aansluit bij de waarheid, blijf je verbonden met je werkelijke kracht, vervolgt Brenda. Wanneer je het zicht verliest op wie je echt bent en teveel aspecten van je wezenlijke kern opgeeft, ben je niet integer meer en maak je minder contact met de waarheid. De ultieme waarheid ligt in het accepteren van alle realiteiten, die je bent. Als je dat lukt, ga je de magische poort door naar de krachtzone van het energie-spectrum. Heb geloof: Wat je diep van binnen werkelijk gelooft, dat creȅer je. Wanneer je ervoor kiest om geloof te hebben, dan maak je contact met het energie-spectrum, waarin dingen gemakkelijk in beweging komen. Wanneer je intentie en je geloof sterk zijn, heb je geen angst en daarom maak je geen lage energiekeuzen. Zo bereik je wat je wilt, bewust zowel als onbewust. En het is dit volkomen geloof dat de beste uitlijning geeft tussen de mogelijkheden in het Veld en de gerichte intenties van de mens, zodat de bestelling, gericht aan de kosmos, ook werkelijk binnenkomt. Dit geloof in je eigen scheppingskracht, zonder aarzelen en in dankbaarheid, dat dat zo is, geeft, wat Brenda Anderson de doorbraak noemt, de open weg naar een vervullend leven. 4. Vergeving, maar dan net even anders.. Het is een belangrijke zaak te weten, dat alles verbonden is, dat alles wat je uitzendt een beweging, een trilling in het Veld veroorzaakt, die niet zonder gevolg is. Want we hebben gezien, dat er de Wet van Aantrekking is, die ons leert, dat het uitgezondene qua emotie, overtuiging, woorden, gedragingen etc. weer wordt geretourneerd aan de zender, al of niet versterkt. In zoverre is het bovenvermelde boek van Brenda Anderson m.i. een werkelijk goede poging om deze verwevenheid van mens en Veld in zijn vele consequenties te duiden. Het is bovendien een zeer toegankelijk werk, doorspekt met veel sprekende voorbeelden om het besprokene voor een ieder duidelijk te maken. En eigenlijk zou je daar voorlopig mee kunnen volstaan, want velen zal met het tot zich nemen van deze kennis duidelijk worden, dat energiekeuzen tevens manifestatie-keuzen zijn, dat je oogst wat je gezaaid hebt. Dat te weten en ernaar te handelen is al een enorme opgave. Er is echter nog een diepere laag, die aangeboord kan worden en voor wie daarin geïnteresseert is, wil ik graag wijzen op een artikel van Ruth Evelyn, dat onlangs verscheen in het blad Shield of the Command 5

6 van Juli/augustus In dit artikel wijst zij er o.a. op, dat onze emoties frequenties zijn van energie in trilling, allemaal op verschillende niveaus en staten van beweging. Nou en, zult u wellicht zeggen. Dat hebben we net ook vernomen bij het thema energie-keuzen, als beschreven in het boek van mevrouw Anderson. Maar dan komt er en nog meer verdiepend inzicht, waar Ruth Evelyn zegt:... Alhoewel we kunnen trachten onze emotionele staten te overstijgen door het gebruik van positieve gevoelens en affirmaties, is het effect daarvan maar voorbijgaand. Verstopt onder de façade van gelukkige gedachten en dromen liggen lagen en lagen van oude geschiedenis en conditionering, die onze aandacht proberen te trekken en aan onze funderingen knagen. Deze verborgen emotionele frequenties, die stilletjes onder alles vibreren, zijn de ware aantrekkings-factoren, die aan het werk zijn in jouw wet van aantrekking. Ons moleculair geheugen omvat persoonlijke geschiedenis,familiegeschiedenis, communale geschiedenis, sekse-gebonden geschiedenis, menselijke geschiedenis en de basis-codering waarmee de mensheid begon. Wanneer je kijkt naar het emotionele geheugen, dat in ons DNA wordt vastgehouden, kunnen al die lagen met inhoud overweldigend zijn. Ze zijn echter de oorzaak van een groot deel van onze staat van vandaag de dag. Wanneer je in overweging neemt, dat energie niet afneemt, kun je begrijpen, dat we collectief al die emotionele puin moeten ruimen, die op de planeet achterblijft, wanneer we onze levens leven en keer op keer incarneren. Al het positieve denken is niet genoeg om datgene, waar we nu opnieuw doorheen recycelen, te niet te doen. Het is overduidelijk, gezien de evolutionaire veranderingen die we de afgelopen tientallen jaren gezien hebben, dat wij de generaties zijn, die er klaar voor zijn om, als collectief geheel, dit schoonmaak-proces te beginnen. De planeet kan niet meer wachten. Wij kunnen niet meer wachten... Het is dus ons emotionele lichaam waarop zij wijst als voornaamste aanjager van onze creaties en veel van wat daarin opgeslagen is, is niet te zien voor de bewuste geest, maar is het puin uit diepe verledens van ons aardebestaan, opgebouwd door onszelf of onze voorouders. Het is je emotionele lichaam, dat het verfpalet vormt waarmee je je leven inkleurt. Als je het palet niet verandert, zul je elders hetzelfde landschap creëren zegt zij. Je leven zal nooit met de duurzaamheid veranderen die je wenst, totdat je op een solide fundering staat van emotionele balans en gecentreerdheid. De snelste en meest effectieve manier om dit te bereiken, is door te beginnen je rotzooi op te ruimen met een proces van vergeving, maar dan net even anders... Wat bedoelt zij daarmee? Vergeving, maar dan net even anders. Zij schrijft hierover: Vergeef de emotionele frequentie in je ervaring, in plaats van een persoon of situatie. Transmutatie is het proces van vervangen van een lage emotionele frequentie door een hogere emotionele frequentie. Ieder mens heeft de power om lage emoties te transmuteren tot een hogere emotie. Het transmuteren van de frequenties, die vibreren in je emotionele lichaam, is de snelweg van ascensie en de co-creatie van je dromen en verlangens. Vergeving is een transmutatie-proces. Je kunt zeggen ik transmuteer woede in mijn lichaam of ik vergeef woede in mijn lichaam. Vergeving is een frequentie-versmelting van transmutatie met liefde en zachtaardigheid. Het resultaat van het toepassen van vergeving op je emotionele puinveld is zachtaardig en liefdevol voor je lichaam. Het verwijdert de lagere frequentie, terwijl het een helende zalf van liefde en zachtheid aanbrengt op de cellulaire schade. Het toepassen van vergeving om je ongewenste emotionele frequenties op te schonen, is een doorgaand proces, totdat je hebt opgeschoond door de vele lagen van je genetische geschiedenis heen. Wanneer het toegewijd benaderd wordt, kan de initiële opschoning van de lagen een proces zijn van twee tot drie maanden. En aan het slot van dit belangrijke instrument, dat zij hier aanreikt, lezen wij: Richt je vergevingsfocus op de frequenties van je emoties in plaats van op de mensen of omstandigheden. Je zult dan alle situaties, die je creëert in je leven oplossen, want je schoont rechtstreeks de frequenties op, die de vele gezichten van dramatische omstandigheden creëren. Je zult herhalingspatronen voor je ogen zien wegvallen. Je zult de diepere betekenis verkrijgen van wat het betekent dat wat voor je neus ligt, niet is wat het betekent en wat het betekent ligt niet voor je neus. Je zult de aantrekkingsfactor veranderen en dan zal de Wet van Aantrekking vóór je werken in plaats van tegen je! Tot zover de belangrijkste greep uit het artikel van Ruth Evelyn. Ik wilde u dit inzicht niet onthouden, want hier kon wel eens een zeer belangrijk instrument aangereikt zijn om emoties op te schonen. Aldus zou de individuele mens, die van dit instrument van vergeving gebruik maakt, meer dienende mogelijkheden uit het Veld kunnen worden aangereikt. Positieve mogelijkheden, die tenslotte hun weergave krijgen in zijn tastbare en levende werkelijkheid. Vergeving, maar net even anders... 6

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis? Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut Wat is jouw basis? Marie-Louise (M.G.) van Craaikamp van der Laan, H08 HJBC, mei 2012 Begeleiding door Joke Crone Ravestein 2/75 Voorwoord

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

www.winnendzelfvertrouwen.nl

www.winnendzelfvertrouwen.nl 1 2 Succes & Geluk Daadkracht Zelfwaarde Zelfvertrouwen Creëer een winnend zelfvertrouwen Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt de eerste stap gezet in het verbeteren van je 3 zelfvertrouwen! Een groter

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez De mogelijkheid om de sprong te maken naar een hoger bestaansniveau is er voor iedereen. Het komt in essentie neer op jouw bereidheid om jouw overtuigingen over wat normaal is, los te laten. DEEPAK CHOPRA

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Leiderschap is vooral weten wat je niet bent

Leiderschap is vooral weten wat je niet bent HOOFDSTUK 12 Leiderschap is vooral weten wat je niet bent Henk van der Honing Inleiding 12.1 Panta rhei, een oud inzicht 12.2 Anders vraagt om een leider 12.3 Een kort resumé 12.4 Tot slot Literatuur 301

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie?

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? 8 'Ik voel me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? Ken, een man van midden twintig, voelde zich al van jongs af aan ongemakkelijk in het bijzijn van anderen. Hij was klein voor zijn leeftijd

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot).

Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot). Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot). Management en de kunst van gedragsverandering 'De financiële crisis wordt vooral gezien

Nadere informatie