VERBINDING Door Willem Renes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDING Door Willem Renes"

Transcriptie

1 VERBINDING Door Willem Renes 1. Alles en iedereen is verbonden Tot voor kort was het algemeen gevoelen van de mensheid en vooral van de Westerse mens, dat wij gescheiden zijn van elkaar. Dat elk mens een aparte eenheid is, los van elke ander, weliswaar opererend in diverse sociale bestanden en omgevingen, maar daarvan tegelijkertijd toch min of meer stevig afgescheiden. Deze afgescheidenheid als één van de belangrijkste leidraden in het massabewustzijn heeft ongelooflijke consequenties gehad. In uiterste zin maakte dit bewustzijn de weg vrij voor oorlogen van een ongekende wreedheid, waarin het vijandbeeld leven kon worden ingeblazen door duistere heersers, die de massa op eenvoudige wijze konden bewerken en manipuleren. Want die anderen werden voorgesteld als de vijanden, waartegen men ten strijde moest trekken en kwesties als broederschap en eenheid werden verre van de gemiddelde mens gehouden. Maar we behoeven niet eens naar de grote bewegingen te kijken in de mensontwikkeling om te kunnen constateren, dat afgescheidenheid de norm was, vooral in het Westen. In stammen, families en andere samenlevingsverbanden dacht en handelde men vanuit het idee, dat jij en die ander twee verschillende eenheden zijn, daarbij geheel voorbijgaand aan veel dieper gelegen connecties, liggend in de wereld van het ongeziene. De vraag is natuurlijk, of het weten, dat wij mensen allen met elkaar verbonden zijn, ja dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden en doortrokken is door wat tegenwoordig wel Het Veld wordt genoemd, in diepe verledens al bekend was. En het antwoord daarop is bevestigend. Ja het was bekend, maar het betrof in het Westen dan enkelingen, die via inwijdingsscholen of via zekere verlichtingservaringen tot dit weten waren gekomen. En het was kennis, die veelal geheim werd gehouden en die alleen in kleine kring werd gekoesterd en doorgegeven. Ook waren er oude natuurvolken, zoals bijvoorbeeld de Aboriginals en de Maya's en andere rijken en beschavingen, die dachten in eenheid. Het universum waar wij met de aarde deel van uitmaken, werd door hen gezien als een grote zee van energie, opgebouwd uit verschillende lagen of ook wel dimensies genaamd, die allemaal trillen op een andere frequentie of snelheid. En zij wisten dus uit eigen ervaring of via overdracht van informatie dat wij allen met elkaar verbonden zijn via dit energienetwerk, en dat wij wezenlijk allen een dans van Licht in Licht zijn. In feite gaat het hier om een Universele Waarheid, uitgedrukt in Universele Wetten. In het boek van Marja de Vries (De Hele Olifant in Beeld, ISBN ) wordt hierover gezegd: Waarover gaat die Universele Waarheid? De gemeenschappelijke gouden draad van deze Universele Waarheid betreft niets meer en niets minder dan inzicht in de aard, de betekenis en de werking van het universum. Met andere woorden, het gaat om fundamenteel inzicht in de ware aard van de werkelijkheid. En als de eerste Universele Wet wordt in dit werk de Wet van Eenheid genoemd.. Omdat alle wijsheidstradities het begin van alles zien als Eenheid, zo stelt zij, is de eerste Universele wet, het eerste principe, de Wet van Eenheid. En vervolgens wordt deze Wet van Eenheid nader inhoud gegeven. We lezen daar o.a. dat deze Wet van Eenheid stelt, dat alles wat bestaat, voortkomt uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Dat deze Bron, waar alles uit voortkomt een eeuwig en onveranderlijk veld van intelligentie is, dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt. En omdat dit veld alle zichtbare en onzichtbare onderdelen van de schepping doordringt, alles wat bestaat met al het andere verbonden is. Dat dit achterliggende veld van intelligentie een veld is van Universeel Bewustzijn, in feite een oneindig en onbegrensd veld van Universeel Bewustzijn. Dat deze Eenheid ook het geheel is, want alles wat bestaat, bestaat binnen deze Eenheid. En tot slot keert alles weer terug tot deze Eenheid. Tot zover heel in het kort en zeker niet volledig een gebruikmaking van teksten uit hoofdstuk 3 van het uitermate belangwekkende boek van Marja de Vries, hetwelk o.a. inzicht geeft in het bestaan en de werking van Universele Wetten. Ik moge hierbij het bestuderen van dit werk in zijn volledigheid van harte aanbevelen, 1

2 niet alleen, omdat de Wet van Eenheid hierin zo duidelijk is omschreven, maar ook omdat alle overige Universele Wetten hierin aan de orde komen, waarover hierna nog iets meer wordt verteld, namelijk waar de Wet van Aantrekking wordt genoemd. Maar nog even iets over die eenheid. Als er dan kennelijk een verbinding is tussen alles en iedereen, dan betekent dit dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen. Hoe zit dat dan met de wetenschap? Als dit bewezen zou worden, dan zou dit toch leiden tot een volledige paradigma-verschuiving en als gevolg daarvan een ware revolutie in het denken? Wat valt hierover te melden, zal menigeen willen weten. Wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart ging hiervoor op onderzoek uit en stuitte tijdens haar zoektocht, die haar de hele wereld over voerde, op een groep wetenschappers, die ieder afzonderlijk en sommigen in samenwerking aan het proberen waren deze geheime kracht van het universum te doorgronden. Zij stuitten daarbij op wat tegenwoordig wel het Zero Point Field, het nulpunt-veld wordt genoemd, een oceaan van microscopische vibraties, die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort netwerk. Zij publiceerde daarover later het boek The Field, The Quest for the Secret Force of the Universe, in 2004 in de Nederlandse vertaling gebracht (ISBN ). Daarin vertelt zij, dat er een steeds grotere groep van wetenschappers, voornamelijk in de kwantumfysica, in hun onderzoeken hebben voortgeborduurd op het bewezen gegeven uit de kwantummechanica, dat er niet zoiets bestaat als een vacuüm. Wat tot het begin van de twintigste eeuw in wetenschappelijke kring werd gezien als de absolute leegte, bleek in werkelijkheid een bijenkorf van activiteit te zijn. Max Planck, één van de grondleggers van de kwantum-theorie, had dit via een experiment in 1911 namelijk al onomstotelijk aangetoond. Eeuwen lang was de wetenschap geregeerd door het Newtoniaanse model, waarin de kosmos werd beschreven als een klokwerk van los en gescheiden van elkaar opererende onderdelen. In deze klassieke kijk op materie en energie werd de werkelijkheid alleen gezien als concrete, afzonderlijke deeltjes, die op voorspelbare manieren in beweging waren in de lege ruimte. Dit model heeft zeer lange tijd vele takken van wetenschap doortrokken en wordt ook nu nog volop gehanteerd.. Hierover zegt Taggart: Niets in dit model kon een accurate afspiegeling zijn van de ware complexiteit van menselijke wezens, hun relaties met de wereld of, in het bijzonder, hun bewustzijn. Mensen en hun onderdelen werden nog altijd in alle opzichten behandeld als machines. Maar nu kwamen deze rebellerende wetenschappers uit de kwantumfysica erachter, dat op het meest fundamentele niveau het kwantum-niveau (bijvoorbeeld een electron) materie niet kon worden opgedeeld in los van elkaar bestaande eenheden, zij kon zelfs niet worden beschreven. Subatomaire 'deeltjes' zijn geen concrete dingen, aldus waren hun bevindingen. Het waren in feite verschijnselen, die zich nu eens gedroegen als een deeltje een bepaald ding in een bepaalde ruimte en dan weer als een golf, een trillend wazig iets, dat zich uitbreidde over een groot gebied in het ruimte-tijd-continuüm, het kwantumveld of nulpunt-veld. En alles en iedereen was daarvan doortrokken en onderling verbonden. We kunnen dus vaststellen, dat een kleine groep van wetenschappers en die groep is zich razend snel aan het uitbreiden in feite aan het inpluggen is in wat in de wijsheidsrichtingen al eeuwen lang als gegeven is vermeld, de reeds genoemde Wet van Eenheid. Althans als het gaat om het punt van de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen in dit universum. Zij stellen vast, dat de kosmische orde is doortrokken van een nulpunt-veld, een universeel weefsel van connecties, dat alles met elkaar verbindt. Wie een deel van deze wetenschappers aan het woord wil zien kan bijvoorbeeld kijken naar de enige jaren geleden uitgegeven DVD's met de titel What the Bleep do we (K)now en het vervolg erop en de verdieping daarvan met de naam Down the Rabbithole. Ook is daarin een animatiefilm opgenomen, waarin op inzichtelijke wijze het gedrag van materie op kwantum-niveau wordt getoond. 2. Het Veld als veld van potentiële mogelijkheden: de Wet van Aantrekking Er is natuurlijk een wereld van verschil te onderkennen tussen een werkelijkheid, waarin alles afzonderlijk en gescheiden van elkaar wordt gezien, en een wereld, waarin het tegenovergestelde namelijk een algehele verbondenheid - waar blijkt te zijn. In de eerste visie, tot uitdrukking komende in het Newtoniaanse model, staan handelen en denken van de mens veel meer op zichzelf, zonder dat dit onmiddellijke consequenties voor de omgeving behoeft te hebben. Maar als men daarentegen uitgaat van deze totale verbondenheid, dan brengt dit direct een veel grotere verantwoordelijkheid voor de individuele mens met zich mee. Want via het Veld wordt elke gemoedsgesteldheid van de mens als het ware uitgezonden en heeft gevolgen voor anderen, al of niet direct te zien. In dit model van verbondenheid wordt elke gedachte, elke emotie, elk gedragspatroon als een trilling neergelegd in dit Veld en zij worden hierin doorgegeven aan de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld een uitermate hatelijke gedachte over iemand de persoon in kwestie via dit Veld treffen. Het leven in de overtuiging, dat je deel uitmaakt van het geheel en wel in totale eenheid en verbondenheid zou de mens dan ook kunnen aansporen zijn gedachtegoed op te schonen en zijn stemmingen en emoties te beteugelen tot niet schadelijke niveaus. Dit niet alleen om negatieve consequenties te vermijden voor die 2

3 ander, maar ook om zelf geen schade te ondervinden. Want wat is er aan de hand? Dit Veld karakteriseert zich namelijk niet alleen door zijn eigenschap alles en iedereen te verbinden. Dit Veld van puur Bewustzijn en niet zichtbare, oneindig grote energie-velden, wordt ook gezien als pure potentialiteit. Alle mogelijkheden ten aanzien van wat dan ook liggen daarin besloten. En de aansturing daarvan ligt in onszelf, in ons eigen bewustzijn en bewuste intentie. Op prachtige wijze liet professor Emoto, een Japanse wetenschapper, dit zien met zijn proeven met water. Hij liet bijvoorbeeld een groep mensen mediteren bij water uit een bepaalde bron en bij bevriezing ontstonden daardoor mandelakristallen, die varieerden al naar gelang de intentie en energie die de groep naar het water had gestuurd. Het sturen van liefde naar het water gaf kristalvorming van verbluffende schoonheid; intenties van een lagere frequentie leidden tot amorfe patronen. Daarmee werd proefondervindelijk aangetoond dat bewuste gedachten directe invloed hebben op de moleculaire structuur van materie. En ook in de kwantumfysica was inmiddels duidelijk geworden, dat bewustzijn inderdaad dit veld van potentie activeert en moduleert. Maar ook de contacten tussen mensen worden beïnvloed binnen deze eenheid. Er is kennelijk een Wet van Aantrekking hiervoor al genoemd die inhoudt, dat we aantrekken, wat we uitzenden. Binnen dit oneindige Veld van Eenheid, aldus werd aangetoond, gaan soortgelijke trillingen met elkaar resoneren. Dit beïnvloedt ook anderen om ons heen. Stel je maar eens voor, dat je bepaalde gedachten of emoties uitzendt. Deze kunnen daarna in het Veld gedachten en emoties van anderen doen mee resoneren en kunnen vervolgens aldus de reacties van anderen, of zij zich daarvan bewust zijn of niet, beïnvloeden. Maar ook onze overtuigingen zetten een trilling neer in het Veld en bij voldoende vasthoudendheid en voeding daaraan wordt die mogelijkheid uit het veld van potentie in je werkelijkheid gezet, die bij die mentale constructie past. Of populair gezegd: iedereen staat kennelijk aan het stuur van zijn eigen werkelijkheid en kan via bewuste intentionele keuzes het leven de koers laten varen, die zijn of haar welbevinden al of niet dienen. Dit is nogal wat, je bewuste schepper te weten van je eigen bestaansomstandigheden. Dat is misschien even schrikken, want dit zou impliceren, dat slachtofferschap een achterhaald concept is. Maar het goede nieuws is dan, dat je door bewuste keuzes ten aanzien van je eigen trillingsniveau of frequentie je omstandigheden kunt sturen en verbeteren. Dat heet werken of spelen met het Veld, aldus Brenda Anderson. 3. Hoge en lage energiekeuzes Deze Brenda Anderson heeft dit thema uitgewerkt in haar boek, getiteld Werken met het Veld (ISBN ). Zij ontwikkelde een praktisch en handzaam model, uitgaande van de stelling, dat alles wat je doet, denkt of zegt een energie-frequentie heeft. Die energieniveaus van keuzes zijn namelijk te meten, aldus had zij van de psychiater David Hawkins geleerd. Uitgaande van dit gegeven ontwikkelde zij een model van tien gedragspatronen of keuzen, die zij elk een naam gaf. In dit waaiervormige model is in feite sprake van een glijdende energie-schaal, gaande van heel lage energie-keuzes tot de hoogste energiekeuzen. De tien belangrijke keuzen bepalen of we onze energie gebruiken voor een hoge opbrengst of lage opbrengst uit het Veld, aldus de schrijfster van voormeld boek. Het Veld omvat alles, bevat alle mogelijkheden. Zet dan die energiekeuze in, nodigt zij ons uit, die het hoogste rendement voor jou of jouw organisatie oplevert. Wees je bewust van het feit, dat elke keuze, alles wat je doet en zegt een rimpeling in het Veld, een subtiele verschuiving maakt, die een kettingreactie veroorzaakt en je werkelijkheid gaat invullen. In het Veld heb je de keus tussen het zwarte gat en de doorbraak. Je kunt zomaar in het zwarte gat belanden, maar je kunt ook plotseling je volgende doorbraak ervaren. Iedere keus, die je maakt, kan je wegvoeren uit de angstzone van lage energie en frustatie en kan je brengen naar de krachtzone van hoge energie en verantwoordelijkheid. Deze waaier ziet er als volgt uit: 3

4 Lage energiekeuzen: de angstzone De angstzone wordt vooral geregeerd door gevoelens van rusteloosheid, frustatie, woede, ja zelfs wanhoop en apathie. Zoals in dit model wordt aangegeven zijn er vier lage energiekeuzen in de angstzone, die sterk verkort hierop neerkomen: De comfortzone: Dit is een levenswijze, die zich vooral kenmerkt door het steeds weer betreden, van oude, vertrouwde paden, waarvan men met moeite loskomt. Het wordt a.h.w de blauwdruk van je leven. Maar wat vertrouwd aanvoelt wil niet altijd zeggen, dat je je energie optimaal benut en aan het Veld die werkelijkheid ontfutselt, die meer dienend is voor jouw ontwikkeling en welbevinden. Op een bepaald moment in je leven kunnen deze comfortzones juist hindernissen in je ontwikkeling worden. Dingen lukken dan niet meer. Het omgooien van het roer kan dan tot nieuwe, betere kansen leiden. Hersenspinsels: Vrijwel iedereen kent wel de situatie, dat je je steeds zorgen maakt over iets, wat nog zou kunnen gebeuren. Het zijn steeds terugkerende zorgelijke gedachten, heen en weer springend tussen verleden en toekomst, die jou en je omgeving op den duur volledig kunnen uitputten. Door bewustzijn te zetten op een dergelijk patroon van malende gedachten en ze een halt toe te roepen kan zicht ontstaan op betere keuzen, die niet leiden tot een negatieve uitkomst uit het Veld. De looping: Met de looping ga je nog dieper het angstveld in. Je bevindt je in een looping als je levenspatroon steeds terugkerende problemen laat zien van dezelfde soort, vaak voortkomende uit diep ingesleten overtuigingen, al of niet duidelijk bewust aan de betreffende persoon. Bijvoorbeeld: als er de overtuiging is, dat je altijd maar pech hebt, activeer je daarmee een zich herhalend patroon van drama's, waarin je behoefte aan slachtofferschap wordt gevoed. Brenda Anderson zegt hierover: De centrifugale kracht van een looping zorgt ervoor, dat je erin blijft ronddraaien en dat maakt het moeilijk om te veranderen. Omdat loopings emotionele triggers hebben, is de kracht van een bewuste keus nodig om eruit los te komen en een nieuwe, jou meer dienende keus te maken. Magneten: Het langdurig verblijven in de angstzone kent een belangrijk risico. De angstzone van het energiespectrum kent een glijdend verloop. Veel gepieker kan overgaan in loopings. Als je voortdurend in loopings zit, creȅer je magneten. Magneten halen je angsten naar boven en trekken je dieper het zwarte gat in. Je negatieve, op angst gebaseerde overtuigingen kunnen precies die werkelijkheid uit het Veld halen, die je nu juist probeert te vermijden. De al eerder genoemde David Hawkins zei hierover, dat datgene, waarop we ons concentreren, een veld van dominantie schept, hiermee duidende op een steeds in een verdere staat van zwangerschap komende potentie, die zich hierdoor uiteindelijk in een geboorte in je werkelijkheid uitdrukt. Waar je je op richt, wordt groter. Lage energie-overtuiging of emoties zijn enorm krachtig en soms zeer verdekt opgesteld in schijnbaar positief geformuleerde affirmaties. Bijvoorbeeld: de intentieverklaring aan het Veld, luidende ik wil een partner, die bij mij past, drukt in feite een gebrek aan een verklaring aan de kosmos, dat je die niet hebt en het Veld bekrachtigt uiteindelijk slechts je diepst gevoelde overtuigingen, zelfs als die opslagen zijn in je onderbewuste. Zwarte gat: Magneten overkomen je niet zomaar. Je schept ze zelf. Hiervoor werd al gezegd, dat als je je wentelt in angst, schaamte en negativiteit of een andere laag-frequente emotie of overtuiging, dat dat een uitnodiging aan de kosmos is om een magneet te worden. Je kunt een magneet niet eenvoudig overwinnen. Ze zijn complex en vereisen diepgaande introspectie. Maar als je er de vinger op kunt leggen, als je die angst kunt identificeren, dan heb je het instrument om vanuit die nieuwe kracht verbindingen met het Veld te maken, die die inzichten ondersteunen. 4

5 Hoge energiekeuzen: De krachtzone Als je bereidheid, acceptatie, begrip, optimisme, vertrouwen en betrokkenheid voelt, bevind je je in de krachtzone, aldus gaat Brenda Anderson verder. Zij benoemt zes hoge-energiekeuzen: Stop met oordelen: Stoppen met oordelen helpt je uit de angstzone te komen, waar je hoogstwaarschijnlijk in bent gekomen omdat je ergens negatief over oordeelde. Als je ergens over oordeelt, zegt zij, hecht je aan een bepaalde benadering en beperk je de mogelijke uitkomsten. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken en als je je vastzet, door een standpunt, een oordeel in te nemen, sluit je de deur voor nieuwe uitkomsten. Zij nodigt de lezer dan ook uit steeds meer in z'n vrij te schakelen, even afstand te nemen, zodat je blik gericht kan worden op wijsheid en je niet meer gehinderd wordt door je eigen op angst gebaseerde ideeȅn. Een dergelijke levenshouding opent de poorten tot de krachtzone. Neem het lichter op: Het luisteren naar tal van gesprekken en het observeren van de inhoud ervan brengt je tot het inzicht, dat velen negatieve situaties breed uitmeten en geen toon van luchtigheid kunnen vinden, die de conversatie of hun leven op een hoger energieniveau kunnen brengen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de uitwisselingen over de huidige recessie, de wellicht komende kortingen op de pensioenen e.d. Dit kan groots worden opgeblazen, maar beter helpt het hierover niet in zak en as te gaan zitten en de scheppende vermogens te richten op gevoelens en gesprekken van overvloed als een blijvende uitnodiging aan het Veld de inhoud ervan te bestendigen. Stem af: Afstemmen is een belangrijke gedragsverandering, het leven in het Nu in een zo groot mogelijke verbinding met wat zich daarin afspeelt. In deze gehaaste wereld, waarin de ene mens nog harder rent dan de andere en waarin grote groepen mensen in een soort techno-trance verkeren onder invloed van tv's, computers en telefoontjes, is het komen tot afstemming een hele opgaaf en je zou je daarom ten doel kunnen stellen te beginnen met een aantal afstemmingen per dag, bijvoorbeeld op je kind en je partner. Het is een intensieve oefening, maar kan leiden tot ongekend positieve resultaten, omdat je toegang krijgt tot nieuwe mogelijkheden. Scan: Als je scant, breng je jezelf in een toestand, waarin je de dingen van een afstandje observeert. Je stemt af op het kleine en scant het grote, zonder het resultaat te beheersen of te beȉnvloeden. Bij afstemming richt je je op het individu, bij scannen op de hele omgeving. Scannen levert je veel informatie op over die omgeving en de mensen, die die omgeving bevolken. De oude manier van scannen bestaat uit het nauwkeurig aftasten van die omgeving met al je zintuigen om uiteindelijk de dan verkregen informatie te gebruiken om je eigen zin erdoor te drukken, maar als je scant om de dingen naar je hand te zetten, zal dit meestal averechts uitwerken. Jouw belang schept een verstoring in het Veld, die mensen wel oppikken en uitkomsten geven, die minder wenselijk zijn voor alle spelers, zowel thuis als in je werk. Sluit aan bij de waarheid: Wanneer je aansluit bij de waarheid, blijf je verbonden met je werkelijke kracht, vervolgt Brenda. Wanneer je het zicht verliest op wie je echt bent en teveel aspecten van je wezenlijke kern opgeeft, ben je niet integer meer en maak je minder contact met de waarheid. De ultieme waarheid ligt in het accepteren van alle realiteiten, die je bent. Als je dat lukt, ga je de magische poort door naar de krachtzone van het energie-spectrum. Heb geloof: Wat je diep van binnen werkelijk gelooft, dat creȅer je. Wanneer je ervoor kiest om geloof te hebben, dan maak je contact met het energie-spectrum, waarin dingen gemakkelijk in beweging komen. Wanneer je intentie en je geloof sterk zijn, heb je geen angst en daarom maak je geen lage energiekeuzen. Zo bereik je wat je wilt, bewust zowel als onbewust. En het is dit volkomen geloof dat de beste uitlijning geeft tussen de mogelijkheden in het Veld en de gerichte intenties van de mens, zodat de bestelling, gericht aan de kosmos, ook werkelijk binnenkomt. Dit geloof in je eigen scheppingskracht, zonder aarzelen en in dankbaarheid, dat dat zo is, geeft, wat Brenda Anderson de doorbraak noemt, de open weg naar een vervullend leven. 4. Vergeving, maar dan net even anders.. Het is een belangrijke zaak te weten, dat alles verbonden is, dat alles wat je uitzendt een beweging, een trilling in het Veld veroorzaakt, die niet zonder gevolg is. Want we hebben gezien, dat er de Wet van Aantrekking is, die ons leert, dat het uitgezondene qua emotie, overtuiging, woorden, gedragingen etc. weer wordt geretourneerd aan de zender, al of niet versterkt. In zoverre is het bovenvermelde boek van Brenda Anderson m.i. een werkelijk goede poging om deze verwevenheid van mens en Veld in zijn vele consequenties te duiden. Het is bovendien een zeer toegankelijk werk, doorspekt met veel sprekende voorbeelden om het besprokene voor een ieder duidelijk te maken. En eigenlijk zou je daar voorlopig mee kunnen volstaan, want velen zal met het tot zich nemen van deze kennis duidelijk worden, dat energiekeuzen tevens manifestatie-keuzen zijn, dat je oogst wat je gezaaid hebt. Dat te weten en ernaar te handelen is al een enorme opgave. Er is echter nog een diepere laag, die aangeboord kan worden en voor wie daarin geïnteresseert is, wil ik graag wijzen op een artikel van Ruth Evelyn, dat onlangs verscheen in het blad Shield of the Command 5

6 van Juli/augustus In dit artikel wijst zij er o.a. op, dat onze emoties frequenties zijn van energie in trilling, allemaal op verschillende niveaus en staten van beweging. Nou en, zult u wellicht zeggen. Dat hebben we net ook vernomen bij het thema energie-keuzen, als beschreven in het boek van mevrouw Anderson. Maar dan komt er en nog meer verdiepend inzicht, waar Ruth Evelyn zegt:... Alhoewel we kunnen trachten onze emotionele staten te overstijgen door het gebruik van positieve gevoelens en affirmaties, is het effect daarvan maar voorbijgaand. Verstopt onder de façade van gelukkige gedachten en dromen liggen lagen en lagen van oude geschiedenis en conditionering, die onze aandacht proberen te trekken en aan onze funderingen knagen. Deze verborgen emotionele frequenties, die stilletjes onder alles vibreren, zijn de ware aantrekkings-factoren, die aan het werk zijn in jouw wet van aantrekking. Ons moleculair geheugen omvat persoonlijke geschiedenis,familiegeschiedenis, communale geschiedenis, sekse-gebonden geschiedenis, menselijke geschiedenis en de basis-codering waarmee de mensheid begon. Wanneer je kijkt naar het emotionele geheugen, dat in ons DNA wordt vastgehouden, kunnen al die lagen met inhoud overweldigend zijn. Ze zijn echter de oorzaak van een groot deel van onze staat van vandaag de dag. Wanneer je in overweging neemt, dat energie niet afneemt, kun je begrijpen, dat we collectief al die emotionele puin moeten ruimen, die op de planeet achterblijft, wanneer we onze levens leven en keer op keer incarneren. Al het positieve denken is niet genoeg om datgene, waar we nu opnieuw doorheen recycelen, te niet te doen. Het is overduidelijk, gezien de evolutionaire veranderingen die we de afgelopen tientallen jaren gezien hebben, dat wij de generaties zijn, die er klaar voor zijn om, als collectief geheel, dit schoonmaak-proces te beginnen. De planeet kan niet meer wachten. Wij kunnen niet meer wachten... Het is dus ons emotionele lichaam waarop zij wijst als voornaamste aanjager van onze creaties en veel van wat daarin opgeslagen is, is niet te zien voor de bewuste geest, maar is het puin uit diepe verledens van ons aardebestaan, opgebouwd door onszelf of onze voorouders. Het is je emotionele lichaam, dat het verfpalet vormt waarmee je je leven inkleurt. Als je het palet niet verandert, zul je elders hetzelfde landschap creëren zegt zij. Je leven zal nooit met de duurzaamheid veranderen die je wenst, totdat je op een solide fundering staat van emotionele balans en gecentreerdheid. De snelste en meest effectieve manier om dit te bereiken, is door te beginnen je rotzooi op te ruimen met een proces van vergeving, maar dan net even anders... Wat bedoelt zij daarmee? Vergeving, maar dan net even anders. Zij schrijft hierover: Vergeef de emotionele frequentie in je ervaring, in plaats van een persoon of situatie. Transmutatie is het proces van vervangen van een lage emotionele frequentie door een hogere emotionele frequentie. Ieder mens heeft de power om lage emoties te transmuteren tot een hogere emotie. Het transmuteren van de frequenties, die vibreren in je emotionele lichaam, is de snelweg van ascensie en de co-creatie van je dromen en verlangens. Vergeving is een transmutatie-proces. Je kunt zeggen ik transmuteer woede in mijn lichaam of ik vergeef woede in mijn lichaam. Vergeving is een frequentie-versmelting van transmutatie met liefde en zachtaardigheid. Het resultaat van het toepassen van vergeving op je emotionele puinveld is zachtaardig en liefdevol voor je lichaam. Het verwijdert de lagere frequentie, terwijl het een helende zalf van liefde en zachtheid aanbrengt op de cellulaire schade. Het toepassen van vergeving om je ongewenste emotionele frequenties op te schonen, is een doorgaand proces, totdat je hebt opgeschoond door de vele lagen van je genetische geschiedenis heen. Wanneer het toegewijd benaderd wordt, kan de initiële opschoning van de lagen een proces zijn van twee tot drie maanden. En aan het slot van dit belangrijke instrument, dat zij hier aanreikt, lezen wij: Richt je vergevingsfocus op de frequenties van je emoties in plaats van op de mensen of omstandigheden. Je zult dan alle situaties, die je creëert in je leven oplossen, want je schoont rechtstreeks de frequenties op, die de vele gezichten van dramatische omstandigheden creëren. Je zult herhalingspatronen voor je ogen zien wegvallen. Je zult de diepere betekenis verkrijgen van wat het betekent dat wat voor je neus ligt, niet is wat het betekent en wat het betekent ligt niet voor je neus. Je zult de aantrekkingsfactor veranderen en dan zal de Wet van Aantrekking vóór je werken in plaats van tegen je! Tot zover de belangrijkste greep uit het artikel van Ruth Evelyn. Ik wilde u dit inzicht niet onthouden, want hier kon wel eens een zeer belangrijk instrument aangereikt zijn om emoties op te schonen. Aldus zou de individuele mens, die van dit instrument van vergeving gebruik maakt, meer dienende mogelijkheden uit het Veld kunnen worden aangereikt. Positieve mogelijkheden, die tenslotte hun weergave krijgen in zijn tastbare en levende werkelijkheid. Vergeving, maar net even anders... 6

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Energetisch Gezond Zijn 90 De Pijnappelklier 95 Het Harapunt 104 The Living Light Breath 109 Hoe Het Werkt 114

Energetisch Gezond Zijn 90 De Pijnappelklier 95 Het Harapunt 104 The Living Light Breath 109 Hoe Het Werkt 114 Inhoud Introductie 7 Waarom Ben Ik Hier Op Aarde? 9 Onderbewuste Patronen 15 Het Collectieve Bewustzijn Transformeren 18 Persoonlijke Kracht 20 Keuzes 24 Liefde en Licht Sturen 27 Energetische Lussen 32

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de kern van je probleem zijn. 10 Ik accepteer al mijn kanten

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording.

Module 1. Bewustwording. Module 1. Bewustwording. Dag 3. Visioning Ontdek wat jouw ziel te zeggen heeft over jouw bestemming en werk. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de wijsheid van je ziel als het gaat over jouw

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

E-motie: en de invloed op ons

E-motie: en de invloed op ons E-motie: en de invloed op ons en andere hun welzijn : energie die aanzet tot beweging Van een situatie >> naar een gedachte, in een emotie tot ons gedrag of handelen.. Een EMOTIE is zoals we gezien hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 20. Intentionaliteit. Vandaag leer je werken met een belangrijke bouwsteen van bewuste manifestatie: intentie. Intentie is de basis van alle creatie. Zonder intentie is er geen

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Les 2. van de "Grote Lente Schoonmaak" van OSiB/Zelfzeker Leiderschap. Waarheid of Universele Energie is licht, donker is ego.

Les 2. van de Grote Lente Schoonmaak van OSiB/Zelfzeker Leiderschap. Waarheid of Universele Energie is licht, donker is ego. Les 2 van de "Grote Lente Schoonmaak" van OSiB/Zelfzeker Leiderschap. Waarheid of Universele Energie is licht, donker is ego. Gisteren hebben we het gehad over de levens energie of Universele Energie.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

copyright www.candocoaching.nl 1

copyright www.candocoaching.nl 1 1 De Gids voor jouw succes en jouw uniekheid door Margje van der Lei CanDo Coaching www.candocoaching.nl Door het zetten van specifieke intenties wordt je geholpen op de weg waar je naar toe wilt. Wanneer

Nadere informatie

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven!

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven! Persoonlijke energiehuishouding! De energie die je inademt moet je bewust op een hoger niveau handhaven. Je moet zorgen dat de energiestroom vollediger blijft binnenstromen. Dat moet gebeuren op een heel

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Tekstboek herschrijf je verhaal Dream your world into being. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Het traumaverbond.

Tekstboek herschrijf je verhaal Dream your world into being. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Het traumaverbond. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Gisteren heb je kennis gemaakt met de jaguar in jezelf: jouw kracht om betekenis te geven en je verhalen leven in te blazen met je overtuigingen, verwachtingen en intenties.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven 1 Voorwoord Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven Sessie 2 Het lichaam als ankerpunt; rusten in jezelf Sessie 3

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer Galacticnetwork Ingrid Keminer Matrix Klankcodes met Ingrid Keminer Waar gaat deze unieke workshop

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Wat je zaait is wat je oogst

Wat je zaait is wat je oogst opvoeden & persoonlijke ontwikkeling Wat je zaait is wat je oogst In de vorige Spiegelbeeld stond een artikel over een nieuwe, integrale visie op kinderen, opvoeden en persoonlijke ontwikkeling. U hebt

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

Over de dood (deel 2)

Over de dood (deel 2) spiritualiteit Over de dood (deel 2) Verbinding, Vertrouwen, Vergeving en Vrede Sterven is het loslaten van het fysieke lichaam en de menselijke ervaring. Dit is deel twee in de serie waarin we het stervensproces

Nadere informatie

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt.

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt. Waar wil je van weg? Belangrijk is dat je nu een doel gaat stellen. Maar voordat je een doel stelt is het nodig dat je specifiek in kaart brengt waar je nu bent ten aanzien van je doel. Je moet voelen

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën.

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. E E N N I E U W E O N A F H A N K E L I J K E G E E S T E L I J K E S T R O M I N G Academie Psychosofia Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem 1. Inleiding De levensbloem De ingekleurde levensbloem staat symbool voor de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat openen. De tijd is er rijp voor! Sinds

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 9

Inhoud. Inleiding... 9 Inhoud Inleiding.............................................................. 9 Hoofdstuk 1: Mindfulness introduceren................................. 15 Mindfulness ontdekken.......................................15

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders POSITIEF DENKEN De persoonlijke noot Niet één dag in ons leven is gelijk. We zijn voortdurend onderhevig aan veranderen. Dát is nu ons evolutieproces. Goudrag Het leven is een gouden draad, maar heel fijn

Nadere informatie

WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN

WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN Door Esther Mostert van MIND-FOOD: www.mindfuldieet.nl Je kunt niet goed denken, liefhebben en slapen als je niet goed gegeten hebt Mindful eten, wat is dat? Bijna iedereen

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Doe Gelukkiger. Marco Honkoop NLP coaching & training

Doe Gelukkiger. Marco Honkoop NLP coaching & training 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Je goed voelen om niets... 5 2.1 Gevoel trainen... 6 2.2 Strategie goed voelen... 7 3. Goede beslissingen nemen... 9 3.1 Strategie goede beslissingen nemen... 10

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt "Geluk is vooral een kwestie van de juiste levenshouding" Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt Ons geluk wordt voor een groot stuk, maar zeker niet alleen, bepaald

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast

www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast Inhoudsopgave 1. Intro: succesvol met heel je hart 5 2. Weg van gezondheid, vervulling en vreugde 7 2.1 Kracht van intentie 7 2.2 Leren en helen door

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 Ben je tevreden met je huidige leven? Met je baan, je relaties en je gezondheid? Ben je vol zelfvertrouwen, relaxed en tevreden? Of zijn er dingen die

Nadere informatie

Voorwoordje. 1 'Het pad van de Junzi'. (2011) Te bestellen via www.pumbo.nl. 1. In dit boek zal vooral een nieuw ontdekte manier gepresenteerd worden

Voorwoordje. 1 'Het pad van de Junzi'. (2011) Te bestellen via www.pumbo.nl. 1. In dit boek zal vooral een nieuw ontdekte manier gepresenteerd worden Voorwoordje In tijden van grote economische en individuele veranderingen worden we doodgegooid met coaching-programma's als 'The Secret', 'The Power', 'Human Design', 'De Wet van Resonantie' of 'De Wet

Nadere informatie

Ontwaken in universeel bewustzijn

Ontwaken in universeel bewustzijn Ontwaken in universeel bewustzijn De 'New Paradigm' in entertainment en onderwijs is er! Zoals vele anderen, heb ik lang gewacht op het verschijnen van zinvolle thema's in entertainment en onderwijs, die

Nadere informatie

Model van de logische niveaus

Model van de logische niveaus Model van de logishe niveaus 3 Logishe niveaus van Dilts De logishe niveaus van Dilts geven een ondersheid in niveaus aan waarop doelen stellen, visie en missie op het persoonlijke vlak zih afspelen. Hierdoor

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Zal ik mijn man nog tegenkomen na de dood? Zullen we elkaar herkennen? Dat vroeg een vrouw me, enkele weken geleden. De vraag klinkt niet voor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wij gaan voor even uit elkaar 1. Wij gaan voor e-ven uit el-kaar en de-len nu het licht. Dat.. Licht ver telt ons iets van God op hem zijn wij ge - richt. Straks zoeken

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Opleiding tot Gelukscoach

Opleiding tot Gelukscoach Opleiding tot Gelukscoach www.neijmanenkuper.nl 1 Inleiding Neijman&Kuper, trainen-coachen-opleiden, biedt diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, richting duurzaam geluk

Nadere informatie

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering Zelfmanagement stappenplan voor effectieve verandering Iedereen wil graag met energie aan de (werk)dag beginnen en voldaan én energiek weer naar huis gaan. Dat is het ideaal, maar vaak lukt dit niet. Conflicten,

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al.

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Gisteren heb je gelezen hoe de kwantumfysica ons leert dat we via ons bewustzijn onze werkelijkheid scheppen. Vandaag borduren we hierop verder door hieraan

Nadere informatie

Piramide van (neuro)logische niveaus

Piramide van (neuro)logische niveaus Piramide van (neuro)logische niveaus De gedragspiramide geeft weer hoe wij als mensen zijn georganiseerd, hoe onze psyche is opgebouwd en geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwikkel ik mijzelf effectief?

Nadere informatie

Iedere belastbaarheid kent zijn grens.

Iedere belastbaarheid kent zijn grens. IMPRINT (INGRIFTING) Gevoelens hoe sterk ze ook gevoeld worden in het moment van nu zijn vaak misleidend. Wat je nu ervaart is vaker dan je denkt van oude oorsprong. Hoe dat kan en hoe je daar oplossingen

Nadere informatie

. "I am not what happened to me. I am what I choose to become."

. I am not what happened to me. I am what I choose to become. VERGEVING EN ZELFBEELD. "I am not what happened to me. I am what I choose to become." IS DEZE WORKSHOP IETS VOOR MIJ? Vaak denkt men bij vergeving aan mensen, die iets vreselijks is aangedaan of zelf een

Nadere informatie

Als jij houdt van onbeperkte mogelijkheden in je leven, zal jij gek zijn op dit 8- Stappen Proces bij Jouw Ultieme Intentieverklaring.

Als jij houdt van onbeperkte mogelijkheden in je leven, zal jij gek zijn op dit 8- Stappen Proces bij Jouw Ultieme Intentieverklaring. Als jij houdt van onbeperkte mogelijkheden in je leven, zal jij gek zijn op dit 8- Stappen Proces bij Jouw Ultieme Intentieverklaring. Voor het nieuwe jaar of bij de nieuwe maan willen mensen vaak grondige

Nadere informatie

Positieve en negatieve gedachten

Positieve en negatieve gedachten Positieve en negatieve gedachten ( Wat is positieve en negatieve gedachten ) Deze opdracht wil je negatieve gedachten verminderen en je positieve gedachten een boost geven. Deze opdracht bestaat uit twee

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

E-book Piekeren. Inleiding

E-book Piekeren. Inleiding E-book Piekeren Inleiding... 1 Wat is piekeren nu eigenlijk?... 2 Piekertest... 2 De hersenen doen waar ze goed in zijn... 3 Zelfkritiek, een bijzondere vorm van piekeren... 4 Stoppen met piekeren... 5

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie