VERBINDING Door Willem Renes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDING Door Willem Renes"

Transcriptie

1 VERBINDING Door Willem Renes 1. Alles en iedereen is verbonden Tot voor kort was het algemeen gevoelen van de mensheid en vooral van de Westerse mens, dat wij gescheiden zijn van elkaar. Dat elk mens een aparte eenheid is, los van elke ander, weliswaar opererend in diverse sociale bestanden en omgevingen, maar daarvan tegelijkertijd toch min of meer stevig afgescheiden. Deze afgescheidenheid als één van de belangrijkste leidraden in het massabewustzijn heeft ongelooflijke consequenties gehad. In uiterste zin maakte dit bewustzijn de weg vrij voor oorlogen van een ongekende wreedheid, waarin het vijandbeeld leven kon worden ingeblazen door duistere heersers, die de massa op eenvoudige wijze konden bewerken en manipuleren. Want die anderen werden voorgesteld als de vijanden, waartegen men ten strijde moest trekken en kwesties als broederschap en eenheid werden verre van de gemiddelde mens gehouden. Maar we behoeven niet eens naar de grote bewegingen te kijken in de mensontwikkeling om te kunnen constateren, dat afgescheidenheid de norm was, vooral in het Westen. In stammen, families en andere samenlevingsverbanden dacht en handelde men vanuit het idee, dat jij en die ander twee verschillende eenheden zijn, daarbij geheel voorbijgaand aan veel dieper gelegen connecties, liggend in de wereld van het ongeziene. De vraag is natuurlijk, of het weten, dat wij mensen allen met elkaar verbonden zijn, ja dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden en doortrokken is door wat tegenwoordig wel Het Veld wordt genoemd, in diepe verledens al bekend was. En het antwoord daarop is bevestigend. Ja het was bekend, maar het betrof in het Westen dan enkelingen, die via inwijdingsscholen of via zekere verlichtingservaringen tot dit weten waren gekomen. En het was kennis, die veelal geheim werd gehouden en die alleen in kleine kring werd gekoesterd en doorgegeven. Ook waren er oude natuurvolken, zoals bijvoorbeeld de Aboriginals en de Maya's en andere rijken en beschavingen, die dachten in eenheid. Het universum waar wij met de aarde deel van uitmaken, werd door hen gezien als een grote zee van energie, opgebouwd uit verschillende lagen of ook wel dimensies genaamd, die allemaal trillen op een andere frequentie of snelheid. En zij wisten dus uit eigen ervaring of via overdracht van informatie dat wij allen met elkaar verbonden zijn via dit energienetwerk, en dat wij wezenlijk allen een dans van Licht in Licht zijn. In feite gaat het hier om een Universele Waarheid, uitgedrukt in Universele Wetten. In het boek van Marja de Vries (De Hele Olifant in Beeld, ISBN ) wordt hierover gezegd: Waarover gaat die Universele Waarheid? De gemeenschappelijke gouden draad van deze Universele Waarheid betreft niets meer en niets minder dan inzicht in de aard, de betekenis en de werking van het universum. Met andere woorden, het gaat om fundamenteel inzicht in de ware aard van de werkelijkheid. En als de eerste Universele Wet wordt in dit werk de Wet van Eenheid genoemd.. Omdat alle wijsheidstradities het begin van alles zien als Eenheid, zo stelt zij, is de eerste Universele wet, het eerste principe, de Wet van Eenheid. En vervolgens wordt deze Wet van Eenheid nader inhoud gegeven. We lezen daar o.a. dat deze Wet van Eenheid stelt, dat alles wat bestaat, voortkomt uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Dat deze Bron, waar alles uit voortkomt een eeuwig en onveranderlijk veld van intelligentie is, dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt. En omdat dit veld alle zichtbare en onzichtbare onderdelen van de schepping doordringt, alles wat bestaat met al het andere verbonden is. Dat dit achterliggende veld van intelligentie een veld is van Universeel Bewustzijn, in feite een oneindig en onbegrensd veld van Universeel Bewustzijn. Dat deze Eenheid ook het geheel is, want alles wat bestaat, bestaat binnen deze Eenheid. En tot slot keert alles weer terug tot deze Eenheid. Tot zover heel in het kort en zeker niet volledig een gebruikmaking van teksten uit hoofdstuk 3 van het uitermate belangwekkende boek van Marja de Vries, hetwelk o.a. inzicht geeft in het bestaan en de werking van Universele Wetten. Ik moge hierbij het bestuderen van dit werk in zijn volledigheid van harte aanbevelen, 1

2 niet alleen, omdat de Wet van Eenheid hierin zo duidelijk is omschreven, maar ook omdat alle overige Universele Wetten hierin aan de orde komen, waarover hierna nog iets meer wordt verteld, namelijk waar de Wet van Aantrekking wordt genoemd. Maar nog even iets over die eenheid. Als er dan kennelijk een verbinding is tussen alles en iedereen, dan betekent dit dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen. Hoe zit dat dan met de wetenschap? Als dit bewezen zou worden, dan zou dit toch leiden tot een volledige paradigma-verschuiving en als gevolg daarvan een ware revolutie in het denken? Wat valt hierover te melden, zal menigeen willen weten. Wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart ging hiervoor op onderzoek uit en stuitte tijdens haar zoektocht, die haar de hele wereld over voerde, op een groep wetenschappers, die ieder afzonderlijk en sommigen in samenwerking aan het proberen waren deze geheime kracht van het universum te doorgronden. Zij stuitten daarbij op wat tegenwoordig wel het Zero Point Field, het nulpunt-veld wordt genoemd, een oceaan van microscopische vibraties, die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort netwerk. Zij publiceerde daarover later het boek The Field, The Quest for the Secret Force of the Universe, in 2004 in de Nederlandse vertaling gebracht (ISBN ). Daarin vertelt zij, dat er een steeds grotere groep van wetenschappers, voornamelijk in de kwantumfysica, in hun onderzoeken hebben voortgeborduurd op het bewezen gegeven uit de kwantummechanica, dat er niet zoiets bestaat als een vacuüm. Wat tot het begin van de twintigste eeuw in wetenschappelijke kring werd gezien als de absolute leegte, bleek in werkelijkheid een bijenkorf van activiteit te zijn. Max Planck, één van de grondleggers van de kwantum-theorie, had dit via een experiment in 1911 namelijk al onomstotelijk aangetoond. Eeuwen lang was de wetenschap geregeerd door het Newtoniaanse model, waarin de kosmos werd beschreven als een klokwerk van los en gescheiden van elkaar opererende onderdelen. In deze klassieke kijk op materie en energie werd de werkelijkheid alleen gezien als concrete, afzonderlijke deeltjes, die op voorspelbare manieren in beweging waren in de lege ruimte. Dit model heeft zeer lange tijd vele takken van wetenschap doortrokken en wordt ook nu nog volop gehanteerd.. Hierover zegt Taggart: Niets in dit model kon een accurate afspiegeling zijn van de ware complexiteit van menselijke wezens, hun relaties met de wereld of, in het bijzonder, hun bewustzijn. Mensen en hun onderdelen werden nog altijd in alle opzichten behandeld als machines. Maar nu kwamen deze rebellerende wetenschappers uit de kwantumfysica erachter, dat op het meest fundamentele niveau het kwantum-niveau (bijvoorbeeld een electron) materie niet kon worden opgedeeld in los van elkaar bestaande eenheden, zij kon zelfs niet worden beschreven. Subatomaire 'deeltjes' zijn geen concrete dingen, aldus waren hun bevindingen. Het waren in feite verschijnselen, die zich nu eens gedroegen als een deeltje een bepaald ding in een bepaalde ruimte en dan weer als een golf, een trillend wazig iets, dat zich uitbreidde over een groot gebied in het ruimte-tijd-continuüm, het kwantumveld of nulpunt-veld. En alles en iedereen was daarvan doortrokken en onderling verbonden. We kunnen dus vaststellen, dat een kleine groep van wetenschappers en die groep is zich razend snel aan het uitbreiden in feite aan het inpluggen is in wat in de wijsheidsrichtingen al eeuwen lang als gegeven is vermeld, de reeds genoemde Wet van Eenheid. Althans als het gaat om het punt van de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen in dit universum. Zij stellen vast, dat de kosmische orde is doortrokken van een nulpunt-veld, een universeel weefsel van connecties, dat alles met elkaar verbindt. Wie een deel van deze wetenschappers aan het woord wil zien kan bijvoorbeeld kijken naar de enige jaren geleden uitgegeven DVD's met de titel What the Bleep do we (K)now en het vervolg erop en de verdieping daarvan met de naam Down the Rabbithole. Ook is daarin een animatiefilm opgenomen, waarin op inzichtelijke wijze het gedrag van materie op kwantum-niveau wordt getoond. 2. Het Veld als veld van potentiële mogelijkheden: de Wet van Aantrekking Er is natuurlijk een wereld van verschil te onderkennen tussen een werkelijkheid, waarin alles afzonderlijk en gescheiden van elkaar wordt gezien, en een wereld, waarin het tegenovergestelde namelijk een algehele verbondenheid - waar blijkt te zijn. In de eerste visie, tot uitdrukking komende in het Newtoniaanse model, staan handelen en denken van de mens veel meer op zichzelf, zonder dat dit onmiddellijke consequenties voor de omgeving behoeft te hebben. Maar als men daarentegen uitgaat van deze totale verbondenheid, dan brengt dit direct een veel grotere verantwoordelijkheid voor de individuele mens met zich mee. Want via het Veld wordt elke gemoedsgesteldheid van de mens als het ware uitgezonden en heeft gevolgen voor anderen, al of niet direct te zien. In dit model van verbondenheid wordt elke gedachte, elke emotie, elk gedragspatroon als een trilling neergelegd in dit Veld en zij worden hierin doorgegeven aan de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld een uitermate hatelijke gedachte over iemand de persoon in kwestie via dit Veld treffen. Het leven in de overtuiging, dat je deel uitmaakt van het geheel en wel in totale eenheid en verbondenheid zou de mens dan ook kunnen aansporen zijn gedachtegoed op te schonen en zijn stemmingen en emoties te beteugelen tot niet schadelijke niveaus. Dit niet alleen om negatieve consequenties te vermijden voor die 2

3 ander, maar ook om zelf geen schade te ondervinden. Want wat is er aan de hand? Dit Veld karakteriseert zich namelijk niet alleen door zijn eigenschap alles en iedereen te verbinden. Dit Veld van puur Bewustzijn en niet zichtbare, oneindig grote energie-velden, wordt ook gezien als pure potentialiteit. Alle mogelijkheden ten aanzien van wat dan ook liggen daarin besloten. En de aansturing daarvan ligt in onszelf, in ons eigen bewustzijn en bewuste intentie. Op prachtige wijze liet professor Emoto, een Japanse wetenschapper, dit zien met zijn proeven met water. Hij liet bijvoorbeeld een groep mensen mediteren bij water uit een bepaalde bron en bij bevriezing ontstonden daardoor mandelakristallen, die varieerden al naar gelang de intentie en energie die de groep naar het water had gestuurd. Het sturen van liefde naar het water gaf kristalvorming van verbluffende schoonheid; intenties van een lagere frequentie leidden tot amorfe patronen. Daarmee werd proefondervindelijk aangetoond dat bewuste gedachten directe invloed hebben op de moleculaire structuur van materie. En ook in de kwantumfysica was inmiddels duidelijk geworden, dat bewustzijn inderdaad dit veld van potentie activeert en moduleert. Maar ook de contacten tussen mensen worden beïnvloed binnen deze eenheid. Er is kennelijk een Wet van Aantrekking hiervoor al genoemd die inhoudt, dat we aantrekken, wat we uitzenden. Binnen dit oneindige Veld van Eenheid, aldus werd aangetoond, gaan soortgelijke trillingen met elkaar resoneren. Dit beïnvloedt ook anderen om ons heen. Stel je maar eens voor, dat je bepaalde gedachten of emoties uitzendt. Deze kunnen daarna in het Veld gedachten en emoties van anderen doen mee resoneren en kunnen vervolgens aldus de reacties van anderen, of zij zich daarvan bewust zijn of niet, beïnvloeden. Maar ook onze overtuigingen zetten een trilling neer in het Veld en bij voldoende vasthoudendheid en voeding daaraan wordt die mogelijkheid uit het veld van potentie in je werkelijkheid gezet, die bij die mentale constructie past. Of populair gezegd: iedereen staat kennelijk aan het stuur van zijn eigen werkelijkheid en kan via bewuste intentionele keuzes het leven de koers laten varen, die zijn of haar welbevinden al of niet dienen. Dit is nogal wat, je bewuste schepper te weten van je eigen bestaansomstandigheden. Dat is misschien even schrikken, want dit zou impliceren, dat slachtofferschap een achterhaald concept is. Maar het goede nieuws is dan, dat je door bewuste keuzes ten aanzien van je eigen trillingsniveau of frequentie je omstandigheden kunt sturen en verbeteren. Dat heet werken of spelen met het Veld, aldus Brenda Anderson. 3. Hoge en lage energiekeuzes Deze Brenda Anderson heeft dit thema uitgewerkt in haar boek, getiteld Werken met het Veld (ISBN ). Zij ontwikkelde een praktisch en handzaam model, uitgaande van de stelling, dat alles wat je doet, denkt of zegt een energie-frequentie heeft. Die energieniveaus van keuzes zijn namelijk te meten, aldus had zij van de psychiater David Hawkins geleerd. Uitgaande van dit gegeven ontwikkelde zij een model van tien gedragspatronen of keuzen, die zij elk een naam gaf. In dit waaiervormige model is in feite sprake van een glijdende energie-schaal, gaande van heel lage energie-keuzes tot de hoogste energiekeuzen. De tien belangrijke keuzen bepalen of we onze energie gebruiken voor een hoge opbrengst of lage opbrengst uit het Veld, aldus de schrijfster van voormeld boek. Het Veld omvat alles, bevat alle mogelijkheden. Zet dan die energiekeuze in, nodigt zij ons uit, die het hoogste rendement voor jou of jouw organisatie oplevert. Wees je bewust van het feit, dat elke keuze, alles wat je doet en zegt een rimpeling in het Veld, een subtiele verschuiving maakt, die een kettingreactie veroorzaakt en je werkelijkheid gaat invullen. In het Veld heb je de keus tussen het zwarte gat en de doorbraak. Je kunt zomaar in het zwarte gat belanden, maar je kunt ook plotseling je volgende doorbraak ervaren. Iedere keus, die je maakt, kan je wegvoeren uit de angstzone van lage energie en frustatie en kan je brengen naar de krachtzone van hoge energie en verantwoordelijkheid. Deze waaier ziet er als volgt uit: 3

4 Lage energiekeuzen: de angstzone De angstzone wordt vooral geregeerd door gevoelens van rusteloosheid, frustatie, woede, ja zelfs wanhoop en apathie. Zoals in dit model wordt aangegeven zijn er vier lage energiekeuzen in de angstzone, die sterk verkort hierop neerkomen: De comfortzone: Dit is een levenswijze, die zich vooral kenmerkt door het steeds weer betreden, van oude, vertrouwde paden, waarvan men met moeite loskomt. Het wordt a.h.w de blauwdruk van je leven. Maar wat vertrouwd aanvoelt wil niet altijd zeggen, dat je je energie optimaal benut en aan het Veld die werkelijkheid ontfutselt, die meer dienend is voor jouw ontwikkeling en welbevinden. Op een bepaald moment in je leven kunnen deze comfortzones juist hindernissen in je ontwikkeling worden. Dingen lukken dan niet meer. Het omgooien van het roer kan dan tot nieuwe, betere kansen leiden. Hersenspinsels: Vrijwel iedereen kent wel de situatie, dat je je steeds zorgen maakt over iets, wat nog zou kunnen gebeuren. Het zijn steeds terugkerende zorgelijke gedachten, heen en weer springend tussen verleden en toekomst, die jou en je omgeving op den duur volledig kunnen uitputten. Door bewustzijn te zetten op een dergelijk patroon van malende gedachten en ze een halt toe te roepen kan zicht ontstaan op betere keuzen, die niet leiden tot een negatieve uitkomst uit het Veld. De looping: Met de looping ga je nog dieper het angstveld in. Je bevindt je in een looping als je levenspatroon steeds terugkerende problemen laat zien van dezelfde soort, vaak voortkomende uit diep ingesleten overtuigingen, al of niet duidelijk bewust aan de betreffende persoon. Bijvoorbeeld: als er de overtuiging is, dat je altijd maar pech hebt, activeer je daarmee een zich herhalend patroon van drama's, waarin je behoefte aan slachtofferschap wordt gevoed. Brenda Anderson zegt hierover: De centrifugale kracht van een looping zorgt ervoor, dat je erin blijft ronddraaien en dat maakt het moeilijk om te veranderen. Omdat loopings emotionele triggers hebben, is de kracht van een bewuste keus nodig om eruit los te komen en een nieuwe, jou meer dienende keus te maken. Magneten: Het langdurig verblijven in de angstzone kent een belangrijk risico. De angstzone van het energiespectrum kent een glijdend verloop. Veel gepieker kan overgaan in loopings. Als je voortdurend in loopings zit, creȅer je magneten. Magneten halen je angsten naar boven en trekken je dieper het zwarte gat in. Je negatieve, op angst gebaseerde overtuigingen kunnen precies die werkelijkheid uit het Veld halen, die je nu juist probeert te vermijden. De al eerder genoemde David Hawkins zei hierover, dat datgene, waarop we ons concentreren, een veld van dominantie schept, hiermee duidende op een steeds in een verdere staat van zwangerschap komende potentie, die zich hierdoor uiteindelijk in een geboorte in je werkelijkheid uitdrukt. Waar je je op richt, wordt groter. Lage energie-overtuiging of emoties zijn enorm krachtig en soms zeer verdekt opgesteld in schijnbaar positief geformuleerde affirmaties. Bijvoorbeeld: de intentieverklaring aan het Veld, luidende ik wil een partner, die bij mij past, drukt in feite een gebrek aan een verklaring aan de kosmos, dat je die niet hebt en het Veld bekrachtigt uiteindelijk slechts je diepst gevoelde overtuigingen, zelfs als die opslagen zijn in je onderbewuste. Zwarte gat: Magneten overkomen je niet zomaar. Je schept ze zelf. Hiervoor werd al gezegd, dat als je je wentelt in angst, schaamte en negativiteit of een andere laag-frequente emotie of overtuiging, dat dat een uitnodiging aan de kosmos is om een magneet te worden. Je kunt een magneet niet eenvoudig overwinnen. Ze zijn complex en vereisen diepgaande introspectie. Maar als je er de vinger op kunt leggen, als je die angst kunt identificeren, dan heb je het instrument om vanuit die nieuwe kracht verbindingen met het Veld te maken, die die inzichten ondersteunen. 4

5 Hoge energiekeuzen: De krachtzone Als je bereidheid, acceptatie, begrip, optimisme, vertrouwen en betrokkenheid voelt, bevind je je in de krachtzone, aldus gaat Brenda Anderson verder. Zij benoemt zes hoge-energiekeuzen: Stop met oordelen: Stoppen met oordelen helpt je uit de angstzone te komen, waar je hoogstwaarschijnlijk in bent gekomen omdat je ergens negatief over oordeelde. Als je ergens over oordeelt, zegt zij, hecht je aan een bepaalde benadering en beperk je de mogelijke uitkomsten. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken en als je je vastzet, door een standpunt, een oordeel in te nemen, sluit je de deur voor nieuwe uitkomsten. Zij nodigt de lezer dan ook uit steeds meer in z'n vrij te schakelen, even afstand te nemen, zodat je blik gericht kan worden op wijsheid en je niet meer gehinderd wordt door je eigen op angst gebaseerde ideeȅn. Een dergelijke levenshouding opent de poorten tot de krachtzone. Neem het lichter op: Het luisteren naar tal van gesprekken en het observeren van de inhoud ervan brengt je tot het inzicht, dat velen negatieve situaties breed uitmeten en geen toon van luchtigheid kunnen vinden, die de conversatie of hun leven op een hoger energieniveau kunnen brengen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de uitwisselingen over de huidige recessie, de wellicht komende kortingen op de pensioenen e.d. Dit kan groots worden opgeblazen, maar beter helpt het hierover niet in zak en as te gaan zitten en de scheppende vermogens te richten op gevoelens en gesprekken van overvloed als een blijvende uitnodiging aan het Veld de inhoud ervan te bestendigen. Stem af: Afstemmen is een belangrijke gedragsverandering, het leven in het Nu in een zo groot mogelijke verbinding met wat zich daarin afspeelt. In deze gehaaste wereld, waarin de ene mens nog harder rent dan de andere en waarin grote groepen mensen in een soort techno-trance verkeren onder invloed van tv's, computers en telefoontjes, is het komen tot afstemming een hele opgaaf en je zou je daarom ten doel kunnen stellen te beginnen met een aantal afstemmingen per dag, bijvoorbeeld op je kind en je partner. Het is een intensieve oefening, maar kan leiden tot ongekend positieve resultaten, omdat je toegang krijgt tot nieuwe mogelijkheden. Scan: Als je scant, breng je jezelf in een toestand, waarin je de dingen van een afstandje observeert. Je stemt af op het kleine en scant het grote, zonder het resultaat te beheersen of te beȉnvloeden. Bij afstemming richt je je op het individu, bij scannen op de hele omgeving. Scannen levert je veel informatie op over die omgeving en de mensen, die die omgeving bevolken. De oude manier van scannen bestaat uit het nauwkeurig aftasten van die omgeving met al je zintuigen om uiteindelijk de dan verkregen informatie te gebruiken om je eigen zin erdoor te drukken, maar als je scant om de dingen naar je hand te zetten, zal dit meestal averechts uitwerken. Jouw belang schept een verstoring in het Veld, die mensen wel oppikken en uitkomsten geven, die minder wenselijk zijn voor alle spelers, zowel thuis als in je werk. Sluit aan bij de waarheid: Wanneer je aansluit bij de waarheid, blijf je verbonden met je werkelijke kracht, vervolgt Brenda. Wanneer je het zicht verliest op wie je echt bent en teveel aspecten van je wezenlijke kern opgeeft, ben je niet integer meer en maak je minder contact met de waarheid. De ultieme waarheid ligt in het accepteren van alle realiteiten, die je bent. Als je dat lukt, ga je de magische poort door naar de krachtzone van het energie-spectrum. Heb geloof: Wat je diep van binnen werkelijk gelooft, dat creȅer je. Wanneer je ervoor kiest om geloof te hebben, dan maak je contact met het energie-spectrum, waarin dingen gemakkelijk in beweging komen. Wanneer je intentie en je geloof sterk zijn, heb je geen angst en daarom maak je geen lage energiekeuzen. Zo bereik je wat je wilt, bewust zowel als onbewust. En het is dit volkomen geloof dat de beste uitlijning geeft tussen de mogelijkheden in het Veld en de gerichte intenties van de mens, zodat de bestelling, gericht aan de kosmos, ook werkelijk binnenkomt. Dit geloof in je eigen scheppingskracht, zonder aarzelen en in dankbaarheid, dat dat zo is, geeft, wat Brenda Anderson de doorbraak noemt, de open weg naar een vervullend leven. 4. Vergeving, maar dan net even anders.. Het is een belangrijke zaak te weten, dat alles verbonden is, dat alles wat je uitzendt een beweging, een trilling in het Veld veroorzaakt, die niet zonder gevolg is. Want we hebben gezien, dat er de Wet van Aantrekking is, die ons leert, dat het uitgezondene qua emotie, overtuiging, woorden, gedragingen etc. weer wordt geretourneerd aan de zender, al of niet versterkt. In zoverre is het bovenvermelde boek van Brenda Anderson m.i. een werkelijk goede poging om deze verwevenheid van mens en Veld in zijn vele consequenties te duiden. Het is bovendien een zeer toegankelijk werk, doorspekt met veel sprekende voorbeelden om het besprokene voor een ieder duidelijk te maken. En eigenlijk zou je daar voorlopig mee kunnen volstaan, want velen zal met het tot zich nemen van deze kennis duidelijk worden, dat energiekeuzen tevens manifestatie-keuzen zijn, dat je oogst wat je gezaaid hebt. Dat te weten en ernaar te handelen is al een enorme opgave. Er is echter nog een diepere laag, die aangeboord kan worden en voor wie daarin geïnteresseert is, wil ik graag wijzen op een artikel van Ruth Evelyn, dat onlangs verscheen in het blad Shield of the Command 5

6 van Juli/augustus In dit artikel wijst zij er o.a. op, dat onze emoties frequenties zijn van energie in trilling, allemaal op verschillende niveaus en staten van beweging. Nou en, zult u wellicht zeggen. Dat hebben we net ook vernomen bij het thema energie-keuzen, als beschreven in het boek van mevrouw Anderson. Maar dan komt er en nog meer verdiepend inzicht, waar Ruth Evelyn zegt:... Alhoewel we kunnen trachten onze emotionele staten te overstijgen door het gebruik van positieve gevoelens en affirmaties, is het effect daarvan maar voorbijgaand. Verstopt onder de façade van gelukkige gedachten en dromen liggen lagen en lagen van oude geschiedenis en conditionering, die onze aandacht proberen te trekken en aan onze funderingen knagen. Deze verborgen emotionele frequenties, die stilletjes onder alles vibreren, zijn de ware aantrekkings-factoren, die aan het werk zijn in jouw wet van aantrekking. Ons moleculair geheugen omvat persoonlijke geschiedenis,familiegeschiedenis, communale geschiedenis, sekse-gebonden geschiedenis, menselijke geschiedenis en de basis-codering waarmee de mensheid begon. Wanneer je kijkt naar het emotionele geheugen, dat in ons DNA wordt vastgehouden, kunnen al die lagen met inhoud overweldigend zijn. Ze zijn echter de oorzaak van een groot deel van onze staat van vandaag de dag. Wanneer je in overweging neemt, dat energie niet afneemt, kun je begrijpen, dat we collectief al die emotionele puin moeten ruimen, die op de planeet achterblijft, wanneer we onze levens leven en keer op keer incarneren. Al het positieve denken is niet genoeg om datgene, waar we nu opnieuw doorheen recycelen, te niet te doen. Het is overduidelijk, gezien de evolutionaire veranderingen die we de afgelopen tientallen jaren gezien hebben, dat wij de generaties zijn, die er klaar voor zijn om, als collectief geheel, dit schoonmaak-proces te beginnen. De planeet kan niet meer wachten. Wij kunnen niet meer wachten... Het is dus ons emotionele lichaam waarop zij wijst als voornaamste aanjager van onze creaties en veel van wat daarin opgeslagen is, is niet te zien voor de bewuste geest, maar is het puin uit diepe verledens van ons aardebestaan, opgebouwd door onszelf of onze voorouders. Het is je emotionele lichaam, dat het verfpalet vormt waarmee je je leven inkleurt. Als je het palet niet verandert, zul je elders hetzelfde landschap creëren zegt zij. Je leven zal nooit met de duurzaamheid veranderen die je wenst, totdat je op een solide fundering staat van emotionele balans en gecentreerdheid. De snelste en meest effectieve manier om dit te bereiken, is door te beginnen je rotzooi op te ruimen met een proces van vergeving, maar dan net even anders... Wat bedoelt zij daarmee? Vergeving, maar dan net even anders. Zij schrijft hierover: Vergeef de emotionele frequentie in je ervaring, in plaats van een persoon of situatie. Transmutatie is het proces van vervangen van een lage emotionele frequentie door een hogere emotionele frequentie. Ieder mens heeft de power om lage emoties te transmuteren tot een hogere emotie. Het transmuteren van de frequenties, die vibreren in je emotionele lichaam, is de snelweg van ascensie en de co-creatie van je dromen en verlangens. Vergeving is een transmutatie-proces. Je kunt zeggen ik transmuteer woede in mijn lichaam of ik vergeef woede in mijn lichaam. Vergeving is een frequentie-versmelting van transmutatie met liefde en zachtaardigheid. Het resultaat van het toepassen van vergeving op je emotionele puinveld is zachtaardig en liefdevol voor je lichaam. Het verwijdert de lagere frequentie, terwijl het een helende zalf van liefde en zachtheid aanbrengt op de cellulaire schade. Het toepassen van vergeving om je ongewenste emotionele frequenties op te schonen, is een doorgaand proces, totdat je hebt opgeschoond door de vele lagen van je genetische geschiedenis heen. Wanneer het toegewijd benaderd wordt, kan de initiële opschoning van de lagen een proces zijn van twee tot drie maanden. En aan het slot van dit belangrijke instrument, dat zij hier aanreikt, lezen wij: Richt je vergevingsfocus op de frequenties van je emoties in plaats van op de mensen of omstandigheden. Je zult dan alle situaties, die je creëert in je leven oplossen, want je schoont rechtstreeks de frequenties op, die de vele gezichten van dramatische omstandigheden creëren. Je zult herhalingspatronen voor je ogen zien wegvallen. Je zult de diepere betekenis verkrijgen van wat het betekent dat wat voor je neus ligt, niet is wat het betekent en wat het betekent ligt niet voor je neus. Je zult de aantrekkingsfactor veranderen en dan zal de Wet van Aantrekking vóór je werken in plaats van tegen je! Tot zover de belangrijkste greep uit het artikel van Ruth Evelyn. Ik wilde u dit inzicht niet onthouden, want hier kon wel eens een zeer belangrijk instrument aangereikt zijn om emoties op te schonen. Aldus zou de individuele mens, die van dit instrument van vergeving gebruik maakt, meer dienende mogelijkheden uit het Veld kunnen worden aangereikt. Positieve mogelijkheden, die tenslotte hun weergave krijgen in zijn tastbare en levende werkelijkheid. Vergeving, maar net even anders... 6

Tekstboek Module 1. Bewustwording

Tekstboek Module 1. Bewustwording Tekstboek Module 1. Bewustwording Dag 1. Doe Het Zelf Werkelijkheid. Daar gaan we! Vandaag start je met dag 1 van module 1: bewustwording. Deze module vormt het fundament van de cursus. Je ontdekt tijdens

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De workshops van e-chrya zijn bedoeld om te verbreden, te ontwikkelen en te ontdekken. Als groep, als netwerk, komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen en

Nadere informatie

Het Geheim. * Het Geheim = Aantrekkingskracht van de gedachten, gedachten is energie en magnetisch.

Het Geheim. * Het Geheim = Aantrekkingskracht van de gedachten, gedachten is energie en magnetisch. Het Geheim * Het Geheim = Aantrekkingskracht van de gedachten, gedachten is energie en magnetisch. -Het geheim van het leven geopenbaard- Het grote geheim van het leven is de wet van aantrekking. De wet

Nadere informatie

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn?

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Ja, natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? Domweg gelukkig zijn Ken je dat gevoel? Het gevoel dat je domweg gelukkig wilt zijn? Dat er te veel in je leven is waardoor

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording.

Module 1. Bewustwording. Module 1. Bewustwording. Dag 3. Visioning Ontdek wat jouw ziel te zeggen heeft over jouw bestemming en werk. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de wijsheid van je ziel als het gaat over jouw

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

W E R K B O E K E X T R A

W E R K B O E K E X T R A W E R K B O E K E X T R A Attunement Diary S C H I J N J E L I C H T M O O I E V R O U W, D E W E R E L D H E E F T J E N O D I G! Ik stem me af op het Universum zodat ik Eenheid en Harmonie ervaar 2016

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie WERKBOEK 2 De bron van verandering Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie Werkboek 2 De bron van verandering... 3 1 Mijn thema... 4 2 Gebeurtenissen (connecting the dots)... 4 3 Emoties... 5 4 Gevoel

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

Energetisch Gezond Zijn 90 De Pijnappelklier 95 Het Harapunt 104 The Living Light Breath 109 Hoe Het Werkt 114

Energetisch Gezond Zijn 90 De Pijnappelklier 95 Het Harapunt 104 The Living Light Breath 109 Hoe Het Werkt 114 Inhoud Introductie 7 Waarom Ben Ik Hier Op Aarde? 9 Onderbewuste Patronen 15 Het Collectieve Bewustzijn Transformeren 18 Persoonlijke Kracht 20 Keuzes 24 Liefde en Licht Sturen 27 Energetische Lussen 32

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum.

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. DEEL I Het scheppen van overvloed Een oneindig aantal werelden verschijnt en verdwijnt

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent!

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent! Ik ben Anke en ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen die weten dat ze meer in hun mars hebben en zich afvragen: is dit het nou te helpen weten wat ze willen en gaan doen wat ze willen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen: Deepak Chopra - isbn 90-696-485-6 Eerste wet: Het toepassen van de wet van pure potentialiteit Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende Ik zal in contact

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de kern van je probleem zijn. 10 Ik accepteer al mijn kanten

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Module Overvloed en rijkdom omarmen

Module Overvloed en rijkdom omarmen Module Overvloed en rijkdom omarmen In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld en het ontvangen van overvloed. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen

Nadere informatie

Tekstboek herschrijf je verhaal Dream your world into being. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Het traumaverbond.

Tekstboek herschrijf je verhaal Dream your world into being. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Het traumaverbond. Dag 4. Bevrijd van mijn rollen. Gisteren heb je kennis gemaakt met de jaguar in jezelf: jouw kracht om betekenis te geven en je verhalen leven in te blazen met je overtuigingen, verwachtingen en intenties.

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go YOGA LIFESTYLE FEBRUARI 2017 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf Ga mee op reis in dit avontuur van zelfontwikkeling en persoonlijke groei!

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Het sprekende hart. van. Louise Hay

Het sprekende hart. van. Louise Hay Het sprekende hart van Louise Hay Ik draag dit boek op aan jouw hart. Je hart is jouw machtscentrum. Ik heb geleerd dat creëren makkelijk is als gedachten van liefde recht uit je hart komen. Maak nu aanspraak

Nadere informatie

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 2. Afleren. Dag 11. NEE zeggen tegen je beperkende overtuigingen. Met onderstaande oefening ga je NEE leren zeggen tegen overtuigingen die je beperken. Dit klinkt kinderlijk simpel maar herinner

Nadere informatie

Het Mirakel dat Jij Bent

Het Mirakel dat Jij Bent Het Mirakel dat Jij Bent Vervul jouw potentieel (Deel I van III) Struinend door het gras Kijkend naar de horizon Genietend van Alles dat IS Jouw weg... Schrijver: A.M.I. van der Kwast Coverontwerp: in

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

copyright www.candocoaching.nl 1

copyright www.candocoaching.nl 1 1 De Gids voor jouw succes en jouw uniekheid door Margje van der Lei CanDo Coaching www.candocoaching.nl Door het zetten van specifieke intenties wordt je geholpen op de weg waar je naar toe wilt. Wanneer

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Edith Helwegen. Afstemdagboek Pagina 1

Edith Helwegen. Afstemdagboek  Pagina 1 Edith Helwegen Afstemdagboek www.edithhelwegen.nl Pagina 1 Jij bent de creator van je eigen leven. Jij bepaalt wie je bent, wat je zegt, hoe je reageert, wat jouw gedachten zijn en voor een groot gedeelte

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping)

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Geluk is een gevoel! Jij bent de enige persoon op de wereld die jou gelukkig kan maken! Het is erg belangrijk dat je alle

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

E-motie: en de invloed op ons

E-motie: en de invloed op ons E-motie: en de invloed op ons en andere hun welzijn : energie die aanzet tot beweging Van een situatie >> naar een gedachte, in een emotie tot ons gedrag of handelen.. Een EMOTIE is zoals we gezien hebben

Nadere informatie

Stap 6: Wat is de kernovertuiging?

Stap 6: Wat is de kernovertuiging? E-Learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 7/9 Stap 6: Wat is de kernovertuiging? De relevante vraag is hier: wat is het ergste wat er kan gebeuren als hij zijn controledrang loslaat?

Nadere informatie

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK www.aurelis.org MIJN AURELIS DAGBOEK Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : Welke emoties kwam ik tegen? Welke gedachten kwamen op? Kwamen onverwachte

Nadere informatie

Pelgrimage door IJsland

Pelgrimage door IJsland Pelgrimage door IJsland Een tocht door je fascinerende zelf 2013 Hattink & Vosters www.hattink-vosters.nl #31653315694 Over het verschil tussen een leven vol onrust en een leven dat je bewust en zelfstandig

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Deck of Needs. De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden

Deck of Needs. De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden Deck of Needs De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden Het Deck of Needs is ontwikkeld door Drs. Hugo A. Roele, schrijver van het Book of Needs en mede-oprichter van www.kommunikasie.org. a-1

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland

Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland Carl Jung was degeen die het begrip 'schaduw' in de psychologie introduceerde. Hij gaf daaraan een bijzondere betekenis: het verborgen ware zelf. Dat ware

Nadere informatie

Liefde van de ziel. Een boek van Sanaya Roman

Liefde van de ziel. Een boek van Sanaya Roman Liefde van de ziel Een boek van Sanaya Roman Ze schrijft hierin dat dit boek haar `gegeven` is door een niet fysieke entiteit die zichzelf `Orin` noemt. Mensen vragen haar vaak wie Orin is. Zijn antwoordt

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 20. Intentionaliteit. Vandaag leer je werken met een belangrijke bouwsteen van bewuste manifestatie: intentie. Intentie is de basis van alle creatie. Zonder intentie is er geen

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Ontdek de Lichtreiziger in jou

Ontdek de Lichtreiziger in jou Maryse Meertens-Spada Ontdek de Lichtreiziger in jou Leer reizen tussen de dimensies Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 In je essentie ben je al perfect 13 Waarom laten we ons niet altijd zo zien?

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk!

In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk! E-Book wordt aangeboden door CatharinaSmeding.com! In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk! Catharina Smeding Tip: print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Let op! Je mag niets aan dit

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem 1. Inleiding De levensbloem De ingekleurde levensbloem staat symbool voor de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat openen. De tijd is er rijp voor! Sinds

Nadere informatie

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis Bedankt voor het downloaden van dit E-book. Mijn naam is Erna Zuidhoek. Ik zie het als mij missie om jou te helpen het beste uit je leven te halen en vrij te breken uit oordelen, beperkende gedachten,

Nadere informatie

Comfortzone. Het leven is helemaal niet saai

Comfortzone. Het leven is helemaal niet saai Comfortzone Life begins at the end of your comfortzone. Het leven bestaat uit verandering. Iets groeit of het gaat dood. Er is geen tussenweg. Toch hebben wij mensen de neiging om alles vooral te houden

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les vijf Welkom bij les vijf van deze e-cursus waarin we je laten zien hoe je groter kunt worden en je problemen kleiner!

Nadere informatie