Textiel inzameling Zwartewaterland 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Textiel inzameling Zwartewaterland 2008"

Transcriptie

1 Textiel inzameling Zwartewaterland 2008

2 INHOUD 1 Beleidskader Noodzaak en doel optimalisering Inventarisatie haal- en brengsystemen Harmonisatie textiel inzameling Communicatie

3 1 Beleidskader Als één van de laatste onderdelen uit de notitie Harmonisatie van de gescheiden inzameling in Zwartewaterland 2003 moet de textiel inzameling in de gehele gemeente op eenzelfde manier plaats vinden. In de gemeente Zwatewaterland vindt de gescheiden inzameling van textiel plaats via textiel verzamelcontainers bij de supermarkten, via het kringloopbedrijf en via huis-aan-huis inzameling door charitatieve instellingen. De inzameling van textiel via textielcontainers heeft de gemeente via de Dienstverleningsovereenkomst aan ROVA opgedragen. Hierna volgt een opsomming en korte beschrijving van de diverse landelijke en gemeentelijke wetten, verordeningen en beleidsplannen die aan de orde zijn. Wet Milieubeheer Deze wet geeft de basis voor de inzameling van huishoudelijk afval. Landelijk afvalbeheersplan De landelijke doelstelling voor de gescheiden inzameling van textiel is 50%. Indien dit percentage niet is te berekenen kan worden volstaan met een gescheiden inzameling van 5 kg textiel per inwoner. Afvalstoffenverordening en APV Volgens jurisprudentie is textiel een afvalstof, als na de inzameling nog een sorteerslag moet plaatsvinden. Hiervoor is een inzamelvergunning nodig (artikel 11 afvalstoffenverordening). Als alleen direct herbruikbaar textiel openbaar wordt ingezameld, is een collectevergunning nodig (artikel Algemene Plaatselijke Verordening). Als burgers herbruikbare kleding brengen bij een brengpunt voor bijvoorbeeld verzending naar Oost-Europa, is er geen sprake van een afvalstof en is evenmin sprake van een openbare inzameling. De gemeente heeft met deze inzameling in principe geen bemoeienis. Gemeentelijk beleid De notitie Harmonisatie van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Zwartewaterland van september 2003 geeft het beleid en de daarbij behorende actiepunten weer. De harmonisatie van de gescheiden inzameling van textiel is één van de laatste acties uit dit plan. De gewenste situatie is in dit beleid bepaald op het realiseren van de LAP doelstelling van 50% gescheiden inzameling van textiel. Huis-aanhuis inzamelingsacties door charitatieve instellingen moet volgens de meest geëigende methode minimaal één keer per kwartaal. Kleding en schoenen In 2006 gooiden Nederlanders samen 233 miljoen kilogram textiel weg, zo'n 14,2 kilo per inwoner. Daarvan ging ongeveer 3,8 kilogram (27 procent) naar de recycling. De rest belandde op de vuilstort of is verbrand. Afgedankte kleding en schoenen zijn vaak nog goed bruikbaar. Het Leger des Heils en Kringloopwinkels verkopen deze tweedehands kleding in hun winkels. Wat in Nederland niet wordt verkocht, is vaak nog wel bruikbaar in ontwikkelingslanden (als kleding of als grondstof). In de meeste gemeenten wordt enkele malen per jaar door charitatieve instellingen (en/of kringloopwinkels) het afgedankte textiel ingezameld. Ook staan in veel gemeenten textielcontainers waar u kleding, schoenen en huishoudtextiel in kunt leveren. U moet de kleding wel schoon inleveren. Vodden kunt u inleveren bij een voddenhandelaar. Dit kan wel in de kledingbak... Kleding Schoenen Gordijnen, vitrage Lakens, dekens, slopen Handdoeken, theedoeken, tafellakens Accessoires: riemen, tassen, dassen, hoeden, petten, handschoenen... maar dit niet Vloerbedekking Kussens, dekbedden en matrassen Zwaar vervuilde of natte kleding en schoenen Bron: Voor het brengsysteem naar verzamelcontainers geldt dat één verzamelcontainer per 4500 inwoners toereikend moet zijn, dit betekent vijf verzamelcontainers in Zwartewaterland. Afvalmonitor Zwartewaterland 2005, 2006 Via ROVA worden jaarlijks sorteerproeven uitgevoerd. Een monster van huishoudelijk afval wordt onderzocht op zijn samenstelling. In combinatie met de ingezamelde hoeveelheden wordt bepaald of er verbetermogelijkheden zijn voor de inzameling. Één keer per vier jaar worden burgers betrokken bij de verbetering van de afvalinzameling en worden ze via een bewonersonderzoek geraadpleegd over hun mening over de inzameling. Via monitoring wordt praktijkinformatie verzameld voor het bijstellen van de inzameling. 3

4 In onderstaande grafiek staan de ingezamelde hoeveelheden textiel per inwoner in de afgelopen jaren weergegeven. Voor 2008 zijn alleen de gegevens van het eerste half jaar bekend. Hoeveelheden gescheiden ingezameld textiel Zwartewaterland kilogram per inwoner 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, jaar naar verzamelcontainer gebracht huis-aan-huis opgehaald Grafiek 1: hoeveelheden gescheiden ingezameld textiel in Zwartewaterland Vijf kilogram per inwoner wordt niet gehaald. Vanuit de sorteerproeven en de afvalmonitor 2005 en 2006 blijkt dat er nog wel textiel in het restafval zit. In 2005 betreft het 3,38% en in 2006 is dit 3,36% Omgerekend naar kilogram per inwoner is dit ongeveer 5,5 kilogram per inwoner dat extra gescheiden ingezameld kan worden. Het blijkt dat de doelstelling van 50% gescheiden inzamelen in die twee jaren net niet gehaald is (het scheidingspercentage lag rond de 45%). De gegevens van de sorteerproef 2007 zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk geen grote verbetering laten zien. In 2007 is namelijk minder textiel gescheiden ingezameld dan de jaren ervoor. In vergelijking met de landelijke cijfers zit er in Zwartewaterland naar verhouding meer textiel in het restafval. Vanuit de afvalmonitor blijkt dat er nog voldoende textiel uit het restafval te halen is, zodat het behalen van de LAP doelstelling mogelijk is. Dus deze doelstelling kan gehandhaafd blijven. Een aanbeveling vanuit de afvalmonitor is om de geharmoniseerde textielinzameling goed te communiceren richting burgers, zodat iedereen weer de juiste route weet te vinden. 2 Noodzaak en doel optimalisering Een optimaliseringslag voor de gescheiden inzameling van textiel heeft ten doel: de gescheiden ingezamelde hoeveelheden textiel beter in beeld te krijgen (optimalisering monitoring); de hoeveelheid textiel die zich nog in het restafval bevindt te verminderen (realisering milieudoelstelling); gelijk serviceniveau voor elke inwoner via de haal- en brengsystemen (harmonisatie afvalstoffenbeleid); een eenduidig en duidelijk afwegingskader voor het aantal huis-aan-huis inzamelingsacties door charitatieve instellingen (vergunningensysteem); regulering van de alternatieve inzamelingen bij supermarkten (monitoring). 3 Inventarisatie haal- en brengsystemen In de gemeente Zwatewaterland vindt de gescheiden inzameling van textiel plaats via textiel verzamelcontainers bij de supermarkten, via het kringloopbedrijf en via huis-aan-huis inzameling door charitatieve instellingen. De inzameling van textiel via textielcontainers heeft de gemeente via de Dienstverleningsovereenkomst aan ROVA opgedragen. Brengsystemen In de gemeente Zwartewaterland staan bovengrondse en ondergrondse textielcontainers. Deze genereren de daarbij behorende hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel. In Hasselt zijn drie ondergrondse kledingcontainers geplaatst, waarvan twee bij supermarkten. In Zwartsluis staat één bovengrondse textielcontainer bij een supermarkt. Deze container wordt in 2009 vervangen door een 4

5 ondergrondse container. De bovengrondse en ondergrondse containers zijn eigendom van het Leger des Heils Reshare (voorheen CORO). De gemeente ontvangt van Reshare via ROVA een vergoeding voor de ingezamelde hoeveelheid textiel. De organisatie van deze textielinzameling loopt via ROVA. In Genemuiden hebben de eigenaren van de twee supermarkten zelf rolcontainers geregeld voor de inzameling van textiel. De rolcontainers bij de supermarkten in Genemuiden zijn van DMW/Reco. DMW/Reco geeft de ingezamelde hoeveelheden door aan de gemeente. De supermarkten hebben geen vergunning voor het inzamelen van textiel. Deze situatie is ontstaan nadat Comité Genemuiden helpt Polen is gestopt met het inzamelen van kleding via brengpunten. Haalsystemen In de huis-aan-huis inzameling waren nogal wat veranderingen. De huis-aan-huis inzameling in Genemuiden door Kringloop Kampen stopte in 2006 en ook het Comité Genemuiden helpt Polen stopte in 2007 met de inzameling. Het aantal huis-aan-huis inzamelingen door charitatieve instellingen varieerde de afgelopen jaren. Zowel per kern als tussen de kernen. Voor de inzameling van textiel is een vergunning nodig, hetzij op grond van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening, hetzij op grond van artikel 5.2. van de Algemene Plaatselijk Verordening. Aan het vergunningenbeleid ligt geen beleidsdocument ten grondslag, op basis waarvan vergunningen worden verleend of geweigerd. Het vergunningenbeleid van de gemeente Zwartewaterland is gebaseerd op de toepassing van artikel 5.2. van de Algemene Plaatselijk Verordening, dit is niet meer toereikend. Het beleid is gebaseerd op traditie; charitatieve instellingen die in het verleden een vergunning ontvingen en over een CBF keurmerk beschikken komen automatisch voor een vergunning in aanmerking. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van het aantal vergunningen dat afgelopen jaren is afgegeven voor de huis-aan-huis inzameling door charitatieve instellingen. kwartaal Genemuiden Hasselt Zwartsluis 0 1 Zwartewaterland totaal Genemuiden Hasselt Zwartsluis Zwartewaterland totaal Genemuiden Hasselt Zwartsluis Zwartewaterland totaal Genemuiden Hasselt Zwartsluis Zwartewaterland totaal Per jaar Zwartewaterland totaal Tabel 1: Aantal inzamelacties per kwartaal per kern 5

6 4 Harmonisatie textiel inzameling Wat gaat goed en wat kan beter is in dit geval de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden. Uit de afvalmonitor blijkt dat er nog voldoende textiel uit het restafval te halen is. Het behalen van de LAP doelstelling is mogelijk, dus deze doelstelling kan gehandhaafd blijven. Daarbij is het belangrijk om de geharmoniseerde textielinzameling goed te communiceren richting burgers, zodat iedereen weer de juiste route weet te vinden. Brengen Er zijn voldoende brenglocaties voor textiel in Zwartewaterland, ongeveer één container per 3500 inwoners. De norm hiervoor is één textiel container per 4500 inwoners. Wel is het zo dat de containers bij de supermarkten in Genemuiden niet geregeld zijn door ROVA, maar door de eigenaren van de supermarkten. Zij hebben hiervoor geen vergunning. De inzameling in Zwartewaterland kan voor het brengen van textiel eenvoudig uniform worden. Het advies voor het onderdeel brengen is: In 2009 in overleg met ROVA en de supermarkteigenaren in Genemuiden te komen tot het plaatsen van containers die in beheer zijn bij ROVA. Halen Door onduidelijkheid, veranderingen en wisselende frequentie van de huis-aan-huis inzameling zijn de resultaten niet meer zoals ze in het verleden waren. De meest geëigende methode voor de huis-aanhuis inzameling is een inzameling één keer per kwartaal. In Hasselt is men er aan gewend dat er één keer per maand wordt ingezameld, in Genemuiden was men gewend aan één keer per twee weken toen Kringloop Kampen nog inzamelde en in Zwartsluis was men gewend aan 5 inzamelingen per jaar. De voorwaarden waaronder een vergunning verleend wordt zijn niet vastgelegd. Om de huisaan-huis inzameling in Zwartewaterland te harmoniseren en uniformeren volgt hieronder een advies. Op basis van historische informatie over het aantal vergunningen verdeeld over het jaar en het moment waarop mensen de kast opruimen is het advies om volgens onderstaande tabel het aantal vergunningen per kwartaal te verlenen. Hierbij is de keuze om meer dan één inzameling per kwartaal te houden gebaseerd op het hoge serviceniveau waaraan men in Hasselt en Genemuiden gewend is en de belangstelling die charitatieve instellingen hebben voor een inzamelvergunning in Zwartewaterland. Kwartaal Per jaar in heel Zwartewaterland Aantal vergunningen voor inzamelingen per kern (inclusief buitengebied) Tabel 2: Aantal vergunningen per kern per kwartaal Afwegingskader voor inzamelvergunningen Per kern (inclusief buitengebied) wordt voor het eerste kwartaal van een jaar één vergunning verleend, voor de overige drie kwartalen worden twee inzamelvergunningen per kwartaal verleend. Er mogen niet twee inzamelingen in dezelfde maand zijn in één kern. De inzamelaar moet een instelling of organisatie zijn die beschikt over het CBF-Keurmerk of in alle aspecten positief beoordeeld wordt door het CBF. Continuering van het tot op heden gevoerde beleid dat Reshare (Het Leger des Heils) en de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost elk jaar in de gehele gemeente textiel huis-aanhuis inzamelen wordt voortgezet. Inzamelaars die in het verleden hebben aangetoond een hoge inzamelrespons te hebben kunnen voorrang krijgen bij het verkrijgen van een vergunning. Als een inzamelaar niet in staat is in de aangewezen of aangevraagde inzamelperiode het aangewezen of het aangevraagde inzamelgebied te bedienen, dan moet dit voorafgaand aan of direct na vergunningverlening kenbaar worden gemaakt, zodat deze inzamelvergunning aan een andere inzamelaar kan worden verleend. Na de inzameling moet de inzamelaar binnen een maand de inzamelrespons aan de gemeente kenbaar maken aan de hand van weeggegevens. Het twee jaar achter elkaar niet voldoen aan deze voorwaarde kan een weigeringsgrond vormen voor een nieuwe inzamelvergunning. Voldoen voorgaande voorwaarden niet om het aantal vergunningen te verlenen, dan wordt: - in het geval van te weinig inzamelende charitatieve instellingen, aan de vergunde 6

7 instellingen gevraagd of zij de lege plekken willen opvullen; - in het geval van te veel inzamelende charitatieve instellingen, een roulatiesysteem gehanteerd. De aanvragen moeten vóór 1 november in het jaar voor de inzameling binnen zijn. In november worden de vergunningen verleend. Vereisten aan de aanvraag zijn: naam van de organisatie met adresgegevens, voor welk charitatief doel wordt ingezameld, voor welke periode van inzameling men in aanmerking wil komen, in welke kern men wil inzamelen. Een formulier komt via de website beschikbaar. Aan een inzamelvergunning worden ook algemene voorwaarden gesteld in het kader van de openbare orde en aansprakelijkheid. Bezwaarschriftenprocedure Als een inzamelvergunning is verleend of geweigerd wordt de aanvrager erop geattendeerd dat hij of zij binnen een termijn van 6 weken na verzending van de beslissing schriftelijk bezwaar kan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. Verder wordt betrokkene erop gewezen dat degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zwolle om een voorlopige voorziening kan vragen. 5 Communicatie Het hiervoor weergegeven toetsingskader voor de aanvragen voor een vergunning ex artikel 11, lid 2 van de Afvalstoffenverordening kan worden aangemerkt als een beleidsnotitie ex artikel 4.81 t/m 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht. Om hieraan bij de toetsing van aanvragen kracht te ontlenen is het noodzakelijk dat het wordt gepubliceerd en 6 weken ter inzage wordt gelegd. In de publicatie wordt de inwerkingtredingdatum van 11 december 2008 (de dag na publicatie) genoemd. De charitatieve instellingen die afgelopen twee jaar een vergunning hebben aangevraagd voor een kleding inzamelingsactie ontvangen per brief bericht over de beleidsnotitie. Tegen deze beleidsregel staat geen bezwaar en beroep open. 7

NIEUWSBRIEF. NUMMER 8 9 december In deze Nieuwsbrief: 5 december Kinderkerstnachtdienst

NIEUWSBRIEF. NUMMER 8 9 december In deze Nieuwsbrief: 5 december Kinderkerstnachtdienst NIEUWSBRIEF NUMMER 8 9 december 2016 In deze Nieuwsbrief: Godsdienstige vorming Kinderpostzegels Kerstvieringen Agenda 5 december Kinderkerstnachtdienst Kledingcontainer De Groene Belevenis Het licht schijnt

Nadere informatie

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haariem Raadsfractie ChristenUnie T.a.v. de heer F. Visser Datum 19 augustus 2014 Onskenmerk GOB/2014/305943 Contactpersoon Peter Tobben/ Frank

Nadere informatie

Textielinzameling op de kaart. NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013

Textielinzameling op de kaart. NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013 Textielinzameling op de kaart NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013 Ketenoverleg duurzame mode en textiel Van afvalstoffenbeleid naar ketenbenadering Samenwerking van brancheorganisaties

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Project textielinzameling Fryslân. Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland

Project textielinzameling Fryslân. Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland Project textielinzameling Fryslân Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland Project textielinzameling Fryslân Een uniek concept Wie? Samenwerking tussen Omrin (namens de gemeenten), Reshare,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Algemeen. Beste ouders,

Algemeen. Beste ouders, Algemeen Beste ouders, De eerste schoolweek zit er al weer op! Na een fijne vakantie zitten de leerlingen weer in de schoolbanken en zijn ze lekker aan het werk. Naar school gaan is weer je vriendjes en

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 31785 28 februari 2017 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Burgemeester en wethouders van Aalten; overwegende, dat in

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. TEKST SECTORPLAN 5 (onderdeel LAP) Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld textiel I Afbakening Gescheiden ingezameld textiel is afkomstig van de gescheiden inzameling bij particuliere huishoudens en bedrijven.

Nadere informatie

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken.

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken. Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 2000 Fax 020 552 3100 www.amsterdam.nl E.E. van der Laan Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare

Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare Workshop VANG NVRD, 12 mei 2016 Uniek concept textielinzameling Friesland Partners Samenwerking tussen Omrin (namens de gemeenten), Reshare, kringlooporganisatie

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Harmonisatie afvalinzameling Bathmen Sector GW Afdeling: EC 1- Notagegevens Notanummer 2006.13202 Datum 14-9-2006 Portefeuillehouder Weth. Berkelder 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 05-02-2015

Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 05-02-2015 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 05-02-2015 Belangrijke datums 6 februari 1e rapport 9 februari week van de Lentekriebels 9

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Glas: de infrastructuur voor glasbakken op de te optimaliseren, op voorwaarde dat de Commissie Omgeving op dit onderdeel positief adviseert.

Glas: de infrastructuur voor glasbakken op de te optimaliseren, op voorwaarde dat de Commissie Omgeving op dit onderdeel positief adviseert. Toelichting op het model textielinzameling Helmond In maart 2014 is door de gemeenteraad de Kadernotitie Afvalbeleid 2014-2022 vastgesteld. In deze notitie zijn 13 ambities opgesteld, op basis van de volgende

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2010

CONCEPT VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2010 CONCEPT VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2010 Titel 1 Inzamelvergunningen Artikel 1 Inzameling van uit huishoudens afkomstig oud papier is slechts

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Staphorst

Monitor 2015 Gemeente Staphorst Monitor 2015 Gemeente Staphorst Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Afwegingskader oud papier, glas en textiel

Afwegingskader oud papier, glas en textiel Afwegingskader oud papier, glas en textiel NVRD, Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement Auteur : Marcel Aarnink Datum : 1 juni 2005 Kenmerk : R/05/0332/MA Pagina 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Beleidsregels collecteren en venten 2014 Citeertitel Beleidsregels collecteren en venten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen, Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen 24 2406 KK ALPHEN AAN DEN RIJN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen Project: nr. W 25130 Olo nr: 2720817 TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 22 december 2016 van het St. Sebastiaan Gilde, Kromstraat

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, Gemeente Leiden t.a.v. S Berg Stationsplein 107 2312 AJ LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 12, 19 maart 2015

Gemeentepagina Woudrichem week 12, 19 maart 2015 Besluitvormende raadsvergadering Tijdstip: dinsdag 24 maart 2015, 19:30 uur Plaats: gemeentehuis te Woudrichem. Agenda o.m.: Afscheid raadslid M.A.G. van den Bosch (CDA) Onderzoek geloofsbrieven nieuw

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval Voorgesteld besluit: Deel

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een gebouw brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 275333 *17.057311* 17.057311 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 275333 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 46, 13 november 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 46, 13 november 2014 Inzameling kleding/textiel, oud ijzer en wit- en bruingoed Woensdag 26 november Op woensdag 26 november wordt voor de vierde keer dit jaar in de gemeente Woudrichem huis aan huis kleding, textiel, oud

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 12 september 2015 Datum beschikking : 18 juni 2015 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 164581 24 november 2016 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 augustus 2015 Datum beschikking : 10 april 2015 : Wagenvoort Vuurwerk

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Maastricht 2016

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Maastricht 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 1859 17 november 215 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Maastricht 216 DE RAAD VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 78990 24 december 2014 Verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 Doel van het afvalstoffenplan... 3 Te bereiken resultaat... 3 Balans in de afvaldriehoek... 3 Procesaanpak en tijdspad... 4 BESCHIKBARE STURINGSELEMENTEN...

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE TEXTIELINZAMELING MENTERWOLDE

BELEIDSNOTITIE TEXTIELINZAMELING MENTERWOLDE BELEIDSNOTITIE TEXTIELINZAMELING MENTERWOLDE 2010-2015 Beleidsnotitie textielinzameling Menterwolde 2010-2015 1. Algemeen... 3 2. Formele basis is de Afvalstoffenverordening 2008 gemeente Menterwolde...

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Afvalkalender 2012. het maar schoon gewassen en droog is. Ook uw schoenen (per paar samen- Natuurlijk hoort het scheiden van

Afvalkalender 2012. het maar schoon gewassen en droog is. Ook uw schoenen (per paar samen- Natuurlijk hoort het scheiden van Afvalkalender 2012 in elke Woning komt afval vrij. in nederland en ook in de gemeente aalburg gaat Het Per Persoon om meer dan 500 kilo afval Per jaar. dat is toch al snel zo n 1,5 kilo afval Per dag Afval

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Illegale inzameling door derden

Illegale inzameling door derden Illegale inzameling door derden Piet van Oirschot Beleidsmedewerker afval Gemeente Tilburg, afdeling BAT Wat hebben we in Tilburg daarmee? Vooral textiel, maar ook soms elektrische apparaten, metalen en

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA BCA Wettelijke zorgplicht (Wm) afvalinzameling Gemeenten in het Land

Nadere informatie

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING 41>, gemeente 1M1.1 Zoetermeer 3 _ 2-0 I? 1 6 DEC. 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 15 november 2016; dossiernummer : WB20160693;

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

Inzameling oud papier en karton bijdrageregeling oud papier

Inzameling oud papier en karton bijdrageregeling oud papier Inzameling oud papier en karton bijdrageregeling oud papier 2008 beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop pagina 2 pagina 3 Inhoudsopgave 1 ACHTERGROND...5 2 WETTELIJK KADER...6 3 INZAMELSTRUCTUUR OUD

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Inleiding Op onderdelen heeft de stuurgroep herindeling in 2006 de afvalinzameling niet geharmoniseerd.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie