Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld"

Transcriptie

1 Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld Willem Elbers 5 april 013 Inleiding Het traditionele brachistochroonprobleem betreft de vraag welke weg een object onder invloed van de zwaartekracht het snelst van punt A naar punt B brengt. Nadat het probleem in 1638 was geïntroduceerd door Galileo Galilei, werd het als eerste door Johann Bernoulli opgelost: het optimale pad heeft een cycloïdische vorm. Het doel van dit artikel is om een variatie op het brachistochroonprobleem op te lossen. Dit maal betreft het geen object dat beweegt onder invloed van de zwaartekracht, maar een kleine magneet die beweegt onder invloed van het niet-uniforme magnetische veld van een veel grotere magneet. Zie figuur 1. De precieze afleiding volgt hieronder. Grotemagneet Mogelijkebanen P B P A Kleinemagneet Figuur 1: De opstelling voor het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld. De vraag is welke van alle mogelijke banen, waaronder de twee afgebeelde, in de kortste reistijd resulteert. 1

2 I R dl m x r φ y P B y z P A m 1 Figuur : De opstelling voor het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld. Een kleine magneet met magnetisch moment m 1 beweegt van punt P A naar P B, onder invloed van het magnetische veld van een grotere magneet met magnetisch moment m. De grote magneet wordt voorgesteld als een enkele stroomlus met straal R en stroomsterkte I. De afstandsvector tussen een infinitesimaal stukje dl van de stroomlus en de kleine magneet is r. Deze vector maakt een hoek φ met de y-as. De sterkte van het magnetische veld hangt af van de y-afstand tussen de middelpunten van de magneten.

3 1 Opzet Het magnetische veld van de blokmagneet Beschouw een kleine, sferische magneet die beweegt onder invloed van het magnetische veld van een veel grotere blokmagneet. Om de beweging te kunnen beschrijven, moeten we eerst een uitdrukking vinden voor het magnetische veld B van de blokmagneet 1. Het veld van de grote blokmagneet kan beschouwd worden als het gevolg van een cirkelvormige stroomlus (straal R en stroomsterkte I) in het xz-vlak. De afstand tussen een infinitesimaal stukje dl van de lus en de kleine magneet is r. Deze vector maakt een hoek φ met de y-as. Zie figuur. Volgens de wet van Biot-Savart, veroorzaakt het stuk dl van de lus op het punt van de kleine magneet een veld db met grootte: db = µ 0 I(dl ˆr ) 4π r De symmetrie van de cirkel in acht houdende, merken we op dat de componenten van db in de x- en z-richtingen worden opgeheven, terwijl de component in de y-richting gelijk is aan: B(y) = µ 0 4π I dl cos φ r Waarin dl cos φ de projectie van dl ˆr in de y-richting is. Aangezien cos φ en r constanten zijn, is dl simpelweg de omtrek van de cirkel πr. Als we bovendien opmerken dat R, r en de y-afstand tussen de kleine magneet en het middelpunt van de lus een rechthoekige driehoek vormen, vinden we dat cos φ = R r. Hierdoor is het magneetveld te schrijven als: B(y) = µ ( ) 0 cos φ 4π r πr = µ 0I ( + y ) 3 Het definiëren van het magnetische moment m van de blokmagneet als m = IA = I(π ) resulteert in de volgende uitdrukking voor het magnetische veld: B(y) = µ 0m π 1 ( + y ) 3 Waarin m uitsluitend de y-component van m is. De potentiële energie van de kleine magneet Met de hierboven gevonden uitdrukking voor de magnetische veldsterkte B, is het mogelijk om de potentiële energie voor de kleine magneet te vinden: 1 Afleiding van B naar Introduction to Electromagnetism, vierde uitgave, David J. Griffiths, pagina 7 3

4 U = m 1 B Aangezien er alleen een magnetisch veld in de y-richting is, is het resultaat van dit scalaire product: U = m 1 B(y) = µ 0m 1 m π 1 ( + y ) 3 µ 0, m 1 en m zijn constant, dus met de introductie van een constante K, is de energie ook te schrijven als: K U = ( + y ) 3 De bewegingsenergie van de kleine magneet In eerste instantie zal de kleine magneet zo gaan draaien dat zijn magnetische moment m 1 in dezelfde richting staat als het magnetische moment m van de blokmagneet. Na deze korte draai, zal de magneet alleen nog een translatiebeweging uitvoeren, waardoor de totale rotationele beweging te verwaarlozen is. De potentiële energie wordt dus volledig omgezet in de translationele kinetische energie van de kleine magneet T = 1 Mv, met M de massa van de kleine magneet. Door deze uitdrukking gelijk te stellen aan de hierboven gevonden uitdrukking voor de potentiële energie, vinden we dat: v = ds dt = K M 1 ( + y ) 3 De belemmering, die de kleine magneet in zijn baan houdt is: ds = ( ) (dx) + () = 1 + dx dx Na substitutie van deze vergelijking in de vorige vinden we dat: ( ) M(R dt = + y ) dx K dx T (y) = xb x A M( + y ) 3 K 1 + ( ) dx dx waarbij x A en x B de x-coördinaten van het begin- en eindpunt zijn. Afleiding van T (y) en inzet van de formule van Beltrami gebasseerd op: Weisstein, Eric W. Brachistochrone Problem. From MathWorld A Wolfram Web Resource. wolfram.com/brachistochroneproblem.html 4

5 Voor de brachistochrooncurve zoeken we het pad waarin de tijd T geminimaliseerd wordt. Het minimum van de functionaal T is te vinden met behulp van de Euler-Lagrange vergelijking. Echter, constaterende dat T niet rechtstreeks afhangt van x, kan met behulp van de formule van Beltrami een versimpelde Euler-Langrange vergelijking worden opgesteld: h y h y = C Waarin h de integrand is uit de formule voor T en C een constante. Subsitutie van de integrand h in de formule van Beltrami geeft: C = = M( + y ) 3 K M( + y ) 3 K(1 + (y ) ) 1 + (y ) (y ) 1 + (y ) De oplossingen voor y worden na enige algebraische manipulatie gevonden: dx = ± 1 + = ± M KC (R + y ) MR3 KC Een numerieke benadering ( ) y Helaas is deze differentiaalvergelijking niet triviaal op de lossen. De vergelijking wordt daarom numeriek benaderd. Dit gebeurt aan de hand van een voorbeeld. Neem aan dat de parameters van het probleem de volgende waarden hebben: Parameter Beschrijving Waarde M Massa kleine magneet kg R Straal stroomlus 0.0 m µ 0 Magnetische veldconstante NA m 1 Magnetisch moment kleine magneet 10 3 Am m Magnetisch moment grote magneet 4 Am C Integratieconstante 1 x A Coördinaat beginpunt 0 y A Coördinaat beginpunt 0.06 m y B Coördinaat eindpunt 0.0 m Na substitutie van bovenstaande waarden, wordt met behulp van de NDSolvefunctie van het softwarepakket Wolfram Mathematica, het volgende systeem van vergelijking numeriek opgelost: 5

6 ( ) 3 dx = ± 1 + πmr3 µ 0 m 1 m C 1 + y (1) y(x A ) = y A () Merk op dat de integratieconstante C zo gekozen dient te worden dat het systeem tevens voldoet aan de randvoorwaarde y(x B ) = y B. In dit geval is voor het gemak C = 1 gekozen en wordt x B als afhankelijke variabele genomen. Het gebruik van de NDSolve-functie resulteert in een verzameling datapunten, die weergegeven is figuur 3. De vorm van deze brachistochrone kromme is intuïtief goed te begrijpen. Naar mate de kleine magneet dichter bij de grote magneet komt (bij kleinere y), wordt de magnetische kracht sterker. De baan in figuur 3 daalt in eerste instantie snel af en blijft vervolgens bijna constant. Een magneet ondervind langs deze baan dus de grootste versnelling over de langst mogelijke afstand. Hierdoor wordt de reistijd geminimaliseerd. Aan de andere kant is de baan ook niet helemaal kaasrecht, omdat dit voor een langere baan en dus een langere reistijd zou zorgen. De getoonde baan is het optimum: het heeft van alle mogelijke banen de kortste reistijd. Daarom is dit de brachistochrone kromme. De baan is grafisch weergeven in figuur Figuur 3: De optimale (brachistochrone) baan voor een magneet in een nietuniform magnetisch veld. We hebben nu een kwalitatief verband tussen de vorm van de kromme en de totale reistijd vastgesteld. Echter, om betere voorspellingen te kunnen doen, is het van belang om te bepalen wat voor functie y(x) precies is. In figuur 3 is alleen het deel van de oplossingskromme in het eerste kwadrant weergeven, omdat negatieve y-coördinaten in de context van dit probleem geen betekenis 6

7 m x P B y z m 1 P A Figuur 4: De optimale (brachistochrone) kromme, weergeven in de orginele setting van het probleem. hebben. Het plotten van de negatieve waarden kan ons echter wel een idee geven van de achterliggende functie. Zie figuur 5. 7

8 Figuur 5: De optimale (brachistochrone) baan voor een magneet in een nietuniform magnetisch veld. Na het plotten van de negatieve waarden, rijst het vermoeden dat de brachistochrone kromme een tangens-functie is. Om dit vermoeden te bevestigen, wordt een poging gewaagd het probleem analytisch op te lossen. 3 Een analytische benadering Een eerste orde expansie We hadden de volgende uitdrukking voor dx gevonden: ( ) 3 dx = ± 1 + p 1 + y p = πmr 3 µ 0 m 1 m C Na substitutie van de waarden uit het voorbeeld, blijkt de term p(1 + y ) 3 veel groter te zijn dan 1: y = y A p(1 + y ) y = y B p(1 + y ) (3) 8

9 Deze waarden zijn dermate groot dat de 1 term te verwaarlozen is: (4) Daarom kan de volgende benadering worden gemaakt: dx = ± 1 + p ± p ( 1 + y ( ) y ± ( 6 p Waarin tijdens de tweede stap gebruik is gemaakt van een Taylor-expansie rond het punt y R = 4 met versimpelde coëfficienten. 3 De nauwkeurigheid van deze benadering hangt af van de gekozen parameters en kan in het algemeen worden bepaald met onderstaande formule. De fout in de benaderingsfunctie f(x) approx op een bepaald punt (x, f(x)) is: ) 3 y ) α = f(x) f(x) approx f(x) Een numerieke oplossing voor de parameterwaarden van dit probleem is: 0.01 < α < 0.05 op het relevante interval. De nauwkeurigheid variëert dus tussen de 1% en de 5%. Het oplossen van de differentiaalvergelijking We hadden met een zekere nauwkeurigheid gevonden dat: ( 6 dx = ± p = ± 6 ( p y ) y ) (5) Deel de linkerkant door de rechterkant en integreer over x: 3 Op het punt y = 4 is het kwadraat van de afstand tussen de magneten twee keer zo groot als het kwadraat van de straal van de stroomlus. Dit is redelijk, gezien de parameterwaarden uit het voorbeeld. Uiteraard kan een ander punt gekozen worden. Dit verandert niets aan de vorm van de uiteindelijke functie. 9

10 dx ( ± 6 ) ( )dx = 1dx 5 p 1 + 5y 1 ± = x 6 p 1 + 5y 1R ± du = x (6) 6 5p 1 + u Waarin de variabele u is gedefinieerd als: 5y u = 1 du = 5 1 Aangezien 1 1+u du = tan 1 u, vinden we dat: ± p tan 1 u + c = x ( ) ± y 6 5p tan 1 + c = x 1 R Waarin c de integratieconstante is. Lossen we dit op voor y, dan vinden we ten slotte de brachistochrone kromme: y = = ( 1R tan ± 6 ) 5p (x c) 5 5 1R ( ) 1R 3πMR tan ± (x c) 5 5µ 0 m 1 m C Dimensioneel klopt deze vergelijking, want de wortelterm binnen de tangensfunctie heeft dimensie L 1 (immers [C] = [h] = [T ] = T). Hierdoor is de volledige term binnen de tangens-functie dimensieloos. De wortelterm voor de tangens-functie heeft dimensie L welke overeenkomt met de dimensie van y. Na het invullen van de parameterwaarden uit het numerieke voorbeeld (negatieve oplossing, integratieconstante c = 3.1), blijken beide uitkomsten goed overeen te komen. Met name op het relevante interval, blijkt bovenstaande functie de oplossing goed te beschrijven. Zie figuur 6. 10

11 4 Conclusie De uitkomst van de analytische benadering bevestigt het vermoeden dat de magnetische brachistochrone kromme een tangensoïdische vorm heeft. Deze uitkomst is verschillend van het traditionele (gravitationele) brachistochroonprobleem, waarbij een cycloïdische kromme in de kortste reistijd resulteert. Een verschil in uitkomst was op voorhand te verwachten, aangezien de potentiële energie van de magneet omgekeerd evenredig is met de derde macht van y, in plaats van evenredig met y, zoals de zwaarte-energie E z = mgy Figuur 6: De numerieke (doorgetrokken) en analytische (gestreepte) oplossingen van het probleem komen goed overeen. De overeenkomst is het grootst op het relevante interval 0.0 < y <

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

Portfolio Optimalisatie: hoe in theorie geld te verdienen. Marieke Walenkamp

Portfolio Optimalisatie: hoe in theorie geld te verdienen. Marieke Walenkamp Portfolio Optimalisatie: hoe in theorie geld te verdienen Marieke Walenkamp 16 juni 2005 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Gebruikte Symbolen...7 1: Standaarddeviatie als risico...9 1.1 Efficient frontier...9

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding OPTIE THEORIE 1. Inleiding Het begrip aandeel is ongetwijfeld bij velen bekend. Je kunt op de financiële pagina van een willekeurige krant elke dag de aandelenkoersen van bekende en minder bekende ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Het Black-Scholes optieprijsmodel. Frans van Helden

Het Black-Scholes optieprijsmodel. Frans van Helden Het Black-Scholes optieprijsmodel Frans van Helden 16 december 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Stochastiek van aandelenkoersen 7 1.1 Marktefficiëntie...................................... 7 1.2 Afleiding

Nadere informatie

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als:

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als: De zwaartekracht Herinner u: * Definitie: Kracht = oorzaak van versnelling (of vervorming, wat op mikroskopisch nivo op hetzelfde neerkomt). * Wet van Newton: hoe zwaarder iets is, hoe moeilijker het te

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Waarom deze lessenserie? In de natuurwetenschappen is het redeneren met variabelen een belangrijk onderdeel. Op die manier kun je verbanden ontdekken

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

Wat is een optie waard?

Wat is een optie waard? Hoofdstuk III Wat is een optie waard? Herold Dehling 1. Inleiding In het najaar van 1997 werd de Nobelprijs voor Economie uitgereikt aan de Amerikaanse hoogleraren Robert C. Merton en Myron S. Scholes

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Genererende functie methode voor optieprijs geïnduceerde verdelingen

Genererende functie methode voor optieprijs geïnduceerde verdelingen Departement Fysica Faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen Genererende functie methode voor optieprijs geïnduceerde verdelingen Auteur: Nick Verhelst Promotor: Prof. dr. Jacques Tempere Proefschrift

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

I2Vote 2.0. Jonatan Ties Prins. Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica. Studentenbureau UMCG. Groningen, mei 2014

I2Vote 2.0. Jonatan Ties Prins. Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica. Studentenbureau UMCG. Groningen, mei 2014 I2Vote 2.0 Jonatan Ties Prins Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica Groningen, mei 2014 Studentenbureau UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen I2Vote 2.0 Groningen, mei 2014 Auteur

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Sinusoïden V_ a A( π, ), B( π, ), C( π, ) en D(π, ) Met de rekenmachine : Y = sinx Y = Met CALC, Intersect of G-Solve, ISCT: c V_ a x,6, x,5 of x,67 Bij een verschuiving van

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics.

Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics. Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics Pairtrading een model gebaseerd op de Brownse brug (Engelse titel: Pairtrading, a

Nadere informatie

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN 9 NATU6LW_Inner.indb 9 13/06/14 2:38 PM THEMA 1 KRACHT EN BEWEGING Je kent vast veel soorten bewegingen. Zelf ben je ook voortdurend in beweging. Niet alleen beweeg

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics

Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics Eindige Differentie Methodes voor het prijzen van Europese opties met het Heston

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie