Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing op opslag en dienstverlening van gevaarlijke stoffen uitgevoerd door Dangerous Goods Management B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1171 PL) Badhoevedorp aan de Schipholweg 309, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer Artikel 1: ALGEMEEN / DEFINITIES In deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 1. DGM : Dangerous Goods Management B.V., die als opdrachtnemer / bewaarnemer onderstaande werkzaamheden en diensten verricht op het gebied van opslag, bewaring of aflevering van zaken van gevaarlijke stoffen zoals nader omschreven in de overeenkomst, alsmede derden en hulppersonen die DGM inschakelt en onder wiens leiding en toezicht werkzaamheden worden uitgevoerd en gebruiker in de zin van art. 6: 231 BW is, hierna te noemen DGM of aannemer of opslagbedrijf. 2. Opdrachtgever : De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) die als opdrachtgever / bewaargever met DGM een overeenkomst sluit tot het verrichten van werkzaamheden en diensten op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen en wederpartij in de zin van art. 6: 231 BW is. 3. Overeenkomst: De in onderling overleg tussen DGM en opdrachtgever te bepalen werkzaamheden en diensten betreffende opslag, bewaring of aflevering van zaken van gevaarlijke stoffen die door DGM verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. Op de overeenkomst zijn de bepalingen van boek 7 titel 9 (artikelen 600 e.v.) BW omtrent bewaarneming van toepassing, voor zover hier niet in deze voorwaarden van wordt afgeweken. Bewaarneming is de overeenkomst waarbij DGM, de bewaarnemer, zich tegenover de opdrachtgever, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. 4. Werkzaamheden / diensten: Onder werkzaamheden en diensten zijn in ieder geval begrepen, maar daartoe niet beperkt het verlenen van diensten van opslag, bewaring of aflevering van zaken waaronder tevens dient te worden verstaan het innemen, uitladen, verpakken en verzendklaar maken op het gebied van het lucht-, weg-, en zeevervoer van gevaarlijke stoffen. 5. Gevaarlijke stoffen: Al die roerende zaken, voorwerpen en al dan niet vluchtige stoffen en gassen die, indien zij worden vervoerd of opgeslagen, een beduidend gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens en dier, voor de veiligheid of voor goederen en roerende en onroerende zaken. 6. Technische omschrijving: De juiste technische naam en/of samenstelling van de aan DGM aangeboden gevaarlijke stof c.q. roerende zaak. 7. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan DGM ter beschikking gestelde zaken, waaronder technische omschrijvingen van gevaarlijke stoffen, informatie of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde adviezen en goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 8. Opslagbewijs: Een van het opschrift opslagbewijs of synoniem voorzien, genummerd en rechtsgeldig getekend of gewaarmerkt bewijsstuk, afgegeven door of namens DGM aan opdrachtgever, waarin wordt verklaard dat de opdrachtgever gerechtigd is de daarin genoemde zaken te ontvangen. Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, diensten, opdrachten en overeenkomsten tussen DGM en opdrachtgever en hun rechtsopvolgers. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover strijdig met Algemene Voorwaarden van opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang behoudens in geval en in zoverre Algemene Voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk door DGM worden geaccepteerd. 3. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden en diensten van DGM, voor de uitvoering waarvan DGM derden betrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 3: OFFERTES EN PRIJZEN 1. Offertes van DGM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt en op de door DGM te verrichten werkzaamheden en diensten met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst heeft verstrekt aan DGM. 1

2 2. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven van DGM, in welke vorm dan ook zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en geldig gedurende één (1) maand. Offertes zijn gebaseerd op uitvoering van een overeenkomst door DGM onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 3. Zolang een overeenkomst met DGM niet tot stand is gekomen, is DGM gerechtigd het aanbod c.q een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van redenen in te trekken, hetzij de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. 4. In de offerte doet DGM opgave van de geschatte kosten voor de te verrichten werkzaamheden en diensten, hetzij ten behoeve van een bepaalde overeenkomst, hetzij per week, maand, kwartaal of kalenderjaar. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden en diensten of overeenkomst. 5. De door DGM opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege en exclusief de kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever moet ex artikel 7:601 BW aan DGM de aan de bewaring verbonden onkosten vergoeden, voorzover deze niet in het bewaarloon zijn begrepen alsook de schade die DGM als bewaarnemer als gevolg van de bewaring heeft geleden. 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Artikel 4: OVEREENKOMSTEN 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de opdracht door DGM wordt geaccepteerd en schriftelijk bevestigd, dan wel doordat DGM geheel of gedeeltelijk aan een overeenkomst uitvoering heeft gegeven en dat direct nadien schriftelijk bevestigd en aan opdrachtgever een opslagbewijs verstrekt. Mondelinge of telefonische mededelingen of afspraken worden direct door DGM schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. 2. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in samenwerking met de opdrachtgever bepaald. DGM heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de overeenkomst. DGM verstrekt opdrachtgever een opslagbewijs van de door de opdrachtgever in bewaring en opslag gegeven gevaarlijke stoffen. Artikel 5: WIJZIGINGEN 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. 2. DGM behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen conform de verstrekte prijsopgaven, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt ook indien blijkt dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens meer werkzaamheden nodig maken dan bij de offerte was te voorzien. DGM treedt in principe vooraf in overleg met opdrachtgever indien meer werkzaamheden nodig zijn, tenzij een spoedeisend belang dit onmogelijk maakt. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. Artikel 6: GEGEVENS OPDRACHTGEVER 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke DGM nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van DGM. Tevens verplicht opdrachtgever zich tot het verschaffen van volledige medewerking indien en voor zover dit wordt verlangd en/of aangegeven door DGM. 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en verplicht zich jegens DGM om volledige en juiste gegevens en technische omschrijving van de aangeboden gevaarlijke stoffen aan DGM te verstrekken met vermelding van een juiste en volledige omschrijving van de zaken, zoals onder andere de waarde,het aantal colli, het bruto gewicht en voorts alle bijzonderheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst niet of niet onder de zelfde voorwaarden zou zijn gesloten indien DGM van de ware stand van zaken had kennis gedragen, en waarvoor DGM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ook al werden deze gegevens te goeder trouw verstrekt. DGM is gerechtigd doch niet verplicht de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door opdrachtgever te controleren. Indien DGM bij een eventuele controle constateert dat het aantal colli, het bruto gewicht of maat afwijken van hetgeen is opgegeven door opdrachtgever, dan zijn de kosten aan het wegen / meten door DGM voor rekening van de opdrachtgever. 3. De opdrachtgever is gehouden DGM onverwijld, zelfs zonder dat DGM daarom vraagt, te informeren omtrent al die feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn voor de vereiste en/of veilige behandeling en opslag of bewaargeving van de aangeboden gevaarlijke stoffen. Indien zaken onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermee noodzakelijk zijn te verstrekken aan DGM om aan de bepalingen en voorschriften te kunnen voldoen. 4. De opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat de basis voor een juiste uitvoering van de overeenkomst door DGM afhankelijk is van een juiste en nauwkeurige technische omschrijving van de aangeboden gevaarlijke stoffen die door opdrachtgever aan DGM zijn verstrekt bij aanvang van de overeenkomst. Artikel 7: LEVERINGSTERMIJN EN NIET TIJDIGE, ONREGELMATIGE IN ONTVANGSTNEMING EN AFLEVERING 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de prestatie van DGM tot opslag en bewaring moet plaatsvinden worden door DGM slechts bij benadering gegeven en zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. 2

3 2. Indien door de opdrachtgever aan DGM is medegedeeld dat zaken voor opslag in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij DGM zullen worden aangeleverd en door DGM in ontvangst dienen te worden genomen of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en dienen te worden afgeleverd en indien in zodanig geval de opdrachtgever de zaken niet tijdig en regelmatig aanlevert resp. afhaalt is de opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke tengevolge daarvan voor DGM ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de betreffende opdracht door DGM waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig benut worden. 3. Indien DGM en de opdrachtgever overeenkomen dat de termijn waarbinnen de prestatie moet plaatsvinden wordt vervroegd, is DGM gerechtigd de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding in verband met spoedeisendheid te verhogen. 4. De opdrachtgever kan tegen betaling van hetgeen DGM van hem te vorderen heeft (in de ruimste zin) en met inachtneming van deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden de in bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen. 5. Het bewaarloon - en indien de zaken door bemiddeling van DGM zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - wordt altijd berekend in volle maanden, een gedeelte van een maand tellende voor een volle maand. 6. Indien een vaste termijn van bewaring overeengekomen is kan DGM niet vorderen, dat de opdrachtgever de zaak vóór afloop van de overeengekomen tijd terugneemt. 7. Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen termijn van bewaring is verstreken kan DGM de terugneming met een opzeggingstermijn van één maand verlangen, doch niet binnen drie maanden na de aanvang van de bewaring. 8. DGM is echter te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in bewaring ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te houden aan enige opzeggingstermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat. 9. Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten. Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere zaken, aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van DGM het vermoeden van waardevermindering wettigen en de opdrachtgever nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan. 10. De opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de zaak aan DGM te vergoeden. 11. Onder verwijzing naar artikel 6 lid 1 gelden overeengekomen termijnen slechts indien en voor zover de benodigde zaken en gegevens op de overeengekomen tijd bij DGM wordt aangeleverd. Bij niet tijdige aanlevering door de opdrachtgever is DGM gerechtigd de datum van uitvoering van de overeenkomst op te schorten en nader vast te stellen. Artikel 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST / PLAATS VAN OPSLAG 1. DGM is gehouden de werkzaamheden en de bewaring en de opslag van gevaarlijke stoffen zorgvuldig, naar alle eerlijkheid, nauwgezetheid en beste vermogen te verrichten onder eigen naam en voor eigen rekening en risico, overeenkomstig de aan de opslag van gevaarlijke stoffen gestelde wettelijke eisen, respectievelijk overeenkomstig de toepasselijke regels en condities zoals deze voor de opslag in het normale verkeer gebezigd worden. DGM bepaalt de wijze waarop - naar eigen expertise en vakkundig inzicht - de opdracht dient te worden uitgevoerd. 2. In ontvangstneming, opslag en aflevering van gevaarlijke stoffen vindt plaats op het daartoe geschikte terrein en gebouwen van DGM aan de Schipholweg 309 te Badhoevedorp, hierna tevens te noemen de opslagplaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 3. DGM is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit een goede of efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 4. Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde staat DGM in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de opslag en bewaring en overige overeengekomen werkzaamheden en diensten en zal zij bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht nemen conform artikel 7:602 BW, alsmede het werk van de door DGM ingeschakelde derde(n), indien en voor zover door deze derde(n) jegens DGM verstrekt. 5. DGM is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de plaats waar diens zaken worden bewaard, zulks met inachtneming van de te vervullen douaneen andere van overheidswege voorgeschreven formaliteiten. 6. Door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, enz., alsmede verzendklaar maken en uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden opgedragen aan DGM. 7. Tot bijzondere maatregelen is DGM slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen. DGM is echter gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van de opdrachtgever te nemen, het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of 3

4 het op andere wijze onschadelijk maken daaronder begrepen, wanneer door het nalaten daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is of wanneer het nemen van maatregelen uit andere hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van DGM. DGM stelt de opdrachtgever van de genomen maatregelen terstond in kennis, zonder dat deze op grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegenover DGM kan doen gelden. 8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever gehouden DGM te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door opdrachtgever's zaken veroorzaakt aan zaken van derden. 9. DGM is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in bewaring ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de betreffende zaken als normaal gelden Artikel 9: GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT 1. DGM, alsmede de personen en derden welke in naam of onder de verantwoordelijkheid van DGM voor opdrachtgever werkzaamheden en diensten verrichten, zijn behoudens wettelijke voorschriften, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die aan DGM door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten en verleende diensten. 2. DGM is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 3. Redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding zullen door DGM in acht worden genomen. Het auteursrecht op alle werkzaamheden en diensten van DGM rust te allen tijde bij DGM. 4. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, behoudens wettelijke voorschriften, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DGM, informatie, rapporten, correspondentie, of andere documenten en gegevens, hoe ook genaamd en op welke wijze of uit welke hoofde ook verkregen, aan derden over te dragen buiten het doel waarvoor dit is verstrekt dan wel DGM op andere wijze in de beroepsuitoefening te schaden of te belemmeren. 5. De opdrachtgever is verplicht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DGM, tot strikte geheimhouding van de werkmethode, respectievelijk de inhoud van alle door DGM vervaardigde en/of verstrekte documenten en de opdrachtgever verplicht zich deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor dit is verstrekt. Artikel 10: LEVERING / IN ONTVANGSTNEMING / AFLEVERING / RISICO BIJ OPDRACHTGEVER 1. In ontvangstneming: Het moment waarop de gevaarlijke stoffen van opdrachtgever aan en op de locatie van DGM feitelijk en fysiek in ontvangst zijn genomen ter uitvoering van de opslag en bewaring van gevaarlijke stoffen. In ontvangstneming wordt geacht te zijn geschied steeds na lossing van de gevaarlijke stoffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Aflevering: Het moment waarop na de opslag en bewaring van de gevaarlijke stoffen na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of na beëindiging van de overeenkomst door DGM ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever, dan wel aan een al dan niet door DGM als expediteur ingeschakelde vervoerder van de gevaarlijke stoffen. Aflevering wordt geacht te zijn geschied steeds na lading van de gevaarlijke stoffen en op het moment dat zij feitelijk het terrein van DGM verlaten. 3. Risico bij opdrachtgever : Indien en voor zover werkzaamheden en diensten worden geleverd vanuit het pand waar DGM haar bedrijf uitoefent is het risico voor de veiligheid van de gevaarlijke stoffen vanaf het moment van in ontvangstneming en gedurende de termijn van opslag en bij aflevering aan de opdrachtgever en/of een derde voor rekening en risico van opdrachtgever. Het risico voor de veiligheid alsmede de al dan niet aanwezigheid van de vereiste milieu- en eventuele andere noodzakelijke vergunningen verband houdend met de gevaarlijke stoffen is vanaf het moment van in ontvangstneming, gedurende de termijn van opslag en bij aflevering aan de opdrachtgever en/of een derde te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever, ongeacht of de opdrachtgever al dan niet op de hoogte was van de noodzakelijkheid van een vergunning. 4. Verplichting aflevering gevaarlijke stoffen: De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van DGM de gevaarlijke stoffen in ontvangst te nemen, indien deze na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of na ontbinding, beëindiging of vernietiging van de overeenkomst door DGM ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever, dan wel aan een al dan niet door DGM als expediteur ingeschakelde vervoerder van de gevaarlijke stoffen. Indien de opdrachtgever weigert aan dit verzoek te voldoen, ongeacht de reden, dan verbeurt de opdrachtgever aan DGM een direct opeisbare boete van 250,-- per dag of gedeelte van een dag en heeft DGM het recht om de aflevering van de gevaarlijke stoffen aan de opdrachtgever in rechte te vorderen. Artikel 11: BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING 1. Honorering vindt plaats op basis van het door DGM opgegeven tarief. Daarnaast worden de door DGM voor of namens de opdrachtgever gemaakte kosten in rekening gebracht. 2. Betaling van de verrichtte werkzaamheden dient te geschieden ofwel bij vooruitbetaling, dan wel tussentijds of achteraf al naar gelang is overeengekomen en in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum in Euro ( ) en zonder enig beroep op overmacht, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4

5 3. DGM is gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, gebaseerd op het overeengekomen tarief, dan wel op de globaal berekende tijd en kosten, welke redelijkerwijze zijn te verwachten. Daarnaast kan DGM tussentijds declaraties indienen voor de werkelijk bestede uren en gemaakte kosten. 4. Vanaf de vervaldatum van de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de (buiten) gerechtelijke kosten welke door DGM worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, voor zijn rekening. Deze kosten bedragen minimaal 100,- en maximaal 15 % van het verschuldigde betalingsbedrag, onverminderd eventuele door opdrachtgever krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. Artikel 12: OVERMACHT 1. Omstandigheden buiten wil/of toedoen van DGM of opdrachtgever, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van DGM gevergd kan worden, geven DGM het recht de uitvoering daarvan op te schorten dan wel de overeenkomst / opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor DGM niet meer in staat is de overeenkomst (tijdig) conform de gemaakte afspraken na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van leveranciers, stakingen (ook in het eigen bedrijf), verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, brand en explosie, alsmede de gevolgen hiervan etc. 3. Indien de voortgang in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door DGM over een deel van de voor het totaal opgeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte, alsmede over de overige voor de gehele overeenkomst reeds gemaakte kosten, worden beschikt op de termijnen waarop zou zijn beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor de ter afronding van de te verrichten prestatie in kwestie normaliter benodigde tijd indien geen vertraging ware opgetreden. Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID 1. Met inachtneming van hetgeen is vermeld in artikel 6 over de verplichting en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever inzake het tijdig verstrekken van de volledige en juiste gegevens en technische omschrijving van de aangeboden gevaarlijke stoffen aan DGM, impliceert dat de opdrachtgever instaat voor de juistheid daarvan en tevens dat de opdrachtgever DGM en door haar ingeschakelde derden vrijwaart voor iedere directe of indirecte schade en aansprakelijkheid als gevolg van een onjuistheid daarvan en van bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken of voortvloeien uit de aard of gesteldheid van de zaken en/of aan de verpakking, ook indien deze schade zonder zijn schuld is ontstaan. Wordt het gewicht niet of verkeerd opgegeven dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Er is in dit geval sprake van een risico-aansprakelijkheid die aan de opdrachtgever is toe te rekenen, zelfs zonder dat van enige verwijtbaarheid van opdrachtgever sprake hoeft te zijn. 2. Wanneer DGM aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval, de schade als genoemd in lid 1 van dit artikel, een gevolg heeft kunnen zijn van een onjuiste technische omschrijving, dan wordt vermoed dat die schade op de onjuiste technische omschrijving is terug te voeren. De opdrachtgever dient dan te bewijzen dat die schade geheel of gedeeltelijk niet op de omschrijving is terug te voeren. 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, ondergeschikten of derden die opdrachtgever zelf ter beschikking stelt voor de uitvoering van de werkzaamheden uit de overeenkomst en die DGM op haar terrein daarvoor toelaat. 4. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schade, interessen, boetes, overtredingen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, welke rechtstreeks of middellijk het gevolg zijn van de omstandigheid dat de gevaarlijke stoffen bij het aanbieden aan DGM niet vergezeld waren van de vereiste c.q. juiste documenten, dan wel die het gevolg zijn van of die op enigerlei wijze verband houden met een omstandigheid waarvoor DGM niet aansprakelijk is. 5. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is DGM nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade voor zover deze gedurende de periode van opslag of door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht, behoudens nalatigheid of verkeerde handelingen van DGM of haar personeel of door haar ingeschakelde derden, tengevolge van eigen opzet of grove schuld. 6. DGM is nimmer aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook genaamd welke opdrachtgever lijdt, indien de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst / opdracht en /of tijdens de werkzaamheden onjuiste of onvolledige (technische) informatie aan DGM heeft verstrekt en dit een belangrijke oorzaak voor de schade is. 7. Indien DGM toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze te allen tijde beperkt tot schade aan de gevaarlijke stoffen zelf en nimmer voor gederfde winst, gevolgschade en immateriele schade en ook nimmer meer dan het verzekerde bedrag van de Aansprakelijkheids(opslag)verzekering van DGM. Aansprakelijkheid voor schade door DGM die niet door de aansprakelijkheids(opslag)verzekering van DGM wordt gedekt, zal onder alle omstandigheden worden beperkt tot het betreffende factuurbedrag van de door DGM te verrichten werkzaamheden en diensten voor opslag en bewaring, terwijl opdrachtgever DGM vrijwaart tegen verdergaande aansprakelijkheidseisen, zowel van hemzelf als van derden. 5

6 8. DGM verplicht zich de door opdrachtgever verstrekte gegevens en gevaarlijke stoffen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of teloorgang door brand, diefstal, verval, terrorisme of oorlogsrisico, waaronder is te verstaan oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand e.d. 9. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking van DGM geldt indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van DGM geen dekking verleent terzake van de aan de opdrachtgever en/of derde toegebrachte schade. 10. Elke aansprakelijkheid en vordering tot schadevergoeding jegens DGM vervalt door verjaring van de daarvoor geldende wettelijke termijn. 11. Opdrachtgever kan zich aanvullend tegen de beperking van aansprakelijkheid verzekeren via DGM als vermeld in artikel 14. Artikel 14: AANVULLENDE / OPTIONELE VERZEKERING VAN ZAKEN / GEVAARLIJKE STOFFEN 1. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is DGM niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken / gevaarlijke stoffen. 2. De opdracht door opdrachtgever aan DGM om zorg te dragen en te bemiddelen bij een aanvullende verzekering en aansprakelijkheid van de gevaarlijke stoffen of van welke aard dan ook die daarmee verband houdt, wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd door DGM, uitsluitend nadat de opdrachtgever schriftelijk hiertoe aan DGM een opdracht heeft verstrekt en DGM dit schriftelijk heeft geaccepteerd. De opdracht tot verzekering dient nauwkeurig te omschrijven welke risico s verzekerd dienen te worden. DGM behoudt zich het recht voor een opdracht tot verzekering te weigeren. DGM heeft geen invloed op acceptatie of weigering van het aangeboden risico door de assuradeur en is niet aansprakelijk hiervoor. 3. Indien tussen DGM en de opdrachtgever is overeengekomen dat DGM voor rekening van de opdrachtgever voor de verzekering van de zaken zal zorgdragen, dan heeft DGM het recht om naar eigen keuze de overeengekomen verzekering op naam van de opdrachtgever te sluiten, of om deze onder een polis van DGM onder te brengen. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door de opdrachtgever is opgegeven. DGM zal ten aanzien van de verzekeringen in alle gevallen uitsluitend worden beschouwd als tussenpersoon, zonder enige aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s) bedongen voorwaarden of voor de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s). 4. In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van DGM verzekerd zijn, heeft DGM het recht om voor en namens de belanghebbenden bij de zaken de schadepenningen te incasseren en daarop al zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt aan de opdrachtgever uitgekeerd. 5. Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere oorzaak de medewerking van DGM voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is, dan wordt deze door DGM verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding voor zijn bemoeiingen. DGM kan het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen DGM van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding 6. De opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door DGM op te geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen verzekeren, bij gebreke waarvan DGM gerechtigd is om het verzekerde bedrag naar eigen inzicht te verminderen in dezelfde verhouding als waarin de zaken in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn. Artikel 15: RECLAME 1. Eventuele reclames, zowel op de door DGM verrichte werkzaamheden en verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de aard en de grond der klacht(en), respectievelijk na ontvangst van de factu(u)r(en) bij DGM schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.. 2. Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door DGM zonder dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van DGM de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de ter beschikking stelling, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen 14 dagen na de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van DGM heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt. 3. Gebreken aan een deel van de verrichte werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 4. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal DGM zoveel mogelijk zorg dragen voor een adequate oplossing, in overleg met opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan zoals neergelegd in artikel 13 van deze voorwaarden. 5. Het indienen van klachten en/of reclames ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting jegens DGM. Het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden blijft onverkort gehandhaafd. 6. Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever DGM niet de gelegenheid heeft geboden de klachten te herstellen. 6

7 Artikel 16: RETENTIERECHT EN PANDRECHT 1. Indien DGM zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden op grond van een retentierecht en pandrecht totdat alle vorderingen terzake van de uitvoering van enige overeenkomst(en) met diezelfde opdrachtgever - ongeacht of deze overeenkomst(en) betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever - geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Artikel 17: OPZEGGEN, ANNULEREN EN ONTBINDEN 1. Alle andere overeenkomsten dan die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging van de wederzijdse prestaties of op het door partijen of gebruik bepaalde tijdstip. 2. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven overeenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. 3. Alle andere overeenkomsten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door partijen niet worden geannuleerd. 4. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met DGM voortvloeiende (betalings)verplichting niet nakomt na door DGM in gebreke te zijn gesteld, alsmede in geval van faillissement, of in geval van een aanvraag voor de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DGM het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente. Hetgeen door opdrachtgever aan DGM is verschuldigd wordt dan terstond opeisbaar. 5. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot DGM richt, zal de opdrachtgever haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn van twee (2) maanden dienen te vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig dient te vermelden. 6. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Artikel 18: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 1. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen opdrachtgever en DGM gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. 2. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert. Artikel 19: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en DGM is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Daarbij zijn voor wat betreft de opslag van gevaarlijjke stoffen tevens de bepalingen van boek 7 titel 9 van het burgerlijk wetboek omtrent bewaarneming van toepassing. 3. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Artikel 20: DEPOT 1. Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst (versie augustus 2011). 7

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Optimal Safety Group Jan Dorrekenskade oost 3 b 2741 HT Waddinxveen Tel.: +31 65 38 99 275 Fax.: +31 18 26 13 202 E-mail: info@optimalsafety.nl ABN/AMRO: 48 28 88 067 BTW nr.: NL 1737 94 245 B02 Kvk Rdam

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing op opslag en dienstverlening van gevaarlijke stoffen uitgevoerd door Cargo Compliance Company B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1171 PL)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ARCHER MEDIA B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie