Opslag Hoe ik aan mijn onderwerpen kwam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opslag Hoe ik aan mijn onderwerpen kwam"

Transcriptie

1 Opslag Hoe ik aan mijn onderwerpen kwam I have no original contribution to make to Political Thought, no miraculous methodology of Social Science, no solution to the Crisis of the West, no General Overarching Theory, but an insurmountable suspicion of all who claim that they have. Hugh Seton-Watson, Reflections of a learner, in Government and Opposition. A quarterly of comparative politics 15 (1980) 524 Het arsenaal van de geschiedenis en Karrensporen onder het asfalt vormen tezamen een pleidooi tegen bijziendheid in de tijd. Het is misschien een cliché, maar het moet toch in gedachten gehouden worden: het verleden is niet per definitie voorbij. Het verleden leeft voort, hier en nu, maar ook elders en straks. De hier gebundelde essays gaan over verschillende ontwikkelingstempi en de spanningen die daaruit voort kunnen komen; over structuur en conjunctuur, over continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis. En, in het voetspoor van Jan Romein, over het ontdekken van lijnen en patronen in het schijnbaar ongestuurde menselijk handelen. Al dat historisch denken is een handvat geworden om greep te krijgen op de geschiedenis van Duitsland, de Eerste Wereldoorlog, het moderne Nederland, de complexe ontwikkeling van de Europese Unie en de trans-atlantische relaties. Ik ben geboren in het Europese rampjaar 1933, en nog wel in de herfst. In het verlengde van de gebeurtenissen van 1933 lag vrijdag 10 mei Die dag herinner ik me nog levendig. Ik was zes jaar oud en vlak bij ons dorp bombardeerden Duitse vliegtuigen Schiphol. Mij werd uitgelegd dat dit oorlog was, geen kermisvuurwerk. Alles zou nu anders worden. Er volgde nog menig bombardement maar intussen bleven de postbode en de bakker gewoon hun ronde doen, op 10 mei en op vele volgende dagen. Datzelfde intrigerende verschil deed zich voor in Alles zou nieuw worden. In werkelijkheid vond in veel opzichten een herstel van het vooroorlogs regime plaats.

2 Ik groeide op in een lelijk dorp met alle overzichtelijkheid van een verzuilde maatschappij. Het was een onwrikbare overzichtelijkheid waarin hokjes bestonden voor roomsen, gereformeerden, socialisten, nsb ers, asocialen enzovoort. Als gezin hoorden wij niet bij een kerk, min of meer toevallig kwamen wij, kinderen, bij de doopsgezinden terecht. Daar bestond zoiets als cultureel jongerenwerk. Later heeft dat me naar Duitsland gebracht. De oorlog en angst voor Duitsland zijn me altijd bijgebleven. Het heeft me jaren gekost voordat ik deze oerervaringen kon overwinnen en er positievere beelden tegenover kon plaatsen. Ambivalentie is gebleven. Ik hoor mezelf nog, als was het met de stem van iemand anders, in lezingen de zin herhalen: Ondanks alle problemen en uitdagingen kan er geen twijfel over bestaan dat de Bondsrepubliek een stabiele democratie is. Die opvatting heb ik tot de mijne gemaakt, ik geloof het echt. Toch blijft het een citaat uit een boek dat ik niet zelf heb geschreven. In Duitsland verbleef ik voor het eerst in de zomer van 1953, in een mennonitisch zomerkamp waarin Amerikaanse dienstweigeraars een zinvolle taak vonden. We moesten een kerk in Bad Vilbel (in de buurt van Frankfurt am Main) helpen bouwen voor vluchtelingen. Later pas hoorde ik dat de vrome leider van dit kamp een Duitse ss er was geweest. Mijn misschien archetypisch beeld van Amerikaanse superioriteit heb ik daar opgedaan, als ik het al niet aan de bevrijding had overgehouden. Wij moesten een diepe kuil graven voor de fundamenten van onze kerk. Het regende die zomer nogal vaak, dus de kuil liep steeds vol en veel dieper werd hij ook niet. Het machtige Amerikaanse leger in Frankfurt bood de dienstweigeraars aan met een bulldozer te komen helpen. Op een ochtend werd een enorme oplegger ons kamp binnengereden met daarop een indrukwekkend gevaarte. De kleine Hawaïaanse bestuurder viel erbij in het niet, maar hij dook met zijn machine in onze kuil en in een uur had hij het werk geklaard dat ons anders nog maanden gekost zou hebben. Ik hoor de Duitse kampleider in zijn beste Engels nog Zank you, haben zie Zank! roepen. Het vijandbeeld van de ss er had zich kennelijk binnen een korte periode gewijzigd. De Amerikanen waren vrienden en beschermers voor hem geworden. De kerk die we bouwden heeft overigens niet lang bestaan. Met deze ervaringen belast ben ik geschiedenis gaan studeren. Mijn leermeester werd Jan Romein, die grote indruk op me maakte vanwege zijn brede én diepe kennis. Ook voor studenten die zijn politieke opvattingen niet deelden, was het duidelijk dat ze hier met iemand van bijzonder formaat te maken hadden. Mijn eerste discussie met hem betrof zijn visie op de Hongaarse Opstand in Romein nodigde mij uit om deze zaak eens te bespreken. Wij werden het niet eens, zoals wij ook later over de meeste politieke zaken van mening bleven

3 verschillen. Maar dat verschil van mening heeft volgens mij onze verhouding nooit geschaad. Romein was een encyclopedist met een sterke neiging tot theoretiseren, een ongewone combinatie. Theoretiseren om orde aan te brengen in de chaos van het leven heb ik tot mijn manier van geschiedbeoefening gemaakt. Dan waren er de colleges van Jacques Presser over de Republiek van Weimar. Deze collegereeks over het land van Dichter und Denker dat verwerd tot het land van Richter und Henker was beroemd en trok toehoorders uit alle faculteiten. Heinrich Heine was in vele opzichten zijn sceptische leidsman. Een van de meest navrante zinnen die ik Presser hoorde uitspreken ging over het kwijtraken in de oorlog, naast nog enkele zaken, van een nationaal-socialistisch gezangbundeltje, waarin ook het bekende gedicht van Heine Ich weiss nicht was soll es bedeuten voorkwam met de vermelding Dichter unbekannt. Toen Presser Romein opvolgde, ben ik nog jarenlang assistent van de laatste gebleven. Ik zocht een onderwerp uit de Duitse geschiedenis voor mijn doctoraalscriptie. Het moest gaan over de Duitse onbeleerbaarheid. De briefwisseling tussen Heidegger en Karl Jaspers, aangevuld met ideeën van andere onbeleerbare, diepe Duitse denkers als Carl Schmitt, zouden als onderzoeksmateriaal dienen. Het was loodzwaar en ik week toch maar liever uit naar de Franse Verlichting, in de persoon van Pierre Bayle het onderwerp van Romeins laatste werkcollege. Later begon mijn zoektocht naar een onderwerp voor een proefschrift. Met Jan Romein heb ik nog gesproken over Georg Lukács, Siegfried Marck en de dialectiek. Helmuth Plessner, een vriend van Romein, liet in zijn Die verspätete Nation wat mij betreft een degelijk staaltje historische dialectiek zien. Toch vond ik mijn onderwerp in Thomas Mann. Ik was diep onder de indruk van zijn lezing in de aula van onze universiteit in het jaar van zijn dood, Voor het eerst hoorde ik een grote Duitser die voor het nazisme was uitgeweken. Van hem wist ik dat hij van nationalist tot democraat zou zijn geworden, maar in mijn onderzoek kwam naar voren hoezeer er continuïteit bestond in zijn opvattingen, naast of misschien ondanks alle breuken in zijn leven en denken. Ernst Bloch kwam later, gedeeltelijk op onze uitnodiging, in Nederland spreken, als ik me niet vergis ook over zijn Prinzip Hoffnung. Hij was de eerste van een reeks Grenzgänger die mij hebben beziggehouden. Bloch was begin jaren zestig uit de ddr vertrokken. Alfred Kantorowicz had dit al midden jaren vijftig gedaan. Over hem schreef ik mijn eerste recensie voor de nrc. Kantorowicz was een communistische intellectueel die zei: Wee ons als wij (communisten) in Spanje hadden gewonnen. Toen hij in Amsterdam een lezing kwam houden, werd hij belaagd door de verschrikkelijke lector Von Bormann die zijn analyse te weinig materialistisch achtte.

4 De Duitse geschiedenis is geschiedtheoretisch een goudmijn, fascinerend. Kwesties als het individu tegenover de structuur, continuïteit in een land met zoveel breuken, diametrale tegenstellingen die toch tot parallellie leiden: de Duitse geschiedenis met zijn hoge bergen en diepe dalen is een oneindig rijk onderzoeksterrein. En Duitsland bleef boeien, zelfs toen ik in 1966 met een Harkness-beurs naar Amerika vertrok. Op de Nieuw Amsterdam las ik Adorno s Jargon der Eigentlichkeit. Mij vielen meteen de blinde vlekken op van Adorno en andere kritische geesten van de Frankfurter Schule: ze beoefenden zogeheten Dauerkritik, maar bekeken zichzelf onkritisch. Een soort cognitieve dissonantie als het ware, die me nog steeds raadselachtig voorkomt. De Dialektik der Aufklärung vond ik zowel onleesbaar als fascinerend in zijn intellectuele acrobatiek. Hun analyse van de relatie mythe verlichting bracht me evenveel verheldering als nieuwe verduistering. Karl Löwith was mij met zijn Weltgeschichte und Heilsgeschehen sympathieker, met zijn aftasten van vormen van semisecularisatie. Fritz Stern volgde met zijn analyse van de Duitse unpolitische cultuur die sterk politiek werd in handen van het nazisme. Wat boeide mij in het historisme? Het is een vorm van relativitis : als alle gegevens, historische verschijnselen of periodes even goed zijn, dan wordt het een anti-ideologicum dat ondanks alle betoog van het tegendeel juist heel ideologisch wordt. Meinecke zag in het historisme een triomf van de soepele en open Duitse geest, waarbij hij het politieke gebrek van het relativeren over het hoofd zag. Door zijn verabsolutering van het relatieve ging Friedrich Meinecke mij juist boeien. Als verlicht denken tot zulke anti-ideologie leidt, tot zulk antiwesters denken zelfs, is het relativisme doorgeslagen. Bij het schrijven van mijn dissertatie had ik nog houvast gezocht bij het (Roomse?) natuurrecht. Dat zou ik nu niet meer doen. Na mijn promotie kreeg ik een beurs om twee jaar in de Verenigde Staten rond te reizen en ervaring op te doen bij Amerikaanse universiteiten. Mijn keuze viel op Californië (Berkeley), daarna New Haven (Yale). De Hoover Tower in Palo Alto maakte diepe indruk op me. De rijke collectie omvatte bijvoorbeeld een Londens adressenboek met namen en adressen van diegenen die opgehaald zouden worden als de Duitsers eenmaal in de stad waren. Churchill stond met vele anderen op die lijst. Een van die momenten dat het tot je doordringt hoe anders Europa er uit had gezien als de Duitse expansie was geslaagd. Ik leerde in Amerika historici kennen die zich met Duitsland bezighielden en meestal zelf uit Duitsland afkomstig waren: Hajo Holborn, Peter Gay, Fritz Stern en Henry Turner bijvoorbeeld. Gegrepen werd ik door Barrington Moore en zijn grootse studie Social Origins of Dictatorship and Democracy, uit Die ging niet over Duitsland maar over het geweld van langzame ontwikkelingen in agrarische samenlevingen. Ook Amerikaanse rassenverhoudingen en

5 de diepe wortels van discriminatie in de Westerse cultuur hielden me bezig. In Amerika was ik nog links, linkser zelfs dan in Nederland. Ik ontmoette er ook echte communisten zoals de historicus Herbert Aptheker, met wie ik goed kon discussiëren. Na dit Amerikaanse avontuur ben ik intellectueel gezien teruggekeerd naar Duitsland als onderwerp; daar vonden begin jaren zeventig boeiende ontwikkelingen plaats. Tegelijk ergerde het me voortdurend hoeveel dom anti-amerikanisme in Europese discussies de boventoon voerde. Een anti- Amerikanisme dat veel van zijn argumenten ontleende aan Amerikaanse intellectuelen. Enige malen heb ik, in diverse gezelschappen, bijdragen geleverd aan rapporten om de trans-atlantische relaties te verbeteren. In 1984 werd ik zelfs uitgenodigd om voorzitter te worden van een adviesraad inzake buitenlandse en defensiepolitiek. Door een speling van het lot ben ik vaak op plaatsen geweest waar ingrijpende zaken stonden te gebeuren. Ik was in Berlijn kort voor de bouw van de Muur in 1961, in Berkeley tijdens de uitbraak van de universitaire revolutie en in Praag een week voor de Sovjet-inval (ik was trouwens ook in Manhattan, New York, rond 9/11). In augustus 1968 reisde ik via de ddr naar Praag. Dat er iets in de lucht hing, kon ik al vermoeden doordat mijn reisplan ingeperkt werd. Als ik uitleg vroeg waarom mijn betaalde visum in de ddr ineens niet meer geldig was, kreeg ik steeds als antwoord: Ich bin nicht dazu angestellt Ihnen unsere politischen Massnahmen zu erklären. In de jaren zeventig maakte ik deel uit van een hulpcomité dat steun verleende aan Oost-Europese dissidenten die ontslagen waren en toch het hoofd boven water moesten houden. In dat kader ben ik jaarlijks naar Praag gereisd om daar de filosoof Jan Patočka, mijn collega Bedrich Loewenstein, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Jiří Hájek en vele anderen te bezoeken, mensen die onder permanente bedreiging leefden. Tijdens mijn vele nachtelijke treinreizen van Neurenberg naar Praag hoorde ik de rancuneuze verhalen van ex-sudeten-duitsers die flink konden uitweiden over de economische neergang van het land sinds hun vertrek. Op de terugreis waren er altijd die militairen met grote honden die onder de trein speurden of er geen Tsjechische verstekelingen het land probeerden te verlaten. Een hoogtepunt in onze steun aan de dissidenten was de toekenning van de Erasmusprijs aan Charta 77 in de persoon van Václav Havel in 1986, die overigens op de nodige weerstand stuitte van de Nederlandse regering, met name bij minister Van den Broek. Het kwam politiek niet gelegen. Die rode professor uit Amsterdam heeft deze affaire doorgedreven, schijnt de koningin op een receptie tegen de toenmalige voorzitter van het bestuur van de Erasmus Stichting gezegd te hebben. Het gebeurde niet vaak dat het epitheton rood mij

6 ten deel viel, maar het was misschien toch een vooruitgang vergeleken bij die fascist, zoals opstandige studenten me in de tijd rond de Maagdenhuisbezetting plachten te noemen. Door de naweeën van de Praagse Lente ben ik fel anticommunist geworden. Ik werd onverdraagzaam tegenover communisme en het anti-anticommunisme dat in de detente-periode in linkse kringen bloeide. Die onstuitbare voorliefde voor dialoog met de Sovjet-Unie achtte ik heilloos. Voor mij was detente niet anders dan een voortzetting van de Koude Oorlog met andere middelen. Een manier om de bestaande verhoudingen te handhaven, terwijl die alleen voor de bewoners van het Westen voordelig waren. Ik vond veel linkse utopistische ideeën totaal wereldvreemd. Het was toch duidelijk dat invoering ervan tenminste tot een enorme groei van de bureaucratie zou leiden. Polarisatie was in Nederland nog kinderspel vergeleken met wat er in Duitsland speelde, met zijn haat- en geweldcultuur en zijn toen nog altijd gebrekkig verankerde praktijk van burgerrechten en compromisbereidheid. Over Nederland schreef ik begin jaren 70 onder het pseudoniem Wessel Gansfort Gelovige inhalers. Het is het enige stukje waarmee ik bij literatoren zoals Simon Carmiggelt wist te scoren. Het ging over die groep die dan wel de Kerk had verlaten maar een hevig geloof in Goed en Kwaad, engelen en duivels had overgehouden. Alsof de secularisatie in Nederland zich niet alleen laat maar ook uiterst geleidelijk voltrok. De vredesbeweging was sterk in het verketteren van al wie de Westerse bewapening gedurende de Koude Oorlog niet radicaal afwees. De secularisatie leidde onder meer tot verheerlijking van heilige landen als Cuba en China of Iran na de opstand tegen de sjah, zonder veel aandacht voor de onderdrukking door de ayatollahs. Mede door deze zogenaamde revoluties ben ik mij in de jaren zeventig steeds meer op internationale politiek gaan richten en tegen de eenzijdigheid van het zogeheten Primat der Innenpolitik. Van leermeesters in Nederland als Max van der Stoel en Jerôme Heldring heb ik in die jaren veel geleerd. Later ontmoette ik deskundigen als de Israëli Shlomo Avineri, Fritz Stern uit New York, Garton Ash uit Oxford, Walter Laqueur uit Washington/Londen en Christoph Bertram uit Hamburg, die mijn blik nog verder hebben verruimd. Hier mag ook het instituut van de Pool Krysztof Michalski in Wenen niet ontbreken, waar Oost- en Westerse intellectuelen elkaar regelmatig ontmoeten. Begin dit jaar overleed deze vriend, die voor de stichting van ons Duitsland Instituut in Amsterdam een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanaf 1969 kwam ik regelmatig in contact met Norbert Elias. Ongeveer tezelfdertijd begon zijn comeback in Duitsland, het land dat hij tijdens het naziregime had moeten verlaten. We spraken veel over Duitsland. Voor

7 jonge Duitsers was de terugkeer van emigranten als Elias naar Duitsland heel belangrijk. Voor hen betekende het een aanhaken bij de continuïteit van het betere Duitsland van Weimar. Ook wilden zij dolgraag laten zien dat zij het antisemitisme van hun vaderen geheel overwonnen hadden. Hun filosemitisme was diametraal tegengesteld aan het oude antisemitisme; in hun bevlogenheid zat blijkbaar toch nog een zekere overeenkomst met die van de eerdere generatie. Een merkwaardig mechanisme, dat ik in Duitsland vaker tegenkwam. Norbert Elias bracht me intussen bij interessante conferenties in Schloss Rheda en in het Zif in Bielefeld. Daar ontmoette ik bijvoorbeeld de historici Immanuel Wallerstein en William H. McNeill, de latere Erasmusprijswinnaar. Maar ook Duitse historici als de grote geleerde Reinhart Koselleck, Hans-Ulrich Wehler, Jürgen Kocka en Wolf Lepenies, die toen zijn dolste ideeën uit de jaren zestig probeerde kwijt te raken. Waar voor Elias de beperking tot filosofie iets was als een stuk van jezelf afhakken, was voor de Frankfurters theorie het enige dat werkelijk telde in de wetenschap. Maar ook op Koselleck, de meester van de Duitse begripsgeschiedenis, leverde Elias onbekommerd kritiek. Koselleck zou niets van de verhouding tussen tijd en ruimte hebben begrepen. Maar ook dat bleek relatief. Duitsland was een regelmatig terugkerend thema in de Club Buitenlandse Zaken, waaraan onder anderen J.L. Heldring deelnam. Sinds 1973/4 heerste in Duitsland een extreme polarisatie met gewelddadige uitwassen. Verdeeldheid heerste er toch al sinds er twee Duitslanden bestonden, waarbij het zwakke oosten een enorme greep had op het sterkere West-Duitsland, terwijl het tegelijk afhankelijk van dat Westen was. Bismarck sprak al van een eeuwig Duits dualisme, dat eenmaal per eeuw tot oorlog moest leiden. Dat noemde men Duitse vrijheid, zei hij in In de hete Duitse herfst van 1977 lunchte ik met de Duitse ambassadeur, Dreher, in Den Haag (omringd door Haagse politie). Duitsland was toen het antiland voor Nederland, het land waartegen de publieke opinie zich afzette om de eigen identiteit te kunnen bepalen. Het was daarin na het einde van de catastrofale oorlog in Vietnam de opvolger van Amerika geworden. Helmut Schmidt werd uitgescholden als de leider van de nieuwe Duitse politiestaat. De Berufsverbote brachten hevige beroering in Nederland hier was iedereen nog erg goed. Intussen had ik heel andere gesprekken in Tübingen, met collega Heiko Obermann, die in de persoonlijke problemen van Maarten Luther mede een drijvende kracht achter de Reformatie zag. Hij was een universele geleerde die met zijn studies over de Reformatie de traditionele periodisering Middeleeuwen versus Renaissance doorbrak. Hij worstelde toen ook met de vraag hoe hij Luthers antisemitisme in zijn Luther-studie moest inpassen. Later heeft hij daarover een apart boekje geschreven dat losstond van die Luther-studie.

8 De val van de Muur heeft veranderingsprocessen in gang gezet die nog steeds doorlopen. In de eerste jaren na 1989 gold nog de regel: als je het oude Europa wilde zien, dan moest je naar een land waar de Revolutie had plaatsgevonden. Intussen is er al ontzettend veel veranderd. Over mijn gedenkwaardige wandeling door Berlijn met Peter en Ruth Gay, in het begin van de jaren 90, staat elders in deze bundels al iets, maar er zijn veel meer mensen die ik ontmoet heb en die allemaal hun eigen Duitse probleem hadden. Bijvoorbeeld Axel von dem Bussche, deelnemer aan de plannen van Von Stauffenberg om Hitler uit de weg te ruimen. Pas toen hij met eigen ogen gezien had hoe moorddadig Duitse officieren zich in Rusland misdroegen, had hij de vreselijke verhalen kunnen geloven. Pas toen was hij ervan overtuigd geraakt dat er ingegrepen moest worden. En weer was er dat moment van discussie vooraf: de Beierse katholiek Von Stauffenberg en de protestantse Von dem Bussche hadden eerst de meningsverschillen over Landesverrat en Hochverrat uit de weg moeten ruimen. Stauffenberg had hem nog eens de voordelen van de katholieke leer van tirannenmoord uitgelegd. Als hoogleraar aan de UvA heb ik in de loop der jaren twee instituten helpen oprichten. Allereerst het Huizinga Instituut voor Cultuurstudies in de jaren 80. En in de jaren 90 kreeg de Universiteit een ruime som toegewezen om een Duitsland Instituut op te richten, teneinde het kennisniveau over Duitsland in Nederland te versterken. Daar onze oosterbuur er sindsdien alleen maar invloedrijker op is geworden, is dat in ieder geval iets waar ik geen spijt van heb. Sinds dit instituut bestaat is het aantal anti-duitsland-explosies op basis van ignorantie aanzienlijk teruggelopen, vooral omdat de media zich veel minder overgaven aan anti-duitse berichtgeving. Over de grote vraag welke rol het Duitse verleden zal spelen in de toekomst van Europa bestaan weinig zekerheden. Wat de toekomst ook zal brengen, in Amerika, in Europa of in het Verre Oosten, het verleden zal ongetwijfeld een sterkere rol spelen in een eu die drastisch verzwakt kan worden door een opeenstapeling van schier onoplosbare problemen. Is de eu een onmachtige Leviathan? Ik eindig met een citaat van een door mij bewonderde leeftijdgenoot, Pierre Hassner: If East is East and West is West, where will Europe come to rest? * Maarten Brands, oktober 2013 * Pierre Hassner, The politics of Western Europe and East-West relations, in Nils Andrén en Karl E. Birnbaum (red.), Beyond Détente. Prospects for East-West cooperation and security in Europe (Leiden 1976)

Grenzeloos christelijk-sociaal. Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging

Grenzeloos christelijk-sociaal. Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 8 Grenzeloos christelijk-sociaal Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging Grenzeloos christelijk-sociaal Internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

De rechter die geen ontzag had

De rechter die geen ontzag had De rechter die geen ontzag had Hugo Röling De rechter die geen ontzag had Bert Röling en het tribunaal van Tokio wereldbibliotheek amsterdam Voor Ineke en Jet Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT LETTEREN OPLEIDING GESCHIEDENIS Werkcollege Sociale en politieke identiteiten, bewegingen en structuren in de 19 e en 20 e eeuw B Het fascisme (en nazisme) in de

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum Driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x ElckE r-ik c E ntrum lezingen cursussen ontmoetingen

Nadere informatie

Vogels krijgen vleugels, mensen taal

Vogels krijgen vleugels, mensen taal Verschenen op 6 december 2003, in M, het maandelijkse kleurenmagazine dat NRC Handelsblad jarenlang uitbracht. Met foto s van Dana Lixenberg. door Liesbeth Koenen Vogels krijgen vleugels, mensen taal Hij

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

Tijd van komen en gaan

Tijd van komen en gaan Tijd van komen en gaan Exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko Roosmarijn Brandriet 3448894 Masterscriptie Interculturele Communicatie, departement Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Landelijke Ontmoetingsdag Humanitas 14 maart 2015 Het was eigenlijk niet veel meer dan een groot kaal gat in een strakke groene vlakte, enkel omzoomd met wat riet,

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

Pasen 2013 Een nieuw begin

Pasen 2013 Een nieuw begin remonstrants maandblad jaargang 24 nr. 3 maart 2013 Pasen 2013 Een nieuw begin van de redactie Pasen 2013 De 30 e maart is het Pasen, en in het nummer van deze maand vindt u verschillende artikelen die

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord GESPREK Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord ik kijk voorbij haar gezicht naar de muur van de muur

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen

remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen van de redactie Tolerantie De AdRem staat deze maand in het teken van het voor remonstranten zo belangrijke

Nadere informatie

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Toen ik de vraag kreeg of ik hier wilde spreken, heb ik in eerste instantie met veel enthousiasme ja gezegd. Even een half uur komen

Nadere informatie

David Kirkpatrick. Het. Face book. Effect

David Kirkpatrick. Het. Face book. Effect David Kirkpatrick Het Face book Effect Voorwoord bij de Nederlandse uitgave Face book is de belangrijkste vernieuwing op software- en communicatiegebied van de eenentwintigste eeuw. Mark Zucker berg, die

Nadere informatie

Gie van den Berghe. De mens voorbij

Gie van den Berghe. De mens voorbij Gie van den Berghe De mens voorbij Meulenhoff/Manteau 2008 1 flaptekst: De mens voorbij De Verlichting schafte het bovennatuurlijke af. Zonder god, schepping of voorzienigheid stond de mens er alleen voor.

Nadere informatie

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1 SUCCES INSPIREERT ILYAS EN MELVIN KLIKKEN UITSTEKEND! PARTNER AKZONOBEL SAHAND SAHEBDIVANI EIGENWIJZE VERHALEN- VERTELLER OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN VIOLA GYED IBRAHIM KAYA LAAT ZIJN PLANNEN NIET DWARSBOMEN

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy Het is voor mij een grote eer om hier vandaag te mogen zijn, 375 jaar na de inwijding van de Remonstrantse kerk in

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Webdossier Nelson Mandela en Nederland 1. Mandela in Nederland. Hoe werd in de politiek, de pers en de publieke opinie tegen Mandela aangekeken?

Webdossier Nelson Mandela en Nederland 1. Mandela in Nederland. Hoe werd in de politiek, de pers en de publieke opinie tegen Mandela aangekeken? Webdossier Nelson Mandela en Nederland 1 Mandela in Nederland Hoe werd in de politiek, de pers en de publieke opinie tegen Mandela aangekeken? Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 2011 Richard

Nadere informatie