Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie. Implementatievoorstel de dato april 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie. Implementatievoorstel de dato april 2004"

Transcriptie

1 Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie Implementatievoorstel de dato april Inleiding Geconstateerde overtredingen van vuurwerkregelgeving leiden niet zelden tot inbeslagname van vuurwerk door de politie. Dit vuurwerk dient na een beslissing van de officier van justitie tot verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer te worden afgevoerd naar de Domeinen 1. Het is onder andere vanuit logistieke overwegingen niet altijd mogelijk dat in beslag genomen vuurwerk direct naar de Domeinen wordt afgevoerd. Omdat in verband met de gevaarzetting van de opslag of de openbare orde het vuurwerk meestal ook niet kan blijven liggen op de plaats waar het is aangetroffen, dient de politie over een opslag voor vuurwerk te beschikken 2. Het Vuurwerkbesluit is niet van toepassing op vuurwerk dat bij de politie in gebruik of beheer is (art Vwb). Dit betekent dat de opslag van vuurwerk bij de politie niet aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit is gebonden. Dat wil niet zeggen dat er aan deze opslag geen (veiligheids)eisen kunnen worden gesteld. Een inrichting voor het opslaan van vuurwerk bij de politie is vergunningplichtig krachtens de Wet milieubeheer (categorie 3, bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Gezien het feit, dat ook professioneel vuurwerk of vuurwerk dat als zodanig moet worden aangemerkt bij de politie kan worden opgeslagen, zijn gedeputeerde staten van de provincie het bevoegde gezag. 2. Beleidsmatige uitgangspunten Vanaf het moment van inbeslagname tot het moment van vernietiging, is het noodzakelijk dat het vuurwerk op een veilige manier tijdelijk wordt opgeslagen. Hierbij dient de voorkeursvolgorde volgens onderstaand schema te worden gehanteerd: In beslaggenomen vuurwerk (1) Opslag landelijke faciliteit bij Domeinen Vernietiging van het vuurwerk (2) (tijdelijke) opslag regionale faciliteit (3) Zekerstelling op lokaal politiebureau Figuur 1: Voorkeursvolgorde afvoer van in beslag genomen vuurwerk. Toelichting schema: 1. Afvoer van vuurwerk onmiddellijk naar Domeinen. 2. Afvoer naar Domeinen na tussenkomst van tijdelijke opslag bij een regionale opslagfaciliteit bij de politie. 3. Vanaf het mo ment van inbeslagname tijdelijke zekerstelling op het lokale polit iebureau waarna het vuurwerk wordt afgevoerd voor tijdelijke opslag bij een regionale opslagfaciliteit waarvandaan het vuurwerk wordt afgevoerd naar Domeinen. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 1/6

2 De toepassing van de voorkeursvolgorde is mede afhankelijk van de gevaarseigenschappen van het in beslag genomen vuurwerk. Voor de categorisering van het vuurwerk wordt aangesloten bij pren :2002. Per categorie wordt vervolgens een indeling gemaakt in de volgende twee gevaarstypen: Gevaarstype A: vuurwerk met gevaar voor massa-explosie en/of met aanzienlijke warmtestraling, beperkte scherfwerking en met aanzienlijke warmtestraling (vergelijkbaar met ADR-klasse 1.1, 1.2 en 1.3) Gevaarstype B: vuurwerk met beperkte warmtestraling (vergelijkbaar met ADR-klasse 1.4) Het doel is dat de indeling in gevaarstypen plaatsvindt op basis van de ADR-classificatie. Dit stuit echter op praktische problemen in de dagelijkse uitvoering. In de praktijk zijn alleen fysische parameters, zoals afmeting en gewicht, eenvoudig vast te stellen. Grensgevallen waarbij antwoord moet worden gegeven op de vraag of er sprake is vuurwerk uit klasse 1.4 of 1.3 kunnen alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Met de aanduiding in gevaarstypen wordt de juiste balans gezocht tussen praktische uitvoerbaarheid en het gevaar tijdens de opslag van vuurwerk. De consequentie van een dergelijke systematiek, waarbij het type vuurwerk in combinatie met alleen de fysische parameters in ogenschouw worden genomen, niet voor andere doeleinden mag worden toegepast voor het vaststellen van de ADR-klasse. Deze indeling mag dus niet worden toegepast voor bureauclassificatie van vuurwerk en dient niet ter vervanging of aanvulling van de zogenaamde defaultlijst. Het samenspel tussen de voorkeursvolgorde en de indeling in gevaarstypen vormt de basis voor de hierna verder uitgewerkte beleidslijn voor de opslag van in beslaggenomen vuurwerk bij de politie. Zekerstelling op lokaal politiebureau Vuurwerk van gevaarstype B mag tijdelijk in zekerheid gesteld worden op het lokale politiebureau. Het is beter om in deze context te spreken van een tijdelijke onderbreking van het transport dan van (tijdelijke) opslag. Het doel van deze onderbreking van de transportstroom is dat een surveillant die een vuurwerkartikel in beslag neemt het daaropvolgend niet direct over hoeft te brengen naar een regionale opslagplaats. Vanuit efficiëntie staat het direct overbrengen niet in verhouding tot de risico s. Om de risico s te beperken zijn drie voorwaarden aan deze handelswijze gekoppeld: Op het lokale politiebureau mag nooit vuurwerk van gevaarstype A aanwezig zijn. Op het lokale politiebureau mag gezamenlijk maximaal 25 kg 3 vuurwerk van het gevaarstype B aanwezig zijn. Het in beslaggenomen vuurwerk moet binnen 24 uur vanaf het moment van inbeslagname zijn overgebracht naar de regionale opslagplaats. Voor deze activiteit blijft het bevoegde gezag ingevolge de Wet milieubeheer het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente waar het politiebureau is gelegen. Indien het lokale politiebureau een inrichting is op grond van de Wet milieubeheer, kunnen aan deze activiteit voorschriften worden opgenomen. Hierbij kan, in aanvulling op eerder vermelde voorwaarden, gedacht worden aan: Permanent toezicht op het vuurwerk door bijvoorbeeld de wachtcommandant. Vuurwerk uitsluitend in UN goedgekeurde verpakking aanwezig mag zijn. Vuurwerk op een minimale afstand van ontstekingsbronnen en brandgevaarlijke materialen. De aanwezigheid van een brandslanghaspel. Losse brandwerende kast, cat. tot 50 kg volgens CPR opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 2/6

3 Er wordt naar gestreefd om voor deze activiteit algemene regels op te nemen in het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. Tijdelijke opslag op regionale locatie In deze notitie gaat de meeste aandacht uit naar de regionale opslag van het in beslaggenomen vuurwerk. Op regionale locaties kunnen grotere hoeveelheden vuurwerk worden opgeslagen, waarbij niet altijd aan alle criteria kan worden voldaan waaraan de opslagplaatsen van vuurwerkbedrijven moeten voldoen. Daarom dienen adequate beheersmatige maatregelen te worden getroffen en dienen de best beschikbare opslagtechnieken te worden toegepast. In hoofdstuk 3 en 4 zal voor beide onderwerpen het beleidskader nader worden uitgewerkt. Uiteindelijk moet dit resulteren in een protocol dat wordt opgesteld door de politie waarin de beschrijving en borging van de organisatorische maatregelen gericht op de veilige opslag van vuurwerk zijn vastgelegd. Voor de technische uitvoering van een opslagplaats voor in beslaggenomen vuurwerk is waar mogelijk aangesloten bij de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. In aanvulling daarop zal voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A maatwerk moeten worden toegepast met name als het gaat om de opslag van vuurwerk dat als massa-explosief moet worden aangemerkt. Opslag bij Domeinen De opslag bij Domeinen valt buiten de reikwijdte van deze notitie. Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is zodanig aangepast dat deze activiteit valt onder de bevoegdheid van de minister van VROM. 3. Organisatorische maatregelen De politie schenkt in het protocol zoals eerder vermeld, ten minste aandacht aan de volgende organisatorische onderwerpen: 1. voorraadbeperking regionale opslagplaats voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A: de gezamenlijke hoeveelheid vuurwerk bedraagt maximaal 200 kg 3,4 met dien verstande dat het als massa explosief aan te merken vuurwerk altijd binnen drie werkdagen wordt afgevoerd naar Domeinen. met regelmatige tussenpozen wordt, ten minste 6 maal per jaar, al het vuurwerk vanuit de regionale opslagplaatsen afgevoerd naar Domeinen, waarna de opslagplaats wordt gereinigd. 2. voorraadregistratie: de volgende gegevens van het aanwezige vuurwerk worden geregistreerd: datum aanvoer (met herkomst) en datum afvoer (bestemming, in hoofdzaak Domeinen en in sommige gevallen naar het NFI) categorie vuurwerk (en indien mogelijk: het artikelnummer, het productiejaar, de producent en de importeur); het gevaarstype van het vuurwerk; het gewicht van het vuurwerk, uitgedrukt in hoeveelheden onverpakt vuurwerk. 3. deskundigheid: a. Voor iedere regionale opslag waar vuurwerk van gevaarstype A wordt opgeslagen zijn ten minste twee vuurwerkdeskundigen in dienst. Deze deskundigheid moet worden verkregen door opleiding en scholing. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de (algemene) eindtermen professioneel vuurwerk uit hoofdstuk 2 van bijlage VA, behorend bij artikel 4.17b, eerste lid, onder a, van de Arbeidsomstandighedenregeling. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 3/6

4 b. Het inbrengen of uitnemen van vuurwerk of het betreden van de opslagplaats mag uitsluitend geschieden door of onder toezicht van een vuurwerkdeskundige (sleuteldiscipline). 4. instructie personeel: a. De handelswijze bij inbeslagname van vuurwerk wordt in het protocol vastgelegd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de wijze van verpakking, de wijze van transport, inschakelen vuurwerkdeskundigen, etc. b. Het personeel dat betrokken is bij vuurwerkzaken moet geïnstrueerd worden over hoe te handelen in overeenstemming met het protocol en algemene in acht te nemen veiligheidsprocedures. 4. Afstandseisen en Technische maatregelen Voor de opslagplaatsen waar slechts vuurwerk van gevaarstype B wordt opgeslagen kan worden volstaan met relatief korte veiligheidsafstanden overeenkomstig de eisen in het Vuurwerkbesluit. De vergunningvoorschriften zullen in lijn zijn met bijlage1 van het Vuurwerkbesluit. Door berging van consumentenvuurwerk, en daarmee voor wat betreft lading en effect vergelijkbaar vuurwerk, in bijvoorbeeld de door TNO ontwikkelde en goedgekeurde gaascontainer, kan dit vuurwerk voor de opslag behandeld worden als vuurwerk van de gevaarsklasse 1.4. De opslag van mortierbommen e.d. kan niet plaatsvinden in een opslagplaats voor vuurwerk van gevaarstype B maar moet plaatsvinden in opslagplaatsen die geschikt zijn om vuurwerk van gevaarstype A op te slaan. Indien (ook) vuurwerk van gevaarstype A opgeslagen moet kunnen worden dan is afstand tot kwetsbare objecten van groot belang. Het hanteren van een pure effectbenadering in lijn met het Vuurwerkbesluit ligt niet voor de hand. Opslagen van in beslaggenomen vuurwerk zijn immers bewust uitgesloten van het vuurwerkbesluit om door maatwerk in de eisen en de voorzieningen optimaal invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke taak van de overheid. VROM staat een beleidslijn voor waarbij naar analogie met het beleid t.a.v. munitieopslagen en opslagen van explosieven voor nieuwe situaties een effect gerichte benadering van toepassing is en voor bestaande situaties een tweetraps benadering wordt gevolgd. In deze tweetraps benadering wordt in eerste instantie gekeken of aan de veiligheidsafstanden van de effect gerichte benadering kan worden voldaan. Indien er sprake is van strijdigheden zal de situatie nader worden bekeken en zal getoetst worden aan de risicobenadering (10-6 contour). Bij geen van de regionale bureaus zal, zo is de verwachting, voldaan kunnen worden aan de uit de effectbenadering volgende veiligheidsafstanden. Het Vuurwerkbesluit gaat bij hoeveelheden tot en met 750 kg netto explosieve massa uit van een veiligheidsafstand van 400 meter. Bij de opslag van explosieven voor civiel gebruik gaat het eveneens om enige honderden meters bij hoeveelheden van rond de 300 kg netto explosieve massa. Voorzover er sprake is van een bestaande situatie, zal in lijn met de boven beschreven benadering voor munitieopslagen getoetst worden aan het kunnen voldoen aan de risicobenadering (10-6 contour). In briefrapport 097/2004 CEV Pla/sij Bijlage A is ingegaan op de relatie tussen de opgeslagen hoeveelheid en de aan te houden afstand tot kwetsbare objecten bij een bepaalde risicocontour. De vergunningvoorschriften zullen ook voor deze opslagen geënt zijn op het Vuurwerkbesluit. Bijlage B geeft een indicatie van de vergunningvoorschriften opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 4/6

5 Bijlage 2 is normaliter van toepassing bij opslag van profi-vuurwerk. De eisen zijn op een aantal punten zwaarder dan de eisen zoals verwoord in bijlage 1. De belangrijkste verschillen tussen bijlage 1 en bijlage 2 zijn: - automatische doormelding aan de brandweer - aandacht voorkomen domino effecten - eisen aan vloer en instrumentarium ter voorkoming van vonkvorming - bliksemafleidingsinstallatie 5. Implementatie Niet in elke politieregio is de aanwezigheid van een opslag voor alle gevaarstypen noodzakelijk. Vanuit de politie wordt vooralsnog gedacht aan een beperkt aantal locaties voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A en realisatie van een opslagvoorziening voor vuurwerk van gevaarstype B in het merendeel van de andere regio s. Locatiekeuze voor vuurwerk gevaarstype A Gekozen is voor de mogelijkheid om op 5 of 6 plaatsen in het land vuurwerk van gevaarstype A tijdelijk op te slaan t.b.v. onderzoek en om te voorkomen dat in spontane inbeslagnemingsituaties dit gevaarstype vuurwerk over grote afstanden vervoerd moet worden. In het kader van spreiding wordt vooralsnog gedacht aan de volgende locaties: Ulicoten (locatie Domeinen) voor de politieregio s in de provincies Limburg, Noord- Brabant, Zeeland en de politieregio s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden in de provincie Gelderland Amsterdam voor de politieregio s in de provincie Utrecht en Noord-Holland Haarlem Den Haag Rotterdam voor de politieregio s in de provincie Zuid-Holland Zuid-Laren voor de politieregio s in de provincie Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de politieregio Noord-Oost Gelderland Voor de specifieke locaties zal nagegaan moeten worden in hoeverre wordt voldaan aan de criteria om daar een opslaglocatie voor vuurwerk gevaarsklasse A te realiseren. Om te beginnen moet vastgesteld worden of voldaan kan worden aan de veiligheidsafstanden volgend uit de effectgerichte benadering. Indien dit niet het geval is zal nagegaan moeten worden of er daadwerkelijk sprake is van een bestaande situatie ( is opslag van vuurwerk op de betreffende locatie toegestaan op basis van de Wm-vergunning) en wordt voldaan aan de risicobenadering ( 10-6 contour). Locatiekeuze voor vuurwerk gevaarstype B Groningen, Utrecht Rotterdam-Rijnmond Friesland Noord-Holland Noord Zuid-Holland-Zuid Drenthe Zaanstreek-Waterland Zeeland IJsselland Kennemerland Brabant-Midden- en West Twenthe Amsterdam-Amstelland Brabant-Noord Noord-Oost Gelderland Gooi- en Vechtstreek Brabant-Zuid-Oost Gelderland-Midden Haaglanden Limburg-Noord Gelderland-Zuid Hollands Midden Limburg-Zuid Flevoland opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 5/6

6 1 De procedure voor het afhandelen van in beslag genomen vuurwerk zoals beschreven in het Handhavingsdocument vuurwerk Behalve in beslag genomen vuurwerk slaat de politie ook vuurwerk op voor eigen gebruik. Het gaat daarbij om vuurwerk dat wordt gebruikt voor instructiedoeleinden of voor de training van paarden en honden, zoals Thunderflashes (oefengranaten), rooksignalen en lichtfakkels. Dit betreft geen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit, omdat het niet wordt gebruikt voor vermakelijkheidsdoeleinden. Het is niet wenselijk dat de opslag van in beslag genomen vuurwerk en trainingsvuurwerk worden samengevoegd, om de volgende redenen: - Degenen die trainingsvuurwerk gebruiken zijn geen deskundigen op het gebied van vuurwerk(regelgeving). Het is ongewenst dat zij een opslagplaats kunnen betreden waar in beslag genomen vuurwerk ligt opgeslagen; - De opslag van trainingsvuurwerk dient in de buurt van trainingskampen te zijn, omdat anders de kans groot is dat trainingsvuurwerk op het trainingskamp wordt opgeslagen. De opslag van trainingsvuurwerk valt onder categorie 3 van het Ivb en is dus Wm-vergunningplichtig. Deze opslag kan in omvang beperkt zijn (max. 100 kg). Voorliggende handreiking heeft uitsluitend betrekking op de opslag van in beslag genomen vuurwerk bij politie. 3 Als onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief de verpakking voor zover het vuurwerk zich daarin bevindt, doch exclusief de vervoersverpakking als bedoeld in het ADR. 4 De hier opgenomen hoeveelheid is gerelateerd aan de aan te houden afstand tot kwetsbare objecten om te voldoen aan een PR van maximaal In voorko mende gevallen kan gekozen worden voor een andere hoeveelheid. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 6/6

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Politie in de slag met vuurwerk

Politie in de slag met vuurwerk VROM-Inspectie Regio Oost Veiligheid en Risico's Politie in de slag met vuurwerk Onderzoek naar de opslag en behandeling van in beslag genomen vuurwerk door de politie Pels Rijckenstraat 1 Postbus 136

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie In opdracht van Stuurgroep Landelijk Beslaghuis Protocol 2005 aangepast op 21 oktober 2008 door A.J. Nieuwdorp, sector Kennisadvisering

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk?

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk? Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu van vuurwerk? Vraag van vuurwerk? Stilstaan tijdens transport Parkeren voertuig met vuurwerk Transport Laden en lossen Herkenning voertuig Classificatie

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit)

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Staatsblad 22-01-2002, 33. Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) (Vuurwerkbesluit [Versie geldig vanaf: 03-09-2004])

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 26 Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen

Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen Aanzeggen bestuursdwang Uitreiken aan exploitant en verzenden per post AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Onderwerp Handhaving

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit Aan: Gemeente Sint Anthonis Afdeling R en W team Milieu Postbus 40 5845 ZG Sint Anthonis Medlingsformulier Vuurwerkbesluit 1. Gegevens meldingsplichtige Naam: Telefoon: Postadres: Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de door het college van burgemeester en wethouders van Nistelrode verleende oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer van 18 mei 1993,

Nadere informatie

Vuurwerk. In de Webapp Vuurwerk is de praktische uitwerking van de "Operationele instructie in beslag nemen vuurwerk seizoen ".

Vuurwerk. In de Webapp Vuurwerk is de praktische uitwerking van de Operationele instructie in beslag nemen vuurwerk seizoen . Vuurwerk In de Webapp Vuurwerk is de praktische uitwerking van de "Operationele instructie in beslag nemen vuurwerk seizoen 2017-2018". Reacties? Gebruik het feedbackformulier Datum gegenereerd: 16-12-2017

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 48 181.14904.00 Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 49 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Inleidende regel Het bepaalde in: artikel 1 Begripsbepalingen; artikel 2 Wijze van meten; artikel 3 Bescherming

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Volwaardige implementatie heeft nog lange weg te gaan Voor bedrijven die, al dan niet tijdelijk,

Nadere informatie

Vuurwerk en veiligheid

Vuurwerk en veiligheid Vuurwerk en veiligheid Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl Limburglaan

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1

Inhoudsopgave. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010 Inhoudsopgave Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn.... waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in Den Haag? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB)

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB) B.5 1. Algemeen Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Onderwerp: Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) (VPT) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 vergadering:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 augustus 2015 Datum beschikking : 10 april 2015 : Wagenvoort Vuurwerk

Nadere informatie

Besluit van tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

Besluit van tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2016a Besluit van tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen Op de voordracht

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 30 juni 2012 Datum beschikking : 15 mei 2012 Kenmerk beschikking : 2012/0139507

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 33 Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-203419 Maastricht 17 augustus 2017 Ons kenmerk 2017/58149 Verzonden Bijlage(n) 1 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit Gelderland Groningen Drenthe Midden Holland Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland Limburg Haaglanden NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroep Gelderland Wel samenwerking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43757 2 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, 2015-0000289457,

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit)

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Vuurwerkbesluit (Tekst geldend op: 12-04-2010) Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd. 24-01-2014. Ten noord-westen van de beoogde locatie voor de short stay appartementen

Nadere informatie