Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie. Implementatievoorstel de dato april 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie. Implementatievoorstel de dato april 2004"

Transcriptie

1 Opslag in beslag genomen vuurwerk bij de politie Implementatievoorstel de dato april Inleiding Geconstateerde overtredingen van vuurwerkregelgeving leiden niet zelden tot inbeslagname van vuurwerk door de politie. Dit vuurwerk dient na een beslissing van de officier van justitie tot verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer te worden afgevoerd naar de Domeinen 1. Het is onder andere vanuit logistieke overwegingen niet altijd mogelijk dat in beslag genomen vuurwerk direct naar de Domeinen wordt afgevoerd. Omdat in verband met de gevaarzetting van de opslag of de openbare orde het vuurwerk meestal ook niet kan blijven liggen op de plaats waar het is aangetroffen, dient de politie over een opslag voor vuurwerk te beschikken 2. Het Vuurwerkbesluit is niet van toepassing op vuurwerk dat bij de politie in gebruik of beheer is (art Vwb). Dit betekent dat de opslag van vuurwerk bij de politie niet aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit is gebonden. Dat wil niet zeggen dat er aan deze opslag geen (veiligheids)eisen kunnen worden gesteld. Een inrichting voor het opslaan van vuurwerk bij de politie is vergunningplichtig krachtens de Wet milieubeheer (categorie 3, bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Gezien het feit, dat ook professioneel vuurwerk of vuurwerk dat als zodanig moet worden aangemerkt bij de politie kan worden opgeslagen, zijn gedeputeerde staten van de provincie het bevoegde gezag. 2. Beleidsmatige uitgangspunten Vanaf het moment van inbeslagname tot het moment van vernietiging, is het noodzakelijk dat het vuurwerk op een veilige manier tijdelijk wordt opgeslagen. Hierbij dient de voorkeursvolgorde volgens onderstaand schema te worden gehanteerd: In beslaggenomen vuurwerk (1) Opslag landelijke faciliteit bij Domeinen Vernietiging van het vuurwerk (2) (tijdelijke) opslag regionale faciliteit (3) Zekerstelling op lokaal politiebureau Figuur 1: Voorkeursvolgorde afvoer van in beslag genomen vuurwerk. Toelichting schema: 1. Afvoer van vuurwerk onmiddellijk naar Domeinen. 2. Afvoer naar Domeinen na tussenkomst van tijdelijke opslag bij een regionale opslagfaciliteit bij de politie. 3. Vanaf het mo ment van inbeslagname tijdelijke zekerstelling op het lokale polit iebureau waarna het vuurwerk wordt afgevoerd voor tijdelijke opslag bij een regionale opslagfaciliteit waarvandaan het vuurwerk wordt afgevoerd naar Domeinen. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 1/6

2 De toepassing van de voorkeursvolgorde is mede afhankelijk van de gevaarseigenschappen van het in beslag genomen vuurwerk. Voor de categorisering van het vuurwerk wordt aangesloten bij pren :2002. Per categorie wordt vervolgens een indeling gemaakt in de volgende twee gevaarstypen: Gevaarstype A: vuurwerk met gevaar voor massa-explosie en/of met aanzienlijke warmtestraling, beperkte scherfwerking en met aanzienlijke warmtestraling (vergelijkbaar met ADR-klasse 1.1, 1.2 en 1.3) Gevaarstype B: vuurwerk met beperkte warmtestraling (vergelijkbaar met ADR-klasse 1.4) Het doel is dat de indeling in gevaarstypen plaatsvindt op basis van de ADR-classificatie. Dit stuit echter op praktische problemen in de dagelijkse uitvoering. In de praktijk zijn alleen fysische parameters, zoals afmeting en gewicht, eenvoudig vast te stellen. Grensgevallen waarbij antwoord moet worden gegeven op de vraag of er sprake is vuurwerk uit klasse 1.4 of 1.3 kunnen alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Met de aanduiding in gevaarstypen wordt de juiste balans gezocht tussen praktische uitvoerbaarheid en het gevaar tijdens de opslag van vuurwerk. De consequentie van een dergelijke systematiek, waarbij het type vuurwerk in combinatie met alleen de fysische parameters in ogenschouw worden genomen, niet voor andere doeleinden mag worden toegepast voor het vaststellen van de ADR-klasse. Deze indeling mag dus niet worden toegepast voor bureauclassificatie van vuurwerk en dient niet ter vervanging of aanvulling van de zogenaamde defaultlijst. Het samenspel tussen de voorkeursvolgorde en de indeling in gevaarstypen vormt de basis voor de hierna verder uitgewerkte beleidslijn voor de opslag van in beslaggenomen vuurwerk bij de politie. Zekerstelling op lokaal politiebureau Vuurwerk van gevaarstype B mag tijdelijk in zekerheid gesteld worden op het lokale politiebureau. Het is beter om in deze context te spreken van een tijdelijke onderbreking van het transport dan van (tijdelijke) opslag. Het doel van deze onderbreking van de transportstroom is dat een surveillant die een vuurwerkartikel in beslag neemt het daaropvolgend niet direct over hoeft te brengen naar een regionale opslagplaats. Vanuit efficiëntie staat het direct overbrengen niet in verhouding tot de risico s. Om de risico s te beperken zijn drie voorwaarden aan deze handelswijze gekoppeld: Op het lokale politiebureau mag nooit vuurwerk van gevaarstype A aanwezig zijn. Op het lokale politiebureau mag gezamenlijk maximaal 25 kg 3 vuurwerk van het gevaarstype B aanwezig zijn. Het in beslaggenomen vuurwerk moet binnen 24 uur vanaf het moment van inbeslagname zijn overgebracht naar de regionale opslagplaats. Voor deze activiteit blijft het bevoegde gezag ingevolge de Wet milieubeheer het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente waar het politiebureau is gelegen. Indien het lokale politiebureau een inrichting is op grond van de Wet milieubeheer, kunnen aan deze activiteit voorschriften worden opgenomen. Hierbij kan, in aanvulling op eerder vermelde voorwaarden, gedacht worden aan: Permanent toezicht op het vuurwerk door bijvoorbeeld de wachtcommandant. Vuurwerk uitsluitend in UN goedgekeurde verpakking aanwezig mag zijn. Vuurwerk op een minimale afstand van ontstekingsbronnen en brandgevaarlijke materialen. De aanwezigheid van een brandslanghaspel. Losse brandwerende kast, cat. tot 50 kg volgens CPR opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 2/6

3 Er wordt naar gestreefd om voor deze activiteit algemene regels op te nemen in het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. Tijdelijke opslag op regionale locatie In deze notitie gaat de meeste aandacht uit naar de regionale opslag van het in beslaggenomen vuurwerk. Op regionale locaties kunnen grotere hoeveelheden vuurwerk worden opgeslagen, waarbij niet altijd aan alle criteria kan worden voldaan waaraan de opslagplaatsen van vuurwerkbedrijven moeten voldoen. Daarom dienen adequate beheersmatige maatregelen te worden getroffen en dienen de best beschikbare opslagtechnieken te worden toegepast. In hoofdstuk 3 en 4 zal voor beide onderwerpen het beleidskader nader worden uitgewerkt. Uiteindelijk moet dit resulteren in een protocol dat wordt opgesteld door de politie waarin de beschrijving en borging van de organisatorische maatregelen gericht op de veilige opslag van vuurwerk zijn vastgelegd. Voor de technische uitvoering van een opslagplaats voor in beslaggenomen vuurwerk is waar mogelijk aangesloten bij de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. In aanvulling daarop zal voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A maatwerk moeten worden toegepast met name als het gaat om de opslag van vuurwerk dat als massa-explosief moet worden aangemerkt. Opslag bij Domeinen De opslag bij Domeinen valt buiten de reikwijdte van deze notitie. Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is zodanig aangepast dat deze activiteit valt onder de bevoegdheid van de minister van VROM. 3. Organisatorische maatregelen De politie schenkt in het protocol zoals eerder vermeld, ten minste aandacht aan de volgende organisatorische onderwerpen: 1. voorraadbeperking regionale opslagplaats voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A: de gezamenlijke hoeveelheid vuurwerk bedraagt maximaal 200 kg 3,4 met dien verstande dat het als massa explosief aan te merken vuurwerk altijd binnen drie werkdagen wordt afgevoerd naar Domeinen. met regelmatige tussenpozen wordt, ten minste 6 maal per jaar, al het vuurwerk vanuit de regionale opslagplaatsen afgevoerd naar Domeinen, waarna de opslagplaats wordt gereinigd. 2. voorraadregistratie: de volgende gegevens van het aanwezige vuurwerk worden geregistreerd: datum aanvoer (met herkomst) en datum afvoer (bestemming, in hoofdzaak Domeinen en in sommige gevallen naar het NFI) categorie vuurwerk (en indien mogelijk: het artikelnummer, het productiejaar, de producent en de importeur); het gevaarstype van het vuurwerk; het gewicht van het vuurwerk, uitgedrukt in hoeveelheden onverpakt vuurwerk. 3. deskundigheid: a. Voor iedere regionale opslag waar vuurwerk van gevaarstype A wordt opgeslagen zijn ten minste twee vuurwerkdeskundigen in dienst. Deze deskundigheid moet worden verkregen door opleiding en scholing. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de (algemene) eindtermen professioneel vuurwerk uit hoofdstuk 2 van bijlage VA, behorend bij artikel 4.17b, eerste lid, onder a, van de Arbeidsomstandighedenregeling. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 3/6

4 b. Het inbrengen of uitnemen van vuurwerk of het betreden van de opslagplaats mag uitsluitend geschieden door of onder toezicht van een vuurwerkdeskundige (sleuteldiscipline). 4. instructie personeel: a. De handelswijze bij inbeslagname van vuurwerk wordt in het protocol vastgelegd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de wijze van verpakking, de wijze van transport, inschakelen vuurwerkdeskundigen, etc. b. Het personeel dat betrokken is bij vuurwerkzaken moet geïnstrueerd worden over hoe te handelen in overeenstemming met het protocol en algemene in acht te nemen veiligheidsprocedures. 4. Afstandseisen en Technische maatregelen Voor de opslagplaatsen waar slechts vuurwerk van gevaarstype B wordt opgeslagen kan worden volstaan met relatief korte veiligheidsafstanden overeenkomstig de eisen in het Vuurwerkbesluit. De vergunningvoorschriften zullen in lijn zijn met bijlage1 van het Vuurwerkbesluit. Door berging van consumentenvuurwerk, en daarmee voor wat betreft lading en effect vergelijkbaar vuurwerk, in bijvoorbeeld de door TNO ontwikkelde en goedgekeurde gaascontainer, kan dit vuurwerk voor de opslag behandeld worden als vuurwerk van de gevaarsklasse 1.4. De opslag van mortierbommen e.d. kan niet plaatsvinden in een opslagplaats voor vuurwerk van gevaarstype B maar moet plaatsvinden in opslagplaatsen die geschikt zijn om vuurwerk van gevaarstype A op te slaan. Indien (ook) vuurwerk van gevaarstype A opgeslagen moet kunnen worden dan is afstand tot kwetsbare objecten van groot belang. Het hanteren van een pure effectbenadering in lijn met het Vuurwerkbesluit ligt niet voor de hand. Opslagen van in beslaggenomen vuurwerk zijn immers bewust uitgesloten van het vuurwerkbesluit om door maatwerk in de eisen en de voorzieningen optimaal invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke taak van de overheid. VROM staat een beleidslijn voor waarbij naar analogie met het beleid t.a.v. munitieopslagen en opslagen van explosieven voor nieuwe situaties een effect gerichte benadering van toepassing is en voor bestaande situaties een tweetraps benadering wordt gevolgd. In deze tweetraps benadering wordt in eerste instantie gekeken of aan de veiligheidsafstanden van de effect gerichte benadering kan worden voldaan. Indien er sprake is van strijdigheden zal de situatie nader worden bekeken en zal getoetst worden aan de risicobenadering (10-6 contour). Bij geen van de regionale bureaus zal, zo is de verwachting, voldaan kunnen worden aan de uit de effectbenadering volgende veiligheidsafstanden. Het Vuurwerkbesluit gaat bij hoeveelheden tot en met 750 kg netto explosieve massa uit van een veiligheidsafstand van 400 meter. Bij de opslag van explosieven voor civiel gebruik gaat het eveneens om enige honderden meters bij hoeveelheden van rond de 300 kg netto explosieve massa. Voorzover er sprake is van een bestaande situatie, zal in lijn met de boven beschreven benadering voor munitieopslagen getoetst worden aan het kunnen voldoen aan de risicobenadering (10-6 contour). In briefrapport 097/2004 CEV Pla/sij Bijlage A is ingegaan op de relatie tussen de opgeslagen hoeveelheid en de aan te houden afstand tot kwetsbare objecten bij een bepaalde risicocontour. De vergunningvoorschriften zullen ook voor deze opslagen geënt zijn op het Vuurwerkbesluit. Bijlage B geeft een indicatie van de vergunningvoorschriften opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 4/6

5 Bijlage 2 is normaliter van toepassing bij opslag van profi-vuurwerk. De eisen zijn op een aantal punten zwaarder dan de eisen zoals verwoord in bijlage 1. De belangrijkste verschillen tussen bijlage 1 en bijlage 2 zijn: - automatische doormelding aan de brandweer - aandacht voorkomen domino effecten - eisen aan vloer en instrumentarium ter voorkoming van vonkvorming - bliksemafleidingsinstallatie 5. Implementatie Niet in elke politieregio is de aanwezigheid van een opslag voor alle gevaarstypen noodzakelijk. Vanuit de politie wordt vooralsnog gedacht aan een beperkt aantal locaties voor de opslag van vuurwerk van gevaarstype A en realisatie van een opslagvoorziening voor vuurwerk van gevaarstype B in het merendeel van de andere regio s. Locatiekeuze voor vuurwerk gevaarstype A Gekozen is voor de mogelijkheid om op 5 of 6 plaatsen in het land vuurwerk van gevaarstype A tijdelijk op te slaan t.b.v. onderzoek en om te voorkomen dat in spontane inbeslagnemingsituaties dit gevaarstype vuurwerk over grote afstanden vervoerd moet worden. In het kader van spreiding wordt vooralsnog gedacht aan de volgende locaties: Ulicoten (locatie Domeinen) voor de politieregio s in de provincies Limburg, Noord- Brabant, Zeeland en de politieregio s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden in de provincie Gelderland Amsterdam voor de politieregio s in de provincie Utrecht en Noord-Holland Haarlem Den Haag Rotterdam voor de politieregio s in de provincie Zuid-Holland Zuid-Laren voor de politieregio s in de provincie Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de politieregio Noord-Oost Gelderland Voor de specifieke locaties zal nagegaan moeten worden in hoeverre wordt voldaan aan de criteria om daar een opslaglocatie voor vuurwerk gevaarsklasse A te realiseren. Om te beginnen moet vastgesteld worden of voldaan kan worden aan de veiligheidsafstanden volgend uit de effectgerichte benadering. Indien dit niet het geval is zal nagegaan moeten worden of er daadwerkelijk sprake is van een bestaande situatie ( is opslag van vuurwerk op de betreffende locatie toegestaan op basis van de Wm-vergunning) en wordt voldaan aan de risicobenadering ( 10-6 contour). Locatiekeuze voor vuurwerk gevaarstype B Groningen, Utrecht Rotterdam-Rijnmond Friesland Noord-Holland Noord Zuid-Holland-Zuid Drenthe Zaanstreek-Waterland Zeeland IJsselland Kennemerland Brabant-Midden- en West Twenthe Amsterdam-Amstelland Brabant-Noord Noord-Oost Gelderland Gooi- en Vechtstreek Brabant-Zuid-Oost Gelderland-Midden Haaglanden Limburg-Noord Gelderland-Zuid Hollands Midden Limburg-Zuid Flevoland opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 5/6

6 1 De procedure voor het afhandelen van in beslag genomen vuurwerk zoals beschreven in het Handhavingsdocument vuurwerk Behalve in beslag genomen vuurwerk slaat de politie ook vuurwerk op voor eigen gebruik. Het gaat daarbij om vuurwerk dat wordt gebruikt voor instructiedoeleinden of voor de training van paarden en honden, zoals Thunderflashes (oefengranaten), rooksignalen en lichtfakkels. Dit betreft geen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit, omdat het niet wordt gebruikt voor vermakelijkheidsdoeleinden. Het is niet wenselijk dat de opslag van in beslag genomen vuurwerk en trainingsvuurwerk worden samengevoegd, om de volgende redenen: - Degenen die trainingsvuurwerk gebruiken zijn geen deskundigen op het gebied van vuurwerk(regelgeving). Het is ongewenst dat zij een opslagplaats kunnen betreden waar in beslag genomen vuurwerk ligt opgeslagen; - De opslag van trainingsvuurwerk dient in de buurt van trainingskampen te zijn, omdat anders de kans groot is dat trainingsvuurwerk op het trainingskamp wordt opgeslagen. De opslag van trainingsvuurwerk valt onder categorie 3 van het Ivb en is dus Wm-vergunningplichtig. Deze opslag kan in omvang beperkt zijn (max. 100 kg). Voorliggende handreiking heeft uitsluitend betrekking op de opslag van in beslag genomen vuurwerk bij politie. 3 Als onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief de verpakking voor zover het vuurwerk zich daarin bevindt, doch exclusief de vervoersverpakking als bedoeld in het ADR. 4 De hier opgenomen hoeveelheid is gerelateerd aan de aan te houden afstand tot kwetsbare objecten om te voldoen aan een PR van maximaal In voorko mende gevallen kan gekozen worden voor een andere hoeveelheid. opslag van vuurwerk bij de politie, versie april 2004 blz 6/6

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Politie in de slag met vuurwerk

Politie in de slag met vuurwerk VROM-Inspectie Regio Oost Veiligheid en Risico's Politie in de slag met vuurwerk Onderzoek naar de opslag en behandeling van in beslag genomen vuurwerk door de politie Pels Rijckenstraat 1 Postbus 136

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie In opdracht van Stuurgroep Landelijk Beslaghuis Protocol 2005 aangepast op 21 oktober 2008 door A.J. Nieuwdorp, sector Kennisadvisering

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen

Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen Bijlage J Modellen voor bestuurlijke sanctiebeschikkingen Aanzeggen bestuursdwang Uitreiken aan exploitant en verzenden per post AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Onderwerp Handhaving

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Volwaardige implementatie heeft nog lange weg te gaan Voor bedrijven die, al dan niet tijdelijk,

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1

Inhoudsopgave. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010. Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010 Inhoudsopgave Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk 2010...1 Checklist Verkoop van consumentenvuurwerk

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK. Maatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere

0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK. Maatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GDDI EN VECHTBTREEK

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit Gelderland Groningen Drenthe Midden Holland Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland Limburg Haaglanden NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroep Gelderland Wel samenwerking

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit)

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Vuurwerkbesluit (Tekst geldend op: 12-04-2010) Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 33 Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Frank Lantink Senior Consultant EVO Bedrijfsadvies (c) EVO 2 Doel Herkenning Bewustwording Verantwoording Voorschriften toepassen Aanpak (c) EVO

Nadere informatie

Context van de RIO. Organisatie van de RIO

Context van de RIO. Organisatie van de RIO Context van de RIO Omvang van het korps in termen van aantal FTE (peildatum 1-1-2010) Omvang van het korps in termen van omvang budget in mln (peildatum 1-1-2010) Organisatie van de RIO Archetype Daar

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie : Wagenvoort Vuurwerk B.V. : Vuurwerkevenement : Hoek Luttenbergerweg-Heuvelweg in Luttenberg

Nadere informatie

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief Handreiking explosieven Module 0: Inleiding Datum 20 juni 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon J. van Ee VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Veiligheidstoezicht Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg Derde inventarisatie 31 mei 2013 Rapportage samenwerking decentralisatie Jeugdzorg Deel 1 Derde inventarisatie regionale samenwerking jeugd De VNG brengt

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

BESCHIKKING. EX ARTIKEL 8.1 lid 1 WET MILIEUBEHEER (wijzigingsvergunning) Kenmerk: MA2007035

BESCHIKKING. EX ARTIKEL 8.1 lid 1 WET MILIEUBEHEER (wijzigingsvergunning) Kenmerk: MA2007035 BESCHIKKING EX ARTIKEL 8.1 lid 1 WET MILIEUBEHEER (wijzigingsvergunning) Kenmerk: MA2007035 Betreffende een schildersbedrijf met opslag en verkoop van consumentenvuurwerk: Schildersbedrijf Wormgoor Burgemeester

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg.

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg. Achtergrond informatie bij de Social Return Type producten/diensten waarbij social return wordt toegepast Wmo en zorg Groenvoorziening Schoonmaak Bouw Infrastructurele werken en onderhoud Reintegratiediensten

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Van cold case naar hot case

Van cold case naar hot case Ilse van Leiden en Henk Ferwerda Verschenen in: Het Tijdschrift voor de Politie 1/2 januari/februari 2007, jaargang 69 Van cold case naar hot case De stand van zaken en opbrengsten van coldcaseonderzoek

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs Optreden bij vuurwerkbranden Herman Schreurs Uitgangspunten Optreden als klasse 1, ontplofbare stoffen Bestrijding van ongevallen, waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken, BZK 1985 Subklasse bepaalt

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde

Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde OM G EVI N G S D i E N ST FLEvDLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Ontbrandingstoestemming Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde Botter 14-15 j Postbus 2341 8203 AH Lelystad j (088) 6333 000 info@ofgv.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 december 2011 Datum beschikking : 20 september 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR GENERAL ENTERPRISES BV TE EELDE

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR GENERAL ENTERPRISES BV TE EELDE ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw I. Reitzema (0592) 36 55 51 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor General Enterprises BV te Eelde ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Beschikbare documenten evenementen per 24-03-2011

Beschikbare documenten evenementen per 24-03-2011 Beschikbare documenten evenementen per 24-03-2011 Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsregio s... 2 1. Groningen... 2 2. Friesland... 2 3. Drenthe... 2 4. IJsselland... 2 5. Twente... 2 6. Noord- en Oost Gelderland...

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Wilt u uw abonnement op OMS opzeggen? U kunt zich afmelden via uw account bij Siemens.

Wilt u uw abonnement op OMS opzeggen? U kunt zich afmelden via uw account bij Siemens. Motivatie voor aansluiting op openbaar meldsysteem (OMS) Wilt u uw abonnement op OMS opzeggen? U kunt zich afmelden via uw account bij Siemens. Denkt u dat er fouten in deze bijlage staan? Richt u zich

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

In de artikelsgewijze toelichting is op elk van de bovenstaande onderwerpen ingegaan.

In de artikelsgewijze toelichting is op elk van de bovenstaande onderwerpen ingegaan. Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding Het Vuurwerkbesluit is op 1 maart 2002 in werking getreden. Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan met het besluit zijn zowel van de zijde van de met de uitvoering

Nadere informatie

Klap Op De Vuurpijl. Uitvoering en naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkopslagen. Artikelcode: 5278

Klap Op De Vuurpijl. Uitvoering en naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkopslagen. Artikelcode: 5278 VROM-Inspectie Regio Noord-West Veiligheid & Risico's Klap Op De Vuurpijl Uitvoering en naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkopslagen Kennemerplein 6-8 Postbus 2001 2001 BA HAARLEM Interne postcode

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie