I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN Bij de hantering en toepassing van de in dit hoofdstuk benoemde randvoorwaarden geldt als uitgangspunt dat - rekening houdend met wettelijke en anderszins onvermijdelijke regels en voorschriften de herontwikkeling van het Hembrugterrein wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door zoveel mogelijk beperken en vereenvoudigen en versoepelen van regels. De gemeente Zaanstad beschouwt het terrein in die zin als pilotgebied Bodemverontreiniging Op het Hembrugterrein hebben sinds 1895 diverse industriële (militaire) activiteiten plaatsgevonden. Deze hebben geresulteerd in diverse immobiele en mobiele verontreinigingen ter plaatse van het Eurometaal deelterrein en het militaire- en gereedschapsdeel. Het terrein is voor een groot deel opgehoogd met 1,5 tot 2,0 meter zand. Deze ophooglaag is door het bedrijfsmatige gebruik van het terrein gemengd met verschillende sloopmaterialen, o.a. puin (kolen)gruis en sintels, maar ook resten van funderingen. De ophooglaag is verontreinigd met zware metalen, PAK en asbest. Daarnaast zijn er diverse (minimaal 19) mobiele verontreinigingen aangetroffen in grond en grondwater. Op basis van een historisch onderzoek kan gesteld worden dat er geen biologische, radioactieve of nucleaire wapens zijn geproduceerd. Het verdachte gebied qua chemische strijdmiddelen is te reduceren tot 6200m2 en daarbinnen zijn 11 verdachte locaties aangewezen. De hoogste prioriteit verdient het terrein ten noorden van het Scheikundig Laboratorium, en ten oosten en noorden van de Havenstraat. Alle beschikbare informatie wat betreft bodemvervuiling is in een bodeminformatiesysteem gedigitaliseerd. Bij de ontwikkeling van het terrein dienen de gegevens over de bodemverontreiniging in relatie te worden gebracht tot de actuele ontwikkeling. Milieucontouren De mogelijkheden voor woningontwikkeling worden sterk beperkt door milieucontouren van bedrijvigheid aan de zuidelijke oevers van het Noordzeekanaal in de Haven Amsterdam (ondermeer chemische industrie, benzine opslag en puinverwerking). Ook de wens om alle bedrijvigheid in en rondom het centrum van Amsterdam meer en meer richting de Noordzee te verplaatsen, beïnvloedt de mogelijkheden. Inperking van de contouren biedt ontwikkelingsmogelijkheden, maar kan waarschijnlijk alleen op langere termijn (vanaf 2020) plaatsvinden. De diverse contouren staan hieronder toegelicht.

2 1.2 Geluid Geluid is een bepalende factor voor de ontwikkelingen op het Hembrugterrein. Het terrein ligt namelijk binnen het invloedsgebied van een aantal geluidbronnen, zie hiervoor onderstaande kaart. Bron: DHV Herkomst contouren: 50dB(A) Westpoort: Port of Amsterdam (havenbedrijf) 50dB(A) Achtersluispolder en Westerspoor (deze contouren zijn berekend door de gemeente) 63 db(a) Dr. J.M. den Uylweg: geluidonderzoek van DHV (indicatief) 20kE contour: Nota Ruimte Industrielawaai Het Hembrugterrein ligt in de nabijheid van de industrieterreinen Westpoort, Westerspoor en Achtersluispolder. Mocht de geluidbelasting bij geluidsgevoelige bestemmingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde (50dB(A)), dan dienen hogere waarden te worden aangevraagd. De maximale toegestane grenswaarde is 50dB(A) op basis van het gemeentelijk beleid hogere waarden (Zaanstad 2009), de Gemeenteraad kan van deze norm afwijken tot maximaal 55 db(a). De 50 db(a) contouren van Westerspoor, Achtersluispolder en Westpoort liggen op het Hembrugterrein. Binnen deze zones zijn geluidgevoelige bestemmingen alleen mogelijk met dove gevels, dan wel door goede stedenbouwkundige inpassing waardoor de geluidbelasting op de gevel verminderd wordt. Bij geluidgevoelige bestemmingen wordt ten aanzien van onderwijs theorieonderwijs niet toegestaan, maar praktijkonderwijs wel. Wegverkeerslawaai Langs het Hembrugterrein lopen de dr. J.M.H. Den Uylweg en de provinciale weg N203. Zonder geluidwerende toepassingen zorgen deze wegen voor een hindercontour voor woningbouw op het Hembrugterrein. Hierbij geldt dat voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg een waarde van 50dB(A) wordt gehanteerd op basis van het gemeentelijk beleid hogere waarden Zaanstad De grenswaarden binnen de zone van de wegen dienen in acht te worden genomen. De 63 db(a) contour van de Den Uylweg ligt op ongeveer 65 meter van de weg, die van de N203 op het wegdek. Langs de Den Uylweg is echter ruimte voor het plaatsen van een geluidscherm o.i.d., dus dit biedt mogelijkheden voor geluidgevoelige bestemmingen. In voorbereiding is het toepassen van Lineair Groen langs de dr. J.M. den Uylweg. Deze groenstructuur is een middel om zoveel mogelijk fijnstof op te vangen. Wellicht is hierbij, voor zover wettelijk mogelijk, ook een combinatie denkbaar met de saneringsopgave, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) opwerpen van vervuilde grond afkomstig van het terrein ten behoeve van de geluidwering en ter voorkoming van kosten voor afvoer van vervuilde grond van het terrein.

3 Luchtvaartlawaai In de Nota Ruimte staat - buiten de locaties, die al in de verstedelijkingsafspraken zijn vastgelegd - geen nieuwe uitleglocaties voor woningbouw binnen en aan de 20kE contour mogen worden ontwikkeld. Deze contour valt over het grootste deel van het Hembrugterrein, zoals te zien is op bovenstaande kaart. Deze contour zal niet op korte termijn wijzigen. Ook in de nieuwe Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur blijft de Schipholcontour gehandhaafd. Mogelijkheden toekomstige ontwikkeling In het drieluik Zaan/IJ-oevers staan mogelijkheden voor verdere ontwikkeling genoemd. Indien het geurbeleid van de gemeente wordt aangepast op basis van de BR Cacao, zoals voorgesteld in dit milieuplan, levert het aspect geur geen beperkingen meer op voor ontwikkelingen. Voor geluid kan de beschikbare milieuruimte vergroot worden door aanpassing van het geluidbeleid van de gemeente, van de geluidzone van de zuidelijke Zaanse industrieterreinen en van de vergunning van het bedrijf Overdie. Tevens levert de vaststelling van hogere waarden voor de industrieterreinen Westpoort en Achtersluispolder extra milieuruimte op. Over een mogelijke aanpassing van de geluidzone van Westpoort heeft in 2010 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. In vervolg hierop vinden in 2011 diverse onderzoeken plaats, waarvan de eerste resultaten in 2012 bekend zullen worden. Afhankelijk hiervan zal door de provincie een besluit genomen worden over de toekomstige ligging van de geluidszone Westpoort. Aan deze mogelijke aanpassing ligt een actualisering van de milieuvergunning ten grondslag van enkele tientallen grote industrieën op het industrieterrein Westpoort. De geluidproductie van enkele grote geluidproducenten in Achtersluispolder blijft belemmeringen opwerpen. Op de lange termijn kan de kansrijkheid voor ontwikkelingen verhoogd worden. Hiervoor is echter een aantal stappen noodzakelijk, zoals vertrek van bedrijven van het industrieterrein en vermindering van de geluidbelasting vanuit Westpoort. Ontwikkeling van het terrein is in de loop van de tijd vanuit noordelijke richting stapsgewijs mogelijk. Aanwijzing van het gebied als milieuontwikkelingsgebied (m.o.g.) in het kader van de Crisis- en Herstelwet zou een dergelijke stapsgewijze ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit zou de ontwikkeling van het Hembrugterrein sneller mogelijk kunnen maken. 1.3 Externe veiligheid De ontwikkeling van het Hembrugterrein wordt beïnvloed door de regels voor de externe veiligheid. Door de ontwikkeling van het terrein zal het groepsrisico (GR) toenemen. Daarnaast zal bij het kiezen van locaties voor functies en de inrichting goed gekeken moeten worden hoe deze zo ingepast kunnen worden dat eventuele risico s maatschappelijk acceptabel en verantwoord zijn. De in dit kader beschouwde risicobronnen zijn: 1. Chemtura Netherlands BV. De opslag van ammoniak en de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen brengt het risico van een chemische brand met een gifwolk met zich mee. De afstand tot het plangebied is circa 400 m. en het invloedsgebied (4200 m) reikt ruim over het plangebied. 2. Norit Nederland. De risico s worden veroorzaakt door de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De afstand tot het plangebied is circa 200 m. Het invloedsgebied kan tot over het plangebied reiken. Transportroutes 1. Den Uylweg (N516): de risico s worden veroorzaakt door het transport van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen. 2. De N203 (provinciale weg): de risico s worden veroorzaakt door het transport van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen. 3. Het Noordzeekanaal; de risico s worden veroorzaakt door het transport van brandbare vloeistoffen, brandbare en toxische gassen. 4. De Zaan; de risico s worden veroorzaakt door het transport van brandbare vloeistoffen. Onderzoek dat verricht is in het kader van het Zaanoeverproject ( ), heeft aangetoond dat dit niet tot onaanvaardbare groepsrisico s leidt.

4 De vraag is of het externe risico dat deze inrichtingen en transportroutes veroorzaken wordt beïnvloed door de aanwezigheid van personen op het Hembrugterrein. En zo ja, of dit beperkingen oplevert voor de ruimtelijke invulling van het terrein. Om deze vraag voor dit moment te beantwoorden is een basisvariant opgesteld van de externe veiligheid op basis van een fictief programma. Zie onderstaande afbeelding voor de in deze variant aangehouden indeling voor aanwezigheid op het Hembrugterrein 2010: Bron: AVIV De eerste voorlopige conclusies op basis van deze basisvariant zijn: 1. Geen van de risicobronnen levert beperkingen op voor de invulling van het Hembrugterrein uit oogpunt van plaatsgebonden risico en groepsrisico. 2. Door de invulling van het Hembrugterrein nemen het groepsrisico van de N203, de N516, het Noordzeekanaal en Chemtura toe. 3. Bij een ruimtelijk besluit over de invulling van het terrein dienen deze groepsrisico s door het bevoegd gezag RO te worden verantwoord. Advisering door de veiligheidsregio is daarbij verplicht. 4. Van alle onder 2 genoemde risicobronnen blijft het groepsrisico naar verwachting onder 10% van de oriëntatiewaarde. 5. Alle risicobronnen kennen scenario-ontwikkelingen waarbij aanwezigen op het Hembrugterrein blootgesteld kunnen worden aan levensbedreigende effecten. Dit kan consequenties hebben voor bouw en indeling (bereikbaarheid, alarmering-/ontruiming-/ontvluchtingmogelijkheden, opstelplaatsen, bluswatervoorziening etc.). 6. In de toekomstige regelgeving is een verantwoordingsplicht voorzien voor bebouwing in het plasbrandaandachtsgebied. Vooralsnog betreft dat alleen een 40 meter brede strook op de oever van het Noordzeekanaal. Bij het ontwikkelen van nieuw programma zal aanvullend onderzoek naar de externe veiligheid voor het desbetreffende programma gedaan moeten worden. 1.4 Milieuhinder Stofhinder Op en rond het Hembrugterrein is sprake van stofhinder. Dit is zichtbaar stof, die neerslaat op het terrein en wordt veroorzaakt door de op- en overslag in de regio.

5 Geur Het Hembrugterrein wordt vooral vanuit Amsterdam (Cargill) geurbelast. Ook is er invloed van Icova en AVR. Op basis van de gecumuleerde geuremissie ter hoogte van het Hembrugterrein mag worden verwacht dat toekomstige gebruikers geurhinder kunnen ondervinden als gevolg van de aanwezige industrie. Zie de hiernaast weergegeven kaart. Bron: DHV 1.5 Hoogbouw Het gehele terrein valt buiten de Schiphol- en straalcontouren (150m-grens). Voor het gebied is hoogbouw mogelijk, zodanig dat het passend is binnen het programma en de stad én positieve advisering heeft van het Adviesteam Hoogbouw. De plekken waar hoogbouw mogelijk is volgen uit het Beeldkwaliteitsplan en als zorgvuldig is aangetoond dat het betreffende initiatief een meerwaarde voor de stad is én positieve advisering heeft van het Adviesteam Hoogbouw. Aanvullend geldt dat in gebieden waar een vorm van supervisie actief is, zoals bij Inverdan, de beoordeling van een hoogbouwinitiatief overgelaten wordt aan het betreffende programma. Dit zou eventueel ook kunnen gelden voor het Hembrugterrein. 1.6 Flora en fauna De op het Hembrugterrein aanwezige soorten zijn beschermd door de Flora en faunawet. Met betrekking tot de planten gaat het voornamelijk om de rietorchis en de tongvaren. Het terrein is geen onderdeel van de EHS of PES, geen Natura 2000-gebied (niet aangewezen als Vogel- of Habitatrichtlijn) en is geen Natuurbeschermingsgebied. Het Kleibos (ook wel Reigersbos genoemd) is een Rijksmonument en dus geldt de Monumentenwet. Het Kleibos is vrij klein en voor een groot deel aangeplant. Kenmerken van dit bosecosysteem zijn: vochtig loofbos bos op klei, gevarieerde bosstructuur, waardevolle

6 boomgroepen, veel zeldzame zangvogels en een permanente reigerkolonie van omvang. Ransuilen rusten er, vleermuizen foerageren er en de Gewone Vogelmelk (stinsenplant) groeit er. Dit zijn beschermde soorten. Het behoud van de natuurkern heeft de voorkeur. Als er door partijen wordt gekozen om de natuurkern niet te behouden, moet een compensatieplan worden opgesteld op basis waarvan men ontheffing kan krijgen voor de Flora en Faunawet. Tegelijkertijd is het terrein sterk verontreinigd en zal het gesaneerd moeten worden. De verontreinigingen worden zowel aan de oppervlakte en in bouwwerken, als in de bodem en de watergangen aangetroffen. Voor de saneringwerkzaamheden dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd in de periode april t/m augustus en dient te bestaan uit: een onderzoek naar de broedvogels van de categorieën 1 t/m 5; beschermde planten die in de genoemde periode bloeien en vaste zomerverblijven van vleermuizen middels het brengen van een aantal bezoeken in de (avond)schemering. Als er door partijen wordt gekozen voor een natuurkern moet voor dat deel van het gebied worden ingezet op de hoofdfunctie natuur met daarbij nevenfuncties recreatie, toerisme (kans in de vorm van ecotoerisme), opslag, bebouwing en creatieve bedrijvigheid. Aan de randen van de groene kern kunnen functies gecombineerd worden. Idealiter wordt het bosareaal uitgebreid om het duurzaam te maken en kan met een beheer- en onderhoudsplan op maat de kwaliteit worden verbeterd. Op dit moment verkeert het Kleibos in slechte staat. Dit onderzoek is in 2003 gedaan. Volgens de Flora- en Faunawet had er in 2008 een nieuw onderzoek moeten plaatsvinden (binnen vijf jaar). In dit natuuronderzoek wordt gekeken naar de relaties met het Natura-2000 gebied Polder Westzaan. Mogenlijk fungeren de gebouwen op het Hembrugterrein als verblijfplaats van vleermuizen. Behoudenswaardige bomen Op het Hembrugterrein staat een redelijk unieke mix aan bomen, waarvan er in december met een bomenonderzoek zijn aangemerkt als behoudenswaardig. Het kaartje met de inventarisatie van de behoudenswaardige bomen staat in Bijlage V. Wat betreft de kapvergunning geldt het Bomenbeleidsplan 2009 van de gemeente Zaanstad als beleidskader. Voor de behoudenswaardige bomen die gekapt moeten worden i.h.k.v. de ontwikkeling moet een kapvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning) worden aangevraagd. De kapvergunning wordt verleend op grond van een saneringsopgave (mosterdgas, energetische materialen, mobiele verontreiniging) of de (ver)bouw van de gebouwen omdat deze een meerwaarde oplevert ten opzichte van behoud van de betreffende boom. Er is een 1-op-1 -herplantplicht 1 voor de te vellen bomen, de precieze richtlijnen hiervoor staan beschreven in het Bomenbeleidsplan. Voor alle bomen op het terrein geldt een zorgplicht; er moet een beheersplan worden opgesteld met beheermaatregelen betreffende het reguliere onderhoud. Extra aandacht is nodig voor de risicovolle bomen (die gevaar opleveren) en bomen die i.h.k.v. de Flora- en Faunawet (met bijvoorbeeld nesten) behouden zouden moeten blijven. 1.7 Water Bij de herontwikkeling van het Hembrugterrein spelen diverse wateraspecten een rol. Die aspecten hebben te maken met de veiligheid tegen wateroverstromingen, het oppervlaktewater en het grondwater, zowel op kwantiteit als kwaliteit. Verder zijn er enkele belangrijke landschapselementen en natuurwaarden die behouden moeten blijven (voornamelijk het Kleibos). Het huidige terrein is begrensd door waterkeringen. Het terrein is voor een groot deel ingepolderd en ligt verdiept ten opzichte van deze primaire waterkeringen. Bij waterkeringen gelden er verboden en beperkingen voor het werken in de zogenaamde beschermingszone. Eventueel dienen er (kostbare) maatregelen getroffen te worden, dit om bijvoorbeeld verzwakkingen, vermindering van de stabiliteit of een ongewenste toename van kwelstromen te voorkomen. Door de geplande bebouwing en wijziging van het aantal peilvakken zouden maaiveldhoogten en/of droogleggingen zodanig kunnen veranderen dat er een ontoelaatbaar effect ontstaat op de dijken en daarmee op de waterveiligheid. De herstructurering kan leiden tot een verandering in de grondwaterstanden en de effecten op de natuur en landschapselementen hiervan dienen te worden bepaald. Voor de ontwikkeling van het terrein dient het 1 Bomenbeleidsplan 2009

7 Watertoetsproces te worden doorlopen. De zwaarte van deze Watertoets is afhankelijk van de omvang van de herstructurering. Hiervoor dient contact te worden gezocht met het Waterschap. 1.8 Ondergrondse infrastructuur Over en onder het terrein lopen geen hoogspanningsleidingen. Langs het terrein bij Zijkanaal G en het Noordzeekanaal loopt een 8 bar gasleiding. In de openbare wegen rondom liggen leidingen en kabels van Nuon, PWN en UPC. Specifieke informatie over op het terrein aanwezige oude ondergrondse infrastructuur zoals gedeeltelijke ondertunneling, oude funderingen, kabels en leidingen en septic tanks ontbreekt. 1.9 Archeologie en monumenten Het Hembrugterrein is een uniek ensemble van militaire ingenieurskunst, waarvan de samenhang en identiteit door de jaren heen bewaard zijn gebleven. De bijzondere geschiedenis van het terrein, de combinatie van monumentale panden en ensembles in combinatie met het groene karakter en de centrale ligging in het hart van de Stelling van Amsterdam maken het een uniek terrein. Eerder archeologisch onderzoek heeft zich op het noordelijke deel van het plangebied gericht. Een groot deel van het noordelijke deel van het gebied bestaat uit opgespoten zand. Hieronder bevinden zich mogelijk archeologische resten. Op het gebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De zee heeft hier altijd vrij spel gehad waardoor eventuele objecten vermoedelijk zijn weggespoeld. In eerder onderzoek werd geconcludeerd dat het hele Bron: DHV gebied een lage archeologische verwachting kent. Wel zijn er in de directe nabijheid van het Hembrugterrein in het verleden interessante objecten aangetroffen, zoals grafkisten en aardewerken potten. Dit maakt het gebied vanuit archeologisch oogpunt interessant. Voor het zuidelijke deel van het terrein stelt de gemeentelijke archeoloog als eis dat indien grootschalig grondverzet dieper dan 2 meter onder het maaiveld gaat plaatsvinden, dit archeologisch begeleid moet worden. In de westelijke strook van het gebied dient ook bij grondverzet minder dan 2 meter diepte een onderzoek te worden uitgevoerd, omdat dit gedeelte niet opgehoogd is, maar waar wel archeologische vondsten te verwachten zijn. Het rijksoverheidsbeleid is erop gericht om eventuele interessante vondsten te laten liggen waar ze zijn aangetroffen. Het Hembrugterrein bevat een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. De status van rijksmonument impliceert, dat geen ingrepen mogen plaatsvinden zonder dat een omgevingsvergunning is afgegeven. De gemeente speelt een belangrijke rol in het behandelen van de aanvragen en brengt advies uit over zowel rijksals gemeentelijke monumenten. Voor sloop, herbestemming of reconstructie van rijksmonumenten vraagt de gemeente altijd advies aan de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke afweging voor het afgeven van de vergunning.

8 1.10 Verkeer en vervoer De ontwikkeling van het Hembrugterrein betekent dat er een betere ontsluiting nodig is. De huidige ontsluitingsstructuur voldoet niet voor toekomstige ontwikkelingen. De voorgestelde structuur richt zich op de verdichting aan de zuidkant van het terrein, en daarmee wordt verkeersdruk op het noordelijke gedeelte voorkomen. Langzaam verkeer Voor fietsers en voetgangers kan gekozen worden voor verschillende ingangen naar het terrein, waarbij wordt aangesloten op de bestaande fiets- en wandelroutes. Ook kunnen recreatieve routes worden aangelegd op en om het terrein. Openbaar vervoer (bus en boot) Naast de ontsluitingsstructuur verdient ook de bereikbaarheid met openbaar vervoer aandacht. Een goede busverbinding maakt het terrein vanuit het centrum van Zaandam voldoende bereikbaar. Hierbij kan aansluiting worden gezocht op het bestaande en geplande netwerk. Boot Amsterdam Centraal ligt met een snelle bootverbinding slechts op acht minuten afstand. Ook een halteplaats bij Inverdan is kansrijk, hierdoor worden het Hembrugterrein en Amsterdam Centraal Station snel bereikbaar vanuit het stadscentrum van Zaanstad en omgekeerd. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Bij Amsterdam CS is de aansluiting makkelijk te realiseren. Aandacht voor de aansluiting van de boot op het Hembrugterrein op andere vervoersmiddelen, zoals busvervoer en/of OV-fietsen en parkeerplaatsen, is hierbij van belang.

9 Auto Om Nieuw Hembrug tot een succes te maken is een goede bereikbaarheid en auto-ontsluiting nodig. Om dit te kunnen doen is een ontsluiting van het terrein vanaf de Provinciale Weg (N203) nodig. Daarnaast moet, in ieder geval voor de lange termijnontwikkeling, de mogelijkheid worden bekeken om het terrein op meer dan één plaats te ontsluiten. Ook hier geldt dat de meest logische plaats om dit te doen aan de Provinciale Weg (bij de Hempont en/of Symon Spiersweg) is, gezien de onmogelijkheid van een aansluiting op de Den Uylweg en het profiel van de Hemkade en Havenstraat. Deze wegen kunnen wel toegankelijk blijven voor verkeer, maar hebben niet het karakter van een ontsluitingsweg. Dit biedt bovendien de kans om de Hemkade bij de ontwikkeling te betrekken en aantrekkelijk in te richten (uiteraard rekeninghoudend met de Plasbrandzone). Het kruispunt Den Uylweg- Provinciale weg heeft een afwikkelingscapaciteit die, mede in het licht van de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Zuiderhout, Westerspoor en Hoogtij onvoldoende is. Er vindt nog onderzoek plaats naar de optimale verkeersoplossing. Aanpassingen zullen mede gefinancierd moeten worden vanuit de ontwikkeling van de aanliggende bedrijfsterreinen, waaronder het Hembrugterrein. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt. Parkeren Het (binnen)terrein van het Hembrugterrein zelf moet zoveel mogelijk autoluw worden ingericht, zodat het groene karakter van het terrein behouden blijft. De parkeernormen voor bedrijvigheid, zoals gehanteerd door de Gemeente Zaanstad, zijn 0.5 pp/100 m2 voor bestaande gebouwen en 1.5 pp/100 m2 voor nieuwe gebouwen. De vertaling naar de specifieke situatie van het Hembrugterrein wordt nog uitgewerkt. Bij evenementen zal moeten worden ingezet op alternatieve vervoersmiddelen Bestemmingsplan Bestemmingsplan 1931 Bron: Geo-informatie Zaanstad Het vigerende bestemmingsplan dateert uit Voor een deel van het terrein (langs de Provinciale Weg N203) is geen gebruik geregeld. In principe is elk gebruik daar toegestaan. Voor een groot deel zijn de gronden (het rood gearceerde gedeelte) aangewezen als bestaand industrieterrein. Hier mogen in principe alle soorten bedrijven zich vestigen. De bouwverordening Zaanstad geldt wel. Voor de gronden zonder aanduiding (het zogenaamde witte gebied) geldt, dat hiervoor geen gebruik is geregeld. In principe is elk gebruik dus toegestaan, tenzij hiervoor uit andere weten/of regelgeving beperkingen voortvloeien. Op dit moment zijn er twee planologische regimes van kracht op het Hembrugterrein: grotendeels geldt een uitbreidingsplan uit 1931 en deels geldt de Bouwverordening. Per 1 juli 2013 vervallen uitbreidingsplannen van rechtswege. Dat betekent dat als er op 1 juli 2013 geen nieuw bestemmingsplan is voor het Hembrugterrein de Bouwverordening het enige toetsingskader is. Nadeel daarbij is dat de Bouwverordening niet stuurt op gebruik. Echter, op grond van de Bouwverordening mag er niet worden gebouwd op verontreinigde grond. Zolang het Hembrugterrein niet is gesaneerd moeten aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

10 (logischerwijs) worden geweigerd. Daarnaast lijken ook de eigendomsverhoudingen voor voldoende sturing te zorgen. Een bestemmingsplan kent een planperiode van 10 jaar. Dat maakt dat alle ontwikkelingen in een bestemmingsplan binnen deze periode moeten kunnen worden gerealiseerd. De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan kent daarnaast ook een economische component. In een bestemmingsplan zal moeten worden aangetoond dat de nieuwe ontwikkelingen die direct mogelijk worden gemaakt financieel haalbaar zijn. Daarnaast moet een ruimtelijke onderbouwing worden gegeven voor nieuwe ontwikkelingen en moet de milieuhinder oplosbaar zijn voor die bestemmingen waar dat voor vereist is. Indien nieuwe ontwikkelingen wel wenselijk zijn, maar nog niet financieel of ruimtelijk onderbouwd, kan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Dan moet bij de latere wijzigingsprocedure de onderbouwing worden geleverd. Dit moet wel aannemelijk realistisch zijn binnen de planperiode van 10 jaar. Gedacht kan worden aan een globaal bestemmingsplan - met delen conserverend en delen met nieuwe bestemmingen - in combinatie met eventuele wijzigingsbevoegdheden. Het is van belang om in de toelichting van het bestemmingsplan (deel 1) de visie voor de komende 20 jaar wel te beschrijven.

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

hembrugterrei n zaanstad

hembrugterrei n zaanstad hembrugterrei n zaanstad KCAP Architects&Planners 18 februari 2015 KCAP ROTTERDAM Hembrugterrein A7 ZAANDAM Provincialeweg N203 Zaan A8 Zuidelijke Randweg Hoog Tij Naar A9 Dr. J.M. den Uylweg Westerspoor

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Agenda toelichting milieurapport Context Doel onderzoek (scope) Bevindingen per thema Kansen en nadere onderzoeken

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed blad -1- Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Wijzigingsbevoegdheid Bekslaan zuidzijde

Ruimtelijke onderbouwing Wijzigingsbevoegdheid Bekslaan zuidzijde Ruimtelijke onderbouwing Wijzigingsbevoegdheid Bekslaan zuidzijde (Hoofdstuk 5.1.6 toelichting bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013) Adres: Bekslaan ter hoogte van nummer 28 Beschrijving initiatief De

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden.

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden. Bijlage 9 1 Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidszone van de Houtveldweg en de Provinciale weg. De overige wegen binnen en in de buurt van

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Zaandam Oost en West Toelichting

Zaandam Oost en West Toelichting Onherroepelijk Beheersverordening Zaandam Oost en West Toelichting Zaandam Oost en West Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Uitgangspunten en achtergrond Achtergrond beheersverordening

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

CHECKLIST Locaties Statushouders

CHECKLIST Locaties Statushouders CHECKLIST Locaties Statushouders Betreft: Mommersteeg door: Ester Probleem ja/nee: mogelijk Onderzoeken: locatiebezoek//geluid/lucht Behandelend Milieu-Ambtenaar Vergunningverlening en handhaving: Gerrie

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Rochdale 12.060 september

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Huidige situatie...3 1.3. Toekomstige situatie...4 1.4. Leeswijzer...4

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee Quickscan milieu wijzigingsgebieden BP Centrum Hillegom Onderstaand is een overzicht gegeven van alle in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsgebieden. Middels een globale beoordeling van de aspecten

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Inleiding. Per 1 januari 2007 is de Wet Geluidhinder gewijzigd. Belangrijk

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie