Haven-Stad. drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haven-Stad. drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers"

Transcriptie

1 Haven-Stad drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Haven Amsterdam Eindrapportage september 2009

2 2 Haven-Stad Haven-Stad Deze rapportage is opgesteld door de Projectgroep Haven-Stad in opdracht van de wethouders Haven en Ruimtelijke Ordening.

3 Haven-Stad 3 Haven-Stad drie vergezichten voor de Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Haven Amsterdam westelijke IJ-oevers

4 4 Haven-Stad Haven-Stad Luchtfoto Noordzeekanaal gebied, 2006

5 Haven-Stad 5 Inhoud Samenvatting 7 Introductie 11 Bestuursodracht Langetermijnverkenning Werkwijze Leeswijzer DEEL 1: Context 15 Karakteristiek van het gebied 15 Historische schets Plangebied Werken, wonen, ruimtegebruik Bereikbaarheid Milieu Cultuurhistorische waarde Betekenis als havengebied 29 Zeehavens Amsterdam Coen-en Vlothaven Inkomsten Kwaliteiten van Haven-Stad 33 Haven invalshoek Stedelijke invalshoek Prominente ligging aan het IJ De nabijheid van de stad Strategische ligging Positie in de metropoolregio 43 Haven-Stad en transformatie Haven-Stad en bereikbaarheid Haven-Stad en duurzaamheid Olympische ambitie Intermezze: Voorbeelden buitenland DEEL 2: Scenario s 51 Scenario denken 51 Drie scenario s voor Haven-Stad 51 Methodiek 55 Milieutyperingen Programma Kosten en opbrengsten De bijdragen van deskundigen en 59 betrokkenen Ontwerpprincipes 60 Ruimtelijke sructuur Verkeer en vervoer Milieuaspecten Scenario 1 De Haven in de Stad 65 Programma Verkeer en vervoer Milieuaspecten Kosten en opbrengsten Scenario 2 De Haven en de Stad 71 Programma Verkeer en vervoer Milieuaspecten Kosten en opbrengsten Scenario 3 De Stad in de Haven 77 Programma Verkeer en vervoer Milieuaspecten Kosten en opbrengsten DEEL 3: De scenario s vergeleken 82 Metropoolregio Havenindustrieel complex Programma Uitplaatsingen Kosten en opbrengsten Conclusies en aanbevelingen 89

6 6 Haven-Stad Haven-Stad Luchtfoto Haven-Stad gebied, 2006

7 Haven-Stad 7 Samenvatting Haven-Stad, onder die noemer hebben de Dienst Ruimtelijke Ordening en Haven Amsterdam de afgelopen drie jaar samengewerkt aan een verkenning naar de toekomst van de westelijke IJ-oevers. In drie vergezichten is een perspectief geschetst van de wenselijkheid en haalbaarheid van gemengd wonen en werken langs het IJ. Daarbij ging het vooral om de vraag of bestaande havenactiviteiten met nieuwe woningbouw kan worden gecombineerd, of dat uitplaatsing of herstructurering nodig is. De verkenning is een product van het Programmakkoord , Mensen maken Amsterdam, en is gericht op de periode na Dit jaartal komt voort uit het convenant Houthaven NDSM-werf, waarin de gemeente met de havenbedrijven heeft afgesproken om de komende twintig jaar (buiten Houthaven en NDSM-werf) geen nieuwe woningbouwplannen in Haven-Stad in ontwikkeling te brengen. De mogelijkheden van gemengd wonen en werken zijn in kaart gebracht met behulp van drie scenario s. De scenario s vertellen een haalbaar verhaal, maar vormen geen ruimtelijk plan of prognose. Wel bieden ze de bouwstenen om een oordeel te vormen over de wenselijkheid en haalbaarheid. De oordeelsvorming zelf en de keuzen die daaruit voortvloeien, worden door het College gemaakt en komen terug in de Structuurvisie Amsterdam. De scenario s verschillen van elkaar in de ligging van de begrenzing tussen haven en stad. In scenario 1 blijft de huidige begrenzing van de geluidcontourlijn uitgangspunt. De centrale opgave is om binnen de begrenzing, zowel aan stadzijde als havenzijde zo veel mogelijk te intensiveren. In scenario 2 ligt de geluidcontourlijn op het Noordzeekanaal en de Mercuriushaven. De centrale opgave is verdere verstedelijking langs de IJ-oevers in combinatie met schonere en stillere havenactiviteiten. In scenario 3 ligt de begrenzing op de A10, waarbij de havenactiviteiten plaats maken voor een nieuwe stadswijk voor meer dan inwoners. De centrale opgave is de uitplaatsing en transformatie. Voor de afweging van de wenselijkheid van (onderdelen uit) de scenario s is gekeken hoe deze passen binnen algemene visies en ambities van de gemeente en de metropoolregio, zoals stedelijke transformatie/intensivering woningbouw, metropolitane bereikbaarheid, metropolitaan landschap en duurzaamheid. Vanuit de haven is daar het behoud en de versterking van de nautische functies aan toegevoegd. De mogelijkheden van woningbouw nemen toe naarmate meer havenactiviteiten (met bijbehorende geluidcontouren) worden verplaatst. In scenario 1 zijn woningen te realiseren, terwijl dat aantal in scenario 3 ruim bedraagt. Scenario 2 neem een tussenpositie in met zo n woningen. Voor de kwaliteit van de leefomgeving scoort scenario 2 het gunstigst. Hier is immers sprake van een schone en stille havenzone die als buffer fungeert, terwijl in scenario 3 de woningbouw tot aan bestaande zware havenactiviteiten wordt gelegd. Vanuit havenoptiek bezien pakt de beoordeling van de scenario s anders uit. In deze optiek draagt scenario 1 het meeste bij aan de versterking van het havenindustrieel complex en scenario 3 het minste. In scenario 3 en waarschijnlijk ook in scenario 2 zullen de havenbedrijven verplaatst moeten worden naar een andere locatie. De benodigde ruimte concurreert met de benodigde ruimte voor de opvang van de autonome groei. Voor scenario 2 is het nog onzeker of in een periode van twintig jaar schone en stille havenactiviteiten daadwerkelijk zijn te realiseren. Wat wel zeker zal zijn is dat de benodigde innovaties en investeringen hoog zullen zijn. Voor de bereikbaarheid biedt scenario 3 veruit de beste kansen voor het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door een grotere vervoerswaarde. Bij omvangrijke transformatie en intensivering is het mogelijk dat Haven-Stad als een spin in het web in het regionale verkeerssysteem is opgenomen. Dit geldt in principe voor alle modaliteiten. De stedelijke intensivering zal bij grootschalige transformatie in scenario 3 de stedelijke druk op het landschap doen verlichten, maar tegelijkertijd de druk vanuit de haven doen toenemen.

8 8 Haven-Stad Haven-Stad Sloterplas Teleport Stadhaven Minerva Houthavens Strekdam NDSM

9 Haven-Stad 9 Daardoor is niet goed aan te geven welk scenario het metropolitaan landschap het meest beschermt. De bijdrage aan de duurzaamheid is sterk afhankelijk van de wijze waarop de transformatie gaat plaats vinden. Zo zal bijvoorbeeld het behoud van de grote hoeveelheid water vanuit de opgave voor de waterberging een belangrijk gegeven zijn. Dit betekent wellicht dat de huidige waterbekkens gehandhaafd moeten blijven. kosten met behoorlijk veel onzekerheden omgeven. Wanneer bijvoorbeeld door strategische aankopen kan worden ingespeeld op gewenste ontwikkelingen, kunnen de verwerving- en transformatiekosten aanmerkelijk lager uitpakken. Voor de haalbaarheid zijn vooral de kosten en uitplaatsingen van belang. Bij de uitplaatsingen gaat het niet alleen om de havenbedrijvigheid, maar ook om de bedrijvigheid dat op een groot aantal bedrijfsterrein in Haven-Stad is gevestigd. De oppervlakte van het gebied is zo groot als geheel IJburg, waarin honderden bedrijven zijn gevestigd. Bij een volledige uitplaatsing van de bedrijvigheid in scenario 3 bedraagt de bijbehorende ruimteclaim voor stedelijke bedrijvigheid bij 100 hectare en voor havenbedrijvigheid hectare. Voor deze claims zal in de gemeente of metropoolregio nog ruimte gevonden moeten worden. De kosten en opbrengsten zijn opgebouwd uit kosten en opbrengsten voor transformatie, voor uitplaatsingen havenactiviteiten en voor (lokale) infrastructuur. In alle scenario s is sprake van een negatief saldo, uiteenlopend van 670 miljoen voor scenario 1, -1,6 miljard voor scenario 2 tot -2,2 miljard voor scenario 3. Daarbij zijn deze

10 10 Haven-Stad Haven-Stad Was-, bad- en zweminrichting aan de Vlothaven. Op de achtergrond de loods van N.V. Houtveen, 1954 (beeldbank SSA)

11 Haven-Stad 11 Introductie Haven-Stad is een toekomstperspectief voor de Westelijke IJ-oevers. De naam Haven-Stad is gekozen vanuit de gedachte dat de stad en de haven sinds het ontstaan van Amsterdam zowel functioneel als ruimtelijk een twee-eenheid vormen. Haven en stad zijn samen groot en welvarend geworden. Toch is, zowel functioneel als ruimtelijk, de scheiding tussen stad en haven de laatste decennia steeds groter geworden. Maar door een voortdurend toenemende ruimtebehoefte van èn stad èn haven, groeien ze nu steeds meer naar elkaar toe. Dit vraagt om een heroriëntatie in de relatie tussen stad en haven. De verkenning Haven-Stad geeft antwoord op vragen die betrekking hebben op de wenselijkheid en haalbaarheid het samengaan van haven en stad; van gemengd wonen en werken aan de Westelijke IJ-oevers binnen de ring A10. Het perspectief is de langere termijn, dat wil zeggen de periode Veranderingen vinden immers niet van de ene op de andere dag plaats, zeker wanneer het gaat om transformatie van (voormalige) havengebieden. Bovendien liggen er bestaande afspraken over het gebruik van de haven binnen de ring A10. Een langetermijnperspectief is van belang voor zowel stad als haven. Voor een bedrijf gaat het om de vraag over zekerheid over het kunnen blijven zitten op de huidige locatie, en zo zeker te weten dat bepaalde investeringen zin hebben. Voor stadsdelen is die vraag wellicht of en wanneer op welke plek met nieuwe woningbouw begonnen kan worden. Al deze belangen hebben een bepaald belang voor Amsterdam: het één is niet beter dan het ander. Maar veranderende behoeftes, andere inzichten en andere verhoudingen maken dat er de ene keer behoefte is aan het één, en de andere keer aan het ander. Mede daarom is Haven-Stad een gemeenschappelijke verkenning, die is uitgevoerd door Haven Amsterdam en de Dienst Ruimtelijke Ordening. Ook stadsdelen, andere gemeentelijk diensten, de gemeente Zaanstad, de Stadsregio en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij deze verkenning. Bestuursopdracht De verkenning Haven-Stad komt voort uit het Programakkoord , Mensen maken Amsterdam, en de bestuursopdracht Westwaarts (vastgesteld op 5 september 2006) aan de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Haven Amsterdam (HA): een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid op de lange termijn (na 2020) van gemengd wonen en werken langs de westelijke IJ-oevers ten noorden en ten zuiden van het IJ, binnen de ring A10. Deze verkenning brengt de wenselijkheid en haalbaarheid in beeld, maar maakt nog geen keuzen. Aan de hand van drie scenario s zijn is verkend welke mogelijkheden voor transformatie in dit gebied zijn en wat dat betekent voor de (haven)bedrijvigheid, woningbouw en nieuwe verbindingen. Uiteindelijke keuzen zijn echter aan het stadsbestuur. Vandaar dat het resultaat van deze verkenning opgenomen zal worden in de Structuurvisie Amsterdam. In de Structuurvisie spreekt het college zich uit over de ruimtelijke toekomst van Amsterdam, en daarmee ook van het Haven-Stadgebied. Overigens zal de Structuurvisie door het volgende college worden vastgesteld.

12 12 Haven-Stad Haven-Stad Pas op de plaats! tot 2024 geen formele planvorming (artikel 2-3 en artikel 9) Langetermijnverkenning Gemeente Amsterdam 28 oktober 2008 G E M E E N T E Z A A N S TA D Bijlage uit Convenant Houthaven-NDSM werf (pas op de plaats-gebied) Luchtfoto NDSM werf Haven-Stad is een verkenning voor de lange termijn na Met het vaststellen van het convenant Houthaven-NDSM werf op 22 januari 2009 kunnen eventuele transformaties in grote delen van het Haven-Stadgebied echter pas na 2029 worden gerealiseerd. Dit betekent niet dat Haven-Stad tot 2029 op slot zit. Delen zijn nu al te ontwikkelen, bijvoorbeeld Buiksloterham. Intensivering is mogelijk en ook transformatie kan al plaatsvinden zolang het de bedrijfsvoering van de havenbedrijven niet schaadt. Echter het kernelement van de scenario s, transformeren, intensiveren en herstructureren, hangt wel sterk samen met de afspraken uit het convenant. In dit verband is ook de relatie met fasering van de Structuurvisie van belang. Hierin vindt namelijk uiteindelijk de besluitvorming over het project Haven-Stad plaats. De Pijlernotitie van de Structuurvisie zegt hierover dat: Voor de periode een aantal ruimtelijke ontwikkelingen en nadere verkenningen worden voorgesteld. En voor de laatste periode , worden voorstellen gedaan voor een ruimtelijke ontwikkeling op basis van verkenningen tussen 2020 en Dit betekent dat deze verkenning eigenlijk te vroeg is. Maar vanwege de lange termijn waarop beëindigen/verplaatsen van havenbedrijven speelt of implementering van nieuwe milieu wet- en regelgeving, en vanwege de gewenste zekerheid bij partijen, is het gerechtvaardigd om nu toch al deze verkenning te hebben gedaan. Ook kan de planhorizon van

13 Haven-Stad 13 de Structuurvisie (2040) aanleiding zijn om nu al strategische keuzes te maken voor het Haven- Stadgebied. Werkwijze Voor deze verkenning hebben de DRO en HA een atelier opgericht aan de Danzigerkade in het plangebied. In het atelier heeft een groot aantal bijeenkomsten met deskundigen en betrokkenen plaatsgevonden. De verkenning valt in drie delen uit te splitsen. Het jaar 2007 is benut om het plangebied te verkennen en de relevantie informatie en ontwikkelingen in de Atlas Haven-Stad te bundelen. In 2008 zijn verkenningen en deelstudies uitgevoerd en zijn de grondvesten voor de drie scenario s opgericht. In 2009 tenslotte zijn de drie scenario s verder uitgewerkt, die zijn voorgelegd aan de deskundigen en betrokkenen. Deze eindrapportage Haven-Stad bestaat uit drie delen. In deel één wordt een karakteristiek gegeven van het plangebied. Beschreven zijn de huidige kwaliteiten van het gebied voor de havenfuncties en de stedelijke functies. Ook wordt ingegaan op de betekenis van Haven-Stad in een regionale en stedelijk context, en dan ook weer vanuit het (bestaande) havenperspectief en (toekomstige) stedelijke perspectief. Deel twee bevat de beschrijving van de drie scenario s. Het bevat een introductie op de scenario s en de betekenis van de scenario s, waarna de scenario s worden gepresenteerd. In deel drie worden aan de hand van de resultaten van de scenario s conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor volgende acties en verkenningen voor het Haven-Stadgebied. Deel één en twee zijn van elkaar gescheiden door een intermezzo over buitenlandse voorbeelden. Naast deze eindrapportage zijn nog enkele andere publicaties verschenen, namelijk de Atlas Haven-Stad, het Scenariodocument, en de rapportage over De betekenis van de scenario s op regionale en stedelijke schaal. De eindrapportage is zelfstandig leesbaar en omvat de kern van bovengenoemde documenten. Voor een verdere verdieping van de materie kunnen de deelproducten worden geraadpleegd. Alle producten zijn downloaden op amsterdam.nl Leeswijzer

14 14 Haven-Stad Haven-Stad

15 Haven-Stad 15 DEEL I: CONTEXT Haven-Stad is in de bestuursopdracht aangeduid als de westelijke IJ-oevers binnen de ring A10. Dit is vertaald als het gebied tussen Centraal Station en de ring, aan de zuidzijde begrensd door Haarlemmerdijk en Haarlemmerweg en aan de noordzijde door Klaprozenweg en Cornelis Douwesweg. Het plangebied is vooral een werkgebied: grootschalige haven- en industriegebieden en kleinschaliger stedelijke bedrijfsterreinen. Ook kantoren en kantoorachtige bedrijven zijn in het gebied aanwezig. Woningen zijn er echter nog weinig te vinden. De woningen die er staan zijn woonboten in Noord, bedrijfswoningen, tijdelijke (studenten)woningen in NDSM West en Houthaven en woningen aan de Silodam. Dit hoofdstuk geeft een karakteristiek van het plangebied, en plaatst het binnen de context van de stad en de metropoolregio. De huidige waarde als havengebied wordt in beeld gebracht, maar ook de toekomstige waarde die het kan hebben als nieuw woon- en werkgebied. Karakteristiek van het gebied Historische schets Al voordat Amsterdam stadsrechten kreeg waren er al havenactiviteiten in de nederzetting. Via de Zuiderzee konden schepen het grote water bereiken en via de Amstel was contact met het achterland mogelijk. In het begin van de veertiende eeuw groeide de stad en waren er betere havenfaciliteiten noodzakelijk. Voor de haven lag een lange dubbele rij palen die de stad bescherming bood tegen golfslag, ijsgang en onverlaten die s nachts de stad wilden binnendringen. Amsterdam bleef snel groeien (in 1578 had de stad inwoners) en werd, na de val van Antwerpen in 1585, de belangrijkste havenstad in de Lage Landen. Handel werd steeds meer internationaal. Dit werd nog versterkt door de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Terwijl in Amsterdam vooral haven- en scheepsbouwactiviteiten geconcentreerd waren, maakten de kernen rond de Zaan een vroeg industriële ontwikkeling door, aangedreven door honderden windmolens. Het IJ en de toegang vanaf de Zuiderzee tot de Amsterdamse haven hadden veel last van verzanding. Met de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal werd de reis verkort, maar pas met de aanleg van het Noordzeekanaal en de gelijktijdige inpoldering van grote delen van het IJ in de periode ontstond er een goede verbinding met de Noordzee van 30 kilometer lengte. Daardoor kon de handel en daarmee de haven van Amsterdam weer groeien. IJmuiden werd een voorhaven van Amsterdam. De haven kreeg een westelijke oriëntatie. Nieuwe zware industrie werd gesitueerd in de nieuwe polders aan de noordzijde van het IJ. In 1880 werden de Houthavens en de Minervahaven aangelegd en wat verder naar het westen in 1889 de Petroleumhaven. Tegelijkertijd werd het havenareaal aan de oostzijde flink uitgebreid met de Oostelijke Handelskade en het IJ-eiland. Dit gebied werd de thuishaven van de grote lijnvaartdiensten. Aan de westzijde werd in het begin van de 20e eeuw de Coenhaven aangelegd en in 1930 werd met de komst van een autofabriek een begin gemaakt met de Westhaven. De scheepsbouw vestigde zich, als één van de eerste industrieën, aan de noordkant van het IJ. De Kabelfabriek, Ketjen, Fokker, Van Leer, Shell en een groot aantal kleine bedrijven volgden. De Zaanstreek ontwikkelde zich tot het centrum van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. In 1952 werd het Merwedekanaal uitgebouwd tot Amsterdam-Rijnkanaal. Daarmee werd het (Duitse) achterland beter bereikbaar vanuit Amsterdam, wat ook effect had op de ladingstromen. Amsterdam werd steeds meer een doorvoerhaven voor bulkgoederen (veevoeders, ertsen en steenkool) en stukgoed, en vanaf de jaren zestig ook containervervoer. De haven groeide vooral aan de westzijde van Amsterdam, in de IJ-polders langs het Noordzeekanaal.

16 16 Haven-Stad Haven-Stad Plangebieden Haven-Stad met deelgebieden

17 Haven-Stad 17 De haven van IJmuiden ontwikkelde zich tot een volwaardige visserijhaven. De vestiging van Hoogovens in Velsen vormde een enorme impuls voor de ontwikkeling van de IJmond en voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. De bedrijvigheid in het Amsterdamse havengebied had vanzelfsprekend last van de oliecrisis in de jaren zeventig. Verschillende rederijen en bedrijven fuseerden en vertrokken uit Amsterdam. Ook de schaalvergroting in de scheepvaart en de havenbedrijven leidde tot veranderingen. Het Oostelijk Havengebied werd steeds minder geschikt voor havenactiviteiten, waardoor het rond 1975 zijn functie als havengebied nagenoeg geheel had verloren. Eind jaren tachtig werd gestart met de herontwikkeling, die geresulteerd heeft in een zeer succesvol woongebied. Oostelijke Handelskade 1953 Plangebied Het plangebied voor Haven-Stad bestaat uit het gebied tussen Centraal Station en ring, aan de zuidzijde begrensd door Haarlemmerdijk en Haarlemmerweg en aan de noordzijde door Klaprozenweg en Cornelis Douwesweg. Het plangebied is opgedeeld in 16 deelgebieden. Voor een aantal deelgebieden is de huidige (plan)ontwikkeling als vaststaand aangehouden. In de scenario s vindt in deze gebieden geen extra intensivering of transformatie plaats. Het gaat om de deelgebieden Overhoeks, Buiksloterham, NDSM-werf en Houthaven. In de verkenning zijn drie deelgebieden opgenomen buiten de ring, vanwege de sterke relatie met de binnen de ring gelegen deelgebieden en de wens tot intensivering/ transformatie in deze deelgebieden. Het gaat om Teleport Sloterdijk als belangrijk knooppunt van openbaar vervoer, en het noordelijk en zuidelijk deel van de Noorder IJplas. Grofweg kan het plangebied in zeven deelgebiedtypen worden onderverdeeld, waarbij onderling nog wel het één en ander aan overlap bestaat. 1 De haven- en industriegebieden omvatten de deelgebieden Coen- en Vlothaven en Cornelis Douwes 2-3 (Shipdock). Deze gebieden worden gekenmerkt door grootschalige havenactiviteiten en industrie. De bedrijvigheid bestaat voornamelijk uit op- en overslag en bewerking van landbouwproducten (agribulk), stenen, mineralen en kunstmest. Op Cornelis Douwes 2-3 (Shipdock) vindt scheepsreparatie plaats. De haven is een 24-uursbedrijfstak. Bij veel bedrijven wordt volcontinu in ploegendiensten gewerkt. 2 De bedrijventerreinen betreffen Cornelis Douwes 0-1, Sloterdijk I, Hempoint en Alfadriehoek. Deze terreinen zijn te typeren als (op de stad georiënteerde) bedrijfsterreinen met overwegend bedrijven en een deel kantoren. Sloterdijk en Alfadriehoek zijn grotendeels uitontwikkeld, Cornelis Douwes is in ontwikkeling. De kwaliteit van de terreinen is overwegend goed. Op Sloterdijk I is wel revitalisering wenselijk. Hier is ook al sprake van een sterkere menging van functies: er zijn scholen en een hotel. 3 De overgangszones betreffen bedrijfsterreinen die in transitie zijn. Dit kan een overgang zijn van havengebied naar meer stedelijk georiënteerd bedrijfsterrein, of een overgang van bedrijfsgebied naar meer gemengd woon-werkgebied. De gebieden worden gekenmerkt door een mix van oude en nieuwe functies en bebouwing, waardoor ook de kwaliteit in de gebieden wisselend is. Overigens zijn er tussen de deelgebieden wel verschillen in de fase en het tempo van de veranderingen. De deelgebieden in deze categorie zijn: Buiksloterham, NDSM-werf en Stadhaven Minerva. 4 De transformatiegebieden omvatten die gebieden die een grotere verandering laten zien en waarbij sprake is van

18 18 Haven-Stad Haven-Stad Buiksloterham/NDSM Sloterdijk I Noorder IJplas Teleport

19 Haven-Stad 19 een grootschalige transformatie naar gemengde woonwerkgebieden. Het gebied Overhoeks, dat beschikbaar komt door de nieuwbouw van Shell NTC, wordt een grootstedelijk gebied met woningen, m2 kantoorruimte en een aantal culturele voorzieningen zoals het nieuwe Filmmuseum. De Houthaven wordt een stedelijk gebied met woningen en m2 niet-woon functies. Naast de nieuwbouw zal ook de ruimtelijke inrichting van deze deelgebieden ingrijpend veranderen. 5 Als groengebieden zijn aan te merken de deelgebieden Melkweg, Noorder IJplas, Westerpark noord en zuid en de volkstuinen Zonnehoek, Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen. De karakteristieken van deze deelgebieden zijn zeer verschillend. Het varieert van het nagenoeg ontoegankelijke water en de ruige natuur van de Noorder IJplas, via het gemengde natuur- en recreatiegebied van de Westerpark noord en de cultuur op Westerpark zuid, tot de sportvoorzieningen op deelgebied Melkweg. De volkstuinen kennen hun eigen specifieke karakteristiek van betrekkelijk gesloten parken. 6 De spoorinfrastructuur domineert het deelgebied Zaanstraat met een emplacement voor opstel- en onderhoudssporen. Dit emplacement zal op een nader te bepalen tijdstip verhuizen naar een andere locatie. In beeld is een terrein tussen de Nieuwe Hemweg en Westhavenweg. 7 Het kantorengebied is te vinden in Teleport Sloterdijk rondom het station Sloterdijk. Het station behoort tot de drukste vervoersknooppunten van de regio en is momenteel na het Centraal Station het tweede treinstation van Amsterdam. Bij de verdere ontwikkeling van Teleport is de ambitie om nog beter gebruik te maken van de goede bereikbaarheid van het gebied door onder andere het huidige station fors te verbouwen en een nieuw busstation te realiseren. Tot de ambitie behoort ook een compactere, intensievere en multifunctionele bebouwing. Uiteindelijk is er in totaal ruimte voor circa m2 kantoorvloer waarvan m2 voorzieningen. Wonen is momenteel niet mogelijk door de huidige milieubelasting van het havengebied. Werken, wonen, ruimtegebruik De oppervlakte van het Haven-Stadgebied bedraagt circa 1300 hectare. Hiervan is 520 hectare wateroppervlak, dit is 40 procent van het totale oppervlak. Het water vervult verschillende functies. Het meeste water is in gebruik als vaarwater (hoofdtransportas) en als havenwater. Daarnaast kan nog binnenwater worden onderscheiden en water ten behoeve van natuur en recreatie (Noorder IJplas). In het plangebied zijn bijna bedrijven (met werkzame personen) gevestigd. Dit is circa 3% van het aantal vestigingen in Amsterdam. De deelgebieden met de meeste bedrijven zijn Teleport Sloterdijk en Cornelis Douwes. Het totaal aantal werkzame personen in het plangebied bedraagt anno 2008 ruim (O+S, 2008). Dit is bijna 9% van het totaal aantal werkzame personen in Amsterdam. In Teleport werken de meeste mensen (ruim ), gevolgd door Sloterdijk 1, Cornelis Douwes en Stadhaven Minerva. De bedrijven verschillen onderling aanmerkelijk in grootte; de gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt 13 personen per vestiging, maar de spreiding is groot. Ruim een derde van het aantal bedrijven bestaat uit eenpersoonsbedrijven (stedelijk is dat 58%) en een derde uit minder dan 5 werkzame personen. In totaal woonden er in 2008 ruim mensen in het plangebied. De meeste inwoners heeft deelgebied Houthaven. Hier wordt gewoond aan de Silodam en in de tijdelijke studenteneenheden. Op de NDSM-werf staan 385 tijdelijke studenteneenheden. Ook wordt gewoond langs Zijkanaal H aan de Noorder IJplas en in het dorp Sloterdijk. Voor een aantal deelgebieden zijn er concrete woningbouwplannen: Overhoeks, Buiksloterham, Houthaven en NDSM-werf. Het ruimtegebruik in het plangebied is in vergelijking met de rest van Amsterdam als extensief te betitelen. Ook de bebouwingsdichtheid is in vergelijking met de rest van de stad laag. Dit is niet verwonderlijk: een grootschalig havengebied wordt nu eenmaal gekenmerkt door een extensieve bebouwing en veel open ruimten (o.a. voor opslag). Daar komt nog bij dat als

20 20 Haven-Stad Haven-Stad Station Sloterdijk vormt een belangrijk OV-knooppunt voor stad en regio

21 Haven-Stad 21 gevolg van de veranderingen in het gebied veel terreinen onbebouwd zijn in afwachting van nieuwe ontwikkelingen (Overhoeks, NDSM West en Houthaven). Ook omvat het plangebied een aantal groengebieden (Melkweg, Westerpark, volkstuinen) en is er relatief veel oppervlak aan infrastructuur. De dichtheid bedraagt 2,7 bedrijven per hectare en 36 werkzame personen per hectare. Het gemiddelde bedrijfsvloeroppervlak per werkzaam persoon is 76 m2. Dit komt redelijk overeen met gemiddelde cijfers voor bedrijventerreinen. Het gebruik van de grond in het plangebied verschilt daarmee weinig van andere bedrijfsgebieden in Amsterdam en de rest van Nederland. De lucht die in het gebied zit komt voort uit het grote aandeel groen en infrastructuur en een relatief groot oppervlak aan terreinen die klaar liggen voor uitgifte of herontwikkeling. Bereikbaarheid Haven-Stad is goed bereikbaar door de directe nabijheid van een aantal belangrijke landelijke hoofdtransportassen. Voor de weg is dat de ring A10, voor het spoor de lijnen naar Schiphol, Haarlem en Zaanstad en over het water het IJ en het Noordzeekanaal. Voor al deze verbindingen geldt dat zij tot de drukst bereden en bevaren verbindingen van Nederland behoren. Ook kent het onderliggend stedelijk wegennet een aantal drukbereden routes. In het zuiden zijn dat de Spaarndammerdijk, Transformatorweg en Nieuwe Hemweg, in het noorden de Klaprozenweg/Cornelis Douwesweg. De metroringlijn heeft stations op Teleport Sloterdijk en de Isolatorweg. Op het station Sloterdijk komen bus, trein en metro samen en kan overgestapt worden op taxi en fiets. Dit station is een belangrijk knooppunt van openbaar vervoer met potentie om verder uit te groeien. De luchthaven Schiphol is via de A10 en de ringspoorbaan binnen een reistijd van een kwartier te bereiken. Het stedelijk tramnetwerk is, behoudens in Teleport Sloterdijk, niet aanwezig. Het stedelijk en regionaal busverkeer kent een aantal lijnen die op een aantal hoofdstraten rijden en vooral qua lijnvoering gericht zijn op het Centraal Station en station Sloterdijk. Naast personenverkeer vindt er ook veel goederentransport plaats. De A10 vormt de belangrijkste aan- en afvoerroute van het vrachtvervoer uit Westpoort. De aan te leggen Westrandweg zal hier in de toekomst een deel van overnemen. Vanuit het emplacement Westhavenweg arriveren en vertrekken dagelijks een tiental goederentreinen van en naar het achterland. De meerderheid van deze treinen gaan door het Centraal Station. De belangrijkste transportassen van goederenvervoer over water zijn het Noordzeekanaal en het IJ met zeeschepen en binnenvaart. De zeescheepvaart gaat tot aan de Mercuriushaven; hier komen bulkcarriers van 300 meter lang en 14 meter diep. Zeeschepen die verder het IJ opvaren, zijn de cruiseschepen naar de PTA en kustvaarders naar Norwegan Talc in Amsterdam-Noord of de Oranjewerf. Binnenvaart gaat over het IJ naar het Amsterdam-Rijnkanaal en IJsselmeer. Daarnaast vindt binnenvaart plaats over de Kostverlorenvaart richting de Haarlemmermeer en over de Zaan naar Zaanstad. Per jaar arriveren en vertrekken zo n binnenvaartschepen. Deze variëren in omvang en maatvoering, van kleine spitsen van 50 meter tot de grootste binnenvaartschepen van 150 meter lengte. De 4-baksduwvaart meet 220 meter lengte en 22 meter breedte. Het grootste gedeelte van de binnenvaartstromen gaat via het Amsterdam-Rijnkanaal naar het achterland. De meeste ligplaatsen voor binnenvaart zijn gelegen in het havengebied. Maar ook buiten het havengebied zijn er ligplaatsen. Naast het Oostelijk Havengebied, zijn de Houthaven en de Oude Houthaven drukke wachtplaatsen voor de binnenvaart. Voor het personenvervoer zijn er de cruisevaart, recreatievaart en veerverbindingen. Amsterdam is een populaire bestemming voor de cruisevaart. Jaarlijks arriveren zo n 100 zeecruiseschepen en circa 1000 riviercruiseschepen. Cruiseschepen tot 300 meter lengte en 9,5 meter diepgang (en 45 meter hoogte) kunnen de PTA aandoen. Daarmee is Amsterdam voor bijna alle grote cruiseschepen bereikbaar. De riviercruise concentreert zich rond het Centraal Station en de PTA. Slechts een klein deel van de riviercruise vaart door het plangebied Haven- Stad, bijvoorbeeld op weg naar de Zaan.

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon 4 4 7 8 9 9 2. Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare (370 duizend m2)

Nadere informatie

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. herzonering Westpoort. Geachte mevrouw/heer,

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. herzonering Westpoort. Geachte mevrouw/heer, M+P MBBM groep Mensen met oplossingen www.mp.nl Visserstraat 50 Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer Wolfskamerweg 47 Vught Postbus 2094 5260 CB Vught Datum 10 november 2014 Ons kenmerk XINFO.14.10/RGi

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

hembrugterrei n zaanstad

hembrugterrei n zaanstad hembrugterrei n zaanstad KCAP Architects&Planners 18 februari 2015 KCAP ROTTERDAM Hembrugterrein A7 ZAANDAM Provincialeweg N203 Zaan A8 Zuidelijke Randweg Hoog Tij Naar A9 Dr. J.M. den Uylweg Westerspoor

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

Transformatiestrategie Haven-Stad Sterke Stad Slimme Haven

Transformatiestrategie Haven-Stad Sterke Stad Slimme Haven Transformatiestrategie Haven-Stad Sterke Stad Slimme Haven Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Haven Amsterdam 4 e concept versie: 17 mei 2013 2 Gemeente Amsterdam - Haven-Stad Transformatiestrategie

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM

DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM Deelgebied 22 > Groene Zoom > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING II I B IV III III A Deelgebied I : Kop Groene Zoom Deelgebied II : Groene Zoom Oost Deelgebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen.

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen. Afdeling Expertise B. Wachelder T 088-5450473 bwachelder@odmh.nl Gemeente Gouda t.a.v. de heer D. Wissel Postbus 1086 2800 BB Gouda Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Besluitdatum Verzenddatum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"

Toelichting. Bestemmingsplan. Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Toelichting Bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" Gemeente Sliedrecht Fase: vaststelling Mei 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

DEELGEBIED 13 DICHTERSKWARTIER

DEELGEBIED 13 DICHTERSKWARTIER DEELGEBIED 13 DICHTERSKWARTIER Deelgebied 13 > Dichterskwartier > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING figuur 1 Deelgebied Dichterskwartier Het Dichterskwartier aan de Verkeersweg is een

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Inleiding Aan de oostzijde van het plangebied Sportpark Melkweg, op één van de voormalige sportvelden, is de

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II Vervoer en ruimtelijke inrichting Opgave 4 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bron 4 Den Haag Rotterdam Legenda: zandwinningsgebied landaanwinningsgebied (Tweede Maasvlakte) haven- en industriegebied

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

PARKEERGARAGE KOIVISTOKADE, AMSTERDAM

PARKEERGARAGE KOIVISTOKADE, AMSTERDAM ruimtelijke onderbouwing PARKEERGARAGE KOIVISTOKADE, AMSTERDAM concept 6 april 2016 ruimtelijke onderbouwing PARKEERGARAGE KOIVISTOKADE, AMSTERDAM opdrachtgever Houthavens Beheer BV contactpersoon Merel

Nadere informatie

De Crisis- en herstelwet in de praktijk

De Crisis- en herstelwet in de praktijk De Crisis- en herstelwet in de praktijk STUDIEMIDDAG NSG - 2 juni 2010 LBP SIGHT BV Adviseurs voor bouw, milieu en ruimte Kelvinbaan 40 Nieuwegein Postbus 1475 3430 BL Nieuwegein T: +31 (0)30 231 13 77

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De Zeeuwse haven DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De motor van de regionale economie Wist u dat Zeeland Seaports, het havengebied van Borsele, Terneuzen en Vlissingen het derde grootste havengebied van Nederland

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

NOTITIE. : Van der Wiel Planontwikkeling dhr. G.J. Kooistra

NOTITIE. : Van der Wiel Planontwikkeling dhr. G.J. Kooistra NOTITIE Aan Van Betreft Projectnummer : Van der Wiel Planontwikkeling dhr. G.J. Kooistra : E.M.G. Ludema : Geluid Studentenhuisvesting Cartesiusweg te Utrecht : EN02168 Documentnummer : 130443 Datum :

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Presentatie ± 10 minuten Vragen & Discussie ± 20 minuten Ligging Ligging: Tussen de Ringvaart, de Wysentkade, de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg Historie

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Van functiescheiding naar functiemenging Over het spoor Wonen en werken apart Uitbreiden door verdichten Terug op de mental map van de Amsterdammer

Van functiescheiding naar functiemenging Over het spoor Wonen en werken apart Uitbreiden door verdichten Terug op de mental map van de Amsterdammer Van functiescheiding naar functiemenging Over het spoor Wonen en werken apart Uitbreiden door verdichten Terug op de mental map van de Amsterdammer Verbinding met de stad Nummer vier van Europa Derde Gouden

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

DEELGEBIED 15 STATIONSOMGEVING

DEELGEBIED 15 STATIONSOMGEVING DEELGEBIED 15 STATIONSOMGEVING Deelgebied 15 > Stationsomgeving > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING figuur 1 Deelgebied stationsomgeving De Stationsomgeving ligt tussen de binnenstad

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties inspireren tot nieuwe ideeën Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties NDSM Hans Brons (RoVorm) Minervahaven wijdse blik over het CS Amsterda schepen en kades Westergasfabriek

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Masterplan Hemhavens

Masterplan Hemhavens Masterplan Hemhavens Naar een vitale toekomst voor het Hemhavengebied in Amsterdam Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, juni 2005 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, juni 2005 1 Hemhavens, topper in Zeehavens

Nadere informatie

Ronde tafel Havenvisie 2030

Ronde tafel Havenvisie 2030 Ronde tafel Havenvisie 2030 Strategische connectiviteit: nieuw Aanpak perspectief voor de waardering van de Amsterdamse scenarioworkshop haven Bart Kuipers Rotterdam stad+haven M.m.v. Dr. M. Nijdam, Prof.dr.

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Kantoortransformatie en leefmilieu

Kantoortransformatie en leefmilieu Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Kantoortransformatie en leefmilieu Hoe kan toch een acceptabel woonklimaat worden gewaarborgd? Ir. Theodoor Höngens 2 Amsterdam en Transformatie 2010: actieplan

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie