Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Arbeidsmarktbeleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2006 Op mijn verzoek heeft de Raad voor Werk en Inkomen advies uitgebracht over hoe tot een meer succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid kan worden gekomen. Dit advies «De Regio Centraal, Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten», heb ik 15 juni jl. ontvangen. Het betreft een advies aan het kabinet, gemeenten en sociale partners. Met de bijgevoegde notitie informeer ik u over mijn reactie op het RWI-advies. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. A. L. van Hoof KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 1

2 Kabinetsreactie op RWI-advies: De Regio Centraal, Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten. 1. Inleiding De economie trekt aan en ook de arbeidsmarktsituatie verbetert. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzet. Hierdoor liggen er kansen om mensen die zonder werk aan de kant (komen te) staan, uitzicht te bieden op werk. Uitdagingen in dit verband zijn ondermeer het terugdringen van (langdurige) werkloosheid, verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit zijn zaken die een aanpak vergen van verschillende arbeidsmarktpartijen. Het gaat om gemeenten, CWI, UWV, re-integratiebedrijven, scholingsinstellingen, werkgevers, O&O-fondsen, Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB s) etc. Deze partijen opereren op verschillende niveaus. Gemeenten bijvoorbeeld opereren vooral op gemeentelijk niveau, ROC s op regionaal niveau, sociale partners op nationaal niveau en vakbonden en werkgeversverenigingen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau. Met andere woorden, de arbeidsmarkt beperkt zich niet tot het lokale niveau, maar stijgt hierboven uit. Tegen deze achtergrond heb ik 22 december 2005 de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) gevraagd mij te adviseren over hoe tot een meer succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid kan worden gekomen. Dit advies «De Regio Centraal, Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten», heb ik 15 juni jl. ontvangen. Het betreft een advies aan het kabinet en aan gemeenten en sociale partners. Met deze brief informeer ik u over het RWI-advies en mijn reactie daarop. 2. Inhoud RWI-advies Het kabinet bedankt de RWI voor het opstellen van het advies over afstemming en samenwerking in de regio. In dit advies komt het belang van het regionale niveau voor de arbeidsmarkt duidelijk naar voren. De vraag naar personeel doet zich vooral op dit niveau voor en veel werknemers werken in een andere gemeente dan waar ze wonen. Het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is zodoende vooral een regionale aangelegenheid. Regionaal staat daarbij voor «bovenlokaal», dat wil zeggen de gemeentegrenzen overschrijdend. Om de genoemde match adequaat te laten verlopen, acht de Raad regionale samenwerking op in ieder geval de volgende drie terreinen een noodzakelijke voorwaarde: 1) vraaggerichte re-integratie, 2) aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 3) het voorkomen van uitval van arbeid door ziekte en werkloosheid. Regionale samenwerking komt echter vaak niet tot stand. Dit komt volgens de RWI doordat het SUWI-stelsel is ingericht (met nadruk op) op aanbodversterking, moeilijke doelgroepen en marktwerking. Ook verschillen in financiering, wet- en regelgeving en de schaal van beleid, alsmede dat alle partijen op eigen resultaten worden afgerekend noemt de RWI als redenen voor de gebrekkige regionale samenwerking. De Raad doet diverse aanbevelingen die moeten leiden tot een succesvolle regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Deze aanbevelingen zullen hierna worden besproken. Het gaat om aanbevelingen aan het rijk enerzijds en partijen in de regio anderzijds, die betrekking hebben op: 1. Financiële ondersteuning 2. Coördinatie 3. Vraaggerichte re-integratie 4. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 2

3 5. Voorkomen van uitval van arbeid 3. Financiële ondersteuning Volgens de RWI kan de totstandkoming van regionale samenwerking worden bevorderd door als rijk partijen die samen regionale arbeidsmarktprojecten willen starten financieel te ondersteunen. Hiertoe beveelt de Raad een structurele, financiële regeling voor regionaal arbeidsmarktbeleid aan: Financiële Ondersteuning Regionale Arbeidsmarktinitiatieven (FORA). Hij beschrijft de contouren van een dergelijke regeling. Zo zou volgens de RWI aan de regio overgelaten kunnen worden welk type regionale arbeidsmarktactiviteiten zij met financiële ondersteuning oppakt. Het rijk dient daaraan wel concrete te behalen resultaten te verbinden, zoals het aantal te vervullen vacatures of succesvolle re-integratietrajecten. Via de regeling zouden in ieder geval (een deel van) de organisatiekosten van het tot stand te brengen project voor subsidie in aanmerking moeten komen. Wat de financiering van de regeling betreft zoekt de Raad het vooral in een bundeling van regelingen en initiatieven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om huidige en toekomstige middelen voor specifieke doelgroepen of doelen (denk aan taskforces). Ook het bestaande Innovatieprogramma Werk en Bijstand zou volgens het RWI-advies «SUWI Ontketend» 1 in een dergelijk breder verband kunnen worden betrokken. Verder denkt de RWI aan koppeling van de FORA met de ESF-subsidiëring De arbeidsmarkt is een complexe markt. Het functioneren en de resultaten ervan (participatie en werkloosheid) zijn mede afhankelijk van het beleid op aanpalende terreinen. Het gaat bijvoorbeeld om de economische conjunctuur en het vestigingsklimaat (economie), het opleidingsniveau en de opleidingsrichting van de beroepsbevolking in relatie tot de gevraagde kwalificaties door werkgevers (onderwijs en scholing), re-integratiebeleid (sociale zaken, welzijn en zorg), maar ook bereikbaarheid en woonomgeving (verkeer en vervoer en wonen). Mijn analyse is dat het plaatsvinden van regionale samenwerking er vooral van afhangt of beleidsmakers en uitvoerders van de diverse organisaties inzien dat om bepaalde zaken op de arbeidsmarkt voor elkaar te krijgen, vaak meerdere partijen nodig zijn. Als de betrokken partijen een gezamenlijk belang of doel hebben 2, kan samenwerking realisering van dat doel mogelijk maken en die samenwerking blijkt dan ook van de grond te komen. Hierbij is het van belang dat de belanghebbenden verder dan de eigen organisatie(onderdelen) kunnen denken, daar naar kunnen handelen en er minimaal één partij is die het voortouw neemt en de andere belanghebbenden aan zich weet te binden. 1 RWI, SUWI Ontketend, juli M. Arents, L. van Geffen, J. van Velden en C. Zoon, Organiserend vermogen voor regionaal arbeidsmarktbeleid, Succesfactoren en handreikingen, ECORYS-NEI i.s.m. Deloitte Consultancy, Rotterdam, december Ik constateer in dit verband dat door het aantrekken van de economie de komende jaren de omstandigheden voor het van de grond komen van regionale samenwerking beter zijn dan tot op heden het geval is geweest. Voor werkgevers wordt het weer moeilijker om in hun personeelsbehoeften te voorzien. Werkgevers hebben nu meer belang bij samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, ROC s, CWI en UWV met betrekking tot het opleiden van (nieuw) personeel, re-integratie en vacaturevervulling nu andere kanalen om in personeel te voorzien beginnen op te drogen. Met andere woorden, door een gunstiger economische en arbeidsmarktontwikkeling zal het gezamenlijk belang van het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt meer in beeld komen. Het is niet geheel duidelijk waarom de Raad een structurele subsidieregeling voorstelt als middel om regionale samenwerking meer van de grond te krijgen. Het kabinet ervaart zelf, bijvoorbeeld bij het afsluiten van de intentieverklaringen leren en werken, dat een incidentele subsidie- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 3

4 regeling voor de organisatiekosten de samenwerking tussen partijen stimuleert. Maar net als de RWI gaat het kabinet ervan uit dat als partijen eenmaal succesvol hebben samengewerkt, zij die samenwerking (en ook op andere terreinen) zullen voortzetten. De vraag is dan waarom een structurele financiering nodig is. Het kabinet ziet meer in tijdelijke stimulering (aanjagen) van nodige initiatieven op regionaal niveau. Zo stelt het de komende twee jaar (dus tijdelijk) extra geld beschikbaar om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit is een van de belangrijkste knelpunten op de arbeidsmarkt van dit moment. Het kabinet heeft al het nodige beleid ingezet op terreinen als jeugdwerkloosheid, aanpak van voortijdig schoolverlaten en leren en werken van volwassen werknemers en werkzoekenden. Daarbovenop stelt het kabinet voor 2007 en miljoen euro beschikbaar voor projecten die leren en werken combineren. 1 Onderdeel daarvan is de inrichting van een fonds à 65 miljoen ter versterking van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Daarbij gaat het ondermeer om het stimuleren van samenwerking tussen regionale partijen gericht op de realisatie van concrete aantallen leerwerktrajecten, EVC-trajecten en leerwerkloketten. Hiervoor is een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast is er aanleiding om te bezien in hoeverre de prikkels in het beroepsonderwijs aanpassing behoeven om samenwerking met andere arbeidsmarktpartijen te bevorderen. Andere terreinen waarvoor volgens de RWI meer regionale samenwerking essentieel is, zijn vraaggerichte re-integratie en voorkomen van uitval van arbeid door ziekte of werkloosheid. De SUWI-ketenpartijen erkennen het belang van een meer vraaggerichte benadering. Dat geldt ook voor onderwijsinstellingen. Steeds meer van dergelijke initiatieven komen van de grond (zie verder paragraaf 5). Tezamen met de realisatie van een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept werkgevers en de verspreiding van goede praktijken op dit terrein door het AKO zie ik hier een voldoende basis voor een verdere ontwikkeling van vraaggericht (samen)werken vanuit de publieke dienstverlening. Extra middelen om dit te stimuleren zijn niet nodig. Wel zal ik, via mijn overleggen met het CWI, UWV, de VNG en het AKO, de vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen en de voortgang die op dit terrein wordt geboekt. Ook zal ik initiatieven nemen om best practices met elkaar in verbinding te brengen. Het voorkomen van uitval van arbeid door ziekte of werkloosheid is primair de verantwoordelijkheid van sociale partners. Het is de rol van het rijk om te bezien of veel belovende initiatieven op dit terrein ook elders hun meerwaarde kunnen hebben. In dit verband bekijk ik, in relatie tot goede praktijkvoorbeelden van werkgeversbenadering vanuit de keten, of het initiatief van het Poortwachtercentrum als pilot verder ontwikkeld kan worden (zie ook paragraaf 7). 1 Ministerie van SZW en OCW, Leren: dat wérkt!, Naar een betere samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, Leren en werken-brief, 19 september Algemeen Ketenoverleg. Tot slot wat de ESF-subsidiëring betreft het volgende. Het ESF Operationeel Programma het beleidskader kent twee prioriteiten: 1) verhogen van het arbeidsaanbod en een inclusieve arbeidsmarkt en 2) versterken van het aanpassingsvermogen van werknemers en investeren in menselijk kapitaal. Onder deze twee prioriteiten zijn vijf acties benoemd. Momenteel ben ik bezig de voorwaarden uit te werken waaronder voor deze acties ESF-subsidie kan worden aangevraagd. De eerste actie onder «Verhoging van het arbeidsaanbod» is gericht op extra toerusting en bemiddeling van werklozen met een zekere afstand op of tot de arbeidsmarkt. De subsidieaanvraag wordt verzorgd door het CWI, maar de aanwending van de subsidie wordt in gezamenlijkheid tussen de SUWI-partners bepaald, zowel landelijk (AKO 2 als Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 4

5 regionaal/lokaal (REKO 1 ). Op die wijze kan de ketensamenwerking vanuit ESF op verschillende niveaus, waaronder dus ook het regionale, een impuls krijgen. 4. Coördinatie De RWI merkt op dat het rijk de regio onderwaardeert. Hoewel niet als zodanig beargumenteerd, kan tegen deze achtergrond het advies van de Raad worden geplaatst dat het rijk, in de persoon van de staatssecretaris van SZW, formeel een coördinerende rol met betrekking tot regionaal arbeidsmarktbeleid op zich zou moeten nemen, gericht op stroomlijning van rijksregelingen die aangrijpen bij de regionale arbeidsmarkt. Het is echter niet zo dat het rijk geen of weinig aandacht heeft voor het regionale niveau. Diverse initiatieven van het rijk (waaronder de Taskforce Jeugdwerkloosheid) hebben, zoals de RWI ook opschrijft, juist de regio als aangrijpingspunt. Het rijk wil echter geen coördinerende rol ten aanzien van het regionale arbeidsmarktbeleid op zich nemen, omdat het bewust heeft gekozen voor een verantwoordelijkheidsverdeling waarbij het rijk algemeen arbeidsmarktbeleid voert met de nationale arbeidsmarkt als uitgangspunt. Het rijk zorgt voor wet- en regelgeving, stuurt partijen via prestatieafspraken (zoals CWI en UWV), doelstellingen en financiële prikkels, stimuleert en faciliteert. De partijen op decentraal niveau, waaronder gemeenten, CWI en UWV, zijn verantwoordelijk voor het lokale en regionale arbeidsmarktbeleid. Immers, zij weten beter dan de centrale overheid wat er nodig is om de decentrale arbeidsmarkt goed te laten functioneren. Ik wil niet tornen aan dit uitgangspunt. Net als de RWI ziet het kabinet het belang in van onderlinge afstemming en stroomlijning van regelingen en initiatieven. De gezamenlijke projectdirectie Leren en Werken van het Ministerie van OC&W en SZW is hiervoor illustratief. 5. Vraaggerichte re-integratie 1 Regionaal Ketenoverleg. 2 SZW en VNG, Verder in verbinding, Een gezamenlijke visie op het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, februari A.A. Smit, S. Andriessen en J. Sanders, Meer werk door samenwerking, Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid, november AKO, «Goed bekeken», praktijken van ketensamenwerking, rapportage 2005, 19 december Net als de RWI ben ik van mening dat de vraagkant van de arbeidsmarkt meer centraal moet komen te staan. Een vraaggerichte benadering staat bij mij en bij de SUWI-ketenpartijen hoog op de agenda. De afgelopen paar jaar zijn gemeenten, CWI en UWV bezig vanuit de behoeften van de werkgevers te opereren en is een meer vraaggerichte benadering van de grond aan het komen. Dit is nog in volle gang. In de gezamenlijke beleidsagenda voor het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en de eruit voortvloeiende gezamenlijke visie 2 die ik samen met de VNG heb opgesteld, benadruk ik het belang van de werkgeversbenadering. Daarbij heb ik voor gemeenten in beeld laten brengen wat de succesfactoren zijn voor samenwerking met werkgevers en inzicht gegeven in enkele praktijkvoorbeelden. 3 Via het Innovatieprogramma Werk en Bijstand (IPW) zijn financiële middelen ter beschikking gesteld voor projecten die tot doel hebben een dergelijke benadering op te zetten. Het gaat om zes projecten verspreid over Nederland. En via de SZW-gemeentedagen evenals op de agenda van het Algemeen Ketenoverleg (AKO) van CWI, Divosa, UWV en VNG is het een terugkerend onderwerp van bespreking. Het AKO stelt met financiële ondersteuning door SZW een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept op voor werkgevers. Ook heeft de AKO-Monitorgroep goede praktijkvoorbeelden verzameld van de werkgeversbenadering. 4 Gezien het bovenstaande kan ik me niet vinden in de opmerking van de Raad dat de huidige SUWI-structuur is ingericht (met nadruk) op aanbodversterking van de meest moeilijk plaatsbare cliënten. SUWI is ingericht op het plaatsen van werk boven inkomen. Wel is het zo dat de SUWIpartijen dit principe aanvankelijk vooral via de kant van versterking van het arbeidsaanbod hebben ingevuld. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 5

6 Om vraaggericht te kunnen opereren, is inzicht nodig in de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de behoeften van werkgevers. Bijvoorbeeld: welke vacatures zijn er nu en in de nabije toekomst, welke vacatures bieden re-integratiemogelijkheden voor de SUWI-cliënten en wat is daarvoor nodig? Op basis van arbeidsmarktinformatie kunnen dergelijke vragen beantwoord worden. De RWI adviseert regionale partijen de arbeidsmarktinformatie waarover CWI, CBS en andere partijen beschikken te benutten om de vraag van het bedrijfsleven in de regio goed in beeld te krijgen. Ook adviseert de RWI aan CWI om de beschikbare schat aan arbeidsmarktinformatie beter te ontsluiten voor de regionale partijen. Ik onderschrijf het advies om de regionaal beschikbare, voor de arbeidsmarkt relevante informatie optimaal te benutten, bijvoorbeeld door informatie uit diverse bronnen te combineren. Zo kan worden voorkomen dat informatie dubbel wordt geacquireerd/uitgevraagd. Verder beschikt het CWI over een schat aan informatie. Het geadviseerde ontsluiten en ter beschikking stellen aan regionale partijen spoort met het beleid van SZW en van CWI. Zo is in de Verzamelbrief aan gemeenten van mei/juni 2006 opgenomen dat en welke informatie over vraag en aanbod van arbeid op de website van CWI kan worden gevonden. Deze gegevens zijn tot op gemeentelijk niveau beschikbaar en ook bewerkbaar. Verder wil ik wijzen op de in juni jl. verschenen CWI-arbeidsmarktprognose Deze prognose bevat ook informatie over regio s. CWI zal de komende tijd diverse activiteiten ondernemen om de uitkomsten van de prognoses onder de aandacht te brengen van de SUWI-partners. Decentraal kan dan ook nader worden bezien waaraan de gebruikers precies behoefte hebben, bijvoorbeeld ten behoeve van hun inkoop van re-integratie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal zich ervoor blijven inzetten dat partijen duidelijk maken over welke informatie zij beschikken en dat zij die ruimhartig ter beschikking stellen. Ook de wijze waarop werkgevers worden benaderd door de diverse andere arbeidsmarktpartijen is relevant. De RWI maakt in dit verband een onderscheid in vraaggerichte re-integratie op lokale en regionale schaal. Het regionale niveau is vooral relevant voor projecten waarmee een groot aantal vacatures is gemoeid, en/of waarbij een landelijke sector en/of O&O-fonds betrokken is. In dit soort gevallen is namelijk samenwerking van gemeenten, CWI en UWV in de regio nodig om genoeg kandidaten te kunnen leveren voor vacatures. Bovendien maakt dergelijke samenwerking het maken van afspraken met sectoren/fondsen eenvoudiger en voor deze laatste ook aantrekkelijker. Om de kansen voor vraaggerichte re-integratie in de regio te verbeteren, is het volgens de RWI van belang dat er op regionaal niveau coördinatie wordt aangebracht in de benadering van werkgevers. De RWI adviseert aan de regionale partijen de werkgeversbenadering in de regio als taak bij het CWI te beleggen. Het gaat hier om het systematisch bewerken van de vraagzijde van de arbeidsmarkt, planmatig bezoeken van werkgevers, vacatures ophalen en vervullen en het maken van afspraken met sectoren over de scholingsvraag in de regio en vraaggerichte projecten. Op lokaal niveau kunnen gemeenten zelf contacten onderhouden met werkgevers. Een belangrijke reden die de RWI aanvoert om genoemde taak bij het CWI te beleggen is dat de taken passen bij de wettelijke taken van het CWI en dat alle werkzoekenden voor de beschikbare vacatures in beeld zijn en niet alleen de kandidaten van een bepaalde gemeente. Ik onderschrijf het advies om in de benadering van werkgevers (op regionaal niveau) coördinatie aan te brengen. Hierdoor kunnen kostbare doublures in de SUWI-keten worden voorkomen, evenals dat werkgevers «in het wilde weg» (zonder afstemming) door SUWI-partners worden benaderd. Welke partij de coördinatie op zich neemt, dienen naar mijn Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 6

7 mening de SUWI-partijen onderling zelf uit te maken en te communiceren met de werkgevers in de regio (werkgevers moeten weten wie hun aanspreekpunt is). Gelet op hun expertise en kerntaak (matching) is het voorstelbaar dat deze coördinatie in veel gevallen bij de CWI s terecht kan komen. 6. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Ik kan me vinden in het advies van de RWI aan regionale partijen om op het terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op ten minste drie punten samenwerking te zoeken: matchen van vraag en aanbod van leerwerkplekken en stages, bestrijden van voortijdig schoolverlaten en inzet van scholing bij re-integratie van werkzoekenden. Werkgevers, scholen en gemeenten hebben belang bij een betere aansluiting tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De RWI beschrijft in het rapport kort het landelijke en lokale beleid dat hierop is gericht. Genoemd wordt dat scholen in het kader van de Koers BVE meer ruimte hebben gekregen om regionale afspraken te maken en dat met invoering van competentiegericht onderwijs sneller kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Maar er zijn ook verdere stappen gezet. Zo hebben OCW, LNV, de MBO Raad en AOC-Raad in de Bestuursagenda «Ruimte voor ambitie en innovatie in het MBO» afspraken gemaakt over competentiegericht onderwijs, innovatie en transparant besturen. Verder noemt de RWI de diverse wijzen waarop SZW en OCW samenwerking stimuleren tussen partijen in de regio ten aanzien van het realiseren van duale trajecten van werkenden en werkzoekenden, het maken van innovatieve afspraken tussen scholen en het regionale bedrijfsleven en het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. De RWI concludeert dat al veel in gang is gezet om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Volgens de Raad is in aanvulling op het bestaande beleid een goede samenwerking tussen CWI, regionaal bedrijfsleven, Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB s), ROC s en gemeenten van belang. Die samenwerking zou zich moeten concentreren op het matchen van vraag/aanbod van leerwerkplekken en stages, bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de inzet van scholing bij re-integratie van werkzoekenden. De RWI stelt dat CWI en KBB de krachten moeten bundelen om gezamenlijk de vraag naar stages en leerwerkplekken in beeld te brengen en werkzoekenden en leerlingen te adviseren over scholing met goede kansen op de arbeidsmarkt. Dit voorstel levert een nuttige bijdrage aan het matchingproces rond stages en leerwerkplekken en is in sommige regio s al realiteit. Het sluit ook naadloos aan bij de gemaakte afspraken tijdens de Werktop van december Met een betere bemiddeling van stages wordt tevens een oorzaak van voortijdig schoolverlaten weggenomen, zij het dat een gebrek aan stageplaatsen niet de voornaamste oorzaak is van voortijdig schoolverlaten. 1 Meer samenwerking tussen scholen en gemeenten, waar de RWI op wijst, is van groot belang in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De in het advies genoemde afspraken over verzuimbeleid, flexibele instroommomenten, het onderwijsaanbod en begeleiding kunnen hieraan eveneens een belangrijke bijdrage leveren. 1 Zie ook de Perspectievennota Aanval op de Uitval, 11 mei 2006, TK ( ) , nr. 32. Zoals de RWI onderkent zijn duale trajecten ook volgens het kabinet de meest effectieve weg bij het inzetten van scholing bij de re-integratie van werkzoekenden. Om te kunnen vaststellen welke duale trajecten daarbij vanuit arbeidsmarktperspectief het meest kansrijk zijn, is samenwerking tussen gemeenten, UWV en CWI een voorwaarde. De wenselijkheid van het verbreden van de samenwerking van ROC s met andere partijen, waar- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 7

8 voor de RWI aandacht vraagt, onderschrijf ik en spoort met de aandacht van het kabinet voor het «combi-thema» leren en werken. De oprichting van een gezamenlijke projectdirectie Leren en Werken van OCW en SZW met concrete doestellingen op verschillende hiervoor relevante terreinen vormt hiervan een illustratie. Samenwerking bevorderen tussen de diverse daarbij betrokken partijen vormt dan ook een speerpunt bij het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Inmiddels hebben de bewindslieden van OCW en SZW in het kader van het project Leren en Werken met circa 30 regio s en sectoren afspraken gemaakt over duale trajecten, ook voor werkzoekenden. Met UWV, Borea en het CWI is een afspraak gemaakt over drie pilots voor leerwerktrajecten voor uitkeringsgerechtigden (van UWV) zonder startkwalifiatie. In de Leren en Werken brief, die 19 september jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd, heeft het kabinet zijn visie gegeven over hoe de samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheid gericht op combinaties van leren en werken verder wordt gestimuleerd. Daarnaast zal bezien worden in hoeverre de prikkels gericht op een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpassing behoeven om samenwerking met andere partijen te bevorderen. 7. Voorkomen uitval van arbeid Tot slot kunnen volgens de RWI werkgevers(verenigingen) in de regio onderling samenwerken aan het voorkomen van uitval van personeel door ziekte of werkloosheid. Aangezien de (financiële) verantwoordelijkheid voor eventuele uitval van werknemers steeds meer verschuift naar de individuele werkgever, gecombineerd met de vergrijzing van het personeel, hebben werkgevers er belang bij hun personeel duurzaam gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Wanneer werknemers door ziekte of werkloosheid toch dreigen uit te vallen, kunnen werkgevers gezamenlijk bijdragen aan het aan het werk houden van deze werknemers door employability- en mobiliteitsbeleid. Terecht wijst de Raad op initiatieven zoals die van het Poortwachtercentrum in Noord-Holland Noord 1 die hier een goed voorbeeld van zijn. Interessant hierbij is dat in het Poortwachterconcept de vraagkant van de arbeidsmarkt (de werkgevers) is georganiseerd. Momenteel bekijk ik of het initiatief van het Poortwachtercentrum als pilot verder ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen in het land vanuit de SUWI-keten (aanbodkant) invulling gegeven aan een gemeenschappelijke benadering van werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn het Werkplein Zuid- Limburg en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland. Het op elkaar aansluiten van deze ontwikkelingen biedt mogelijkheden voor een versterkt organiserend vermogen in de regio, waarbij de match tussen vraag en aanbod van arbeid centraal staat. 1 Het Poortwachtercentrum is een orgaan van en voor werkgevers en wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en de overheid. Het Poortwachtercentrum beoogt arbeidsintegratie in het tweede spoor (de betreffende werknemer ondersteunen een passende betrekking elders in plaats van in de eigen onderneming te vinden) te stimuleren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 80 8

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1 5 Juni -A. P. Contactpersoon Annemiek Wortman

1 5 Juni -A. P. Contactpersoon Annemiek Wortman Raad voor We* k t-n Inkomen Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Postbus 16101 2500 BC Den Haag Geadresseerde 1 5 Juni -A. P. t 0707890789 f 070 78 90 790 e info@rwi.nl i www.rwi.nl Datum Kenmerk 15 juni 2006

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 617 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015 Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking Will Seignette 16 april 2015 Opdracht OCW Gesteund door SZW, Gesteund door SZW, UWV, VNO-NCW/MKB, FNV, UWV,VNO/NCW/MKB, CNV, VNG FNV/CNV, VNG Stel de infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2006 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID. Januari 2006

WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID. Januari 2006 WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID Januari 2006 Inhoud 1. Inleiding pag. 3 1.1 Achtergrond 1.2 Commissie PaVEM 1.3 Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid 2. Doelstelling pag. 4 3. Doelgroep

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1231247 Behandelend ambtenaar : P. Apeldoorn Directie/afdeling : E&M / SEB Nummer commissiestuk : ZWC-0469 Datum

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 240 Immigratie- en Naturalisatiedienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

3 Doelen advies. 3.1 Noodzakelijke aanvullende veranderingen

3 Doelen advies. 3.1 Noodzakelijke aanvullende veranderingen 3 Doelen advies Verbeteringen zijn nodig in de keten van werk naar werk, van werkloosheid naar werk en in de polisvoorwaarden van de WW. In paragraaf 3.1 schetst de raad de volgens hem benodigde aanvullende

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Geactualiseerde Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen. 20 januari 2006 publicatienr. 3/06

Geactualiseerde Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen. 20 januari 2006 publicatienr. 3/06 Geactualiseerde Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen 20 januari 2006 publicatienr. 3/06 3 INHOUDSOPGAVE Geactualiseerde aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur.

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur. Samenwerkingsovereenkomst 475 extra leerwerkplekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de energiesector tussen de sociale partners in de energiesector, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het UWV WERKbedrijf

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 851 Werklozen zonder startkwalificatie Nr. 4 RAPPORT: TERUGBLIK 2009 Inhoud blz. 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie Ketensamenwerking verstandshuwelijk of lat-relatie Inleiding Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht naar optimale afstemming tussen uitkeringsverstrekking en arbeidsvoorziening.

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag. Social Return

Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag. Social Return Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag Social Return Programma: Bas Sievers, directeur Vastgoed Wonen Limburg Peter Scholten, Scholten & partners Forumdiscussie Bas Sievers, Peter Scholten, Christine Wortmann

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie