Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Inland Terminal Veghel Marconiweg 3-5 Veghel. Versie Versie Pagina 1 van 6

2 Algemene voorwaarden Inland Terminal Veghel BV Gedeponeerd: ter Griffie van de Rechtbank te s-hertogenbosch. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Inland Terminal Veghel en op alle overeenkomsten die Inland Terminal Veghel met opdrachtgever sluit, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Inland Terminal Veghel handelt altijd in de hoedanigheid van logistiek dienstverlener. 3. Al naar gelang de aard van de in artikel 3 van deze voorwaarden te noemen werkzaamheden zijn daarop van toepassing de in dat artikel bij die werkzaamheden genoemde regelingen. Indien en voorzover het bepaalde in de artikelen 3 t/m14 van deze voorwaarden afwijkt of in strijd is met de genoemde regelingen, prevaleert het bepaalde in de artikelen 3 t/m15 van deze voorwaarden. De regelingen hebben hierop slechts een aanvullende werking. Artikel 2 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Inland Terminal Veghel: Inland Terminal Veghel BV b. Opdrachtgever: Degene tot wie de aanbieding is gericht en/of degene met wie Inland Terminal Veghel een overeenkomst sluit. c. Regelingen: De in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden genoemde regelingen. Artikel 3 Regelingen 1. Op de navolgende werkzaamheden zijn, met inachtneming van het in artikel 14 hierna bepaalde, de navolgende regelingen in de meest recente versie van toepassing: a. Acceptatie van goederen op het terrein van Inland Terminal Veghel: Acceptatiereglement Inland Terminal Veghel BV b. Stuwadoorswerkzaamheden met betrekking tot, alsmede opslag en behandeling van bulkgoederen: Voorwaarden massagoedstuwadoors Rotterdam 1991, gedeponeerd op 8 mei 1991 ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nr c. Stuwadoorswerkzaamheden stukgoed niet zijnde massa of bulk: Rotterdamse Stuwadoors condities, gedeponeerd op 12 augustus 1976 ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam. d. Alle internationaal vervoer van goederen over de weg: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), gesloten te Genève op 19 mei Aangevuld met; Algemene Vervoers Condities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam en Amsterdam. e. Alle vervoer van zaken over de weg binnen Nederland: Algemene VervoerCondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. f. Bevrachting van schepen voor de binnenvaart: Bevrachtingvoorwaarden 1991 g. Expeditiewerkzaamheden: Versie Pagina 2 van 6

3 Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 4 januari 1999 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. h. Opslag, bewaring, behandeling en uitlevering van goederen: Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd op 15 november 1995 ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam. i. Douanehandelingen Douanewet en CDW 2. Indien in het kader van één overeenkomst opeenvolgende werkzaamheden van verschillende aard moeten worden uitgevoerd, is op ieder als zelfstandig deel van de overeenkomst te beschouwen werkzaamheid, die Regeling van toepassing die betrekking heeft op de voor dat deel te verrichten werkzaamheden (gestapelde overeenkomst). 3. Indien ten aanzien van zo n deel meerdere Regelingen van toepassing zijn, prevaleert de Regeling die hierboven eerder genoemd is, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 4. De in dit artikel genoemde Regelingen zijn bij eerste overeenkomst ter hand gesteld en vervolgens bij Inland Terminal Veghel op aanvraag verkrijgbaar. Artikel 4 Aanbieding en de Overeenkomst 1. Ongeacht de vorm waarin zij zijn uitgebracht, zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding ervan door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden. 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Inland Terminal Veghel onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij anders vermeld. 3. De overeenkomst komt tot stand zodra Inland Terminal Veghel de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt, wat zich het eerst voordoet. 4. In overeenstemming met artikel 4, lid 3 binden mondelinge toezeggingen door, en afspraken met, werknemers of door Inland Terminal Veghel ingeschakelde derden niet dan nadat en voorzover zij door Inland Terminal Veghel schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 5 Prijzen 1. a. De overeengekomen vergoedingen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen enz. die gelden op de datum van de aanbieding respectievelijk de datum van het aangaan van de overeenkomst respectievelijk de feitelijke uitvoering van de overeenkomst tot en met verval van de overeenkomst. Zij zijn van toepassing enkel en alleen op de door Inland Terminal Veghel te verrichten werkzaamheden op grond van de overeenkomst. b. Uitdrukkelijk zijn in de overeengekomen vergoeding de volgende zaken uitgesloten: emballage, rembours, omzetbelasting, boetes en andere beschikkingen tot individuele en/of algemene strekking alsmede alle andere kosten en lasten hoe ook genaamd. c. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen de in artikel 5 onder b genoemde kosten voor rekening van de opdrachtgever. 2. Indien na de datum van de aanbieding één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt zulks ingevolge voor beide partijen voorzienbare omstandigheden - kan Inland Terminal Veghel de overeengekomen prijs, ongeacht of daarover reeds overeenstemming is bereikt, dienovereenkomstig verhogen. 3. Indien Inland Terminal Veghel meerwerk verricht zullen de daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever komen. 4. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door Inland Terminal Veghel, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden verricht, dan wel extra kosten als gevolg van een andere uitvoering van de werkzaamheden dan in de overeenkomst vermeld. Tot deze werkzaamheden kunnen onder meer gerekend worden bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn ook op het meerwerk van toepassing. 5. Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn in Euro s, tenzij anders vermeld. Versie Pagina 3 van 6

4 6. Indien de prijzen zijn uitgedrukt in vreemde geldsoorten en de waarde van die geldsoort zou zich na het sluiten van de overeenkomst ten opzichte van de Euro wijzigen in voor Inland Terminal Veghel ongunstige zin, zullen de prijzen zodanig verhoogd worden, dat de tegenwaarde in Euro s gelijk is aan die welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gold. Dit komt tot uitdrukking in de Currency Adjustment factor (CAF). Artikel 6 Betaling 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen een termijn van 14 dagen. 2. Alle betalingen zullen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking op een door Inland Terminal Veghel aan te wijzen bank- of girorekening. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt hij geacht in verzuim te zijn en is Inland Terminal Veghel van rechtswege gerechtigd tot rente over het opeisbare bedrag, welke gelijk is aan een percentage dat 7% hoger is dan het officiële promessedisconto van de Europese Centrale Bank, te berekenen van de dag af dat de betaling had dienen te geschieden tot aan die der voldoening. 3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Inland Terminal Veghel worden gemaakt uit hoofde van een niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting jegens Inland Terminal Veghel, zullen ten laste van Opdrachtgever komen. 4. Bij niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten ten minste 10% bedragen van het verschuldigde, onverminderd het recht van Inland Terminal Veghel om aanvullende vorderingen in te stellen, waaronder een (tijdelijke of permanente) opschorting van de werkzaamheden, (volledige of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 5. Eventuele betalingen zullen eerst in mindering gebracht worden op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 1. Data en/of termijnen worden bij benadering vastgesteld. Indien een tijdsduur voor de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen, zal Inland Terminal Veghel trachten die zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de tijdsduur door welke oorzaak ook geeft de Opdrachtgever nochtans geen recht op schadevergoeding noch recht op deze grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 2. Opdrachtgever moet ervoor zorgen, dat alle door hem te verstrekken gegevens en documenten tijdig in het bezit van Inland Terminal Veghel zijn. Voor alle verzuimen en alle voor Inland Terminal Veghel daaruit voortvloeiende schade is de Opdrachtgever aansprakelijk en heeft hij zonodig Inland Terminal Veghel tegenover aanspraken van derden te vrijwaren. 3. Inland Terminal Veghel is vrij in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Inland Terminal Veghel kan voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder overleg met de Opdrachtgever te hoeven voeren, derden inschakelen. Artikel 8 Overmacht 1. Inland Terminal Veghel zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (de gevolgen van) niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. In geval van overmacht zal Inland Terminal Veghel gerechtigd zijn ofwel de overeengekomen tijdsduur voor de uitvoering van de opdracht te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren, zonder dat zij alsdan enige schadevergoeding verschuldigd is. 2. Als overmacht zal onder meer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, terrorisme, staat van beleg, sabotage, quarantaine, stoornissen in het verkeer, storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, werkstaking of uitsluiting, brand, andere ernstige storingen in het bedrijf van Inland Terminal Veghel, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van overheidswege, alsmede elke verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Inland Terminal Veghel afhankelijk is, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst door beide partijen reeds te voorzien. 3. De financiële en overige verplichtingen van Opdrachtgever die voor het intreden van de overmacht zijn ontstaan, blijven ondanks de overmacht van kracht. Versie Pagina 4 van 6

5 Artikel 9 Aansprakelijkheid 1. Ten aanzien van overeenkomsten waarop conform artikel 3 hierboven regelingen van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van Inland Terminal Veghel door die regelingen bepaald. Indien echter de omvang van de aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, gelden de navolgende bepalingen. 2. Inland Terminal Veghel is slechts aansprakelijk voor schade, indien en voorzover wordt bewezen, dat deze het gevolg is van opzet of grove schuld van haar eigen personeel of door haar ingeschakelde derden. 3. Voor schade tengevolge van opzet of grove schuld van niet-ondergeschikten is Inland Terminal Veghel niet aansprakelijk. 4. Ieder die zich ophoudt op terreinen van Inland Terminal Veghel, in of op voertuigen van Inland Terminal Veghel enz. of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar met al hetgeen hij bij zich heeft voor eigen risico en moet de door de overheidsorganen en door Inland Terminal Veghel gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. Inland Terminal Veghel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade. 5. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Inland Terminal Veghel vervalt, indien zij niet vóór het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk op de beweerdelijk aangebrachte beschadiging en/of vermissing opmerkzaam zijn gemaakt. 6. Indien bij de uitvoering van een overeenkomst aan Inland Terminal Veghel, Inland Terminal Veghel s personeel, of aan via Inland Terminal Veghel ingeschakelde derden schade zou worden toegebracht, is de opdrachtgever en/of veroorzaker daarvoor aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat die schade door Inland Terminal Veghel, Inland Terminal Veghel s personeel of de door Inland Terminal Veghel ingeschakelde derden zelf is veroorzaakt. 7. Binnen de inrichting is de wegenverkeerswetgeving met haar reglementen van toepassing, met dien verstande dat er een maximum voertuigsnelheid van 15 km/uur geldt. Artikel 10 Retentierecht 1. Inland Terminal Veghel heeft tegenover een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Zij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen haar door Opdrachtgever verschuldigd is in verband met voorgaande en latere overeenkomsten. 2. Inland Terminal Veghel is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit de uitoefening van een retentierecht voortvloeit. Artikel 11 Pandrecht 1. Alle goederen, documenten en gelden die Inland Terminal Veghel uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken Inland Terminal Veghel tot onderpand voor alle vorderingen, die zij ten laste van Opdrachtgever of van een andere rechthebbende op deze goederen, documenten en gelden heeft of mocht krijgen. Artikel 12 Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. Artikel 13 Uitleg voorwaarden 1. Deze voorwaarden kunnen zowel in de Nederlandse als andere talen zijn gesteld. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden of van de Regelingen naar het oordeel van de bevoegde rechter in enigerlei opzicht nietig, in strijd met het recht, dan wel onafdwingbaar is, zal zulks geen invloed hebben voor het overige hierin bepaalde, zodat de rechterlijke uitspraak beperkt blijft tot de bepaling waarop zij betrekking had. Artikel 14 Verjaring Versie Pagina 5 van 6

6 1. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Artikel 15 Geschillenoplossing 1. In afwijking van hetgeen in de onder artikel 3 genoemde Regelingen ter zake van de bevoegde rechter of arbitrage is bepaald, is de rechtbank te s-hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om van geschillen ter zake van de overeenkomst oftewel daarmee samenhangende overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, kennis te nemen. Versie Pagina 6 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics").

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen L.C. van Tiel Logistics). ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics"). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Artikel. 1. Algemeen 1) Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN C-PORT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN C-PORT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN C-PORT BV Ierlandweg 2 Vlissingen-Oost Havennummer 3989 www.c-port.nl info@c-port.nl tel: 0118-464222 Januari 2008 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN C-PORT B.V. Afdeling 1: Algemene

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht.

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht. Definities Artikel 1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Van Zwienen domeinregistratie en Webhosting BV, handelend onder de naam Designpro en Van Zwienen Internet marketing ( Z-im.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Algemene Voorwaarden Per 1 januari 2012 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 1 Artikel 1 - Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Connexion

Algemene Voorwaarden Dutch Connexion Algemene Voorwaarden Dutch Connexion Uitgegeven door de eenmanszaak Dutch Connexion, gevestigd te Rotterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 3 november 2014. Auteursrechten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie