Activiteiten onderneming gefailleerden 1 en 2 : houdstermaatschappij, directievoering over de werkmaatschappijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten onderneming gefailleerden 1 en 2 : houdstermaatschappij, directievoering over de werkmaatschappijen"

Transcriptie

1 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 29 juli 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschappen: 1. STORAGE WORKS B.V. (10/157 F) 2. OPSLAGVERHUUR NEDERLAND B.V. (10/158 F) 3. EXTRABOX (FRANCHISE) BEHEER B.V. (F. 111/2010) 4. EXTRABOX AMSTERDAM WIBAUT B.V. (10/178 F) 5. EXTRABOX AMSTERDAM WEST B.V. (F.117/2010) allen statutair gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen gefailleerden Faillissementsnummers : zie hierboven Datum uitspraak : Gefailleerden 1 en 2: 2 maart 2010 te 13:39 en 13:37 uur, rechtbank s-gravenhage Gefailleerde 3: 9 maart 2010, te 11:00 uur, rechtbank Haarlem Gefailleerde 4: 15 maart 2010 te 10:00 uur, rechtbank Amsterdam Gefailleerde 5: rechtbank Amsterdam d.d. 2 maart 2010 te uur Rechter-commissaris : Mr. A.J. Wolfs Curator : Mr. K.J. Willemse te Haarlem, Tempeliersstraat 19, 2012 EA, Postbus 3045, 2001 DA, T , F , Activiteiten onderneming gefailleerden 1 en 2 : houdstermaatschappij, directievoering over de werkmaatschappijen 1

2 gefailleerde 3 : de werkmaatschappij met als doelomschrijving: franchisegever en het beheren van een franchiseformule op het gebied van opslagruimte. gefailleerden 4 en 5 : de werkmaatschappijen met doelomschrijving: de verhuur van opslagruimte, waaronder miniopslag Verslagperiode : 21 april 2010 tot heden. Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage 1 Bestede uren totaal : Zie bijlage 2 Faillissementsrekening : gefailleerde 1: : nihil gefailleerde 2: : nihil gefailleerde 3: : ,-- gefailleerde 4: : ,-- gefailleerde 5: : ,57 Saldo per heden : zie hierboven ALGEMEEN Dit verslag is een vervolg op één of meerdere verslag(en). Rubrieken en onderwerpen, die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, worden in dit verslag niet meer vermeld. Hetzelfde geldt met betrekking tot kwesties, die zijn afgewikkeld. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de stand van zaken en van hetgeen is gebeurd in dit faillissement, is het derhalve noodzakelijk om ook de voorafgaande verslagleggingen te raadplegen. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan crediteuren en belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Oprichting/aandelenverhouding Er is niet gebleken van andere gelieerde vennootschappen, dan genoemd in het faillissementsverslag nr. 1 d.d. 20 april Bestuur De heer E. Fleer te Krommenie is in de laatste drie jaren voor de respectieve faillissementen van de Extrabox Groep enig (middellijk) bestuurder geweest. 1.2 Winst en verlies Er zijn over de jaren 2008 t/m 2010 geen sluitende c.q. betrouwbare cijfers voorhanden 1.3 Balanstotaal Zie Lopende procedures De gefailleerde vennootschappen waren ten tijde van faillietverklaring niet betrokken in enigerlei gerechtelijke procedure. 1.5 Verzekeringen De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 1.6 Huur De huur van de diverse vestigingen van de Extrabox Groep is ofwel opgezegd door de betrokken verhuurder ofwel door de curator, nu de boedel geen belang meer heeft bij voortzetting. 1.7 Oorzaken faillissement Nader onderzoek heeft bevestigd dat de belangrijkste oorzaak van het faillissement gelegen is in de ernstige brandschade in de vestiging te Haarlem,ontstaan in de nacht van Oud- 3

4 /Nieuwjaar 2008/2009 en de daaruit voorvloeiende ernstige logistieke- en liquiditeitsproblemen. Dientengevolge is ernstige stagnatie opgetreden in de realisatie van nieuwe vestigingen en de begrote (benodigde) extra inkomstenstromen. Deze neerwaartse spiraal werd nog eens extra versterkt door de trage afhandeling van de brandschade, claims van de vele huurders van selfstorage boxen, het zoekraken van gegevens en dossiers, hoge adviseurs- en overige kosten, hoog ziekteverzuim en verloop onder het personeel en de langdurige ziekte van de (hoofd)administrateur, waardoor de boekhouding en de huurdersadministratie inclusief facturering steeds meer ging achterlopen. Werkzaamheden: overleg directie, onderzoek administratie en dossiers, nader onderzoek oorzaken faillissement. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De tot Extrabox Amsterdam West B.V. en Extrabox Amsterdam Wibaut B.V. behorende activa, te weten: - kantoor- en bedrijfsinventaris, meer specifiek de opslagunits/boxen alsmede een liftinstallatie en enkele steek- en transportwagentjes; - klantenbestand en goodwill; zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Shurgard Nederland B.V. voor de somma van ,-, vrijstelling BTW ex art. 31 Wet OB. De koopsom is als volgt samengesteld: - kantoor- en bedrijfsinventaris ,- - klantenbestand en goodwill , Totaal ,- Deze opbrengst dient aan de hand van de balans- en omzetgegevens, globaal afgerond, voor 90% te worden toebedeeld aan de boedel in het faillissement van Extrabox Amsterdam West B.V. en voor 10% aan de boedel in het faillissement van Extrabox Amsterdam Wibaut B.V. 4

5 In het kader van deze transactie is voorts overeengekomen dat Shurgard Nederland B.V. de door huurders betaalde waarborgsommen (voor zover niet verrekend met huurtermijnen) aan huurders zal terugbetalen. Voorts is overeengekomen dat Shurgard Nederland B.V. de bedrijfspanden in voorkomend geval voor eigen rekening en risico zal ontruimen en in veegschone staat aan verhuurders zal opleveren. De huren tot de datum van overdracht, t.w. 29 april 2010, zijn ten gunste van de boedel gebleven. Huurtermijnen vanaf 29 april 2010 komen toe aan Shurgard Nederland B.V. 3.3 Verkoopopbrengst Extrabox Amsterdam West B.V. : ,--; Extrabox Amsterdam Wibaut B.V.: , Boedelbijdrage Nog niet bekend. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus Ten aanzien van de bezitloos verpande inventariszaken zal het bodemvoorrecht van de fiscus worden uitgeoefend. Andere activa 3.6 Beschrijving Het beeldmerk en de domeinnaam Extrabox Self Storage, voor zover toekomende aan Extrabox (Franchise) Beheer B.V., zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan G2 Holding B.V. te Best voor de somma van , Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5

6 Werkzaamheden: inventarisatie, veelvuldig verkoopoverleg, het formaliseren van de getroffen overeenkomsten, uitwerking in koopovereenkomst, afwikkeling. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Het debiteurensaldo (huurdebiteuren) per faillissementsdatum bedraagt : Extrabox Amsterdam West B.V. : Extrabox AmsterdamWibaut B.V.: 5.607,01 Het betreft hierbij de saldi inclusief de verrekening van vooruitbetaalde huren/borgen. 4.2 Opbrengst Middels automatische incasso zijn de huren/debiteurengelden tot de faillissementsdatum geïnd en bijgeschreven op de rekening van de ING Bank, die deze gelden uit hoofde van pandrecht heeft verrekend met haar (hogere) vordering op de Extrabox Groep. De huren vanaf de faillissementsdatum zijn door de boedel geïncasseerd. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. Werkzaamheden : onderzoek, facturatie en incasso boekvorderingen. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V.: kredietvordering hoofdelijk op alle gefailleerde vennootschappen: ,19 excl. rente, provisie en uitwinningskosten. 5.2 Vordering overige financiers Opslagverhuur Nederland B.V. heeft van de aan verhuurster Kroonenberg Groep B.V. gelieerde Montecorona Properties B.V. geleend een bedrag van ,62. 6

7 Extrabox Amsterdam West B.V. heeft van verhuurster Kroonenberg Groep B.V. geleend een bedrag van ,10. Extrabox Amsterdam Wibaut B.V. heeft van Montecorona Properties B.V. geleend een bedrag van ,39 en van Gotthart Vastgoed B.V. een bedrag van 2.640,--. Extrabox Amsterdam West B.V. heeft van J.C. Paardekooper Binnenmaas Holding B.V. geleend een bedrag van ,-- en Opslagverhuur Nederland B.V. een bedrag van ,--. Extrabox Amsterdam Wibaut B.V. en Opslagverhuur Nederland B.V. hebben een bedrag van ,53 geleend van verhuurster Valad Netherlands B.V. Deze leningen zijn aangewend ter inrichting van de betrokken gehuurde bedrijfsruimten met stellingen en boxen. 5.3 Leasecontracten Een aantal automobielen is geleased. De auto s zijn vóór faillietverklaring van de resp. vennootschappen bij de leasemaatschappijen ingeleverd. 5.4 Beschrijving zekerheden ING Bank heeft pandrecht, eerste in rang, op bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen. Voorts zijn de onderscheiden vennootschappen in de Extrabox Groep mede aansprakelijk voor de totale kredietschuld jegens ING Bank. Montecorona Properties B.V. heeft tot meerdere zekerheid pandrecht verkregen op bedrijfsactiva/inventaris/schuldvorderingen, zulks tweede in rang. J.C. Paardekooper Binnenmaas Holding B.V. heeft pandrecht verkregen op de aandelen van Extrabox Amsterdam West B.V. en Opslagverhuur Nederland B.V. Voorts is aangetroffen 7

8 een akte tot verpanding van vorderingen gedateerd 8 september Niet gebleken is dat deze akte is geregistreerd. 5.4 Separatistenpositie De pandhouders zijn uit hoofde van de verstrekte zakelijke zekerheidsrechten separatist. Vooralsnog zal de curator de zekerheden trachten uit te winnen en afhankelijk van ieders aanspraken honoreren. 5.5 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De kenbaar gemaakt eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en indien nog aanwezig - aan de betrokken eigendomscrediteuren teruggegeven 5.7 Reclamerechten Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend. 5.8 Retentierechten Er zijn geen retentierechten uitgeoefend. Werkzaamheden: inventarisatie en overleg met bank en eigendomscrediteuren. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn tot 29 april 2010 met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Deze voortzetting is batig geweest voor de boedel. 8

9 6.2 Financiële verslaglegging De financiële administratie van de onderneming over de periode van voortzetting is bijgehouden. Werkzaamheden: activiteiten in verband met de tijdelijke voortzetting van de onderneming, overleg directie, personeel en opdrachtgevers. Doorstart 6.3 Beschrijving. De bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de vestigingen Contactweg 30 en Wibautstraat te Amsterdam zijn overgenomen door Shurgard Nederland B.V. De (geringe) activiteiten in de vestiging Kapoeasweg 8 te Amsterdam zijn afgebouwd. 6.4 Verantwoording Zie rubriek Opbrengst Zie rubriek 3.1. Werkzaamheden: veelvuldig overleg met Shurgard Nederland B.V., G2 Holding B.V. en Kroonenberg Groep B.V. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De administratie is slechts ten dele bijgehouden, en wel tot oktober In verband met opschorting van de betrokken softwarelicentie voor de boekhouding in oktober 2009, maar ook langdurige ziekte van de administratief medewerker, is de administratie niet meer bijgewerkt. Nu de administratie niet zodanig is gevoerd dat de vermogensrechtelijke rechten en plichten van de gefailleerde vennootschap te allen tijde kunnen worden gekend, moet worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat het bestuur op grond van art. 2:248 lid 2 BW hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort in dit faillissement. 9

10 7.2 Depot jaarrekeningen Voor alle B.V. s zijn de jaarrekeningen over 2007 niet tijdig (eerst op ) gedeponeerd. De jaarrekeningen 2008 zijn niet opgemaakt en evenmin gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrapporten 2007 zijn voorzien van een samenstellingsverklaring. Omtrent de juistheid en volledigheid wordt geen oordeel gegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Hoewel de heer E. Fleer ondanks herhaalde verzoek nog steeds geen stortingbewijzen heeft kunnen overleggen, is gebleken dat de heer Fleer in het geheel geen verhaal meer biedt en dat een eventueel stortingsverzuim niet kan worden verhaald. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vastgesteld is dat niet voldaan is aan zowel de administratieplicht als de publicatieplicht, zodat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van de heer E. Fleer als (middellijk) bestuurder vaststaat. Nu echter ieder verhaal jegens de heer Fleer uitgesloten is, is het niet zinvol dat de boedel ter zake een rechtsvordering zal instellen. 7.6 Paulianeus handelen Er zijn geen aanwijzingen van paulianeus handelen gevonden. Werkzaamheden: onderzoek, inzake administratieve bescheiden, overleg bestuur. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelschulden Extrabox Groep - salaris curator en verschotten p.m. - huur vestigingen Amsterdam en Leeuwarden vanaf de faillissementsdatum: * Kroonenberg Groep B.V., art. 39 Fw, (Opsl.Verh.Ned.) ,22 10

11 * HCI Vastgoed B.V., art. 39 Fw (EB Asd Wibaut) ,64 * Valad Netherlands B.V., art. 39 Fw (EB Asd Wibaut en Opsl.Verh.Ned.) p.m. * INOG Onroerend Goed B.V. p.m. - taxatiekosten NTAB 4.165,-- incl. btw - vordering UWV ex art. 66 WW (Opsl.Verh. Ned.) ,20 - extra loonkosten 2 werknemers tijdens voortzetting bedrijf 4.789,82 - overige boedelschulden 587,33 Totaal boedelschulden ,21 + p.m. 8.2 Pref. vord. van de fiscus Extrabox Amsterdam Wibaut B.V ,-- Extrabox Amsterdam West B.V ,-- Storage Works B.V ,-- Opslagverhuur Nederland B.V ,-- Extrabox (Franchise) Beheer B.V , , Pref. vord. van het UWV Extrabox Amsterdam Wibaut B.V ,72 Extrabox Amsterdam West B.V. p.m. Storage Works B.V. p.m. Opslagverhuur Nederland B.V , , Andere pref. crediteuren P. Fleer-du Pau, achterstallig loon, ex art. 3:288 sub e BW 2.550, Aantal concurrente crediteuren Onderstaande gegevens zijn afkomstig van diverse door de directie handmatig opgestelde overzichten. De crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering gespecificeerd in te dienen. 11

12 Extrabox Amsterdam Wibaut B.V. : 25 Extrabox Amsterdam West B.V. : 72 Extrabox (franchise) Beheer B.V. : 41 Storage Works B.V. : p.m. Opslagverhuur Nederland B.V. : p.m. Bedrag concurrente crediteuren Ingediende vorderingen: Extrabox Amsterdam Wibaut B.V ,20 Extrabox Amsterdam West B.V ,40 Storage Works B.V ,85 Opslagverhuur Nederland B.V ,58 Extrabox (Franchise) Beheer B.V , , Verwachte wijze van afwikkeling Omdat de onderlinge vennootschappen in de Extrabox Groep zich niet hoofdelijk jegens de crediteuren aansprakelijk hebben gesteld en de jaarrekeningen niet zijn geconsolideerd, zal uitsluitend in de faillissementen waarin actief is gerealiseerd, uitkering aan resp. de boedelcrediteuren en zo mogelijk de preferente faillissementscrediteuren worden gedaan. Werkzaamheden: onderzoek ingediende schuldvorderingen, correspondentie en overleg. 9. OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Naar verwachting 3 à 4 maanden. 9.2 Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: * verwerking schuldvorderingen; * afwikkeling faillissement. 12

13 9.3 Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal over 3 maanden worden gedeponeerd. Werkzaamheden: opstellen openbaar faillissementverslag nummer 2 ex. art. 73 a Fw. Haarlem, 29 juli 2010 voor mr. K.J. Willemse, curator mr. A.J.H.M. van Poorten 13

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie