STRUCTUURSCHETS TERREIN NIEUW EN MEER AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRUCTUURSCHETS TERREIN NIEUW EN MEER AMSTERDAM"

Transcriptie

1 1 STRUCTUURSCHETS TERREIN NIEUW EN MEER AMSTERDAM Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

2 2 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

3 INHOUD Resultaten workshop Masterplan/ conclusies Plan van aanpak Deelnemers Workshop: Klaas Schotanus, Lobke Alkemade, Niek Stukje, Laurentine Houtman. Floris Prager. 3 Begeleiding: Bureau Arjan Karssen bno. Opdrachtgever: Stichting Nieuw en Meer (Toekomstclub) STRUCTUURSCHETS TERREIN NIEUW EN MEER AMSTERDAM Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

4 WORKSHOP oproep Sinds 2005 is een groep mensen van het terrein onder de noemer Knooppunt Nieuwe Meer bezig met het initiëren van discussiebijeenkomsten en workshops teneinde aan de gebruikers van het terrein een toekomstvisie te ontlokken. Al deze bijeenkomsten en denkexercities hebben allereerst geleid tot een set randvoorwaarden waarbinnen nagedacht wordt over de toekomst. Daarnaast zijn enkele ideeën al verder uitgewerkt. Zo wordt er nagedacht over een manier om kennis te maken met de omliggende bedrijven, instellingen en bewoners om met hen van gedachten te wisselen over onze gezamenlijke toekomst in dit gebied. Uitgangspunt daarbij is het toekomstperspectief tot 2041, het jaar waarin ons erfpachtcontract met de Gemeente Amsterdam officieel afloopt. 4 Onze buurt (A4, Zuidas, Schiphol) kenmerkt zich door zeer grote economische belangen en bijbehorende bouwontwikkelingen, maar bevat ook belangrijke natuur- en ecologische gebieden waaronder de Nieuwe Meer en het aangrenzende Amsterdamse Bos. Ook het terrein zelf, is van ecologische waarde en ook als zodanig erkend door Landschap Noord-Holland. Als kunstenaarscomplex behoren we substantieel tot de Creatieve Stad van Amsterdam en beschouwen we ons zelf als een belangrijke partij in deze dynamische buurt. Concrete acties zoals het jezelf profileren in je omgeving of het kunnen plegen van nieuwbouw moet ons inziens wel passen binnen een helder (en enthousiasmerend) beeld hoe de ruimtelijke structuur en het gebruik er volgens ons op middellange termijn zal uitzien. Je zal intern en voor de bui-tenwereld een duidelijk beeld moeten kunnen presenteren over hoe de ruimtelijke structuur en het gebruik zullen zijn. Hiervoor zal het terrein grondig geanalyseerd moeten worden en zijn richting- gevende uitspraken nodig over mogelijke aanpassingen van de hoofdstructuur in relatie tot de beleving, de gebruiksmogelijkheden en het beheer. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van de vele informatie die er al is. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

5 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN De structuurschets moet ingaan op: Een beter gebruik en ontsluiting van het huidige terrein mogelijk te maken. Wat betreft het gebruik, zijn het parkeren en de opslag van kunstwerken belangrijke issues. Ruimte vrij te maken voor manifestaties en ontmoetingsplekken in de buitenlucht. Voor de gebieden die nu worden aangeduid als voorterrein en achterterrein komen met gebruiks- en inrichtingsvoorstellen. Onderzoeken of het mogelijk is om in dergelijke kleine gebieden een zelfstandig padensysteem in te voegen. Openheid en oriëntatie van ateliers/werkruimten in gebouwen op de omliggende openbare ruimte (relatie(s) binnen-buiten). Mogelijkheden bestaande bouw uit te breiden, her in te richten. Inpassing van (collectieve) ontmoetingsruimten. Ruimte vrij te maken voor manifestaties en kunstwerken in de buitenlucht. Hogere ecologische waarden van het terrein te stimuleren. Bebouwingsmogelijkheden te scheppen voor experimentele en nieuwe vormen voor ateliers. Mogelijk meer gebruik maken van het water van de Haarlemmerringvaart (passanten) en de Nieuwe Meer. 5 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

6 WORKSHOP 24, 25 en 26 september Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

7 DAG 1 Maandag 24 september. Verkenning en inventarisatie. Opstellen gebiedsanalyse. In beeld brengen plangebied. Inzicht krijgen in de bestaande situatie en doornemen eisen en wensen stichtingbestuur. Aan de hand van de gegeven informatie en door de verkenning van het plangebied zal er een analyse en probleemstelling worden gemaakt. Waar zitten de kansen en bedreigingen? Kijken naar kwaliteiten en minpunten. Groep splitst zich op en voert 10 min. gesprekjes met bewoners, (vastleggen en fotograferen). Opstellen Analyse en aanzet tot eerst conceptideeën. De analyse zal aan het einde van de dag in een groepspresentatie worden besproken. De uitkomsten van deze analyse dienen als input voor de werksessies van de komende dagen. Daarbij zal er een eerste reeks ideeën worden gelanceerd. 7 Diner / presentatie/ feedback Genodigd: Katrin Wildner, Nicolle, Arnoud Daalder, Wouter Schatborn, Katrin Wildner. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

8 LIGGING t.o.v. centrum en Schiphol 8 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

9 9 Als we niks doen worden we opgeslokt Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

10 LOCATIE Luchtfoto 10 Nieuw en Meer is een groot ateliercomplex aan de rand van Amsterdam. Het uitgestrekte terrein van 3,7 hectare ligt ingeklemd tussen de westkant van het Nieuwe Meer en de Ringvaart. Op een vloeroppervlak van ca. 9000m2 zijn een kleine 100 kunstenaars en aanverwante bedrijven gevestigd. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

11 BELEVING eerste indruk 11 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

12 IMAGO interactie 12 Eigenschappen gebied. Vrijstaat, autonoom, dingen laten gebeuren, commune, gebaat bij anonimiteit, laboratorium. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

13 LABORATORIUM 13 Eigenschappen laboratorium Experiment, innovatie, onderzoek, testen, afgesloten ruimte, explosief. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

14 TERREINVISIE ecologie en leefmilieu 14 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

15 DAG 2 Dinsdag 25 september. Opstellen van een aantal ruimtelijke modellen voor het terrein. Brainstorm, visie, ontwikkeling. Ochtend sessie. In twee groepen wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een inrichting visie voor het totale gebeid. Hierbij wordt gewerkt aan een korte en lange termijn visie. Elke groep werkt aan een aantal randvoorwaarden en geeft daar commentaar op (zie boven) deze worden gewisseld na de lunch. Vervolg ruimtelijke modellen. Aanscherpen randvoorwaarden/ aanzet tot ideeën voor gebiedsvisie. Zwaartepunten aangeven binnen het programma. 15 Diner / presentatie/ feedback. Genodigden: Martijn Daalder, Ira Koers. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

16 VOORTERREIN opties bebouwing 16 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

17 GEBOUWEN optie toevoeging 17 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

18 TUSSENPLEIN groen, stedelijk, water 18 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

19 LOODSEN opslag en flexibiliteit 19 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

20 ACHTERTERREIN woonfunctie, opslag 20 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

21 DAG 3 Woensdag 26 september. Verfijnen ruimtelijke modellen. De resultaten van de brainstormsessies en de gegeven reacties worden verwerkt tot een visuele presentatie. Deze worden gepresenteerd aan het stichtingsbestuur en externe deskundigen. De opmerkingen en aanvulling die tijdens deze presentatie worden gegeven worden meegenomen in het eind document. Diner / presentatie totaalvisie / feedback. Genodigden: Patrick Tielkes, externe bestuursleden, stichtingsbestuur, toekomstcommissie, en selectie bewoners. 21 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

22 22 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

23 23 Eindpresentatie workshop: Uit de laatste presentatie aan de bewoners van het gebied bleek een grote mate van interesse en enthousiasme voor de aanpak van de workshop en de conceptplannen. Wel zijn er duidelijke opmerkingen geplaatst waaraan nog extra aandacht moet worden besteed: 1. Behoud ecologische zone aan de rand van het gebied (grens met water) Behoud van de charme van het terrein. Hoe om te gaan met veranderingen in woonfunctie? Daarbij is de hoge mate van democratie en inspraak binnen het gebied een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat de verdere planuitwerking helder en inzichtelijk moet gebeuren. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

24 MAQUETTE 24 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

25 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

26 MASTERPLAN 26 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

27 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

28 VOORTERREIN presentatie naar de buitenwereld 28 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

29 WOON-WERK ATELIERS mogelijke woontoevoeging 29 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

30 LOODSEN overkapping en splitsing 30 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

31 RANGEERTERREIN flexibele opslag en werkruimte 31 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

32 OPSLAGBOS / WONEN zelfvoorzienend en flexibel wonen 32 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

33 CONCLUSIES De structuurschets bevat: Een beter gebruik en ontsluiting van het huidige terrein door gebruik te maken van meerdere toegangen. Parkeren en de opslag van kunstwerken geordend door nieuwe inrichting achterterrein. Ruimte vrij op voorterrein voor manifestaties en ontmoetingsplekken in de buitenlucht. Voor de gebieden die nu worden aangeduid als voorterrein en achterterrein zijn gebruiks- en inrichtingsvoorstellen. Mogelijkheid om een zelfstandig padensysteem in te voegen. Openheid en oriëntatie van ateliers /werkruimten op de omliggende openbare ruimte wordt beter door een opgeruimd en meer open karakter. Mogelijkheden bestaande bouw uit te breiden, her in te richten. (zie voorstellen) Inpassing van (collectieve) ontmoetingsruimten op voorterrein. Ruimte voor manifestaties en kunstwerken in de buitenlucht op stedelijk plein. Hogere ecologische waarden van het terrein langs de oevers. Bebouwingsmogelijkheden voor experimentele en nieuwe vormen voor ateliers en wonen op achterterrein. Mogelijkheid om meer gebruik te maken van het water van de Haarlemmerringvaart (passanten) en de Nieuwe Meer door passantenhaventje. 33 Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

34 PLAN VAN AANPAK FASERING 34 Fase 1, Opslag en mobiele atelierruimten Fase 1. Opslag en mobiele ateliers. Herinrichting van het middenterrein. Ruimte creëren voor de mobiele ateliers. Aanleg rails voor ateliers en opslag. Aanpassen van de (interne) infrastructuur zoals in- en uitgaande routes, snel en langzaam verkeer. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

35 35 Fase 2, Expositieruimte voorterrein + loodsen Fase 2. Loodsen en voorterrein. Na het realiseren van de mobiele ateliers, kan er gestart worden met: Aanpak van de loodsen. Het maken van de zicht-as en connectie met het achterterrein. Het realiseren van een nieuwe functie op het voorterrein in de vorm van een entreegebouw, expositieruimte en parkeren. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

36 36 Fase 3. Routing, energie en wonen. Aanpak van het achterterrein en het creëren van een nieuwe innovatieve woonfunctie. Energie huishouding en het plaatsen van wind molens op het achterterrein. Aanleg van de routing, nieuwe toegangen en het centrale plein. Tevens kan onderzocht worden of er bij de monumentale hoofdgebouwen een toevoeging kan plaatsvinden als uitbreiding van het wonen en werken. Er kan gedacht worden aan een transparante laag op de bestaande bouw. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

37 37 Fase 4. Ecologie en oever. Als laatste is de oeverzone aan de beurt. Aan de oeverzijde van het voorterrein zou een insteekhaven kunnen worden aangelegd. Dit om het contact van het terrein naar buiten te verbeteren en een koppeling te maken met het entreegebouw. Verder komen er op diverse plaatsen aanlegsteigers voor bezoekers vanaf het water. Daarbij wordt er gekeken naar de locatie van de woonboten en het versterken van de groenzone langs de gehele oever. Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

38 PLAN VAN AANPAK AANBEVELING 38 Uitwerking planvorming / Voorstel atelier. Om te komen tot een uitwerking van de voorgestelde plannen kan gedacht worden aan een fasering van het plan. Het voorstel zou zijn om dit in een ateliervorm te doen. Het atelier heeft daarbij zitting op het terrein en wordt gevormd door studenten met supervisie van Arjan Karssen / Klaas Schotanus. Binnen het atelier wordt er op vaste momenten in de week per fase een uitwerking gemaakt. Deze wordt steeds bij afronding ter inzage gegeven aan de bewoners van het terrein. Dit kan in de vorm van een open atelierdag / expo. Vervolgens worden de aanbevelingen verwerkt in het eindontwerp voor de betreffende fase. Het atelier bestaat uit een vaste groep studenten van de TU Delft en de HKU (landschap, ruimtelijk ontwerp, architectuur). Per fase kan gekeken worden welke discipline zitting heeft in het atelier. Vanuit de stichting is er één persoon die fungeert als woordvoerder met het atelier. Om te komen tot een goede uitwerking is het van groot belang dat de stichting en het atelier mandaat krijgen om beslissingen voor te bereiden die cruciaal zijn voor het tot stand komen van het project. Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

39 39 Contact: Bureau Arjan Karssen BNO Telefoon / fax / Mobiel adres Bezoekadres Kinderhuissingel 1F, Haarlem Klaas Schotanus Bdes BNO Telefoon / fax / Mobiel adres Bezoekadres Korte Smeestraat 1. Utrecht Structuurschets Nieuw en Meer Amsterdam

40 40 Bureau Arjan Karssen bno / Klaas Schotanus Bdes bno

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Programma waterfront

Programma waterfront Programma waterfront Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas \\ irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel

Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel Juli 1999 Adviesnr. 229 Serie '99, nr.15 OVER DE CONCEPT-VISIE ZUIDAS Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel ADVIES over de CONCEPT-VISIE ZUIDAS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES;

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES; Wij zijn (vrij naar Boef en de Gelogeerde Aap) Wij zijn ontwikkelaar van betaalbare woon/werkruimten. Wij zijn er voor experiment en cultuur Wij zijn beheerder van vijf broedplaatsen Wij zijn Amsterdams

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

Programma Ouderenwerk 2012

Programma Ouderenwerk 2012 Programma Ouderenwerk 2012 10 september 14 september (week 37) 1 Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met ActivAge, onderzoek, training en advies in de sociale sector. De Oranje Fonds Zomerschool

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie