Opslag in bovengrondse tanks Ja, hieronder specificeren Nee. Totale doorzet per jaar in m 3. Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opslag in bovengrondse tanks Ja, hieronder specificeren Nee. Totale doorzet per jaar in m 3. Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Postbus BA Amsterdam 3 Aanvraag Milieuschadeverzekering: Simple-Risk polis Rubriekenpolis Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks Bij-derden-polis Naam tussenpersoon Nummer: Extern indicatief Aanvraag Verzekering Offerte Aanvrager Handelsnaam Postadres Postcode en plaatsnaam Telefoon Bank-/Postrekeningnummer Soort bedrijf Beroep Inschrijving Kamer van Koophandel Nummer: Datum: BIK 95 code (KvK) Naam en voorletters bedrijfsleider/directeur/ eigenaar Geboortedatum Nationaliteit Jaaromzet (exclusief BTW) 1 Bedrijfsvoering Op welk risico-adres wordt het bedrijf uitgeoefend (per adres 1 formulier invullen) Risico-adres Postcode en plaats Omschrijving van de hoofd- en nevenactiviteiten op het risico-adres (Graag een uitvoerige beschrijving) Onderstaande 4 vragen zijn niet van toepassing als de aanvraag een Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks betreft. Is de aanvrager eigenaar van bovengenoemde locatie Ja Nee Zo ja, wordt het risico-adres of een gedeelte daarvan verhuurd Ja Nee Indien men schade veroorzaakt door huurders wenst mee te verzekeren, geef per huurder aan waaruit de uitgeoefende activiteiten bestaan plus de hoeveelheid gevaarlijke stoffen (liters/kg) Wat is de herbouwwaarde van de verhuurde objecten 1 Verzekerd bedrag 1 (veelvoud van miljoen)* * Indien meer dan 1 1,25 miljoen de vragenlijst Hogere verzekerde bedragen invullen Verdeling Eigen locatie 1 Omliggende locaties 1 Per tank (in veelvoud van miljoen) BE /1102

2 Simple-Risk Opslag gevaarlijke stoffen in emballage Ja Nee Vindt er opslag plaats met een totaal van meer dan liter of kilo, van vaste en/of vloeibare stoffen, die een verontreinigde werking kunnen hebben op de bodem en water, dan wel is Zo ja, dan komt u niet in aanmerking voor de Simple-Risk polis. er apparatuur en/of zijn er baden met meer dan liter van Vult u, indien gewenst verder de aanvraag voor een die stoffen. Rubriekenpolis en/of Bij-derden-polis in. Opslag in ondergrondse tanks Ja Nee Ondergrondse tanks kunnen niet worden verzekerd op de Simple-Risk polis Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks invullen. Schade Ja Nee Zijn er omstandigheden bekand waaronder bodem- en/of waterverontreiniging kan zijn ontstaan. Indien ja dan een recent (jonger dan 3 jaar) bodemonderzoekrapport met de aanvraag meesturen Rubriekenpolis Gevaarlijke stoffen Opslag in bovengrondse tanks Ja, hieronder specificeren Nee Opslag gevaarlijke stoffen Soort stof Inhoud in m Totale doorzet per jaar in m 3 Vindt er opslag plaats met een totaal van meer dan 50 liter Ja Nee of kilo, van vaste en/of vloeibare stoffen, die een verontreinigde werking kunnen hebben op bodem en water, anders dan in tanks, dan wel is er apparatuur en/of zijn er baden met meer dan 50 liter van die stoffen Specificatie Maximaal mogelijke hoeveelheid liter of kg Vloeibare verdunnings-/ontvettingsmiddelen (anders dan water) Bestrijdings-/ontsmettingsmiddelen Vloeibare smeermiddelen Vloeibare brandstof zoals benzine/petroleum/ diesel/huisbrandolie Verf Vloeibare kunstmest Dunne mest, anders dan in kelders opgeslagen Opslag in ondergrondse tanks Ja Nee Ondergrondse tanks kunnen niet worden verzekerd op de Rubriekenpolis Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een Tankverzekering voor ondergrondse Tanks invullen. Wet Milieubeheer Valt uw bedrijf onder de werking van de Wet Milieubeheer Ja Nee of voorheen onder de Hinderwet Is er ten behoeve van uw bedrijf een Hinderwet- of Wet Ja Nee Milieubeheer vergunning c.q. beschikking verleend Bodemonderzoek Is er bodemonderzoek verricht Ja Nee Zo ja, is het onderzoek ouder dan 3 jaar Ja Nee Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- Ja Nee verontreiniging kan zijn ontstaan Zo ja, dan de vragenlijst VermoedelijkeBodemverontreiniging invullen

3 Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks Gevaarlijke stoffen Opslag in ondergrondse tanks Hieronder specificeren en nadere informatie meesturen (zie Documentatie-checklist op Aanvullende vragenlijst) Soort stof Inhoud in m Totale doorzet per jaar in m 3 Ligt de tankinstallatie in een grondwater beschermingsgebied Ja Nee Is bodemonderzoek verricht rond de vulpunten, de ondergrondse tanks en de afleveringsinstallatie Ja* Nee Zijn peilbuizen geplaatst voor periodiek onderzoek van grondwater Ja* Nee * Het bodemonderzoek en het laatste grondwateronderzoek dient samen met deze aanvraag ingezonden te worden. Aflevering aan motorvoertuigen Vindt aflevering van motorbrandstoffen plaats uit ondergrondse tanks Ja Nee Dient tegen meerpremie bodemschade ontstaan door morsverlies bij het tanken van motorrijtuigen meeverzekerd te worden Ja Nee Hoeveel bedraagt de totale doorzet van motorbrandstoffen m 3 per jaar Vindt het tanken plaats boven een vloeistofdichte verharding Ja Nee Zo ja, is hiervoor een Verklaring Vloeistofdichte Verharding afgegeven Ja Nee Bij-derden-polis Verzekerd bedrag 1 (veelvoud van 1 0,25 mln) * * Indien meer dan 2 1,25 miljoen de vragenlijst Hogere verzekerde bedragen invullen Verdeling Werklocatie 1 Activiteiten Aard van de uitgeoefende activiteiten buiten het eigen bedrijfsterrein (graag uitvoerig beschrijven) Derden 1 Kan de verwachte uitvoering van een opdracht op een Ja Nee bouw/werklokatie langer duren dan 12 maanden Wordt bij het uitvoeren van opdrachten gebruik gemaakt van open vuur Ja, zoals: Nee Installeert u: 1 Bodembeschermende voorzieningen Ja, zoals: 2 (Onderdelen van) ondergrondse installaties voor opslag Ja Nee en/of transport van stoffen die een verontreinigde werking kunnen hebben op bodem en/of water 3 Zijn de daarbij gebruikelijke werkprocedures en Ja (kopie certificaat meezenden) toegepaste producten gecertificeerd Nee Installeert u mestbassins Ja Nee Schade Is reeds eerder verontreiniging ontstaan van bodem en/of Ja Nee oppervlaktewater ten gevolge van door u verrichte werkzaamheden of andere activiteiten bij derden Nee

4 Algemeen Gewenste polis/dekking Simple-Risk Rubriekenpolis Basisdekking Uitgebr. gevarendekking Topdekking Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks Bij-derden-polis Andere verzekeringen Bij welke maatschappij loopt de brandverzekering Naam: Polisnr.: Bij welke maatschappij loopt de aansprakelijkheidsverzekering Naam: Polisnr.: Aanvullende bijzonderheden Heeft een maatschappij u ooit een verzekering voor bedrijven, Ja Nee instellingen of praktijken geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden gesteld. Zo ja, bijzonderheden vermelden Lopen er nog verzekeringen elders. Zo ja, bij welke Ja Nee maatschappij, op welke onderdelen, voor welke bedragen, tegen welke risico s en tot wanneer Strekt de aangevraagde verzekering ter vervanging van Ja Nee reeds bestaande verzekeringen bij Delta Lloyd Zo ja, polisnummers van die verzekeringen vermelden Hebt u eerder schade geleden Ja Nee Zo ja, op welke onderdelen en tot welke bedragen Ingangsdatum Voorlopige dekking verleend door Delta Lloyd Ja Nee Zo ja, wanneer en door wie Algemene slotvragen (zie ook Toelichting artikel 251 WvK ) Ja Nee Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een misdrijf? Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) Indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve NB Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen van een rechtspersoon, dan geldt de vraag ook voor: wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon; andere belanghebbenden. de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - de statutair directeur(en)/bestuurder(s)( daarvan. Hebt u ten aanzien van de te verzekeren risico s dan wel ten aanzien Ja Nee van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te melden die voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn. Zo ja, graag bijzonderheden vermelden. Slotverklaring Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Voorts verklaart ondergetekende zich akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Deze worden desgewenst voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval met de polis meegestuurd. Ook uw verzekeringsadviseur kan u over de inhoud van de algemene voorwaarden informeren.

5 Ingangsdatum Indien Delta Lloyd niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt dat de aanvraag niet of nog niet wordt aanvaard, zal de dekking ingaan op de door ondergetekende voorgestelde ingangsdatum. Klachteninstanties Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze stichting is door de verzekerings- bedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. Belangrijke informatie Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel Dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd, indien bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (zgn. verzwijging). De plicht om informatie te verstrekken omvat alles wat voor Delta Lloyd van belang kan zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als van de persoon van aanvrager en/of verzekerde(n). Privacy-reglement De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij (of, als de verzekering is aangevraagd via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 29 juni Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ieder ter inzage bij de maatschappij. Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Plaats Datum Handtekening aanvrager Aanvullende vragenlijsten 1 Vragenlijst hogere verzekerde bedragen Op welke wijze is het door u aangevraagde verzekerd bedrag vastgesteld Gelijk gehouden aan het verzekerd bedrag van de AVB-polis Ja Nee Gelijk gehouden aan het maximum bedrag voor Ja Nee opruimingskosten van de Brand-polis Berekening op basis van aanwezig asbest Ja Nee Berekening op basis van aanwezige andere stoffen Ja Nee Berekening op basis van 2 Vragenlijst Vermoedelijke Bodemverontreiniging 1 Op welk tijdstip of in welke periode is de verontreiniging (vermoedelijk) ontstaan 2 Wat is de (vermoedelijke) oorzaak van de verontreiniging 3 Welke stoffen zijn daarbij (vermoedelijk) betrokken 4 In welke hoeveelheden 5 Zijn er in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd Ja Nee Zo ja, s.v.p. meesturen. 6 Zijn de onder 5. vermelde bodemonderzoeken uitgevoerd Ja Nee in het kader van de BSB-operatie. Zo ja, is er al een eventuele saneringsurgentie vastgesteld Ja Nee Zo ja, wanneer moet de sanering uiterlijk plaatsvinden 7 Zijn er peilbuizen op de locatie aanwezig Ja Nee Zo ja, wordt het grondwater periodiek op verontreinigingen Ja Nee onderzocht Zo ja, resultaten van de drie laatste onderzoeken meesturen

6 Documentatie-checklist Het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT), een Algemene Maatregel van Bestuur gebaseerd op de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer, schrijft voor dat alle in het BOOT vermelde certificaten, bewijzen, verklaringen, meetrapporten en schriftelijke uitslagen van keuringen van ondergrondse tankinstallaties, op verzoek aan het bevoegde gezag getoond moeten worden (bewaar- en toonplicht). Tot de bedoelde documenten behoren ook de hieronder genoemde, die door de verzekeraar bij inspectie of bij schade moeten kunnen worden ingezien. Per tank; door of namens het KIWA afgegeven: 1 Keurverklaring/Garantiemerkverklaring; 2 Installatiecertificaat; 3 Bodemweerstandsrapport; 4 Jaarlijks controlebewijs van de kathodische bescherming en/of water bezinksel; 5 Bewijs van beoordeling van de tank; 5 jaar na installatie voor stalen tanks met afgewerkte olie, respectievelijk 10 jaar voor kunststoftanks en 15 jaar voor de overige stalen tanks; 6 Bewijs van goedkeuring indien 1 en 2 ontbreken; 7 Plattegrond met ligging van de tanks, leidingen en appendages, met bijgewerkte en gedateerde wijzigingen; 8 Het rapport bodemonderzoek; 9 Jaardoorzet in liters motorbrandstof (exclusief LPG).

AANVRAGER man vrouw bedrijf. Afmetingen (lengte en breedte) x bouwjaar: anders:

AANVRAGER man vrouw bedrijf. Afmetingen (lengte en breedte) x bouwjaar: anders: AANVRAAGFORMULIER Woonschepenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw bedrijf Naam en voorletters Indien bedrijf handelsnaam Adres Postcode

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket.

Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket. Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket. Met de hierin voorkomende formulieren kunt u direct het pakket

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar)

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar) AANVRAAG woonhuis inboedel woonhuis/inboedel gecombird kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief: AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig AANVRAAG Delta Lloyd Xclusief: Woonverzekeringen Delta Lloyd Schadeverzekering NV woonhuis inboedel kostbaarheden aansprakelijkheid particulieren (AVP) NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Assurantie-adviseur: Aanvraag betreft n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis n Losse polis n Tevens ingezonden aanvraagformulier

Nadere informatie

BedrijfsImpulz aanvraag

BedrijfsImpulz aanvraag BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(0608)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Polanerbaan 11, Woerden Postbus 415, 3440 AK Woerden Fax 0348-57 14 13 Telefoon 0348-57 19 11 acceptatie@nhl-verzekeringen.nl Aanvraag-/wijzigingsformulier

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bootverzekering

Aanvraagformulier Bootverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u op www.europeesche.nl. Agentennummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie