BP benzineopslag. Evaluatieonderzoek naar het optreden van de brandweer bij BP op november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BP benzineopslag. Evaluatieonderzoek naar het optreden van de brandweer bij BP op 17-22 november 2005"

Transcriptie

1 BP benzineopslag Evaluatieonderzoek naar het optreden van de brandweer bij BP op november 2005 Regionale Brandweer Amsterdam e.o. Paul Jetten/Ben Miedema, sector Rampenbeheersing 24 mei 2006

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Conclusies en aanbevelingen 0.1 Inleiding pag Conclusies pag Aanbevelingen pag. 6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Het incident pag Opdrachtgever en opdrachtnemer pag Uitgangspunten pag Andere onderzoeken pag Leeswijzer pag. 9 Hoofdstuk 2 De methode 2.1 Inleiding pag Basismateriaal pag Het feitenrelaas pag Waarnemingen en aanbevelingen pag Goedkeuringstraject pag. 11 Hoofdstuk 3 Feitenrelaas 3.1 Inleiding pag De opgave pag Het optreden pag. 15 A). Het begin pag. 15 B). Het overleg over het incidentbestrijding pag. 18 C). De bronbestrijding pag Algemeen pag De in de tankput gemorste benzine pag Het leegpompen van de beschadigde tank pag Het voorbereiden van de schuim inzet pag Het aanwezig hebben van schuim pag. 31 d. De effecten in de omgeving pag. 34 Hoofdstuk 4 Waarnemingen en aanbevelingen 4.1 Inleiding pag De processen van GHOR, politie en gemeente pag De brandweerprocessen pag. 37 A). Proces 0 : Beeld-, oordeels- en besluitvorming pag. 37 B). Proces 2 : Bron- en effectbestrijding pag De bedrijfsbrandweer pag. 41 2

3 Bijlagen: 1. Concept feitenrelaas 2. Reactie BP Amsterdam op concept feitenrelaas 3. Plotgegevens VC-Wagen 4. AC-gegevens Amsterdam / Zaanstad 5. (H)-OvD verslagen 6. AGS-Rapport 7. LMPO-Rapport 8. Havendienst-Rapport 9. RIVM-Rapport 10. BP-crisisroom plotgegevens 11. BP- ploegen rapport 12. BP-contactlijst noodplan 13. BP-crisisroom flapovers / BP-foto s afgedrukt 14. BP- BAT tank roof failure date of incident 15. Publicaties (Grip 4, parool, sitrap, flits) 16. DVD en CD foto s en film BP-crisisroom en VC-wagen overleg 17. BP naslagwerk liquid hydrocarbon storage tankfires 18. DNM mobiele kanonnen informatie / test kanon BP 2 mei Naslagwerk tankfires review of fire incidents / Hempstead 20. Raads commissie Cohen 21. Milieuvergunning 2 april PGS 29 richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks 23. Aanvalsplan BP 3

4 0. Conclusie en aanbevelingen 0.1 Inleiding Bij BP aan de Hornweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam is op donderdag 17 november 2005 het dak (Floating roof) van opslag tank 006 met benzine (product) scheef komen te hangen. Er is benzine in de tankput gestroomd en op het dak staat product. Het is een gevaarlijke situatie die tot escalatie kan leiden. De twee scenario's die zich voorkunnen doen zijn: full surface tankbrand (de opslagtank 006 brandt aan de bovenkant) en het worst case scenario tankputbrand (de tankput waarin tank 006 en tank 007 staat gaat branden). In nauw overleg tussen brandweer en BP wordt materiaal, materieel en deskundigen vanuit het hele land - en zelfs daarbuiten aangevoerd. Gelijktijdig wordt de tank voorzichtig leeggepompt. Op dinsdag 22 november 2005 is het incident voor de hulporganisaties ten einde. Deze rapportage heeft betrekking op het optreden van de brandweer in de repressieve fase van het incident. Het incident werd bestreden door een samenwerkingverband van BP, politie en GHOR. In deze rapportage wordt hetzelfde stramien gehanteerd als die gebruikt wordt bij de evaluatie van andere incidenten. Er is beperkt opgeschaald. Het incident is vooral beschouwd als een brandweer probleem en is vooral ter plaatse opgelost. Het incident geeft geen leerpunten voor de andere diensten. Afbeelding: omgeving BP 4

5 Afbeelding: BP 0.2 Conclusies 1) Bij een dergelijk incident is samenwerking met het bedrijf waar het incident plaatsvindt essentieel. In dit geval is er goed samengewerkt tussen BP Terminal Amsterdam en de brandweer. Door beide betrokken organisaties is professioneel opgetreden. 2) Het bestrijden van een tank(put) brand vraagt (inter)nationale samenwerking. Door BAT worden deskundigen uit Engeland en uit Rotterdam gehaald. Via de schuimleverancier van BAT wordt schuimvormend middel vanuit Duitsland en Spanje op transport gezet. Blusmaterieel van de NAM uit Drenthe wordt opgeroepen en komt ter plaatse. Als blijkt dat het BP bluskanon niet werkt wordt via de brandweer door tussenkomst van het Locc specialistisch brandweer materieel uit Terneuzen en Belgie (Antwerpen) naar Amsterdam gehaald. Met het uitvoeren van een schuimblussing op enige schaal heeft zowel de brandweer als het bedrijf geen daadwerkelijke ervaring. De laatste tankbrand in Amsterdam was in de jaren 60. Onlangs ging het in Engeland wel mis (Hampstead, Bunsefield, dec 2005), in Rotterdam was er op 14 maart 2003 nog een grote brand op het tankerpark van Vopak. Het rampbestrijdingsplan (in bewerking) is voor deze situatie onvoldoende specifiek hoewel de scenario s tankbrand en tankputbrand wel worden beschreven. 5

6 0.3 Aanbevelingen Op basis van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen geformuleerd Proces 0: Beeld- oordeels en besluitvorming - Bespreek de opschaling problematiek van dit incident binnen de brandweer - Bespreek de inzet van schuim binnen de brandweer - Richt bij langdurige inzetten, of bij calamiteiten met effecten in de omgeving een actie centrum brandweer in. - Schaal eerder op - Voer GRIP in. Proces 2: Bron- en effectbestrijding - Bepaal de benodigde hoeveelheid schuim voor BAT voor de verschillende scenario s en leg dit vast. De aanstaande vernieuwing van de vergunning lijkt daarvoor een geschikt moment - Stel de praktische prestaties van het BP kanon ondubbelzinnig vast (bijv middels een proef). - Overweeg de inrichting van een Actiecentrum Brandweer ook bij: - langdurige inzetten - inzetten met een effect gebied (zonder OT) - de inzet van meetploegen en (platvorm AGS, ROGS, WVD, LMPO) - Wijs de leidinggevenden op noodzaak, de kansen en de bedreigingen van het in nauwe samenwerking bestrijden van een gecompliceerd industrieel incident. Overig: - (Her)overweeg aard en vorm van een bedrijfsbrandweer bij een op- en overslagbedrijf van aardolieproducten. 6

7 BP benzineopslag Evaluatieonderzoek naar het optreden van de brandweer bij BP op november 2005 Regionale Brandweer Amsterdam e.o. Paul Jetten/Ben Miedema, sector Rampenbeheersing 24 mei

8 1. Inleiding 1.1 Het incident Bij BP aan de Hornweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam is op donderdag 17 november 2005 het dak (Floating roof) van opslag tank 006 met benzine (product) scheef komen te hangen. Er is benzine in de tankput gestroomd en op het dak staat product. Het is een gevaarlijke situatie die tot escalatie kan leiden. De twee scenario's die zich voorkunnen doen zijn: full surface tankbrand (de opslagtank 006 brandt aan de bovenkant) en het worst case scenario tankputbrand (de tankput waarin tank 006 en tank 007 staat gaat branden). In nauw overleg tussen brandweer en BP wordt materiaal, materieel en deskundigen vanuit het hele land - en zelfs daarbuiten aangevoerd. Gelijktijdig wordt de tank voorzichtig leeggepompt. Op dinsdag 22 november 2005 is het incident voor de hulporganisaties ten einde. 1.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Voorbereiding Crisisbeheersing van de regionale brandweer Amsterdam e.o. op verzoek van de Vijfhoek. Het hoofdrampen beheersing van de regionale brandweer heeft zitting in de vijfhoek en fungeert als contact persoon. 1.3 Uitgangspunten Het incident kan worden bestempeld als een grote calamiteit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat kunnen we er van leren. Voor deze evaluatie van het incident zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1) Het betreft een multidisciplinaire evaluatie van de repressieve actie. Het zwaartepunt van de repressieve actie betreft het optreden van de brandweer (proces 5). 2) BP is een BRZO bedrijf, dwz dat er een speciaal vergunningenregiem op van toepassing is. Bevoegd gezag voor BP is de provincie Noord Holland. Inspecties van BRZO bedrijven gebeuren door een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van provincie arbeidsinspectie en brandweer. Vergunningverlening en inspecties maken geen deel uit van dit onderzoek. 3) Het optreden van de brandweer begon kort na (do 17/11) en eindigt maandag middag. De evaluatie beperkt zich uit tot deze periode. 4) De evaluatie is geschreven vanuit het perspectief van leren (niet toetsen) en gericht op de rampenbestrijdingsorganisatie. Over prestaties van individuen wordt niet gerapporteerd. 5) Bij de evaluatie wordt samengewerkt met BP. Er is gebruik gemaakt van door BP aangeleverde gegevens. Het concept feiten relaas (h3) is met BP besproken. 6) In deze evaluatie wordt aansluiting gezocht bij de voor de evaluatie van feitelijke incidenten ontwikkelde methode (zie: Brandweer op het juiste spoor, 2004). 8

9 1.4 Andere onderzoeken De provincie Noord Holland doet onderzoek naar de vergunning verlening. 1.5 Leeswijzer Dit rapport kent een aantal lagen: Laag 1 Het fundament voor dit onderzoek wordt gevormd door de verzamelde gegevens die zijn benoemd in de lijst van bijlage. Het betreft (waarnemings)verslagen, notulen, plots, etc. Laag 2 Door de onderzoekers is op basis van de voorhanden zijnde gegevens een selectie gemaakt. Deze selectie staat beschreven in hoofdstuk 3 Het Feitenrelaas. Dit feitenrelaas geeft een goed overzicht van de gebeurtenissen op de november. Laag 3 In hoofdstuk 4 Waarnemingen en aanbevelingen, zijn de feiten gegroepeerd en geselecteerd per relevant proces. Op basis van deze groepering worden aanbevelingen gedaan voor optimalisatie van de in het Rampenplan Amsterdam onderscheiden rampbestrijdingsprocessen. Laag 4 Wie weinig tijd heeft, wordt in hoofdstuk 0 Samenvatting en conclusies op de hoogte gebracht van de belangrijkste bevindingen. Afbeelding 1: Plotter in VC 1 9

10 2. De methode 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de manier van werken beschreven. De beschrijving is van belang omdat de stevigheid en geldigheid van de conclusies mede bepaald worden door de manier van werken. Eventuele volgende onderzoekers kunnen met de methode hun voordeel doen. Getracht is een duidelijk onderscheid te maken in de beschrijving van de kale feiten en de gevolgtrekkingen daaruit. Hieronder wordt beschreven welke feiten zijn verzameld en hoe ze zijn verzameld. 2.2 Basismateriaal Voor de feitenverzameling is geput uit de volgende verslagen, notities, mails, etc. Voor wat betreft de verslagen van de waarnemers moet worden opgemerkt dat de waarnemers per mail verzocht is om als waarnemer de evaluatiegegevens en eventuele leermomenten met de betrokken eenheden/personen te bespreken. Een overzicht is weergegeven in bijlagen. 2.3 Het feitenrelaas Op grond van het basismateriaal en indachtig de opdracht is een feitenrelaas opgesteld. Dit concept is aan BP gezonden met het verzoek Het verslag zorgvuldig door te lezen en melding te maken van eventuele onvolkomen of onjuistheden. Het feitenrelaas is een selectie van het beschikbare materiaal. Mocht u van mening zijn dat bepaalde aspecten onvoldoende voor het voetlicht zijn gebracht dan verzoek ik u dit ook te melden. Het resultaat kunt u lezen in hoofdstuk Waarnemingen en aanbevelingen Op basis van het feitenrelaas, de interviews en de verslagen, zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld, gerelateerd aan de relevante processen. De conclusies en aanbevelingen zijn gericht op en gegroepeerd naar de processen van de rampenbestrijding. Door verbeterpunten te formuleren voor processen wordt getracht de structuur van de rampenbestrijding te optimaliseren. Immers, de brandweer bestrijdt nooit twee keer hetzelfde incident, maar bijvoorbeeld het proces opschaling zal bij afzonderlijke incidenten steeds weer een rol spelen. De rapportage richt zich op het benoemen van structurele zaken. (Voorbeeld: Niet een slecht functionerende pieper, wel het ontbreken van namen in de alarmeringslijst). Structurele onvolkomenheden in de uitvoering van deze processen zullen bij elk volgend incident wederom optreden (behalve als in dat specifieke geval dat proces geen rol speelt). Afhankelijk van dat specifieke incident zullen de gevolgen van die onvolkomenheden dan meer of minder ernstig zijn. In een aantal gevallen is met specialisten over de bevindingen overlegd. 10

11 2.5 Goedkeuringstraject De rapportage wordt aangeboden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever biedt de rapportage aan aan het RMT. Afbeelding 2: Overzicht BP-terrein (foto: KLPD) 11

12 3. Feitenrelaas 3.1 Inleiding Uitgangspunt van dit onderdeel van de evaluatie vormen de feitelijke gebeurtenissen die zich afgespeeld in de periode tussen de melding van het incident bij de regionale alarmcentrale op donderdag 17 november en dinsdag 22 november, het moment dat de repressieve bemoeienis werd afgesloten. De feiten voor wat betreft de preventieve en preparatieve maatregelen zijn hier buiten beschouwing gelaten maar maken deel uit van de rapportage van de provincie. Het feitenrelaas is opgesteld aan de hand van de in de bijlage genoemde verslagen en stukken. Het feitenrelaas poogt: - een samenhangend overzicht te geven van de relevante feiten voor functioneren van de bij dit incident relevante processen in de rampenbestrijding; - een goed beeld te geven van de activiteiten van de hulpverleners in het veld; Voor zover mogelijk is in de beschrijving de chronologische volgorde aan gehouden. 3.2 De Opgave BP Bij de BP Amsterdam Terminal (BAT) aan de Hornweg staat opslag capaciteit voor m 3 aardolie product (oa, benzine, diesel, LPG, etc.). Het bedrijf doet in opslag, overslag en behandeling van aardolie producten die over zee en de weg worden aangevoerd. De opslag vindt voornamelijk plaats in verschillende in tankputten geplaatste bovengrondse tanks. Tank 006 heeft een diameter van 60 m, een hoogte van 20 m en een inhoud van m3. Op het moment van het incident is de tank gevuld met m3. benzine. Tank 007 heeft een diameter van 70 m., een inhoud van 62000m3 en is gevuld met nafta (een product met benzine vergelijkbare eigenschappen). Een floating roof constructie houdt in dat het dak met de vloeistof spiegel in de tank op een neer gaat. Het voorkomt het, onder het dak ontstaan, van een met in dit geval benzinedamp gevulde ruimte. Een dergelijke constructie is preventief voorgeschreven voor K1 vloeistoffen. (bijlage 22) Op basis van de hoeveelheid brandbare stoffen valt BAT onder de BRZO regeling. Dit houdt in dat het bedrijf een veiligheidsrapportage heeft moeten opstellen waarmee inzicht wordt gegeven in de risico s. BRZO bedrijven vallen voor wat betreft de milieuvergunning verlening onder de provinciale overheid. Voor het bedrijf is een rampbestrijdingsplan in voorbereiding. (Het plan is op 2mei 2006 goedgekeurd) Brandweer Amsterdam heeft voor BAT (en nog 80 andere bedrijven in Amsterdam) ten behoeve van een repressieve inzet een aanvalplan opgesteld. Een aanvalsplan bestaat uit een plattegrond en een lijst van aandachtspunten en bijzondere risico s. (bijlage 23) 12

13 Afbeelding 3: Plattegrond omgeving BAT Afbeelding 4: Plattegrond omgeving tank 006 Het incident 18:09 De melding door BP aan de RAC. 18:11 Melding bevestigd door de brandweer (zie incidentverslag van de BAT crisisroom). Na telefonische informatie te hebben in gewonnen bij de AC vertrekt de OVD naar het Westelijk Havengebied. Het zou gaan om een lekkage in een grote tank. Onderweg wordt opgeschaald naar grote hulpverlening. De brandweer rukt uit met groot materieel. Diverse diensten en instanties worden geïnformeerd. Ter plaatse blijkt het dak (floating roof) van opslag tank 006 met benzine (product) scheef is komen te hangen. Er is benzine (schatting ca 28 m 3 ) in de tankput gestroomd (een opslag tank staat in een met een aarden wal omgeven veldje, de tankput) en op het dak staat product. 13

14 In eerste instantie is door BP 28 m 3 genoteerd (afmetingen van de spill 1400 m 2 bij in het centrum van de spill 2 cm dik). In het incidentmanagementsysteem van BP is dit later bijgesteld tot 14 m 3 (afmeting van de spill 1400 m 2 met een gemiddelde dikte van ongeveer 1 cm ivm aflopen van de laag dikte naar buiten toe). Het dak is deels gezonken. De twee scenario s die zich naar oordeel van de OVD kunnen voordoen zijn: - full surface tankbrand (de tank brand aan de bovenkant) en - het worst case scenario tank put brand (de put waarin tank 006 en tank 007 staat gaat branden. Door de buitentemperatuur (ca 5 graden) is de verdamping van benzine (gelukkig) beperkt. Benzine is een zeer brandbare vloeistof. Benzinedamp kan onder bepaalde omstandigheden explosief verbranden en giftig zijn. Uit de omgeving komen klachten van stank overlast Via de milieuklachtenlijn van de provincie komt er een eerste melding binnen vanuit Zaandam (benedenwinds van het object) Vanaf dit tijdstip is ook de politie aan de gang voor een stank overlast. De melding van de problemen met tank 006 zijn door BP even na vijven (17.00) ontdekt. Logboek 17/11/2005, shift 2, Spil in put #006 ontdekt. Aanleiding voor het onderzoek is een gaslucht. In het verslag dat is opgesteld van de activiteiten in de crisisroom van BP - de ruimte van waaruit door BP het incident wordt gecoördineerd staat als eerste melding: Verslag crisisroom Melding kantoor gaslucht => onderzoek door shift ingesteld 1) #006 product in tankput 2) vermoedelijk scheur in floating roof 3) dak zinkt De ontdekking leidt tot het, zoals het genoemd wordt Uitroepen van de noodtoestand door de General Manager van BAT. Een bedrijfs intern crisisteam wordt ingericht om de noodzakelijke maatregelen ingang te zetten. Eén van de maatregelen is het waarschuwen van de overheidsbrandweer Bij de AC van de brandweer komt de melding binnen. De melding over de gaslucht komt mogelijk van de Havendienst. Uit het verslag van de Havendienst: Bij onderzoek door de afdeling GS&M naar klachten over stankoverlast bleek de geur te komen uit de richting van de BP aan de Amerikahaven. Hierop is de wachtchef van BP aangesproken. De wachtchef had reeds, naar aanleiding van een interne melding over benzinelucht op het kantoor, een onderzoek op het terrein ingesteld. 14

15 3.3 Het optreden A) Het begin Op donderdag 17 november om vindt er een melding plaats bij de Regionale Alarmcentrale Amsterdam e.o. (RAC). De centralist alarmeert de volgende eenheden: Melding OVD via de pager. Gemeld wordt: Hulpverlening, lekkende vaten, BP Hornweg Melding TS Osdorp (de 513) via het kazerne alarm Melding TS Teunis (de 522). Na de pager melding neemt de OVD via de interne telefoon contact op met de AC voor nadere informatie. Onderweg (ter hoogte van de Gooiseweg) neemt de AC telefonisch contact op met de OVD en meldt dat het gaat om een lekkage van een grote opslag tank. In onderling overleg wordt vastgesteld welke eenheden gealarmeerd dienen te worden. Vervolgens zijn achtereenvolgend de volgende eenheden gealarmeerd: Afbeelding 5: Jan van der Heijden bij BP, Americahaven Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) Schuimtrein Pieter Blusboot Jan van der Heijden Havendienst TS IJsbrand Verbindingscommando wagen (VC) 15

16 Afbeelding 6: VC 1 op parkeerterrein BP De TS Teunis komt als eerste ter plaatse. Volgens de procedure aanvalsplanbedrijven wordt door de eenheden aangereden via een opstelplaats op geruime afstand van de incident locatie. Op verzoek van de OVD rijdt TS Teunis door naar de portier van BP, verneemt daar dat er daadwerkelijk een calamiteit is en geeft dit door aan de OVD. Ter plaatse van de portier is er geen uitslag op zijn explosiegevaarmeter. Teunis wacht alvorens verder op te treden de komst van de OVD af. Afbeelding 7: Receptie BP De OVD is aanrijdend en vraagt de AC om de HOVD te informeren De OVD komt ter plaatse AC informeert HOVD over incident. Op basis van dit gesprek besluit de HOVD ter plaatse te komen De HOVD komt ter plaatse en de commandant van dienst wordt geïnformeerd 16

17 19.00 Op verzoek van de OVD wordt door de AC de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam ingelicht Voor de communicatie wordt de regionale voorlichter van dienst ingelicht en de verzorgingseenheden worden gealarmeerd Voor de verslaglegging in de VC wagen wordt een plotter gealarmeerd De commandant van dienst wordt gealarmeerd De milieudienst van de gemeente Amsterdam wordt ingelicht. De schuimtrein Pieter is deels buiten dienst (vanwege onderhoud). De schuimblusvoertuigen van Velzen en Zaanstreek/Waterland nemen de functie over. Deze komen ter plaatse op verzoek van de OVD nadat een eerste inzetplan gemaakt is Uitdraai AC: Verzoek van de OVD 2 units schuimblus 1 uit Krommenie en 1 uit Velzen. Bij een incident in het tankenpark is de kennis en kunde van de bedrijfsdeskundige onontbeerlijk. BAT heeft bovendien de beschikking over een bedrijfsbrandweer. De OVD wordt opgevangen aan de poort (18.37) en doorgestuurd naar de crisisroom van waaruit BP haar inspanningen aanstuurt. Daar zijn een vijftal BP medewerkers bijeen onder leiding van de plantmanager. Deze schetst een beeld van de situatie (OVD-verslag): Afbeelding 8: Tank 006 Het gaat om tank 006 in het noordelijke gedeelte met een inhoud van m3 benzine. Links staat tank 007 met nafta (k1). Rechts in een andere tankput tank 108 met dieselolie (k3). Het dak (floating roof) van 006 is scheef komen te liggen. Op het dak ligt product en in de tankput ligt benzine die via het dak in de put terecht is gekomen. De tank wordt momenteel leeg gepompt met een snelheid van 1700m3 per uur dat zou betekenen dat het pompen 20 tot 30 uur gaat duren. 17

18 De OVD geeft aan dat, overeenkomstig het bedrijfsnoodplan de omliggende bedrijven gewaarschuwd moeten worden. Bovendien moeten de convenant bedrijven aangesproken worden om schuimvormend middel ter plaatse te krijgen. (zie ook verslag crisisroom 18.38). Bovendien wordt afgesproken geen preventief schuim op te brengen (verslag crisisroom bijlage 10): Besluit: (nog) niet preventief afdekken ivm statische elektriciteit. Vervolgens besluit de OVD op de tank de situatie te verkennen. Met een voorman van BP en de Bev T voert de OVD een verkenning uit. In de tankput ligt een benzine/water mengsel. Via een trap aan de buitenzijde van de tank bereikt men de bovenzijde van de tank, het dak ligt scheef en staat voor 30 % onder product. Een benzinelucht is duidelijk waarneembaar. Met een explosie meter wordt max. 4% lel gemeten. B) Het overleg over de incidentbestrijding In de VC wagen In de VC wagen van de brandweer wordt vanaf periodiek multidisciplinair overlegd onder leiding van de HOVD. Deelnemers zijn (meestal) de havendienst, politie, brandweer, GHOR en BP. (bijlage 3). De plotters verzorgen op de gebruikelijke wijze de verslaglegging. Op 17 november vindt overleg plaats om 20.45, om en om Uitgangspunt in dit overleg is de voortgang van de incident bestrijding volgens de processen van de rampbestrijding. Voor de politie betreft dit in dit geval het afzetten van de het gebied. De activiteiten blijven beperkt tot het afzetten van de weg ter hoogte van de Sicilië weg en de Hornweg (rotonde) (logboek ). De GHOR is verantwoordelijk voor de geneeskundige verzorging. Tijdens dit incident beperken de werkzaamheden zich tot het ter voorbereiding op die taak en vragen van een opgave van op het terrein aanwezig personeel (Verslag plot ). De daadwerkelijke bestrijding van het incident (proces 2, bron- en effectbestrijding) is een verantwoordelijkheid van de brandweer. In dit geval worden de feitelijke werkzaamheden vanwege het technisch specialistisch karakter uitgevoerd in nauw overleg met het bedrijf BAT. Het overleg over de (uitwerking van de) bronbestrijding vindt feitelijk plaats in de crisisroom van BAT. Dit overleg staat beschreven in het verslag Logboek VC-wagen dat is opgenomen als bijlage. In de crisisroom De bestrijding van de calamiteit wordt door BAT gecoördineerd vanuit de crisisroom. In het periodiek overleg over de aanpak is de brandweer met een OVD vertegenwoordigd. Een aantal malen neemt ook de HOVD deel aan dit overleg. Dit overleg wordt voorgezeten door de directeur BAT. Naast brandweer Amsterdam schuiven in een latere fase van de bestrijding talrijke deskundigen en bijstandseenheden aan. Het Verslag crisisroom is als bijlage opgenomen (zie bijlage 10) In het beleidscentrum Er is niet opgeschaald naar het niveau van beleidscentrum. Wel is de piket functionaris OOV geïnformeerd. 18

19 19.00 Uitdraai AC: OOV ingelicht. Deze ambtenaar overlegt ook met de directie van BAT Verslag crisisroom: Piket ambtenaar OOV gesproken met RvI of burgermeester ingelicht moet worden Overig overleg Het incident heeft een aantal effecten, met name stankklachten, in de omgeving. Hiervoor is geen formeel platform beschikbaar. Individuele functionarissen wisselen telefonisch informatie uit over voorlichting naar publiek, gezondheidsrisico s, meetpunten, etc. C) De bronbestrijding Algemeen Doel is het ten tijde van een incident of calamiteit voorkomen, beperkten en bestrijden van de fysieke oorzaak en de daarmee samenhangende fysische effecten van het incident of de calamiteit (art 1 Brandweerwet 1985) Het basis idee voor de bronbestrijding betreft het leegpompen van de tank met het kapotte floating roof en het opzuigen van de in de tankput gemorste benzine. Het grootste risico is ontsteking van de benzine. Ontsteking zou mogelijk zijn door statische elektriciteit, een naderend onweer, of de beweging van het floating roof tijdens het leegpompen van de tank. In geval van ontsteking zal de brand geblust moeten worden door het opbrengen van schuim op de brandende benzineplas en koeling met water van de naast gelegen tanks. Op de dag is er daadwerkelijk sprake van onweer dreiging. In diverse verslagen is er sprake van het bellen met de KNMI, en de afstand tot onweersbuien. Een ten behoeve van de op het terrein aanwezig windmolens beschikbare onweer detectie systeem bewijst goede diensten. Gelukkig blijft het onweer op voldoende afstand. Verslag crisisroom 17/11/ RB belt KNMI voor weersvoorspelling OVD meldt weersverwachting hagel en onweer Windmolens laten draaien ivm onweersdetectie (correctie, molens staan stil maar gritspanning blijft erop) MJ, onweer radar meldt vaak onweer in omgeving Verslag crisisroom 18/11/ KNMI meldt OVD binnen 10 minuten buiten + onweer. Bovendien is men niet zeker van hoe de situatie van de tank zich ontwikkeld Verslag crisisroom 18/11/ Dak maakt geluid en zinkt langzaam en Vloeistof oppervlak op dak neemt toe. Uiteindelijk slaagt men erin om op dinsdag 22 november vrijwel alle benzine overgepompt te krijgen uit de defecte tank en is het gevaar geweken. De brandweer rukt dan weer in. Op vrijdag 25 november komt het bericht van BAT dat de tank helemaal leeg is. 19

20 In het vervolg zal de bron- en effectbestrijding worden beschreven aan de hand van 5 items: - De in de tankput gemorste benzine - Het leegpompen van de beschadigde tank - Het voorbereiden van de schuim inzet - Het aanwezig hebben van schuim - De effecten in de omgeving De in de tankput gemorste benzine Door een defect aan de tank is er - door BAT wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte toedracht - benzine via het regenwater afvoer in de tankput gelopen en zinkt het dak van tank 006. Deze lekkage wordt gestopt. Donderdag 17/ Verslag crisisroom: Spill gestopt en onder controle OVD verslag: De spill in de tankput wordt geschat op 25m3, het op zuigen door tankwagens gaat ca 6 uur duren Logboek VC-wagen: Wat nu in de put zit zal worden leeggezogen duurt ca 2 uur Verslag crisisroom: Inschatten van grote van spill Logboek VC-wagen: Put is bijna leeg OVD verslag: Er zijn extra vacuüm wagens onderweg Verslag crisisroom: Pompen gestopt, wachten op inventarisatie spill, 1400m2, ong. 2cm dik = ongeveer 28 m 3 (later bijgesteld naar gemiddeld 1 cm = 14 m 3 ) en 3 vacuümtrucks van 10 cbm + 1 grote Minimaal 6 uur nodig om op te ruimen Logboek VC-wagen: Er is nog 28 m 3 (later bijgesteld naar gemiddeld 1 cm = 14 m 3 ) in de tankput, duur nog 6 uur om dit er uit te halen Vrijdag 18/11 Logboek /2005, shift 3, de vac truck gereed # 23i (laatste melding van vac truck bm) Verslag crisisroom: Spill is opgelost door Hollander Maandag 21/ Incidentverslag AGS: en de tankput was al preventief ondergeschuimd OVD verslag: De tankput is preventief ondergeschuimd, de schuimlaag wordt niet continue bijgehouden 20

21 Afbeelding 9: AGS in actie bij BP Waarneming Brandweer Amsterdam speelt geen rol van betekenis in het opruimen van de spill. Het leegpompen van de beschadigde tank Er wordt snel een begin gemaakt met het leegpompen van de beschadigde tank. Donderdag 17/ Verslag crisisroom: Start uitpompen tank #006 naar #001, met ga Logboek VC: In de tank is m3 benzine aanwezig. Leeg pompen zal ca uur in beslag nemen OVD verslag: Er wordt gepompt met 1.700m3/uur Logboek: Er wordt gepompt met m3 benzine per uur. Duur berekening leegpompen is gaande. Er ontstaat echter een probleem als het dak niet mee zakt met het vloeistof niveau in de tank. Men besluit het pompen te stoppen Verslag crisisroom: Dak blijft hangen, niet stabiel, uitpompen gestopt, iedereen ingeroepen voor overleg OVD verslag: Er is gestopt met pompen omdat het dak schever is gaan hangen Logboek VC-wagen: Leegpompen is gestaakt ivm schuinhangen van dak in de tank. Door het wringen van het dak staan slangen en leidingen onder spanning. Deze zijn losgehaald Vrijdag 18/ Logboek VC-wagen: Engelse specialist is op het dak geweest, trap zit vast door blusleiding Logboek VC-wagen: Er zit nu iemand boven op het dak de appendages te ontkoppelen. 21

22 Nadat de belemmeringen zijn weggehaald wordt besloten verder te gaan met pompen. De voorbereidingen voor een eventuele blussing dienen dan wel te zijn afgerond en getest. Een deel van die voorbereidingen betreft het aanwezig hebben van voldoende schuim en de mogelijkheid het schuim op te brengen op het dak van de tank. Het waterkanon dat BP daarvoor beschikbaar heeft geeft wat problemen. Naar de mening van BP stond de nozzle niet goed afgesteld. Derhalve is het kanon in de tankput geplaatst om alsnog aan de benodigde worplengte te komen. Dit kon volgens BP veilig gedaan worden omdat er een tweede schuimkanon stand-by stond Verslag crisisroom: RM Wachten met pompen, nog wat logistieke problemen, duurt nog 30 tot 60 minuten en RvI geeft voorkeur om onmiddellijk te starten wanneer schuim uitgeladen is. Alles wat uitgepompt is, is uit de tank mocht er wat mis gaan bij het vallen van het dak Logboek VC-wagen: Alles staat klaar, dan proefdraaien met het schuimkanon. Daarna kan men beginnen met afpompen Verslag crisisroom: testen worplengte schuim kanon Logboek VC-wagen: Geen veranderingen, kanonnen getest, aftanken kan elk moment beginnen Verslag crisisroom: MJ Kanon heeft te weinig worplengte vanwege te veel drukverlies 10 bar drukverlies van de boot. Afbeelding 10: IBC s met SVM voor tank 006 In het verslag van de Havendienst staat het als volgt genoteerd: Op vrijdagochtend is in overleg met de brandweerofficier eerst de volledige bluscapaciteit getest voordat toestemming zou worden verleend voor het leegpompen van de tank. Hierbij bleek dat de bigfoot in de huidige opstelling onvoldoende worp opbracht om de tanktop van tank 006 te bedekken met schuim. 22

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT)

INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT) INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT) Tony Heer (VRR) Hans Buurman (GB) November 13, 2014 Brandweer en de PGS 2 Reageer #brandweerbrzo Inhoud presentatie Beschrijving MOT (TH) Vergunningsituatie (TH)

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Controlelijst Intern noodplan met toelichting De kolom gegevens en beschrijvingen biedt de letterlijke tekst van Brzo 1999 bijlage IV. De

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015 B.10.1 Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden Hieronder een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer. Per bedrijf is

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Industriële brandbestrijding

Industriële brandbestrijding Industriële brandbestrijding Het IFV bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit tekstboek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Inhoud presentatie Kennisniveau t.a.v. biologische agentia Algemene veiligheidsregels Bespreken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 222A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Bevelvoerder, tekstboek OGS Inleiding Deze achtergrondinformatie gaat over

Nadere informatie

Wat kan de kennistafel LNG hierin betekenen?

Wat kan de kennistafel LNG hierin betekenen? Landelijk Informatiepunt Omgevallen Gevaarlijke Stoffen Het gedrag van LNG bij incidenten Wat kan de kennistafel LNG hierin betekenen? 7-9-2016 Marco van den Berg 1 Kennistafel LNG Relevante kennis verzamelen

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje)

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje) Grote brand : Leren we van ongevallen? NVRB, Agenda De casus: Wie is (filmpje) Wie was (nog een filmpje) Het onderzoek Rol in Onderzoeksraad voor Veiligheid Het onderzoek zelf Beschouwing van: Vergunningverlening

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS)

Specialisten van de VRU. Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) Specialisten van de VRU Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) Utrecht is een knooppunt van vitale transportroutes over de weg, het spoor en het water, waarover ook grote volumes gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen lekkage tankwagen Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen Melding Op 21 mei, om 14.05 uur, krijgt u als bevelvoerder de melding dat een voorbijrijdende auto een explosie heeft gehoord en roodbruine dampen ziet

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Electriciteit op het spoor Alternatieve energiebronnen Electriciteit op het spoor en in het wegvervoer Nederlandse spoor heeft 2 soorten bovenleidingen. Betuwelijn 1-1500 V reguliere spoor (Merwedelingelijn)

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Argos Oil Terminal Wageningen. Aanwijzing bedrijfsbrandweer onder hoogspanning

Argos Oil Terminal Wageningen. Aanwijzing bedrijfsbrandweer onder hoogspanning Argos Oil Terminal Wageningen Aanwijzing bedrijfsbrandweer onder hoogspanning 2 Inhoud Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Argos Oil: locatie, omgeving en activiteiten Bedrijfsbrandweerscenario

Nadere informatie

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Rook bij brand Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007 Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Presentatie De brand Meten en maatregelen Communicatie Feiten en beeld;

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Veiliger Lossen. Autogas (LPG) bij tankstations!

Veiliger Lossen. Autogas (LPG) bij tankstations! Veiliger Lossen Autogas (LPG) bij tankstations! Moment van de BLEVE uitgesteld door hittewerende bekleding op de tankwagen en door verbeterde vulslangen oktober 2010 Doelstelling presentatie De regionale

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Regionale nieuwsbrief recreatiepark Fort Oranje, nr. 1

Regionale nieuwsbrief recreatiepark Fort Oranje, nr. 1 Regionale nieuwsbrief recreatiepark Fort Oranje, nr. 1 Aan Van Leden gemeenteraden van de 26 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant Voorzitter veiligheidsregio, dhr. P.G.A. Noordanus

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn 1. Overzicht Incident 30 april 2017 Verward persoon Gemeente Hoorn GRIP 1 Omschrijving Dit incident start op 30 april 2017 om 04.20 uur met een

Nadere informatie

Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg

Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg 10 mei 2016 Steller: F. Blaauw Versie 1.0 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING Eurotank Amsterdam B.V.

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Introductie Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met een update over AYMA. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het uitwerken van inzetplannen,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

BRANDWEER MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BRANDWEER MIDDEN- EN WEST-BRABANT C2000 versie 1 24-10-05 Inhoud Algemene informatie: Operationeel verbindingsnetwerk voor de operationele diensten waarvan gebruik gemaakt wordt door: - Brandweer - Politie - GHOR / GGD - Marechaussee Alarmering

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ

BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ CBRNe Multi CBRNe meerdaagse op 16 en 17 oktober 2012 te Ossendrecht Wil & Dick Onderwerpen Landelijke organisatie OGS Diverse piketten brandweer Meetapparatuur brandweer

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 -

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 - Nijnnegen reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ Gemeente Afdeling Stadsontwikkeling T.a.v. dhr. MuntjeweriT PB9105 6500 HG NIJMEGEN clnr.;'>.iii'.: afycuaan: )MEN 2 2 AUG 2013 NIJME:GEN Prof. Bellefroidstraat

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten landelijke afspraken implementatie PGS

Nadere informatie

Resultaten Workshop IBGS

Resultaten Workshop IBGS De meeste aandacht ging duidelijk uit naar het vuilwerkpak; daarover maakt men zich de meeste zorgen, zie tabel Veel discussie over inzet bedrijfsbrandweer buiten terrein: variërend van laat het over aan

Nadere informatie

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Nota beantwoording Overlegreacties ex art. 3.1.1. Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Gemeente Zoetermeer Augustus 2016 Het concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 is in het kader

Nadere informatie

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer BIJLAGE 5 Externe veiligheid, advies Regionale brandweer Gemeente Deventer/Milieu en RO-aanpak Havenkwartier bijlage 5 MD-DE20100089-1 - Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Wat doet een GAGS bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op de weg? Henk Jans, Vz GAGS platform

Wat doet een GAGS bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op de weg? Henk Jans, Vz GAGS platform Wat doet een GAGS bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op de weg? Henk Jans, Vz GAGS platform Wie ben ik: Henk Jans Wat ben ik: milieuarts chemicus gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Nadere informatie

Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013

Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013 Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013 Auteur (s) :G.J. Gerritsen Afdeling :Haven en Industrie Bureau :Vergunningen Industrie Documentnummer

Nadere informatie

Bestuurlijk. Verantwoording

Bestuurlijk. Verantwoording Bestuurlijk Voor u ligt het rampbestrijdingsplan voor Varo Energy Tankstorage B.V. (voorheen Argos Storage B.V.) Terminal Hengelo (Varo), Aardoliestraat 5 te Hengelo. In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst

Nadere informatie

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden TELINSTRUCTIE Wie? REEËN Wat? IN UTRECHT Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden januari 2013 INTRODUCTIE Voor u ligt de telinstructie reeën zoals tot stand gekomen in

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Strategie en tactiek bij natuurbrand

Strategie en tactiek bij natuurbrand Strategie en tactiek bij natuurbrand Oefenkaart 464C 464D 465C 465D Lesstof Bevelvoerder, Soorten Incidenten, hoofdstuk Natuurbrand Overige bronnen Syllabus Natuurbrand, maatwerkproduct voor VRBZO Inleiding

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie