MIP3-project FlexCold

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIP3-project FlexCold"

Transcriptie

1 12/10/2011 MIP3-project FlexCold Projectoverzicht

2 Topics» VITO, onderzoekspartner in FlexCold» Project FlexCold» Smart Grids Flanders: VIS-traject 12/10/2011 2

3 Topics» VITO» Project FlexCold» Smart Grids Flanders: VIS-traject 12/10/2011 3

4 Korte voorstelling van VITO» Toonaangevend Europees, onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum gevestigd in Vlaanderen» Actief in duurzame technologieën op het vlak van» energie» milieu» materialen» aardobservatie» Resulterend in» intelligente en kwalitatieve oplossingen competitief voordeel voor bedrijven» objectief onderzoek, studie en advies toekomstig beleid voor industrie en overheid» Samenwerking met» onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, onderzoekscentra,...» industrie en sectororganisaties» overheden op regionaal, nationaal en internationaal niveau» NV met autonome Raad van Bestuur» > 600 medewerkers 12/10/2011 4

5 Sites Greenbridge» FCA» West-Vlaanderen Gent» KMO» Oost- Vlaanderen Berchem» MIP2» VBBV» VBAV Mol» Hoofdkantoor» Transitie, Milieu, Materialen, Aardobservatie» KMO Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant EnergyVille» Duurzame energie 12/10/2011 5

6 Samenwerkingsmodellen Strategische projecten Samenwerkingsmodellen Contractonderzoek Technologietransfer Open innovatie 12/10/2011 6

7 8 Activiteitsdomeinen Milieurisico & gezondheid Transitie energie & milieu Activiteitsdomeinen Milieanalyse & technologie Materiaaltechnologie Aardobservatie Ruimtelijke milieuaspecten Energietechnologie Scheidingsen conversietechnologie 12/10/2011 7

8 Energietechnologie 1. Intelligente gebouwen 2. Thermische opslag 3. Intelligente PhotoVoltaics & Elektrische opslagtechnieken 4. Grid connected vehicles 5. Energy management - Intelligator 6. E-market 7. ICT voor Smart Grids => Slimme energie (elektrisch en thermisch) in smart grids: flexibiliteit! 12/10/2011 8

9 Topics» VITO» Project FlexCold» Smart Grids Flanders: VIS-traject 12/10/2011 9

10 FlexCold» Haalbaarheidsstudie: Intelligente inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie => afstemming tussen groene energieproductie en de energievraag van het koel- en vrieshuis» Flexibiliteit = flexibele energiebuffer capaciteit = gebruik van de thermische massa om tijdelijk koude in op te slaan 12/10/

11 Probleemstelling 12/10/

12 Probleemstelling Koel & Vriessector verbruikt zeer veel energie Energiekosten zijn belangrijkste kostenfactor Wegen op concurrentiepositie v/d sector + lage marges Gevaar voor uitvlagging activiteiten naar FR, NL & DE EU doelstellingen: 13% hernieuwbare energie tegen 2020 in België Aandeel elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zal toenemen Wind- en zonne-energie Lagere voorspelbaarheid Moeilijk controleerbaar Problemen bij evenwichtsverantwoordelijken: hoger onbalansrisico bij hernieuwbare energie Congestieproblemen op de netten 12/10/

13 Voorgestelde oplossing Betere afstemming tussen vraag en aanbod enorm belangrijk Verschuiven of uitstellen van elektriciteitsverbruik bij koel- en vrieshuizen: enorme thermische buffer / thermische massa, vooral door gestockeerde producten temperatuurvenster (vb tussen -18 C en -22 C) tijdelijke koude-opslag soms reeds toegepast: verschuiving van normale uren naar stille uren Case: cluster van sectoren met veel koel- en vrieshuizen onbalans hernieuwbare energieproductie van Scholt Energy Control 12/10/ pagina 013 I 12/10/2011

14 Antwoord op vragen (1)» Welke onbalans tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit stelt er zich momenteel en hoe groot wordt deze onbalans bij uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie? Hoe fluctueert deze onbalans in functie van de tijd? Zijn er periodes met hogere kansen op onbalans? Welke kosten zijn er momenteel verbonden aan onbalans? Wat kan gedaan worden om de onbalans in eerste instantie te reduceren zonder te raken aan de doelstelling om tegen 2020 aanzienlijk meer hernieuwbare energie op de netten te plaatsen?» Welke flexibiliteit kan een koel- of vriesopslagruimte aanleveren? Kan het verbruik van de koelcompressoren verschoven worden naar periodes met een hoog aanbod aan hernieuwbare energie en kunnen de installaties gereduceerd werken of uitgeschakeld worden tijdens periodes met lage productie aan hernieuwbare energie? 12/10/ pagina 014 I 12/10/2011

15 Antwoord op vragen (2)» Welke parameters bepalen de flexibiliteit van een koel- en vriesopslagruimte? Binnen welk temperatuurvenster dient de opslagruimte gehouden te worden om geen afbreuk te doen aan de productkwaliteit? Is er een relatie tussen het type product en het venster waarbinnen de temperatuur moet blijven? Speelt de belading van de opslagruimte een belangrijke rol bij de bepaling van de flexibiliteit?» Hoe wordt de koudefactor (verhouding van de koudeproductie en het elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie, een maat voor de efficiëntie van de koelinstallatie) beïnvloedt door het flexibel aansturen van de koelinstallatie? Wat is het eventuele meerverbruik indien dieper dan nodig gekoeld wordt? Kan dit meerverbruik gecompenseerd worden door een lagere productie via klassieke fossielgestookte centrales, waardoor de totale CO2-uitstoot lager wordt vergeleken met een klassieke aansturing van de koelinstallatie? 12/10/ pagina 015 I 12/10/2011

16 Antwoord op vragen (3)» Hoe groot moet een cluster van koel- en vriesopslag zijn om een deel van of de volledige onbalans van een energieleverancier weg te werken? Kan een kleine cluster al toegevoegde waarde leveren of moet er een grote cluster geselecteerd worden? Hoe kan de afstemming gebeuren tussen bedrijven in een cluster? Met welke randvoorwaarden binnen een bedrijf moet hierbij rekening gehouden worden?» Hoe kan een win/win situatie ontstaan tussen een energieleverancier met een (groot) aandeel hernieuwbare energie in zijn gamma en de sector van koel- en vriesopslag? Wat is de toegevoegde waarde van het slim aansturen van de betreffende energieverbruikers? Hoe kan de afstemming gebeuren tussen productie van hernieuwbare energie en het flexibel gebruik van deze energie? 12/10/ pagina 016 I 12/10/2011

17 Antwoord op vragen (4)» Welk business model dient ontwikkeld te worden om de concepten uit het project te realiseren? Welke actoren (elektriciteitsleverancier, elektriciteitsproducenten, bedrijven uit de koel- en vrieshuisindustrie, ) zijn allemaal betrokken bij dit business model? Welke uitwisselingen moet gebeuren tussen deze actoren? Is het business model economisch haalbaar, m.a.w. hebben alle actoren voordeel bij het business model? Wat zijn de baten en kosten voor de verschillende actoren? Hoe kan de toegevoegde waarde van het aanwenden van de flexibiliteit uit koel- en vriesopslag verdeeld worden over de verschillende marktpartijen?» - Welke investeringen zijn er nodig om een dergelijke afstemming tussen energieleverancier en flexibele verbruikers te realiseren? Wat is er nodig aan hard-, software en communicatiemiddelen? Wat zijn mogelijke andere praktische punten waarop gelet moet worden bij de implementatie van een dergelijk systeem? 12/10/ pagina 017 I 12/10/2011

18 Antwoord op vragen (5)» Wat zijn eventuele technische en niet-technische hinderpalen om dit te realiseren? Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om met de barrières om te gaan? 12/10/ pagina 018 I 12/10/2011

19 Werkpakketten WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag WP2 Analyse van de onbalans bij hernieuwbare energieproductie WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag WP4 Barrières voor de implementatie en aanbevelingen WP5 Business Modellering WP6 Coördinatie en disseminatie 12/10/ pagina 019 I 12/10/2011

20 Werkpakket 1 WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag 1. Selectie van vijf koel- en vriesopslagruimtes (type, grootte, type product, temperatuurvenster, meetgegevens, ) 2. Analyse van parameters die impact hebben op flexibiliteit (type koelinstallatie, type product, belading, verpakkingsmethode,.) 3. Analyse van mogelijke flexibiliteit (uitstel, geforceerd inschakelen) 4. Analyse van de impact van het flexibel aansturen van de koel- en vriesopslagruimtes op energieverbruik en energieefficiëntie 5. Productlijst met bewaartemperatuur en mogelijke toelaatbare variatie in temperatuur 12/10/ pagina 020 I 12/10/2011

21 Werkpakket 2 WP2 Analyse onbalans bij hernieuwbare energieproductie 1. Bepaling typische portofolio van een evenwichtsverantwoordelijke 2. Bepaling van drie mogelijke scenario s (beperkt, gemiddeld en maximaal aandeel oncontroleerbare hernieuwbare energie) 3. Bepaling van hoeveelheid onbalans (D-1, D) D-1 (dag op voorhand): voorspelde afname/injectie op kwartierbasis van de gekozen portfolio voor de drie scenario s D (dag zelf): werkelijke afname/injectie op kwartierbasis van de gekozen portfolio voor de drie scenario s 12/10/ pagina 021 I 12/10/2011

22 Werkpakket 3 WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag 1. WP1 en WP2 vormen de basis voor dit werkpakket 2. Analyse van vraag naar flexibiliteit en aanbod aan flexibiliteit via koel- en vriesopslag 3. Bepaling van de grootte van de cluster voor de drie scenario s 4. Bepaling toegevoegde waarde van het intelligent aansturen van koel- en vriesopslag 5. Bepaling van de Capex en Opex 12/10/ pagina 022 I 12/10/2011

23 Werkpakketten 4, 5, 6 WP4 Barrières voor de implementatie & aanbevelingen 1. Oplijsting van mogelijke technische barrières 2. Oplijsting van mogelijke niet-technische barrières 3. Mogelijke aanbevelingen 4. Mogelijke steunmechanismen WP5 Business Modellering 1. Identificatie van en interactie tussen de betrokken actoren 2. Kosten-batenanalyse voor elk van de actoren 3. Traditionele investeringsanalyse 4. Nieuw business model voor de drie scenario s WP6 Coördinatie en disseminatie 12/10/ pagina 023 I 12/10/2011

24 Partners» BVBVK Beroepsvereniging der Belgische Vries- en Koelnijverheid» FGBB Federatie van Grote Bakkerijen van België» VIP Industriële Pluimveeslachterijen» Fenavian Nationale federatie der fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven» Febev Federatie Belgisch Vlees» Scholt Energy Control» SKT» Datapolis» EnergyICT» VITO 12/10/

25 Toepassingsmogelijkheden Sectorfederaties koel- en vriesopslag: Hoog verbruik aan elektriciteit => gebruik maken van flexibiliteit Verduurzaming van de activiteiten beperking milieuimpact Optimale afstemming tussen verbruik en hernieuwbare energie productie Energieleverancier: Hoog aandeel aan duurzame energieproductie Verbetering van de optimale afstemming tussen productie en verbruik beperking van de onbalans Marktconformere tarieven voor hernieuwbare energie producenten 12/10/ pagina 025 I 12/10/2011

26 Toepassingsmogelijkheden Systeemintegrator koel- en vriessystemen: Inspelen op vragen van klanten naar flexibel aansturen van koel- en vriessystemen Inspelen op vragen van klanten naar energieefficiëntieverhoging en verduurzaming van de activiteiten Systeemintegrator industriële processen: Inspelen op vragen van klanten naar flexibel aansturen van industriële processen Momenteel reeds afstemming van individuele pv-installatie en koelcompressoren Systeemintegrator smart grid systemen: Sluit aan bij activiteiten rond Energy Management Systems Toevoegen van Active Demand Side Management verhoging rechtstreeks gebruik hernieuwbare energie Installatiebedrijven 12/10/ pagina 026 I 12/10/2011

27 Planning Start project (01/01/2012) Werkpakketten WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag WP2 Analsyse van de onbalans bij hernieuwbare energieproductie WP3 Technische en economische haalbaarheid WP4 Barrières voor de implementatie en aanbevelingingen WP5 Business Modellering WP6 Coördinatie en disseminatie Maand /10/

28 Verdere stappen Haalbaarheidsstudie = FlexCold Indien haalbaar: Proefprojecten Implementatie op grotere schaal => volgen implementatie van smart grids 12/10/ pagina 028 I 12/10/2011

29 Topics» VITO» Project FlexCold» Smart Grids Flanders: VIS-traject 12/10/

30 Smart Grids Flanders (SGF)» Smart grids: slimme energienetten» Drie themagroepen:» Grid Intelligence: slimme netten» Grid Connected Vehicles: slimme voertuigen» Home Intelligence: slimme huizen» +70 leden 12/10/

31 Smart Grids Flanders: VIS-traject» IWT subsidie: VIS-traject => kennisverspreiding in groep van bedrijven/organisaties» Vraaggedreven» In te dienen tegen 01-dec-2011» Voorstel onderwerp:» Slimme toestellen (HVAC, thermisch energetische toestellen) inkoppelen in de smart grid => kennis van smart grids en gerelateerde informatica en telecommunicatie naar HVACsector (installatie, onderhoud, vervanging) 12/10/

32 Smart Grids Flanders: VIS-traject» De fabrikanten leggen een traject af om hun producten te verruimen van klassieke producten naar smart grid ready producten» De installateurs leggen een traject af om hun business te verruimen van klassieke HVACinstallateur naar een installatiebedrijf dat multitechnieken aanbiedt en alsdusdanig een soort van one-stop-shopping concept kan aanbieden aan zijn klanten (zowel residentieel als daarbuiten) => Is dit interessant voor u en uw bedrijf? 12/10/

33 Vragen? Erik De Schutter Smart Grids Innovation Developer VITO NV Boeretang 200, 2400 MOL, België Tel GSM Bezoek onze website: 12/10/

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen De integratie van hernieuwbare energie, de toenemende elektrificatie en de evoluties op vlak van

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Het energiemarktmodel

Het energiemarktmodel Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? 1 Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? Rapport Datum: 7 februari 2013 Werkpakket

Nadere informatie

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013 / Faculteit Electrical Engineering Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT Where innovation starts Intreerede prof.dr. René Kamphuis Slim bedrijf van

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2013 Datum 07.01.2014 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 20 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE De rol van de eindgebruiker in relatie tot systeemintegratie 2 3 De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie Advies aan de topsector Energie Berenschot Joost

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

DE ENERGIE TRANSITIE

DE ENERGIE TRANSITIE DE ENERGIE TRANSITIE 1 DE ENERGIETRANSITIE In de huidige Europese energie sector zijn drie parallelle trends waar te nemen. Ten eerste decentralisatie, waarbij steeds groter wordende hoeveelheden decentrale

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt

Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO + Gezamenlijk programma Zonne energie in Gebouwde Omgeving TKI s Solar Energy + EnerGO Versie: 30 maart 2013 / 3 juli 2013 tender tabel Pagina 1 van 24 Pagina

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Solar & Smart Energy Solutions Innovaties rondom opwekking van zonnestroom, warmte en koude, energiebesparing, en integratie en intelligente sturing

Nadere informatie

VISIE LOKALE ENERGIE

VISIE LOKALE ENERGIE VISIE LOKALE ENERGIE 1. Aanleiding 2. Het fundament Afbakening Stand van zaken en potentieel 3. De visie Mogelijke gevolgen Lokale energie en energiebeleid 4. Het beleid Lopende acties Voorstel voor vervolgacties

Nadere informatie

Werkgroep Topsector Energie: Voorselectie focusonderwerpen Januari 2011

Werkgroep Topsector Energie: Voorselectie focusonderwerpen Januari 2011 Werkgroep Topsector Energie: Voorselectie focusonderwerpen Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Focusonderwerpen... 6 2.1 Gebouwde omgeving... 6 2.1.1 Toekomstvisie en doelstellingen... 6 2.1.2

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 De rol van de industrie in de energie transitie 1 juni 2015 Inhoud 1. Kennis-en Innovatieagenda 2016 2019; De rol van de industrie in energie transitie 3 1.1 Ambitie

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie