Notitie YURPS-lab Dieze Oost AanleidingYURPS-lab

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie YURPS-lab Dieze Oost AanleidingYURPS-lab"

Transcriptie

1 Notitie YURPS-lab Dieze Oost Programmaonderdeel van Platform31-partnerbijeenkomst De dag van stad en regio Datum: 17 januari 2013 Tijdstip: uur, met wijksafari/worldcafe-onderdeel uur Locatie: Creatieve cooperatie, Esdoornstraat 3, 8021 WB Zwolle AanleidingYURPS-lab Om de wijk Dieze Oost in Zwolle leefbaar en vitaal te houden wordt gewerkt volgens het organisch vernieuwen van de wijk met een hoge people-planet-profit ambitie. Het organisch vernieuwen is een stapsgewijze aanpak, waarbij het eindbeeld en de weg er naar toe nog niet tot in de detail zijn uitgewerkt. De wijkvernieuwing van Dieze Oost gaat van start in financieel andere tijden. Het is een testcase om de concrete handvatten voor een Stedelijke vernieuwing op uitnodiging uit te vinden. Welke partijen zijn bereid om met een propositie voor de wijkvernieuwing te komen? De partijen willen niet meer langer redeneren vanuit een vastgoedopgave, maar vanuit het gebied en haar gebruikers. Om te weten wat het gebied vraagt, welke doelen er gerealiseerd moeten wordt de PPP-methode gebruikt. Duurzaamheid is dan het leidende principe. Waar is de dynamiek om te vinden om die doelen te bereiken? Het vraagt van partijen dat zij goed nadenken hoe een thema/initiatief kan bijdragen aan andere thema's/initiatieven, maar ook hoe ze aan alle P's kunnen bijdragen. Waar liggen de kansen waar bekende en nog onbekende stakeholders aan de slag gaan? Worden er nog partijen en mogelijke co-producten worden over het hoofd gezien? Gaat het thema energie voor het vliegwieleffect zorgen, of zijn er ook nog andere thema s? De YURPS (netwerk van Young Urban and Regional Professionals) zijn uitgenodigd om mee te denken over organisch vernieuwen met duurzaamheid als leidend principe om tot nieuwe investeringsmogelijkheden en plannen voor de wijk te komen. Vervolgens is dan de vraag welke faciliterende rol pakken de gemeente en-of corporaties op zich en wat mogelijke proposities van stakeholders in de wijk kunnen zijn. In deze notitie is achtergrondinformatie opgenomen over de wijk, de ambities en gemaakte keuzen en staat de vraag uiteengezet. In de bijlagen zijn de ideeën en scenario s van twee jaar geleden over het duurzame aanpak en de bijbehorende waardecreatie opgenomen. 1

2 Dieze Oost Dieze-Oost is gelegen in de grotere wijk Diezerpoort, ten noorden van de Zwolse binnenstad. Diezerpoort, dat in totaal zo n inwoners en woningen telt, is een ware lappendeken van buurten die in verschillende perioden zijn gebouwd. Dieze-Oost is tussen 1955 en 1970 gebouwd, Dieze-West en de Indische Buurt dateren grotendeels van voor de oorlog. Dieze-Oost biedt met ruim 1900 woningen onderdak aan circa 3500 bewoners. De woningvoorraad is tamelijk divers qua woningtypes: portiekflats en maisonnettes, maar ook eengezinswoningen. Wel zijn de woningen over het algemeen goedkoop. De Zwolse corporaties SWZ en deltawonen hebben respectievelijk 770 en 670 van de 1900 woningen in beheer (75%). De overige woningen zijn particulier bezit (25%). Het overgrote deel hiervan bevindt zich in de sociale huursector. Dieze-Oost heeft de functie van starterswijk op de Zwolse woningmarkt: het is (in figuurlijke zin althans) de poort van Zwolle. In het Zwolse woningaanbod neemt Dieze-Oost qua bevolkingssamenstelling een bijzondere positie in. De relatief kleine en vaak verouderde woningen vormen met hun lage huren een ideaal onderkomen voor starters en mensen met lage inkomens. Dit weerspiegelt zich in de bewoners: bijna 60 procent is alleenstaand, de leeftijdsgroep is sterker vertegenwoordigd dan elders in Zwolle, en 40 procent van de bewoners valt in een lage inkomenscategorie. Door het beperkt aantal eengezinswoningen is het percentage gezinnen met kinderen slechts 10 procent. Tot slot is met 27 procent het aantal bewoners dat aangeeft te willen verhuizen, zodra de kans zich voordoet, driemaal hoger dan in de rest van Zwolle. De wijkbewoners Diezerpoorters houden van hun wijk. Ze prijzen de ruimte, het groen, het gevarieerde karakter, zijn tevreden over buurt en buren. Maar wijkbewoners zijn ook bezorgd. De leefbaarheid in de wijk brokkelt af. De sociaal-maatschappelijke situatie is uitermate kwetsbaar. Er wonen relatief veel mensen met een zwakke inkomenspositie en de doorstroming is groot. Een groot aantal ouderen hebben in toenemende mate zorg nodig. Buurtverbanden, zoals die bestonden, zijn verzwakt. Bewoners hebben last van elkaar, de wrijvingen tussen buurtbewoners nemen toe en de politie moet steeds vaker uitrukken bij overlast. De hulpverleners in de wijk constateren een toename van problemen bij gezinnen. Vaak stapelen deze zich op: werkloosheid, voortijdig schoolverlaten, verslavingsproblemen, schulden, criminaliteit en huiselijk geweld. De wijk komt deze situatie niet te boven op eigen kracht. Na een aanvankelijke insteek via de stedenbouwkundige/fysieke kant is met de ontwikkelingsvisie Diezerpoort ben ik in 2009 veel meer ingezet op een sociaal- maatschappelijke benadering. Voor alle partijen waaronder de corporaties die hun plannen voor de wijk al klaar hadden liggen 2

3 betekende dit een omslag in het denken. Vijf centrale ambities werden benoemd, op basis van gesprekken met de bewoners: - sociaal krachtig, - levensfase-proof, - gezonde leefomgeving, - stedelijke pionier: welkom! - authentieke wijk. Het buurtperspectief op hoofdlijnen: Het buurtperspectief is opgesteld vanuit hoofdzakelijk een vastgoedperspectief. Het is de wens deze te verbreden. Sociaal Sturen op bewonersmix: starters maximeren op 55% faciliteren van een nieuwe generatie gewortelden: gezinnen verminderen van immobielen door te investeren in de individuele bewoner betere afstemming over verantwoordelijkheden bij aanpak probleemgevallen Dit mag maximaal voor 10% ten koste gaan van de sociale huurwoningen. Fysiek Behoud van het karakter van de buurt: o stedenbouwkundige structuur; o beeldkwaliteit architectuur; inzetten op duurzaamheid door te investeren in levensloopbestendige woonvormen én het gebruik van duurzame energiebronnen, materialen en huidige woningen. Economisch Hart voor de buurt de strategische zone versterken door daar de bedrijvigheid te concentreren en te laten aansluiten op Simon van Slingelandtplein. Duurzaamheidsvisie Duurzaamheid is het leidende principe achter de aanpak van de fysieke, economische en sociale opgave voor Dieze Oost. De duurzaamheidsvisie uit oktober 2009 is de onderlegger voor de aanpak. Drie essenties uit deze duurzaamheidsvisie zijn van belang voor de wijkvernieuwing: 1. Duurzaamheid is het leidend principe. Hiermee wordt bedoeld dat alle inspanningen die in de wijk worden verricht er op zijn gericht bij te dragen aan de langdurige balans tussen people, planet en profit in de wijk, maar ook voor de omgeving. In feite dus meervoudige waardecreatie, waarbij waarde uitgedrukt kan worden in geld, bijvoorbeeld de waarde van een woning, of woonlasten. Maar tegelijk willen we waarde realiseren in termen van veiligheid, ecologische en natuurwaarde, zorgen voor elkaar, sociale waarden. People, Planet en Profit dus. 3

4 2. Het gebied en haar gebruikers staan centraal. Alle inspanningen zijn erop gericht meervoudige waarde (uitgedrukt in PPP) te creëren voor het gebied en haar gebruikers. Winst komt ten goede aan het gebied en haar gebruikers. Dat betekent dat de vastgoedopgave (van de woningbouwcorporaties) op zichzelf niet leidend is. Wel is het een veroorzaker van dynamiek in de wijk, en daarmee een kans om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, maar niet de enige. Ook ligt er een energieopgave, net als de wateropgave (klimaatverandering, deltaprogramma) die dynamiek kunnen veroorzaken. Maar ook initiatieven van bewoners om bijvoorbeeld te komen tot een stadslandbouwgebied moet worden gezien als dynamiek die, mits goed georganiseerd, kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Dieze-Oost; 3. Deze benadering stelt eisen aan de samenwerking tussen betrokken partijen in het gebied. De stelregel is dat technisch alles mogelijk is, de mate van duurzaamheid wordt bepaald door de mate van samenwerking. Tussen beleidsdisciplines, tussen overheden, tussen gemeente en maatschappelijke organisaties in het gebied, met bewoners. Co-creatie, coöperatief samenwerken in opdracht van en samen met het gebied en haar gebruikers. Van sectoraal naar integraal. De netwerksamenleving doet zijn intrede en die moet worden benut om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Dieze-Oost en haar omgeving. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de rol van een overheid? Niet langer centraal programmeren, plannen, ordenen en inrichten. Maar meer naar ontwikkelen, transformeren, condities creëren, organisch, verbinden, organiseren. Vragen aan de YURPS Minister Blok schreef op 11 december 2012 aan de Tweede Kamer dat leefbare wijken en steden een zaak is van burgers, bedrijven, corporaties en gemeenten. De structurele veranderingen in de maatschappij dwingen tot vernieuwend denken en handelen en het sluiten van nieuwe coalities. De steden in het hele land hebben daarom concrete handvatten nodig om stedelijke vernieuwing op uitnodiging te doen slagen. Op de YURPS-competentiedag werd onder de aanwezige jonge professionals de conclusive gedeeld om ook zelf voorbij het goede idee te komen en zelf een professioneel statement te maken. Dit lab kan hiervoor dienen als een volgende stap. De gemeente en corporatie SWZ en deltawonen vragen de YURPS om vanuit hun expertise hier verder op door te denken en een uitwerking voor te maken voor Dieze Oost. Wat is jullie beeld van organische vernieuwen met duurzaamheid als leidend principe en hoe leidt dit tot nieuwe investeringsmogelijkheden en plannen voor de wijk? Wat zijn levensvatbare proposities en welke faciliterende rol pakken de gemeente en-of corporaties. De vragen die bij de Zwolse partijen bij deze testcase stedeljke vernieuwing op uitnodiging spelen zijn: Waar liggen de kansen om de people-planet-profit ambitie waar te maken in Dieze Oost. Welke P s zijn er in dit gebied die moeten worden bediend Wat zou voor dit gebied bereikt moeten worden? Wat zijn de gebiedsdoelen Waar is dynamiek te vinden? Hoe kunnen deze bijdragen aan de gebiedsdoelen? Hoe breed kun je denken, hoe kun je proposities bundelen? Wat te denken van co-creatie? Welke stakeholders zijn er (nog meer)? Wat zijn haalbare proposities bij de betrokkenen in de wijk? Welke rol moet de gemeente op zich nemen en op wat voor wijze? Welke rol past bij de corporaties en op wat voor wijze? Wat moet de rol verdeling zijn? Wat is een faciliterende rol? 4

5 Bijlagen Duurzaamheidsvisie & Duurzaam diensten bedrijf Dieze Oost Adviesbureau TTE heeft in 2010 vijf scenario s opgesteld om de duurzaamheidsvisie in te richten. De duurzaamheidsvisie Dieze-Oost is opgebouwd in vijf scenario s, die in oplopend ambitieniveau van samenwerking zijn weergegeven. De vijf belangrijke actoren zijn de gemeente Zwolle, woningbouwcorporaties SWZ en deltawonen, energiebedrijf en de particuliere woningbezitters. Vanaf het eerste scenario wordt de samenwerking intensiever en structureel van aard. De balans geeft de voordelen voor de drie P's (People, Planet en Profit) weer ten opzichte van het vertrekpunt. Scenario's kunnen daarmee eenvoudig onderling vergeleken worden. Rekening houdend met de factor tijd is een doorkijk van 30 jaar gegeven. Wat is het effect van investeringen op de exploitatie (Profit) en wat is het effect op de CO2 uitstoot (Planet)? Scenario 1 Doorgaan op de ingeslagen weg Er vind afstemming plaats via een gezamenlijke stuurgroep. De wens tot duurzaamheid maakt ruimte voor innovatie in gebouwen (isolatie), op individueel gebouwniveau en in het nu voorzien bouwtempo. De gemeente begeleidt het proces volgens de standaard procedure. De duurzaamheidsbalans laat zien dat er winst geboekt wordt op alle fronten. De maandelijkse woonlasten dalen in 2035 met 200 Euro, de CO2 uitstoot daalt met 50% en het wooncomfort stijgt. 5

6 Scenario 2 Verdieping Woningbouwcorporaties gaan zelf contracten aan voor hun energievoorziening (warmte- en koudeopslag WKO) met energieleverancier(s). De gemeente zet haar kennis over ondergrond in en begeleidt woningbouwcorporaties bij de totstandkoming van hun energieconcepten. De duurzaamheidsbalans laat zien dat extra comfort (koeling) ontstaat door toepassing van WKO. De CO2 uitstoot neemt opnieuw met circa 50% af ten opzichte van scenario 1. De woonlasten blijven gelijk aan scenario 1, in de openbare ruimte zijn geen grote veranderingen waarneembaar. 6

7 Scenario 3 Energiek Woningbouwcorporaties zoeken samen een energieontwikkelaar/exploitant voor levering van energie. De verantwoordelijkheid voor het energiesysteem, zowel de aanleg als de exploitatie ervan ligt bij het energiebedrijf. Flexibiliteit in bouwplannen gaat omlaag door afspraken met de energieleverancier. De openbare ruimte is nodig voor het collectieve energiesysteem. De kwaliteit van de openbare ruimte neemt toe (openbare ruimte corporaties). De duurzaamheidsbalans laat zien dat er wederom winst geboekt wordt ten opzichte van de eerdere scenario s. De CO2 uitstoot daalt naar 0%, de overige aspecten blijven gelijk aan scenario 2. 7

8 Scenario 4: Duurzaam eiland De corporaties zetten samen een Duurzaam Diensten Bedrijf (DDB) op. Het DDB investeert in het energiesysteem en in ontwikkeling van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt energieproducerend. De duurzaamheidsbalans laat een CO2 uitstoot van 0% zien. In de wijk wordt zichtbaar (gebouwen, openbare ruimte) dat de gehele energievraag wordt opgewekt in de wijk. Bij een gunstig rentepercentage kan het DDB bovendien geld genereren voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte (middenkwaliteit). 8

9 Scenario 5 Duurzaam verweven met de stad Samenwerken betekent belangen van een gebied voorop zetten. De gemeente participeert ook, waardoor de gebiedsgrenzen vervagen. De corporaties zetten samen met gemeente een DDB op. Het DDB participeert ook in energieprojecten buiten Dieze Oost, om de druk op de openbare ruimte binnen de wijk te verlichten. De duurzaamheidsbalans verbetert ten opzichte van het voorgaande scenario, vooral op het gebied van profit. De openbare ruimte gaat naar een hoge kwaliteit en woonlasten kunnen met circa 150 Euro per huishouden per maand dalen. Dieze Oost is een wijk geworden waar kwalitatief hoogwaardig gewoond kan worden tegen lage woonlasten. 9

10 Meer lezen over Dieze Oost: - Gedroomd Diezerpoort, Richtingen en kaders voor natuurlijke wijkvernieuwing, november Ontwikkelingsvisie Nieuwstad Diezerpoort : Diezerpoort ben ik, Samenwerking sleutel voor duurzame herstructurering in Dieze Oost, artikel ROMmagazine, jan/febr Wijkbeschrijving Diezerpoort: Diezerpoort.html - Strategische beleidskeuze Dieze-Oost (postitioneringsstatement), november 2011 Relevante vakliteratuur - Terugploegen van maatschappelijke baten, creatieve vormen van stedelijke vernieuwing, Ecorys, juni 2012: - Toekomst waarde nu, Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling, Agentschap NL en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Essay stedelijke vernieuwing op uitnodiging, - Dossier Stedelijke vernieuwing op uitnodiging: Plattegrond Dieze Oost, Zwolle A: locatie van het YURPS-lab 10

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT

RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT GEDROOMD DIEZERPOORT Richtingen en kaders voor natuurlijke wijkvernieuwing RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT diezerpoort ben ik diezerpoort ben ik VOORWOORD Nelleke Vedelaar wethouder Gemeente Zwolle Voor

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie