OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V."

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V. Faillissementsnummer: F Rechter-Commissaris: thans: mw. mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier (voorheen: de heer mr. M. Pellikaan) Curator: de heer mr. M.L. Huisman Aanvrager: de stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid, de stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en de stichting Aanvullingsfonds WW voor de Bouwnijverheid Datum faillissement: 26 juni 2012 Datum verslag: 16 april 2015 Activiteiten onderneming: volgens uittreksel Kamer van Koophandel: algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw Personeelsleden: op datum faillissement: 10 Verslagperiode: 16 oktober 2014 t/m 16 april 2015 Bestede uren in verslagperiode: 3:12 Saldo boedelrekening: ,86 «dossnr» 1

2 1. Inleiding Bij vonnis van de Rechtbank Middelburg van 26 juni 2012 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V., gevestigd aan de Zuiddijk no. 9 te Hengstdijk. Enig aandeelhouder van de failliet is Daaf B.V. Enige aandeelhouder van die holding is de B.V.B.A. Bramapa uit België. Volgens de Kamer van Koophandel was de heer K.R.M. Krieckaert bestuurder van de failliet. De heer Krieckaert is begin januari dit jaar plotseling overleden. Er zijn gesprekken geweest met mevrouw Bockstaele-Krieckaert en de heer Compiet. Alle medewerking is verleend. Volgens verklaringen van de weduwe, mevrouw Bockstaele-Krieckaert, en van de heer Compiet, werknemer (boekhouding/financieel) van de failliet, bleek na het overlijden van de heer Krieckaert pas in volle omvang hoe slecht het bedrijf er financieel voor stond. De heer K.R.M. Krieckaert had volgens hen de laatste jaren ook privégeld gestopt in het bedrijf. Het aantal werknemers nam echter gestaag af. Na het overlijden van de heer K.R.M. Krieckaert zijn de lopende werken zo goed als afgemaakt. De failliet is aandeelhouder van de in België gevestigde Algemene Bouwonderneming Krieckaert N.V. Deze onderneming trad doorgaans als hoofdaannemer op en de failliet werd dan als onderaannemer ingeschakeld. Disclaimer: Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen ten opzicht van het vorige verslag worden schuin gedrukt weergegeven. «dossnr» 2

3 2. Inventarisatie 2.1 Directie en organisatie: In de dagelijkse praktijk werd de vennootschap na het overlijden van diens bestuurder geleid door mw. Bockstaele-Krieckaert en haar broer. Deze broer heeft zich na het overlijden van de bestuurder ontfermd over het bedrijf en ervoor gezorgd dat de lopende klussen werden afgewikkeld. Op datum faillissement zaten de meeste werknemers overigens al geruime tijd thuis. De failliet is gehuisvest op een terrein te Hengstdijk. Er is geen sprake van eigendom van de grond. Correctie: de failliet is eigenaar van een gedeelte van het terrein. Op dit perceel staat een (demontabele) loods. De overige gronden vallen in de nalatenschap van de overleden bestuurder. 2.2 Winst- en verlies: De jaarrekening over 2011 is niet gedeponeerd. De jaarrekeningen van de laatste jaren zijn opgevraagd bij de accountant. Volgens de cijfers uit de uittreksels van de Kamer van Koophandel nam het negatief eigen vermogen elk jaar toe en waren met name de kortlopende schulden fors toegenomen. 2.3 Balanstotaal: Per 31 december 2010: ,-- Per 31 december 2009: , Lopende procedures: Thans is niet gebleken dat er nog procedures lopen. 2.5 Verzekeringen: De verzekeringen liepen via tussenpersoon Witte-Boussen. Volgens de stukken waren vrijwel alle verzekeringen reeds geschorst in verband met wanbetaling. De tussenpersoon is «dossnr» 3

4 nog wel bericht dat de overeenkomsten opgezegd worden c.q. als beëindigd beschouwd dienen te worden. 2.6 Oorzaak faillissement: Het overlijden van de heer K.R.M. Krieckaert kan worden gezien als een oorzaak van het faillissement, maar het ging al jaren fors bergafwaarts ging met de onderneming. Het heeft er alle schijn van dat de heer Krieckaert, zonder hulp van een bank maar wel met privévermogen en tegen beter weten in, het bedrijf al enige tijd in de markt hield. De kantoorruimtes stonden vrijwel leeg en de opdrachten bleven uit. Uiteindelijk hebben de stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid, de stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en de stichting Aanvullingsfonds WW voor de Bouwnijverheid het faillissement aangevraagd. 3. Personeel 3.1 Aantal ten tijde van het faillissement: Ten tijde van datum faillissement waren er 10 personeelsleden in dienst. De arbeidscontracten zijn onmiddellijk na mondelinge machtiging van de rechter-commissaris met inachtneming van de geldende opzegtermijnen opgezegd en het personeel is geadviseerd zich te wenden tot het UWV. 3.2 Aantal werknemers in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 29 juni Werkzaamheden: Contact met mevrouw Bockstaele-Krieckaert en vooral met de boekhouder. Contact gehad met rechter-commissaris en het UWV. Beëindiging van arbeidscontracten. Vele malen ter «dossnr» 4

5 plaatse in Hengstdijk geweest om bewarende maatregelen voor te bereiden in voorloop op een te houden veiling. Voorts ter plaatse onderzoek gedaan in de administratie en papieren bij voertuigen en materieel geïnventariseerd. 4. Activa 4.1 Onroerende zaken: Het bedrijventerrein is niet in eigendom van de failliet. Er zou sprake zijn van pacht of huur, maar de curator heeft nog geen stukken gezien of ontvangen op dat punt. De failliet heeft wel een recht van vruchtgebruik blijkens de registers van het Kadaster. De failliet heeft een perceel in eigendom waarop een loods staat. Dit perceel wordt ingesloten door de overige percelen van het terrein die in de nalatenschap vallen van de overleden bestuurder. De failliet heeft een recht van vruchtgebruik ten aanzien van die percelen. Thans wordt onderzocht of de demontabele loods apart verkocht kan worden dan wel dat het perceel met loods tezamen te koop kan worden gezet met de percelen op het terrein die niet in de boedel vallen. In de laatste verslagperiode heeft nader overleg plaats gevonden met de advocaat van de weduwe van de overleden bestuurder alsook met een kandidaat-koper van de demontabele loods. Deze contacten zullen een vervolg krijgen. Er heeft ook een taxatie van de loods plaatsgevonden. In verslagperiode 14 januari 2013 t/m 16 april 2013 is er nader contact geweest met de advocaat van de weduwe en een kandidaatkoper betreffende de demontabele loods. Het ziet er thans naar uit die koper geen interesse heeft. Het lijkt dan in het belang van de boedel om samen met de weduwe het totale bedrijfsterrein te koop te zetten. Er is nader contact geweest met de advocaat van de weduwe in de verslagperiode 17 april 2013 t/m 15 juli Dit contact verloopt moeizaam. De curator beraadt zich. Ook is nader contact geweest met een andere kandidaat-koper. In de verslagperiode 15 juli 2013 t/m 22 oktober 2013 zijn er met diverse partijen nadere contacten geweest. Dit heeft nog niet geresulteerd in een transactie. Er is in de verslagperiode 22 oktober 2013 t/m 23 januari 2014 nader contact geweest met de makelaar van de weduwe van de overleden bestuurder. Doel is de percelen gezamenlijk te verkopen. Thans wordt gekeken onder welke voorwaarden het verkooptraject kan worden opgestart. In de verslagperiode 23 januari 2014 t/m 22 april 2014 is onder voorwaarden een opdracht gegeven tot verkoop. In de opdracht is opgenomen dat enige betaling uit de boedel en enige verkoop onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris is. «dossnr» 5

6 In de verslagperiode 22 april 2014 t/m 16 oktober 2014 is de in de boedel vallende onroerende zaak met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd. De netto opbrengst ad ,50 is in de boedel gevloeid. 4.2 Bedrijfsmiddelen: Op het bedrijventerrein werden diverse voorraden, inventaris, machines en voertuigen aangetroffen Verkoopopbrengst: Met toestemming van de rechter-commissaris en na overleg met de Belastingdienst zullen de roerende goederen via BvA-auctions geveild worden. De NTAB heeft een taxatierapport opgemaakt. Inmiddels zijn alle roerende goederen via een veiling verkocht. De opbrengst bedraagt ,55 incl. BTW. De kosten in verband met de veiling bedragen totaal incl. BTW 5.876,51. Er is ook gevaarlijk afval afgevoerd via een gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf wat het gevaarlijke afval heeft afgevoerd heeft meerdere keren om de inschakeling van de curator zijn kantoor verzocht. Er bleek meer en gevaarlijker afval op het terrein voorhanden te zijn dan eerder was ingeschat, zodat het bedrijf meerdere keren terug moest komen. Het afvalbedrijf is nog een aanvullend bedrag ad 1.247,12 betaald (totaal 2.000,-- ex BTW). De curator beschouwt dit punt als afgewikkeld. In de verslagperiode 16 oktober januari 2013 heeft het veilinghuis nog een aanvullend bedrag ad 283,14 in de boedel gestort. In de verslagperiode 14 januari 2013 t/m 12 april 2013 heeft het veilinghuis nog een aanvullend bedrag ad 47,80 in de boedel gestort. In de verslagperiode 17 april 2013 t/m 15 juli 2013 heeft het veilinghuis nog een bedrag ad 66,55 in de boedel gestort. 4.3 Voorraden/onderhanden werk: Er is thans niet gebleken van onderhanden werk. «dossnr» 6

7 4.4 Andere activa: In de kas is een bedrag van 278,98 aangetroffen. Nadien is door BvA-auctions nog een bankbiljet van 50,-- aangetroffen. 4.5 Werkzaamheden: De curator en zijn medewerkers hebben de activa geïnventariseerd en BvA alsook diverse opkopers benaderd. Er zijn onderhandelingen geweest met diverse betrokkenen, er is overleg geweest met de boekhouder en er is toestemming verzocht aan de rechtercommissaris. De curator en zijn medewerkers zijn meerdere malen ter plaatse geweest om de medewerkers van BvA te begeleiden, toelichting te geven en toegang te verschaffen. Ook is er (ter plaatse) contact geweest met het bedrijf wat het gevaarlijke afval heeft afgevoerd. Contact gehad met advocaat weduwe, inzage kadaster, et cetera. Diverse contacten met de advocaat van de weduwe en kandidaat-kopers. 5. Debiteuren 5.1 Omvang: Er zijn thans geen noemenswaardige debiteuren aangetroffen. 5.2 Opbrengst: Aan debiteuren is thans een bedrag ad 268,17 betaald. Bouwend Nederland en Post.nl hebben een bedrag van 505,17 respectievelijk 11,34 naar de faillissementsrekening overgemaakt. Het bedrag ad 505,17 is terugbetaald aan Bouwend Nederland wegens een onverschuldigde betaling (onmiskenbare vergissing). 5.3 Boedelbijdrage: Niet van toepassing. «dossnr» 7

8 5.4 Werkzaamheden: Bestudering administratie, overleg met de heer Compiet, aanschrijven van debiteuren. Inventarisatie diverse gereedschappen, machines en voertuigen. 6. Bank/zekerheden 6.1 Vordering van de Bank: De failliet bankierde bij de ING en de Rabobank. Er is geen sprake van bedongen zekerheden. Per datum faillissementen toonden de bankrekeningen geen negatief saldo. Via de Rabobank is een bedrag ad 2.626,89 in de boedel gevloeid. De ING is verzocht het positieve saldo over te maken naar de faillissementsrekening. Het bedrag ad 2.626,89 is intussen ontvangen. 6.2 Leasecontracten: Is thans niet van gebleken. 6.3 Overige zekerheden: Is thans niet van gebleken. 6.4 Werkzaamheden: Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen. 7. Doorstart/voortzetten 7.1. Exploitatie: Niet aan de orde. «dossnr» 8

9 7.2 Doorstart: Niet aan de orde Werkzaamheden: Geen. 8. Rechtmatigheid 8.1 Boekhoudplicht: De boekhouding is tot datum van het faillissement bijgehouden. Onregelmatigheden in de boekhouding zijn tot nu toe niet geconstateerd, maar deze vergt nog wel nader onderzoek. De boekhouding/administratie is nader bekeken, maar er zijn thans geen onregelmatigheden geconstateerd. 8.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekening van 2011 werd niet meer gedeponeerd. 8.3 Onbehoorlijk bestuur: De bestuurder is begin 2012 overleden. 8.4 Paulianeus handelen: Na het overlijden van de bestuurder zijn nog een aantal roerende zaken verkocht. Thans is niet gebleken dat deze verkopen paulianeus zouden zijn. Nader onderzoek heeft vooralsnog niet uitgewezen dat er sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. 8.5 Werkzaamheden: Overleg met de heer Compiet, diverse overeenkomsten en bijbehorende stukken. Diverse correspondentie. Onderzoek administratie/boekhouding. «dossnr» 9

10 9. Crediteuren 9.1 Boedelvordering: In verband met de (online)veiling levert de energieleverancier door. Intussen is een bedrag ad 58,84 en 43,86 in dat kader betaald. Totaal is thans een bedrag ad 852,93 aan de energieleverancier betaald. Inmiddels wordt op basis van leegstand doorgeleverd. Nochtans zijn er jaarnota s vervaardigd en is er in de verslagperiode totaal een bedrag van 1.057,51 betaald. In de verslagperiode van 14 januari 2013 t/m 12 april 2013 is er totaal 380,67 aan de energieleverancier betaald. In de verslagperiode 17 april 2013 t/m 15 juli 2013 is er totaal 409,45 betaald. Ter zake energie is er in de periode 15 juli 2013 t/m 22 oktober 2013 nog een bedrag betaald totaal van 383,97. Er is een jaarrekening ter zake energie binnengekomen, die door de curator als bovenmatig wordt ervaren. De meterstanden zijn opgenomen en doorgegeven aan de energieleverancier, zodat een juiste factuur kan worden opgesteld. Een gecorrigeerde jaarrekening is in de verslagperiode 23 januari 2014 t/m 22 april 2014 niet beschikbaar gesteld, omdat dit niet mogelijk zou zijn. Ter zake energie is door de curator nog een betaling gedaan, mede ter zake een achterstand, van totaal ad 1.231,20. In de verslagperiode 22 april 2014 t/m 16 oktober 2014 is door de boedel ter zake energiekosten nog 837,-- betaald. Er zal nog een definitieve nota door de energieleverancier worden opgesteld. In de 10 e verslagperiode is een definitieve afrekening ontvangen en is netto nog een bedrag van 1.578,01 betaald. De belastingdienst heeft een boedelvordering ingediend van 268,75. In de verslagperiode 16 oktober januari 2013 heeft de Belastingdienst nog een aantal boedelvorderingen ingediend. Totaal gaat het thans om een bedrag van 979,75. De curator verwacht nog een boedelvordering te zullen ontvangen van het UWV. In de verslagperiode 16 oktober januari 2013 heeft het UWV een boedelvordering van ,17 ingediend. In de verslagperiode van 14 januari 2013 t/m 12 april 2013 heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering ingediend voor een bedrag van totaal ,76. SaBeWa heeft nog een vordering ingediend van 1.041,35. «dossnr» 10

11 9.2 Preferente vorderingen: Uit de stukken blijkt dat de fiscus nog vorderingen heeft ter zake loonheffing. Er is aldus sprake van een bodemvoorrecht. De belastingdienst heeft intussen een preferente vordering ingediend van ,20. In de verslagperiode 16 oktober januari 2013 heeft de belastingdienst de ingediende vordering gecorrigeerd tot ,88. De fiscus heeft bodembeslag gelegd op inventaris en transportmiddelen van de failliet. Het beslag is door het faillissement vervallen. Thans is namelijk niet gebleken dat beslagen zaken van derden zouden zijn. De curator verwacht nog een preferente vordering te zullen ontvangen van het UWV. In de verslagperiode 16 oktober januari 2013 heeft het UWV een preferente vordering ingediend van ,39. Het waterschap heeft nog een preferente vordering ingediend van 326, Concurrente vorderingen: Er zijn thans 12 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal ad ,22 Er zijn thans 16 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal ad ,33 Er zijn thans 17 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal ad ,42. Er zijn thans 18 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal ad , Werkzaamheden: Overleg met de diverse partijen zoals de Belastingdienst en de energieleverancier. Contact met rechter-commissaris. Bestudering overeenkomsten en bijbehorende stukken. Diverse correspondentie. Met diverse crediteuren gecorrespondeerd. In de verslagperiode 17 april 2013 t/m 15 juli 2013 is er met diverse crediteuren gecorrespondeerd. «dossnr» 11

12 10. Overig/termijn afwikkeling De termijn die nodig is voor de afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet exact in te schatten. Een volgend verslag zal over circa drie maanden worden gedeponeerd. De termijn die nodig is voor de afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet exact in te schatten, mede omdat het perceel met loods van de failliet nog te gelde dient te worden gemaakt. Een volgend verslag zal over circa drie maanden worden gedeponeerd. Verbandhoudende met een gewenste verkoop van het in de boedel vallende perceel met loods is het thans onduidelijk wanneer dit faillissement kan worden afgewikkeld. De curator zal de komende verslagperiode nader overleg hebben met de (advocaat van de) weduwe om te bezien of er gezamenlijk een verkooptraject opgestart kan worden. In de komende periode gaat de curator bezien welke stappen genomen dienen te worden om de onroerende zaak te gelde te maken. Helaas hebben de nadere contacten niet geresulteerd in een transactie. De curator zal in de komende verslagperiode het te gelde maken van de onroerende zaak verder ter hand nemen. De verwachting is dat de onroerende zaak die in de boedel valt in de komende verslagperiode tezamen met de omringende percelen te koop zal worden gezet via meerdere makelaars, opdat dit actief te gelde kan worden gemaakt. Intussen is een opdracht gegeven, onder voorwaarden, aan een makelaar. Over circa zes maanden zal een volgend verslag worden ingediend. In de verslagperiode 22 april 2014 t/m 16 oktober 2014 is al het actief is te gelde gemaakt, zodat de curator in de volgende periode zal bezien of het faillissement kan worden afgewikkeld. De concurrente crediteuren zullen geen uitkering tegemoet kunnen zien. Een verslag kan eventueel weer over circa zes maanden worden ingediend. De curator zal in de volgende verslagperiode de afwikkeling van het faillissement opstarten. Goes, 16 april 2015 mr. M.L. Huisman curator «dossnr» 12

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie