FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken."

Transcriptie

1 47439 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gerben Kuperus BV Bleekstraat CL Makkum Faillissementsnummer : F11/43 Datum uitspraak : 15 februari 2011 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : Mr. M. Jansen Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken. : nog niet beschikbaar : 8 personen Verslagperiode : 15 maart 2011 tot en met 14 mei 2011 (dit betreft de periode aanvullend ten opzichte van het eerste verslag, zodanig dat de verslagen 1 en 2 tezamen omvatten de periode van 15 februari 2011 (faillissementsdatum) tot 14 mei 2011). Bestede uren in verslagperiode : 106 uur en 42 minuten Bestede uren totaal : 106 uur en 42 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2).

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : zie paragraaf 1.1 beginverslag. 1.2 Winst en verlies : zie paragraaf 1.2 beginverslag. 1.3 Balanstotaal : zie paragraaf 1.3 beginverslag. 1.4 Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : Alle verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd. 1.6 Huur : Het (historisch) bedrijfspand aan de Bleekstraat werd door Bouwbedrijf Gerben Kuperus BV gehuurd van Statum Beheer BV voor een huurprijs ad 3.333,33 per maand. Statum Beheer BV is een vennootschap van de heer David Visser en diens echtgenote; de heer David Visser heeft het bedrijf voorafgaand aan de exploitatie door Gerben Kuperus BV decennia lang geëxploiteerd. Zie paragraaf 1.1 van het beginverslag. Tijdens de verslagperiode is de huurrelatie geëindigd. In overleg met de verhuurder is de beëindigingsdatum vastgesteld op 30 april Op 29 april 2011 is het gehuurde door de curator aan de verhuurder opgeleverd nadat, gedurende de maand april 2011, een volledige ontruiming na een veiling heeft plaatsgehad. Overigens heeft deze veiling niet voor rekening en risico van de boedel plaatsgevonden. Zie hierna paragraaf 3.5. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter zake van de huurpenningen vanaf datum faillissement tot 30 april Het bedrag van deze boedelvordering beloopt 4.054,33 inclusief BTW. De curator heeft deze vordering opgenomen op de lijst boedelvorderingen. De meterstanden van energieleveranciers zijn opgenomen per 29 april Aan energieleveranciers is aangegeven dat de energieleverantie over de periode van 15 februari tot 29 april 2011 als boedelvordering kan worden ingediend. 1.7 Oorzaak faillissement : zie paragraaf 1.7 vorig verslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8 personen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 8 personen 2.3 Datum ontslagaanzegging : 16 februari 2011

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : gefailleerde heeft geen onroerende zaken in 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : eigendom. Een omschrijving van de complete bedrijfsinventaris en voorraad, aanwezig per faillissementsdatum, is opgesteld door Troostwijk Waardering en aan het beginverslag aangehecht. Troostwijk Taxatie en Advies heeft de onderhandse verkoopwaarde van de complete inventaris, voorraad en overige bedrijfsmiddelen (waartoe behoort rollend materieel) gesteld op ,--; de executiewaarde is gesteld op ,--. De curator heeft een verkoopprospectus opgemaakt welke is toegezonden aan een negental geïnteresseerde partijen. Daarop zijn de volgende biedingen gevolgd: - Wieringa ,--; - Quatre Coins ,--; - Hahebo ,--; - ProVeiling ,--; - JWS Beheer BV ,--. De curator heeft vervolgens offertes gevraagd ter zake van het organiseren van een Internetveiling. Hiervan zijn extra kosten te verwachten, te weten voor organisatie van de veiling, kosten veilinghouder en extra huurkosten van het pand waarin de goederen zijn ondergebracht. De veilinghouders brengen aan de executant in rekening 10% van de verkoopopbrengst (Troostwijk), respectievelijk 5% van de verkoopopbrengst, zulks te vermeerderen met 1.500,-- managementskosten (BVA).

4 Uitgaande van een theoretische executieopbrengst ad ,-- (de door Troostwijk getaxeerde liquidatiewaarde) zou de netto opbrengst voor de boedel dus lager uitvallen dan de door JWS geboden ,--. Daarbij komen nog de extra huurkosten, nu de veilinghouders hebben aangegeven niet voor 30 april 2011 te kunnen veilen. Om die reden is, in overleg met de separatist, besloten tot aanvaarding van het bod van JWS Beheer BV. Met toestemming van de rechter-commissaris is het bedrijfsactief verkocht aan JWS Beheer BV voor een koopprijs ad ,-- te vermeerderen met BTW. JWS Beheer BV heeft vervolgens voor eigen rekening en risico een executieveiling doen houden. 3.6 Verkoopopbrengst : De verkoopopbrengst (onderhandse verkoop) is gevloeid in de boedel. Zie het tussentijds financieel verslag (opbrengst ,--). 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.; de volle opbrengst is ex. artikel 57 lid 3 in de faillissementsboedel gevloeid. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : van toepassing op de inventarisgoederen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : zie paragraaf 3.9 van het beginverslag. 1. Grotere projecten Alleen het project Heiloo is tijdens de boedelperiode nog afgemaakt. Hieruit is een opbrengst gegenereerd voor de boedel ad 3.450, ,32. Zie het boedelmutatieformulier (betalingen door Jonker Meijerhof). Kosten zijn tijdens de boedelperiode niet gemaakt. 2. Kleinere projecten Elgersma Makkum; aanbrengen raampartij, 860,33 Dit werk is uitgevoerd en gefactureerd; er is ontvangen een bedrag groot 860,33 (zie boedelmutatieformulier.

5 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Andere Activa 3.12 Beschrijving : er zijn geen andere activa dan die welke hiervoor 3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. zijn beschreven. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Aangehecht wordt het overzicht van de debiteuren per heden, alsmede de betalingen, ontvangen op de faillissementsrekening, alsmede de betalingen, na faillissement ontvangen op de Raborekening (productie 3). Nu reeds worden afgeboekt de navolgende debiteurenvorderingen: - Boogholt te Easterlittens ( ,--) (zie paragraaf 2.1 beginverslag); - Van der Maesen te Broek in Waterland ( ,05) (zie paragraaf 1.2 beginverslag); de familie Van der Maesen heeft een tegenvordering in kunnen dienen wegens het niet-afgemaakt zijn van het werk; - de overige vorderingen zijn nog bij de curator in behandeling. 4.2 Opbrengst : nog niet van toepassing 4.3 Boedelbijdrage : Met de separatist (Rabobank Sneek) is afgesproken dat de curator tot incasso overgaat tegen de separatistenregeling, waarbij een boedelbijdrage ad 10% is afgesproken. Indien een procedure nodig is, zullen nadere afspraken met de separatist gemaakt worden. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland: ,58, inclusief een bankgarantie uit hoofde van huur bedrijfspand ad 3.966,66.

6 5.2 Leasecontracten : geen 5.3 Beschrijving zekerheden : De voor de bank financiering gegeven zekerheden bestaan uit: - een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag ad ,-- te vermeerderen met renten en kosten op het registergoed Sielansreed 27 te Gaast (eigendom van de heer Kuperus); - verpanding van een overlijdensrisicoverzekering; - verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen blijkens onderhandse akte d.d. 24 december 2008; - borgtocht, gesteld door de heer G. Kuperus tot een bedrag ad , Separatistenpositie : zie hiervoor. 5.5 Boedelbijdragen : conform separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Alle crediteuren zijn uitgenodigd hun vordering op te geven met vermelding of sprake is van eigendomsvoorbehoud. Een zeer klein aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud; de relevante goederen zijn uitgeleverd onder toezicht van de curator d.d. 3 maart Reclamerechten : niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : niet van toepassing. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : Er is geen sprake van voortzetting van het bedrijf. Verwezen wordt naar het overzicht van de projecten, hiervoor weergegeven onder paragraaf 4.1. Er heeft overleg plaats gehad tussen de bank en de curator omtrent het eventueel verlenen van een boedelkrediet ad ,--. Toen duidelijk werd dat voortzetting van de werkzaamheden niet opportuun was, is van het aangaan van een boedelkrediet afgezien. 6.2 Financiële vastlegging : niet van toepassing.

7 Doorstart 6.3 Beschrijving : Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. het bedrijfspand staat nu leeg. De werknemers zijn alle ontslagen. 6.4 Verantwoording : niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : nog niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft een kopie van de boekhouding per faillissementsdatum op cd-schijf. De computers, waarop de boekhouding werd bijgehouden, zijn volledig schoongemaakt en verkocht als bestanddeel van de verkoop van het bedrijfsinventaris aan JWS Beheer BV. 7.2 Depot jaarrekeningen : Er is een publicatiebalans- en verlies- en winstrekening opgemaakt ter zake van de jaarrekening De publicatiestukken zijn op 27 januari 2011 toegezonden aan de Kamer van Koophandel. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Er is een samenstellingsverklaring afgegeven door Acera Accountants. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Er zijn gewone aandelen ad nominaal 1,-- per aandeel geplaatst. Blijkens de oprichtingsakte zijn de geplaatste aandelen door de oprichter volgestort in geld. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : niets van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen : niets van gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : er zijn boedelkosten gemaakt ad 3.300,-- voor inventarisatie en taxatie. Deze kosten worden pro rata parte verdeeld tussen separatist en boedel.

8 8.2 Pref. vord. van de fiscus : - loonheffingen negende periode 2010: 9.324, ,-- kosten - loonheffingen tiende periode 2010: 4.461,-- - loonheffingen dertiende periode 2010: 9.326,-- - naheffingsaanslag omzetbelasting: 7.427,-- - loonheffing eerste periode 2011: 9.390,-- - motorrijtuigenbelasting 2011: 97,-- - motorrijtuigenbelasting 2011: 97,-- - motorrijtuigenbelasting 2011: 97,-- - motorrijtuigenbelasting 2011: 97, Totaal ,-- ========================== 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet opgegeven. 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet opgegeven. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend. Aangehecht worden de lijsten: - boedelvorderingen (productie 4); - preferente vorderingen (productie 5); - concurrente vorderingen (productie 6). 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : incasso debiteuren, afwikkeling met separatist. 9.3 Indiening volgend verslag : 15 augustus 2011 J.H. van der Meulen, curator.

9 Producties: Productie 1 : tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; Productie 2 : tijdschrijfformulier naar tijdschrijfgroepen; Productie 3 : overzicht debiteuren; Productie 4 : lijst boedelvorderingen; Productie 5 : lijst preferente vorderingen; Productie 6: lijst concurrente vorderingen; Productie 7 : tussentijds financieel verslag; Productie 8 : boedelmutatieformulier.

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

mr R.P. van Eerde 167:36 uren

mr R.P. van Eerde 167:36 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 22 (EIND) DATUM: 24 JULI 2012 Gegevens ondernemening Heerke Jan Andries Visser, h.o.d.n. British Collector Cars Faillissementsnummer 05/126 F Datum uitspraak 10 mei 2005 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie