Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en"

Transcriptie

1 Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der Wilt

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Vanaf juni 2009 tot december 2010 werden er in het kader van de werkzaamheden van de energieconsulenten 50 huisbezoeken uitgevoerd door Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw. Dit project door ons het project Energie en Woonkwaliteit genoemd - richt zich naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de private huisvestingsmarkt. Het heeft de bedoeling de kwaliteit van wonen te bevorderen door de woonsituatie van deze gezinnen energiezuiniger te maken. Met de huisbezoeken willen we in de eerste plaats mensen uit kwetsbare groepen informeren over hun persoonlijke energiesituatie. Dit doen we aan de hand van een uitgebreid informatiepakket op maat van het gezin. Tips rond rationeel energieverbruik wijzen op het belang van gedragsverandering. Ook informatie rond structurele energiemaatregelen en de premies die hiervoor gelden, worden overlopen. In de tweede plaats willen we de gezinnen de nodige ondersteuning en begeleiding bieden om hun persoonlijke energiesituatie te verbeteren. Ons aanbod en de inhoud van het informatiepakket wordt verder toegelicht in deel II. Met deze registratie willen we: weten welk aanbod aan REG-maatregelen gekend is bij kwetsbare groepen en in welke mate zij er gebruik van maken; weten welk aanbod aan sociale maatregelen inzake energie gekend is bij kwetsbare groepen en in welke mate zij er gebruik van maken; weten welke drempels bij kwetsbare groepen spelen als zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden om hun woning energiezuiniger te maken; weten in welke mate huisbezoeken een efficiënte methode zijn om kwetsbare groepen te informeren en te sensibiliseren om energiebesparende maatregelen toe te passen. Op basis van onze analyse formuleren we een aantal bezorgdheden die specifiek spelen bij deze kwetsbare groepen en waarmee overheden rekening moeten houden, willen hun energiebesparende maatregelen ook deze groepen in de samenleving bereiken. De bevraging gebeurde bij 50 gezinnen in de provincie Antwerpen tussen juni 2009 en december Concreet gaat het over 108 personen. Dit aantal is uiteraard te beperkt om representatieve uitspraken te doen. Dit is ook nooit onze opzet geweest. Wel is het onze bedoeling een aantal drempels - die mensen uit kansengroepen ondervinden om hun woning energiezuiniger te maken - in kaart te brengen. Deze drempels vinden hun oorzaak zowel bij de bestaande beleidsmaatregelen als bij de motivatie en de leefsituatie van de gezinnen. Op basis van de ervaren en beschreven drempels formuleren we een aantal beleidssuggesties voor een efficiënt en doelgericht energiebeleid naar deze groepen. Uiteraard bereiken wij meer gezinnen dan de 50 geregistreerde dossiers. Wij ondersteunen en begeleiden immers ook mensen met specifieke, vaak kleinere, energievragen 1 1 Deze energievragen betreffen vaak informatieve vragen bv. verduidelijkingen van de factuur, sociale maat-regelen, statuut van beschermde klant, het in orde maken van premieaanvragen 6

7 zonder dat zij een dossier hebben in het registratiesysteem. Hun ervaringen worden meegenomen in de verwerking en de interpretatie van de registratie. Het project richt zich op maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de private huisvestingsmarkt. Toch gaan we soms in op vragen van sociale huurders omdat deze groep geconfronteerd wordt met gelijkaardige energieproblemen. Bovendien hebben ze vaak een gelijkaardig socio-economisch profiel als huurders op de private huisvestingsmarkt. Van de 50 geregistreerde gezinnen zijn 43 private huurder of eigenaar-bewoner. Dit is 84%. Slechts 7 gezinnen zijn sociale huurders. We zoomen niet verder in op deze groep. Zij maken immers geen voorwerp uit van onze analyse. In de cijfers worden zij wel meegenomen om de registratie juist te kunnen interpreteren. In de periode van juni 2009 tot decemeber 2010 werd bij 50 gezinnen in de provincie Antwerpen een huisbezoek gedaan. Na een rondgang in de woning werd samen met de respondent een uitgebreide vragenlijst 2 ingevuld. Deze bestaat uit drie delen. In een eerste gedeelte worden, naast een aantal algemene gegevens over de bewoners en de woning, gegevens i.v.m. het energieverbruik in de woning genoteerd. Een tweede deel van de vragenlijst bestaat in het overlopen van de verschillende energiebesparende maatregelen en heeft de bedoeling te peilen naar de mate waarin deze maatregelen toegepast worden. In het derde en laatste deel worden de drempels t.a.v. het toepassen van energiebesparende maatregelen in de woning in kaart gebracht. Dit gedeelte wordt alleen door de medewerker ingevuld. Om de gezinnen te vinden werden enerzijds informatiemomenten over het project georganiseerd bij verenigingen 3 die werken met mensen uit kwetsbare groepen. Anderzijds werden permanenties opgezet in de bezoekersruimten van deze verenigingen. Aan gezinnen met hoge energiefacturen werd voorgesteld om tijdens een huisbezoek hun situatie grondiger te bekijken. Reeds hier ondervonden we een eerste drempel. Ook al beseft men een hoge energiefactuur te hebben of in een slecht geïsoleerd huis te wonen, niet iedereen is bereid om onbekend bezoek toe te laten. Een aantal gezinnen vond zelf de weg naar het project of werd door een intermediair uit de hulpverlening of basisvereniging naar ons doorverwezen. Tijdens het huisbezoek maken we gebruik van een informatiepakket energiebesparing dat we in het eerste werkjaar van het project ontwikkelden. Deze map overlopen we met de bewoner. De informatie die niet van toepassing is, halen we eruit. Wat interessant kan zijn voor het gezin lichten we toe. Op die manier kreeg ieder van de 50 gezinnen informatie op maat. Deze manier van werken is zeer arbeidsintensief. Toch merken we dat door extra tijd en uitleg, het geven van tips over rationeel energieverbruik, het nakijken van een aantal so- 2 Zie bijlage 1: Registratieformulier project Energie en Woonkwaliteit 3 Het betreft Verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, basisschakels, sociale kruideniers of voedselbedelingen. 7

8 ciale maatregelen, het vergelijken van de tarieven van de verschillende energieleveranciers, het voorrekenen van de investering en de terugverdientijd, uitleg over een FRGElening onze toehoorders gaan beseffen dat ze een invloed kunnen hebben op hun energiefactuur. Een groot deel van deze gezinnen springt reeds noodzakelijkerwijze zuinig om met energie en past de tips rond rationeel energieverbruik toe. De drempels stellen zich vooral t.a.v. de structurele energiemaatregelen en spelen zowel bij eigenaars-bewoners als bij huurders. Kwetsbare huurders wonen vaak in de slechtste woningen van de huisvestingsmarkt en durven vaak omwille van hun afhankelijkheidsrelatie bij de eigenaars niet aandringen op energiebesparende maatregelen zoals dak- of vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing of het veranderen van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel. In een aantal gevallen resulteerde het huisbezoek in: het in orde maken van sociale voordelen: beschermde klant, sociale maximumfactuur; het veranderen van energieleverancier; het ondersteunen van het gezin bij grotere structurele maatregelen: het aanvragen en opvolgen van offertes, het aanvragen van premies, het in orde maken van een lening, het administratief opvolgen van de werken. Tijdens het huisbezoek zijn soms meerdere personen van het gezin aanwezig. De persoon die het meest aan het woord is, wordt de referentiepersoon van het dossier. De registratie kent vier grote delen. In een eerste deel worden een aantal algemene gegevens benoemd zoals de woningkwaliteit en het bewonersprofiel. Extra aandacht gaat naar de vraag of huurders een kopie kregen van het sinds 1 januari 2009 wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat (EPCattest). Het eerste hoofdstuk benoemt een aantal gegevens van de deelnemende gezinnen. We krijgen een idee van het profiel van de bevraagde gezinnen. Concreet gaat het over: Bewonersstatuut Aantal bewoners per huishouden Gezinssamenstelling Leeftijd van geënquêteerde persoon Inkomenssituatie van het gezin Bedrag maandelijkse huurprijs of hypothecaire lening Leverancier(s) gas en elektriciteit Beschermde klant/rechthebbende sociale maximumprijs 8

9 In het tweede hoofdstuk wordt een aantal indicatoren benoemd die relevant zijn voor de kwaliteit van de woning. Type woning Bouwjaar Type verwarmingsbron Ouderdom van het verwarmingssysteem Type verwarmingsbron warm water Isolatie Beglazing Tenslotte wordt in een derde hoofdstuk ingezoomd op de huurders. Aan hen werd gevraagd of ze al dan niet in het bezit zijn van een energieprestatiecertificaat. In deel II wordt het aanbod van energiebesparende maatregelen van de verschillende overheden of leveranciers nader bekeken. Meer bepaald wordt voor elk van de maatregelen nagegaan: in welke mate de maatregel gekend is of reeds toegepast werd door de gezinnen; in welke mate er interesse is om de maatregel toe te passen. In een eerste alinea zoomen we in op ons informatiepakket dat we op maat van het gezin aanpassen tijdens het huisbezoek. Daarna worden de maatregelen overlopen die mogelijks in de huisbezoeken aan bod kwamen: Energiescan Kortingsbon van 150 voor beschermde klanten voor aankoop van energiezuinige elektrische toestellen Thermostatische kranen Condensatieketel Dak- en vloerisolatie Superisolerende beglazing FRGE-lening Bijkomende steunmaatregelen Beschermde klant Sociale maximumprijs Verandering leverancier Gratis kwh elektriciteit Federale korting van 30 Federale korting van 105 Verwarmingstoelage 9

10 Deel III zoomt in op de drempels die gezinnen uit kansengroepen ondervinden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen in hun woning. Dit kunnen drempels zijn die bij de mensen zelf liggen maar evengoed gaat het over drempels die in het systeem ingebouwd zijn. We maken een onderscheid naar: Informatieve drempel Financiële drempel Administratieve drempel Technische drempel Praktische drempel Sociale drempel Andere drempels In Deel IV formuleren we een aantal conclusies en aanbevelingen naar het beleid voor een efficiënter en doelgerichter energiebeleid naar gezinnen uit kwetsbare groepen. 10

11 DEEL 1.

12 IN DIT HOOFDSTUK WORDEN EEN AANTAL ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN WEERGEGEVEN. DIT LAAT ONS TOE IN EEN LATERE ANALYSE CORRELATIES TE MAKEN EN DE ANALY- SES TE VERFIJNEN. METEEN HEBBEN WE OOK EEN IDEE OVER DE MATE WAARIN WE MET ONZE HUISBEZOEKEN DE VOOROPGESTELDE DOELGROEP MENSEN UIT KWETSBARE GROEPEN EN MEER IN HET BIJZONDER MENSEN IN ARMOEDE BEREIKEN. Sociale huurder: 7 (14%) Eigenaarbewoner: 20 (40%) Private huurder: 23 (46%) De werking van het energieconsulentenproject van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie richt zich hoofdzakelijk naar arme eigenaars en huurders op de private huisvestingsmarkt. Bovenstaande tabel toont aan dat we 20 eigenaars-bewoners, 23 private huurders en 7 sociale huurders bereikten. 4 op 5 van de bevraagden (of 83%) zijn eigenaar of private huurder. Slechts 1 op 7 (of 14%) is sociale huurder. Terecht kunnen we stellen dat we met de huisbezoeken onze beoogde doelgroep bereiken. 12 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

13 5 bewoners: 2 (4%) 6 bewoners: 1 (2%) 4 bewoners: 6 (12%) 1 bewoner: 20 (40%) 3 bewoners: 6 (12%) 2 bewoners: 15 (30%) We registreerden de gegevens van 50 gezinnen/huishoudens. Samen vertegenwoordigen zij 108 personen. 7 op de 10 gezinnen bestaan uit 1 of 2 personen. In onderstaande tabel benoemen we het aantal leden per gezin opgesplitst naar het bewonersstatuut Sociale huurder Private Huurder Eigenaar bewoner 2 bewoners 3 bewoners 4 bewoners 5 bewoners 6 bewoners Bij de huishoudens die eigenaar zijn van hun woning, zijn de alleenstaanden voor meer dan de helft vertegenwoordigd. Slechts 3 gezinnen die eigenaar zijn, bestaan uit 2 leden. Dit loopt op tot 17 als we gezinnen met ten hoogste 3 leden beschouwen. Grotere gezinnen met meer dan 3 personen vinden we nauwelijks terug in onze registratie. Bij de groep private huurders zijn vooral de gezinnen met 2 persoon (10) of alleenstaanden (7) vertegenwoordigd. 19 gezinnen tellen maximaal 3 leden. 13 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

14 Koppel met kinderen: 9 (18%) Koppel zonder kinderen: 3 (6%) Alleenstaand: 20 (40%) Alleenstaand met kinderen: 18 (36%) Bij de gezinssamenstelling zijn er geen opmerkelijke of opvallende cijfers. De tabel is illustratief om de bereikte doelgroep in kaart te brengen. Bijna 4 op 5 gezinnen in onze registratie (76%) betreft een alleenstaande of een alleenstaande ouder met kinderen. 3 (15%) 1 (5%) 5 (25%) 5 (21,7%) 2 (8,7%) 9 (39,1%) 1 (14,3%) 4 (57,1%) Koppel met kinderen Koppel zonder kinderen Alleenstaand met kinderen Alleenstaand 11 (55%) 7 (30,4%) 2 (28,6%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder Bij de huishoudens die eigenaar zijn van hun woning, zijn alleenstaanden voor meer dan de helft vertegenwoordigd (55%). In 25% ofwel 1 op 4 huishoudens gaat het over een alleenstaande ouder met kinderen. Deze beide groepen vormen samen 80%. Een gelijkaardige trend zien we bij de groep private huurders. 30,4%, ofwel 3 op de 10 gezinnen die huren op de private huisvestingsmarkt, betreft in onze bevraging een alleenstaande. De groep van alleenstaande ouders met kinderen is eveneens sterk vertegenwoordigd op de private huisvestingsmarkt. Ze maken 40% uit van alle gezinnen. 14 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

15 Bij de leeftijdscategorie zijn er geen opmerkelijke cijfers. De tabel is dan ook louter illustratief bedoeld. 65 jaar en ouder: 7 (14%) < dan 25 jaar: 1 (2%) 50 tot 64 jaar: 14 (28%) 25 tot 49 jaar: 28 (56%) In 56% van de gezinnen is onze respondent tussen 25 en 49 jaar. In bijna 3 op 10 gezinnen is dit een persoon tussen de 50 en 64 jaar. Jongeren onder de 25 jaar zijn in onze registratie ondervertegenwoordigd. Dat heeft wellicht te maken met de manier waarop we onze respondenten vonden; jongerenwerkingen werden daarbij niet aangesproken Sociale huurder Private Huurder Eigenaar < dan 25 jaar 25 tot 49 jaar 50 tot 64 jaar 65 jaar en ouder Zowel in de groep eigenaars als in de groep private huurders is onze respondent overwegend tussen de 25 en 49 jaar. Respectievelijk gaat het over 50% en 60,9%. Ook de groep 50 tot 64 jaar weegt door. In beide groepen gaat het over respectievelijk 25% en 26,1%. Een opmerkelijk 15 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

16 verschil zien we bij de personen ouder dan 64 jaar. Bij de eigenaars bedraagt dit 25%. Bij de huurders op de private huisvestingsmarkt is dit slechts 8,7%. Combinatie: 4 (8%) Onbekend: 2 (4%) Inkomen uit arbeid: 8 (16%) Bijstandsuitkering: 6 (12%) Sociale zekerheid: 30 (60%) 2 (10%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 1 (14,3%) Onbekend Combinatie 13 (65%) 13 (56,5%) 4 (57%) Sociale zekerheid Bijstandsuitkering Inkomen uit arbeid 2 (10%) 3 (13%) 1 (14,3%) 3 (15%) 4 (17,4%) 1 (14,3%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder 11% van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens 4. Concreet gaat het over personen in gezinnen. Een goot deel van hen moet rondkomen met een vervangingsinkomen dat lager is dan de armoedegrens. Net die gezinnen vormen onze doelgroep. 4 De armoedegrens ligt in België op 60% van het mediaan inkomen: het inkomen waarbij de helft van het aantal huishoudens een hoger inkomen en de andere helft van de huishoudens een lager inkomen heeft. Voor 2010 lag 16 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

17 Uit onze cijfers blijkt dat we werkelijk de door ons beoogde doelgroep gezinnen uit kwetsbare groepen bereiken. 72% van onze bevraagde groep heeft enkel een vervangingsinkomen (leefloon of inkomen uit de sociale zekerheid). Ook de mensen die een inkomen uit arbeid hebben, situeren zich eerder in de lage inkomens vermits het vaak over secundaire jobs gaat: ongeschoold werk, geen vast werk, deeltijds, in slecht betaalde sectoren Twee gezinnen met een inkomen uit arbeid vallen onder de collectieve schuldenregeling. Eén alleenstaande met kinderen geeft aan dat hij, ondanks zijn inkomen uit arbeid geen financiële ruimte heeft om grote verbeteringswerken aan te brengen aan zijn woning. Nochtans erkent hij de nood aan dakisolatie en nieuwe ramen. Er zijn in totaal 4 huishoudens die een gecombineerd inkomen hebben (arbeid + vervangingsinkomen). Het gaat hier om twee eigenaars en twee private huurders. Meer bepaald gaat het om één alleenstaande zonder kinderen, één alleenstaande ouder met kinderen en twee koppels met kinderen. Van twee gezinnen hebben we geen gegevens op het vlak van inkomen. Qua inkomen is er geen opvallend verschil tussen sociale huurders, private huurders en eigenaars. We kunnen stellen dat onze respondenten allemaal een economisch zwak profiel hebben. 1 (5%) 1 (5%) 15 (75%) 3 (15%) Alleenstaand zonder kinderen 1 (5,6%) 13 (72,2%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) Alleenstaand met kinderen 2 (66,6%) 1 (33,3%) Koppel zonder kinderen 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) Koppel met kinderen Onbekend Combinatie (arbeid + vervangingsinkomen) Sociale zekerheid Bijstanduitkering Inkomen uit arbeid Een andere interessante opsplitsing is die van het inkomen in functie van de gezinssamenstelling. 9 op de 10 alleenstaanden leven van een vervangingsinkomen. Niemand in deze groep heeft een inkomen uit arbeid. Bij de alleenstaanden met kinderen leeft 83,3% van een vervangingsinkomen. Slechts 11,1% uit deze groep heeft een inkomen uit arbeid. 16,1% van hen heeft geheel of gedeeltelijk een inkomen uit arbeid. Bij de groep koppels zonder kinderen goed voor 6% van de huishoudens in onze steekproef - is de situatie nog schrijnender. Zij leven allemaal van een vervangingsinkomen. Deze lage inkomens vertalen zich uiteraard in financiële drempels. Onze respondenten hebben geen of onvoldoende middelen om hun woningen op structurele wijze energiezuinig te maken. Ook al bestaan er premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas of het vervangen van een oude verwarmingsketel, het ontbreekt hen aan financiële reserves om de kosten voor te financieren. Als er al een lokale entiteit van het FRGE actief is, is ook die lening, waarbij de gemaakte kosten in maandelijkse schijven afbetaald worden, niet steeds haalbaar. We komen hier op tede armoedegrens voor een alleenstaande op 993,17 euro netto/maand. Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen bedroeg dit 2085,62 euro netto/maand. Met netto wordt bedoeld na aftrek van sociale bijdragen en voorheffing. 17 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

18 rug in deel 4 waar we een aantal beleidsvoorstellen formuleren om het bestaande instrumentarium beter af te stemmen op en toegankelijker te maken voor gezinnen uit kwetsbare groepen. Aan de eigenaars werd geen informatie gevraagd over hun hypothecaire lening, de termijn ervan en de maandelijkse aflossing. Toch kwam het onderwerp soms tijdens het gesprek spontaan aan bod. Aan de huurders werd wel gevraagd hoeveel huur ze maandelijks betalen. Sociale huurder 4 (57,1%) 1 (14,3%) 2 (28,2%) Private Huurder 7 (30,1%) 10 (43,1%) 3 (13%) 1 2 (4,3%)(8,7%) Tot tot tot of hoger Ongekend Gezinnen die uitsluitend een vervangingsinkomen hebben, betalen vaak noodgedwongen meer dan 40% van hun beschikbare maandelijkse inkomen aan huur. Vaak komen ze terecht in huizen met een slechte woonkwaliteit: niet-geïsoleerde daken, enkel glas, koudebruggen en tocht, vocht en schimmel, enkel glas in versleten (houten) raamprofielen, verouderd verwarmingssysteem. Velen durven het gesprek met de eigenaar om te investeren in energiebesparende maatregelen niet aan, uit schrik om opgezegd te worden. In bovenstaande tabel zien we het verschil tussen de huurprijs van private huurders en sociale huurders. Bijna 6 op de 10 sociale huurders betalen maandelijks minder dan 450. Bij de private huurders is dit 3 op de 10. Maar liefst 43,1% van de huurders op de private huisvestingsmarkt betaalt maandelijks tussen de 451 en 550 aan huur. Dit is in de groep van sociale huurders slechts 14,3%. Bij de private huurders is er ook een grote groep (17,3%) die maandelijks meer dan 551 huur betaalt. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat de woonkost van een private huurder aanzienlijk hoger ligt dan de woonkost van een sociale huurder. Nochtans weten we dat beide groepen in onze registratie te kampen hebben met heel lage inkomens. Immers 72% van de huishoudens uit onze registratie heeft enkel een vervangingsinkomen. Spijtig genoeg vertaalt de hogere woonkost zich niet in een betere kwaliteit van de woning. Die kwaliteit is op de private huurmarkt vaak bedroevend. Wegens een groot tekort aan sociale woningen, geraken deze woningen toch verhuurd. Vaak aan veel te hoge prijzen. Ook wat energiezuinigheid betreft, scoren deze woningen laag. Het EPC dat een indicatie geeft over de 18 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

19 energiezuinigheid van de woning en dat sinds 1 januari 2009 wettelijk verplicht is voor iedere huurwoning wordt ondanks de wettelijke verplichting zelden aan de kandidaat-huurder getoond. Huurders weten ook niet altijd dat een EPC-attest verplicht is of durven er niet naar vragen uit schrik daarmee hun kansen om de woning te huren te verspelen. Bovendien geeft het EPC-attest geen informatie over de financiële consequenties voor het energieverbruik. Netbeheerder: 4 (8%) Niet geweten: 2 (4%) Commerciële leverancier: 44 (88%) 88% van de gezinnen uit onze registratie koopt zijn elektriciteit bij een commerciële leverancier. 8% wordt beleverd door de netbeheerder. Dit is meer dan het gemiddelde voor Vlaanderen 5. In 2009 was 3% van de Vlaamse gezinnen afnemer bij een netbeheerder. Concreet ging het over gezinnen. 5 VREG-rapport : Statistieken 2009 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. Zie 19 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

20 Andere verwarmingsbron: 15 (30%) Netbeheerder: 2 (4%) Commerciële leverancier: 33 (66%) 70% van de gezinnen in onze bevraging verwarmt zijn woning met gas. 2/3de van de huishoudens of 66% is huishoudelijke afnemer bij een commerciële leverancier. 4% krijgt gas van de netbeheerder. Onze cijfers liggen daarmee hoger dan de cijfers van de VREG. In 2009 nam in Vlaanderen 2% gezinnen gas af van de netbeheerder. Dit lijkt weinig maar concreet ging het over gezinnen. 3 op 10 gezinnen uit onze registratie verwarmen hun woning niet met gas. Ze gebruiken een andere verwarmingsbron zoals hout- of allesbranders. Vergelijking van de cijfers van vorige jaren leert ons dat ieder jaar het aantal gezinnen dat elektriciteit en gas afneemt van de netbeheerder fors toeneemt. In 2009 nam het aantal huishoudelijke klanten van de netbeheerder toe met maar liefst 22% en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas. De VREG geeft voor deze stijging een aantal redenen aan: steeds meer mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen; de verhoogde energieprijzen; het verstrengde dropbeleid van commerciële leverancier; moeilijk een nieuwe commerciële leverancier kunnen vinden; de keuze van sommige klanten om bij de netbeheerder te blijven omwille van de budgetmeter (meer controle over energieverbruik en angst om meer schulden te maken), dit desondanks de hogere energieprijzen. We houden er alvast rekening mee dat huishoudelijke afnemers bij de netbeheerder weinig ruimte hebben (of dat denken) om te investeren. 20 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

21 Ongekend: 2 (4%) Ja: 12 (24%) Niet meer sinds 1 juli 2009: 18 (36%) Nee: 18 (36%) 1 op 4 bevraagden heeft het statuut van beschermde klant. Dat is veel. Maar nog meer opvallend is dat 36% van onze bevraagden geen beschermde klant meer is sinds 1 juli 2009 wanneer de categorie beschermde afnemer gelijkgesteld werd met de federaal bepaalde categorieën die recht hebben op de sociale maximumprijzen. Tot dan kwamen ook personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW in aanmerking voor een statuut van beschermde afnemer. Deze gelijkstelling heeft er toe geleid dat een grote groep van mensen uit de maatschappelijke zwakke groepen geen beroep kunnen doen op niet onbelangrijke voordelen van dit statuut. Enkele voordelen voor de mensen zijn: de verhoogde premie voor energiebesparende investeringen, de kortingsbon van 150 en de vrijstelling van herinneringskosten van leveranciers. Samenlevingsopbouw vraagt dat - op zijn minst - zou teruggegrepen worden naar de categorieën van rechthebbenden zoals die tot 1 juli 2009 gold. En ook andere categorieën dienen overwogen te worden. 21 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

22 Ongekend: 3 (6%) Ja: 12 (24%) Nee: 35 (70%) Het aantal gezinnen dat de sociale maximumprijs betaalt, neemt jaarlijks toe. Ook in het VREGrapport 2010 over de sociale openbaredienstverplichtingen wordt melding gemaakt van een opvallende stijging van het aantal toegangspunten, geleverd door de netbeheerder waarvan de bewoner recht heeft op de sociale maximumprijs. Dit aantal stijgt van eind 2008 naar eind Dit is volgens hen mogelijk een gevolg van de automatische toekenning van de sociale maximumprijs sinds 1 juli Omdat onze praktijk leert dat de automatische toekenning van de sociale maximumprijs nog zijn kinderziektes vertoont, kijken we tijdens de huisbezoeken steeds na of mensen recht hebben op de sociale maximumprijs en of dit recht ook effectief wordt toegepast. 1 op 4 gezinnen heeft recht op de sociale maximumprijs. Concreet gaat het over 12 gezinnen uit onze registratie. Maar liefst bij 4 van de 12 gezinnen (of 8% van onze bevraagden) hebben we dit recht aangevraagd, ondanks de automatisering en lopende begeleidingen bij het OCMW. Dit is onrustwekkend veel. 22 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

23 Toegepast op verbruiksfactuur: 12 (24%) Ongekend: 17 (34%) Gratis kwh niet correct op het verbruiksfactuur: 1 (2%) Gratis kwh elektriciteit zal pas volgend factuur verrekend worden: 3 (6%) Geen verbruiksfactuur voor handen (wordt rechtstreeks naar schuldbemiddelaar of OCMW gestuurd): 6 (12%) Geen verbruiksfactuur voor handen : 10 (20%) Geen recht op gratis kwh omwille van gemeenschappelijke meter: 1 (2%) Waar het mogelijk was, keken we tijdens het huisbezoek na of de gratis kwh elektriciteit automatisch werd toegekend. Slechts in één situatie dienden we de gratis kwh elektriciteit in orde te brengen. Een opvallende conclusie is dat we bij 1 op 3 gezinnen het verbruiksfactuur niet konden inkijken. Ofwel heeft de respondent zijn facturen niet bewaard, ofwel worden ze door het OCMW of schuldbemiddelaar betaald en bewaard omdat de respondent er in begeleiding is. Deze respondenten hebben vaak geen enkel idee of ze veel of weinig energie verbruiken en/of betalen. 20% van de gezinnen weet niet waar zijn factuur is. Bij 12% konden we het factuur niet inkijken omdat deze rechtstreeks naar het OCMW of naar de schuldbemiddelaar wordt verstuurd. Op onze vraag naar een kopie werd niet altijd ingegaan, ondanks de toestemming van de respondenten. Nochtans is het begrijpen van de factuur een wezenlijk aspect in het cultiveren van een bewustzijn rond REG. Bovendien biedt de vergelijking van het eigen verbruik met het gemiddeld verbruik van een soortgelijk gezin in Vlaanderen een zeer goed idee of men al dan niet energiezuinig leeft. 23 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

24 IN DIT HOOFDSTUK WORDEN EEN AANTAL GEGEVENS OVER DE WONING IN KAART GEBRACHT. DE- ZE LATEN ONS TOE OM DE ANALYSES TE VERFIJNEN EN EXACTER AAN TE GEVEN WELKE DREMPELS T.A.V. ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN DE WONING GEZINNEN UIT KWETSBARE GROEPEN ERVAREN. IN DEEL 3 WORDT VERDER GEFOCUST OP DE CONCRETE DREMPELS. Appartement bovenste verdieping: 4 (8%) Gesloten bebouwing: 10 (20%) Appartement tussenverdieping: 8 (16%) Appartement gelijkvloers: 4 (8%) Open bebouwing: 12 (24%) Half open bebouwing: 12 (24%) 32% van de gezinnen uit onze registratie woont op een appartement. Hier tegenover staat dat bijna 7 op 10 gezinnen (68%) uit onze registratie in een huis woont. 24 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

25 9 (45%) 4 (17,4%) 8 (34,8%) 5 (71,4%) Appartement bovenste verdieping Appartement tussenverdieping Appartement gelijkvloers Open bebouwing 5 (25%) 4 (17,4%) Half open bebouwing Gesloten bebouwing 6 (30%) 3 (13%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 2 (28,6%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder De eigenaars-bewoners uit onze registratie wonen allemaal in een huis. De bevraagde private huurders bewonen hoofdzakelijk appartementen (70%). M.a.w. slechts 28,4% betrekt een woning. Deze cijfers willen we vooral naast het bouwjaar leggen. Het bouwjaar zegt namelijk veel over het isolatieniveau. Ongekend: 16 (32%) Vóór 1921: 6 (12%) 1921 tot 1950: 4 (8%) Vanaf 1991: 5 (10%) 1971 tot 1990: 7: 14% 1951 tot 1970: 12 (24%) 25 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

26 1 (5%) 1 (5%) 5 (25%) (25%) 3 (15%) 5 (25%) 11 (47,8%) 4 (57,1%) 3 (12,9%) 2 (8,6%) 5 (21,5%) 2 1 (4,3%) (4,3%) 1 (14,3%) (28,6%) Ongekend Vanaf tot tot tot 1950 Vóór 1921 Eigenaar Private Huurder Sociale huurder Het bouwjaar van de woning is een belangrijke indicator voor de woonkwaliteit en de energieprestatie van de woning. Dit werd eerder al aangetoond door een studie 6 van het Steunpunt Ruimte en Wonen dat een isolatie-index tussen 0 en 10 ontwierp. Des te meer isolatiemaatregelen er worden genomen, hoe hoger de score op de isolatie-index. Des te minder genomen isolatiemaatregelen, des te lager de score op de isolatie-index. Op basis van deze index, werden de verschillende huisvestingssegmenten in kaart gebracht. Volgens deze studie ligt de isolatie-index bij private huurwoningen (4,4) gevoelig lager dan bij woningen van eigenaars-bewoners (6,1). Vooral private huurwoningen vóór 1971 scoren zwak op het vlak van isolatie (van 3,7 tot 2,6). Bij eigenaars-bewoners scoren de woningen vóór 1971 iets beter (van 4,8 tot 4,3). Woningen in Vlaanderen vanaf 1991 scoren zeer goed en dit geldt zowel voor huurwoningen op de private en sociale huisvestingsmarkt als voor woningen van eigenaars-bewoners. De isolatie-index voor deze woningen bedraagt minstens 9. In de studie wordt extra aandacht besteed aan de gezinnen met de laagste inkomens die in het laagste segment van de private huurmarkt zitten. De onderzoekers schrijven: de situatie blijkt vooral problematisch voor de private huurders die tot de 20% laagste inkomensgezinnen in Vlaanderen behoren. Voor dit segment bedraagt de isolatie-index gemiddeld 2,9. Een aanzienlijk deel van de huurders op de private markt (22%) behoort tot dit laagste inkomenssegment en wordt dus door de gemiddeld mindere isolatie geconfronteerd met een relatief hoog energiefactuur. Onze cijfers en ervaringen liggen in dezelfde lijn. Vanzelfsprekend kennen lang niet alle private huurders het bouwjaar van hun huurwoning maar zelfs wanneer we de ongekende bouwjaren niet meetellen, zien we dat 7 van de 12 van onze bevraagde private huurders in een woning van vóór 1971 wonen. Binnen de groep van private huurders die hun bouwjaar kenden, is dit goed voor 58%. Onze ervaring leert dat private huurders van dergelijke oude woningen die meestal weinig of niet geïsoleerd zijn - hoge energiefacturen hebben. Zeker bij gezinnen uit de 6 Heylen, K. en Winters, S., Isolatieniveau van private huurwoningen en woonuitgaven, 2009, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee. De isolatie-index werd berekend op basis van de vier voornaamste isolatiemaatregelen: isolerende beglazing, vloer-, muur-, en dakisolatie. 26 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede IEDERS STEM TELT beleid maken we samen 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300 Turnhout Tel.: 014 44 26 74 Mieke

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie 2011 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen 015 20 13 75 Cover: Philippe Corthout (Outline Graphics) Druk:

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid

De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid Rudi Van Dam Veerle Geurts Juni 2000 B E R I C H T E N C E N T R U M V O O R S O

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden.

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. ACHTERGRONDDOSSIER BIJ PETITIE "HET IS MIJN ENERGIE!?" Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. Een warme thuis,

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting 134 Diversiteitsbarometer > Huisvesting Deel 4 Private Huisvesting 135 4 Private Huisvesting Onderzoek van de private huisvestingsmarkt in België in het kader van de Diversiteitsbarometer Auteurs : Maarten

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007. Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen.

Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007. Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen. Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007 Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen. 1. Voorstelling 1.1. Project energie en armoede (Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie