Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en"

Transcriptie

1 Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der Wilt

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Vanaf juni 2009 tot december 2010 werden er in het kader van de werkzaamheden van de energieconsulenten 50 huisbezoeken uitgevoerd door Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw. Dit project door ons het project Energie en Woonkwaliteit genoemd - richt zich naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de private huisvestingsmarkt. Het heeft de bedoeling de kwaliteit van wonen te bevorderen door de woonsituatie van deze gezinnen energiezuiniger te maken. Met de huisbezoeken willen we in de eerste plaats mensen uit kwetsbare groepen informeren over hun persoonlijke energiesituatie. Dit doen we aan de hand van een uitgebreid informatiepakket op maat van het gezin. Tips rond rationeel energieverbruik wijzen op het belang van gedragsverandering. Ook informatie rond structurele energiemaatregelen en de premies die hiervoor gelden, worden overlopen. In de tweede plaats willen we de gezinnen de nodige ondersteuning en begeleiding bieden om hun persoonlijke energiesituatie te verbeteren. Ons aanbod en de inhoud van het informatiepakket wordt verder toegelicht in deel II. Met deze registratie willen we: weten welk aanbod aan REG-maatregelen gekend is bij kwetsbare groepen en in welke mate zij er gebruik van maken; weten welk aanbod aan sociale maatregelen inzake energie gekend is bij kwetsbare groepen en in welke mate zij er gebruik van maken; weten welke drempels bij kwetsbare groepen spelen als zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden om hun woning energiezuiniger te maken; weten in welke mate huisbezoeken een efficiënte methode zijn om kwetsbare groepen te informeren en te sensibiliseren om energiebesparende maatregelen toe te passen. Op basis van onze analyse formuleren we een aantal bezorgdheden die specifiek spelen bij deze kwetsbare groepen en waarmee overheden rekening moeten houden, willen hun energiebesparende maatregelen ook deze groepen in de samenleving bereiken. De bevraging gebeurde bij 50 gezinnen in de provincie Antwerpen tussen juni 2009 en december Concreet gaat het over 108 personen. Dit aantal is uiteraard te beperkt om representatieve uitspraken te doen. Dit is ook nooit onze opzet geweest. Wel is het onze bedoeling een aantal drempels - die mensen uit kansengroepen ondervinden om hun woning energiezuiniger te maken - in kaart te brengen. Deze drempels vinden hun oorzaak zowel bij de bestaande beleidsmaatregelen als bij de motivatie en de leefsituatie van de gezinnen. Op basis van de ervaren en beschreven drempels formuleren we een aantal beleidssuggesties voor een efficiënt en doelgericht energiebeleid naar deze groepen. Uiteraard bereiken wij meer gezinnen dan de 50 geregistreerde dossiers. Wij ondersteunen en begeleiden immers ook mensen met specifieke, vaak kleinere, energievragen 1 1 Deze energievragen betreffen vaak informatieve vragen bv. verduidelijkingen van de factuur, sociale maat-regelen, statuut van beschermde klant, het in orde maken van premieaanvragen 6

7 zonder dat zij een dossier hebben in het registratiesysteem. Hun ervaringen worden meegenomen in de verwerking en de interpretatie van de registratie. Het project richt zich op maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de private huisvestingsmarkt. Toch gaan we soms in op vragen van sociale huurders omdat deze groep geconfronteerd wordt met gelijkaardige energieproblemen. Bovendien hebben ze vaak een gelijkaardig socio-economisch profiel als huurders op de private huisvestingsmarkt. Van de 50 geregistreerde gezinnen zijn 43 private huurder of eigenaar-bewoner. Dit is 84%. Slechts 7 gezinnen zijn sociale huurders. We zoomen niet verder in op deze groep. Zij maken immers geen voorwerp uit van onze analyse. In de cijfers worden zij wel meegenomen om de registratie juist te kunnen interpreteren. In de periode van juni 2009 tot decemeber 2010 werd bij 50 gezinnen in de provincie Antwerpen een huisbezoek gedaan. Na een rondgang in de woning werd samen met de respondent een uitgebreide vragenlijst 2 ingevuld. Deze bestaat uit drie delen. In een eerste gedeelte worden, naast een aantal algemene gegevens over de bewoners en de woning, gegevens i.v.m. het energieverbruik in de woning genoteerd. Een tweede deel van de vragenlijst bestaat in het overlopen van de verschillende energiebesparende maatregelen en heeft de bedoeling te peilen naar de mate waarin deze maatregelen toegepast worden. In het derde en laatste deel worden de drempels t.a.v. het toepassen van energiebesparende maatregelen in de woning in kaart gebracht. Dit gedeelte wordt alleen door de medewerker ingevuld. Om de gezinnen te vinden werden enerzijds informatiemomenten over het project georganiseerd bij verenigingen 3 die werken met mensen uit kwetsbare groepen. Anderzijds werden permanenties opgezet in de bezoekersruimten van deze verenigingen. Aan gezinnen met hoge energiefacturen werd voorgesteld om tijdens een huisbezoek hun situatie grondiger te bekijken. Reeds hier ondervonden we een eerste drempel. Ook al beseft men een hoge energiefactuur te hebben of in een slecht geïsoleerd huis te wonen, niet iedereen is bereid om onbekend bezoek toe te laten. Een aantal gezinnen vond zelf de weg naar het project of werd door een intermediair uit de hulpverlening of basisvereniging naar ons doorverwezen. Tijdens het huisbezoek maken we gebruik van een informatiepakket energiebesparing dat we in het eerste werkjaar van het project ontwikkelden. Deze map overlopen we met de bewoner. De informatie die niet van toepassing is, halen we eruit. Wat interessant kan zijn voor het gezin lichten we toe. Op die manier kreeg ieder van de 50 gezinnen informatie op maat. Deze manier van werken is zeer arbeidsintensief. Toch merken we dat door extra tijd en uitleg, het geven van tips over rationeel energieverbruik, het nakijken van een aantal so- 2 Zie bijlage 1: Registratieformulier project Energie en Woonkwaliteit 3 Het betreft Verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, basisschakels, sociale kruideniers of voedselbedelingen. 7

8 ciale maatregelen, het vergelijken van de tarieven van de verschillende energieleveranciers, het voorrekenen van de investering en de terugverdientijd, uitleg over een FRGElening onze toehoorders gaan beseffen dat ze een invloed kunnen hebben op hun energiefactuur. Een groot deel van deze gezinnen springt reeds noodzakelijkerwijze zuinig om met energie en past de tips rond rationeel energieverbruik toe. De drempels stellen zich vooral t.a.v. de structurele energiemaatregelen en spelen zowel bij eigenaars-bewoners als bij huurders. Kwetsbare huurders wonen vaak in de slechtste woningen van de huisvestingsmarkt en durven vaak omwille van hun afhankelijkheidsrelatie bij de eigenaars niet aandringen op energiebesparende maatregelen zoals dak- of vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing of het veranderen van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel. In een aantal gevallen resulteerde het huisbezoek in: het in orde maken van sociale voordelen: beschermde klant, sociale maximumfactuur; het veranderen van energieleverancier; het ondersteunen van het gezin bij grotere structurele maatregelen: het aanvragen en opvolgen van offertes, het aanvragen van premies, het in orde maken van een lening, het administratief opvolgen van de werken. Tijdens het huisbezoek zijn soms meerdere personen van het gezin aanwezig. De persoon die het meest aan het woord is, wordt de referentiepersoon van het dossier. De registratie kent vier grote delen. In een eerste deel worden een aantal algemene gegevens benoemd zoals de woningkwaliteit en het bewonersprofiel. Extra aandacht gaat naar de vraag of huurders een kopie kregen van het sinds 1 januari 2009 wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat (EPCattest). Het eerste hoofdstuk benoemt een aantal gegevens van de deelnemende gezinnen. We krijgen een idee van het profiel van de bevraagde gezinnen. Concreet gaat het over: Bewonersstatuut Aantal bewoners per huishouden Gezinssamenstelling Leeftijd van geënquêteerde persoon Inkomenssituatie van het gezin Bedrag maandelijkse huurprijs of hypothecaire lening Leverancier(s) gas en elektriciteit Beschermde klant/rechthebbende sociale maximumprijs 8

9 In het tweede hoofdstuk wordt een aantal indicatoren benoemd die relevant zijn voor de kwaliteit van de woning. Type woning Bouwjaar Type verwarmingsbron Ouderdom van het verwarmingssysteem Type verwarmingsbron warm water Isolatie Beglazing Tenslotte wordt in een derde hoofdstuk ingezoomd op de huurders. Aan hen werd gevraagd of ze al dan niet in het bezit zijn van een energieprestatiecertificaat. In deel II wordt het aanbod van energiebesparende maatregelen van de verschillende overheden of leveranciers nader bekeken. Meer bepaald wordt voor elk van de maatregelen nagegaan: in welke mate de maatregel gekend is of reeds toegepast werd door de gezinnen; in welke mate er interesse is om de maatregel toe te passen. In een eerste alinea zoomen we in op ons informatiepakket dat we op maat van het gezin aanpassen tijdens het huisbezoek. Daarna worden de maatregelen overlopen die mogelijks in de huisbezoeken aan bod kwamen: Energiescan Kortingsbon van 150 voor beschermde klanten voor aankoop van energiezuinige elektrische toestellen Thermostatische kranen Condensatieketel Dak- en vloerisolatie Superisolerende beglazing FRGE-lening Bijkomende steunmaatregelen Beschermde klant Sociale maximumprijs Verandering leverancier Gratis kwh elektriciteit Federale korting van 30 Federale korting van 105 Verwarmingstoelage 9

10 Deel III zoomt in op de drempels die gezinnen uit kansengroepen ondervinden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen in hun woning. Dit kunnen drempels zijn die bij de mensen zelf liggen maar evengoed gaat het over drempels die in het systeem ingebouwd zijn. We maken een onderscheid naar: Informatieve drempel Financiële drempel Administratieve drempel Technische drempel Praktische drempel Sociale drempel Andere drempels In Deel IV formuleren we een aantal conclusies en aanbevelingen naar het beleid voor een efficiënter en doelgerichter energiebeleid naar gezinnen uit kwetsbare groepen. 10

11 DEEL 1.

12 IN DIT HOOFDSTUK WORDEN EEN AANTAL ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN WEERGEGEVEN. DIT LAAT ONS TOE IN EEN LATERE ANALYSE CORRELATIES TE MAKEN EN DE ANALY- SES TE VERFIJNEN. METEEN HEBBEN WE OOK EEN IDEE OVER DE MATE WAARIN WE MET ONZE HUISBEZOEKEN DE VOOROPGESTELDE DOELGROEP MENSEN UIT KWETSBARE GROEPEN EN MEER IN HET BIJZONDER MENSEN IN ARMOEDE BEREIKEN. Sociale huurder: 7 (14%) Eigenaarbewoner: 20 (40%) Private huurder: 23 (46%) De werking van het energieconsulentenproject van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie richt zich hoofdzakelijk naar arme eigenaars en huurders op de private huisvestingsmarkt. Bovenstaande tabel toont aan dat we 20 eigenaars-bewoners, 23 private huurders en 7 sociale huurders bereikten. 4 op 5 van de bevraagden (of 83%) zijn eigenaar of private huurder. Slechts 1 op 7 (of 14%) is sociale huurder. Terecht kunnen we stellen dat we met de huisbezoeken onze beoogde doelgroep bereiken. 12 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

13 5 bewoners: 2 (4%) 6 bewoners: 1 (2%) 4 bewoners: 6 (12%) 1 bewoner: 20 (40%) 3 bewoners: 6 (12%) 2 bewoners: 15 (30%) We registreerden de gegevens van 50 gezinnen/huishoudens. Samen vertegenwoordigen zij 108 personen. 7 op de 10 gezinnen bestaan uit 1 of 2 personen. In onderstaande tabel benoemen we het aantal leden per gezin opgesplitst naar het bewonersstatuut Sociale huurder Private Huurder Eigenaar bewoner 2 bewoners 3 bewoners 4 bewoners 5 bewoners 6 bewoners Bij de huishoudens die eigenaar zijn van hun woning, zijn de alleenstaanden voor meer dan de helft vertegenwoordigd. Slechts 3 gezinnen die eigenaar zijn, bestaan uit 2 leden. Dit loopt op tot 17 als we gezinnen met ten hoogste 3 leden beschouwen. Grotere gezinnen met meer dan 3 personen vinden we nauwelijks terug in onze registratie. Bij de groep private huurders zijn vooral de gezinnen met 2 persoon (10) of alleenstaanden (7) vertegenwoordigd. 19 gezinnen tellen maximaal 3 leden. 13 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

14 Koppel met kinderen: 9 (18%) Koppel zonder kinderen: 3 (6%) Alleenstaand: 20 (40%) Alleenstaand met kinderen: 18 (36%) Bij de gezinssamenstelling zijn er geen opmerkelijke of opvallende cijfers. De tabel is illustratief om de bereikte doelgroep in kaart te brengen. Bijna 4 op 5 gezinnen in onze registratie (76%) betreft een alleenstaande of een alleenstaande ouder met kinderen. 3 (15%) 1 (5%) 5 (25%) 5 (21,7%) 2 (8,7%) 9 (39,1%) 1 (14,3%) 4 (57,1%) Koppel met kinderen Koppel zonder kinderen Alleenstaand met kinderen Alleenstaand 11 (55%) 7 (30,4%) 2 (28,6%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder Bij de huishoudens die eigenaar zijn van hun woning, zijn alleenstaanden voor meer dan de helft vertegenwoordigd (55%). In 25% ofwel 1 op 4 huishoudens gaat het over een alleenstaande ouder met kinderen. Deze beide groepen vormen samen 80%. Een gelijkaardige trend zien we bij de groep private huurders. 30,4%, ofwel 3 op de 10 gezinnen die huren op de private huisvestingsmarkt, betreft in onze bevraging een alleenstaande. De groep van alleenstaande ouders met kinderen is eveneens sterk vertegenwoordigd op de private huisvestingsmarkt. Ze maken 40% uit van alle gezinnen. 14 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

15 Bij de leeftijdscategorie zijn er geen opmerkelijke cijfers. De tabel is dan ook louter illustratief bedoeld. 65 jaar en ouder: 7 (14%) < dan 25 jaar: 1 (2%) 50 tot 64 jaar: 14 (28%) 25 tot 49 jaar: 28 (56%) In 56% van de gezinnen is onze respondent tussen 25 en 49 jaar. In bijna 3 op 10 gezinnen is dit een persoon tussen de 50 en 64 jaar. Jongeren onder de 25 jaar zijn in onze registratie ondervertegenwoordigd. Dat heeft wellicht te maken met de manier waarop we onze respondenten vonden; jongerenwerkingen werden daarbij niet aangesproken Sociale huurder Private Huurder Eigenaar < dan 25 jaar 25 tot 49 jaar 50 tot 64 jaar 65 jaar en ouder Zowel in de groep eigenaars als in de groep private huurders is onze respondent overwegend tussen de 25 en 49 jaar. Respectievelijk gaat het over 50% en 60,9%. Ook de groep 50 tot 64 jaar weegt door. In beide groepen gaat het over respectievelijk 25% en 26,1%. Een opmerkelijk 15 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

16 verschil zien we bij de personen ouder dan 64 jaar. Bij de eigenaars bedraagt dit 25%. Bij de huurders op de private huisvestingsmarkt is dit slechts 8,7%. Combinatie: 4 (8%) Onbekend: 2 (4%) Inkomen uit arbeid: 8 (16%) Bijstandsuitkering: 6 (12%) Sociale zekerheid: 30 (60%) 2 (10%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 1 (14,3%) Onbekend Combinatie 13 (65%) 13 (56,5%) 4 (57%) Sociale zekerheid Bijstandsuitkering Inkomen uit arbeid 2 (10%) 3 (13%) 1 (14,3%) 3 (15%) 4 (17,4%) 1 (14,3%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder 11% van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens 4. Concreet gaat het over personen in gezinnen. Een goot deel van hen moet rondkomen met een vervangingsinkomen dat lager is dan de armoedegrens. Net die gezinnen vormen onze doelgroep. 4 De armoedegrens ligt in België op 60% van het mediaan inkomen: het inkomen waarbij de helft van het aantal huishoudens een hoger inkomen en de andere helft van de huishoudens een lager inkomen heeft. Voor 2010 lag 16 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

17 Uit onze cijfers blijkt dat we werkelijk de door ons beoogde doelgroep gezinnen uit kwetsbare groepen bereiken. 72% van onze bevraagde groep heeft enkel een vervangingsinkomen (leefloon of inkomen uit de sociale zekerheid). Ook de mensen die een inkomen uit arbeid hebben, situeren zich eerder in de lage inkomens vermits het vaak over secundaire jobs gaat: ongeschoold werk, geen vast werk, deeltijds, in slecht betaalde sectoren Twee gezinnen met een inkomen uit arbeid vallen onder de collectieve schuldenregeling. Eén alleenstaande met kinderen geeft aan dat hij, ondanks zijn inkomen uit arbeid geen financiële ruimte heeft om grote verbeteringswerken aan te brengen aan zijn woning. Nochtans erkent hij de nood aan dakisolatie en nieuwe ramen. Er zijn in totaal 4 huishoudens die een gecombineerd inkomen hebben (arbeid + vervangingsinkomen). Het gaat hier om twee eigenaars en twee private huurders. Meer bepaald gaat het om één alleenstaande zonder kinderen, één alleenstaande ouder met kinderen en twee koppels met kinderen. Van twee gezinnen hebben we geen gegevens op het vlak van inkomen. Qua inkomen is er geen opvallend verschil tussen sociale huurders, private huurders en eigenaars. We kunnen stellen dat onze respondenten allemaal een economisch zwak profiel hebben. 1 (5%) 1 (5%) 15 (75%) 3 (15%) Alleenstaand zonder kinderen 1 (5,6%) 13 (72,2%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) Alleenstaand met kinderen 2 (66,6%) 1 (33,3%) Koppel zonder kinderen 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) Koppel met kinderen Onbekend Combinatie (arbeid + vervangingsinkomen) Sociale zekerheid Bijstanduitkering Inkomen uit arbeid Een andere interessante opsplitsing is die van het inkomen in functie van de gezinssamenstelling. 9 op de 10 alleenstaanden leven van een vervangingsinkomen. Niemand in deze groep heeft een inkomen uit arbeid. Bij de alleenstaanden met kinderen leeft 83,3% van een vervangingsinkomen. Slechts 11,1% uit deze groep heeft een inkomen uit arbeid. 16,1% van hen heeft geheel of gedeeltelijk een inkomen uit arbeid. Bij de groep koppels zonder kinderen goed voor 6% van de huishoudens in onze steekproef - is de situatie nog schrijnender. Zij leven allemaal van een vervangingsinkomen. Deze lage inkomens vertalen zich uiteraard in financiële drempels. Onze respondenten hebben geen of onvoldoende middelen om hun woningen op structurele wijze energiezuinig te maken. Ook al bestaan er premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas of het vervangen van een oude verwarmingsketel, het ontbreekt hen aan financiële reserves om de kosten voor te financieren. Als er al een lokale entiteit van het FRGE actief is, is ook die lening, waarbij de gemaakte kosten in maandelijkse schijven afbetaald worden, niet steeds haalbaar. We komen hier op tede armoedegrens voor een alleenstaande op 993,17 euro netto/maand. Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen bedroeg dit 2085,62 euro netto/maand. Met netto wordt bedoeld na aftrek van sociale bijdragen en voorheffing. 17 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

18 rug in deel 4 waar we een aantal beleidsvoorstellen formuleren om het bestaande instrumentarium beter af te stemmen op en toegankelijker te maken voor gezinnen uit kwetsbare groepen. Aan de eigenaars werd geen informatie gevraagd over hun hypothecaire lening, de termijn ervan en de maandelijkse aflossing. Toch kwam het onderwerp soms tijdens het gesprek spontaan aan bod. Aan de huurders werd wel gevraagd hoeveel huur ze maandelijks betalen. Sociale huurder 4 (57,1%) 1 (14,3%) 2 (28,2%) Private Huurder 7 (30,1%) 10 (43,1%) 3 (13%) 1 2 (4,3%)(8,7%) Tot tot tot of hoger Ongekend Gezinnen die uitsluitend een vervangingsinkomen hebben, betalen vaak noodgedwongen meer dan 40% van hun beschikbare maandelijkse inkomen aan huur. Vaak komen ze terecht in huizen met een slechte woonkwaliteit: niet-geïsoleerde daken, enkel glas, koudebruggen en tocht, vocht en schimmel, enkel glas in versleten (houten) raamprofielen, verouderd verwarmingssysteem. Velen durven het gesprek met de eigenaar om te investeren in energiebesparende maatregelen niet aan, uit schrik om opgezegd te worden. In bovenstaande tabel zien we het verschil tussen de huurprijs van private huurders en sociale huurders. Bijna 6 op de 10 sociale huurders betalen maandelijks minder dan 450. Bij de private huurders is dit 3 op de 10. Maar liefst 43,1% van de huurders op de private huisvestingsmarkt betaalt maandelijks tussen de 451 en 550 aan huur. Dit is in de groep van sociale huurders slechts 14,3%. Bij de private huurders is er ook een grote groep (17,3%) die maandelijks meer dan 551 huur betaalt. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat de woonkost van een private huurder aanzienlijk hoger ligt dan de woonkost van een sociale huurder. Nochtans weten we dat beide groepen in onze registratie te kampen hebben met heel lage inkomens. Immers 72% van de huishoudens uit onze registratie heeft enkel een vervangingsinkomen. Spijtig genoeg vertaalt de hogere woonkost zich niet in een betere kwaliteit van de woning. Die kwaliteit is op de private huurmarkt vaak bedroevend. Wegens een groot tekort aan sociale woningen, geraken deze woningen toch verhuurd. Vaak aan veel te hoge prijzen. Ook wat energiezuinigheid betreft, scoren deze woningen laag. Het EPC dat een indicatie geeft over de 18 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

19 energiezuinigheid van de woning en dat sinds 1 januari 2009 wettelijk verplicht is voor iedere huurwoning wordt ondanks de wettelijke verplichting zelden aan de kandidaat-huurder getoond. Huurders weten ook niet altijd dat een EPC-attest verplicht is of durven er niet naar vragen uit schrik daarmee hun kansen om de woning te huren te verspelen. Bovendien geeft het EPC-attest geen informatie over de financiële consequenties voor het energieverbruik. Netbeheerder: 4 (8%) Niet geweten: 2 (4%) Commerciële leverancier: 44 (88%) 88% van de gezinnen uit onze registratie koopt zijn elektriciteit bij een commerciële leverancier. 8% wordt beleverd door de netbeheerder. Dit is meer dan het gemiddelde voor Vlaanderen 5. In 2009 was 3% van de Vlaamse gezinnen afnemer bij een netbeheerder. Concreet ging het over gezinnen. 5 VREG-rapport : Statistieken 2009 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. Zie 19 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

20 Andere verwarmingsbron: 15 (30%) Netbeheerder: 2 (4%) Commerciële leverancier: 33 (66%) 70% van de gezinnen in onze bevraging verwarmt zijn woning met gas. 2/3de van de huishoudens of 66% is huishoudelijke afnemer bij een commerciële leverancier. 4% krijgt gas van de netbeheerder. Onze cijfers liggen daarmee hoger dan de cijfers van de VREG. In 2009 nam in Vlaanderen 2% gezinnen gas af van de netbeheerder. Dit lijkt weinig maar concreet ging het over gezinnen. 3 op 10 gezinnen uit onze registratie verwarmen hun woning niet met gas. Ze gebruiken een andere verwarmingsbron zoals hout- of allesbranders. Vergelijking van de cijfers van vorige jaren leert ons dat ieder jaar het aantal gezinnen dat elektriciteit en gas afneemt van de netbeheerder fors toeneemt. In 2009 nam het aantal huishoudelijke klanten van de netbeheerder toe met maar liefst 22% en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas. De VREG geeft voor deze stijging een aantal redenen aan: steeds meer mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen; de verhoogde energieprijzen; het verstrengde dropbeleid van commerciële leverancier; moeilijk een nieuwe commerciële leverancier kunnen vinden; de keuze van sommige klanten om bij de netbeheerder te blijven omwille van de budgetmeter (meer controle over energieverbruik en angst om meer schulden te maken), dit desondanks de hogere energieprijzen. We houden er alvast rekening mee dat huishoudelijke afnemers bij de netbeheerder weinig ruimte hebben (of dat denken) om te investeren. 20 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

21 Ongekend: 2 (4%) Ja: 12 (24%) Niet meer sinds 1 juli 2009: 18 (36%) Nee: 18 (36%) 1 op 4 bevraagden heeft het statuut van beschermde klant. Dat is veel. Maar nog meer opvallend is dat 36% van onze bevraagden geen beschermde klant meer is sinds 1 juli 2009 wanneer de categorie beschermde afnemer gelijkgesteld werd met de federaal bepaalde categorieën die recht hebben op de sociale maximumprijzen. Tot dan kwamen ook personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW in aanmerking voor een statuut van beschermde afnemer. Deze gelijkstelling heeft er toe geleid dat een grote groep van mensen uit de maatschappelijke zwakke groepen geen beroep kunnen doen op niet onbelangrijke voordelen van dit statuut. Enkele voordelen voor de mensen zijn: de verhoogde premie voor energiebesparende investeringen, de kortingsbon van 150 en de vrijstelling van herinneringskosten van leveranciers. Samenlevingsopbouw vraagt dat - op zijn minst - zou teruggegrepen worden naar de categorieën van rechthebbenden zoals die tot 1 juli 2009 gold. En ook andere categorieën dienen overwogen te worden. 21 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

22 Ongekend: 3 (6%) Ja: 12 (24%) Nee: 35 (70%) Het aantal gezinnen dat de sociale maximumprijs betaalt, neemt jaarlijks toe. Ook in het VREGrapport 2010 over de sociale openbaredienstverplichtingen wordt melding gemaakt van een opvallende stijging van het aantal toegangspunten, geleverd door de netbeheerder waarvan de bewoner recht heeft op de sociale maximumprijs. Dit aantal stijgt van eind 2008 naar eind Dit is volgens hen mogelijk een gevolg van de automatische toekenning van de sociale maximumprijs sinds 1 juli Omdat onze praktijk leert dat de automatische toekenning van de sociale maximumprijs nog zijn kinderziektes vertoont, kijken we tijdens de huisbezoeken steeds na of mensen recht hebben op de sociale maximumprijs en of dit recht ook effectief wordt toegepast. 1 op 4 gezinnen heeft recht op de sociale maximumprijs. Concreet gaat het over 12 gezinnen uit onze registratie. Maar liefst bij 4 van de 12 gezinnen (of 8% van onze bevraagden) hebben we dit recht aangevraagd, ondanks de automatisering en lopende begeleidingen bij het OCMW. Dit is onrustwekkend veel. 22 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

23 Toegepast op verbruiksfactuur: 12 (24%) Ongekend: 17 (34%) Gratis kwh niet correct op het verbruiksfactuur: 1 (2%) Gratis kwh elektriciteit zal pas volgend factuur verrekend worden: 3 (6%) Geen verbruiksfactuur voor handen (wordt rechtstreeks naar schuldbemiddelaar of OCMW gestuurd): 6 (12%) Geen verbruiksfactuur voor handen : 10 (20%) Geen recht op gratis kwh omwille van gemeenschappelijke meter: 1 (2%) Waar het mogelijk was, keken we tijdens het huisbezoek na of de gratis kwh elektriciteit automatisch werd toegekend. Slechts in één situatie dienden we de gratis kwh elektriciteit in orde te brengen. Een opvallende conclusie is dat we bij 1 op 3 gezinnen het verbruiksfactuur niet konden inkijken. Ofwel heeft de respondent zijn facturen niet bewaard, ofwel worden ze door het OCMW of schuldbemiddelaar betaald en bewaard omdat de respondent er in begeleiding is. Deze respondenten hebben vaak geen enkel idee of ze veel of weinig energie verbruiken en/of betalen. 20% van de gezinnen weet niet waar zijn factuur is. Bij 12% konden we het factuur niet inkijken omdat deze rechtstreeks naar het OCMW of naar de schuldbemiddelaar wordt verstuurd. Op onze vraag naar een kopie werd niet altijd ingegaan, ondanks de toestemming van de respondenten. Nochtans is het begrijpen van de factuur een wezenlijk aspect in het cultiveren van een bewustzijn rond REG. Bovendien biedt de vergelijking van het eigen verbruik met het gemiddeld verbruik van een soortgelijk gezin in Vlaanderen een zeer goed idee of men al dan niet energiezuinig leeft. 23 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

24 IN DIT HOOFDSTUK WORDEN EEN AANTAL GEGEVENS OVER DE WONING IN KAART GEBRACHT. DE- ZE LATEN ONS TOE OM DE ANALYSES TE VERFIJNEN EN EXACTER AAN TE GEVEN WELKE DREMPELS T.A.V. ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN DE WONING GEZINNEN UIT KWETSBARE GROEPEN ERVAREN. IN DEEL 3 WORDT VERDER GEFOCUST OP DE CONCRETE DREMPELS. Appartement bovenste verdieping: 4 (8%) Gesloten bebouwing: 10 (20%) Appartement tussenverdieping: 8 (16%) Appartement gelijkvloers: 4 (8%) Open bebouwing: 12 (24%) Half open bebouwing: 12 (24%) 32% van de gezinnen uit onze registratie woont op een appartement. Hier tegenover staat dat bijna 7 op 10 gezinnen (68%) uit onze registratie in een huis woont. 24 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

25 9 (45%) 4 (17,4%) 8 (34,8%) 5 (71,4%) Appartement bovenste verdieping Appartement tussenverdieping Appartement gelijkvloers Open bebouwing 5 (25%) 4 (17,4%) Half open bebouwing Gesloten bebouwing 6 (30%) 3 (13%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 2 (28,6%) Eigenaar Private Huurder Sociale huurder De eigenaars-bewoners uit onze registratie wonen allemaal in een huis. De bevraagde private huurders bewonen hoofdzakelijk appartementen (70%). M.a.w. slechts 28,4% betrekt een woning. Deze cijfers willen we vooral naast het bouwjaar leggen. Het bouwjaar zegt namelijk veel over het isolatieniveau. Ongekend: 16 (32%) Vóór 1921: 6 (12%) 1921 tot 1950: 4 (8%) Vanaf 1991: 5 (10%) 1971 tot 1990: 7: 14% 1951 tot 1970: 12 (24%) 25 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

26 1 (5%) 1 (5%) 5 (25%) (25%) 3 (15%) 5 (25%) 11 (47,8%) 4 (57,1%) 3 (12,9%) 2 (8,6%) 5 (21,5%) 2 1 (4,3%) (4,3%) 1 (14,3%) (28,6%) Ongekend Vanaf tot tot tot 1950 Vóór 1921 Eigenaar Private Huurder Sociale huurder Het bouwjaar van de woning is een belangrijke indicator voor de woonkwaliteit en de energieprestatie van de woning. Dit werd eerder al aangetoond door een studie 6 van het Steunpunt Ruimte en Wonen dat een isolatie-index tussen 0 en 10 ontwierp. Des te meer isolatiemaatregelen er worden genomen, hoe hoger de score op de isolatie-index. Des te minder genomen isolatiemaatregelen, des te lager de score op de isolatie-index. Op basis van deze index, werden de verschillende huisvestingssegmenten in kaart gebracht. Volgens deze studie ligt de isolatie-index bij private huurwoningen (4,4) gevoelig lager dan bij woningen van eigenaars-bewoners (6,1). Vooral private huurwoningen vóór 1971 scoren zwak op het vlak van isolatie (van 3,7 tot 2,6). Bij eigenaars-bewoners scoren de woningen vóór 1971 iets beter (van 4,8 tot 4,3). Woningen in Vlaanderen vanaf 1991 scoren zeer goed en dit geldt zowel voor huurwoningen op de private en sociale huisvestingsmarkt als voor woningen van eigenaars-bewoners. De isolatie-index voor deze woningen bedraagt minstens 9. In de studie wordt extra aandacht besteed aan de gezinnen met de laagste inkomens die in het laagste segment van de private huurmarkt zitten. De onderzoekers schrijven: de situatie blijkt vooral problematisch voor de private huurders die tot de 20% laagste inkomensgezinnen in Vlaanderen behoren. Voor dit segment bedraagt de isolatie-index gemiddeld 2,9. Een aanzienlijk deel van de huurders op de private markt (22%) behoort tot dit laagste inkomenssegment en wordt dus door de gemiddeld mindere isolatie geconfronteerd met een relatief hoog energiefactuur. Onze cijfers en ervaringen liggen in dezelfde lijn. Vanzelfsprekend kennen lang niet alle private huurders het bouwjaar van hun huurwoning maar zelfs wanneer we de ongekende bouwjaren niet meetellen, zien we dat 7 van de 12 van onze bevraagde private huurders in een woning van vóór 1971 wonen. Binnen de groep van private huurders die hun bouwjaar kenden, is dit goed voor 58%. Onze ervaring leert dat private huurders van dergelijke oude woningen die meestal weinig of niet geïsoleerd zijn - hoge energiefacturen hebben. Zeker bij gezinnen uit de 6 Heylen, K. en Winters, S., Isolatieniveau van private huurwoningen en woonuitgaven, 2009, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee. De isolatie-index werd berekend op basis van de vier voornaamste isolatiemaatregelen: isolerende beglazing, vloer-, muur-, en dakisolatie. 26 DEEL 1. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEVRAAGDE GEZINNEN EN WONINGKWALITEIT

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

20 vragen en antwoorden over EPC

20 vragen en antwoorden over EPC 20 vragen en antwoorden over EPC Inleiding Als renovatiecoach adviseer en begeleid ik mensen met bouw-of verbouwplannen. Stap voor stap neem ik ze mee in een voor hen ongekend avontuur. Een avontuur waarin

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark Prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit Hasselt Jaarvergadering BMP-PMC, Brussel, 1 oktober 2015 We zijn op de

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Grote Woononderzoek Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid

Grote Woononderzoek Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid Grote Woononderzoek 2013 Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid Kristof Heylen HIVA - KU Leuven Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. De resultaten van het grote woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Een woning kopen of verhuren? Met het EPC weet u meteen of

Nadere informatie

Het energiebewustzijn en -gedrag van de Vlaamse huishoudens 2013

Het energiebewustzijn en -gedrag van de Vlaamse huishoudens 2013 Studie-opzet Doelstellingen van het onderzoek Het Vlaams Energieagentschap wenstte via een face-to-face (vervolg)onderzoek bij de Vlaamse huishoudens een beeld te schetsen van: het energiebewustzijn enerzijds,

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen 2 Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Sinds 1 november 2008 is het EnergiePrestatieCerti ficaat

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Waarom infomoment: Grote private huurmarkt in Hasselt: ongeveer 26% Vooral particuliere eigenaars, weinig professionele vennootschappen Ongeveer 65% van de private

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Methodologie, vaststellingen, t evoluties Boekvoorstelling 21 december 2010 Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen Inhoud Definitie Methodologie Woonquote

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt.

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Opmerkingen en voorstellen 22 november 2016 VOORAF 1. Energiearmoede Wij lezen het akkoord vanuit de realiteit van energiearmoede.

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Hoorzitting Renovatiepact. Samenlevingsopbouw. Toelichting door Stefan Goemaere en Wannes Starckx

Hoorzitting Renovatiepact. Samenlevingsopbouw. Toelichting door Stefan Goemaere en Wannes Starckx Samenlevingsopbouw Toelichting door Stefan Goemaere en Wannes Starckx Renovatiepact kreeg en krijgt onze volle steun! Enkele cijfers Een stand van zaken Woonkwaliteit 350.000 woningen van structureel slechte

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering

3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering 3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering 3.3.1 Beeldvorming rond klimaatverandering Aan de hand van een aantal uitspraken zijn we nagegaan hoe de Belgen over het algemeen tegenover klimaatverandering staan.

Nadere informatie

DE ISOLATIE-INDEX Evaluatie en herziening van een indicator voor het isolatieniveau. Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans

DE ISOLATIE-INDEX Evaluatie en herziening van een indicator voor het isolatieniveau. Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans DE ISOLATIE-INDEX Evaluatie en herziening van een indicator voor het isolatieniveau Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans DE ISOLATIE-INDEX Evaluatie en herziening van een indicator voor het isolatieniveau

Nadere informatie

Eco-Sense and Sensibility. INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen. Versie 03/2009

Eco-Sense and Sensibility. INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen. Versie 03/2009 Studiebureau NIMLOTH Eco-Sense and Sensibility INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen Versie 03/2009 Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Sinds 1 november

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

ISOLATIENIVEAU VAN PRIVATE HUURWONINGEN EN WOONUITGAVEN

ISOLATIENIVEAU VAN PRIVATE HUURWONINGEN EN WOONUITGAVEN ISOLATIENIVEAU VAN PRIVATE HUURWONINGEN EN WOONUITGAVEN Kristof Heylen Sien Winters Auteurs en info: Auteurs: o o Kristof Heylen Sien Winters Datum: Februari 2009 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt

Nadere informatie

Meer dan 600 000 woningen in de EPC databank Zijn dit de gemiddelde Vlaamse woningen?

Meer dan 600 000 woningen in de EPC databank Zijn dit de gemiddelde Vlaamse woningen? Meer dan 600 000 woningen in de EPC databank Zijn dit de gemiddelde Vlaamse woningen? Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Brussel, maandag 28 september 2015, auditorium Ellipsgebouw www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys Renovatiepact Werkgroep verplichtingen Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel Ann Collys Inhoud Doel Wat en wanneer? Door wie? Opmaak van het EPC Vorm en inhoud Advertentieplicht

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie