Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 1 juli 2011 van kracht en draagt bij aan een belangrijk uitgangspunt van het regeringsbeleid: "Het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie van burgers in gevaar brengen of belemmeren". Een problematische schuld is een belangrijke belemmerende factor voor (volwaardige) participatie. Schuldhulpverlening beperkt de hoge maatschappelijke kosten die schulden met zich meebrengen. De gemeente krijgt door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een zorgplicht, in principe voor alle inwoners. De toelating tot schuldhulpverlening valt binnen de Algemene wet bestuursrecht. Nadere toelichting Het opstellen van beleidsregels over de toelating en uitsluiting van schuldhulpverlening past binnen de opdracht van de regering. De regering verwacht dat de schuldhulpverlening selectiever en gerichter wordt ingezet en toegepast. Hiermee is in het beleidsplan rekening gehouden. De beleidsregels zijn de juridische vertaling van de huidige uitvoeringspraktijk en de gestelde kaders en klantprofielen in het beleidsplan. Aanbod en toegang schuldhulpverlening De vorm en samenstelling van het aanbod is afhankelijk van de situatie van de hulpvrager. We beginnen een traject tot schuldregeling alleen als een haalbaar resultaat te voorzien is. Beschikt de hulpvrager bijv. niet over een stabiel inkomen? Dan is het niet mogelijk tot betalingsafspraken te komen met schuldeisers. Inwoners zonder stabiel inkomen kunnen wel rekenen op advies, voorlichting, doorverwijzing, Bewindvoering of deelname aan een cursus gericht op budgetteren. Eigen verantwoordelijkheid Binnen een schuldhulpverleningstraject verwachten we binnen de mogelijkheden van de hulpvrager een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. De hulpvrager heeft zelf de verantwoordelijkheid om tijdig de benodigde informatie te verstrekken en volledig mee te werken aan het hele traject schuldhulpverlening. Uitsluitingsgronden We bieden schulphulpverlening selectief aan. Het hangt af van de situatie van de hulpvrager én de voorwaarde dat hij volledig meewerkt. Schuldhulp wordt geweigerd aan fraudeurs die een bestuursorgaan financieel hebben benadeeld. We sluiten recidivisten (zij die al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening) tijdelijk uit van schuldhulpverlening (minimaal zes maanden maximaal twee jaar). Zij kunnen wel blijven rekenen op bijv. voorlichting, advies en doorverwijzing. Wordt het traject afgebroken door eigen toedoen van de hulpvrager? Dan geldt een uitsluiting van één tot twee jaar, afhankelijk van de fase waarin het traject zich bevindt.

2 Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het Dagelijks bestuur van de ISD Optimisd; gelet op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bernheze, Schijndel, Sint- Michielsgestel, Veghel; gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Optimisd; b. inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een deelnemende gemeente is ingeschreven; c. schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, evenals de nazorg; e. schuldregeling: het bemiddelen met schuldeisers en het komen tot een afbetalingsvoorstel eventueel met verstrekking van een saneringskrediet; d. verzoeker: persoon die zich tot het bestuur heeft gewend voor schuldhulpverlening. Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening Alle inwoners van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint - Michielsgestel en Veghel van 18 jaar en ouder, met uitzondering van zelfstandig ondernemers, kunnen zich tot het bestuur wenden voor schuldhulpverlening. Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening 1. Het bestuur verleent aan verzoeker schuldhulpverlening indien het bestuur schuldhulpverlening noodzakelijk acht, en toetst de aanvraag aan de uitgangspunten zoals neergelegd in het Beleidsplan schuldhulpverlening en de vastgestelde klantprofielen. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het bestuur, kan een aanvraag worden geweigerd. 2. De vorm waarin de schuldhulpverlening wordt aangeboden, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn: a. zwaarte c.q. omvang van de schulden; b. psycho-sociale situatie; c. houding en gedrag van verzoeker; d. een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening; e. het inkomen van de verzoeker. 3. Het schuldhulpverleningsaanbod bevat geen schuldregeling als vooraf duidelijk is dat er één of meerdere schulden van de aanvrager niet door bemiddeling van het bestuur op te lossen zijn. Artikel 4. Verplichtingen 1. Verzoeker doet aan het bestuur op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem/haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van

3 invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject. 2. Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit: a. het nakomen van afspraken; b. geen nieuwe schulden aangaan; c. het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst. Artikel 5. Beëindigingsgronden Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het bestuur besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien: a. het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond; b. de verzoeker niet langer voldoet aan het bepaalde onder artikel 2; c. de verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van zijn schulden; d. de verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4; e. op grond van zo later is gebleken onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan verzoeker is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het bestuur, een andere beslissing zou zijn genomen; f. verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt; g. de verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren; h. de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, niet (langer) passend is. Artikel 6. Weigering hersteltermijn hernieuwde aanvraag 1. Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4 van deze beleidsregels, kan het bestuur besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen. 2. Alvorens, ingevolge lid 1 te besluiten tot weigering dan wel beëindiging, wordt verzoeker eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, binnen de gestelde termijn, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. 3. Het bestuur kan besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen, in geval een persoon fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd. 4. Indien minder dan 6 maanden voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, een aanvraag tot schuldhulpverlening door toedoen van verzoeker is beëindigd of geweigerd, wordt een aanvraag schuldhulpverlening geweigerd met uitzondering van het geven van Informatie en advies, Doorverwijzing, Cursus Omgaan met geld of Bewindvoering. 5. Met uitzondering van het geven van Informatie en advies, Doorverwijzing, Cursus Omgaan met geld of Bewindvoering, wordt de toegang tot schuldhulpverlening voor één tot twee jaar geweigerd, indien een eerder traject schuldregeling tussentijds is beëindigd (minnelijk en wettelijk) afhankelijk van de fase waarin dat traject schuldregeling. 6. Met uitzondering van het geven van Informatie en advies, Doorverwijzing, Cursus Omgaan met geld of Bewindvoering, wordt de toegang tot het aanbod schuldhulpverlening voor twee jaar geweigerd, indien schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 5 a, c, d, e of f.

4 Artikel 7. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden 1. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de verzoeker afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur. Artikel 8. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening. Artikel 9. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 22 augustus 2012 Het dagelijks bestuur van de ISD Optimisd De voorzitter, De directeur, De heer E.H.J.M. Mathijssen Drs. V.C. Fijneman

5 Toelichting op: Toelating, recidive en het opleggen van verplichtingen op het gebied van schuldhulpverlening Inleiding algemeen In verband met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft het Algemeen bestuur van de ISD Optimisd het beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld. In dit beleidsplan is, kort gezegd, de visie neergelegd op het terrein van schuldhulpverlening. In het verlengde van de visie zijn in het beleidsplan een aantal acties geformuleerd. De onderhavige regeling betreft het opstellen van regels m.b.t. toelating tot de schuldhulpverlening, recidive en het stellen van voorwaarden. Achterliggende gedachte is dat er behoefte is aan heldere spelregels: de burger weet wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening en waaraan hij/zij zich dient te houden en het bestuur op haar beurt weet welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Hierbij speelt mee dat de schuldhulpverleningspraktijk vanaf het moment dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking is getreden 1 juli 2012 onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komt te vallen. Artikel 1. Begripsbepalingen Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening Conform de visie zoals neergelegd in het Beleidsplan staat schuldhulpverlening in beginsel open voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten van 18 jaar en ouder. Een specifiek doelgroepenbeleid wordt dus niet gevoerd. Een uitzondering op deze brede toegankelijkheid wordt gevormd door zelfstandig ondernemers. Zij kunnen geen beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening. Zelfstandigen kunnen immers een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als de ondernemer niet in aanmerking komt voor een Bbz krediet omdat het bedrijf niet levensvatbaar is, is het niet zinvol wel schuldhulp aan te bieden. De zelfstandige doet er beter aan te stoppen om grotere financiële problemen te voorkomen. Als de onderneming niet levensvatbaar is, moet deze worden gestaakt. Daarna staat schuldhulpverlening wel open. Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening In lid 1 is aangegeven dat het bestuur schuldhulpverlening verleent indien het bestuur schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat moet worden geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te regelen, kan hulpverlening achterwege blijven. Anderzijds wordt middels dit lid, evenals lid 2, recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt dat schuldhulpverlening selectief en gericht ingezet dient te worden. Daar waar sprake is van een schuldenpakket dat zich niet laat regelen in combinatie met een onregelbare verzoeker, kan een aanvraag worden geweigerd. Lid 2: Dit artikel toont de kern van schuldhulpverlening nieuwe stijl: een gerichte en selectieve toepassing van schuldhulpverlening. Het gaat om maatwerk. De hulpvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten zoals neergelegd in het Beleidsplan schuldhulpverlening en de vastgestelde klantprofielen en het productaanbod. De inzet van producten kan per situatie verschillen. In lid 2 van dit artikel worden 5 factoren genoemd die bepalen in welke mate één of meerdere producten schuldhulpverlening worden aangeboden: a. zwaarte c.q. omvang van de schulden; b. psycho-sociale situatie; c. houding en gedrag van de aanvrager; d. een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening; e. het inkomen van de verzoeker.

6 In het beleidsplan zijn daartoe de volgende klantprofielen gedefinieerd met daarachter het toepasselijke productaanbod: - Risicovol: Klanten die nog geen schulden hebben maar een groot risico hebben om schulden te krijgen en daardoor preventief hulp nodig hebben. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Cursus Optimisd i.s.m. ROC - Enkelvoudig: Klanten die door eenmalige omstandigheden (bijv. door tijdelijke werkloosheid, echtscheiding een schuld hebben opgebouwd. Deze groep kan door schuldregelen hun schulden oplossen en zelfstandig verder gaan. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Betalingsregeling, Schuldregeling GKB, Cursus Optimisd i.s.m. ROC - Meervoudig: Klanten die een schuld hebben opgebouwd, weinig overzichtelijk, waarbij structureel inkomsten en uitgaven in onbalans zijn. Deze groep kan door schuldregelen hun schulden oplossen maar hebben een grotere kans om weer nieuwe schulden te maken. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Schuldregeling GKB, Bewindvoering, Cursus Optimisd i.s.m. ROC - Instabiel: Klanten die onvoldoende in staat zijn om schuldenvrij hun financiële administratie te doen. Deze groep heeft bijv. moeite met structureren, afhandelen van post, rekenen. Zij vertonen instabiel gedrag en hebben geen overzicht. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Bewindvoering, Cursus Optimisd i.s.m. ROC - Bijzondere groepen: Klanten die onvoldoende in staat zijn om hun financiële administratie te doen en daarnaast een verslaving, woon en/of psychiatrisch probleem hebben. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Bewindvoering, Cursus Optimisd i.s.m. ROC - Terugkerend/recidive: Klanten die al eerder een schuldregeling hebben doorlopen of in de WSNP hebben gezeten en door nieuwe schulden weer schuldhulpverlening aanvragen. Productaanbod: Informatie en advies, Doorverwijzing Hulp ketenpartner, Bewindvoering, Cursus Optimisd i.s.m. ROC In de onderstaande tabel is dit per klantprofiel schematisch aangegeven

7 Artikel 4. Verplichtingen en gevolgen schending daarvan Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven en medewerking te verlening. Dit zowel in de fase van aanvraag als gedurende de looptijd van een traject. Wat betreft de verplichting tot medewerking is in lid 2 een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming. Artikel 5. Beëindigingsgronden In dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening kan worden beëindigd. Van de gronden zoals benoemt, verdienen de gronden onder g en h bijzondere aandacht gelet op de visie zoals neergelegd in het beleidsplan schuldhulpverlening. Daar waar het bestuur wil staan voor een selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening, kan dat betekenen dat schuldhulpverlening wordt beëindigd indien de vorm van hulpverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker. Zie in dat licht ook een duidelijke link met artikel 3 lid 2 van deze beleidsregels. Artikel 6. Weigering hersteltermijn hernieuwde aanvraag Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, kan het bestuur besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt, conform lid 2, verzoeker eenmaal een termijn geboden om alsnog, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. De termijn die aan verzoeker wordt gesteld is in dit artikel bewust niet benoemd. De hersteltermijn dient een redelijke te zijn. Wat redelijk is, hangt samen met het type verplichting. Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het bestuur besluiten tot weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening. Wat betreft de bevoegdheid tot weigering van een aanbod schuldhulpverlening in relatie tot eerdere trajecten en contacten schuldhulpverlening, zijn in dit artikel ook regels gesteld. Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid, wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen doen van hernieuwde aanvragen. Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening telt de verleende schuldhulpverlening c.q. de contacten op dat gebied vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels ook mee. Artikel 6 is geformuleerd als een zogenaamde kan -bepaling. Het bestuur heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het bestuur vooral ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Artikel 7. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden Dit artikel geeft ruimte aan het bestuur om in bijzondere c.q. onvoorziene gevallen af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze regeling. Indien er sprake is van een gezin met inwonende minderjarige kinderen kan in het belang van kinderen ten gunste van de verzoeker van de bepalingen in deze beleidsregels worden afgeweken.

8 Werkinstructie (tijdelijke) weigeringsgronden schuldhulpverlening Optimisd Uitvraagprotocol Schuldhulpverlening Optimisd Aanbod en toegang schuldhulpverlening De vorm en samenstelling van het aanbod is afhankelijk van de situatie van de hulpvrager. We beginnen een traject tot schuldregeling alleen als een haalbaar resultaat te voorzien is. Beschikt de hulpvrager bijv. niet over een stabiel inkomen? Dan is het niet mogelijk tot betalingsafspraken te komen met schuldeisers. Onderstaande vragen dienen als uitvraagprotocol voor Optimisd om te beoordelen of een klant in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. Indien iemand door zijn of haar situatie niet in aanmerking komt, is aangegeven wat de consequentie hiervan is of waar de klant naar doorverwezen kan worden. Er wordt vanuit gegaan dat er al getoetst is of de klant een vaste woon- en verblijfplaats heeft in de deelnemende gemeenten (Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel) en het burgerservicenummer juist is. Ook wordt nagegaan of er een geldig ID bewijs is. Vragen 1. Is de klant verwikkeld in een echtscheiding? o Ja, de aanvraag kan niet direct in behandeling worden genomen, pas na verwerking van de echtscheiding in het bevolkingsregister kan een aanvraag ingediend worden Let op: indien er sprake is van niet gehuwde partners zonder samenlevingscontract dan altijd twee afzonderlijke aanvragen opstellen 2. Beschikt de klant over eigen inkomen (minimaal bijstandsniveau) anders dan studiefinanciering? o Ja, verwijs dan eerst naar UWV voor werk of uitkering 3. Heeft de klant een eigen bedrijf en wil hij deze voortzetten? o Ja en voorzetten, doorverwijzen naar klantmanager BBZ o Ja en niet voortzetten. Aanvraag in behandeling nemen. De klant moet wel zorgen voor een bewijs van uitschrijving bij de Kamer van Koophandel 4. Heeft de klant een eigen woning? o Ja, eerst verwijzen naar hypotheekverstrekker/bank 5. Zit de partner van de klant in detentie? o Ja, er kan alleen geholpen worden met de schulden van degene die niet in detentie zit Gezamenlijke schulden kunnen niet in behandeling genomen worden 6. Heeft de klant eerder toegang gehad tot schuldhulpverlening? o Ja, overleg (met GKB) om na te gaan wat in de individuele situatie mogelijk is bijv. het geven van Informatie en advies, Doorverwijzing, Cursus Omgaan met geld of Bewindvoering 7. Lopen er nog gerechtsprocedures bij de Rechtbank (bijv. i.v.m. faillissement)? o Ja, er is geen aanvraag mogelijk tot een definitieve uitspraak is gedaan In de onderstaande werkinstructie worden de kaders aangegeven die worden gehanteerd bij een lopende aanvraag/traject schuldhulpverlening.

9 Deze kaders worden al bij het eerste contact met de klant duidelijk aangegeven. Een klant weet dus direct of hij/zij in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en weet wat de consequenties zijn als hij/zij zich niet houdt aan afspraken. Binnen een schuldhulpverleningstraject verwachten we binnen de mogelijkheden van de hulpvrager een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. De hulpvrager heeft zelf de verantwoordelijkheid om tijdig de benodigde informatie te verstrekken en volledig mee te werken aan het hele traject schuldhulpverlening. We sluiten recidivisten (zij die al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening) tijdelijk uit van schuldhulpverlening (minimaal zes maanden maximaal twee jaar). Zij kunnen wel blijven rekenen op bijv. voorlichting, advies en doorverwijzing. Wordt het traject afgebroken door eigen toedoen van de hulpvrager? Dan geldt een uitsluiting van één tot twee jaar, afhankelijk van de zich bevindt. Een klant kan op verschillende momenten in het traject afgewezen worden. In onderstaande tabel worden de situaties opgesomd. Hersteltermijn Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt, kan het bestuur besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt verzoeker eenmaal een termijn geboden om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het bestuur besluiten tot weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening. Fase in traject Situatie Consequentie Communicatie Start aanvraag Adviesgesprek Uitreiken Aanvraagform. Optimisd Klant levert formulier en bewijsstukken niet in. Na aanmaning volgt geen reactie Adviesgesprek Aanmaningsbrief Intakegesprek GKB * Klant levert formulier niet compleet in. Belangrijke bewijsstukken ontbreken. Na aanmaning volgt geen reactie Klant komt niet opdagen op advies gesprek. Klant heeft niet gereageerd op telefonisch contact/brief Klant vertoont agressief en/of dreigend gedrag Bewust/verwijtbaar De klant trekt zich terug Klant komt niet opdagen op intake gesprek. Klant heeft niet gereageerd op telefonisch contact/brief De klant trekt zich terug Adviesgesprek Aanmaningsbrief Adviesgesprek Aanmaningsbrief Persoonlijk gesprek indien de situatie zich voordoet. (Telefonisch) gesprek indien de situatie zich voordoet (Telefonisch) gesprek indien de situatie zich voordoet

10 Schuldregel traject GKB * De klant heeft bepaalde informatie verzwegen of onjuist verstrekt over zijn situatie, die van belang is voor het verdere traject Klant vertoont agressief en/of dreigend gedrag Bewust/verwijtbaar De klant heeft na het ondertekenen van de schuldregeling een nieuwe schuld gecreëerd en deze is verwijtbaar De klant is verwijtbaar werkloos geworden De klant gaat scheiden De klant verhuist naar een andere gemeente/het buitenland Kopie vrijwaring auto (met naam en geb. datum) niet binnen 14 dagen ingeleverd, indien verkoop auto noodzakelijk is/auto niet nodig is voor werk Het niet tijdig terugsturen van de schuldregelingsovereenkomst en event. machtigingen (binnen 10 dagen na dagtekening) Inkomen komt niet of niet volledig aan bij GKB terwijl dit wel is afgesproken De klant is doorverwezen naar WSNP maar dient de aanvraag niet in. Doet wel weer beroep op SHV Klant heeft SHV traject goed afgerond en komt binnen 3 jaar terug Klant vertoont agressief en/of dreigend gedrag Klant kan zich weer aanmelden nadat de scheiding is doorgevoerd in GBA Afhankelijk van de fase wordt het dossier overgedragen of afgesloten Klant mag 2 jaar geen Na afronding van een traject (schuldbemiddeling of saneringskrediet geldt een uitsluiting van 2 jaar na datum laatste betaling Intakegesprek Persoonlijk gesprek indien de situatie zich voordoet. Intakegesprek Intakegesprek Indien de situatie zich voordoet Indien de situatie zich voordoet Afspraken na intakegesprek Afspraken na intakegesprek Afspraken na intakegesprek Brief WSNP Gesprek WSNP Indien situatie zich voordoet aparte brief Persoonlijk gesprek indien de situatie zich voordoet.

11 Budgetbegeleiding GKB * Bewust/verwijtbaar Klant komt 1 of meerdere trajectbepalingen niet na uit de schuldregelingsovereenkomst De klant houdt zich niet aan de gemaakte afspraken (bijv. budgetplan) Klant vertoont agressief en/of dreigend gedrag Bewust/verwijtbaar SHV mag 2 jaar geen gebruik maken van SHV Afspraken na intakegesprek Intake gesprek Start BBG Persoonlijk gesprek indien de situatie zich voordoet. Budgetbeheer GKB * Er komt geen geld meer binnen op de rekening bij de GKB door toedoen van de klant Klant vertoont agressief en/of dreigend gedrag Bewust/verwijtbaar Het gehele schuldregelingstraject incl. BBH en BBR wordt gestopt. De klant mag 2 jaar geen gebruik maken van SHV BBH wordt beëindigd. De klant moet naar beschermingsbewind en mag 2 jaar geen gebruik maken van SHV Intakegesprek Indien de situatie zich voordoet. * Kolom Communicatie: Afwijzingsbrieven traject schuldregeling GKB in overleg met Optimisd

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012, CONCEPT Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012, gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre; gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening, besluiten

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR610682_1 11 juni 2018 Beleidsregels Schuldhulpverlening Katwijk Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beuningen Nr. 80432 18 april 2018 Beleidsregels schuldhulpverlening 2018-2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen hebben

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk 2013 1 april 2013 BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING HEEMSKERK 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 1, 1 november Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012

Gemeenteblad nr. 1, 1 november Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012 Gemeenteblad nr. 1, 1 november 2012 Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012 Deurne, oktober 2012 Toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Besluit: De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; Vast te stellen de navolgende Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017:

Besluit: De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; Vast te stellen de navolgende Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017: «VLogoGr» Collegebesluit Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht Besluit: A. De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; B. Vast

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; CVDR Officiële uitgave van Capelle aan den IJssel. Nr. CVDR220611_2 1 mei 2018 Beleidsregels schuldhulpverlening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp. het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen d.d.

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp. het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Pijnacker-Nootdorp Nr. 230011 22 december 2017 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 Het college van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening CVDR Officiële uitgave van Maassluis. Nr. CVDR613378_1 18 oktober 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregels schuldhulpverlening Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude CVDR Officiële uitgave van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nr. CVDR448881_1 9 januari 2018 BeleidsregelsschuldhulpverleningHaarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van de gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 juli 2012 gaat de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten.

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Status : Openbaar / Ter besluitvorming Afdeling : Sociale Zaken Medewerk(st)er : E.H.M. van der Heijden Telefoonnummer : 071 406 5183 Portefeuille houder

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020 Gemeente: Mill en Sint Hubert Datum: 27-10-2015 Auteur: M. Masolijn Versie: 1.1 Status: Concept Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis;

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hellevoetsluis Nr. 34486 19 februari 2018 Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellevoetsluis;

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Midden-Groningen

Beleidsregels schulddienstverlening Midden-Groningen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Midden-Groningen Nr. 158486 23 juli 2018 Beleidsregels schulddienstverlening Midden-Groningen Gelet op: De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 CVDR Officiële uitgave van Avres. Nr. CVDR600099_1 7 juni 2016 Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WVS De Avelingengroep

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Culemborg 2019

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Culemborg 2019 (kenmerk 1843476/ 2657) Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van de gemeente Culemborg;

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

Beleidsregels 2012 INHOUD

Beleidsregels 2012 INHOUD TOELATING TOT Beleidsregels 2012 SCHULDDIENSTVERLENING INHOUD VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETSHOUDERS D.D. 15 MEI 2012 1 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek 2015

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek 2015 CVDR Officiële uitgave van Berg en Dal. Nr. CVDR356239_1 25 oktober 2016 Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek 2015 Inhoudsopgave De inhoud van de beleidsregel Achtergrond Vaststelling, publicatie

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit: CVDR Officiële uitgave van Hoorn. Nr. CVDR620065_1 10 januari 2019 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2019 Zaaknummer: 1641755 Gelezen het voorstel van Zorg & Samenleving Beleidsregels integrale

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening

Beleidsregels schulddienstverlening Beleidsregels Schulddienstverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (RSD en KB AV) Officiële

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, overwegende dat de Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne, vastgesteld in de collegevergadering

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek De inhoud van de beleidsregel. De beleidsregel heeft betrekking op de bevoegdheid van het college genoemd in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Leiderdorp 2018

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Leiderdorp 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 85300 24 april 2018 Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Leiderdorp 2018 Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente op

Nadere informatie

Groep mensen die meer risico lopen op het krijgen van schulden dan anderen.

Groep mensen die meer risico lopen op het krijgen van schulden dan anderen. CVDR Officiële uitgave van Leiden. Nr. CVDR487733_1 7 augustus 2018 Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In artikel 2

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, Gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Woudenberg

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Woudenberg Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Woudenberg 2015 1 Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluit het college van burgemeester en wethouders vast te stellen

Nadere informatie

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cromstrijen. Nr. 41587 7 april 2016 Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad Documentnummer Vergaderdatum Commissie MZ Raad 20 januari

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015 voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld; gelet op

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur overwegende dat, het de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur is om beleidsregels vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Meierijstad 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Meierijstad 2017 CVDR Officiële uitgave van Meierijstad. Nr. CVDR601440_1 27 nuari 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Meierijstad 2017 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op de artikelen 2 en 3 van de

Nadere informatie

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017; Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017; Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Gelet op het op 20 oktober 2016

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018 Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2013 CVDR Officiële uitgave van Midden-Delfland. Nr. CVDR296148_1 6 maart 2018 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2013 Artikel 1 begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland - Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2017

Gemeente Midden-Delfland - Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 20360 8 februari 2017 Gemeente Midden-Delfland - Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2017 Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; CVDR Officiële uitgave van Ooststellingwerf. Nr. CVDR322139_1 12 juni 2018 BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; nr. gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet

Nadere informatie