Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2013 C o n c e p t"

Transcriptie

1 2013 Programmabegroting Concept

2 Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1

3 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting op de Programma s Programma 1 Centrum van de Achterhoek Programma 2 Duidelijk en veilig Programma 3 Nabij en zorgzaam Programma 4 Toekomstverantwoordelijk Programma 5 Organisatie van de toekomst 3 Financiële positie gemeente Doetinchem Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht Paragraaf 7 Grondbeleid Bijlagen 5 Financiële bijlagen Overzicht financiële hoofdfuncties Overzicht baten, lasten en saldi 3

4 Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen Afwijkingen monitor ombuigingen 6 Risicomanagement Risico-inventarisatielijst Wmo Risico-inventarisatielijst Wwb-Wsw Beheersmaatregelen Wmo Beheersmaatregelen Wwb-Wsw 4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5

6 1. Inleiding De Nederlandse inwoner heeft het, onder andere door de aanhoudende crisis, moeilijk. Dit geldt ook voor gemeenten. Doordat de financiële en economische crisis langer aanhoudt dan gehoopt en verwacht, waardoor woningbouwprojecten moeilijk van de grond komen en uitgaven bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen stijgen. Door de decentralisaties met bijbehorende kortingen en ombuigingen vanuit het Rijk. Gemeenten hebben de opdracht steeds meer te doen met minder. In Doetinchem spelen we hier met onze Programmabegroting voor 2013 op in. Met deze begroting presenteren we een financieel behoedzame begroting met een sluitend meerjarenperspectief. We zetten vooral in op ons beleid, en de verbindende keuzes die we hierin maken. Toch ziet het meerjarenperspectief er anders uit dan vorig jaar. Voor 2013 laat de junicirculaire een nadeel zien van ongeveer ten opzichte van de septembercirculaire. Dit hadden we met de Voorjaarsnota 2012 al grotendeels voorzien. We hebben een solide financiële basis en hebben hard gewerkt om ons risicomanagement, ook op andere gebieden dan de grondexploitaties, te verbeteren. Inhoudelijk kunnen we het basisniveau in de stad op alle gebieden handhaven. Onze keuzes beginnen met het coalitieprogramma, waarin het college heeft aangegeven welke ambities zij in de periode van willen realiseren. Met de Voorjaarsnota 2011 hebben we een intensief ombuigingentraject doorlopen en een samenhangend pakket aan ombuigingen, investeringen en compensaties vastgesteld. College en raad zijn dit ombuigingentraject begonnen door heel fundamenteel te kijken naar de taken en functies die de gemeente had en zou moeten hebben. 1.1 Het basisniveau De Trendnota 2010 biedt hiervoor ons theoretisch kader. De overheid is de laatste decennia gegroeid en is met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat steeds meer verantwoordelijkheden van haar inwoners en sociale netwerken gaan overnemen. Hiervoor hebben we een drietal pijlers opgesteld. Deze pijlers vormden de kern bij het bekijken van het basisniveau dat wij op alle onderdelen zien voor Doetinchem. Eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit Tegengaan van ingewikkeldheid Toekomstvaste keuzes We hebben richting gegeven aan de uitwerking van deze pijlers in de ombuigingen met een aantal uitgangspunten. We doen dit door slimme verbindingen te maken. Niet voor iedereen hetzelfde, maar afhankelijk van behoefte, dus specifiek. We willen dit dichtbij de mensen organiseren, nabij en gebiedsgericht. Een laatste belangrijk uitgangspunt is dat het een bijdrage moet leveren aan de economie. In de voorjaarsnota 2011 hebben we hier een uitwerking aan gegeven. We zijn tot deze uitwerking gekomen door voor alle taken van de gemeente opnieuw te kijken of we nog steeds vinden dat de uitvoering hiervan echt van ons is. Zijn dit dingen die alleen de gemeente Doetinchem kan doen of kunnen inwoners of instellingen dit eigenlijk beter of goedkoper zelf doen? Met het ombuigingentraject hebben we op onderdelen echt een andere 7

7 manier van denken bereikt. Binnen het gemeentebestuur, met onze partners, de gemeentelijke organisatie en onze inwoners. Deze lijn zetten we door. 1.2 Inhoudelijke keuzes Het pakket van ombuigingen, investeringen en compensaties blijft ons uitgangspunt, zowel financieel als inhoudelijk. We werken aan ontwikkelingen die het basisniveau in de stad versterken, en doen dit vooral door verbindingen te zoeken. Met het A18 bedrijvenpark dragen we bij aan werkgelegenheid en geven we ondernemers ruimte om te groeien. Met de buurtsportcoaches verbinden we sport- en beweegaanbieders met organisaties voor onderwijs, cultuur, gezondheid of kinderopvang. Zo brengen we sport dichterbij. Op het gebied van veiligheid zetten we preventief in op jeugd met onze jeugdinterventieteams. Met de gemeentepolis werken gemeente en zorgpartij samen aan preventie en gezond gedrag. Het beidt kwetsbare inwoners een goed en betaalbaar alternatief. Met het evenementenbeleid zetten we een stimulerend evenementenbeleid neer waarbij organisatoren, horeca en ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Hiernaast zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen en risico s die van invloed zijn op onze begroting. We noemden al de gevolgen van de juni-circulaire, en daarmee samenhangend de doorwerking van de Rijks-BTW verhoging van 19 naar 21%. Een andere is de vertaling van het amendement dubieuze debiteuren. We willen en ook de korting die het Rijk oplegt op de RUD oplossen in deze begroting; we weten immers dat we deze korting niet budgetneutraal kunnen opvangen. Maatregelen In de Voorjaarsnota hebben we een aantal maatregelen aangekondigd om onze begroting sluitend te krijgen. Verwerking van onder andere de junicirculaire leidt ertoe dat we licht moeten bijsturen om het financieel meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Om de tekorten op het financieel meerjarenperspectief en de algemene reserve te compenseren nemen we een aantal maatregelen: 1. Sparen voor de risicoreserve grondexploitatie doen we zoveel mogelijk uit de algemene reserve in plaats van uit de exploitatiebegroting. 2. Vertragen van uitgaven voor de investeringsagenda. 3. Enkele aanmeldingen betalen uit de compensatieagenda. 4. Actualiseren BTW kosten in legestarieven. 5. We kiezen ervoor de investering anticyclisch denken te faseren. 1.3 Risicomanagement De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van ons risicomanagement, organisatiebreed. In eerste instantie lag de focus door de crisis op de huizenmarkt bij de ontwikkelingen en risico s in het fysieke domein. Met de Taskforce en de terugkerende rapportages richting raad hebben we hier goed grip op gekregen. We zijn op dit moment bezig met het uitbreiden van dezelfde methode van risicomanagement naar andere domeinen, zoals de garantstellingen en het sociale domein. Onder andere door de voorgenomen decentralisaties 8

8 wordt nu een gedegen risicomanagement voor het sociale domein heel erg belangrijk. Als de decentralisaties doorgaan betekent dit namelijk veel voor de omvang van onze begroting. In deze begroting maken we de stappen die we tot nu toe gezet hebben inzichtelijk. Voor de WMO (onderdeel individuele voorzieningen) en de WWB en WSW hebben we de methode die we gebruiken voor ons risicomanagement bij het fysieke domein toegepast. We werken hierbij met de trits: 1. inventariseren 2. prioriteren/ waarderen 3. benoemen van beheersmaatregelen. We breiden dit uit naar de overige prestatievelden van de WMO en de decentralisaties zodra hier meer over bekend wordt vanuit het Rijk. We kunnen de reële risico s op dit moment nog niet benoemen, omdat onduidelijk is onder welke voorwaarden de wetgeving naar gemeenten toe komt. In 2013 en 2014 zullen we het risicomanagement daarmee uitbreiden. 1.4 Omvang gemeentelijke organisatie Met de voorjaarsnota 2011 hebben we een ombuigingenpakket van 13,5 miljoen vastgesteld. Hierin zijn de financiële gevolgen van de crisis op de grondexploitaties opgelost en is in totaal voor bijna 4 miljoen aan korting op de ambtelijke organisatie gehaald. Hier is nu nog een taakstelling van 1,6 miljoen bij gekomen. Met het strategisch personeelsplan is hiervoor een aanvalsplan opgesteld. Wel betekent dit dat de rek behoorlijk uit de organisatie is. Nieuwe taken zullen niet meer zomaar binnen de formatie kunnen worden opgelost. Bovendien moeten we goed omgaan met het dilemma dat we weliswaar willen krimpen maar ook hard ons best zullen moeten doen om het kwalitatief hoogwaardige personeel aan ons te binden dat we nodig hebben om de veranderingen aan te kunnen. 9

9 Leeswijzer bij de Programmabegroting 2013 De begroting 2013 is wat programma-indeling betreft sterk geënt op de Voorjaarsnota en de begroting Hoofdstuk 2 In de programma s geven we in het kort aan wat onze visie is op de verschillende onderdelen in dit programma. Ook geven we aan wat er concreet gebeurt in 2013 binnen dit programmaonderdeel. Hoofdstuk 3 In het derde hoofdstuk, de financiële positie van de gemeente Doetinchem voor de jaren leest u hoe Doetinchem er financieel voor staat de komende jaren en wat we nog verwachten de komende periode. Hier vindt u ook concrete informatie over de maatregelen die we nemen om de begroting 2013 en verder meerjarig sluitend te krijgen. Hoofdstuk 4 In het vierde hoofdstuk beschrijven we het beleid en het ontwikkelingen over beheersmatige onderwerpen die van belang zijn voor de gemeente. Deze lopen door de programma s heen. Het Rijk heeft bepaald welke onderwerpen in ieder geval in paragrafen moeten worden beschreven. We hebben hier zelf paragraaf 6a bij aangevuld. Informatie over de ontwikkeling van ons risicomanagement vindt u in paragraaf 2, de paragraaf weerstandsvermogen. Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Paragraaf 6 Paragraaf 6a Paragraaf 7 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderwijsinstellingen met toezicht Grondbeleid In deze begroting komt ook de stand van zaken van de ombuigingen aan bod. U zult merken dat onze gemeente goed op schema ligt. Dat op een enkele uitzondering na, alle afspraken nog altijd binnen de gestelde termijn zijn uit te voeren. Bijlagen 5 Financiële bijlagen Overzicht baten, lasten en saldi Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen 6 Risicomanagement Overzicht risico-inventarisatie en beheersmaatregelen WMO individuele voorzieningen en Wwb/ Wsw 7 Afwijkingen monitor ombuigingen 10

10 Hoofdstuk 2 Toelichting op de Programma s 13

11 2. Toelichting op de programma s 1 Centrum van de Achterhoek De gemeente Doetinchem is het centrum van de Achterhoek. Dat willen we graag zo houden. In het programma Centrum van de Achterhoek beschrijven we hoe we dat willen doen. Hierbij willen we investeren in aantrekkelijkheid, we willen dat Doetinchem een prettige plek is om te wonen, te werken en ook te recreëren. Bereikbaarheid van onze voorzieningen voor al onze inwoners is daarbij belangrijk. In dit programma gaan we in op de economische ontwikkelingen, de mobiliteit, wonen en culturele voorzieningen. De samenwerkingsverbanden komen in programma 5 aan de orde. 1.1 Economie Wat gaan we doen? De economische ontwikkeling van Doetinchem is voor ons een speerpunt. We hebben geconcludeerd dat onze basiskwaliteit hiervoor voldoende is met als remmende factor het relatief hoge aandeel industrie en het relatief lage aandeel zakelijke dienstverlening. Niet onopgemerkt kan blijven de financieel economische crisis waar we sinds 2008 mee te maken hebben. Dit heeft voor diverse bedrijven nadelige gevolgen gehad doordat ze te maken kregen met reorganisaties en/of faillissementen. We willen blijven investeren in het maken van sociaal economische afspraken met het bedrijfsleven omdat we dit van belang vinden voor het reintegreren van mensen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 voeren we acties uit het economisch actieplan uit. Daarmee realiseren we onze visie Dynamisch Duurzaam Doetinchem Concreet betekent dit voor 2013: We gaan naast de startende ondernemers, ook de groeiers ondersteunen. We gaan door met het Economisch Overleg Doetinchem en het afleggen van bedrijfsbezoeken. We zetten in op het vergroten van de kwaliteit van de markten Doetinchem en Wehl. We gaan verder met de promotie en acquisitie voor het A18 bedrijvenpark. Er zijn inmiddels 4 bedrijven gefaciliteerd om zich hier te vestigen. We participeren in het project Gelderland Valoriseert, in IkStartSmart en in de Doetinchemse Uitdaging. We organiseren een Business to business dag in Doetinchem en een Achterhoek Diner in Den Haag. We zijn samen met de binnenstadsondernemers bezig met het thema het Nieuwe Winkelen (bijvoorbeeld: Wifi in de binnenstad, verbetering samenwerking horeca ondernemers en winkeliers, oplossingen bedenken voor leegstand, centrumpromotie door bijvoorbeeld een Doetinchem App). Op verzoek van de ondernemers heeft de gemeente de reclameheffing ingevoerd op bedrijventerreinen Verheulsweide, Keppelseweg en De Huet. Wij zien toe op een goede besteding van de gelden. 15

12 Op basis van de evaluatie over de sociaal economische afspraken met de IG&D bepalen we hoe we hiermee doorgaan. In deze begroting doen we een voorstel de middelen hiervoor op te nemen in het cwc fonds (zie programma 3). 1.2 Mobiliteit Wat gaan we doen? In het kader van de ombuigingen heeft de raad in de voorjaarsnota 2011 een nadere prioritering vastgesteld in de verkeersmaatregelen. Deze prioritering is vervat in de shortlist verkeersmaatregelen t/m De shortlist wordt in samenhang met de nog niet gerealiseerde maatregelen uit 2012, in het jaar 2013 nader uitgewerkt. Nadruk ligt op veiligheidsmaatregelen voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Veiligheidsprojecten richten zich op wegvakken en op kruisingen. Bij wegvakken gaat het vooral om de scheiding van langzaam verkeer en autoverkeer. In Doetinchem-Noord, op de Hoofdstraat in Gaanderen staat de veiligheid onder druk omdat fietsverkeer en autoverkeer er gemengd zijn. Het is daarom van groot belang daar snel maatregelen te treffen. Bij de kruisingen gaat het vooral om de oversteekbaarheid en springt vooral de rotonde in de Energieweg eruit. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het fietsverkeer langs de Oude IJssel onder de Energieweg door te leiden. Bereikbaarheidsprojecten betreffen vooral de aanleg van nieuwe infrastructuur en het aanpassen van bestaande infrastructuur aan de groeiende vraag naar mobiliteit. Nieuwe infrastructuur betreft de oostelijke randweg, de herinrichting van IJsselkade, Spinbaan en Melkweg, de aanpassingen aan de Onderneminsgweg en de aanpassing op Liemersweg als gevolg van de realisatie van de topsporthal op sportpark zuid. Tijdens het uitvoeren van de shortlist zien we nog steeds verbeterpunten op verkeersgebied. We kijken naar mogelijkheden met de provincie en andere partners maar bestaande budgetten zijn voorlopig leidend. Concreet betekent dit: Doetinchem noord De inrichting Kruisbergseweg voldoet niet aan het wegcategoriseringsplan en wordt in 2013 voorzien van vrij liggende fietspaden. Daarnaast wordt de kruising Haareweg- Kruisbergseweg-Velswijkseweg gereconstrueerd. Herinrichting IJsselkade-Spinbaan-Melkweg De raad heeft een principebesluit genomen over de verkeerscirculatie. Hiermee wordt de leefbaarheid op de IJsselkade verbeterd. Begin 2013 start de uitvoering van de herinrichting van de drie wegen. De IJsselkade wordt een éénrichtingsweg in de richting van de C. Missetstraat. De Spinbaan wordt éénrichtingverkeer in de richting van de Raadhuisstraat. De Melkweg blijft in twee richtingen opengesteld. Aanpassingen Liemersweg-Sportpark zuid (komst multifunctionele sporthal) Door de komst van een multifunctionele sporthal op sportpark-zuid moeten er in 2013 aanpassingen worden gedaan aan de Liemersweg. De raad heeft namelijk vastgesteld om de ontsluiting van de hal in sportpark zuid via de Liemersweg en de daarbij behorende verkeersvoorzieningen plaats te laten vinden. 16

13 Oostelijke Randweg We zetten in op een beter bereikbare stad met de oostelijke randweg. Door de aanleg van de oostelijke randweg wordt het centrum met al zijn voorzieningen beter bereikbaar. De veiligheid en leefbaarheid in wijken als Oosseld en Schöneveld verbetert met de aanleg van de oostelijke randweg. Verbeteren fietsveiligheid rotonde Energieweg-Zaagmolenpad Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat de rotonde op de Energieweg-Zaagmolenpad aandacht verdient. Voor de fietsers zal een tweerichtingen fietspad aangelegd worden tussen de Energieweg en de woningen aan de Brasem van de Oude IJssel naar het Zaagmolenpad. Fietsers worden onder de Energiebrug door geleid. Het fietspad aan de westzijde van de Energieweg vervalt volledig. Hierdoor wordt het oversteken van de Energieweg voor het langzaam verkeer tot een minimum beperkt. Daarnaast zal ook de verkeersregelinstallatie bij kruising Keppelseweg Energieweg 2 e Loolaan worden uitgebreid met een extra fietsoversteek. De fietsers rijden in de nieuwe situatie allemaal aan de zijde van het Metzocollege. Aanpassingen ondernemingsweg De aanpassingen aan de Ondernemingsweg en de afbuiging van de Frans Halsweg hebben een directe relatie met de aanleg van de oostelijke randweg. De uitvoering van het omvormen van de twee verkeersonveilige rotondes naar kruispunten met verkeerslichten die aansluiten op de oostelijke randweg start begin Hoofdstraat Gaanderen De Hoofdstraat Gaanderen wordt in 2013 heringericht als 30 km weg conform het wegcategoriseringsplan. De start van de uitvoering is afhankelijk van de realisatie van het Pelgrimterrein. 1.3 Wonen Wat gaan we doen? De afgelopen jaren hebben we ons woningbouwprogramma fors bijgesteld. De ontwikkelingen in de markt en de in de toekomst te verwachten krimp vragen om een kleiner aantal te bouwen woningen. In regioverband zijn hierover afspraken gemaakt. Doetinchem heeft met de Taskforce een aanpak van de crisis bij de grondexploitaties ontwikkeld. Projecten worden in samenhang bekeken en afhankelijk van welk scenario de meeste kansen biedt voor Doetinchem als geheel worden projecten gefaseerd (naar een later moment start bouw doorgeschoven), hergeprogrammeerd (omgezet naar een ander type aanbod), of zelfs helemaal gestopt. In de Voorjaarsnota 2011 is een bedrag van 29 miljoen opgenomen om het gat tussen het oorspronkelijke programma en de nu realistische uitvoering op te vullen. Met de Jaarrekening van 2011 is hierbinnen een voorziening getroffen van 15 miljoen. Concreet betekent dit: Met de tweejaarlijkse Taskforcerapportages stuurt de raad direct op het woningbouwprogramma. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal dat als Doetinchems contingent binnen het regionaal overleg (Kwalitatief Woningbouw Programma) is afgesproken: in totaal, 220 woningen jaarlijks. In het kader van de Taskforce zijn er geprioriteerde woningbouwprojecten benoemd en projecten die (voorlopig) in de ijskast gaan. 17

14 Een van de geprioriteerde projecten is Iseldoks. De verwachting is dat de eerste fase, het zogenaamde Intermecoterrein in 2013 kan worden ontwikkeld. Een aantal infrastructurele werken zijn daartoe al uitgevoerd. Voor Vijverberg Zuid is een aangepaste verkaveling aan de orde. Samen met marktpartijen is overleg gevoerd hoe, gegeven de huidige bouwcrisis, dit project nu het beste in de markt kan worden gezet. Op het gebied van volkshuisvesting is Sité Woondiensten een belangrijke partner. Zo veel als mogelijk wordt samen opgetrokken om de stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke vraagstukken aan te pakken. Dit gebeurt aan de hand van prestatieafspraken. De woonvisie staat aan de basis voor deze afspraken; deze is in 2012 opgesteld in nauwe samenspraak met Sité en andere woningbouwcorporaties. Dit beleidsdocument is een belangrijke onderlegger voor de bepaling van de kwaliteit van onze woningbouw. 1.4 Cultuur en evenementen Wat gaan we doen? Na de verwerking van de diverse ombuigingen op cultuur is er een basis bereikt van wat Doetinchem op cultureel gebied te bieden heeft. Deze huidige culturele infrastructuur willen we behouden omdat we dit waardevol vinden voor Doetinchem als stad en centrumgemeente van de Achterhoek. Vanaf 2013 geven we ons nieuwe evenementenbeleid vorm. Wij willen de komende jaren als centrumstad iets extra s bieden aan een breed publiek. Wij kiezen nadrukkelijk voor een stimulerend evenementenbeleid met de kernwaarden Authentiek, Kwaliteit, Creativiteit en Duurzaamheid. We willen de organisatoren, middenstand en horeca uitdagen te komen tot een onafhankelijke stichting die per 2015 de evenementen coördineert en stimuleert en daarbij een deel van het evenementenbudget overneemt. Concreet betekent dit: Op 1 januari 2013 sluiten wij in samenwerking met de gemeenten Bronckhorst en Doesburg een budgetcontract af met de Bibliotheek West-Achterhoek. Onderdelen van dit traject zijn regionalisering en digitalisering van het bibliotheekwerk in de Achterhoek. Specifiek voor Doetinchem geldt de uitwerking van de steunpunten in wijken en dorpen waaronder het convenant Bibliotheek op School. Net als voor 2012 sluiten we met schouwburg Amphion voor 2013 een éénjarige budgetovereenkomst af. De invoering van meerjarige budgetfinanciering is uitgesteld naar Binnen het nieuwe Stadsmuseum start in 2013 de Kunstuitleen en de Museumwinkel. Eind 2013 moet duidelijk zijn of de samenwerking binnen het evenementenbeleid kan leiden tot de oprichting van een stichting en onder welke voorwaarden. Een nieuwe periode Cultuurpact, regionaal cultuurbeleid, in 2013 vormgeven met inbegrip van de provinciale regeling Cultuureducatie met kwaliteit. 18

15 1.5 Plattelandsontwikkeling Wat gaan we doen? We ontwikkelen een nieuwe integrale vorm van Plattelandsontwikkeling in het buitengebied. Hierbij leggen we verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen. Een kansrijk, duurzaam en sociaal platteland als integraal onderdeel van de Achterhoek en Doetinchem als stedelijk centrum. Met sociale samenhang als een wezenlijk onderdeel voor bewoners van het buitengebied. We versterken de vitaliteit van het Doetinchemse buitengebied op ruimtelijk vlak, op het vlak van wonen, werken en recreëren. We zetten in op de versterking van de huidige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en diversiteit als kernwaarden van ons buitengebied en het bevorderen van duurzaamheid in het gebruik van het buitengebied. We willen daarbij ruimte bieden voor nieuwe (economische) ontwikkelingen en initiatieven binnen gestelde kaders. Dit betekent economische activiteiten met respect voor het landschap, waarbij we de stad Doetinchem zien als meerwaarde voor het buitengebied met haar centrale voorzieningen en evenementen. Tevens hebben we aandacht voor veilige en aantrekkelijke fietsen autoverbindingen in het buitengebied. Concreet betekent dit: een integrale werkwijze uitwerken met een rol voor een interne accountmanager buitengebied. Extern actief belangenorganisaties buitengebied benaderen en in 2013 de concept visie met hen delen en vervolgens door de gemeenteraad laten vaststellen. 19

16 2. Duidelijk en veilig In het programma Duidelijk en veilig beschrijven we onze visie op veiligheid binnen de gemeente Doetinchem. U leest hier wat we concreet gaan doen in 2013 om deze visie te realiseren. Kern van onze visie is dat we door het kiezen van de juiste samenwerkingsverbanden de kracht in de samenleving willen versterken. De keus voor partners die dezelfde idealen hebben als de gemeente Doetinchem is terug te vinden bij zowel de brandweer als de Omgevingsdienst. Wij benutten de schaalvoordelen van de deskundigheid en doelmatigheid van de grote regio. Tegelijkertijd hanteren wij een schaal die past bij de sfeer en cultuur van onze gemeenten en de menselijke maat die daarbij hoort. Dat is belangrijk voor de betrokkenheid van de gemeenteraden en colleges, maar vooral voor de positie van de vrijwilligers 2.1 Deregulering en handhaving Wat gaan we doen? Rijk, IPO en VNG willen de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu verbeteren. Zij hebben afgesproken uitvoeringsorganisaties op te richten op het schaalniveau van de veiligheidsregio s die taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gaan uitvoeren. Doetinchem organiseert een uitvoeringsorganisatie met de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Hiermee wordt afgeweken van het niveau van de Veiligheidsregio. De invloed van gemeenten en provincie is zo beter gewaarborgd. We gaan verder met de uitvoering van ons integraal veiligheidsplan. Hierin zijn korte lijnen tussen betrokken organisaties en verschillende afdelingen geborgd. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met deregulering; we willen toe naar minder regels en meer beslissingsruimte voor bewoners en ondernemers. Deze dereguleringen zullen we ook in 2013 verder doorzetten. Concreet betekent dit: Op 1 januari 2013 wordt de Omgevingsdienst Achterhoek operationeel. Onder leiding van een kwartiermaker worden de laatste puntjes op de i gezet. Er is inmiddels een sociaal plan en een communicatieplan. We onderzoeken met regiogemeenten de samenwerkingsmogelijkheden voor het veiligheidsbeleid en de bezwaarschriftencommissie. We gaan verder met de uitvoering van het integraal beleidsplan. In 2012 zijn zowel het kader als de uitvoeringsregels voor het Doetinchemse drugbeleid vastgesteld. Hierin zijn onder andere regels opgenomen over het vestigingsbeleid van coffeeshops en de minimale afstand die zij moeten betrachten tot scholen opgenomen. Deze verscherping van het drugbeleid wordt in 2013 uitgevoerd. 20

17 2.2 Veiligheid preventief Wat gaan we doen? We kiezen voor preventie door in te zetten op onze jeugd. Wij willen weten wat er speelt, zodat we overlast kunnen voorkomen en terugdringen. Het Jeugdinterventieteam wordt in nauwe samenwerking met de wijkwachten ingezet op de hotspots (onder andere prioritaire handhavinggebieden). In Doetinchem hanteren wij sinds enige tijd de werkwijze om de zorg-, jeugd- en veiligheidsketen op casusniveau goed kort te sluiten. Gemeenten hebben veel meer dan vroeger ene regierol op dit terrein. Waar nodig zal ook komend jaar repressief opgetreden worden, echter niet eerder dan dat wij andere mogelijkheden ingezet hebben om de overlast te voorkomen of terug te dringen. Concreet betekent dit: Wijkwachten nieuwe stijl. We willen een kwaliteitsslag maken met de wijkwachten, inclusief de jeugdtoezichthouders. De constructie rondom de wijkwachten gericht op arbeidsparticipatie is onderdeel van het in 2012 uitgewerkte concept cwc, We zetten in op (preventie) jeugdoverlast, drugs(overlast), geweld. Deze zullen terugkomen als prioriteit in het integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren. 2.3 Brandweer Wat gaan we doen? De brandweerzorg in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek wordt sinds 1 januari 2011 verzorgd door Brandweer Achterhoek West (BAW). In deze samenstelling kan de effectiviteit, betaalbaarheid en continuïteit gewaarborgd worden. Het vraagt eenzelfde cultuur en een goede samenwerking. Bovendien houden de deelnemende gemeenten houden voldoende grip op de organisatie. De brandweer zet in op het vergroten van het risicobewustzijn van burgers en bedrijven in de Achterhoek West. Bijzondere aandacht heeft de brandveiligheid voor kwetsbare groepen. Zorgorganisaties maken samen met de brandweer werk van hun verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit: Brandweerkazerne. Het bestemmingsplan is in procedure geweest. Er zijn geen zienswijzen ingediend dus het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld in de raad van 4 oktober. Op dat moment wordt ook de beschikbaarstelling krediet aan de orde. Begin december 2012 kan de brandweer starten met de bouwwerkzaamheden ter plaatse. Voorafgaand hieraan worden door de gemeente de voorbereidende werkzaamheden gedaan: de toegangsweg vanaf de Europaweg wordt aangelegd en de aansluitingen voor het riool e.d. worden gemaakt Verwachting is dat de bouw van de kazerne voor 1 januari 2014 gereed is. In 2011 is het beleidsplan van het cluster Brandweer Achterhoek West vastgesteld. De brandweer gaat in 2013 volgens plan aan de slag met het opstellen van een materieelplan voor het gehele cluster. Ook gaat de brandweer meedraaien in een regionale pilot op het gebied van variabele voertuigbezetting waarbij de post Doetinchem als pilotpost gaat dienen. Ook nieuwe landelijke inzichten op het gebied van bluswater wordt in 2013 toegepast in het gehele cluster. 21

18 3. Nabij en zorgzaam Ook al is het rijksbeleid momenteel onzeker, we verwachten alsnog een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein binnen het gemeentelijke beleid. Hierdoor kunnen we als gemeente steeds meer zelf bepalen en keuzes maken. In 2011 hebben we de basis gelegd voor deze keuzes en hebben we ze deels al gemaakt. We gaan uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers en van gerichte solidariteit. Ons sociale beleid is niet alleen van de gemeente, we zijn er allemaal van. De samenleving wordt een stuk plezieriger als we ook wat voor elkaar over hebben. Als gemeente bieden we ondersteuning voor diegene die het zelfstandig of met hulp van mensen uit zijn/haar omgeving niet redden. We zien de toekomstige transities in het sociale domein tevens als transformaties en benutten de kans om als systeemeigenaar het systeem minder ingewikkeld te maken en nabij de burgers te organiseren. We willen toe naar een integrale aanpak van de problemen die individuen en/of gezinnen ondervinden. Risicomanagement sociaal domein We investeren in het risicomanagement voor het sociale domein. Vergelijkbaar met de risicokaarten zoals we deze ontwikkeld hebben voor de grondexploitaties willen we ook voor het sociale domein de risico s inzichtelijk maken. Zeker in relatie tot de decentralisaties van het rijk. Bij deze begroting presenteren we de eerste uitkomsten van de risicoanalyse op basis van de huidige wetgeving (Wwb. Wsw en Wmo-individuele voorzieningen; zie hiervoor de paragraaf bedrijfsvoering en de bijlagen). Omdat 2 van de drie transities momenteel controversieel zijn en Jeugdzorg nog in de eerste fase zit (invoering per 2015), kunnen we hiervoor nog geen risicokaarten maken. We zien het risicomanagement in het sociale domein als een groeimodel. Dit werken we in 2013 en 2014 verder uit. We werken toe naar het kwantificeren van de risico s voor de verschillende (beleids)onderdelen om zo nodig beheersmaatregelen te kunnen nemen. 3.1 Welzijn en Zorg Wat gaan we doen? Welzijn Wij willen invulling aan een toekomstbestendig Zorg- en welzijnsbeleid. Echter de financiële middelen die beschikbaar komen via het gemeentefonds zullen naar alle waarschijnlijkheid minder zijn dan voorheen. Dit betekent dat we het anders en efficiënter moeten doen. Als gemeente willen we tevens zorg en welzijn minder ingewikkeld en dichterbij maken (in wijken en dorpen). Hiervoor zijn we bezig met de invoering van een andere werkwijze van het welzijnen wijkwerk in onder de titel Wijkwerk nieuwe stijl (WNS). Hierbij kijken we zowel naar de collectieve vragen in de wijk als naar de vragen van achter de voordeur. En we maken de systeemwereld toegankelijker, door erop af te gaan en het voor de burgers eenvoudiger te maken en dichterbij hun leefwereld te brengen. Wijkwerk nieuwe stijl (WNS) en het cwc Wijkwerk nieuwe stijl en het cwc geven beiden invulling aan dezelfde ontwikkeling in de samenleving en de gemeente Doetinchem. Het laten participeren van mensen vanuit eigen 22

19 kracht en verantwoordelijkheid in de maatschappij is voor beiden het uitgangspunt. Wijkwerk nieuwe Stijl kent vier richtingen in de uitwerking: 1. wijkbedrijf 2. buurtcoaches 3. wijknetwerk & wijkregie 4. wijkservicepunt De beoogde maatschappelijke effecten van het cwc worden bereikt met het geven van uitvoering aan het Wijkbedrijf. We kiezen ervoor de denklijnen van het cwc hierbinnen vorm te geven. Hieraan koppelen we de sociaaleconomische afspraken tussen de gemeente en de ondernemersvereniging IG&D. Conform het aangenomen amendement bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011, zou vanaf 2013 een investeringsbedrag beschikbaar gesteld worden voor het cwc van voor twee jaar. De dekking van dit bedrag moet voortkomen uit de budgetten: - Economisch contract ( ); nu sociaal economische afspraken - Wijkwachten ( ) - Oormerken van uit de resterende middelen t.b.v. wijkwerk nieuwe stijl. In de begroting 2012 zijn deze budgetten blijven bestaan voor de genoemde onderdelen. Wanneer we het amendement cwc uitvoeren betekent dit dat er in de jaren 2013 en 2014 geen middelen zijn voor de sociaal economische afspraken en de wijkwachten. En we moeten een extra bezuiniging realiseren op wijkwerk nieuwe stijl. Tussen raad en college is, op diverse momenten in 2012, uitgewisseld dat dit niet wenselijk is. We stellen daarom voor de bovengenoemde bedragen, zoals opgenomen in de begroting, voor de sociaal economische afspraken en voor de wijkwachten samen te voegen en een egalisatiereserve van te maken. Dit noemen we het cwc fonds. Concreet betekent dit dat de bedragen die in een jaar niet benut worden voor de posten wijkwachten en sociaal economische afspraken doorgesluisd worden naar het cwc fonds. Financieel technisch zullen we voor de besteding van dit fonds spelregels opstellen. Daarnaast blijven we de ontwikkeling van het wijkbedrijf en de verbreding daarvan beschouwen als het instrument binnen wijkwerk nieuwe stijl, die tevens de beoogde maatschappelijke effecten van het cwc zal realiseren. Wmo Voor de uitvoering van de Wmo zetten we De kanteling voort waardoor we de wet zoals die bedoeld is vorm geven. Het verzekerd recht maakt plaats voor het compensatiebeginsel. Dit principe brengen we onder bij de werkwijze Wijkwerk nieuwe stijl. We gaan er vanuit dat een nieuw kabinet onderdelen van de Awbz zal decentraliseren naar de gemeente. Onze gemaakte keuzes in visie en uitgangspunten laten we ook hiervoor leidend zijn. Via de compensatieagenda (zie financiële hoofdstuk) blijven we structureel een bedrag reserveren voor mogelijke tekorten op de Wmo budgetten. De afgelopen jaren was voortdurend sprake van een tekort op deze budgetten. Hiervoor hebben we maatregelen getroffen waardoor we de ontstane tekorten hebben weggewerkt en meer grip hebben op de ontwikkeling van deze budgetten. De Wmo blijft echter een open einde regeling en met de nieuwe ontwikkelingen zoals mogelijk de decentralisatie van onderdelen van de Awbz, is het de vraag hoe zich dit ontwikkelt. Volksgezondheid Ons volksgezondheidbeleid richt zich in grote mate op leefstijlinterventies. Dat vraagt een integrale aanpak met onder andere sport(service), de eerste lijn en Menzis als belangrijke 23

20 partners. Tegelijkertijd wordt gezocht naar slimme verbindingen ten aanzien van de inzet van de financiële middelen om gerichte leefstijlinterventies te kunnen realiseren Concreet betekent dit: - We bouwen het groeimodel risicomanagement voor de Wmo uit en verwerken hierin de verschillende prestatievelden. - De in 2012 gelanceerde digitale sociale kaart (DSK): zal in 2013 verder worden ontwikkeld. - We voeren de beleidskaders Wmo en volksgezondheid uit. Mantelzorgondersteuning wordt herijkt; gerichte samenwerking moet leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit. - De GemeentePolis wordt in 2013 verder ontwikkeld met de module compensatie zorgkosten minima, preventie volksgezondheid, re-integratie en participatie in de wijk. - Het huidige Wmo aanbod en het aanbod van AWBZ begeleiding worden geïnventariseerd en opnieuw vastgesteld op basis van de gekozen uitgangspunten. De uitkomsten voor de individuele Wmo voorzieningen worden meegenomen in het voorbereidingstraject om te komen tot een nieuwe contractronde voor hulp bij het huishouden en hulpmiddelen. - Wijkwerk nieuwe stijl krijgt in drie onderdelen verder vorm en inhoud; het nieuwe wijkregie, het wijkbedrijf en het functioneren van buurtcoaches in de wijken. Na de start van een team buurtcoaches in 2012 in Overstegen en De Huet, zullen we omstreeks de zomer van 2013 deze werkwijze uitrollen naar andere wijken. - We geven uitvoering aan het regionaal OGGZ beleidsplan en het Achterhoeks Regionaal Kompas bestrijding dakloosheid 2008 tot en met 2013 en gaan aan de slag met de voorbereiding van nieuwe kaders vanaf Een voorbeeld van dat wat nog uitgevoerd wordt in 2013 is het realiseren van onconventioneel wonen. - In 2013 evalueren en herijken we het armoedebeleid en voeren we de herijking van de schulddienstverlening uit. 3.2 Werk en inkomen Wat gaan we doen? De financieel economische crisis heeft ook in onze regio gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de werkloosheid. Na een groei van de werkloosheid van begin 2009 tot en met februari 2010, een daling tot medio 2011 en weer een toename vanaf eind 2011, is in het eerste halfjaar van 2012, ondanks diverse reorganisaties en faillissementen, maar dankzij seizoensinvloeden, de werkloosheid weer licht gedaald. Deze daling was minder groot dan in dezelfde periode van Ten opzichte van eind juni 2011 is de werkloosheid in de regio Achterhoek dan ook toegenomen met 7%. Ter vergelijking: provincie Gelderland (+ 4%) en Nederland (+ 2%) 1. Wij blijven inzetten op een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van alle burgers in onze gemeente. Op basis van de achterliggende visie van de controversieel verklaarde Wet werken naar vermogen, onderzoeken we de mogelijkheden voor de doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het stijgen van de werkloosheid heeft gevolgen voor het aantal personen dat een beroep moet doen op de bijstand. Al met al wordt het steeds moeilijker met de beschikbare middelen onze doelstelling van zoveel mogelijk mensen aan het werk, te bereiken. 1 Bron: Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek juni 2012; UWV Werkbedrijf. 24

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen

Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Informatieve raad 24 november 2011 Proces SPP Stap Datum Vorm Wat 1 13 oktober Informatieve raad Toelichting SPP, feiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Voorbereidingskrediet nieuwbouw brede school in Doetinchem Noord en Overstegen Voorstel: Een voorbereidingskrediet van 500.000 beschikbaar

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016 Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 1. Opening en vaststelling De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. agenda 2. Nota financieel risicomanagement Amendement (aangenomen) VVD over

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 1

Voorjaarsnota 2012 1 Voorjaarsnota 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waar komen we vandaan?... 3 1.2 Wat hebben we bereikt?... 4 1.3 Wat komt er nu op ons af?... 5 1.4 Vervolg op begroting 2012... 6 1.5 Leeswijzer... 6 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Raadsbesluit O 8 APR. 2014

Raadsbesluit O 8 APR. 2014 danim l archief ^ Raadsbesluit O 8 APR. 2014 Datum Registratie nr. Stuk Onderwerp 6 maart 2014 1553108 GR14-73 II : Kadernota Innovatie Sociaai Domein 2014-2018, deel I: Drie decentralisaties en Innovatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Soort: 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie