Sociaal ondernemingsplan Niek van Hengel & Jip Pulles

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal ondernemingsplan 2015-2016. Niek van Hengel & Jip Pulles 19-12- 14"

Transcriptie

1 Sociaal ondernemingsplan Niek van Hengel & Jip Pulles

2 1. Management samenva-ng: Introduc5e: S5ch5ng Granny s Finest draagt bij aan het bestrijden én voorkomen van sociaal isolement en spreekt ouderen aan op hun kennis, ervaring en/of talent en niet op het gevoel van eenzaamheid. Daarnaast wordt jong crea5ef talent de mogelijkheid geboden relevante werkervaring op te doen op sociale en onderscheidende wijze. De handwerkclub is het middel om ouderen maar ook generafes op laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen. De uitkomst van deze samenwerking is een hoogwaardig handgemaakt product dat verkocht kan worden. Trots, gezelligheid en zingeving zijn sleutelwoorden. De combinafe tussen ambacht en design maakt de creafes van Granny s Finest tot een gewild product waarmee de consument niet alleen iets moois koopt maar ook direct een bijdrage levert aan één van de grotere sociale vraagstukken van onze moderne westerse maatschappij. Door de combinafe tussen een sociale en een zakelijke aanpak is de ambife dat iedere club op termijn zelfstandig kan blijven funcfoneren door het verkopen van de gemaakte producten. Dit maakt de organisafe niet alleen sociaal duurzaam maar in de toekomst ook financieel duurzaam door naast subsidie ook opbrengsten uit verkopen als inkomstenbron te hanteren bij het organiseren van haar welzijnsacfviteit. Ambi5e: Doordat er vanuit de ouderen een grote vraag is voor de door Granny s Finest georganiseerde acfviteit en vanuit de markt een grote vraag naar de producten heep autonome groei zonder verlies van kwaliteit en persoonlijke aandacht de nadruk in 2015 en Door nieuwe clubs te starten verspreid over de grotere steden van Nederland ( of meer inwoners, zijnde Amsterdam, RoUerdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven & Tilburg) wil Granny s Finest op deze manier uitgroeien van 17 clubs in 2014 naar ongeveer 33 clubs in De nadruk ligt hierbij op de regio Rijnmond maar ook zullen enkele clubs in de genoemde steden worden gestart. Op deze manier wordt de acfviteit voor meer mensen toegankelijk wordt (naar scha-ng 500 grannies en 100 vrijwilligers en crea5even in 2015 en rich5ng de 650 in 2016). Waar er in 2014 vooral is gewerkt aan de ruggengraat van de organisafe zal in 2015 en 2016 zal ook sterk de nadruk komen liggen op het verstevigen van de commerciële kant van Granny s Finest. Om de clubs goed te kunnen begeleiden wordt verder geïnvesteerd in een goede sociale infrastructuur in de vorm van een informafesysteem. Daarnaast willen we graag het effect van onze acfviteit laten onderzoeken en willen we graag een (eventueel popup) sociale conceptstore openen in het centrum van RoUerdam. Ook qua productontwikkeling en markefng zullen verdere stappen worden gemaakt om beter aan de gestelde doelstellingen te kunnen voldoen.

3 2. Ontstaan Granny s Finest In 2009 Fjdens een bezoek aan zijn opa in het verzorgingstehuis raakte Niek in gesprek met een dame die fanafek zat te breien. Uit interesse vroeg hij haar wat ze aan het maken was en voor wie. Een sjaal, of misschien een hondendekje, ze had eigenlijk nog geen idee. Ook op de vraag voor wie ze het maakte had de dame geen antwoord, ze had immers niet veel familie of kennissen meer om voor te breien. Het was haar hobby en slechts een manier om lekker bezig te blijven. Het begon al wat kouder te worden en Niek besepe zich dat er eigenlijk niets fijner is dan een door oma gebreide sjaal en dus ging Niek nog die zelfde dag samen met zijn eigen oma naar de wolwinkel. Met de juiste wol en het ambacht van zijn oma was daar een paar weken later een handgebreide sjaal. Achteraf gezien de eerste Granny s Finest sjaal. Het warme gevoel van een met de hand gebreide sjaal door oma sprak ook Jip aan, een oud klasgenoot en goede vriend van Niek. Het inspireerde hem zó dat hij besloot voor zijn afstuderen hier een bedrijfsplan over te schrijven. Om dit plan te laten slagen zocht hij contact met een zorginstelling in Ommoord, RoUerdam. Een goede bron zo bleek, dit werd later de eerste Granny s Finest club. De jongere zus van Jip studeerde aan de academie en het viel Jip op dat deze jonge creafeve studenten mooie dingen konden maken, maar de kennis miste om dit goed aan de man te brengen. Wat als deze twee disciplines elkaar konden versterken? Bovendien zou de link met jonge ontwerpers het stoffige imago van breien in een keer doen verdwijnen. Terwijl Jip het plan schreef studeerde Niek in modestad Milaan en zag daar hun idee bevesfgd in het modebeeld. Bij terugkomst was Jip inmiddels met vlag en wimpel afgestudeerd en besloten ze zich in te schrijven voor de RoUerdamse ondernemerswedstrijd The Enterprize. Deze wedstrijd werd niet gewonnen maar bij de volgende compeffe was het wel raak met een tweede plaats Fjdens The Great Challenge. Door de hoeveelheid posifeve reacfes was de conclusie na deze compeffes, we gaan het gewoon doen! Na deze ervaring werd op 19 juli 2011 SFchFng Granny s Finest officieel opgericht. Inmiddels zijn we drie jaar verder en kan worden gezegd dat er serieuze sociale impact en een mooi merk is gecreëerd. Veel plezier met het bestuderen van dit document Jip Pulles & Niek van Hengel IniFaFefnemers Granny s Finest

4 3. Maatschappelijke ontwikkeling Vergrijzing van samenleving Een belangrijke trend van de laatste jaren is vergijzing, het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolking in de Nederlandse samenleving sfjgt. Nederland telde in 2011 ruim 2,6 miljoen 65- plussers (15,6% van de totale bevolking), waarvan bijna plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven sfjgen. In 2040 is 25,6% van de bevolking 65+, dat zijn 4,6 miljoen mensen (Bron CBS)

5 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid onder groter wordende groep ouderen De cijfers: Eén op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Bepaalde groepen lopen een verhoogd risico, zoals chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden. Van de ruim 2,6 miljoen 65- plussers voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam. 4% van de 65- plussers, meer dan mensen, voelen zich ernsfg tot uiterst eenzaam. (Bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2008). Gevolgen eenzaamheid: Eenzaamheid verhoogt je bloeddruk, stressniveau en het risico op een depressie. Daarmee zijn deze gevoelens even slecht voor je gezondheid als roken of overgewicht. (Bron: onderzoek Prof. Cacioppo, Universiteit van Chicago, mei 2009) Vooral bij ouderen kan eenzaamheid gevaarlijk zijn, omdat zij meestal een zwakker gestel hebben. Onder andere door verlies van dierbaren en lichamelijke omstandigheden verkeren senioren in een steeds kleiner sociaal netwerk en worden minder zelfredzaam. Wanneer mensen (Fjdelijk of structureel) hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp (Machielse, 2003, 2006a). In het ergste geval is (Fjdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk (Van Campen, 2011). Sociaal geïsoleerde mensen parfciperen niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke acfviteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2011).

6 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, hoe hier iets tegen te doen? Sociale cohesie in de wijk Deelname aan het sociale en maatschappelijke leven vormt een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie (RMO, 1997). Sociaal geïsoleerde mensen parfciperen niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke acfviteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2006a). Maatschappelijke parfcipafe en mobiliteit hangen samen met het voorkomen van eenzaamheid (Machielse, 2011). Sociale relafes zorgen ervoor dat mensen ergens bij horen. Via het proces van sociale integrafe raken mensen betrokken bij elkaar en bij andere groepen in de samenleving. Als mensen zich deel voelen van een sociale groep waarmee zij zich kunnen idenfficeren, ontstaan betrokkenheid, vertrouwen en vriendschappen. Dit heep posifeve gevolgen voor het persoonlijk welzijn (Hortulanus et al., 2003). Dit blijkt zeker te gelden voor sociale relafes in de directe leefomgeving van mensen en sociale cohesie in de buurt (Cramm et al., 2012). Zinvolle dagbesteding verhoogt welzijn Naast het belang van een betekenisvol sociaal netwerk zijn ook andere aspecten van belang wanneer het gaat om bestrijden van eenzaamheid en verhogen van welzijn van mensen. Cramm et al. (2012) splitsen welzijn in sociaal en fysiek welzijn. Sociaal welzijn uit zich in affecfe, bevesfging, status, comfort en sfmulans. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of mensen zich nusg voelen voor anderen, of mensen trots zijn op wat zij bereikt hebben, of mensen echt doen wat zij leuk vinden etc. Eenzaamheid kan voorkomen worden door te investeren in de kwaliteit van diensten en organisa5es in een wijk.

7 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, func5e en aanpak Granny s Finest Granny s Finest streep ernaar een verbindende wijkfuncfe te vervullen door op kosteloze en dus laagdrempelige wijze senioren dames bij elkaar te brengen om hun gezamenlijke hobby handwerken uit te laten oefenen. Het is erg belangrijk dat mensen op regelmafge basis contacten met anderen kunnen onderhouden, ad- hoc eenmalig georganiseerde acfes om eenzaamheid te bestrijden blijken zinloos te zijn (De Jong- Gierveld, 2006). Clubs vinden iedere week structureel op hetzelfde FjdsFp plaats. Er zijn voorbeelden aan te duiden dat wanneer een samenkomst om bepaalde redenen niet door kan gaan de deelneemsters dit zeer spijfg bevonden. Een anekdote; toen de club in Ommoord in verband met hemelvaart niet door ging bleek achteraf dat dit erg jammer gevonden werd door de deelneemsters zij vertelden dat zij het gemist hadden en dat zij zonder brei werk hadden gezeten. Dit geep aan dat de donderdagmiddag een vast moment is geworden waar erg naar uit gekeken wordt en als belangrijk wordt ervaren. Granny s Finest is succesvol te noemen wanneer er gekeken wordt naar het ontstaan van vriendschappen, er zijn diverse voorbeelden te noemen dat de deelneemsters buiten de handwerkclub om acfviteiten met elkaar ondernemen. Zij gaan bij elkaar op visite en ondernemen gezamenlijk diverse acfviteiten buitenshuis. Zelfs tussen verschillende handwerkclubs bloeien sociale contacten op, het toenemen van het sociale netwerk van de deelneemsters beperkt zich niet alleen tot de buurt waarin zij wonen. Er ontstaat een verdergaande verbondenheid door gezamenlijke parfcipafe aan Granny s Finest. De doelgroep van Granny s Finest heep de leepijd van 55+ en woont zelfstandig. Deze groep ouderen is krifsch en besteed haar Fjd op een andere manier dan eerdere generafes. Voor zorginstellingen is het vinden van aansluifng bij deze doelgroep niet alfjd even makkelijk omdat het aanbod aan acfviteiten niet alfjd even goed aansluit bij deze doelgroep. Zeker nu ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen is het voor zorginstellingen een uitdaging deze ouderen toch kennis te laten maken met de beschikbare faciliteiten. Het aantrekken van deze doelgroep is interessant voor zorginstellingen omdat deze groep de klant van de toekomst is. Door Granny s Finest invulling te laten geven aan het acfviteitenprogramma wordt er een acfviteit van hoge kwaliteit aangeboden tegen lagere kosten. Ouderen komen in contact met elkaar maar ook wordt er samenwerking tussen verschillende generafes gesfmuleerd. Ouderen worden aangesproken op hun kwaliteiten en gevoel van trots. Door het aanbieden van een aantrekkelijke acfviteit wordt de drempel sterk verlaagd om de zorginstelling binnen te stappen en krijgt de zorginstelling een buurthuis funcfe. Bekendheid voor de acfviteit wordt gezorgd door de deelnemers via mond- tot- mond reclame, via de lokale en landelijke media en via de eigen communicafe kanalen van Granny s Finest. Als tegenprestafe voor het mooie handwerk worden naast de wekelijkse handwerkclubs met enige regelmaat acfviteiten organiseert. De reden voor deze acfviteiten is niet alleen beloning, maar door de gezamenlijke acfviteiten wordt cohesie, gespreksstof en media aandacht gecreëerd.

8 Wat ik op de handwerkclub maak moet ik dikwijls thuis opnieuw breien, omdat we zo zi=en te kletsen

9 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, func5e en aanpak Granny s Finest De deelneemsters van Granny s Finest voelen zich nusg vanwege het feit dat zij weten dat door mee te werken aan het project startend creafef talent de kans gegeven wordt om zich beter te profileren op de arbeidsmarkt door middel van porvolio opbouw en ervaring. De grannies geven aan hier trots op te zijn. Een ander belangrijk aspect van Granny s Finest wat ertoe leidt dat de deelneemsters trots zijn en zich nusg voelen is het eindproduct wat zij zelf maken en hoe Granny s Finest vervolgens deze producten op een zakelijke wijze verkoopt. Iedere keer wanneer een deelneemster een product af heep schrijp zij een persoonlijke boodschap met haar naam op een label wat bij het product hoort. Wanneer een consument het product koopt krijgt deze er een post kaart bij met de vraag of zij per post een bedankje willen sturen naar de persoon die het product gemaakt heep wat resulteert in betrokkenheid tussen de koper en de maker. De deelneemsters krijgen bevesfging van de koper en ervaren hierdoor voldoening doordat zij iemand blij hebben kunnen maken. Daarnaast kan er door consumenten op laagdrempelige wijze een bijdrage worden geleverd aan een goed doel, SFchFng Granny s Finest. De producten van Granny s Finest overschrijden de Nederlandse grenzen doordat de producten ook in de smaak vallen bij toeristen, wat tot nu toe tot gevolg heep gehad dat grannies kaartjes ontvangen uit Duitsland, Italië, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Dit zorgt voor een extra beleving bij de grannies, zij vinden het geweldig dat de producten zelfs in het buitenland gedragen en gewaardeerd worden. Granny s Finest verbindt mensen die de gemeenschappelijke bezigheid van handwerken als hobby beschouwen. De van Dale definieert een hobby als een ontspannende bezigheid voor in de vrije Fjd; liexebberij. Iedere week krijgen de grannies weer nieuwe pakkeuen mee zodat zij in hun eigen Fjd verder kunnen gaan met hun hobby. Dat de deelneemsters het handwerken zo leuk vinden uit zich in het feit dat zij er voor zorgen dat zij over voldoende materialen beschikken om de week door te komen, aldus mevrouw Kluck uit RoUerdam Ommoord

10

11 3. Maatschappelijke ontwikkeling Afstand tot arbeidsmarkt kunstenaars De Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) is in 1999 tot stand gekomen vanwege de moeilijke inschakeling van kunstenaars op de arbeidsmarkt, waardoor vele kunstenaars uitkeringsaxankelijk werden. De Wik was bedoeld als basisinkomen voor kunstenaars. Binnen een periode van Fen jaar konden kunstenaars maximaal vier jaar gebruik maken van deze regeling om een renderende kunstenaarsprakfjk op te bouwen. De Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) is op 1 januari 2005 in werking getreden en vervangt de Wik. De Wwik heep net als de Wik ten doel kunstenaars die onvoldoende middelen van bestaan hebben te ondersteunen bij het (weer) opbouwen van een renderende, al dan niet gemengde beroepsprakfjk. In tegenstelling tot de Wik legt de Wwik meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de kunstenaar om op den duur meer eigen inkomsten te genereren (IJdens, 2010). Deze wet is ten einde gekomen op 1 januari 2012, met een overgangsregeling tot 1 juli 2012, hiermee is een wet vervallen die kunstenaars een aanvulling op hun inkomen gaf en is er een einde gekomen aan de uitzonderingsposife van kunstenaars in de sociale zekerheid (Rijksoverheid, 2012). Er wordt een groter beroep gedaan op de commerciële acfviteiten van de kunstenaars. Het is echter gebleken dat het een groot deel van kunstenaars aan commerciële kennis en know- how ontbreekt, dit is een gevolg door beperkte aandacht op de kunstacademie voor dit aspect.

12 3. Maatschappelijke ontwikkeling Afstand tot arbeidsmarkt kunstenaars, func5e en aanpak Granny s Finest Granny s Finest speelt een rol in een succesvolle start van jong creafef talent. Granny s Finest biedt ontwerpers de mogelijkheid om risicoloos het porvolio te vergroten en inkomsten te genereren door zorg te dragen voor inkoop van materiaal en het maken van de items. Granny s Finest maakt jong creafef talent meer wegwijs in het cultureel ondernemen, door hen nauw te betrekken bij de organisafe en te coachen bij ondernemerschap in de culturele sector. Cultureel ondernemerschap vereist durf, een open en naar buiten gerichte opstelling, alertheid op het benuuen van kansen en mogelijkheden, gebruik maken van instrumenten en technieken uit de commerciële sector, niet schromen om nieuwe en onconvenfonele wegen te bewandelen, ontsluiten van culturele schauen voor nieuwe publieksgroepen en open verbindingen leggen tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde segmenten van het culturele leven (Ministerie OC en W, 1999). De ontwerpers zorgen voor de ontwerpen en patronen die vervolgens met de hand gemaakt worden door de deelnemende senioren, wanneer de ontworpen producten verkocht worden krijgen de ontwerpers een deel van de inkomsten uitgekeerd. Vaak is een intensieve samenwerking nodig tussen de senioren en de ontwerpers waarbij de kennis van de twee generafes wordt gebundeld tot een nieuwe creafe. Naast ontwerpers wordt ook ander creafef talent uitgenodigd om deel te nemen aan Granny s Finest zodat ook zij hun porvolio kunnen aanvullen en ondersteund worden bij de start van hun carrière, denk hierbij aan fotografen, tekstschrijvers en vormgevers. Sinds de start van Granny s Finest zijn diverse successen behaald op dit gebied; Door de ervaring binnen Granny s Finest heep fotograaf Boi Reuter inmiddels een baan bij RTL en is styliste Joline van den Oever met een 9 succesvol afgestudeerd op een project van Granny s Finest en inmiddels werkzaam bij Volkskrant Magazine. Beide zijn ook nog alfjd betrokken bij Granny s Finest. Ook hebben er al diverse studenten stage gelopen bij Granny s Finest en wordt de sociale onderneming veelvuldig als onderwerp voor afstuderen gekozen. Granny s Finest is een pionier op dit vlak en doet acfef mee in het publieke debat. TransparanFe en kennis delen is een belangrijk speerpunt van de organisafe.

13 4. Bedrijfsprofiel Granny s Finest is een social enterprise, een bedrijf waarbij de maatschappelijke missie voorop staat. Het doel van SFchFng Granny s Finest is statutair als volgt gedefinieerd: De SFchFng heep ten doel: het tegengaan van eenzaamheid bij senioren door zingeving en het ondernemen van diverse acfviteiten. De SFchFng tracht dit doel te bereiken door: het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband, al dan niet door het organiseren van breiclubs; het inkopen van materialen ten behoeve van het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband; het verkopen van in sociaal verband vervaardigde texfelproducten; het ter beschikking stellen en exploiteren van een ruimte voor het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband en het verkopen van in sociaal verband vervaardigde texfelproducten; het verkrijgen van subsidies en gipen; alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nusg of noodzakelijk zijn; en het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de SFchFng nusg kan zijn. De SFchFng beoogt niet het behalen van winst. De SFchFng heep niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de SFchFng deel uitmaken of bij de SFchFng enig belang hebben.

14 Dagelijkse leiding Naam Jip Pulles Naam Niek van Hengel LeePijd 32 LeePijd 29 Opleiding Small Business & Retail management SpecialisaFe: Zelfstandig ondernemen (Hogeschool RoUerdam) Opleiding Bedrijfskunde SpecialisaFes: Strategisch management / Finance & Investments (Erasmus Universiteit RoUerdam) Rol & taken Inkoop garens en materiaal LogisFek APersales retail & consument Aanspreekpunt zorginstellingen Vrijwilligers Begeleiding clubs Evenementen Rol & taken Strategie & samenwerkingen CommunicaFe & PR Social media & ICT Website & e- commerce MarkeFng & acquisife CoördinaFe creafef Finance & fondsenwerving

15 Bestuur Naam FuncFe Achtergrond Egbert Jonker VoorziUer Fiscalist en oud partner bij Loyens & loeff Naam FuncFe Achtergrond Marlies Zwolle Penningmeester Eigenaar Concept CreaFons Naam FuncFe Achtergrond Wendy van Diest Secretaris Eigenaar W Studio Voorheen VM Manager Central & Eastern Europe at Nike

16

17 Bedankjes voor mijn breiwerk komen vanuit de hele wereld binnen en staan op een mooie plek in mijn huis

18 Stakeholders Creatief talent Vastgoed beheerders Diverse Zorginstellingen Vrijwilligers Overheid Retail Consument NGO s Winkeliers vereniging Commercie (MVO) The grannies Kennisinstituten Fondsen

19 5. In de media

20 6. Onderscheidingen RET Aardig Onderweg Award 2012: Winnaar juryprijs categorie: Maatschappij en Duurzaamheid Met de die deze wedstrijd heep opgeleverd hebben we meer mensen kunnen laten deelnemen aan ons mooie concept en kunnen investeren in de bekendheid van ons merk voor het maken van een magazine en het organiseren van een onvergetelijk uitstapje naar de Dutch Design Week in Eindhoven voor de gehele club. Nederlands finalist en tweede plaats in Londen Ben & Jerry s Join our Core compe55e Katja Schuurman over Granny s Finest: Uit Fen geweldige kandidaten, hebben we gekozen voor Granny s finest omdat zij een maatschappelijk probleem omarmen dat in mijn ogen veel aandacht verdient en waar nog weinig oplossingen voor zijn, namelijk de vergrijzing en enorme eenzaamheid onder ouderen. Dit alles met hippe kleding die zowel goed is voor de oma s als de jonge ontwerpers. Rookie Republic Rookie van de maand mei 2013 Je kent ze wel, van die mensen die hun droom najagen en een eigen toko starten. Mensen die de markt op zijn kop zeuen omdat ze het anders doen. Mei 2013 zijn Jip en Niek Rookie van de Maand. Radicale vernieuwers van 2014 Afgelopen dinsdagavond 20 mei werden Granny's Finest oprichters Jip Pulles en Niek van Hengel verkozen tot 'Radicale vernieuwers 2014' door een jury onder leiding van kunstenaar en ontwerper Daan Roosegaarde. Radicale vernieuwers zijn mensen en organisafes die hun ideeën over sociale en duurzame vernieuwing in de prakfjk brengen, vaak tegen de stroom in. Het inifafef komt voort uit een samenwerking tussen Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, en wordt ondersteund door SFchFng DOEN, fonds voor duurzame, culturele en sociale inifafeven. Nomina5e Ketelbinkieprijs 2013 De prijs is bestemd voor een RoUerdamse ondernemer of organisafe, die zich in het afgelopen jaar op originele en/of innovafeve wijze heep geprofileerd, waardoor het RoUerdamse karakter duidelijk op de kaart is gezet. RoUerdamse bedrijven met minder dan 50 werknemers komen in aanmerking voor de prijs. De geleverde prestafe dient een posifef effect te hebben op de nafonale en/of internafonale uitstraling van de stad RoUerdam.

21 7. Ac5viteiten buiten club Naast wekelijkse acfviteit worden diverse teambuiling acfviteiten georganiseerd buiten clubs om. Naast dat dit de sociale cohesie verhoogd wordt op deze manier ook voor bekendheid van Granny s Finest gezorgd. Zie hieronder een kleine impressie van de vele acfviteiten. Museum Boijmans Salone della Moda Kunsthal High Tea NN DE Café

22 8. Ontwikkeling, voortzeien bestaande loca5es Onze aanpak van samenwerking tussen grannies die hun hobby uitoefenen en een jong creafef team van professionals lijkt goed aan te slaan binnen de nieuwe kijk op zorg en welzijn waarin het aanbieden van potenfeel kostendekkende acfviteiten met een vernieuwend karakter prioriteit lijkt te hebben. De resultaten uit de pilovase van 2011 waren dusdanig posifef dat is besloten Granny s Finest door te zeuen en in 2012 enkele nieuwe locafes te gaan opstarten. Steun in de rug hierbij was het winnen van de RET Aardig Onderweg Award in de categorie Maatschappij en Duurzaamheid ter waarde van ,-. Op diverse locafes zijn nieuwe clubs gestart om de schaalbaarheid van het concept te testen in diverse pilot projecten verspreid in regio Rijnmond. Op 5 oktober 2012 is de conceptstore door burgemeester Aboutaleb geopend aan de Karel Doormanstraat 320. Op deze locafe wordt een winkel gecombineerd met de funcfe van buurthuis. Jong en oud kan ten alle Fjden binnenkomen voor een praatje, een kop koffie of voor een nieuw handwerk- project. Daarnaast wordt er iedere vrijdagmiddag een club georganiseerd voor de mensen uit de buurt. Ook de dames van de andere locafes sluiten geregeld aan en wordt er geregeld lekker gekookt en gebakken als traktafe. Eind 2012 heep Granny s Finest steun toegezegd gekregen van SFchFng DOEN voor het opzeuen van een duurzame organisafe met een onaxankelijk bestuur dat toezicht houdt op de gestelde doelen van de SFchFng. In 2013 zijn de eerste stappen buiten RoUerdam gezet en zijn onze clubs ook toegankelijk in Utrecht. In de jaren 2014, 2015 en 2016 willen we graag ons mooie concept voor meer mensen toegankelijk maken met behoud van aandacht en kwaliteit. De nadruk ligt hierbij op regio Rijnmond. Samen met diverse zorginstellingen wil Granny s Finest een verbindende wijkfuncfe vervullen door op kosteloze en dus laagdrempelige wijze senioren dames bij elkaar te brengen om hun gezamenlijke hobby handwerken uit te laten oefenen. De samenwerking met deze zorginstellingen maakt het mogelijk een sluitend netwerk aan locafes aan te bieden waardoor er voor geïnteresseerden vrijwel alfjd een club in de buurt te vinden is. De nadruk ligt op regio Rijnmond maar ook zullen in Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Tilburg enkele nieuwe clubs worden opgestart. Zie hieronder een overzicht van de huidige locafes: # Loca5es reeds ac5ef Adres Samenwerkingspartner Deelnemers Startdatum 1 Nijeveld GB Shawplaats 100 RoUerdam Laurens Maasveld Maashaven Oostzijde 151 RoUerdam Laurens Dijkveld Huniadijk 251 RoUerdam Laurens Antonius Binnenweg Nieuwe Binnenweg 33 RoUerdam Laurens Prinsenhof Bramantestraat 30 RoUerdam Laurens Heemraadssingel Heemraadssingel 129 RoUerdam Geen Vrienden van de Thuiszorg Rosseelstraat 2 Eindhoven Zuidzorg / Vrienden van de Thuiszorg Francois Haverschmidt Willem de Zwijgerlaan 35 Schiedam Argos Soenda (2 clubs) Soendalaan 2 Vlaardingen Argos Driemaasstede Voorberghlaan 35 Schiedam Argos Eshoeve Doorniksestraat 150 Den Haag HWW 'd Oude Raai Ferdinand Bolstraat 321 Amsterdam Cordaan Olympisch KwarFer Amstelveenseweg 308 Amsterdam Cordaan Overvecht Costa Ricadreef 9 Utrecht Axion ConFnu Draaikom (2 clubs) Draaikom 1 Huizen Versa Welzijn

23 8. Ontwikkeling, toegankelijk maken clubs op nieuwe loca5es Na een inventarisafe met onze samenwerkingspartners is gebleken dat er diverse locafes graag met een Granny s Finest club zouden willen starten. In samenwerking met de betreffende zorginstellingen wordt een club opgezet en gezamenlijk wekelijks georganiseerd. De faciliteiten op de locafe, zoals vrijwilligers, een ruimte en koffie en thee worden door de locafe verzorgd. Axankelijk van de financiële mogelijkheden worden onderstaande clubs gerealiseerd in 2014, 2015 en Deze locafes hebben aangegeven graag onze club te willen gaan starten. Na de evaluafe met zorginstelling Argos, Vrienden van de Thuiszorg en Cordaan zullen er naar verwachfng nog diverse clubs aan dit overzicht worden toegevoegd. Hiermee is het realiseren van de gestelde doelstelling van 30 locafes in 2015 vrij goed binnen handbereik mits de financiering hiervan zal slagen. # Nieuwe Loca5es Adres Samenwerkende zorginstelling 1 Blijdorp Schimmelpenninckstraat 31, 3039 KS RoUerdam Laurens 2 Borgsate Meidoornsingel 181, 3053 BP RoUerdam Laurens 3 De Tuinen Oranjetuin, 2665 VL Bleiswijk Laurens 4 Antonius IJsselmonde Groene Tuin 1, 3078 KA RoUerdam Laurens 5 Dorpsveld Eksterstraat 101, 3083 XA RoUerdam Laurens 6 Joachim & Anna Slinge 70, 3085 EW RoUerdam Laurens 7 Delfshaven Mathenesserlaan 500, 3023 HL RoUerdam Laurens 8 De Schans Jan Kruijffstraat 230, 3026 VP RoUerdam Laurens 9 Plein 13 Abtsweg 115, 3042 GC RoUerdam Laurens 10 Hergerborch Raadhuislaan 7, 2651 DA Berkel en Rodenrijs Laurens 11 De Aarhof Aar 193, 3068 HA RoUerdam Laurens 12 Liduina Burgemeester de Villeneuvesingel 1, 3055 AK RoUerdam Laurens 13 Bijnkershoek Van Bijnkershoeklaan 250, 3527 Utrecht Axion ConFnu 14 Wartburg Kennedylaan 16, 3533 KJ Utrecht Axion ConFnu 15 Tolsteeg Saffierlaan 10, 3523 RC Utrecht Axion ConFnu 16 Valkenburg Nog onbekend Vrienden van de Thuiszorg / Zuidzorg

24 9. Plakorm voor sociale samenwerking, monitoring en signalering Zes van de Fen ouderen tussen de jaar zit al op internet. Vier op de Fen dus niet. Ook de groeiende groep 75+ers lijkt de aansluifng op de digitale samenleving te missen. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek, vooral uitgevoerd in Amerika, blijkt dat computer- en internetgebruik ouderen goed doet. Recente studies van (o.a) Shelia R. CoUon (FjdschriPComputers in Human behavior, 2012) bevesfgen opnieuw dat zowel zelfstandig wonende ouderen als ouderen in aanleunwoningen en verzorgingshuizen profiteren van het gebruik van internet. Het maakt ze zelfredzamer en vermindert eenzaamheidsgevoelens. Granny s Finest wil graag verder investeren in het informafesysteem Salesforce en dit uitbreiden tot een sociaal netwerk voor alle betrokkenen. Door de inzet van een goed informafesysteem kan de organisafe groeien zonder verlies van persoonlijke aandacht. Onderdeel van deze aanvraag is het creëren van een plavorm voor samenwerking tussen de grannies, de ontwerpers en overige betrokken partners. Enkele gewenste funcfonaliteiten: Monitoren op KPI s en creëren dashboards voor bijsturen en signaleren van welzijn Foto s van evenementen bekijken en delen, zowel onderling als vanuit Granny s Finest Aan- of afmelden voor acfviteit door zowel individuele deelnemers als vrijwilligers op groep Aanbieden acfviteiten buiten club om en deelname bijhouden Met elkaar communiceren en afspreken Samenwerken deelnemers met de ontwerpers Verzoekjes doorgeven voor handwerk Filmpjes met instrucfes bekijken Deelnemers en vrijwilligers worden meegenomen in de merkbeleving van Granny s Finest Bedankjes van klanten bekijken en hierop reageren Doordat ook de oudere doelgroep steeds vertrouwder raakt met het gebruik van internet is dit een goede kans om de Ipad te introduceren. Op iedere club is wel iemand die hier ervaring mee heep en hier een acfeve rol in kan spelen. Door de ouderen op de clubs in aanraking te laten komen met technologie wordt de drempel verlaagd om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Hiermee wordt wederom een posifeve bijdrage geleverd aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Granny s Finest is geselecteerd door de Salesforce FoundaFon als project dat gesteund wordt binnen het CSR programma (corporate social responsibility) zodat de implementafe van dit systeem tegen een scherpe korfng kan worden gerealiseerd. Naast het investeren in sopware zal infrastructuur en hardware dienen te worden aangeschap. De kosten van dit onderdeel van de begro5ng worden jaarlijks begroot op ,- ( voor sonware en voor hardware en ondersteuning bij implementa5e)

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015 RAPPORT Mei 2015 Auteurs Floor Basten Antoine Heideveld Kristel Logghe Marieke Verhagen Redactie: Bart van Ratingen Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Esc@pe als je wereld kleiner wordt. 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken'

Esc@pe als je wereld kleiner wordt. 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken' Esc@pe als je wereld kleiner wordt 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken' Genomineerd voor de.nl-award 2004 Esc@pe als je wereld kleiner wordt 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie