Gelre jaarbericht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelre jaarbericht 2013"

Transcriptie

1 Gelre jaarbericht juni 2014 Inhoud 1. Over Ons Onze missie Opleiden en Onderzoek Gelre Apeldoorn Gelre Zutphen Landelijke en regionale ontwikkelingen Factsheet 4 2. Organisatie Organogram Gelre ziekenhuizen Raad van Toezicht Commissies Samenstelling Raad van Bestuur Leerhuis Leer Management Systeem (LMS) Medisch TeamWork (MTW) Wetenschapsbureau Kwaliteitscyclus medische vervolgopleidingen Verpleegkundige Ontwikkel Dagen (VOD) Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit Marketing & Communicatie HRM- advies Arbeidsmarkt Recruitment Instroom Medewerkerstevredenheid Beoordelen en belonen NIAZ- accreditatie Verzuim Milieukeurmerk Afdeling Financiën & Control Medische staf Apeldoorn Terugblik Medische staf Zutphen Terugblik Ondernemingsraad Terugblik Verpleegkundige Adviesraad Terugblik Cliëntenraad 15 pagina 1 van 32

2 3. Zorg Medische specialismen Topklinische zorg Expertisecentra Samenwerking Terugblik Oncologische zorg Acute zorg Geboortezorg Orthopedisch Centrum Psychiatrie Wond Expertisecentrum Elektronisch Verpleegkundig Dossier Elektronisch Voorschrijf Systeem Infectiepreventie Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit Mening van patiënten belangrijk Kwaliteitsvenster Integraal kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteitsinstrumenten Interne audits Procesoptimalisatie Medisch teamwork Veiligheidsrondes en Take care Prospectieve risico- inventarisaties (PRI) Veilig Incident Melden (VIM) Calamiteiten Klachten Financiën & Control En verder Wetenschapssymposium Doedag Vertel me Gelre Fietstocht Ontmoeting huisartsen en medisch specialisten Dubbelbeek Geboortecentrum Izzi Institute of Health Improvement Uitwisselingsprogramma Oeganda St. Francis Hospital Zambia 31 pagina 2 van 32

3 1. Over Ons Gelre ziekenhuizen is met medewerkers, 220 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied van ruim inwoners één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormen wij een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn Zutphen. Daar bevinden zich onze twee ziekenhuizen, de buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn Onze missie Wij streven voortdurend naar verbetering en innovatie van de zorg die wij aanbieden, onder meer door opleiding en onderzoek een prominente plaats te geven. Bovendien willen wij mensen zodanig tegemoet treden, dat zij ook anderen zullen aanbevelen om van onze zorg gebruik te maken. Hoffelijkheid, veiligheid, deskundigheid en vernieuwing zijn de kernwaarden van Gelre ziekenhuizen Opleiden en Onderzoek Gelre ziekenhuizen is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Wij werken onder andere nauw samen met het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs, zowel voor de basisopleiding als voor de medische vervolgopleidingen. Gelre ziekenhuizen heeft erkenningen voor achttien medische vervolgopleidingen. Bovendien zijn wij het teaching hospital waar co-assistenten in hun derde jaar alle co-schappen lopen in het kader van hun SUMMA-opleiding (Selective Utrecht Medical MAster). Verder beschikken wij over erkenningen voor verpleegkundige (vervolg)opleidingen en medisch ondersteunende beroepsopleidingen Gelre Apeldoorn Gelre Apeldoorn onderscheidt zich als topklinisch ziekenhuis door kwalitatief goede en veilige zorg te leveren. De patiënt staat in Gelre Apeldoorn centraal, waarbij optimale dienstverlening een belangrijk uitgangspunt is voor de zorg die wordt aangeboden. Bovendien moet de zorg die in Gelre Apeldoorn wordt verleend aansluiten bij de kernwaarden van Gelre ziekenhuizen. Gelre Apeldoorn richt zich op de behandeling van patiënten met complexe zorgvragen, zowel op acuut gebied als ook op de complexe chronische zorg. Daarbij zijn de volgende speerpunten geformuleerd: Oncologische zorg in de volle breedte; Acute zorg; Complexe ouderenzorg. Daarnaast beschikt Gelre Apeldoorn over twee expertisecentra: Lyme Centrum Apeldoorn; Apeldoorns Duizeligheids Centrum (ADC). Gelre Apeldoorn streeft verder naar optimaal gestroomlijnde zorgprocessen tussen eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorg Gelre Zutphen Gelre Zutphen is een basisziekenhuis met speerpunten in chronische ziekten en electieve zorg met als doel basiszorg met kwaliteit. Deze basis bestaat uit planbare, chronische en multidisciplinaire zorg. Gelre Zutphen wil de zorg zo veel mogelijk naar de klant brengen. Als uitgangspunt hiervoor worden de kernwaarden van Gelre ziekenhuizen gehanteerd: hoffelijk, veilig, deskundig en vernieuwend. Aan dit doel wordt invulling gegeven door te werken met buitenpoliklinieken, door nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders en door te investeren in transmurale zorg. Daarnaast speelt Gelre Zutphen proactief in op economische en demografische ontwikkelingen. Vanuit een krachtige inzet op chronische en planbare zorg is de verwachting dat ook de acute zorg kwalitatief goed wordt geregeld. pagina 3 van 32

4 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen Zowel landelijk als regionaal is er sprake van een aantal ontwikkelingen: de toenemende concurrentie van omliggende ziekenhuizen; verzekeraars die enerzijds steeds strakker zijn in het hanteren van het beschikbare inkoopkader en selectiever inkopen en anderzijds meer focus aanbrengen op veiligheid en kwaliteit van de zorg; de banken die meer inzicht verlangen in de korte en lange termijn exploitatie; de toename aan eisen en normen van de IGZ en wetenschappelijke verenigingen; patiënten en consumenten (organisaties) die meer transparantie eisen en zich soms verenigen op thema s. De ambitie van Gelre ziekenhuizen was in 2013 zowel gerelateerd aan deze ontwikkelingen als aan het strategisch meerjarenbeleidsplan. Dit vroeg een forse inspanning van de organisatie. Hier staat echter tegenover dat het ook energie en elan heeft gegeven Factsheet [Kengetallen: volgen zodra jaarrekening is vastgesteld] De kengetallen van Gelre ziekenhuizen per 31 december 2013: Bedden volgens erkenning Eerste polikliniekbezoeken (excl. PAAZ) Dagopnamen (excl.paaz ) Opnamen (excl. PAAZ ) Verpleegdagen (excl. PAAZ) Adherentie verzorgingsgebied Klinisch Adherentie verzorgingsgebied Poliklinisch Specialistenplaatsen Medisch specialisten Medewerkers in fte s Medewerkers fulltime en parttime Medische vervolgopleidingen Verpleegkundige opleidingen (diverse varianten) Specialistische vervolgopleidingen Paramedische opleidingen pagina 4 van 32

5 2. Organisatie Hieronder ziet u hoe Gelre ziekenhuizen is georganiseerd. In dit hoofdstuk vind u meer informatie over een aantal organisatieonderdelen en waar zij zich in 2013 op hebben gefocust Organogram Gelre ziekenhuizen ORGANOGRAM Gelre ziekenhuizen 2.2 RAAD VAN TOEZICHT RAAD VAN BESTUUR LEERHUIS STRATEGIE COMITÉ PATIËNTVEILIGHEID & ZORGKWALITEIT SECRETARIAAT RAAD VAN BESTUUR MEDISCHE STAF APELDOORN ONDERNEMINGSRAAD MARKETING & COMMUNICATIE FINANCE & CONTROL MEDISCHE STAF ZUTPHEN BEKIJK HIER VERPLEEGKUNDIGE ZORGKAARTNEDERLAND ADVIESRAAD HRM-ADVIES CLIËNTENRAAD SSC ALGEMEEN ONDERSTEUNENDE DIENST RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE EENHEID APELDOORN RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE EENHEID ZUTPHEN SSC MEDISCH ONDERSTEUNENDE DIENST 2.2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code, het bepaalde in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks. De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier reguliere vergaderingen gehouden, alle in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. In het najaar is een werkbezoek afgelegd aan de afdeling oncologie in Apeldoorn en heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden, tijdens een hiervoor verlengde vergadering en onder begeleiding van een externe gespreksleider. In december is het thema marketingbeleid behandeld Commissies De Raad van Toezicht kende in 2013 de volgende commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Zorg. In de commissies worden onderwerpen voorbereid voor bespreking in de voltallige Raad. Auditcommissie: Deze is vier maal bij elkaar geweest. Naast de hierboven gememoreerde onderwerpen zijn onder andere besproken: de kwartaalrapportages, de jaarrekening, de begroting 2014 en de pagina 5 van 32

6 managementletter De accountant heeft een toelichting op de feiten over de jaarrekening en de managementletter gegeven en vragen beantwoord. Remuneratiecommissie: Deze commissie heeft in het voorjaar overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en de manager HRM ter voorbereiding op de functioneringsgesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Terugkoppeling naar de voltallige Raad van Toezicht is hierop gevolgd. Commissie Zorg: Deze commissie is vijf maal bij elkaar geweest. Naast de hierboven gememoreerde onderwerpen zijn onder andere besproken: NIAZ accreditatie, zorgindicatoren 2012, dashboard, jaargesprek IGZ, analyse HSMR cijfers, calamiteiten en de voortgangsrapportage zorgkwaliteit en patiëntveiligheid Samenstelling De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2013 uit acht leden. Er zijn geen mutaties geweest. De bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de adviesregeling van de NVTZ en staat vermeld in de jaarrekening Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van het ziekenhuis. Dit gebeurt na goed overleg met de directeuren, de adviesorganen (OR, Cliëntenraad, Strategiecomité en VAR), de stafbesturen en de hoofden van de stafdiensten. Het kader voor het handelen van de Raad van Bestuur wordt verder bepaald door de statuten van Gelre ziekenhuizen, het reglement van de Raad van Bestuur en de zorgbrede governance code. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen: Drs. J. Fidder, voorzitter Drs. G.J. Heuver, arts MMO, lid 2.4. Leerhuis De visie van het Leerhuis met betrekking tot waar we ons op focussen en wat we willen uitdragen is: een goed opleidings- en onderzoeksklimaat, in de meest brede zin. We vinden het belangrijk dat (alle) medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dat initiatieven tot opleiden en onderzoek gesteund worden. Steun door goede faciliteiten, maar ook door een goede opleidings- en onderzoekssfeer in het gehele ziekenhuis. In 2013 is op meerdere manieren gewerkt aan het verbeteren van het opleidings- en onderzoeksklimaat. De volgende vijf onderwerpen springen eruit: Leer Management Systeem (LMS) In 2013 is het LMS aangeschaft. In het LMS komen leren, ontwikkelen en het borgen van kwaliteit ten aanzien van competenties samen. Het bevat drie onderdelen: een leerportaal waarin zichtbaar is welk trainingsaanbod er is, met een cursusadministratie (waar mensen zich kunnen inschrijven voor trainingen, waar presentielijsten worden bijgehouden en cursusmateriaal wordt verstuurd) en een ELO (elektronische leeromgeving); een digitaal portfolio voor iedere medewerker waarin zichtbaar is (ook voor de leidinggevende) welke trainingen gevolgd zijn en of de medewerker nog bevoegd en bekwaam is, hetgeen ondersteunend is aan de jaargesprekscyclus; een kwaliteitspaspoort waarin per medewerker(sgroep) is vastgelegd aan welke eisen de medewerker moet blijven voldoen, of de medewerker hier ook aan voldoet en bijvoorbeeld welke voorbehouden handelingen de medewerker mag uitvoeren. In 2013 zijn de kwaliteitspaspoorten voor alle medewerkers vastgesteld samen met de betrokken zorgmanagers en leidinggevenden. Ook zijn voorbereidingen getroffen om het LMS te koppelen aan andere systemen, zoals Beaufort, zodat het direct gevuld wordt met de juiste personeelsinformatie. pagina 6 van 32

7 Medisch TeamWork (MTW) In 2013 zijn de ontwikkelingen op het gebied van MTW verder gegaan. De gestelde doelen zijn behaald en daarnaast is extra gefocust op verdere uitrol binnen de acute processen. Er zijn teamtrainingen op de IC, SEH en CCU Apeldoorn opgezet en structureel ingebed. De uitrol in Zutphen bleef aanvankelijk wat achter, maar begin 2014 is aldaar een nieuwe groep verpleegkundigen en medisch specialisten getraind die MTW binnen de acute processen Zutphen zullen gaan trekken. Daarnaast is in 2013 op de SEH en OK Zutphen extra aandacht besteed aan het voorbereiden van de afdelingen op MTW en de daarvoor noodzakelijke cultuur. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest en is er een breder draagvlak gecreëerd Wetenschapsbureau Het onderzoeksklimaat binnen Gelre wordt steeds beter en zichtbaarder, maar vergt nog extra aandacht. In 2013 zijn stappen gezet om in 2014 van start te kunnen met een wetenschapsbureau. Er zijn nieuwe procedures ontwikkeld om de lokale goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur makkelijker te maken. Daarnaast is de lokale toetsingscommissie ondergebracht bij het wetenschapsbureau, dat deel uitmaakt van het Leerhuis Kwaliteitscyclus medische vervolgopleidingen Sinds een aantal jaren wordt door de centrale opleidingscommissie samen met het Leerhuis gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de medische vervolgopleidingen. De kwaliteitscyclus is in 2013 afgerond door het invoeren van onder andere een interne audit naast de proefvisitatie, het delen van alle rapportages die uit de verschillende kwaliteitsmetingen rollen en het bespreken van de verbeterplannen waardoor de PDCA-cyclus wordt afgerond Verpleegkundige Ontwikkel Dagen (VOD) De VOD worden sinds 2012 door het Leerhuis georganiseerd. Alle verpleegkundigen van de algemene afdelingen krijgen in twee dagen verplichte scholing en daarnaast keuze uit een aantal workshops. Voor het eerst zijn in 2013 voor Zutphen en Apeldoorn andere keuzes gemaakt in het aanbod, samenhangend met het profiel van het ziekenhuis Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit Onze patiënten moeten erop kunnen rekenen dat zij in Gelre ziekenhuizen kwalitatief goede en veilige zorg krijgen. Gelre ziekenhuizen heeft daarom als ambitie om op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid bij de beste 25 procent van de Nederlandse ziekenhuizen te horen. We leveren aantoonbaar goede kwaliteit en leren en verbeteren voortdurend op alle niveaus in de organisatie. Dit blijkt onder andere uit onze NIAZ accreditatie en het grote aantal keurmerken waarover Gelre beschikt. Het belangrijkste doel is om tot een veiligheidscultuur te komen waarbij iedere arts en medewerker zich continu realiseert wat veilig werken voor hem of haar betekent. Gelre ziekenhuizen wil aanhoudend leren en verbeteren en zet hiervoor diverse kwaliteitsinstrumenten in. We analyseren incidenten om herhaling te voorkomen. Maar we kijken ook vooruit om door middel van prospectieve risico-inventarisaties (PRI) risico s binnen processen in kaart te brengen. Ook gemelde klachten ziet Gelre als een advies om te leren en te verbeteren, waarbij de visie is dat klachten zoveel mogelijk laagdrempelig opgelost worden daar waar ze ontstaan. In 2013 is onder andere het volgende gerealiseerd: Er zijn achttien calamiteitonderzoeken en zeven interne onderzoeken uitgevoerd. Alle onderzoeken hebben geleid tot aanbevelingen en verbetermaatregelen in de organisatie. Van de 685 klachten die Gelre in 2013 heeft ontvangen, is 80 procent binnen een maand afgehandeld. De informatie uit klachten heeft geleid tot tal van verbeteringen. Van deze gemelde klachten zijn er slechts zes uiteindelijk bij de klachtencommissie terecht gekomen. In 2013 hebben negen prospectieve risico-inventarisaties plaatsgevonden, onder andere voor de invoering van het Elektronisch Verpleegkundig Dossier en op het proces bloedtransfusie. Bij PRI worden risico s binnen zorgprocessen geanalyseerd en beheerst. Dat beheersen gebeurt door barrières pagina 7 van 32

8 in de processen in te bouwen, of processen te herontwerpen ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen. Het aantal VIM-meldingen (Veilig Incident Melden) neemt jaarlijks toe tot ruim 3200 meldingen in Het aantal meldingen geeft aan dat de veiligheidscultuur binnen Gelre zich nog steeds verder verbetert. Ook deze meldingen hebben geleid tot vele verbeteracties. Er zijn 22 interne audits in het kader van het NIAZ kwaliteitssysteem uitgevoerd. Daarnaast zijn veiligheidsrondes gelopen en verpleegkundige audits gedaan Marketing & Communicatie De ambitie van Gelre ziekenhuizen is dat mensen bewust voor onze ziekenhuizen kiezen. Daarom willen wij ook weten wat onze patiënten belangrijk vinden en hoe zij onze dienstverlening beoordelen. Wat vinden zij goed gaan en wat kan beter? Met diverse vormen van marktonderzoek brengt de afdeling marketing & communicatie stelselmatig deze wensen en klantenbeoordelingen in kaart. Zo weten wij waar onze aandachtspunten liggen en kunnen wij ons steeds verbeteren om zo de best mogelijke zorg en dienstverlening aan te bieden. Ook betrekken wij op diverse manieren patiënten bij de ontwikkeling van nieuwe (ehealth)diensten en zorgtrajecten, zodat er nieuwe diensten gecreëerd worden die goed aansluiten op de wensen van onze patiënten. Daarnaast vindt Gelre het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en hierdoor zo goed mogelijk de regie over hun eigen gezondheid kunnen voeren en de juiste keuzes kunnen maken. Daarom besteden de artsen veel aandacht aan informatieverstrekking. De afdeling marketing & communicatie ondersteunt hierin onder andere met patiëntfolders, voorlichtingsbijeenkomsten, Vertel me Gelre -avonden en de website. Ook geeft zij diverse magazines uit. In 2013 is onder andere het volgende gerealiseerd: een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek waarbij patiënten van alle poliklinieken en opnameafdelingen zijn bevraagd. Patiënten geven Gelre een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. diverse onderzoeken om diepgaand inzicht te verwerven in hoe de dienstverlening wordt ervaren door patiënten met een specifieke aandoening en zorgbehoefte, zoals mensen met COPD, prostaatkanker en darmklachten. onderzoek onder huisartsen in Apeldoorn. Aan de hand hiervan is een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd om de onderlinge samenwerking nog meer te verbeteren. Doel hierbij is zorg aan gezamenlijke patiënten zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. lancering van de vernieuwde website een vernieuwd magazine en diverse (voorlichtings)bijeenkomsten voor huisartsen en patiënten HRM-advies Gelre ziekenhuizen wil in onze regio vooral het gewenste ziekenhuis zijn voor patiënten én medewerkers. Medewerkers spelen een cruciale rol. Zij zijn het die de doelen die we met elkaar bepalen moeten realiseren, ieder vanuit een eigen rol en deskundigheid. Het HR- en Arbo-beleid zijn daaraan ondersteunend. Deze ondersteuning is deels gericht op het voorzien van een degelijke en uniforme ondergrond, bijvoorbeeld in de vorm van regelingen en instrumenten. Daarnaast is maatwerk van belang, soms toegesneden op een probleem, een afdeling en/of een medewerker. Het is van belang de ambities van Gelre ziekenhuizen te koppelen aan de ambities en verwachtingen van de medewerkers. De wederzijdse verantwoordelijkheden moeten ook tot uitdrukking komen in gedeeld eigenaarschap. Gelre ziekenhuizen wil zich profileren als de gewenste werkgever, waarbinnen medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen en ieder vanuit de eigen professionaliteit kan bijdragen aan de zorg voor onze patiënten. pagina 8 van 32

9 Arbeidsmarkt In 2013 zijn we er in geslaagd vrijwel alle vacatures te vervullen. De lange termijn ontwikkelingen (2015 en verder) vragen onverkort om oplettendheid. Het naleven van regionaal gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd in het convenant, blijft belangrijk. Het verloop is gedaald naar 3 procent (2012: 3,3 procent). De economische recessie is hier de belangrijkste factor. De mobiliteit in Nederland is afgenomen. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd nemen minder risico s. Afname van de economische recessie zal het verloop weer doen stijgen. Het is zaak de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen, zeker daar waar het de opleidingsinspanning betreft om te voorzien in de eigen personeelsbehoefte. In het jaar 2013 werden 185 vacatures gemeld. Vrijwel alle vacatures werden vervuld. Moeilijk vervulbare vacatures bleken te zijn: Anesthesioloog, SEH-arts, ziekenhuisarts Recruitment De werving van nieuwe medewerkers verloopt inmiddels vrijwel geheel via internet. Het adverteren in de traditionele vakbladen en kranten is sterk gereduceerd. Intern werd een software pakket geïmplementeerd, op basis waarvan het wervingsproces (en deels het selectieproces) digitaal wordt ondersteund. De advertentiekosten zijn ten opzichte van het voorliggende jaar gedaald Instroom In 2013 traden 109 medewerkers 88,6 fte in dienst met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, en 484 medewerkers (waarvan 172 afroepers) 235,8 fte met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aantallen zijn exclusief vakantiemedewerkers en stagiaires Medewerkerstevredenheid Op basis van de onderzoeksresultaten die eind 2012 bekend werden gemaakt, zijn in 2013 op afdelingsniveau, waar nodig, actieplannen opgesteld gericht op verbeteringen Beoordelen en belonen Een voorstel te komen tot de invoering van een personeelsbeoordelingssyteem werd door de Raad van bestuur vastgesteld, nadat er instemming werd verkregen van de Ondernemingsraad NIAZ-accreditatie De NIAZ-accreditatie werd positief afgesloten in Er werd een aantal verbeterpunten aangewezen binnen het HRM-beleid. Deze verbeterpunten hadden betrekking op: zorgdragen voor borging en eenduidige uitvoering van het beleid ten aanzien van jaargesprekken; periodiek evalueren en aanpassen van functiebeschrijvingen. De registratiemogelijkheid voor jaargesprekken in een digitale omgeving werd in 2013 voorbereid en deels gerealiseerd Verzuim Het verzuim in 2013 is uitgekomen op 4,8 procent. Daarmee zijn we het streefniveau voor ,5 procent dicht genaderd Milieukeurmerk In 2013 werd het zilveren Milieukeurmerk toegekend aan Gelre ziekenhuizen. Daarmee werd een tweede waardevolle erkenning voor het gevoerde milieu- en energiebeleid verkregen. In 2014 zullen we gaan consolideren en nader onderzoeken of het streven naar Goud haalbaar is en zal opwegen tegen de inspanningen en kosten. pagina 9 van 32

10 2.8. Afdeling Financiën & Control Zie hoofdstuk Medische staf Apeldoorn De missie van de Vereniging Medische Staf Gelre Apeldoorn is onveranderd gericht op het samen bouwen aan patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. De inspanningen van de medische staf zijn dan ook blijvend gericht op vijf belangrijke aandachtsgebieden: Zorgdragen voor een compleet zorgaanbod in de regio Apeldoorn Het permanent verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt Continue aandacht voor de veiligheid van het medisch handelen Versterking van het opleidingsklimaat Primaire focus van medisch specialisten op patiëntenzorg Het is van groot belang dat Gelre Apeldoorn de komende jaren de discussie over het zorgaanbod kan blijven leiden. Patiënten hebben belang bij een ziekenhuis dat de zorgvraag integraal, snel en kwalitatief goed kan beantwoorden. Voor de komende beleidsperiode wil de Vereniging Medische Staf van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn een aantal accenten leggen Terugblik 2013 Acute zorg is vormgegeven conform afspraken in medische staf: Vakgroep acute zorg is opgezet; SEH is geherstructureerd; Acute opname afdeling is gerealiseerd; Basiszorg blijft behouden en wordt ook afgenomen door zorgverzekeraars; Ook voor 2014 heeft Gelre Apeldoorn voor een aantal verrichtingen een preferred provider contract met een aantal zorgverzekeraars. Wel is er voor het electieve basiszorgsegment sprake van stevige concurrentie met een aantal andere zorgaanbieders. Uitbreiding aantal topklinische functies is gerealiseerd (thans 65). Helaas zijn de aanvragen voor erkenning van additionele expertisecentra niet gehonoreerd. De medische staf heeft onder leiding van het bestuur van de Stafmaatschap een visie op positie van de medisch specialist in het ziekenhuis in 2015 vastgesteld. Er zijn opties geformuleerd en er is overleg met leden en Raad van Bestuur over de route die het beste past. Daarnaast volgt in 2014 definitieve besluitvorming over de vorm en positie van de medisch specialisten en de besturen daarvan in Gelre ziekenhuizen. Dit traject wordt in goed overleg met de collegae van Zutphen doorlopen. Gelre Apeldoorn is en blijft een Opleidingsziekenhuis. Er is een nieuwe manager Leerhuis per 2013 aangesteld. Daarnaast is de termijn van de voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie met drie jaar verlengd. Alle bestaande opleidingen zijn behouden, waarbij er in 2013 vier opleidingen (anesthesiologie, kindergeneeskunde, klinische fysica en klinische chemie) met goed resultaat zijn gevisiteerd. De erkenning voor de opleiding tot Klinisch Psycholoog is aangevraagd en verkregen. Voor het verkrijgen van de opleiding Neurologie en Reumatologie zijn verkennende gesprekken gevoerd, ook op RvBniveau, maar deze hebben tot op heden niet tot een aanvraag van een erkenning geleid. Ook voor de toekomst zal gestreefd worden naar behoud van het aantal opleidingen en de opleidingsfaciliteiten. In het kader van kwaliteitsbeleid zijn ook dit jaar weer intensieve gesprekken met vakgroepen/maatschappen gehouden. Daarbij kwamen ondermeer productie-ontwikkeling en rendement, marktpositie en portfolio-analyse, patiëntveiligheid en zorgkwaliteit, het functioneren van de maatschap en de relatie van de maatschap met de ziekenhuisorganisatie aan bod. In het verlengde van het vorige punt wordt het individueel functioneren van medisch specialisten gemonitord middels verplichtte IFMS trajecten. Na afronding van een eerste ronde (100%) is in het najaar van 2013 gestart met de tweede ronde op basis van dezelfde methodiek. Het nieuwe SAP-EPD is als pilot geïntroduceerd bij de vakgroepen chirurgie in Apeldoorn en Zutphen. Begin 2014 volgt cardiologie en in het voorjaar 2014 mogelijk nog een derde pilotvakgroep. Pas later in pagina 10 van 32

11 2014 wordt bepaald of dit EPD voldoet en of de verdere invoering bij andere vakgroepen wordt voortgezet Medische staf Zutphen De vereniging medische staf van Gelre Zutphen stelt zich het volgende ten doel: het behartigen van de belangen van haar leden, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden, en het bijdragen aan en participeren in (het uitvoeren van) het beleid van het ziekenhuis. De vereniging heeft daartoe eigen statuten en een huishoudelijk reglement Terugblik 2013 Intensive Care Sinds september 2013 functioneert de Vakgroep Intensive Care (IC), bestaande uit twee internistintensivisten en twee anesthesioloog-intensivisten, waarbij er nog een vacature bestaat voor een derde en vierde anesthesioloog-intensivist. In een Gelrebreed IC-overleg zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de IC s van Gelre Zutphen en Gelre Apeldoorn zullen samenwerken in het licht van de komst van de nieuwe landelijke IC-richtlijn. Vaste medisch specialist op de SEH Om de kwaliteit en patiëntveiligheid en een goede supervisie en coördinatie op de Spoedeisende Hulp (SEH) nog beter te waarborgen heeft het stafbestuur besloten dat het wenselijk is om overdag standaard een medisch specialist fysiek op de SEH aanwezig te laten zijn. Het streven is om per 1 april 2014 met de constructie te starten, waarbij afwisselend vanuit de maatschappen chirurgie en interne geneeskunde een medisch specialist op de SEH aanwezig is. Spoedeisende Hulp en integratie HAP-SEH (Huisartsenpost-Spoedeisende Hulp) Directie en stafbestuur zijn van mening dat er in Zutphen een geïntegreerde keten van acute zorg tot stand gebracht dient te worden; een zorgcontinuüm bestaande uit huisarts (HAP hetzij HAP+), ambulancedienst, SEH/EHH (Spoedeisende Hulp/Eerste Harthulp), een Acute Opname Afdeling en IC. Dit alles in overeenstemming met en aansluitend bij de in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gemaakte afspraken. In het ziekenhuis wordt een organisatorische eenheid Acute en Intensieve Zorg gevormd, waarbij aan de voorkant een geïntegreerde HAP-SEH functioneert en aan de achterkant een basis IC. Integratie HAP-SEH Sinds oktober 2010 is er sprake van een formele samenwerkingsrelatie tussen de HAP en SEH. Tijdens de openingstijden van de HAP worden alle zelfmelders eerst op urgentie beoordeeld door de HAP, waarna verwijzing naar HAP of SEH plaatsvindt (de zgn. seriële samenwerking). De verdere integratie HAP-SEH is in 2013 in gang gezet. Hiertoe heeft een werkgroep haar visie en plannen neergelegd in een rapport dat in februari 2014 aan de opdrachtgevers is overhandigd. Kern van deze rapportage is: Realiseer één nieuwe spoedpost waarin huisartsen, doktersassistentes/triagistes, arts-assistenten, SEH-verpleegkundigen en medisch specialisten samen werken. Zorg voor één gezamenlijke triage en triagesysteem. Realiseer bouwkundige aanpassingen zodat er daadwerkelijk één nieuwe afdeling ontstaat zonder schotten, met flexibel benutbare spreek- en behandelkamers en een transparante backoffice. Zorg er voor dat de huisartsen ook tijden de ANW-uren de beschikking hebben over bepaalde diagnostische voorzieningen (laboratorium, radiologie, echografie). Maatschapgesprekken In 2013 is gestart met de derde cyclus maatschapgesprekken. De agenda voor de maatschapgesprekken bevatte de onderwerpen: productie-ontwikkeling en rendement, marktpositie en portfolio-analyse, pagina 11 van 32

12 patiëntveiligheid en zorgkwaliteit, het functioneren van de maatschap en de relatie van de maatschap met de ziekenhuisorganisatie. Stafmaatschap Gelre Zutphen De belangrijkste onderwerpen die in 2013 tijdens de vergaderingen van gevolmachtigden stafmaatschap Gelre Zutphen aan de orde zijn geweest: Positionering vrijgevestigd medisch specialist vanaf 1 januari 2015 Afrekening 2012 en bevoorschotting 2013 Verdeelmodel 2013 SEH, IC en MDL Overdracht voorzitterschap Samenwerking stafbesturen Apeldoorn Zutphen De samenwerking tussen de stafbesturen van Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen, evenals de samenwerking tussen de voorzitters van de stafmaatschappen Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen, is in 2013 geïntensiveerd. IFMS Ten tijde van het jaarbezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 5 maart 2013 hadden alle medisch specialisten in Gelre Zutphen hun eerste IFMS-traject doorlopen (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). In het najaar van 2013 is gestart met de tweede ronde op basis van dezelfde methodiek. Visitaties In 2013 zijn de maatschappen/vakgroepen urologie (visitatie in Apeldoorn uitgevoerd), klinisch fysici (visitatie in Apeldoorn uitgevoerd), radiologie, reumatologie, dermatologie, cardiologie, KNO en orthopedie gevisiteerd. Daarnaast heeft Gelre Zutphen een visitatie gehad van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en is de afdeling SEH gevisiteerd vanuit het Netwerk Acute Zorg Zwolle. Infectiepreventie Gedurende het verslagjaar is ruim aandacht besteed aan het onderwerp infectiepreventie. In de stafvergadering zijn meerdere presentaties verzorgd om het bewustzijn onder de stafleden te vergroten en de naleving van hygiënevoorschriften te bevorderen. Thema stafvergadering Kwali-tijd in 2014 In december is een speciale stafvergadering gehouden met als centraal thema de kwaliteit van zorg. Door middel van interviews, dialogen, groepsgesprekken en presentaties is aandacht besteed aan onder andere het kwaliteitsbeleid, de lerende organisatie, het profiel van Gelre Zutphen, Medisch Teamwork en Kwaliteit over de muren heen. Relatie met huisartsen In 2013 heeft voor de vierde keer de Sandwichcursus voor medisch specialisten en huisartsen plaatsgevonden, een nascholing waar huisartsen en specialisten elkaar ontmoeten en samen actuele thema's bespreken. Bijna alle Zutphense specialisten en huisartsen uit de regio hebben deelgenomen aan deze cursus. Daarnaast zijn twee refereerbijeenkomsten voor huisartsen en specialisten gehouden in samenwerking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Zutphen (WDH). Een greep uit de onderwerpen die in 2013 aan bod zijn gekomen: transmurale werkafspraak hartfalen, catheters, gewrichts-hyaluronzuurinjecties, helicobacter pylori, colonscreening en bariatrische chirurgie KIEK In 2013 is gestart met een KIEK project (Kijk In Elkaars Keuken). Medisch specialisten wordt de pagina 12 van 32

13 gelegenheid geboden om mee te kijken in de huisartsenpraktijk of tijdens de dienst op de HAP. Aan huisartsen wordt de gelegenheid geboden om in het ziekenhuis met een medisch specialist mee te kijken. Doelstelling is om hierdoor over en weer meer begrip voor en kennis van elkaars werkzaamheden te creëren, hetgeen uiteindelijk de patiëntenzorg ten goede komt. De ervaringen zijn unaniem zeer positief en het project zal daarom in 2014 zeker een vervolg krijgen Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) draagt continu bij aan het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het belang van de onderneming Gelre ziekenhuizen in het algemeen en anderzijds de belangen van de medewerkers. De OR volgt de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis op de voet, zoekt voortdurend de dialoog en gaat actieve samenwerking aan met de bestuurder en de achterban. Onze kijk op Gelre ziekenhuizen, ons OR-werk, onze mening en opvatting over de functie van de OR, is in onderstaande visie geformuleerd: Wil het ziekenhuis haar missie waar kunnen maken, dan zijn gemotiveerde en betrokken medewerkers een voorwaarde voor succes. Hiervoor is een (financieel) gezonde organisatie een belangrijke voorwaarde. Gemotiveerde medewerkers en een financieel gezonde organisatie zijn begrippen die er toe doen. De OR ziet hier actief op toe en wordt als gekozen adviesorgaan gesterkt om de belangen van de achterban zo optimaal mogelijk te behartigen. De OR stelt zich constructief en kritisch op bij de beoordeling van voorstellen via de formele weg. We denken, werken en beslissen mee! De OR werkt met een viertal thema s die bij alle vraagstukken aan de orde komen. De criteria van deze vier thema s zijn de invalshoeken van waaruit adviesaanvragen en nieuwe ontwikkelingen bekeken worden. Dit geeft ons richting bij de beoordeling van vraagstukken waardoor weloverwogen besluiten genomen kunnen worden. Het belang van het personeel is hierbij een belangrijk onderdeel Terugblik 2013 Communicatie: De OR hecht veel waarde aan goede communicatie. Essentieel is de wijze van communicatie met de achterban, de OR-leden onderling en tussen de OR en de bestuurder. De OR is zich ervan bewust dat communicatie meer is dan het maken van een aantrekkelijk jaarverslag, de OR-site onderhouden en het schrijven van een goede nieuwsbrief. Door middel van goede interactieve communicatie willen we signalen blijven opvangen, draagvlak creëren en gedegen besluiten nemen. In 2013 is een start gemaakt met de oriëntatie op moderne communicatiemiddelen, in 2014 wordt dit verder verkend en een OR communicatieplan opgesteld. Beoordelen en Belonen De OR heeft in 2013 met een aantal voorwaarden en criteria instemming verleend aan het gedachtegoed van Beoordelen en Belonen. De OR is nauw betrokken bij het proces van invoering in samenwerking met de manager HRM. Het gaat hierbij om een transparante manier van beoordelen met meetbare criteria en een goede beschrijving van de competenties. De OR let op de manier waarop de communicatie met de medewerkers en de opleiding van de medewerkers rond dit thema worden georganiseerd. Duurzame inzetbaarheid De OR denkt mee en buigt zich over vragen als: hoe zorg je ervoor dat medewerkers competent, gezond en gemotiveerd bij Gelre ziekenhuizen werken, nu en in de toekomst. Uitgangspunt van de OR bij dit thema is dat Gelre ziekenhuizen voorwaardenscheppend is, medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en leidinggevenden een coachende rol innemen. Elk element (competent, gezond en gemotiveerd) wordt meegenomen in de gesprekken en discussies over dit onderwerp. Organisatiewijzigingen Voorgenomen besluiten om de organisatie (op onderdelen) te wijzigen, kunnen gevolgen hebben voor pagina 13 van 32

14 medewerkers. De OR is in de meeste situaties adviesgerechtigd en heeft op onderdelen instemmingsrecht. De OR toetst de motivatie en nut en noodzaak van de beoogde wijzigingen Verder richt de OR zich op het goed informeren van de medewerkers door de organisatie en ziet erop toe dat de richtlijnen en afspraken worden gevolgd en de wet- en regelgeving wordt nageleefd. De zorgvuldige opvang van eventuele personele gevolgen heeft de volledige aandacht van de OR. Verkiezingen In november 2013 was de zittingstermijn van de OR-leden ten einde en zijn er verkiezingen gehouden. Via de digitale weg konden kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. Sinds lange tijd waren er meer kandidaten (24) dan beschikbare zetels (19). In totaal zijn er 749 stemmen uitgebracht (23 procent respons) en alle 24 kandidaten ontvingen stemmen. Een nieuwe OR werd gevormd en geïnstalleerd en tegelijkertijd namen we afscheid van een aantal zittende OR-leden die niet herkozen werden of zich niet herkiesbaar hadden gesteld Verpleegkundige Adviesraad De doelstelling van de VAR is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening en professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep in de Gelre ziekenhuizen. Dit realiseert het VAR-bestuur door de organisatie Gelre ziekenhuizen te adviseren over beroepsinhoudelijke aangelegenheden, het volgen van deze ontwikkelingen en het vaststellen en optimaliseren van de kwaliteit en kwaliteitseisen met betrekking tot de verpleegkundige zorgverlening. De VAR bestaat uit een bestuur van één voorzitter, tien leden en een ambtelijk secretaris, uit de locaties Zutphen en Apeldoorn. Alle leden zijn als verpleegkundige werkzaam binnen Gelre ziekenhuizen. Er wordt naar een evenredige verdeling over de verschillende zorgeenheden gestreefd. De bestuursleden besteden per jaar 88 uren aan de VAR. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de ambtelijk secretaris. De VAR houdt zich thema-gewijs bezig met onderwerpen die actueel zijn op het gebied van de verpleegkundige beroepsuitoefening binnen Gelre ziekenhuizen, op regionaal en landelijk niveau. De thema s zijn toegewezen aan een of twee leden van het VAR-bestuur en zij zijn expert in hun onderwerp. Regelmatig brengt het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit aan de organisatie (Raad van Bestuur, directie en management) over deze thema s. Thema s die op dit moment actueel zijn, zijn onder andere: het elektronisch verpleegkundig patiëntendossier, meer tijd voor de patiënt en de beroepsprofielen. Deze thema s sluiten aan bij de missie en ambitie van Gelre ziekenhuizen Terugblik 2013 Het afgelopen jaar is voor de VAR een zeer productieve en goede periode geweest. Naar aanleiding van de evaluatie van 2012 van het VAR-bestuur en de Raad van Bestuur heeft de VAR zijn/haar professionalisering voortgezet aan de hand van de volgende speerpunten: 1. Zichtbaar zijn voor achterban, management en beleidsmakers; 2. Positie en rol van de VAR binnen Gelre ziekenhuizen; 3. Proactief bezig zijn met de VAR-thema s; 4. Adviseren. Het thema van het jaar 2013 was: van topscoorder naar topteam! De focus van de VAR lag in voorgaande jaren vooral op de interne organisatie en de inbedding in de Gelre organisatie. Naast het behoud van deze solide interne organisatie zijn we ons meer gaan richten op professionalisering en onze taken als VAR binnen de organisatie en extern. Dit kenmerkt zich door een grotere rol binnen de verschillende lopende projecten, een vast netwerk, betere uitwisseling van informatie en kennis en enkele gedegen adviezen. In 2013 hebben we ons als VAR gericht op het profileren binnen de organisatie. Als VAR merken we dat we het afgelopen jaar sterker in de organisatie zijn ingeburgerd, ons netwerk groter is geworden en we vaker benaderd zijn voor adviezen en participatie in de diverse overlegorganen. pagina 14 van 32

15 We hebben ons toegelegd op de speerpunten van de VAR. We zijn deze punten bewust gaan aanpakken, waardoor we nog meer diepgang kunnen geven. Als VAR hebben we actief geparticipeerd bij de diverse thema s. De belangrijkste vijf thema s voor de VAR in 2013 waren: Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit in de vorm van onder andere deelname aan het decentrale overleg door contactpersoon VAR voor Zutphen en Apeldoorn. De VAR houdt zicht op de verpleegkundige kwaliteit door enerzijds deel te nemen in de decentrale commissie Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit en anderzijds door een dashboard te maken waarin die KPI's zijn opgenomen. Productive Ward, later Meer tijd voor de Patiënt genoemd, is gestart in Apeldoorn; initiatiefnemer in implementatie van project en vertegenwoordigd in onder andere werkgroep, projectgroep en stuurgroep. De VAR heeft nu een rol in de afdelingsbezoeken, samen met de locatiedirecteur, die gestructureerd plaatsvinden op de deelnemende afdelingen. Beroepsprofielen: het verzamelen van informatie en vormen van een visie, op strategisch niveau meedenken. Advies gegeven aan de Raad van Bestuur. Deelname in projectgroep. Deelname in projectgroep Take Care. Het verpleegkundige proces op de klinische afdelingen optimaal inrichten om calamiteiten en incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. EVD en voorafgaand standaardisering papieren dossier; deelname aan projectgroep. Implementatie van een Gelrebreed Elektronisch Verpleegkundig Dossier in SAP. Diverse van deze thema s hebben een vervolg in 2014 en later. Denk aan het EVD dat halverwege 2014 Gelrebreed geïmplementeerd zal zijn en dus nog een looptijd heeft van ongeveer een half jaar. Zo ook MtvdP. De projectgroep 'Beroepsprofielen' heeft zelfs een vervolg van een aantal jaren. Het VAR-bestuur kijkt met plezier terug op We zijn toegerust op de toekomst en slagvaardig. Het bestuur bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste mensen die zich de komende jaren in willen zetten voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de empowerment van de beroepsgroep binnen Gelre ziekenhuizen. Resultaten en doelstellingen zijn behaald en we lopen over van de plannen voor Onze missie voor 2014: Een topteam voor topzorg! Cliëntenraad De Cliëntenraad bestaat uit negen leden, vier uit het verzorgingsgebied Apeldoorn, vier uit het verzorgingsgebied Zutphen en omstreken en een onafhankelijk voorzitter. De Cliëntenraad werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) als een formeel onafhankelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad werkt volgens het bestuurlijk model en stelt zich controlerend en adviserend op ten opzichte van de Raad van Bestuur. In een enkel geval treedt de raad ook participerend op. De visie van de raad kenmerkt zich vanuit de missie: De Cliëntenraad wil dat patiënten onbezorgd goede zorg ontvangen. Van daaruit heeft de raad in 2013 zijn visie geformuleerd gebaseerd op de volgende trends: Eén van de speerpunten zal - nu en in de toekomst - geriatrische afdelingen in ziekenhuizen moeten zijn. Concurrentie tussen ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken, inclusief Zelfstandige Behandelcentra, maken dat de patiënten steeds vaker zelf informatie (moeten) zoeken. Hier zullen de ziekenhuizen op moeten reageren en anticiperen. De overheid stimuleert marktwerking in de zorg en zal komen met regelgeving met betrekking tot good governance. Ook dit is een belangrijke ontwikkeling. ICT gaat een steeds belangrijker rol spelen. Niet alleen als het gaat over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) maar ook alle andere mogelijkheden en toepassingen waardoor weliswaar de zorg efficiënter ingericht kan worden, maar ook de privacy en hanteerbaarheid voor de oudere patiënt gewaarborgd moet blijven. pagina 15 van 32

16 In 2013 heeft de Cliëntenraad zich in het bijzonder gericht op de volgende onderwerpen: 1. Kwaliteit van de zorg. 2. Patiëntveiligheid. 3. Klachtenmanagement. 4. Functiedifferentiatie van de ziekenhuizen. 5. Voedingsconcept. De conclusie van de Cliëntenraad is dat hij in 2013 weer conform verwachting heeft kunnen functioneren als opbouwend kritische gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de directeuren van Gelre ziekenhuizen. pagina 16 van 32

17 3. Zorg Gelre ziekenhuizen biedt als algemeen ziekenhuis medisch specialistische zorg en daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. De verzorgingsregio kenschetst zich door twee grotere woonkernen: de gemeente Apeldoorn en de gemeente Zutphen. In deze gemeenten bevinden zich de twee locaties van Gelre ziekenhuizen. Daarnaast bevinden zich in de regio de gemeenten Epe, Voorst, Brummen, Lochem, Bronckhorst en Berkelland. Gelre ziekenhuizen biedt in de gehele regio acute zorg dicht bij de patiënt en voldoet aan de vraag naar curatieve, poliklinische en klinische, medisch specialistische zorg. Daarnaast worden ook commerciële zorgproducten en facilitaire producten aangeboden Medische specialismen Gelre ziekenhuizen beschikt over de onderstaande medische specialismen: Anesthesiologie Cardiologie Dermatologie Heelkunde Intensive Care Interne geneeskunde Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische fysica Klinische genetica Klinische geriatrie Longziekten en tuberculose Maag-, Darm- en Leverziekten Medische microbiologie Medische psychologie Moleculaire diagnostiek Mondziekten en kaakchirurgie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Obstetrie en gynaecologie Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Ziekenhuisfarmacie Gelre ziekenhuizen beschikte per 31 december 2013 over de onderstaande vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen: Percutane coronaire interventies (PCI) Transport IVF in samenwerking met vergunninghoudende IVF-centra pagina 17 van 32

18 3.2. Topklinische zorg Topklinische patiëntenzorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen, waarvan Gelre ziekenhuizen sinds 2010 deel uitmaakt. De topklinische zorg die door Gelre ziekenhuizen wordt aangeboden staat beschreven in een productcatalogus, die te vinden is op de website In deze catalogus vindt u de beschrijvingen, hun aanbieders en de wijze waarop zij in de registraties herkend worden. Gelre ziekenhuizen beschikt over een groot aantal derdelijnsfuncties. Dat zijn reguliere of innovatieve patiëntenzorgproducten die niet alleen aan patiënten uit het eigen verzorgingsgebied worden geleverd, maar ook beschikbaar zijn voor patiënten van collega-specialisten buiten het reguliere verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen. Dergelijke functies zijn in Nederland in een beperkt aantal ziekenhuizen geconcentreerd. Een overzicht hiervan is te vinden op de website https://www.stz-catalogus.nl/derdelijns-functies 3.3. Expertisecentra Gelre ziekenhuizen beschikt over twee expertisecentra: Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum in Gelre Apeldoorn. Een multidisciplinaire polikliniek voor duizeligheidsklachten in Nederland, die inmiddels is uitgegroeid tot een landelijk expertisecentrum voor duizeligheid. Jaarlijks worden vele honderden nieuwe patiënten gezien in een multidisciplinaire setting door KNO-arts en neuroloog. Ruim de helft van het aantal patiënten is afkomstig van buiten de Apeldoornse regio. Het Lyme Centrum in Gelre Apeldoorn is een samenwerking van specialisten (met name Neurologie en Interne geneeskunde) en bundeling van kennis. Hierdoor kan snel een mogelijke besmetting worden vastgesteld en een behandelplan worden opgesteld. Daarnaast verricht het centrum wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme. Het Lyme Centrum werkt volgens de systematiek van de CBO richtlijn Lyme- Borreliose uit Samenwerking Onze patiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben vaak van verschillende zorgverleners. Daarom besteedt Gelre ziekenhuizen veel aandacht aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg, die van belang is voor een optimale zorg- en dienstverlening. Ook zijn er specifieke netwerken waarin Gelre ziekenhuizen participeert, bijvoorbeeld op het gebied van CVAzorg, dementiezorg, acute zorg en geboortezorg. Gelre ziekenhuizen levert hieraan haar bijdragen om zo samen met haar partners in de zorg de best mogelijke zorg te leveren. Op het gebied van oncologie werkt Gelre ziekenhuizen nauw samen met deskundigen van toonaangevende expertisecentra. Door die samenwerking kunnen wij aan iedere patiënt met een tumor topzorg bieden, waarvoor een reis naar een gespecialiseerd ziekenhuis elders in het land meestal niet nodig is. Gelre ziekenhuizen werkt onder meer samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het VU medisch centrum Amsterdam (VUmc), het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht, het UMCN St. Radboud Nijmegen en met de radiotherapeuten van het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken in Deventer. Daarnaast heeft Gelre ziekenhuizen met een groot aantal zorgaanbieders in en buiten de regio al dan niet geformaliseerde samenwerkingsrelaties en/of participeert in een aantal samenwerkingsverbanden: pagina 18 van 32

19 samenwerkingsrelaties met verpleeg- en verzorgingshuizen; samenwerkingsrelaties met thuiszorgorganisaties; GGNet (Geestelijke Gezondheidszorg); transmurale initiatieven; Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ); Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL); Stichting Ambulancezorg Noord Oost Gelderland; Verloskundigen eerste lijn. Gelre ziekenhuizen is aangesloten bij diverse (branche-)organisaties, zoals: De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die tot doel heeft om op landelijk niveau de belangen van alle ziekenhuizen in Nederland te behartigen. Dit gebeurt door randvoorwaarden en waarborgen te creëren die nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medischspecialistische zorg aan patiënten te verlenen, financiële vraagstukken die de ziekenhuizen raken te agenderen en van oplossingen te voorzien en op HRM-gebied onder andere de CAO ziekenhuizen af te sluiten. De vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waarin ruim veertig kleine ziekenhuizen in Nederland samenwerken om vooral de ziekenhuisfuncties in landelijke gebieden zoveel mogelijk beschikbaar te houden. De Inkoopalliantie Ziekenhuizen, een inkoopvereniging die specifiek is gericht op de gezondheidszorg. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt. Het Regionaal Overleg Acute Zorg Zwolle (ROAZ), waarin de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken maken over een betere samenwerking, met als resultaat een dekkend systeem van acute zorg. Binnen de ROAZ Zwolle is er 7 x 24 uur acute zorg met optimale onderlinge afstemming, waardoor de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. In dit regionale netwerk zijn alle aanbieders van acute zorg in de regio vertegenwoordigd, zoals GGZ, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen, regionale ambulancevoorzieningen, meldkamers ambulancezorg en de ziekenhuizen in Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Meppel, Zwolle, Hardenberg en Hoogeveen Terugblik 2013 Gelre ziekenhuizen werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. In wat volgt belichten wij een aantal ontwikkelingen bij verschillende specialismen en wat wij in 2013 hebben gerealiseerd Oncologische zorg Patiënten met kanker worden in Gelre ziekenhuizen volgens een hoge standaard behandeld. Dat is mede te danken aan kwaliteitsnormen van tal van beroepsorganisaties die in Gelre ziekenhuizen zijn geïmplementeerd. Daarnaast levert een optimale organisatie van de kankerzorg een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de oncologische zorg. In 2013 is in Gelre ziekenhuizen dan ook hard gewerkt aan het optimaliseren van de zorginfrastructuur. Naast de bestaande tumorwerkgroepen voor patiënten met borstkanker, longkanker, gastro-enterologische kanker en vormen van urologische kanker en huidkanker zijn in 2013 tumorwerkgroepen opgericht voor patiënten met bloedkanker en vormen van neurologische kanker. De ketenzorg die door de inzet van tumorwerkgroepen wordt geleverd, heeft geleid tot een verhoging van de kwaliteit. Dat vertaalt zich onder meer in diverse predicaten en keurmerken van patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars die Gelre ziekenhuizen in de afgelopen tijd in ontvangst mocht nemen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de borging van werkprocessen, die door de zorgprofessionals zelf in gang wordt gezet en onderhouden. Al langere tijd wordt binnen Gelre ziekenhuizen gewerkt met casemanagers voor patiënten met bepaalde vormen van kanker. In 2013 zijn ook casemanagers aangesteld voor patiënten met gastro-enterologische oncologie en voor patiënten met urologische oncologie. Deze functionarissen vormen een belangrijke brugfunctie tussen patiënt, artsen en verpleegkundigen en houden met iedereen intensief contact. pagina 19 van 32

20 Een andere kwaliteitsverbetering die in 2013 is gerealiseerd, is de installatie van palliatieve adviesteams in Apeldoorn en Zutphen. Deze teams besteden aandacht aan psychische, sociale, emotionele en spirituele aspecten in de palliatieve levensfase van patiënten. Het belangrijkste doel van de palliatieve adviesteams is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen, niet alleen in de laatste levensfase, maar vanaf het moment dat de patiënt daaraan behoefte heeft Acute zorg In maart 2013 is in Gelre Apeldoorn een Acute Opname Afdeling gerealiseerd voor de specialismen chirurgie, interne geneeskunde en maag-darm-leverziekten. Patiënten die met spoed worden opgenomen, kunnen op deze afdeling maximaal 24 uur verblijven. In die tijd wordt aan de patiënt de benodigde (acute) zorg verleend, een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Vervolgens wordt de patiënt overgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis, naar een andere zorginstelling of gaat naar huis. De kwaliteit van zorg is door deze afdeling sterk verbeterd. In de eerste plaats voorziet de Acute Opname Afdeling in een snellere diagnostiek en behandeling dan op reguliere verpleegafdelingen. Daarnaast voorkomt de Acute Opname Afdeling een verstoring van werkprocessen op reguliere verpleegafdelingen door ongeplande opnames van patiënten. Gelre ziekenhuizen wil in Zutphen een geïntegreerde keten van acute zorg tot stand brengen, bestaande uit huisartsenzorg, ambulancezorg, spoedeisende hulp en eerste harthulp, een Acute Opname Afdeling en de Intensive Care. Dit alles in overeenstemming met en aansluitend bij de binnen het Netwerk Acute Zorg Zwolle gemaakte afspraken. Binnen Gelre Zutphen wordt een organisatorische eenheid Acute en Intensieve Zorg gevormd, waarbij aan de voorkant een geïntegreerde Huisartsenpost Spoedeisende Hulp zal functioneren en aan de achterkant een basis Intensive Care Geboortezorg Zowel in Gelre Apeldoorn als in Gelre Zutphen zijn voorzieningen gerealiseerd op het gebied van geboortezorg. Sinds eind 2012 is bij Gelre Apeldoorn het Gelre verloskundig centrum Apeldoorn en Gelre Kraamzorg gehuisvest. Het verloskundig centrum biedt de voordelen van een thuisbevalling in een gebouw dat gehuisvest is annex het ziekenhuisgebouw. Als dat nodig is kan binnen enkele minuten overname van zorg worden geboden door de gynaecoloog en de afdeling verloskunde. Het verloskundig centrum werkt samen met Gelre Kraamzorg. Op die manier is er een optimaal gestroomlijnde organisatie ontstaan waar de beste zorg kan worden geboden aan moeder, baby en partner. Zowel Gelre verloskundig centrum als Gelre Kraamzorg mogen zich verheugen in een groeiend aantal belangstellenden die van deze voorziening gebruik maken. In Gelre Zutphen is in april 2013 het geboortecentrum Izzi geopend, een samenwerkingsverband tussen de Verloskundige Coöperatie Berkel-IJsselland en Gelre Zutphen. Geboortecentrum Izzi is dé plek voor vrouwen in Zutphen en omgeving zonder medische indicatie, die niet thuis maar graag in het ziekenhuis willen bevallen. Het geboortecentrum biedt de mogelijkheid om onder begeleiding van de eigen verloskundige te bevallen in een huiselijke omgeving. Mocht dat onverhoopt nodig zijn, dan is de zorg van het ziekenhuis direct beschikbaar. Geboortecentrum Izzi is gebouwd in het verlengde van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis. Het geboortecentrum beschikt over alle mogelijke faciliteiten om de bevalling te laten verlopen volgens de persoonlijke wensen van de aanstaande ouders. De kraamsuite van Izzi heeft onder meer een prachtig bad voor badbevallingen. Aanstaande moeders kunnen uiteraard diverse mogelijkheden bespreken met hun verloskundige. pagina 20 van 32

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen ZOEKPROFIEL 13 november 2015 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van ruim 300 miljoen één van de

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2014

Gelre jaarbericht 2014 Gelre jaarbericht 2014 21 mei 2015 Inhoud 1. Over Ons 4 1.1. De visie van Gelre ziekenhuizen 4 1.1.1. Onze visie op de zorg die we leveren 4 1.1.2. Onze visie op de patiënt 5 1.1.3. Onze visie op samenwerken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Lid Raad van Toezicht profiel (zorg) Gelre ziekenhuizen

PROFIELSCHETS. Lid Raad van Toezicht profiel (zorg) Gelre ziekenhuizen PROFIELSCHETS profiel (zorg) september 2017 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 285 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van ruim 300 miljoen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille zorg & veiligheid. Gelre ziekenhuizen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille zorg & veiligheid. Gelre ziekenhuizen FUNCTIEPROFIEL portefeuille zorg & veiligheid juni 2017 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 285 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

ZOEKPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille bedrijfsvoering/financiën. Gelre ziekenhuizen

ZOEKPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille bedrijfsvoering/financiën. Gelre ziekenhuizen ZOEKPROFIEL portefeuille bedrijfsvoering/financiën 4 juli 2016 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie Profiel Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de directie Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de Directie Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch opleidingsziekenhuis

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014 Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 2 De organisatie Algemeen Gelre ziekenhuizen is met 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten,

Nadere informatie

Veiligheidsvisie. 1. Inleiding

Veiligheidsvisie. 1. Inleiding Veiligheidsvisie 1. Inleiding Bij GGZ WNB vinden wij het van belang om onze visie op veiligheid en de uitgangspunten die wij hanteren te delen. De veiligheidsvisie is opgesteld onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis

De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis 1 De Cliëntenraad Sinds in 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) effectief werd, heeft elk Nederlands ziekenhuis de verplichting een Cliëntenraad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie