Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg"

Transcriptie

1 Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34

2 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer Basisinitiatieven voor minder administratie Plannen & Roosteren Overleg & Overdracht Protocol & Procedure En zo doe je dat! Slim rapporteren en registreren Eenvoudig rapporteren op een touchscreen Mobiel registreren met een IPad DBC-registratie achter de schermen Het einde van de minutenregistratie Een nieuw zorgconcept in de thuiszorg Scannen in plaats van minutenbriefjes Digitaal werken voor professional en cliënt Digitalisering in de huisartsenpraktijk Indicaties digitaal aanvragen Beeldschermzorg: via internet en webcam meekijken met de cliënt Online toegang tot het ziekenhuisdossier Concentratie van kennis Eerstelijns Centrum: door schaalvergroting meer tijd voor zorg Een online netwerk voor professionals en patiënten Dankwoord Colofon

3 Inleiding XXX HERZIEN BZK XXX Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen werken in de zorg om mensen te helpen en niet om formulieren in te vullen. Toch blijkt dat veel tijd in zorginstellingen door professionals besteed wordt aan administratie. Dit is kostbare tijd die beter besteed kan worden aan de cliënt of patiënt. Is alle administratie wel noodzakelijk? En kan het misschien makkelijker? Om de administratieve lasten te verminderen kunnen toezichthouders, financiers en regelgevers overbodige zaken schrappen. Tegelijkertijd blijkt dat er tussen verschillende zorginstellingen - die te maken hebben met diezelfde regelgeving - aanzienlijke verschillen bestaan in de tijd die professionals aan administratieve zaken besteden. Hoewel er al veel goede en succesvolle initiatieven zijn in zorginstellingen die leiden tot een merkbare administratieve lastenvermindering van professionals, is hier nog weinig ruchtbaarheid aangegeven. Met deze publicatie brengt Plexus in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een reeks voorbeelden in kaart die aantoonbaar de administratieve lasten voor professionals in de zorg verminderen en daarmee de tijd voor de cliënt en patiënt verhogen. We beschrijven best practices die direct toepasbaar zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen uit GGZ-instellingen, huisartspraktijken, verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en ziekenhuizen. We zijn ervan overtuigd dat deze publicatie u als zorgprofessional en/of zorginstelling handvatten geeft om de administratieve lasten te verminderen en dat u zo weer meer tijd kunt besteden aan wat u écht wilt; de directe zorg voor uw cliënt en patiënt. Ministerie van Binnenlandse Zaken Programmadirectie dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid 3 34

4 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de basis van het reduceren van administratieve lasten beschreven. Het gaat om voorbeelden die, wanneer eenmaal op orde, innovaties ruim baan geven. Vanaf hoofdstuk 2 worden deze innovatieve initiatieven uitgewerkt, aan de hand van werkwijzen van de hierin voorop lopende organisaties. 4 34

5 1. Basisinitiatieven voor minder administratie Minder administratieve lasten begint met het op orde hebben van de basis. Juist voorbeelden die voor de hand liggen, zijn in de dagelijkse praktijk niet altijd structureel doorgevoerd. Iedere verandering vraagt om een investering, in tijd of geld. Maar eenmaal doorgevoerd, kunnen de vruchten geplukt worden. We nemen je in dit hoofdstuk mee langs basisinitiatieven die leiden tot minder administratieve lasten en dagen je uit om na het oh ja, kritisch te zijn en te denken maar doen wij dat dan echt al zo? Plannen & Roosteren Plannen en roosteren is een vak apart. Wanneer je een aantal basisvoorwaarden op orde hebt, scheelt dat een hoop tijd en energie, ook voor de cliënt. Dit betekent dat soms afscheid moet worden genomen van oude gebruiken en gewoontes. Maar het resultaat telt! Centrale planning met vaste slots versimpelt het plannen en zorgt voor overzicht. Van oudsher werken behandelaars, of dit nu in de GGZ of de VV&T is, met hun eigen papieren agenda s. Met de digitalisering is de mogelijkheid gekomen om op een centraal punt afspraken te maken. Deze manier van plannen levert tijd op in het consult, omdat er in de behandeltijd geen afspraak gepland hoeft te worden. Ook als een afspraak verzet moet worden, kan dit gemakkelijk via een centraal punt zonder dat het de professional tijd kost. Bij centrale planning is standaardisatie van de afspraken een voorwaarde. Hoe lang duurt een intake? Hoe lang duurt een vervolggesprek? Dat moet helder en inzichtelijk zijn. Vaste agendapatronen per behandelaar vergemakkelijken dit. Bijvoorbeeld iedere dinsdagochtend zijn er alleen intakegesprekken. Daarnaast is het raadzaam om gouden regels voor het plannen op te stellen. Bijvoorbeeld het op elkaar laten aansluiten van afspraken en geen verloren kwartiertjes of verloren half uurtjes laten ontstaan. Met het plannen van verschillende afspraken in één keer kan tijd bespaard worden. Wanneer duidelijk is wat het behandeltraject voor de cliënt is, kunnen de afspraken vooruit gepland worden. Dit wordt steeds gebruikelijker bij zorgpaden, bijvoorbeeld in de GGZ, maar ook bij periodieke afspraken bij de medisch specialist. Zodra de keus voor de behandeling is gemaakt kunnen afspraken worden ingepland via een zogenaamde baliekaart die de behandelaar aan de cliënt meegeeft, of een afsprakenreeks die digitaal door de behandelaar in de computer wordt ingegeven. Zo kan de secretaresse in één keer de reeks behandel- en evaluatieafspraken inplannen. In de klinische omgeving kan veel winst wordt behaald met zogenaamde vraaggerichte roosters. Bij vraaggericht roosteren wordt er gekeken wanneer de meeste inzet van verpleegkundigen en verzorgenden gewenst is en daar wordt het 5 34

6 dienstrooster op aangepast (zie figuur 1). Door een betere aansluiting tussen de zorgvraag en personeel is er meer tijd voor de cliënt. Er is immers meer personeel wanneer de zorgvraag hoog is en minder personeel wanneer de zorgvraag laag is. Hierdoor sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Figuur1: vraaggericht roosteren door het afstemmen van personeel op de zorgvraag. Links de uitgangssituatie, rechts het nieuwe rooster dat beter aansluit op zorgvraag Een mooi voorbeeld is de ochtendpiek. Met ontbijten, wassen en aankleden van cliënten is veel inzet van personeel nodig. Maar wanneer om tien uur die piek is geweest, kun je het af met minder mensen. Kortere diensten bieden dan uitkomst Overleg & Overdracht Zorgprofessionals willen voor hun patiënten zorgen. Overleg en overdracht zijn daarbij onvermijdelijk. Maar het liefst wel zo slim mogelijk! Het multidisciplinair overleg kan in veel situaties drastisch ingekort worden, daar zijn goede voorbeelden van in het veld (zie box 1). Daarbij is vaak de eerste vraag óf alle patiënten wel besproken moeten worden en ten tweede hóe ze besproken worden. Het (her)structureren van behandelplanbesprekingen kan veel voordeel opleveren. Dit begint met het doelgerichter maken van de besprekingen: een behandelaar moet van te voren bedenken wat de vraag is die hij of zij wil bespreken. Om de bespreking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt er vervolgens onderscheid gemaakt in hamer- en bespreekstukken. Een checklist kan een goed ondersteunend middel zijn tijdens besprekingen. Zo kan bijvoorbeeld gewerkt worden met vaste kopjes om eenzelfde structuur aan te houden en kan ook het vervolgtraject via een vast kader ingestoken worden. Welke actie komt voort uit het overleg? Wie doet dat? En wanneer is het gereed? 6 34

7 Box 1: 90% minder multidisciplinair overleg (MDO) door Nazorgtraject formulier In het Slingeland Ziekenhuis kwam het multidisciplinaire team van de verpleegafdeling neurologie wekelijks bijeen in een MDO om alle CVA (Cerebraal Vasculair Accident, in spreektaal een beroerte) patiënten te bespreken. De fysiotherapeut, de revalidatiearts, de verpleegkundigen en de neuroloog bespraken het revalidatietraject van de patiënt tijdens het MDO. Dit kostte veel tijd en er was nog veel uitzoekwerk na afloop van het MDO. Om dit efficiënter te maken is er een formulier ontwikkeld, waarin per discipline alle relevante onderwerpen afgevinkt kunnen worden met daarbij behorend advies. Indien vanuit alle disciplines het advies vanuit het formulier unaniem is, dan wordt de patiënt niet besproken in het MDO. Indien het advies niet unaniem is, dan volgt er wel een MDO om tot een gezamenlijk advies te komen. Het formulier vormt dan tevens de basis voor het MDO. Deze interventie heeft geleid tot 90% (!) minder MDO s. Er is ook winst te behalen met het onder de loep nemen van overdrachtsmomenten. Dit heeft vaak een cultureel aspect. Gezamenlijk s ochtends tijdens de koffie de cliënten bespreken is in veel verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook op klinische afdelingen in ziekenhuizen een gewoonte. Maar moet de overdracht met alle verpleegkundigen gebeuren? En moeten dan alle cliënten besproken worden? Veel kan ook schriftelijk. Of spreek je af dat je alleen die cliënten bespreekt die bijzonderheden hebben? 1.3. Protocol & Procedure Standaardisatie lijkt soms saai. Standaardisatie betekent dat je dezelfde dingen op dezelfde manier doet, volgens vaste procedures en protocol. Dit aspect moet niet de overhand krijgen. Juist wanneer de basisactiviteiten volgens een standaard werkwijze worden uitgevoerd houd je als professional meer tijd over voor de zaken die het werk echt interessant maken! Standaardisatie in verslaglegging en uniforme registratie zijn onderwerpen waarop grote winst geboekt kan worden. Verslaglegging is een bron van veel administratie. Het helpt om een vast format te hebben, waarin benoemd is welke onderdelen aan bod moeten komen in een verslag of brief. Dit voorkomt aan de ene kant dat hetzelfde werk steeds opnieuw gedaan wordt. Aan de andere kant perkt het al te uitgebreide verslagen in. Met het benoemen van vaste onderdelen, wordt impliciet ook gezegd wat niet aan bod hoeft te komen. Dit vergroot tevens de leesbaarheid voor collega s bij overdracht en multidisciplinair werken. En dat scheelt weer tijd. Het gaat niet alleen om juist administreren, maar ook om dit door de juiste mensen te laten doen. Is de taak echt iets wat de verpleegkundige moet doen, of kan een administratief medewerker het overnemen? Doordat je het aan één iemand toevertrouwt, gebeurt de taak meteen op een uniforme wijze. Een uniforme werkwijze, kan veel verwarring en extra werk besparen. Voor administratieve processen is het aan te raden om een procedureboek aan te leggen en beslisbomen te maken. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in box

8 Box 2: Verbetering telefonische bereikbaarheid in de GGZ De telefonische bereikbaarheid is bij Mediant, een GGZ instelling, verbeterd aan de hand van een beslisboom (zie onderstaande figuur). Zo weet het secretariaat precies wanneer door te verwijzen naar bijvoorbeeld een behandelaar of de Spoed Eisende Hulp. Dit bespaart veel heen en weer gebel en geeft veel meer rust op de afdeling. Figuur 2: Beslisboom telefonische bereikbaarheid Om alle standaard procedures rondom de administratie te borgen in de organisatie helpt het om een inwerkmap te maken voor nieuwe medewerkers. In deze inwerkmap staan alle processen rondom agendaplanning, roosters, besprekingen, intake van patiënten en secretariële ondersteuning beschreven. Dit vergemakkelijkt het inwerken en zorgt er ook voor dat iedereen meteen op een gestructureerde manier kan werken En zo doe je dat! Bovenstaande impressie van basisinitiatieven heeft je ongetwijfeld oh ja-momenten bezorgd. Maar kun je op de vraag maar doen wij dat dan echt al zo? altijd bevestigend antwoorden? Veel administratieve ergernissen worden organisatiebreed herkend en gedeeld. Maar hoe pak je ze aan? Beginnen met verbeteren is vaak lastig. Een goede manier om schoon schip te maken, is om met alle betrokkenen een gezamenlijke dag organiseren. Op deze dag worden onder begeleiding van procesexperts de belangrijkste knelpunten aangepakt. De dag wordt afgesloten met een concreet actieplan. 8 34

9 Voorafgaand aan de gezamenlijke dag is het belangrijk dat er een duidelijke doelstelling geformuleerd wordt door de leiding van de afdeling in samenspraak met een aantal professionals. Ook moet benoemd worden binnen welke randvoorwaarden de oplossingen gevonden mogen worden. Bijvoorbeeld: binnen de bestaande formatie en met het bestaande budget. Gedurende de dag wordt er in kleinere groepjes gewerkt. Het leuke is dat iedereen kan meedenken en dat het eindproduct een concreet actieplan is, dat gedragen wordt door het hele team. De nieuwe werkwijze gaat meteen de volgende dag in. Een aantal praktische zaken is van belang ter voorbereiding: - Zorg dat er zoveel mogelijk mensen van de afdeling aanwezig zijn. Dit is van belang omdat de nieuwe werkwijze meteen de dag erna ingaat (natuurlijk moet de gewone zorg wel door kunnen gaan); - Vanuit alle disciplines moet in ieder geval één vertegenwoordiger aanwezig zijn met mandaat van de groep; - Zorg voor een goede werkruimte voor de hele afdeling; - Zorg voor een procesbegeleider die de doelstellingen van de dag in de gaten houdt. Dit kan iemand van buiten of uit de eigen organisatie zijn; - Organiseer na twee maanden een terugkombijeenkomst om de resultaten te evalueren en nieuwe doelen te stellen. De uitkomsten van de dag kunnen verschillen van een nieuw basisrooster dat beter aansluit op de zorgvraag tot een betere samenwerking tussen het secretariaat en de professionals. En als de basis goed is, gedijen nieuwe en innovatieve initiatieven ter vermindering van administratieve lasten beter. In de volgende hoofdstukken geven we ruim baan aan deze voorbeelden en hopen je hiermee te inspireren in de strijd tegen regeldruk. 9 34

10 2. Slim rapporteren en registreren In iedere zorgomgeving is het een groot onderdeel van het werk van de professional: bijhouden welke handelingen en verrichtingen bij de cliënt zijn uitgevoerd. In dit hoofdstuk geven we twee voorbeelden van nieuwe vormen van rapportage op klinische afdelingen in AWBZ-setting en een alternatief voor het registreren van DBC s in het ziekenhuis Eenvoudig rapporteren op een touchscreen Woonzorg Unie Veluwe (Nunspeet, Elburg, t Harde, Epe, Wapenveld) Zorgactiviteiten realtime registreren is kinderspel door het aanraken van plaatjes Voor wie is het? Dit voorbeeld is toepasbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden op klinische afdelingen van AWBZ instellingen. Het systeem kan na enige aanpassing ook gebruikt worden in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor het noteren van de verrichtingen. Wat is het? Het is een doorlopend digitaal rapportagesysteem en een nieuwe werkwijze voor het registreren van zorgactiviteiten bij de cliënt, digitaal met een Caretracker touchscreen. Wat is het resultaat? Het systeem helpt door minder papierwerk de cliëntgebonden tijd te verhogen naar zo n 75%-80% (dit ligt nu gemiddeld rond 60%-70%). Daarnaast heeft het systeem een dashboard met stuurinformatie. Teamleiders hebben daardoor wekelijks inzicht in KPI s 1 als formatie en zorgvraag, geleverd welzijn, normen verantwoorde zorg, en inkoop. Hierdoor kan beter gestuurd worden. De informatie kan tevens gedeeld worden met stakeholders zoals het zorgkantoor en het CIZ. Dat laatste is bijvoorbeeld bruikbaar bij het aanvragen van herindicaties. Hoe werkt het? Caretracker (zie rechts) is een van oorsprong Amerikaans systeem dat samen met de leverancier geschikt is gemaakt voor de Nederlandse situatie. Het gaat om een touchscreen, dat op iedere verpleegafdeling in de gang hangt. Nadat een verpleegkundige of verzorgende een cliënt geholpen heeft, wordt meteen ingetoetst welke activiteit verricht is en hoe lang dat geduurd 1 KPI s staat voor Kritische Prestatie Indicatoren 10 34

11 heeft. Feitelijk is het een doorlopend rapportagesysteem. In veel andere verpleegen verzorgingshuizen registreren professionals al deze zorgactiviteiten handmatig op papier of in de computer. Vanuit de Caretrackers wordt de informatie doorgezonden naar het normale systeem. De dossiers van de cliënten worden zo automatisch bijgewerkt. Wat is nodig? Het touchscreen zelf vraagt om een eenmalige investering van ongeveer euro per apparaat. Daarnaast moeten maandelijks licentiekosten worden afgedragen, zo n 6 tot 7 euro per cliënt, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Het systeem werkt intuïtief, een uitgebreide cursus is niet nodig. Ook vakantiekrachten hadden de werkwijze in een half uur door. Wat moet ik nog meer weten? Een tip voor een succesvolle implementatie is vooral om het simpel te houden en klein te beginnen. ICT-afdelingen hebben soms de neiging om het nodeloos ingewikkeld te maken door het systeem meteen te willen koppelen aan andere pakketten (de salarissen, de algemene financiën, etc.). Dat kan eventueel ook in een later stadium. Op een aantal afdelingen beginnen, heeft de meeste kans van slagen. Waar vind ik meer informatie? Johan Smit, manager beleid & innovatie

12 2.2. Mobiel registreren met een IPad AriënsZorgpalet Ik dacht eerst: als dat kleine ding het nu moet gaan doen voor ons, dan heb ik er een hard hoofd in... Maar na twee weken heb ik gevraagd of ik het mocht houden! Voor wie is het? Dit voorbeeld is toepasbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden op klinische afdelingen van AWBZ instellingen. Wat is het? Het cliëntendossier wordt op een nieuwe wijze bijgewerkt, op het moment van zorglevering met ipads 2 in het bijzijn van de cliënt. Wat is het resultaat? In totaal scheelt het per verzorgende gemiddeld een half uur per dag. Met de 100 ipads die zijn aangeschaft scheelt dat organisatiebreed 50 uur per dag. De cliënten reageren er positief op. Ze weten meteen wat er wordt geregistreerd en ze kunnen meelezen, omdat de tekst gemakkelijk vergroot kan worden. Het is daarnaast ook extra tijd die de verzorgende met de cliënt kan doorbrengen. Tot slot heeft de nachtdienst s nachts heel gemakkelijk alle gegevens bij de hand. Dat is fijn want de nachtdienst werkt op verschillende afdelingen. Hoe werkt het? In de oude situatie werd na afloop van de verzorging van de cliënt alles in de computer in het Elektronisch Cliënten Dossier bijgewerkt. Voordat men met de cliënt aan de slag ging, werd het dossier geprint en meegenomen naar de cliënt. Het ging daarbij niet alleen om de mutaties die de verzorgenden maakten, maar bijvoorbeeld ook die van behandelaars die bij deze groep (op de revalidatieafdeling) een belangrijke rol spelen. Nu werkt men met ipads. Op de ipad staat hetzelfde computerprogramma waarmee op de vaste computers gewerkt wordt (in dit geval Caress). De mutaties worden direct ingevoerd bij het verzorgen of behandelen van de cliënt en komen terecht in het Elektronisch Cliënten Dossier. Wat is nodig? De Ipads moeten aangeschaft worden, de kosten daarvan zijn ongeveer 500 euro per stuk. Er is draadloos internet nodig met bereik door het hele gebouw en de instelling moet werken met een Elektronisch Cliënten Dossier. De professionals die 2 Andere tablets dan de Apple ipad kunnen hiervoor ook ingezet worden

13 er mee werken moeten een introductie krijgen, maar omdat ze het computerprogramma al kennen, gaat dat heel snel. Wat moet ik nog meer weten? Vooralsnog werken alleen de verzorgenden met de ipads, de behandelaars werken nog op de vaste computers, maar dat kan in de toekomst zeker veranderen. Waar vind ik meer informatie? In Zorgvisie is een kort artikel over deze nieuwe werkwijze verschenen: Jan van der Linde, lid van de Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet Telefoon:

14 2.3. DBC-registratie achter de schermen VU medisch centrum Wij passen de DBC-registratie toe zoals het bedoeld is. Voor wie is het? Dit voorbeeld kan ingevoerd worden in alle ziekenhuizen en levert directe tijdswinst op voor de specialisten. Wat is het? Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) gekoppeld aan de normale zorgadministratie waardoor artsen niet belast worden met DBC-registratie. Wat is het resultaat? Het scheelt per arts een half uur per dag aan registratie. In het VU medisch centrum staat dat gelijk aan 300 uur per dag, wat een waarde per jaar vertegenwoordigt van 3 miljoen euro. Daarnaast kon het debiteurenbeheer worden ingekrompen met 6 FTE. Hoe werkt het? Administratieve lasten worden bespaard door de DBC-registratie te koppelen aan de zorgadministratie. Hierdoor kunnen de DBC s zoveel mogelijk afgeleid worden uit bestaande registraties van het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Artsen worden zo niet belast met de DBC-registratie. De kern van het afleiden van DBC s wordt gevormd door vertaaltabellen, die de door de specialist gestelde diagnosen (volgens ICD-9-CM-code vastgelegd) omzetten in de DBC-diagnosen van de DBC-typeringslijst. Deze vertaling vereist nauw overleg met de specialismen. Uitgangspunt hierbij is de typeringslijst die de wetenschappelijke vereniging van het specialisme heeft opgesteld. Voordat bij een specialisme de DBC-registratie begint, moeten de specialisten daarom eerst de validiteit van de omzetting van gegevens uit het ZIS naar DBC s vaststellen en accorderen. Wanneer de vertaaltabel eenmaal gereed is, moet deze aan de achterkant in het systeem gebouwd worden. De voorkant van het systeem blijft hetzelfde. De artsen voeren nog steeds op de oorspronkelijke manier hun registraties in. Wat is nodig? Overleg over de vertaaltabel betekent een behoorlijke tijdsinvestering, maar is de moeite waard. Vooral de vaststelling van de grijze gebieden in de diagnosesystematiek vergt zorgvuldige behandeling. Verschillende diagnosen kunnen worden ondergebracht onder één DBC en dat kost enig denkwerk. Deze tijdsinvestering is echter eenmalig. Als de vertaaltabel definitief is samengesteld en geaccordeerd, zal in het vervolg het registreren van de poliklinische diagnose voldoende zijn om tot de juiste DBC te leiden. Per gestelde diagnose hoeft dan niet 14 34

15 steeds opnieuw te worden overwogen binnen welke DBC deze past. Het VUMC deelt graag haar kennis hiervan met andere ziekenhuizen. Het ontwikkelde concept kan alleen succesvol zijn als de ZIS-systematiek optimaal functioneert. Er moet in elk geval in worden voorzien dat medisch-inhoudelijke gegevens tijdens een administratieve procedure door de specialist worden geautoriseerd. Interne controleprotocollen en een interne accountantsdienst dienen de kwaliteit van die gegevens te bewaken, want hierop is de gehele systematiek gebaseerd. Wat moet ik nog meer weten? Creatief registreren is er niet bij in dit systeem, omdat de afleiding van de DBC s automatisch plaatsvindt. Je kunt dus niet zomaar een DBC openen. Een DBC beslaat een periode van maximaal één jaar en wordt begrensd door een begin- en een einddatum. Bij elk eerste consult wordt automatisch een nieuwe DBC geopend. Na 365 dagen wordt de DBC automatisch afgesloten en mocht de patiënt daarna op het spreekuur verschijnen, wordt automatisch opnieuw een DBC (met de typering chronisch ) geopend. Via een lijstje dat de artsen bij het poliklinische spreekuur ontvangen, worden zij er op geattendeerd dat voor een aantal patiënten op het spreekuur nog een diagnose moet worden vastgelegd. Waar vind ik meer informatie? Marcel van der Haagen, Hoofd Zorgadministratie Telefoon:

16 3. Het einde van de minutenregistratie Een jarenlange gewoonte en ergernis in de thuiszorg: het registreren van minuten. Hoeveel reistijd? Hoe lang wassen? Hoeveel minuten duurde het verzorgen van de wond? Een tijdrovende klus en vooral ook werk dat professionals belemmert om de cliënt centraal te stellen. We reiken je drie voorbeelden aan van innovatieve initiatieven, die het minuten registreren verbannen Een nieuw zorgconcept in de thuiszorg Buurtzorg Van minutenregistratie naar een omgeving waarin de professional het vertrouwen krijgt zijn werk te doen. Voor wie is het? Dit voorbeeld is voor iedereen die werkzaam is in een thuiszorgteam. In principe kan deze aanpak van zelfsturende teams ook gebruikt worden in andere zorgsectoren, zowel klinisch als poliklinisch. Wat is het? Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Door de zorgverlening thuis volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' uit te laten voeren, worden het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Wat is het resultaat? Buurtzorg krijgt van cliënten een 9+ voor tevredenheid, haalt een bovengemiddelde productiviteit van 57,5% cliëntgebonden tijd per team (landelijk is dat gemiddeld 50%) en het ziekteverzuim is laag (2,5%). Door het gebruik van moderne ICTtoepassingen worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Hoe werkt het? Het begint met een nieuwe kijk op het zorgconcept: leveren we minuten of leveren we zorg waar mensen iets aan hebben? Is dit laatste het geval, dan moet worden nagedacht over het type zorg dat geleverd wordt. Gevolg van deze benadering is dat een wijkverpleegkundige in plaats van minuut tot minuut bijhouden wat hij of zij doet bij de cliënt nu alleen de tijd geregistreerd wordt die de wijkverpleegkundige bij een cliënt in huis is. Men voert dus niet - zoals gewoonlijk - zorgproducten in het systeem in (bijvoorbeeld wassen, kousen aantrekken, etc.)

17 De teams bestaat uit hoogopgeleide wijkverpleegkundigen, die zelfstandig zijn en zichzelf aansturen. Zij worden alleen centraal ondersteund op cruciale punten: Ieder team van wijkverpleegkundigen krijgt informatie over vijf KPI s 3 : ziekteverzuim, productiviteit, groei van het team in omzet, kosten per klant, benutte percentage van de indicatie en de klanttevredenheid. Daarnaast worden de teams administratief ondersteund door het Buurtzorg web waarop alle wijkverpleegkundigen via laptops zijn aangesloten. De tijd die de verpleegkundigen aan een cliënt hebben besteed, wordt daarin automatisch omgezet naar rato van de indicatie van de cliënt. Wanneer deze bijvoorbeeld een indicatie heeft voor 40% verzorging en 60% verpleging verdeelt de software de minuten die de wijkverpleegkundigen hebben besteed volgens die verdeelsleutel. Gemiddeld genomen over alle contacten klopt de uitkomst hiervan en het scheelt veel gedoe met minutenregistraties. Er werkt door de goede ICT-ondersteuning en heldere registratie slechts 4 FTE aan mankracht op de afdeling financiën, op in totaal 2700 medewerkers. Er zijn nog 2 FTE verpleegkundigen in dienst, die teams ondersteunen bij het verkrijgen van (her)indicaties bij het CIZ en die helpen bij het oplossen van specifieke problemen. Wijkverpleegkundigen kunnen zich zo richten op het contact met cliënten en hun netwerk. Wat is nodig? Dé manier om een nieuwe weg in te slaan, is de zogenaamde groene wei aanpak. Dit houdt in dat je 4-6 teams isoleert van de rest van de organisatie en deze teams zelf verantwoordelijk maakt voor het leveren van de zorg en het werven van cliënten. Goede administratieve ondersteuning en sturingsinformatie zijn cruciaal. De registratie en administratie worden uitgevoerd door een klein bureau van 1-2 FTE. Zij maken in principe geen gebruik van de diensten van de grotere organisatie. Zo kan de organisatie team voor team afgepeld worden en een frisse start maken. Omdat de teams zelfsturend zijn heeft deze aanpak directe gevolgen voor het management, dat in een platte organisatie zoals Buurtzorg aan positie inboet. Voor deze cultuuromslag is duidelijke consensus en communicatie nodig. Buurtzorgteams bestaan uit professionals op MBO / HBO niveau (niveau 3 5). Waar vind ik meer informatie? Diane ten Tijn, wijkverpleegkundige team Diepenheim Telefoon: KPI s staat voor Kritische Prestatie Indicatoren 17 34

18 3.2. Scannen in plaats van minutenbriefjes Thuiszorg het Centrum Geen discussie meer over de geleverde zorgtijd. Voor wie is het? Verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg. Wat is het? Een werkwijze voor het bijhouden van registraties in de thuiszorg. Met een scan apparaatje wordt mobiel automatisch de minutenregistratie bijgehouden. Wat is het resultaat? Professionals kunnen meer tijd aan de cliënt besteden, omdat ze minder tijd kwijt zijn met het invullen van minutenbriefjes en ze minder vaak naar kantoor hoeven te komen. Daarnaast kan de zorginstelling besparen op de backoffice, doordat de minutenbriefjes niet meer handmatig hoeven worden ingevoerd. Het voordeel van de automatisering is ook dat per bezoek geen handtekening van de cliënt nodig is, want alles wordt automatisch geregistreerd. Er is dus geen discussie meer over de geleverde zorgtijd. Hoe werkt het? Professionals houden hun minutenregistratie bij via een speciaal scan apparaatje. 4 Als ze bij de cliënt naar binnen gaan wordt automatisch de tijd van binnenkomst en ook de tijd van vertrek genoteerd. De toerekening aan verschillende zorgproducten (verpleging/ verzorging/ etc.) vindt automatisch plaats op basis van de indicatie in de backoffice. Eens in de maand wordt het apparaatje uitgelezen op kantoor. Vroeger moesten de professionals eens in de week naar kantoor komen. Vervolgens wordt automatisch de factuur voor het zorgkantoor opgemaakt, de productie per professional berekend, en de koppeling met de salarissen gemaakt, die immers eenvoudig vanuit de gewerkte uren vertaald kunnen worden. Wat is nodig? De invoering van deze werkwijze vraagt om een aantal investeringen. De scanner zelf kost 67 euro en het uitleesapparaat 450 euro. Per vestiging is één uitleesapparaat nodig. Daarnaast heeft iedere cliënt een klantkaart nodig à 13 euro en worden maandelijkse abonnementskosten betaald van tot euro (voor een organisatie van 500 klanten en 200 professionals). Het werken met de scanners is eenvoudig. Een korte introductie bij de professionals is daarom voldoende. 4 In dit geval gaat het om een IO van NEDAP (IO staat voor In en Out). Er zijn echter meerdere aanbieders van deze apparaatjes in de thuiszorg zoals Codec en de Philps Velo, etc

19 Wat moet ik nog meer weten? Er wordt in deze aanpak niet gewerkt met opslagen boven op het normale tarief, men registreert geen producten extra of speciaal boven op de normale thuiszorgproducten verpleging/verzorging. Deze opslagen leveren een paar euro op, maar kosten in de praktijk meer werk aan de administratie dan dat zij aan geld opleveren. Het is een organisatorische keuze. De productie in aantal zorgminuten per professional daalt in eerste instantie zo n 10%. Bij de vroegere handmatige registratie werd vaker naar boven dan naar beneden afgerond. Doordat de scanner automatisch de minuten registreert, leidde dit tot minder productie. Inmiddels is dit opgevangen door een betere planning waardoor professionals meer cliënten kunnen helpen op een dag, dat betekent minder verloren minuten. Waar vind ik meer informatie? Telefoon:

20 4. Digitaal werken voor professional en cliënt Zorg is bij uitstek een sector waarin direct contact tussen professional en cliënt voorop staat. Dat dit niet altijd fysiek op dezelfde plaats hoeft te zijn bewijzen onderstaande voorbeelden Digitalisering in de huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Klarendal Alles digitaal en goede werkafspraken met de doktersassistenten, dat is het recept voor minder administratie! Voor wie is het? Deze werkwijze is nuttig voor huisartsen, praktijk ondersteuners (POH-ers) en doktersassistenten. Wat is het? Werken via gedigitaliseerde processen in de huisartsenpraktijk en de administratieve taken zoveel mogelijk weghalen bij de huisarts. Wat is het resultaat? Er is minimale papieren bureaucratie. Als huisarts heb je hierdoor meer tijd voor de patiëntenzorg. Voor doktersassistenten brengt deze werkwijze andere verantwoordelijkheden met zich mee en daarmee wordt het werk leuker en uitdagender. Ook scheelt het de cliënt tijd, bijvoorbeeld door een online consult, in plaats van langs te moeten gaan bij de huisarts. Hoe werkt het? Deze aanpak berust op twee pijlers: - Communicatie met andere zorgverleners gaat zoveel mogelijk digitaal; - De administratieve taken van de huisarts worden zoveel mogelijk overgenomen. De communicatie met het ziekenhuis, apotheek en laboratorium gaat digitaal via het systeem Edifact. Het verwijzen van patiënten naar het ziekenhuis gaat via de applicatie Zorgdomein. Hierdoor komt de meeste informatie over patiënten digitaal binnen. Het enige wat de doktersassistenten moeten doen is het koppelen van bijvoorbeeld de van de fysiotherapeut aan de juiste patiënt. Er wordt nog maar weinig ingescand en er is een vrijwel volledig digitaal patiënten dossier. De patiënten schrijven zich online in bij de praktijk, herhaalrecepten worden digitaal uitgeschreven en er is ook online contact tussen cliënt en huisarts middels het zogenaamde e-consult. Daarin kunnen patiënten online hun klachten bespreken met de arts. Zoveel mogelijk taken zoals het declareren zijn belegd bij iemand anders dan de huisarts. In deze praktijk gaat het om de doktersassistent en POH-er, die veel 20 34

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten Slingeland Ziekenhuis Mijn Slingeland Mogelijkheden van Mijn Slingeland Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

software voor samenwerken en verbinden

software voor samenwerken en verbinden software voor samenwerken en verbinden gemaakt door het team van Nedap. Onze missie is om mooie tools te maken die het belangrijkste beroep in Nederland helpt en ondersteunt in het werk. Een beroep waar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Enquête juni 2015 Digitaal patiëntenportaal en opname in het ziekenhuis Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Respons Aantal deelnemers cliëntenpanel: 561 Ingevulde vragenlijsten:

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1 Antwoorden stellingen Afstemmen van zorg NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Coördinatie van zorg 1. Als verzorgende ben je niet verantwoordelijk voor de totale zorg rondom een zorgvrager. 2. Je

Nadere informatie

Rapport enquête Onnodige administratieve lasten

Rapport enquête Onnodige administratieve lasten Rapport enquête Onnodige administratieve lasten LHV Huisartsenkring Friesland, Rapport enquête onnodige administratieve handelingen 8 juni 2015 Inleiding Huisartsen geven vaak aan dat de administratieve

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

CIZ vernieuwt indicatieproces: sneller en makkelijker Programma 2009-2012

CIZ vernieuwt indicatieproces: sneller en makkelijker Programma 2009-2012 CIZ vernieuwt indicatieproces: sneller en makkelijker Programma 2009-2012 1 Politieke uitgangspunten Bouwen aan Vertrouwen ( brief VWS, 5 november 2009) Indicatiestelling AWBZ: onafhankelijk, objectief

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw cliënt als uitgangspunt bij de inrichting van uw organisatie Een electronisch clientendossier (ECD)

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Releaseplan Zorg 2014

Releaseplan Zorg 2014 Releaseplan Zorg 2014 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk.

Nadere informatie