Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013"

Transcriptie

1 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december Specifieke bepalingen Inline-skaten 1

2 INHOUD Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Inline-skaten... 3 Artikel 801 Doel en werkingsgebied van de Sectie Inline-skaten 3 Artikel 802 Het Sectiebestuur Inline-skaten 3 Artikel 803 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden 4 Artikel 804 De Technische Commissies Inline-skaten vervalt 5 Artikel 805 De Regionale Technische Commissie Inline-skaten 5 Artikel 806 Jurycommissie 5 Wedstrijdreglement... 7 Artikel 810 Onderwerp van dit reglement 7 Artikel 811 Kleding en uitrusting 8 Artikel 812 Soorten wedstrijden 9 Artikel 813 Parcours Wedstrijdaccommodatie 12 Artikel 814 Organisatie 13 Artikel 815 Deelname en inschrijving 15 Artikel 816 Promotie, degradatie, dispensatie 18 Artikel 817 Fair play 19 Artikel 818 Start 20 Artikel 819 Aankomst en uitslag 21 Artikel 820 Premiesprint en puntentelling 23 Artikel 821 Maatregelen en sancties 25 Artikel 822 Nederlandse Kampioenschappen 29 Artikel 823 Records 31 Artikel 824 Slotbepalingen 33 Jurytechnisch reglement Artikel 830 Algemene bepalingen 34 Artikel 831 Aanstellen jury 34 Artikel 832 Aantal benodigde gelicentieerde juryleden 34 Artikel 833 Opleiding en diplomering 35 Artikel 834 Licentie 36 Artikel 835 Voorwaarden 36 Artikel 836 Verplichtingen 36 Artikel 837 Disciplinaire maatregelen 36 Artikel 838 Beroepsprocedure 36 Artikel 839 Lijst van inzetbare juryleden 37 Artikel 840 Kleding 37 Artikel 841 Taken en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter (chief referee) 37 Artikel 843 Taken en bevoegdheden van de Starter (starting judge) 38 Artikel 844 Taken en bevoegdheden van het Parcoursjurylid (courses judge) 38 Artikel 846 Taken en bevoegdheden van de Rondeteller (lap scorer judge) 39 Artikel 847 Taken en bevoegdheden van de Hulpstarter 39 Artikel 848 Taken en bevoegdheden van de Tijdwaarnemers 39 Artikel 849 Sancties 40 Specifieke bepalingen Inline-skaten 2

3 Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Inline-skaten Artikel 801 Doel en werkingsgebied van de Sectie Inline-skaten 1. Overeenkomstig de statuten van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, hierna te noemen KNSB of Bond, is het sectiebestuur Inline-skaten, hierna te noemen Sectiebestuur, een orgaan van de KNSB. 2. De Sectie heeft overeenkomstig deze statuten de volgende taken: a. Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan met bijbehorende begroting, zulks met inachtneming van de meerjarenraming en het meerjarenbeleidsplan van de bond en het uiterlijk op 1 november voorleggen daarvan aan het Algemeen Bestuur van de bond; b. Het opstellen van de wedstrijdkalender voor regionale wedstrijden geschiedt door het sectiebestuur in afstemming met de RTC s en het bondsbureau op basis van de nationale kalender. c. Het opstellen van de wedstrijdkalender voor nationale wedstrijden inclusief NK s geschiedt door het bondsbureau in afstemming met de sectie Inline-skaten en commissie Topsport; d. c. Het opstellen van de wedstrijdkalender voor regionale wedstrijden geschiedt door het sectiebestuur in afstemming met de RTC s en het bondsbureau. d. Het benoemen op voordracht van de jurycommissie van scheidsrechters, assistent scheidsrechters, aankomstrechter, speaker en systeembeheerder bij nationale wedstrijden. e. Het aanwijzen van deelnemers aan nationale kampioenschappen volgens een door het Sectiebestuur op te stellen selectieprocedure in afstemming met het bondsbureau en commissie Topsport. f. Het verrichten van al hetgeen redelijkerwijs in het belang van de sectie kan worden geacht. 3. Dit reglement behandelt het bestuur en de organisatie van de Sectie Inline-skaten. De wedstrijdreglementen zijn elders geregeld. Aan dit reglement is een lijst toegevoegd, waarin de in dit reglement met kleine hoofdletters geschreven begrippen nader worden gedefinieerd en waarin verwezen wordt naar andere artikelen in dit reglement, waar deze begrippen worden genoemd. 4. Tot de organen van de Sectie behoren: a. het Sectiebestuur b. Regionale Technische Commissie Baan/Weg c. Regionale Technische Commissie Marathon d. Jurycommissie 5. In bijzondere gevallen kan het sectiebestuur besluiten af te wijken van dit reglement; in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het sectiebestuur. Artikel 802 Het Sectiebestuur Inline-skaten 1. Het Sectiebestuur Inline-skaten bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en maximaal 7 leden. De leden van het sectiebestuur worden door het Algemeen Bestuur benoemd voor een periode van drie jaar en zijn daarna slechts tweemaal direct herbenoembaar. De Voorzitter wordt in functie benoemd. 2. Het sectiebestuur zal er voor waken dat zelfs niet de schijn van ongewenste vermenging van belangen van een bestuurder of official kan ontstaan. 3. Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het sectiebestuur opgemaakt rooster. Wie in een vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Specifieke bepalingen Inline-skaten 3

4 4. Het Sectiebestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts telkens wanneer de voorzitter dan wel twee leden van het Sectiebestuur zulks wenselijk achten. Indien de voorzitter in gebreke blijft bij het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld, een vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter zelf in haar leiding kan voorzien. 5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, een verslag gemaakt dat door de daarop volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd en ten bewijze daarvan ondertekend wordt door de voorzitter en secretaris. 6. De leden van het Sectiebestuur zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen. 7. De besluiten van het sectiebestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de helft van het aantal stemhebbende leden aan de stemming heeft deelgenomen. Het Sectiebestuur is echter bevoegd, ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit te nemen, indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was. 8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit, indien mogelijk tijdens de vergadering of anders in de eerstvolgende vergadering, schriftelijk voorgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 9. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk - waaronder begrepen telefax of per - omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt aangenomen. Artikel 803 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door het Sectiebestuur 1. Het Sectiebestuur is als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle aan het sectiebestuur toevertrouwde taken en is als geheel verantwoordelijk voor de door het sectiebestuur genomen besluiten. 2. De leden van het sectiebestuur verdelen onderling, met inachtneming van het verder in dit artikel gestelde, de eerste verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak en de terreinen van specifieke aandacht. De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor de leiding en de structuur van de Sectie Inline-skaten; hij geeft leiding aan alle vergaderingen van het Sectiebestuur en vertegenwoordigt het sectiebestuur naar buiten. 3. De secretaris is bij afwezigheid van de voorzitter de eerst aangewezene om de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter over te nemen. 4. De secretaris is als eerste verantwoordelijk voor de vastlegging en ordening van de beleidsdocumenten en voor het vastleggen van de genomen besluiten, de gemaakte afspraken, het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen, het samenstellen van het jaarverslag, het ondertekenen van de correspondentie namens het sectiebestuur. 5. Tot de eerste verantwoordelijkheid van de budgetbewaker behoort het opstellen van de jaarlijkse begroting aan de hand van het gezamenlijk vastgestelde beleid, het beoordelen Specifieke bepalingen Inline-skaten 4

5 van declaraties en nota's welke ten laste komen van het budget van de sectie alsmede het bewaken van het budget en het opstellen van de jaarrekening van de sectie. 6. Naast voorzitter, secretaris en budgetbewaker, zal er ook een coördinator baan/weg, een coördinator marathon en een coördinator jury benoemd worden binnen het sectiebestuur. Artikel 804 De Regionale Technische Commissies Inline-skaten vervalt Artikel 805 De Regionale Technische Commissie Inline-skaten 1. Op verzoek van het Sectiebestuur wordt per regio een RTC baan/weg en een RTC marathon benoemd, die in het bijzonder de relatie onderhouden met de landelijke coördinatoren baan/weg en marathon van het sectiebestuur t.a.v. de toewijzing en organisatie van regionale wedstrijden baan/weg en marathon. Er zijn 5 regio s in Nederland, derhalve ook vijf coördinatoren. Te weten: Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) Oost (Overijssel en Gelderland) Midden (Utrecht en Flevoland) West (Noord- en Zuid-Holland) Zuid (Zeeland, N-Brabant en Limburg) 2. Het sectiebestuur informeert tenminste tweemaal per seizoen de coördinatoren van alle RTC s middels een voor- en najaarsvergadering, onder leiding van de voorzitter van het sectiebestuur. Deze vinden plaats vóór de aanvang van het nieuwe seizoen en na afloop van de competitie. Vaste onderwerpen die tijdens de voorjaarsvergadering aan de orde komen zijn: a. het beleidsplan, waaronder begrepen de begroting, het voorgenomen beleid en het prijzenschema voor het komende seizoen; b. de nationale wedstrijdkalender voor het komende seizoen; c. de regels van promotie en degradatie die zullen worden toegepast na afloop van het seizoen voor zover deze afwijken van het gestelde in het wedstrijdreglement. In de najaarsvergadering evalueert het sectiebestuur met de RTC s over het gevoerde beleid, activiteiten, wedstrijdreglement van het afgelopen seizoen en schetst door middel van een conceptbeleidsplan beeld van het te voeren beleid en activiteiten voor het volgende seizoen. Artikel 806 Jurycommissie 1. In de voorjaarsvergadering van het Sectiebestuur met de Juryleden wordt op voordracht van het Sectiebestuur een Jurycommissie van minstens drie personen benoemd, met een sectiebestuurslid als voorzitter. 2. Tot de taken van de jurycommissie behoren: a. het adviseren van het Sectiebestuur en het Bondsbureau over: i. wijzigingen van het Wedstrijdreglement; ii. het rooster van aanstelling van de (assistent)scheidsrechters, de aankomstrechters, de speakers en de systeembeheerders de benodigde juryleden voor alle regionale, nationale en internationale wedstrijden die onder auspiciën van de KNSB vallen; iii. de kwaliteit van het jurywerk borgen, inclusief de inzet van apparatuur; Specifieke bepalingen Inline-skaten 5

6 iv. opleidingsbehoefte vaststellen van juryleden, deze bewaken en afstemmen met de afdeling opleidingen van het bondsbureau; v. de continuïteit en toekomst van het jurycorps borgen en het nemen van acties hiervoor; b. het ontvangen en beoordelen van juryrapporten van de wedstrijden en waar nodig contact opnemen met de eventcoördinator Inline-skaten, die de juryrapporten altijd ontvangt. c. het verstrekken van uitleg aan juryleden van wedstrijdreglementen en wedstrijdformules. d. het beoordelen van juryleden e. het evalueren met alle individuele juryleden in een jaargesprek f. het begeleiden van het Sectiebestuur Inline-skaten bij de tuchtcommissie. g. het coördineren van systeembeheer, transponders en verwerking van gegevens van de nationale wedstrijden. h. het toezicht houden op de gedragscode jury. i. tot verantwoordelijkheid van de jurycommissie behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren van het sectiebestuur over ontwikkelingen op vorenstaand gebied zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het wedstrijdreglement en de begrippenlijst op de uitvoerbaarheid. Specifieke bepalingen Inline-skaten 6

7 Wedstrijdreglement Onderstaand reglement vervangt het Algemeen Wedstrijdreglement Skaten 2011 zoals is vastgesteld op de Ledenraad van juni 2011 en wordt geagendeerd voor het Ledenraad van juni Artikel 810 Onderwerp van dit reglement a. Dit reglement behandelt de wedstrijdtechnische zaken van het Sectiebestuur Inlineskaten, alsmede de regels geldend voor alle Inline-skatewedstrijden in Nederland en de internationale skatewedstrijden die onder auspiciën van de KNSB door een lid van de KNSB worden georganiseerd. b. Naast dit Algemeen reglement kunnen specifieke en aanvullende regels en voorwaarden van kracht zijn. Gedurende het seizoen kunnen in dringende gevallen aanvullingen of wijzigingen op dit reglement plaatsvinden. Deze zullen worden gepubliceerd op de officiële site en dienen op het eerstvolgende Ledenvergadering ter goedkeuring te worden voorgelegd. c. Het reglement omtrent bestuur en organisatie van het Sectiebestuur Inline-skaten is hiervoor ondergebracht in artikel 801 t/m 806. d. Onder Inline-skatewedstrijden worden in dit reglement verstaan: Inline-skatewedstrijd: Onder een (Inline-skate)wedstrijd wordt één bepaalde wedstrijd verstaan over een vaste afstand of tijd voor één of meer categorieën. Eventueel kunnen meerdere wedstrijden samen tegelijkertijd op hetzelfde parcours plaatsvinden, zowel met een gezamenlijke start als met enig tijdsverschil. Inline-skate-evenement: Onder een (Inline-skate)evenement wordt een samenhangend geheel van een of meer wedstrijden op één of meer parcoursen verstaan, die binnen een bepaald tijdvak worden verreden. Een evenement wordt georganiseerd door een (evenement- of wedstrijd-) organisatie. Inline-skatecompetitie: Een bepaald aantal wedstrijden (meestal over een langere periode) kan worden samengevoegd tot een competitie. De coördinatie van landelijke competities ligt bij het bondsbureau. De coördinatie en organisatie van regionale competities wordt bij Regionale Technische Commissies (RTC) ondergebracht. e. Onder parcours en wedstrijdaccommodatie worden in dit reglement verstaan: Parcours: de af te leggen weg bij Inline-skatewedstrijden; hier zijn de wedstrijdtechnische regels van toepassing en heeft de hoofdscheidsrechter zeggenschap Wedstrijdaccommodatie: omvat alle faciliteiten die nodig zijn voor het organiseren van een Inline-skatewedstrijd op een bepaalde locatie. Zeggenschap ligt bij het organisatiecomité, zijnde de eigenaar of huurder van de accommodatie f. De regels zoals die in dit reglement zijn beschreven, gelden voor de organisatie van alle wedstrijden, zij het dat in de Landelijke Competities Baan en/of Marathon het Sectiebestuur Inline-skaten kan afwijken van dit reglement. g. De bepaling en vaststelling van de wedstrijdformule voor alle wedstrijden, competities en meerdaagse wedstrijden behoren tot de bevoegdheid van de Directeur Sport en het Sectiebestuur Inline-skaten. De wedstrijdformule zal worden vermeld in de officiële wedstrijdkalender en de Inline- skaten Info van de KNSB. h. Aan een Inline-skatewedstrijd, - evenement of -competitie kan de naam van een wedstrijdsponsor worden verbonden in afstemming met de sectie Inline-skaten en de directeur Sport. i. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist in wedstrijdtechnische aangelegenheden de hoofdscheidsrechter waar mogelijk op basis van het Europese reglement en in alle andere gevallen de Directeur Sport in samenspraak met het Sectiebestuur Inline-skaten. Specifieke bepalingen Inline-skaten 7

8 e. Waar in dit reglement gesproken wordt over rijders of deelnemers worden ook rijdsters en deelneemsters bedoeld. j. Waar in dit reglement wordt gesproken over de officiële site wordt schaatsen.nl of knsb.nl bedoeld. Artikel 811 Kleding en uitrusting 1. Kleding a. Deelnemers aan Inline-skatewedstrijden dienen passende en fatsoenlijke sportkleding te dragen, bij voorkeur een Inline-skatepak. Teksten en sponsoruitingen mogen de gangbare fatsoensnormen niet overschrijden en niet provocerend zijn. Fluorescerende kleding, teksten of afbeeldingen zijn niet toegestaan. b. Kleuren en vormgeving van kampioenspakken (NK, EK en WK) zijn strikt voorbehouden aan de huidige kampioenen. De kleuren en vormgeving van het nationale tenue zijn voorbehouden aan de leden van de nationale selecties, die dit alleen op aangeven van de KNSB mogen en moeten dragen. c. Op de kleding mogen een of meerdere reclame- of sponsoruitingen worden aangebracht. d. Indien van toepassing ontvangt de leider van een klassement een leiderspak. Hij/zij dient dit tijdens de betreffende wedstrijd te dragen. Reclame-uitingen die de betreffende rijder normaal op zijn/haar pak draagt, mogen ook op het leiderspak worden aangebracht, maar op kosten van de sponsor(en) en niet op de plaats van de rug- en beennummers. 2. Uitrusting a. Het dragen van een deugdelijke met keurmerk (EN-1078) (fietshelm, skatehelm; geen skihelm) en goedbevestigde helm is verplicht ten tijde dat een rijder zich met Inlineskates op het wedstrijdparcours bevindt. Het is niet toegestaan met de helm in de hand of met de helm niet vastgeklikt/gegespt op het hoofd zich op het parcours te begeven. b. In een individuele tijdrit is het toegestaan om met een goedgekeurde tijdrithelm te rijden. c. Het wordt geadviseerd tijdens de wedstrijd voldoende beschermende materialen te dragen elleboogbeschermers, kniebeschermers en een (ook voor anderen) veilige en goedbevestigde bril. d. Het is de deelnemers uitdrukkelijk niet toegestaan voorwerpen te dragen, waarbij van tevoren ingeschat kan worden dat daardoor bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel ontstaat. Denk hierbij aan zeer grote horloges, wenkbrauwpiercings, grote oorbellen, buitenboord beugel en harde pols- en/of elleboogbeschermers. e. Het is rijders tijdens de KNSB-Inline-skatewedstrijden verboden gebruik te maken van elektronische, elektrische hulp-, controle- of communicatiemiddelen. f. Een Inline-skate mag maximaal 6 wielen bevatten. g. De maximale wieldoorsnede is voor: Masters, Senioren, Junioren A en Junioren B 110 mm Kadetten en Pupillen mm Pupillen 2,3 en 4 90 mm. h. De maximale lengte van een Inline-skate (inclusief wielen) mag 50 cm bedragen. Een rem is niet toegestaan. Zogenaamde klapskates en Inline-skates met hydraulische demping zijn wel toegestaan. 3. Nummers en transponder a. De deelnemers dienen ter identificatie drie vaste nummers te dragen en wel op de rug (senioren: ca. 25 x 25 cm; jeugd: ca. 20 x 20 cm) en aan de buitenzijde van het linker en rechter bovenbeen (ca. 12,5 x 12,5 cm), op de zijkant van het been. De nummers worden beschikbaar gesteld door de KNSB of mogen zelf rechtstreeks worden aangebracht op het wedstrijdpak conform KNSB richtlijnen. Op de nummers kunnen door de KNSB een of meerdere sponsoruitingen zijn aangebracht. Vervangende nummers kunnen aangevraagd worden bij het bondsbureau. Specifieke bepalingen Inline-skaten 8

9 b. Zonder transponder is deelname aan de seniorenwedstrijden en landelijke baanwedstrijd jeugd uitgesloten. Deelnemers die de transponder vergeten zijn kunnen tegen betaling een transponder huren bij de KNSB inschrijfpost. c. Een rijder zonder bij de wedstrijd noodzakelijke rug-, beennummers en/of transponder zal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd en zal de wedstrijd onmiddellijk moeten verlaten. d. Licentiehouders die deelnemen aan senioren/junioren A / junioren B / kadetten /pupillen1-wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een goedwerkende op zijn/haar naam geregistreerde AMB-ProChip- transponder; deze mag niet worden uitgeleend aan andere wedstrijddeelnemers. De transponder dient tijdens alle weg- en baanwedstrijden rond een van de enkels te zijn bevestigd middels de daarvoor beschikbare enkelband. Er mag per seizoen slechts van 1 transponder gebruik worden gemaakt. e. De database van de wedstrijddeelnemers is het referentiekader voor de registratie in de wedstrijd. Bij elke wedstrijdaanmelding wordt het geregistreerde transpondernummer getoond. Op elke tekenlijst staat het geregistreerde transpondernummer vermeld. Wijzigingen in het transpondernummer moeten worden doorgegeven aan het bondsbureau, de ledenadministratie. f. Er zal in alle wedstrijden ter identificatie alleen gebruik worden gemaakt van de 3 vaste nummers en de persoonlijke AMB-transponder. Artikel 812 Soorten wedstrijden Alle soorten wedstrijden kunnen zowel op de baan als op de weg worden verreden, in competitieverband ook in combinaties van baan- en wegwedstrijden. a. Tijdrit Het gaat hier om wedstrijden tegen de klok, waarbij een onbeperkt aantal rijders individueel of als ploeg een afstand afleggen die van te voren is vastgelegd. De beste acht, gaan door naar de finale, waarin gestart wordt in omgekeerde kwalificatievolgorde. Het klassement zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder of ploeg is gezet. b. Afvalkoers Deze wedstrijd wordt gehouden door het afvallen van één of meer rijders die de finish of een ander bepaald punt van het parcours als laatste(n) passeert/passeren. De achterste punt van de tweede doorkomende skate is hiervoor bepalend (al dan niet op het asfalt). De afvalronden worden afhankelijk van de lengte van de ronde en het aantal deelnemers vastgesteld en begint niet eerder dan bij de tweede ronde. Op een circuit korter dan 250m geldt dat er (minimaal) elke twee ronden één deelnemer afvalt. Op een circuit langer dan 250m geldt dat er (minimaal) elke ronde één deelnemer afvalt. Er blijven minimaal 5 deelnemers over voor de finale. Voor het begin van de wedstrijd maakt de scheidsrechter de wijze van afvallen en de afstand bekend. Bij een senioren afvalkoers (20km heren/ 15km dames) zal er in de eerste 15 ronden geen deelnemer afvallen. c. Massastart: In lijn Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd kunnen deelnemen. Wanneer het aantal deelnemers te groot is met betrekking tot de afmeting van het parcours, kunnen er series/voorrondes worden vastgesteld, gevolgd door een finale. d. Massastart: Middenafstand Deze wedstrijden gaan over een afstand van meter. Specifieke bepalingen Inline-skaten 9

10 De wedstrijden worden, indien nodig, afhankelijk van het deelnemersaantal, in series, halve finales en finales gereden. Op een parcours tot 200 meter geldt een maximum van 7 rijders per serie. Op langere parcoursen kan de jury beslissen meer rijders toe te voegen aan de series tot een maximum van 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers waarmee gestart wordt per serie, is ook het maximaal aantal deelnemers dat deelneemt aan de finale. De eerste twee van elke serie gaan door. Alleen wanneer het noodzakelijk is voor het rijden van volledige halve finales, kan dit aangevuld worden met één of twee tijdsnelsten, die bij de beste drie geëindigd zijn in hun eigen serie. e. Criterium / marathon Criteriums en marathons zijn een bijzondere vorm van een lange wedstrijd in lijn met een groot aantal deelnemers en zonder series/voorrondes. Er kunnen bij de doorkomsten tussensprints plaatsvinden (premie- of klassementsprints). Ook kan er binnen de wedstrijd een puntenkoers worden gereden, meestal ten behoeve van de leidersprijs (elke doorkomst 1 punt). Uitslagen van sprints en behaalde punten tellen niet mee voor de einduitslag of klassement maar altijd slechts voor extra prijzen. Een wedstrijd kan gaan over een vaste afstand (een marathon in het bijzonder over 42,195 km) of over een vaste tijd met mogelijk een aantal extra rondes. Voor afstanden langer dan 42,195 km is expliciet toestemming van de sectie Inline-skaten nodig, voorzover deze wedstrijd (of competitie waaronder deze gaat vallen) al niet is opgenomen in het jaarplan en voldoet aan de daarin beschreven voorwaarden. f. Puntenkoers Bij deze wedstrijd haalt iedere deelnemer of ieder team bij doorkomst, op een van te voren vastgestelde plaats op het parcours, een vastgesteld aantal punten. In ieder geval wordt bij de finish hogere punten gegeven. De deelnemer of het team met het hoogste aantal punten heeft gewonnen. Hebben deelnemers een gelijk aantal of geen punten dan is de finishvolgorde bepalend. Een rijder die een ronde ingehaald wordt of de wedstrijd niet beëindigt, verliest de punten die hij/zij met tussensprints gekregen heeft. In de tussensprints krijgt de eerstdoorkomende 2 punten en de tweede 1 punt. bij de finish worden er 3, 2 en 1 punt toegekend aan respectievelijk de nummers 1, 2 en 3. g. Punten/afvalkoers Punten- en afvalkoers kunnen worden gecombineerd tot een punten/afvalkoers. Op een nader te bepalen wijze worden dan binnen 1 wedstrijd 1 of meer punten gegeven voor de eerstdoorkomenden en vallen tevens één of meer deelnemers af. Voor het begin van de wedstrijd maakt de scheidsrechter de wijze van afvallen en de afstand bekend. Als een rijder afvalt vervallen zijn eventueel behaalde punten. Punten en afvallen vinden om en om plaats, dus niet in dezelfde ronde. Bij rondebord op 5 de (laatste) bel voor afvallen en punten. Maximaal 10 rijders in de finale ( 3 ronden ). g. Aflossing Aflossingswedstrijden worden verreden door ploegen van twee of drie deelnemers (gekozen uit een vooraf opgegeven aantal van maximaal vier) over een vooraf vastgestelde afstand. De wissel moet plaatsvinden in een vastgestelde zone (aflossingszone). Bij de aflossing moet de deelnemer zijn/haar ploegmaat aanraken. De aflossing moet starten voordat de eerste deelnemer het einde van de aflossingszone heeft bereikt. De laatste wissel vindt plaats voor het begin van de laatste ronde (voor de bel). Specifieke bepalingen Inline-skaten 10

11 Een team kan er ook voor kiezen een aflossing over te slaan, waardoor dezelfde rijder 2 ronden rijdt. Er dient minimaal één aflossing plaats te vinden. Heeft een rijder zich in de aflossingszone begeven om een rijder af te lossen, dan dient de aflossing ook daadwerkelijk plaats te vinden. Lukt dit niet, dan volgt diskwalificatie. Dit betekent: de overige teamleden kunnen de verzamelplaats voor de aflossingszone pas verlaten nadat alle teams in koers gefinisht zijn. De afgeloste rijder dient zijn/haar lijn te houden. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams en het parcours kunnen er halve finales gehouden worden, waarbij de teamopstelling per wedstrijd kan wisselen. Alleen deelnemers en juryleden mogen op het parcours aanwezig zijn. Rijders, die wachten op de aflossing en langs de kant staan, mogen water aannemen van hun trainer, natuurlijk op eigen risico. h. Sprint Deze wedstrijden worden op tijd gereden over een korte afstand (hoogstens 500 meter) en met een beperkt aantal deelnemers per serie (afhankelijk van de breedte van de baan). Maximaal 5 deelnemers op een piste/baan; maximaal 6 deelnemers op een wegparcours. Voor de kwart-, halve en finale kwalificeren zich de eerste twee van die serie/finale. Deze deelnemers worden in de kwartfinales indien nodig, aangevuld met de tijdsnelsten, tot een maximum van 16 deelnemers. Bij de baanwedstrijden bestaat de wedstrijd uit vier onderdelen: series, kwart finales, halve finales en finale. Er gaan maximaal 16 deelnemers door naar de kwartfinales. De finale wordt als een rit in lijn gereden met vier deelnemers. i. Achtervolgingswedstrijd Twee deelnemers of twee teams starten aan verschillende kanten van het parcours, op gelijke afstand van elkaar, en rijden een vooraf vastgestelde afstand. Teams bestaan uit twee of drie rijders. De tijd van de tweede rijder telt. In de series worden de tijden vastgesteld. De snelste 8 of snelste 4 rijders of teams gaan door naar de volgende ronde. Dit betekent dat elk team dient te finishen, ook wanneer zij ingehaald zijn. Vervolgens rijden in een directe wedstrijd de snelste tegen de langzaamste gekwalificeerde, de een na snelste tegen de een na langzaamste, enzovoorts. De winnaar(s) gaat door naar de (halve) finale. Uitgeschakelde rijders/teams worden op basis van de tijd geklasseerd. j. Competities en klassementen a. Wedstrijden kunnen worden samengevoegd tot een competitie. De resultaten van de tot de competitie behorende wedstrijden worden dan bij elkaar opgeteld, waardoor een klassement wordt verkregen. b. De organisatie kan een ploegenklassement verbinden aan wedstrijden die van te voren daarvoor worden aangemerkt. Een ploegenklassement wordt op tijd van de eerste drie per ploeg opgemaakt en indien nodig met klasseringspunten aangevuld. c. De puntentelling is afhankelijk van de soort wedstrijden en/of competitie, en wordt in ieder geval vooraf vastgesteld en bekendgemaakt. d. Alleen rijders met een vaste licentie krijgen bij landelijke wedstrijden klassementspunten. Overige rijders worden voor wat betreft de puntentelling geacht niet aan de betreffende wedstrijd te hebben deelgenomen. De punten worden dan toegekend aan de deelnemers met licentie. Wanneer de winnaar een deelnemer op daglicentie is (30,1 punt), dan krijgt de eerste licentiehouder 30 punten, daar de 0,1 voorbehouden blijft aan de winnaar. Deze regel geldt niet voor regionale competities. e. Bij een gelijk aantal klassementspunten is de hoogst behaalde klassering in een wedstrijd van die competitie bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze hoogste klassering is behaald bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering Specifieke bepalingen Inline-skaten 11

12 bepalend, etc. Indien dit nog steeds een ex aequo oplevert dan is de klassering op de laatste afstand bepalend. Artikel 813 Parcours Wedstrijdaccommodaties 1. Algemeen a. Het wedstrijdparcours kan een baan, een weg of een marathonparcours zijn. Een wegof marathonparcours kan zowel open als gesloten zijn. b. De lengte van het parcours is de lengte van het door het parcours gevormde gesloten circuit of, indien het parcours geen gesloten circuit vormt, de afstand van start tot finish. De lengte wordt gemeten vanaf 30cm vanaf de binnenkant van de wedstrijdbaan. c. De feitelijke wedstrijdbaan moet duidelijk afgebakend en aangegeven zijn (natuurlijk of door een lijn of tekens). Bij een wegparcours behoort het trottoir niet tot het parcours, tenzij anders aangegeven. d. De start- en finishlijn is een 5 centimeter brede witte lijn. De startlijn mag zich niet in een bocht bevinden behalve wanneer dit onoverkomelijk is. Bevindt de startlijn zich in een bocht, dan moet de startlijn zo aangegeven worden dat in het eerste deel van de race de binnen- en de buitenbaan dezelfde lengte hebben. De finishlijn bevindt zich op een recht stuk minimaal 50m na een bocht. Start- en finishlijn kunnen samenvallen. 2. Baanparcours a. Een parcours is een baan als deze twee rechte stukken heeft van de dezelfde lengte en symmetrische bochten heeft, waarvan de doorsnede (diameter) hetzelfde is. b. De totale lengte van een baan is bij voorkeur 200m (minstens 200 meter en maximaal 400m) met een breedte van minstens 6 meter. c. De gehele oppervlakte van de baan mag van elk willekeurig materiaal zijn, maar zal wel volkomen effen moeten zijn en moet voldoende grip hebben. d. Een baan kan volkomen vlak zijn of kan zijn voorzien van naar buiten toe oplopende bochten. De rechte stukken mogen bij de bochten ook naar buiten toe oplopend zijn om de bocht in en uit te leiden. 33% van het totale rechte stuk moet echter volledig vlak zijn. e. Een piste is bij voorkeur een baan van meter met naar buiten toe oplopende bochten. De voorkeur gaat uit naar een 200m piste. De bochten zijn lineair oplopend -geleidelijk en gelijkmatig stijgend vanaf de binnenkant naar de buitenkant van de bocht- of parabolisch komvormig, dit geldt alleen voor bestaande pistes (tot en met 2014). De piste moet aan de buitenzijde voorzien zijn van een dichte bij voorkeur doorzichtige boarding. 3. Wegparcours a. Een gesloten wegparcours mag niet korter dan 400 m zijn, maar niet langer dan 600m. b. Een gesloten wegparcours is een asymmetrisch gesloten parcours dat door de deelnemers diverse malen afgelegd kan worden afhankelijk van de afstand. Het oppervlak moet vlak zijn zonder gaten en barsten. Een stijging of een daling in het parcours mag niet meer dan 5% bedragen. c. De start- en finishlijn vallen niet samen en worden aangegeven met een 5cm brede lijn. De startlijn ligt bij voorkeur niet in een bocht. De finishlijn ligt minimaal 50m na de laatste bocht. d. Een wegparcours moet minimaal 8 m breed zijn. Afwijkingen alleen in overleg met de sectie Inline-skaten. Deze toestemming kan verleend worden na een dispensatieaanvraag met betrekking tot het betreffende wegparcours van de betreffende organisator. 4. Marathonparcours a. Indien een parcours niet voldoet aan de kwalificaties van een baan of een wegparcours is dit een marathonparcours. Specifieke bepalingen Inline-skaten 12

13 b. De breedte van minstens 80% van het gehele beschikbare parcours (bv ook een gedeelte van de weg) moet minimaal 4 meter bedragen. c. Het gehele parcours moet voldoende vlak zijn, zonder barsten, gaten of zwakke plekken. Minimaal 80% van het parcours moet bestaan uit asfalt of beton. d. Voor alle gevaarlijke gedeeltes in het parcours (zoals scherpe bochten, hellingen, slecht wegdek, wegversmallingen) en obstakels dienen de rijders duidelijk en tijdig gewaarschuwd te worden. e. De stijging/daling van (een gedeelte van) het parcours mag nooit meer bedragen dan 5%. f. Een parcours korter dan 5 km dient volledig afgesloten te zijn voor al het openbare verkeer. Op overige parcoursen mag het openbare verkeer geen wedstrijdrijders inhalen en dient tegemoetkomend of zijwaarts naderend verkeer zoveel mogelijk rechts te stoppen en te wachten totdat de wedstrijdrijder(s) gepasseerd is/zijn. g. De rijrichting op een parcours korter dan 5 km is altijd linksom (dwz. tegen de wijzers van de klok in). h. Bij een parcours langer dan 1000 meter is er minimaal 1 motor of auto, die circa 100 meter voor de eerste rijders uit rijdt en in geen geval rijders hindert, bevoordeelt of in gevaar brengt. Tevens kan de jury dan gebruik maken van volgauto s (ter beoordeling aan de jury). i. Bij parcoursen langer dan 10 km dienen voldoende volgauto s (met EHBO) beschikbaar te zijn (aantal afhankelijk van lengte parcours en aantal deelnemers) voor gewonden of uitvallers. j. Bij parcoursen langer dan 10 km dient minstens na elke 10 km een verzorgingspost aanwezig te zijn (met voedsel/drank/ehbo/telefoon). k. De sectie Inline-skaten kan dispensatie verlenen aan het gestelde in lid b en lid h. Artikel 814 Vergunning, keuring, voorzieningen en materiaal Organisatie 1. Kandidaatstelling en toekenning a. Een vereniging die i. een Nationaal Kampioenschap ii. een Europacupwedstrijd iii. Europees of Wereldkampioenschap wil organiseren binnen de door de organisatie gestelde eisen stelt zich kandidaat bij de KNSB en levert een bid aan. Een bidbook is een schriftelijk overzicht van wat men te bieden heeft. Het beschrijft hoe de vereniging het evenement denkt te organiseren en op welke manier men kan voldoen aan de voorwaarden die de KNSB, CEC of CIC oplegt/ b. Een vereniging die een landelijke competitiewedstrijd, een Europacupwedstrijd of een NK Inline-skaten wil organiseren, dient deze kandideert zich voor 1 september voor het daaropvolgende Inline-skateseizoen uitsluitend per aan te melden, via het onderstaande aanmeldformulier, bij het bondsbureau van de KNSB te Amersfoort t.a.v. de sectie Inline-skaten. De sectie Inline-skaten verwerkt de aanmeldingvragen en kent deze waar mogelijk toe. Er wordt indien zo mogelijk rekening gehouden met de aangevraagde voorkeursdatum. Na aanmeldingvraag, toekenning en plaatsing op de voorlopige kalender ontvangen organisatoren de organisatievoorwaarden van het de betreffende competitie, wedstrijd en/of evenement of competitie. In februari wordt de definitieve kalender vastgesteld en wordt de organisatoren verzocht de organisatievoorwaarden door te nemen en te ondertekenen. c. Een vereniging die een regionale Inline-skatecompetitiewedstrijd wil organiseren dient contact op te nemen met de betreffende Regionale Technische Commissie (Noord, Oost, Midden, West of Zuid). Een regionale wedstrijd Inline-skaten maakt onderdeel uit van een regionale competitie. Binnen een wedstrijdseizoen worden vanuit de sectie wedstrijddata aangewezen waarop regionale wedstrijden kunnen worden georganiseerd. De RTC Specifieke bepalingen Inline-skaten 13

14 meldt alle regionale competitiewedstrijden aan bij de sectie Inline-skaten voor 1 december voor het daaropvolgende Inline-skateseizoen. 2. Vergunning Er dienen aan de organisatie van overheidswege de benodigde vergunningen te zijn gegeven voor het houden van het betreffende evenement op het betreffende parcours in het betreffende tijdvak. Ook dient zo nodig nader overleg met de lokale overheid te hebben plaatsgevonden over inzet van politie c.q. verkeersregelaars. 3. Keuring a. Een nieuw of gedeeltelijk nieuw parcours (als ook de gehele accommodatie, inclusief ruimtes voor rijders, jury en eventueel pers) dient zo spoedig mogelijk na aanvraag van het evenement te worden gekeurd door een hiervoor gediplomeerd en gecertificeerd parcourskeurder van de KNSB. b. Om de drie jaar moet een herkeuring plaatsvinden. Tevens wordt door deze de lengte van het parcours (na)gemeten. c. Aanwijzingen voor verbetering en beveiliging van parcours en accommodatie dienen op de dag van het evenement te zijn gerealiseerd. d. De bevindingen van de parcourskeuring worden vastgelegd in een parcourskeuringsformulier. Een afschrift van dit formulier wordt voor aanvang van de wedstrijd door de organisatie overhandigd aan de hoofdscheidsrechter ter beoordeling van het parcours. e. Op elke dag van een evenement wordt het parcours (incl. beveiliging) voor aanvang van de wedstrijden gekeurd door de hoofdscheidsrechter m.b.v. het parcourskeuringsformulier. f. De parcourskeurder en/of jury kan een uitzondering op de in dit reglement gestelde regels maken voor regionale wedstrijden als naar zijn/haar oordeel een normaal wedstrijdverloop mogelijk blijft en de veiligheid van de rijders hierdoor niet in gevaar komt. g. De hoofdscheidsrechter is op de dag van het evenement geheel verantwoordelijk voor de conditie en veiligheid van het parcours. Als de parcoursconditie een normaal verloop van een wedstrijd belemmert (bv door het weer) kan de hoofdscheidsrechter de wedstrijd voor een bepaalde tijd uitstellen, onderbreken, neutraliseren, inkorten of helemaal afgelasten. Het besluit tot afgelasten van de wedstrijd wordt uiterlijk 4 uur voor aanvang van de wedstrijd genomen door de hoofdscheidsrechter. Hij informeert direct de wedstrijdcoördinator die zorg draagt voor publicatie op schaatsen.nl als nieuwsitem en bij de wedstrijdinformatie 4 uur voor aanvang van de wedstrijd. h. Wanneer series/voorrondes worden verreden, moeten de condities bij alle gelijkwaardige series/voorrondes zoveel mogelijk overeenkomen. Zo nodig kan de jury de al verreden series/voorrondes ongeldig verklaren en opnieuw laten verrijden. 4. Algemene organisatievoorwaarden (volgorde gewijzigd) a. Het parcours moet bij grote (verwachte) publieke belangstelling zo goed mogelijk afgesloten zijn voor het publiek (zo nodig met dranghekken en/of kussens). Dit geldt in ieder geval vanaf 50 meter voor tot 50 meter na de start en finish. b. Alle obstakels op of dicht langs het parcours die gevaar op kunnen leveren voor de rijders dienen duidelijk zichtbaar gemaakt te worden voor de rijders en dienen zo goed mogelijk met zacht materiaal afgeschermd te zijn. c. Het parcours moet vlak voor aanvang van het evenement zo goed mogelijk zijn schoongemaakt/ geveegd. d. Ter hoogte van de finish dient een verhoogde, overdekte juryruimte te zijn, waar de jury haar werk naar behoren kan verrichten. e. Kleedgelegenheid voor zowel dames, heren en juryleden. f. Bij alle inline-skatewedstrijden moet er afhankelijk van het aantal deelnemers en type parcours voldoende kundig en gediplomeerd EHBO-personeel aanwezig zijn. Bij grotere Specifieke bepalingen Inline-skaten 14

15 evenementen is er ook een arts en een ambulance standby. Een en ander afhankelijk van de wedstrijd- en vergunningsvoorwaarden en in samenspraak met de wedstrijdcoördinator en hoofdscheidsrechter. g. De aanwezige EHBO wordt geïnstrueerd door de hoofdscheidsrechter, qua positie bij voorkeur in het midden van de baan/parcours en afspraken dienen gemaakt te worden over het betreden of het oversteken van het parcours bij een valpartij. 5. Materialen a. Het parcours moet tijdens de duur van een evenement vanaf zonsondergang over de gehele lengte voldoende verlicht zijn. Is een evenement op een onvoldoende verlicht parcours door onvoorziene omstandigheden niet beëindigd voor zonsondergang dan beslist de jury over de voortgang ervan. b. Bij de finish hangen lampen op 2,5 3,0 m hoogte. Op 1 m hoogte geven de lampen 2200 lux. De minimaal vereiste gemiddelde horizontale verlichtingssterkte is voor regionale wedstrijden en trainingen minimaal 200 lux en voor landelijke wedstrijden bij voorkeur 500 lux. c. Benodigde finishapparatuur voor landelijke wedstrijden: videocamera of fotofinish en een elektronische startlijn. Voor marathonwedstrijden wordt dit aangevuld met een finishboog en een finishstraat, waar de laatste 500m wordt aangegeven. d. Er dient een geluidsinstallatie aanwezig te zijn waardoor de microfonist op een afstand van tenminste 200 meter voor en na de finish verstaanbaar is voor publiek en rijders. Artikel 815 Deelname en inschrijving 1. Licenties en categorieën a. De volgende licenties voor wedstrijdrijders worden uitgegeven. De sectie Inline-skaten hanteert de volgende wedstrijdcategorieën. Heren senioren (niveau-afhankelijk) A B(elofte) C1 C2 Dames senioren (niveau-afhankelijk) D1 D2 Masters (leeftijdsafhankelijk) Master 40+ Master 50+ Master 60+ Jeugd (leeftijdsafhankelijk) Junioren A Junioren B Kadetten Pupillen 1 Pupillen 2 Pupillen 3 Pupillen 4 Zie voor de bijbehorende geboortejaren de officiële website. b. De licentiewedstrijdcategorie heren senioren C2 of Dames senioren D2 is voor beginners die enkel regionale wedstrijden rijden. Op basis van resultaten of op verzoek promoveert hij/zij naar C1 dan wel Dames 1, daarna mag hij/zij deelnemen aan landelijke wedstrijden. c. Junioren A gaan na het laatste jaar over naar de categorie heren senioren C1 respectievelijk dames D1. d. Heren senioren die in het afgelopen seizoen 39 jaar zijn geworden, worden in het nieuwe seizoen automatisch overgeschreven naar de categorie Masters 40+. e. Overige licenties: Jurylicentie voor personen die kunnen en mogen (assisteren bij het) jureren (incl. microfonisten, secretariaatsfuncties, systeembeheerders en parcourskeurders). Specifieke bepalingen Inline-skaten 15

16 Ploegleiderslicentie voor personen die door de KNSB worden erkend als ploegleider van een of meer rijders en daarmee ook hun belangen mogen behartigen en als vertegenwoordiger van die rijders mogen optreden (min. 18 jaar). Commissielicentie voor personen die voor de sectie Inline-skaten werkzaam zijn of bij een servicepunt. Trainerslicentie voor personen die door de KNSB erkend worden als gediplomeerd trainer Inline-skaten (meerdere mogelijkheden). Organisatielicentie voor organisaties voor het mogen organiseren van een evenement onder auspiciën van de KNSB. f. Alle licentiehouders zijn onderworpen aan de regels en voorwaarden van de KNSB en worden geacht deze te kennen. 2. Deelname aan wedstrijden a. Deelname aan een competitie of wedstrijd is alleen mogelijk voor rijders van die categorie(ën) waarvoor deze is opengesteld. Als uitzondering hierop kunnen alleen door de Sectie Inline-skaten andere rijders worden toegelaten om deel te nemen. b. De hoofdscheidsrechter heeft tot op de laatste minuut de bevoegdheid om rijders toe te voegen en deel te laten nemen aan de wedstrijd of uit te sluiten, mits de rijder behoort tot de deelnemende wedstrijdcategorieën en voldoet aan de basisvoorwaarden (zie artikel 816.a dragen correcte helm, rugnummers en transponder). c. De organisatie heeft het recht bij aanmelding van een Inline-skate evenement, mits geaccordeerd door de sectie Inline-skaten, om per competitie of losse wedstrijd categorieën samen te voegen en gezamenlijk of apart te klasseren. d. Deelname aan andere wedstrijden op Nederlands grondgebied dan waar voor KNSB- Inline-skatelicentie is afgegeven, is verboden voor licentiehouders, tenzij hiervoor toestemming voor gegeven is vanuit het Sectiebestuur, bij overtreden van dit artikel kunnen door het Sectiebestuur sancties worden opgelegd. e. Een deelnemer aan een wedstrijd kan de organisatie niet verantwoordelijk stellen voor schade opgelopen tijdens, voor of na de wedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de KNSB. f. Overeenkomstig het algemeen reglement verplicht elke licentiehouder zich om slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de sectie Inline-skaten uit te komen in, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNSB of van een door haar erkende organisatie is georganiseerd of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend. g. Voor het deelnemen van licentiehouders aan wedstrijden die niet onder de KNSB, CERS, FIRS of een daarbij aangesloten buitenlandse bond vallen is toestemming van de KNSB sectie Inline-skaten vereist. h. Rijders die een Inline-skatelicentie hebben en die deelnemen aan (een) wedstrijd(en) in het buitenland, moeten dit tijdig vooraf melden bij het bondsbureau. Deelname van een Inline-skatelicentiehouder aan een wedstrijd die niet onder auspiciën van het Sectiebestuur van de KNSB is uitgeschreven is niet toegestaan. i. Junioren B jongens zijn gerechtigd te starten in een wegwedstrijd in de senior B- categorie en junioren B meisjes in de senior D1-categorie, mits er op die dag geen Landelijke Jeugdwedstrijd (inclusief Nationale Kampioenschappen) is geprogrammeerd. Opgave voor deelname via de reguliere inschrijving. j. Jeugdwedstrijden zijn niet opengesteld voor junioren A jongens en junioren A meisjes. 3. Deelname aan competitie a. De sectie Inline-skaten organiseert diverse landelijke en regionale competities. Deze competities en de bijbehorende wedstrijden worden gecommuniceerd via de officiële website. b. Deelnemers aan een competitie zijn niet verplicht aan alle tot de competitie behorende wedstrijden deel te nemen. Een wedstrijdcommissie kan hiervoor echter aanvullende en/of afwijkende regels opstellen (bv 70% startplicht). 16

17 c. Voor de deelname aan een seniorenwedstrijd of -competitie is inschrijfgeld verschuldigd (te bepalen door sectie Inline-skaten). Voor deelname aan landelijke jeugdwedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. Inline-skatewedstrijden kan inschrijfgeld gevraagd worden, dat is geaccordeerd door de sectie Inline-skaten in afstemming met de directeur Sport en gecommuniceerd in de aanvullende bepalingen en in de skate-info. d. Rijders met een jaarlicentie die willen deelnemen aan een competitiewedstrijd en nog niet het betreffende competitie-inschrijfgeld hebben voldaan, kunnen alleen deelnemen door alsnog het verschuldigde competitie-inschrijfgeld ter plaatse voorafgaand aan de wedstrijd te voldoen. 4. Inschrijving met jaarlicentie a. De gegevens van alle evenementen, wedstrijden en competities onder auspiciën van de KNSB worden in een zo vroeg mogelijk stadium door de KNSB bekendgemaakt via de evenementen- en/of wedstrijdkalender(s) met vermelding van de wedstrijden en categorieën. b. Om aan een landelijke en/of regionale wedstrijd deel te kunnen nemen dient een rijder met een jaarlicentie tussen de openstelling van de wedstrijd en zich voor de uiterste inschrijfdatum zich in te schrijven via de officiële site met behulp van zijn Inline-skate lidnummer. c. Om in te kunnen schrijven heeft elke rijder (met uitzondering van de categorieën Pupil 2, 3 en 4) ook zijn eigen transpondernummer nodig. d. Iedere rijder is naast de digitale inschrijving (zie lid 12) verplicht minimaal een half uur voor aanvang van elke wedstrijd waaraan hij deelneemt de presentielijst te tekenen of te laten tekenen door zijn door de KNSB erkende ploegleider. Hierbij moet op verzoek de geldige KNSB-Inline-skatelicentie en AMB-transponder getoond kunnen worden. Tekenlijsten dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijdcategorie getekend te worden. Bij verschuivingen in het programma stelt de scheidsrechter een nieuwe starttijd en nieuwe eindtijd voor het tekenen van de deelnemerslijst (half uur voor starttijd) vast die gecommuniceerd wordt aan deelnemers en coaches in ieder geval via een schriftelijke mededeling aan de jurybus en/of het publicatiebord. e. Indien niet voldaan aan artikel d, dan is bijschrijven tegen betaling ter plaatse als wedstrijddeelnemer mogelijk, Bijschrijven is niet mogelijk wanneer het mits het maximale aantal deelnemers per wedstrijdcategorie niet bereikt is. De kosten van de bijschrijving bestaan uit de wedstrijdbijdrage, administratieve kosten en eventueel huur transponder, nummers en helm. f. Indien rijders na inschrijving niet deel kunnen/willen nemen aan de betreffende wedstrijd dienen zij zich zo mogelijk weer voor de inschrijfdatum af te melden. Tot 24 uur voor de wedstrijd kan dit via de inschrijfmodule. Tot 36 uur voor de wedstrijd kan dit via de inschrijfmodule zonder bijkomende kosten. Binnen 36 uur voor de wedstrijd is het mogelijk om per mail af te melden ook zonder bijkomende kosten. Meldt een aangemelde deelnemer zich niet af dan wordt de administratieve boete toegepast (zie artikel 819.g). 5. Inschrijving met daglicentie a. Niet-leden of rijders die niet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie kunnen, indien de ruimte dit toelaat, maximaal 2 wedstrijden deelnemen op een daglicentie. Hierna dienen ze in het bezit te zijn van een reguliere licentie. De kosten van een daglicentie zijn exclusief het eventuele inschrijfgeld en transponderhuur. b. Rijders die op daglicentie willen deelnemen dienen zich 36 uur voor aanvang van de wedstrijd digitaal in te schrijven en dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De Sectie Inline-skaten houdt zich daarnaast het recht voor in bijzondere gevallen rijders op uitnodiging via een daglicentie te laten deelnemen aan wedstrijden. c. Indien niet voldaan aan artikel 813,4.b, dan is bijschrijven tegen betaling ter plaatse als wedstrijddeelnemer mogelijk. De kosten bestaan uit de wedstrijdbijdrage, kosten daglicentie, huur transponder, nummers, eventueel helm en administratieve kosten. 17

18 d. Rijders die op een daglicentie willen deelnemen, worden in overleg toegevoegd aan een categorie. Met name voor hen is ook van belang dat ze in de categorieën senior A, senior B, senior C1, senior D1 en Masters de wedstrijd onmiddellijk moeten beëindigen wanneer ze meer dan een ronde achterstand hebben opgelopen. e. Rijders die op een daglicentie deelnemen aan een landelijke wedstrijd worden in de uitslag opgenomen en komen in aanmerking voor de dagprijzen, zij komen niet in aanmerking voor klassementspunten. f. Rijders die op een daglicentie deelnemen aan een regionale wedstrijd worden opgenomen in de uitslag, komen in aanmerking voor de dagprijzen en krijgen punten voor het regionale klassement. Dit als stimulans om na kennismaking met de wedstrijdsport volwaardig aan de competitie deel te nemen. 6. Inschrijving ploegen voor de marathoncompetitie Ploegen mogen per categorie bestaan uit maximaal 6 vaste rijders, die als zodanig uniek herkenbaar moeten zijn en waarvan een door de KNSB erkend ploegleider (d.w.z. met licentie) de belangen mag behartigen. Er mogen maximaal vijf rijders van één ploeg per wedstrijd aan de start staan. De namen mogen eventueel worden afgewisseld, als een ploeg zes rijders onder contract heeft. Als er meer rijders onder contract staan moet er een tweede ploeg worden ingesteld. Artikel 816 Promotie, degradatie, dispensatie Het sectiebestuur Inline-skaten besluit over promotie en degradatie en heeft de bevoegdheid om af te wijken van de in dit artikel opgenomen regeling, dit ter optimalisering van het aantal deelnemers. 1. Promoveren De winnaars van de regionale klassementen bij de heren senior C2 en dames senior D2 promoveren automatisch naar de respectievelijk heren senior C1 en dames senior D1- categorieen. 2. Degraderen Heren senior A, heren senior B en dames senior D1 die het gehele jaar geen wedstrijd hebben gereden worden een categorie gedegradeerd. 3. Dispensatie Dispensatie is een ontheffing om op een hoger of lager licentieniveau uit te komen. Dispensatie moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd en is ook geldig bij het NK. De verleende dispensatie is conform volgens de Algemene Bepalingen en het nationaal wedstrijdreglement Inline-skaten van de KNSB en is daarom van toepassing op wedstrijden onder auspiciën van de KNSB. Hiertoe behoren o.a. nationale selectie-wedstrijden, de landelijke en regionale competities en Nederlands Kampioenschappen. Voor internationale wedstrijden, gehouden binnen of buiten Nederland, is de dispensatie niet van toepassing. Voor internationale wedstrijden is het reglement van de CEC of CIC van toepassing en in dit reglement wordt nagenoeg alles aangaande de deelname aan internationale wedstrijden en de indeling in verschillende categorieën geregeld van de betreffende wedstrijd. Deelname is dan alleen mogelijk in de betreffende leeftijdscategorie. 4. Dispensatie: termijn, kosten, aanvraagwijze a. Een verzoek tot dispensatie i.v.m. bijzondere omstandigheden dient voor 1 december van het nieuwe Inline-skateseizoen ingediend te worden bij de sectie Inline-skaten. b. De behandelingskosten van het dispensatieverzoek staan vermeld in de skate-info en op de officiële site. 18

19 c. De rijder dient de dispensatieaanvraag in bij de sectie Inline-skaten. De aanvraag moet vergezeld gaan van: de persoonlijke gegevens van de rijder, een duidelijke motivering om welke reden dispensatie aangevraagd wordt, relevante wedstrijduitslagen en alle overige informatie die van belang kan zijn bij de beoordeling van de aanvraag. De aanvraag moet ondertekend worden door de rijder en een van zijn/haar ouders indien de rijder jonger is dan 18 jaar. 5. Dispensatie: promotieverzoeken a. Junioren A heren en junioren B jongens/meisjes kunnen een verzoek indienen om als heren senior B of dames senior D1 te mogen deelnemen. b. Junioren A heren die opgenomen worden in een ploeg kunnen een verzoek indienen om als heren senior A te mogen deelnemen. c. Heren senior C2- of dames senior D2 die landelijke wedstrijden willen gaan rijden, kunnen een verzoek indienen tot promotie naar heren senioren C1 respectievelijk dames senioren D1. d. Masters 50+ of 60+ die in een lagere leeftijdscategorie willen blijven deelnemen, kunnen een verzoek indienen tot promotie naar Masters 40+ respectievelijk Masters 50+. e. Masters 40+ die willen blijven deelnemen bij de heren senioren C1, C2, B of A kunnen een verzoek indienen. f. Junioren, Kadetten en Pupillen kunnen een verzoek indien om in een oudere leeftijdscategorie uit te komen conform Algemene Bepalingen, artikel 9. De sectie Inlineskaten zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen. Dispensatie: degradatieverzoeken Heren senioren en dames senioren kunnen een verzoek indienen om in een lagere categorie uit te komen. Artikel 817 Algemene regels Fair play a. Alle deelnemers dienen zich bij de wedstrijden jegens iedereen sportief en fatsoenlijk te gedragen. Diegenen die zich negatief of onsportief gedragen kunnen door de scheidsrechter uitgesloten worden van deelname. b. Verbale agressie en obscene gebaren van rijders naar andere rijders, juryleden en/of publiek leiden tot diskwalificatie en melding aan het Sectiebestuur Inline-skaten voor eventuele verdere maatregelen. c. De deelnemers moeten de eindstreep bereiken langs de kortste denkbeeldige lijn, zonder onnodige bewegingen die andere deelnemers hinderen of in gevaar brengen. d. Deelnemers mogen, indien ze worden ingehaald, niet van hun lijn afwijken om dit te verhinderen. e. Het is niet toegestaan voor de deelnemers om hulp van derden te accepteren van welke aard dan ook. Zelfstandig van materiaal verwisselen is toegestaan voor zo ver daardoor andere rijders niet in gevaar worden gebracht of gehinderd. f. De deelnemer mag niet met zijn Inline-skate buiten de wedstrijdbaan komen, behalve als dit gebeurt door een onvoorziene omstandigheid of door een andere rijder wordt veroorzaakt. g. Een rijder mag zijn verworven plek in het peloton niet beschermen met zijn handen. Hij kan die plek enkel en alleen beschermen door dicht achter zijn voorstander te blijven. Omgekeerd geldt dat wanneer 2 rijders dicht op elkaar rijden, een andere rijder zich daar niet tussen mag dringen. h. In geen geval mag een deelnemer een mededeelnemer opzij duwen of hem afsnijden. Het is verder niet toegestaan om zich te laten trekken of duwen, anderen te hinderen of via lichamelijk contact te helpen of te laten helpen. i. Een rijder mag zijn kapotte skate/skeeler, zonder hulp van anderen, repareren gedurende de wedstrijd, maar mag hierbij de wedstrijd niet hinderen. 19

20 j. Deelnemers die zich niet houden aan de hierboven genoemde regels kunnen een waarschuwing of diskwalificatie toegewezen krijgen. k. Na een val, mag een deelnemer de wedstrijd vervolgen, maar alleen wanneer hij/zij zelf opgestaan is. Wanneer de deelnemer hierbij hulp krijgt van een ander, dan wordt hij/zij uitgesloten van die wedstrijd. l. Verzorging door derden (voedsel en drinken) is alleen toegestaan als dit expliciet vooraf is aangegeven op de dan toegestane plaats(en). m. Rijders dienen te allen tijde de instructies van jury en organisatie op te volgen. n. Het gebruik van doping is uiteraard in het geheel niet toegestaan. De KNSB heeft een eigen dopingreglement dat hiervoor van toepassing is. Artikel 818 Start a. Voorafgaand aan de start controleert de jury op het dragen van een deugdelijke helm, correct materiaal (wieldiameter, remblokje) en de correcte rug- en beennummers. De jury kan controleren op het dragen van de (juiste) transponder. Indien één of meer onderdelen niet in orde zijn, dan wordt de bijbehorende sanctie zoals beschreven in dit reglement toegepast. b. Bij alle wedstrijden is een start vanuit stilstand van achter de startlijn voorgeschreven. c. Het startsignaal wordt door een startschot of door een ander akoestisch signaal gegeven (behalve bij een tijdrit waarbij de start vrij is). d. Het startsignaal wordt gegeven binnen 10 seconden, nadat de deelnemers achter de startlijn en 50cm van elkaar staan. De startpositie, c.q. -volgorde kan door de jury worden bepaald door loting of op basis van eerdere wedstrijdresultaten, waarbij de snelste rijders het eerst worden opgeroepen. De winnaars van elkaar opvolgende series hebben het recht om te starten van uit een door hen gekozen startpositie. e. Bij een tijdrit is er een startlijn en een tweede lijn, 60 cm achter de startlijn. De deelnemer plaatst minstens één skate/skeeler tussen de startlijn en de tweede lijn. De deelnemer kan zelf bepalen wanneer hij start. Eén skate/skeeler dient door het elektronisch oog te gaan om de tijd te activeren. f. Bij een tijdrit wordt gestart in volgorde van langzaamste tijd behaald in eerder nader te bepalen wedstrijdresultaten. g. Bij massastarts roept de starter attentie en dan schiet hij de deelnemers weg. h. Wanneer een rijder(ster) na 2 oproepen met een minuut tussentijd niet aan de start verschijnt volgt uitsluiting van dat onderdeel. i. Een start kan door de starter ongeldig worden verklaard: a. wanneer een van de rijders te vroeg of onreglementair start of een andere rijder bewust dan wel onbewust hindert bij of vlak na de start b. wanneer een deelnemer een mechanisch defect heeft bij een wedstrijd op tijd of iets anders waar hij niets aan kan doen. c. Wanneer de finishfoto, AMB/systeem of video niet werkt. d. Wanneer er bij een massastart binnen 130 meter vanaf de startlijn meer dan één deelnemer ten val komen, kan er een herstart plaatsvinden. Dit wordt aangegeven met een (fluit)signaal door de starter. Deze afstand moet duidelijk aangegeven zijn en zichtbaar voor de jury. j. Bij een ongeldige start roept de starter alle rijders terug achter de startlijn. De rijders nemen hun positie weer in en de start wordt herhaald. Degene die te vroeg start krijgt een valse start. k. Na 3 valse starts van dezelfde rijder volgt diskwalificatie. l. Eerder gemaakte valse starts worden niet meegenomen naar het vervolg van het evenement. m. De hoofdscheidsrechter kan een starter overrulen, wanneer de hoofdscheidsrechter van mening is dat er sprake is van een ongeldige start, terwijl de starter een geldige start geeft. 20

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing Artikel 303 A. Nederlandse Kampioenschappen Afstanden B. Open

Nadere informatie

Skeeler info. Informatieavond in samenwerking met Ben de Bruin Schaats en Skeelersport. 2 april 2014

Skeeler info. Informatieavond in samenwerking met Ben de Bruin Schaats en Skeelersport. 2 april 2014 Skeeler info Informatieavond in samenwerking met Ben de Bruin Schaats en Skeelersport 2 april 2014 Materiaal - kleding Deugelijke en fatsoenlijke kleding- voorkeur DKIJV skeelerpak keurmerk (EN-1078),

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT Artikel 201 Algemeen Artikel 202 De baan Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK Artikel 204 Functionarissen Artikel 205 Gewestelijke kampioenschappen

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2017/2018

KNSB Cup seizoen 2017/2018 KNSB Cup seizoen 2017/2018 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2016/2017

KNSB Cup seizoen 2016/2017 KNSB Cup seizoen 2016/2017 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen Korte Handleiding & Regelgeving voor verenigingen of organisaties die een marathonwedstrijd op natuurijs willen organiseren Versie 4.0 oktober 2015 CONTACT Natuurijscoördinatoren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Specifieke Bepalingen Inline-skaten

Specifieke Bepalingen Inline-skaten Specifieke Bepalingen Inline-skaten 2014 Specifieke bepalingen Inline-skaten 2014 vastgesteld in Ledenraad 21 december 2013 1 INHOUD Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Inline-skaten... 3 Artikel

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+.

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+. Reglement KNWU BMX TopCompetitie 5 te Erp op 4 en 5 oktober 2014 Dit reglement vervangt het BMX TopCompetitie 2014 v1.4 20140120 voor deze wedstrijd. Alle competitie regels voor het eindklassement zijn

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen Informatie Marathon Regio Oost, seizoen 2015-2016 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2015-2016 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De competitie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016. KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016. KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016 KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO REGLEMENT Benelux Cup 2017 Mountainbike XCO Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie 2016 09 09 Verantwoording Artikel 1 Krachtens het in artikel 14 van de statuten van KBO-PCOB bepaalde is er ter uitvoering en goed functioneren van de statuten van de

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Inhoud: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Algemeen Competitie opzet Competitiewedstrijden Deelname eisen Startgemeenschappen Teamsamenstelling

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Competitiebepalingen KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN 1. De KNHS-BMC Centaur Cup heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Errata specifieke bepalingen Inline-skaten 2016

Errata specifieke bepalingen Inline-skaten 2016 Errata specifieke bepalingen Inline-skaten 2016 Hierbij de lijst van wijzigingen in de specifieke bepalingen. Art. 19 Opleidingen en diplomering (833) 4. Minimum voorwaarden voor de verschillende functies:

Nadere informatie

Free-wheel Inline Cup Oost 2015

Free-wheel Inline Cup Oost 2015 Organisatiecomité Free-wheel Inline Cup Oost 2015 Informatiebulletin voor de Free-wheel Inline Cup Oost 2015 De organisatie van de Free-wheel Inline Cup Oost is: Skeelervereniging Staphorst Nadere informatie

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Competitie Fietscross (BMX)

Competitie Fietscross (BMX) Reglement Redline Topcompetitie 2009 Competitie Fietscross (BMX) Junior Men, Elite Men en Vrouwen 17+ Genoemde categorieën rijden op zaterdag een Time Trial. De gereden tijden zijn bepalend voor de volgorde

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015 Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof Seizoen 2014-2015 Wat leuk dat je gaat meedoen aan wedstrijden op De Uithof, de 400 meter baan in Den Haag. Met onderstaande informatie kun je je goed voorbereiden

Nadere informatie

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES GESCHIEDENIS VERSIES PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren (pupillen Vikingrace) circuit seizoen 2017-2018. 24-09-2017 Oorspronkelijke versie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD Inhoudsopgave Artikel 1 : Algemene bepalingen Artikel 2 : Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3 : Categorieën van leden Artikel 4 : Categorieën

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017 Het wedstrijdreglement voor de interclub wedstrijden in 2017 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT FIETSCROSS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Competitiebepalingen KNHS Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2017/2018

Competitiebepalingen KNHS Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2017/2018 1. ALGEMEEN 1. De KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS - Witte Van Moort

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5.

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5. REGLEMENT KNWU BMX Topcompetitie 2014 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave, is van toepassing op de Topcompetitie,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Algemeen reglement. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen blz. 3 Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap blz. 3 Artikel

Nadere informatie

2016- BMX Noord - Oost Competitie Pagina 1 van 6

2016- BMX Noord - Oost Competitie Pagina 1 van 6 Het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost Competitie in 2016 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement BMX van de KNWU: Titel

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Reglement op de Commissies

Reglement op de Commissies Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...1 HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES...2 1 Financiële Commissie...2 2 Commissie van Beroep...3 HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES...4 1 Commissie Jury & Reglementen...4 2 Commissie

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014

Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014 Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014 Algemeen De Zeeuwse ATB-competitie is een samenwerkingsverband, tussen het district Zuid-West Nederland van Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en Trimbelangen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders.

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders. REGLEMENT OUDERRAAD BC Broekhin Roermond Ouderraad BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. Ouderraad: de geledingenraad

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten.

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten. TOPCOMPETITIE FIETSCROSS (BMX) Reglement Redline Top Competitie 2012 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement Fietscross (WRF) 2012, is van toepassing

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Het bestuur van de KNHS stelt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Kortebaanschaatswedstrijden

Kortebaanschaatswedstrijden Gewest Friesland Kortebaanschaatswedstrijden Afmetingen ijsbaan: Lengte: 250 meter Breedte: 100 meter Deze is geschikt voor lange- en kortebaan wedstrijden. Wat is er nodig: Voldoende ijsdikte Kleedgelegenheid

Nadere informatie