Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: A. de Jong, L. van Minderhout Strategisch Informatiebeleidsplan Overzicht investeringen ICT 2. Rapport EGEM Voorstel: Vaststelling Strategisch Informatiebeleidsplan ; Opdracht geven aan B en W tot uitwerking van implemantatieplan. Aanleiding In 2001 is het Informatiebeleidsplan 2000 door uw raad vastgesteld, welke geactualiseerd dient te worden. Daarnaast verdient het bedrijfsconcept, samengevat in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie", uitgewerkt te worden. Daarin is beschreven hoe de gemeente Drimmelen wenst te functioneren, hoe zij georganiseerd wil zijn en welke instrumenten de gemeente wil inzetten om dit te bewerkstelligen. Dit in het kader van de nieuwe huisvesting van de organisatie. Voorts wordt door hogere overheid via wetgeving - aangedrongen op electronische dienstverlening. Doelstelling/Argumenten ICT is een hulpmiddelen om de organisatie efficiënt en doelmatig te kunnen laten functioneren ten behoeve van de burger. Electronische dienstverlening moet onder andere voor de burger mogelijk gemaakt worden.ict zal een belangrijke bijdrage kunnnen leveren bij onder meer: - het verbeteren van de communicatie tussen bestuur en burger - het vergroten van draagvlak en mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming - verbeteren van de dienstverlening

2 Uitvoering Bijgaand informatieplan is een strategisch plan. Het college van burgemeester en wethouders zal op basis hiervan een uitwerkingsplan voor het operationele, uitvoerende niveau moeten vaststellen inclusief de prioriteitsstelling van de diverse projecten. Dit uitwerkingsplan zal zeer nauw afgestemd worden met de nieuwe huisvesting en met het project kwaliteitsslag Drimmelen. Met betrekking tot de uitwerking en voortgang van het informatieplan zal verantwoording geschieden middels de maraps en jaarrekening. Benodigdheden Middelen De benodigde middelen, voor ict-componenten, zijn reeds in de begroting 2005, inclusief het bijbehoren meerjaren investeringsprogramma, opgenomen; deze ligt ter inzage. Advies commissie Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris P.H.M. Jacobs - Aarts Wnd. Burgemeester 2

3 Strategisch Informatiebeleidsplan Gemeente Drimmelen Versie : 1.3 Datum : Samengesteld door : A. de Jong, L. van Minderhout

4 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 2 Inhoudsopgave 1 AANLEIDING STAND VAN ZAKEN De rol van informatievoorziening DE EGEM QUICK-SCAN Organisatieontwikkeling Huidig niveau Gewenst niveau Resultaten EGEM quick-scan; Informatievoorziening HET INFORMATIEBELEID VAN DE GEMEENTE DRIMMELEN Inleiding Informatiebeleid, een afgeleide van het organisatiebeleid Doelstellingen De aandachtsgebieden van het informatiebeleid Speerpunten OVERZICHT PROJECTEN TOT SLOT... 14

5 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 3 1 AANLEIDING In 2001 is het Informatiebeleidsplan 2000 door de Raad vastgesteld. De visie die in dit plan is beschreven is voor een belangrijk deel nog actueel. De koers/visie die de gemeente Drimmelen heeft uitgezet en beschreven in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie" is bepalend voor de inrichting van de informatie-voorziening. Daarvoor is een afstemming nodig met de doelstellingen van de organisatie. Vanuit die invalshoek is er voor de gemeente Drimmelen aanleiding om het informatiebeleid en hiermee ook de inrichting van de informatievoorziening te herformuleren. De samenleving verandert in een informatiesamenleving. Kenmerken daarvan zijn een toenemende complexiteit, snelheid en intensiteit van verandering. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op het functioneren van lokale overheden en vraagt om een strategische visie. Op basis van een visie zijn keuzes voor specifieke oplossingen beter te motiveren. Misschien nog wel belangrijker is, dat het proces van visievorming aan alle betrokkenen duidelijk maakt dat informatievoorziening een integraal onderdeel is van de gemeentelijke strategie en bedrijfsvoering. Investeren in informatievoorziening is investeren in de toekomst van de gemeente. Er komt in korte tijd heel wat op gemeenten af: de Nieuwe Authenticatie Voorziening, Overheids Transactie Portaal, stroomlijning en verplicht gebruik van basisregistraties, standaards voor berichtuitwisseling, PKI, enik, Modernisering GBA, Wet KPD (Puberr), Europeees beleid, Transparantie Overheidsinformatie enz. enz. De belangrijkste ontwikkeling is het actieprogramma De andere overheid, waarin 4 actielijnen worden onderkend: 1. De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; 2. De overheid gaat minder en anders regelen; 3. De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; 4. De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen. Binnen deze actielijnen zijn doelstellingen geformuleerd, waarbij ook de gemeenten zijn betrokken. Het programma "De Andere Overheid" kan niet worden losgezien van de Kabinetsplannen met betrekking tot overheids-ict, zoals die bij de Tweede Kamer zijn neergelegd in onder meer de nota "Op weg naar de elektronische overheid" en de Rijksbrede ICT-agenda. Dat plaatst ons voor de vraag, hoe dit alles geïmplementeerd moet worden. Implementatie van de Kabinetsplannen is noodzakelijk en randvoorwaardelijk voor innovatie met betrekking tot dienstverlening, handhaving en transparantie. Kleinere gemeenten, zoals ook Drimmelen, redden het niet op eigen kracht: samenwerking wordt noodzakelijk. Gemeent Drimmelen heeft zich aangesloten bij MIBRI. Dit is een samenwerkingsverband van, vooralsnog 13 Brabantse gemeenten, op het gebied van ICT

6 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 4 2 STAND VAN ZAKEN Bij de herformulering van het strategisch beleid voor onze gemeente bestond de behoefte aan inzicht in de stand van zaken van de informatievoorziening binnen onze gemeente. In november 2004 is een quick-scan uitgevoerd om dit inzicht te kunnen bieden. Dit instrument is door EGEM specifiek toegesneden op onze gemeentelijke organisatie. Doel van de quick-scan is de gemeente inzicht te bieden in de stand van zaken over de informatievoorziening en daarop verbeterpunten te benoemen, waardoor de gemeente in staat is in te spelen op ontwikkelingen die op hen afkomt. Het niveau van de informatievoorziening is in kaart gebracht en er is bekeken in hoeverre de informatievoorziening in lijn is met gewenste ontwikkelelingen op het gebied van de elektronische overheid. Voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de informatievoorziening heeft EGEM een eigen Quick Scan instrument ontwikkeld. De EGEM Quick Scan is gebaseerd op (het public domain instrument) de De grondslag van deze scan vormt het INKmanagementmodel. Ook hier worden de 5 INK-fasen onderscheiden. In de EGEM Quick Scan staat informatievoorziening centraal. De verkorte INK-scan geeft een grove indicatie waar een gemeente zich qua organisatieontwikkeling bevindt. Voor een meer gedetailleerd inzicht moet een gemeente een INK-traject doorlopen. 2.1 De rol van informatievoorziening Informatie stroomt op verschillende wijzen door een organisatie. Informatievoorziening vindt plaats door mensen of door (semi-)geautomatiseerde systemen. De rol van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in informatie-voorziening wordt steeds groter en belangrijker. Startpunt voor het besturen van de informatievoorziening zijn de bestuurlijke doelen van de organisatie. Deze op de bestuurlijke visie en strategie gebaseerde sturing van de informatievoorziening vindt zijn beslag in informatiestrategie en beleid. Vanuit de informatiestrategie en het informatiebeleid wordt de basis gelegd voor de inrichting van de informatievoorziening. Naast informatiestrategie en beleid onderscheiden we de volgende lagen in de informatievoorziening: De rol van leiderschap, medewerkers en I-professionals bij informatievoorziening; Management van middelen ten behoeve van informatievoorziening (functionaliteit, gegevens en infrastructuur); Management van informatieprocessen. Management van medewerkers Medewerkers B eleid& strategie Strategie en inform atiebeleid Management van inform atieprocessen Klanten en leveranciers Bestuur en financiers Management van middelen: -infrastructuur -gegevens & informatie -functionaliteit Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT Verbeteren en vernieuwen figuur 1: Kwaliteitsmodel EGEM t.b.v. ICT

7 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 5 3 DE EGEM QUICK-SCAN Analoog aan de vijf fasen, die worden onderkend, in de positiebepaling, zijn vijf ontwikkelingsfasen in de informatievoorziening te onderkennen. Fase 1: Kwaliteit op de werkplek De informatievoorziening is gebaseerd op persoonlijk initiatief. Informatie wordt gebruikt als daar vanuit het vakmanschap aanleiding voor is. Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van ICT. Fase 2: Beheersing van de primaire processen De informatievoorziening is gericht op het optimaliseren en verbeteren van de primaire processen. ICT is dan ook gefocust op de uitvoering en de besturing van de primaire processen. Fase 3: Organisatie als samenhangend geheel De informatievoorziening wordt door de organisatie bewust ingezet voor niet alleen ter ondersteuning van de primaire processen maar tevens in samenhang met de bedrijfsvoerings- en managementprocessen. ICT is een hulpmiddel om de processen met elkaar te verbinden en integraal te sturen. Fase 4: Samenwerking in de keten De informatievoorziening verbindt de productieprocessen door de keten heen en ondersteunt de afstemming van organisatorische sturing. Fase 5: Transformatievermogen De informatievoorziening geeft ook ondersteuning aan mogelijke transformaties. Er wordt structureel informatie verzameld op grond waarvan mogelijke transformaties worden verkend en de bijbehorende scenario s kunnen worden doorgerekend. 3.1 Organisatieontwikkeling In onderstaand figuur wordt aan de hand van de scores van de deelnemers een beeld gegeven van de huidige positie van de gemeente Drimmelen in het kwaliteitsmodel (fig.1) Huidig niveau De gemeente Drimmelen is op hoofdlijnen te karakteriseren als een fase I organisatie. De gemeente Drimmelen loopt op het terrein van leiderschap iets voor op de andere fasen. Dit is begrijpelijk aangezien het hogere management van de organisatie de lijnen voor de toekomstontwikkeling moet uitzetten en de organisatie moet meenemen in de ontwikkelingen. Strategie & beleid van de gemeente is gefocust op het zo goed mogelijk inrichten en uitvoeren van de primaire processen. Hiervoor is het noodzakelijk om de dienstverleningsprocessen van de gemeente in kaart te brengen en te borgen. Fase I Kwaliteit op de werkplek Fase II Beheersing van de primaire processen Fase III Organisatie als samenhangend geheel Fase IV Samenwerking in de keten Fase V Transformatievermogen Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid en Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen niet beschreven beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen ad hoc ingezet los zand planmatig meerjaren figuur 2: huidig ontwikkelingsniveau

8 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Gewenst niveau Het streven van het landelijk beleid van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing is gemeenten te stimuleren zich te ontwikkelen naar een fase III organisatie: klantgericht vanuit een gemeentebrede strategie en beleid, primaire processen en bedrijfsvoeringsprocessen in samenhang georganiseerd, relevante verbindingen met de omgeving, medewerkers die zelfstandig kunnen opereren, en een gemeentebrede planning en controlcyclus ten behoeve van de middelenfuncties zoals financiën, ICT en kennismanagement. Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces gemeentebreed keten Processen niet beschreven beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen Middelen uitvoerder ad hoc ingezet meedenker planmatig sector figuur 3: gewenste ontwikkelingsniveau zelfsturend planmatig gemeentebreed extern samenwerk planmatig keten Om tot dit niveau van dienstverlening te komen zullen de sectoren en afdelingen binnen de gemeente Drimmelen moeten gaan samenwerken. Werkprocessen dienen transparant en in samenhang te worden beschreven. 3.2 Resultaten EGEM quick-scan; Informatievoorziening De resultaten van de EGEM Quick Scan, op het terrein van informatievoorziening, geven een beeld van de gemeente Drimmelen als vooral een fase I organisatie. Alleen Functionaliteit en Infrastructuur bevinden zich in fase II. Voor nadere toelichting van onderstaand schema wordt verwezen naar bijlage 3 de verslagrapportage EGEM. 1a. Leidinggevenden 1b. Medewerkers 1c. I-professionals 2. Strategie en I-beleid 3. Beheerprocessen 4a. Functionaliteit 4b. Gegevens 4c. Infrastructuur Fase I Kwaliteit op de werkplek Fase II Beheersing primaire processen Fase III Organisatie als samenhangend geheel Fase IV Samenwerking in de keten Technisch Automatiseren Integraal issue prim. processen management Ketenfocus ICT als ICT t.b.v. ICT t.b.v. ICT t.b.v. hulpmiddel optimaliseren verbinding bruggenbouwen Technische Taal van de Partners van focus organisatie de organisatie Ketenorientatie Ontbreekt Primaire processen Integraal beleid Ketenfocus Technisch Tactisch Strategisch Beheer in de beheer beheer keten Spaghetti Funct. arch. Funct. arch. Funct. arch. prim.processen integraal mng. in de keten Werkplek/ Primair 1-malig invoer Auth.registraties afdeling proces x-malig gebruik in de ketens Werkplek Primair Integrale Infrastructurele focus proces organisatie organisatie figuur 4: resultaten EGEM quick-scan; informatievoorziening Fase V Transformatievermogen Op het terrein van organisatieontwikkeling is de gemeente Drimmelen te typeren als een fase I organisatie: een taakgerichte organisatie. Om procesmatig te kunnen opereren zijn heldere en eenduidige beschrijvingen van de primaire processen nodig. Deze beschrijvingen zijn nog niet aanwezig.

9 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 7 De ontwikkeling van de informatievoorziening is vooralsnog in evenwicht met de organisatieontwikkeling. Ook op het gebied van informatievoorziening is de gemeente Drimmelen over het algemeen een fase I organisatie. Het kader, neergelegd in informatiestrategie en beleid, ontbreekt. Men heeft wel de plannen, maar tot uitvoer komen projecten nauwelijks. Op het terrein van gegevens is, buiten wettelijke verplichtingen, weinig tot niks geregeld en is een grote slag te maken. Drimmelen heeft een grote uitdaging voor zich om, op basis van het programma Andere Overheid, aan te sluiten bij de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Dit veronderstelt dat de gemeente zich de komende jaren ontwikkelt tot een fase III-IV organisatie. De gemeente Drimmelen zal zich verder moeten ontwikkelen om enerzijds bij de tijd blijven en om de aansluiting met de andere overheid te houden. Binnen de periode van dit strategisch beleidsplan is het realistisch en haalbaar om een organisatieontwikkeling door te maken naar einde fase II beging fase III van het kwaliteitsmodel Een ontwikkeling per fase duurt ongeveer vier jaar. Een belangrijke stap hiertoe is om de onderlinge samenhang tussen werkprocessen en daarmee organisatie-onderdelen te bewerkstelligen door ondermeer éénduidige procesbeschrijvingen. Een groot punt van zorg is de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende organisatieonderdelen is niet of nauwelijks gestructureerd of geformaliseerd. Dit past bij het ontbreken van de procesbeschrijvingen en kan gaan zorgen voor hoge administratieve lasten met als gevolg ineffectiviteit en inefficiëntie. De gemeente Drimmelen heeft geen eigen architectuur al is dat wel een wens voor in de toekomst. Tot nu toe is de de industriestandaard van Pink Roccade als architectuur en leidraad toegepast. Bij de vervanging van systemen is het een randvoorwaarde en eis dat deze communiceren met de overige systemen. Het gebruik van de koppelmogelijkheden van systemen is een noodzakelijk streven voor de toekomst. Drimmelen realiseert zich dat ze niet in staat is alle ontwikkelingen alleen door te maken. Daarom is er bewust gekozen om samenwerking te zoeken met andere gemeenten in het MIBRI-verband.

10 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 8 4 HET INFORMATIEBELEID VAN DE GEMEENTE DRIMMELEN 4.1 Inleiding Voor het adequaat en vooral ook toekomstgericht inrichten van de organisatie is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. Ook de automatisering behoort goed te zijn geregeld. Daarom is het nodig de situatie van de informatievoorziening en automatisering aan de hand van de snelle ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet te volgen en het beleid hierop bij te stellen. In het Informatieplan 2000 is bij het bepalen van een strategie en ICT-visie reeds rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen w.o. verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis en de mogelijkheid van toepassen van een eventueel innovatief kantoorconcept. In de afgeleide projecten van dit plan was aanvankelijk uitgegaan van een optimale situatie waarbij het ambitieniveau hoog was en welke gebaseerd was op een kwaliteitsimpuls op het gebied van Informatie-, en communicatietechnologie (ICT). Een deel hiervan is gerealiseerd of in uitvoering. De aandacht is de laatste jaren vooral uitgegaan naar het creëren van technologische voorzieningen. De keuze voor bepaalde oplossingen werd sterk beïnvloed door het aanbod van technologie in de markt. Met de introductie van planning en control komt de nadruk steeds meer te liggen op de informatie, die nodig is voor het besturen en beheersen van de organisatie. Ook in de samenleving zijn technologische toepassingen steeds meer geïntegreerd. De eisen die burgers en bedrijven stellen aan de dienstverlening en communicatie met de gemeente veranderen. De gemeente wil hierop inspelen. Dat vereist een omslag, waarbij het denken vanuit technologische voorzieningen wordt omgezet in denken vanuit informatiebehoefte. De koers/visie die de gemeente Drimmelen heeft uitgezet en beschreven in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie" is bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening. Daarvoor is een afstemming nodig met de doelstellingen van de organisatie. Vanuit die invalshoek is er voor de gemeente Drimmelen aanleiding om het informatiebeleid en hiermee ook de inrichting van de informatievoorziening te herformuleren. Met het oog op de toekomst is een aantal aandachtsgebieden te onderscheiden dat de komende jaren centraal zal staan bij de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening van de Gemeente Drimmelen: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling Dienstverlening zowel intern als extern gericht Samenwerking ICT wordt binnen de gemeente daarom niet alleen gezien als ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar mede door de groei naar een vraaggerichte organisatie en de nieuwbouw van het gemeentehuis is men zich bij de gemeente Drimmelen bewust van de bredere rol van ICT. Zo ziet men een direct verband tussen de afstemming van de dienstverlening in de frontoffice en de werkprocessen in de backoffice. Ook overziet men de consequenties van de nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige informatievoorziening en infrastructuur. De uitdaging ligt dan ook om deze aandachtsgebieden en doelstellingen zo optimaal mogelijk in de praktijk tot uitvoer te brengen en het niet te laten verzanden in alleen plannen.

11 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Informatiebeleid, een afgeleide van het organisatiebeleid Het informatiebeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid. De gemeentelijke visie hieromtrent wordt neergelegd in het bedrijfsconcept. figuur 5 : Gezichtspunten van onze organisatie Genoemde algemene termen zijn onvoldoende expliciet om concrete informatiebehoefte uit af te leiden. Wel zijn er ontwikkelingen gaande, die aangrijpingspunten vormen voor het informatiebeleid. Het betreft: Frontoffice-ontwikkelingen. Hierbij staat de publiekservice centraal. De één loket functie, zowel fysiek als virtueel. Kanteling van de organisatie. Er is sprake van een slagvaardige, vraaggestuurde organisatie. Dit vraagt om herinrichting van de werkprocessen in de backoffice, die afgestemd moet zijn op dienstverlening en service in de frontoffice. (Ver)Nieuwbouw gemeentehuis Tezamen met de bouwplannen voor een nieuw gemeentehuis wordt een vernieuwd kantoorconcept geïntroduceerd. Invoering hiervan heeft vergaande consequenties voor de ICT, zowel op gebied van infrastructuur als voor informatievoorziening. Politiek en bestuur. Een interactief opererend bestuur communiceert intensief met de burgers via allerlei kanalen en media. Hiermee worden de verschillende doelgroepen voorzien van informatie. Maatschappij. De gemeente hanteert op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en zekerheid een kern(wijk)gerichte aanpak. Ook dit vormt een aandachtsgebied voor de ontwikkeling van informatiebeleid.

12 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Doelstellingen De doelstellingen van de gemeente en de kansen voor innovatie vormen de basis voor het ICT beleid. Zo'n kans om vernieuwingen door te voeren dient zich aan, in het kader van (ver)nieuwbouw gemeenthuis, op het moment dat gekozen wordt voor een nieuwe kantoorconcept en zal zich dan kunnen richten op de ingebruikname van het vernieuwde kantoorgebouw. Voor de nieuwe huisvesting kan ICT een bijdrage leveren aan de lerende en klantgerichte organisatie. Opvoeren van de digitaliseringsgraad in de organisatie en de daadwerkelijke invoering van de frontoffice (als klantfilosofie) in de publiekshal zal de relatie met de burger verbeteren. Informatievoorziening is met andere instrumenten als geld, personeel en organisatiestructuur een middel dat ingezet kan worden om gemeentelijke doelstellingen te halen. In het verleden was informatiebeleid sterk gericht op de interne gang van zaken. (kantoorautomatisering, , tekstverwerking en de automatisering van de grote administraties zoals burgerzaken, belastingen/financiën). In het gepresenteerde bedrijfsconcept wordt aangegeven dat de organisatie gebruik maakt van richtlijnen, procedures, schema's en formulieren om er voor te zorgen dat de wirwar van noodzakelijkheden op een goede manier verloopt. Dit betekent dat aandacht gericht moet zijn op de aansturing en beheersing van de activiteiten. De complete denkwijze over de sturing moet gebaseerd zijn op productgericht en bedrijfsmatig werken voor de gehele organisatie. Dit vergt een andere omgang met de informatievoorziening in de organisatie en richting bestuur. De nadruk ligt op het besturen en beheersen van de werkprocessen. De ontwikkeling hiervan wordt in nauwe samenspraak met het kwaliteitsplan Drimmelen (KSD-project) uitgevoerd. Een groot deel van de huidige geautomatiseerde systemen biedt voor dit soort informatie onvoldoende functionaliteit, of is daar niet op ingericht. Door de ontwikkeling naar een fronten backoffice wordt de verwevenheid van werkprocessen groter. Bij de totstandkoming van een product of dienst zijn veelal meerdere afdelingen betrokken. Dit stelt extra eisen aan de inrichting van de informatievoorziening, met de nadruk op integratie. De introductie van een frontoffice vormt de grootste uitdaging voor de informatievoorziening, omdat het accent naar buiten wordt gelegd. De organisatie van de dienstverlening wordt niet alleen klantgericht en geïntegreerd opgezet, maar ook vraaggedreven. Tijd, afstand, en locatie worden steeds minder beperkende factoren. Niet de organisatie bepaalt wat de klant aan informatie wordt aangeboden maar het initiatief komt meer bij de klant te liggen (zowel de interne- als de externe klant). De klant bepaalt autonoom welke informatie hij/zij wil afnemen. Vanuit dat vertrekpunt kunnen we de volgende aanvullende doelstellingen voor het informatiebeleid formuleren: Het faciliteren van communicatie en interactie tussen burger en bestuur; Vergroten van het draagvlak en mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming; Vergroten van de toegankelijkheid van informatie voor burgers, bestuur en ambtelijk apparaat; Verbeteren van de dienstverlening; Verbeteren van de informatievoorziening gericht op planning en control Adequate bundeling van de informatievoorziening (integratie) om werkprocessen sneller en doelmatiger te laten verlopen; Optimaal waarborgen van continuïteit en veiligheid van de informatievoorziening; De concrete (SMART) uitwerking van deze doelstellingen vindt plaats in het operationele ICT-plan dat door B&W verder uitgewerkt en vastgesteld zal worden op basis van dit strategisch plan met zijn randvoorwaarden. De definiëring en prioriteitsstelling van de doelen vindt plaats in samenhang met het KSD-project.

13 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina De aandachtsgebieden van het informatiebeleid In de inleiding is reeds vermeld dat bij elke nieuwe ontwikkeling of project op het gebied van ICT er speciale aandacht zal zijn voor een drietal aandachtsgebieden. Er zal steeds getoetst worden of betrokken ontwikkeling past binnen de criteria van de drie genoemde aandachtsgebieden: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling; Dienstverlening zowel intern als extern gericht; Samenwerking; Het gebruik van ICT voorzieningen grijpt steeds verder in op het bedrijfsproces van de gemeente. Vele taken zijn, met de huidige personele bezetting, niet meer uitvoerbaar zonder de inzet van geautomatiseerde, onderling gekoppelde, systemen. Deze samensmelting van ICT voorzieningen met de bedrijfsprocessen vereist speciale aandacht van het management (samenhangend). De sterke wisselwerking tussen aanpassingen van werkprocessen en aanpassingen in het ondersteunende ICT instrumentarium, betekent dat veranderingsprocessen op dit terrein parallel moeten lopen om een succesvolle werking tot stand te brengen (evenwichtig). ICT-ontwikkelingen beïnvloeden op vrijwel alle terreinen het bestuurlijk en ambtelijk denken. Het is van belang nieuwe richtingen te formuleren voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen op het gebied van informatiehuishouding. Het gaat primair om verbetering en innovatie van de gemeentelijke kerntaken (de processen, de dienstverlening aan de klant, de burger, het bedrijfsleven en de samenleving). ICT kent een snelle technologische ontwikkeling welke ook maatschappelijk zijn weerslag heeft. Met de opkomst van internet zijn nieuwe communicatiekanalen ontstaan, waarmee andere vormen van informatiedistributie en dienstverlening mogelijk worden. Burgers en bedrijfsleven verwachten van een moderne overheid dat zij qua service- en dienstverlening bij blijft in deze ontwikkelingen. Een ICT beleidsvisie is daarom tevens een visie op het ICT instrumentarium welke noodzakelijk is om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. De informatie die verstrekt wordt, moet kloppen en volledig zijn, afspraken moeten worden nagekomen en medewerkers die de burgers te woord staan zullen hun eigen organisatie goed moeten kennen, en goed kunnen uitleggen. Ook hier is van essentieel belang dat bij de ontwikkeling van de benodigde instrumenten evenwichtig en samenhangend worden ontwikkeld. De samenhang tussen organisatie, huisvesting, ICT en werkproces moet maximale inhoud krijgen. In operationele zin komt er een moment dat de kosten van ICT voor een individuele gemeente niet meer op te hoesten zijn en dat daardoor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in gevaar komt. Vanuit de maatschappij zal ook van de gemeente verwacht worden om 7 dagen per week en 24 uur per dag diensten te verlenen. ICT is verweven met onze primaire bedrijfsprocessen, de afhankelijkheidrelatie is zeer groot; met andere woorden valt de ICT weg dan stopt de primaire bedrijfsvoering. Zoals gezegd neemt de complexiteit en de omvang van systemen toe. Door samenwerking tussen gemeenten onderling kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en bestaat de mogelijkheid tot specialisatie. Door bundeling van mens en machines wordt de uitval beperkt en kunnen risico s worden beheerst. Samenwerking op gebied van ICT heeft een hefboomeffect op andere terreinen.

14 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Speerpunten Het belangrijkste speerpunt voor de gemeente Drimmelen, ten behoeve van ontwikkeling naar een fase II en vervolgens fase III organisatie, is het ontwikkelen van samenhang tussen de organisatie en het gemeentebrede informatievoorziening, in de vorm van informatiestrategie en -beleid. Hierbij is het noodzakelijk verbinding aan te brengen met interne beleidsstukken zoals het collegeprogramma, de visie en de missie van de gemeente Drimmelen maar ook het Programma Andere Overheid. Communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden op het terrein van informatievoorziening is hierbij essentieel. Voor een verbeterslag in de informatievoorziening is het van cruciaal belang dat de rol en positie van informatievoorziening duidelijk wordt vastgesteld en naar de medewerkers van de organisatie wordt gecommuniceerd. Dit stelt eisen aan de I-profesionals maar ook en vooral aan de leidinggevenden en bestuurlijk verantwoordelijken. Niet alleen in woorden of procedures maar ook in daden. Om zich te ontwikkelen naar fase 2 worden de belangrijkste speerpunten benoemd: Procesbeschrijvingen, herontwerp van processen en het bewaken van processen De dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen zijn op dit moment niet of onvoldoende vastgelegd. De basis van het informatiebeleid ligt in het herontwerp van processen, zodat niet de huidige situatie wordt geautomatiseerd maar de situatie van optimale klantgerichtheid en efficiency. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vastgestelde eis van 65% van de dienstverlening via internet in Daarnaast speelt het issue dat de regie over de dienstverlening steeds meer bij burger en bedrijven komt te liggen en het streven naar verlaging van de administratieve lastendruk. Tel hier nog bij op dat steeds meer processen afdelings- en zelfs gemeenteoverstijgend zijn. Dat betekent dus dat verschillende afdelingen maar ook andere publieke en private partijen betrokken zijn bij het herontwerpen van processen. De noodzaak tot samenwerking tussen diverse afdelingen/sectoren maakt het eenduidig en helder vastleggen (coördinatie) nog belangrijker. Invullen van de informatiearchitectuur Een functionele architectuur ontbreekt nog. Momenteel is die er alleen door de keuze voor voornamelijk één leverancier, maar een eigen functionele architectuur moet onderdeel gaan vormen van het informatiebeleidsplan. Zeker als samenwerking met andere gemeenten en overheidsorganisaties onderdeel wordt van informatiestrategie en beleid. Gegevensbeheer m.b.t. authentieke basisregistraties Aan het gegevensbeleid moet nog volop vorm en inhoud worden gegeven. Goed gegevensmanagement draagt bij aan de effectiviteit als de efficiency van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wetgeving met betrekking tot eenmalige gegevensvraag en meervoudig gebruik is onderweg. Ook Drimmelen zal in deze ontwikkelingsrichting mee moeten. Hier geldt dat de samenwerking wellicht uitkomst kan bieden om dit complexe en dure traject vlot te trekken. Uit de beschrijvingen van de dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen moet blijken welke gegevens de organisatie van de gemeente Drimmelen nodig heeft. Overige aandachtspunten: Up to date houden van de bestaande automatiseringsgraad; Tijdige vervanging gemeentelijke administraties; Met behulp van ICT faciliteren van werkprocessen en workflow-systemen; Organisatieontwikkeling in het kader van kwaliteitsslag Drimmelen (KSD-project);

15 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 13 5 OVERZICHT PROJECTEN Vanuit eerder geformuleerd beleid en rekening houdend met bovenstaande aandachtsgebieden zijn er inmiddels een aantal onderwerpen in ontwikkeling genomen, of worden op korte termijn opgestart. Nadere uitwerking ven het projectenplan vindt plaats in het operationele beleidsplan ICT Lopende projecten 2005: Vervanging software financieel beleids- en beheerssysteem; Afgeleid hiervan het project: opzet SAP platform, waarop het financieel beleidssysteem Civision Middelen draait; Vervanging software sociale zaken; Vastgoed 2 e fase; Koppeling frontoffice met specifieke applicaties, zoals bouwvergunningen Deze projecten zijn in bewerking en zullen in de loop van 2005 worden afgerond. Daarnaast zijn voor nog een aantal kleinere projecten zoals vervanging diverse hardware, verbetering intranet, testomgeving ICT in bewerking. Voor het beleid 2005 en verder zijn daar nog een aantal onderwerpen aan toegevoegd: Projectmatige aanpak ICT / Organisatie Informatievoorziening; Vervanging systeem heffen, waarderen en innen gemeentelijke belastingen; Gemeentelijke Web-site / Internet / ; Procesbeschrijvingen (In relatie met Kwaliteitsslag Drimmelen, workflow); Basisregistraties (adressen, panden, percelen, bedrijven, de kaart) Raads- en bestuursinformatie; Digitalisering documenten; Document Structuurplan (DSP verplicht); Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (PUBERR); Vergunningen; Front-office / Backoffice / klantvolg c.q. -begeleiding / dienstverlening); Klantbegeleidingssysteem; Helpdesk; Personeelsinformatiesysteem; Alle genoemde onderwerpen worden in projectvorm nader aangepakt en uitgewerkt. De beschikbaar gestelde gelden ICT die voor de komende jaren begroot zijn, zijn toegewezen aan investeringen van hard- en software. (zie begroting ). Op dit moment is er nog geen zicht op organisatorische consequenties van de verschillende ontwikkelingen. Daar zijn ook vooralsnog geen middelen voor vrijgemaakt. ICT is en blijft een faciliterend hulpmiddel voor de organisatie en de werkprocessen. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen. Ook vanuit de lijn opgepakt en getrokken zullen worden. De ICT-professionals en ICT hulpmiddelen zijn hieraan ondersteunend

16 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 14 6 TOT SLOT Reagerend op de bestuurlijke vraag naar inzicht en overzicht, geeft deze ICT-nota een Drimmelens beeld van relevante ontwikkelingen op het boeiende maar complexe terrein van de Informatie- en communicatietechnologie. Technologie die onmisbaar is voor de continuïteit van de Drimmelense dienstverlening. Momenteel wordt slechts in beperkte mate voorzien in introductie van nieuwe toepassingen. Als hoofdlijn voor de jaren wordt uitgegaan van de vervanging van bestaande applicaties, maar vooral van het verbeteren van de kwaliteit en het beheer van gegevens. Nogmaals wordt gewezen op het belang van het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties en afhankelijkheid van verschillende projecten en of ontwikkelingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de organisatorische en ICT consequenties bij met maken van een keuze voor een bepaald kantoorconcept in het project (ver)nieuwbouw. Voor de organisatie is deze visie koersbepalend. In de meerjarenplanning en raming is in beeld gebracht de vervanging van software welke momenteel op het AS-400 systeem draait en welke absoluut vervangen moeten worden omdat het primaire administraties betreft en de ondersteuning volgens contract voor de eerste applicatie per ophoudt. Concreet gaat het over de vervanging van het financiële pakket en de software van sociale dienst. Beide vervangingen worden projectmatig aangepakt. Voor de vervanging van de financiële software is gekozen voor de nieuwe productlijn van Pink Roccade en dat wil zeggen dat een netwerkomgeving gebaseerd op SAP software moet worden gecreëerd. Vooralsnog is in de meerjarenramingen rekening gehouden met het realiseren van een SAP netwerkomgeving geheel in eigen beheer. Inmiddels is besloten Voor de SAP-netwerkomgeving een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Goirle. De kosten die geraamd zijn voor het inrichten, onderhouden van het SAP-netwerk zijn kaderstellend en moeten dus binnen de ramingen blijven. Als logisch vervolg op de keuze voor de productlijn van Pink Roccade zullen in een later stadium ook de overige AS-400 applicaties moeten worden vervangen. Zo staan de systemen voor heffingen, waarderen, innen (belastingen) en kadaster voor 2006 op de financiële planning. Door samenwerking en verder gezamenlijk gebruik van hardware en beheer zullen bij verder benutten van deze systemen efficiency voordelen ontstaan. Het accent voor de komende jaren ligt niet alleen op het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, maar ICT zal direct worden ingezet voor dienstverlening en communicatie met de samenleving. De Interne informatievoorziening moet ten dienste staan van de externe informatievoorziening.

17 EGEM Quick Scan Gemeente Drimmelen Een verslag van de workshop EGEM December 2004 Ted Dicks Alex de Boer

18 Inhoudsopgave EGEM Quick Scan Algemeen Achtergrond Het Quick Scan-traject De opbouw van de EGEM Quick Scan Toekomst ontwikkelingen E-gemeenten Resultaten EGEM Quick Scan voor gemeente Drimmelen Inleiding Organisatieontwikkeling Informatievoorziening Inleiding Speerpunten Slotoverweging...18 EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 1 van 18

19 1. Algemeen 1.1. Achtergrond De gemeente Drimmelen, gelegen in westelijk Noord-Brabant, bestaat uit 6 kernen namelijk Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg. In deze kernen wonen samen ongeveer inwoners op een oppervlakte van ca ha. Bij de gemeente Drimmelen werken ruim 175 personen die zijn verdeeld over de afdelingen Publiekszaken, Grondgebied, Middelen, Maatschappelijke Aangelegenheden, Werken en Bestuurs- en Management Ondersteuning. De ICT-functie valt onder de afdeling Middelen en de heer Van Meggelen is als wethouder portefeuillehouder ICT. De gemeente is sterk in beweging om van een aanbodgerichte organisatie te veranderen in een vraaggerichte organisatie. In het informatiebeleidsplan heeft de gemeente Drimmelen een zevental doelstellingen geformuleerd, waaronder het verbeteren van de dienstverlening. Er staan daarbij op het gebied van ICT drie aandachtsgebieden centraal, waar nieuwe projecten en ontwikkelingen ook op worden getoetst. Deze aandachtspunten zijn: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling Dienstverlening zowel intern als extern Samenwerking ICT wordt binnen de gemeente daarom niet alleen gezien als ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar mede door de kanteling van de organisatie en de nieuwbouw van het gemeentehuis is men zich bij de gemeente Drimmelen bewust van de bredere rol van ICT. Zo ziet men een direct verband tussen de afstemming van de dienstverlening in de frontoffice en de werkprocessen in de backoffice. Ook overziet men de consequenties van de nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige informatievoorziening en infrastructuur. De uitdaging ligt dan ook om deze aandachtsgebieden en doelstellingen zo optimaal mogelijk in de praktijk tot uitvoer te brengen en het niet te laten verzanden in alleen plannen. In deze rapportage doen wij verslag van de workshop die is gehouden op 17 november Bij deze workshop waren de volgende personen van de gemeente aanwezig: C. Wortel Gemeentesecretaris H. Voigt Coördinator P&O D. Abrahams Systeembeheerder H. Gelevert Afdelingshoofd Grondgebiedzaken C. van Mourik Communicatieadviseur A. de Jong Beleidsmedewerker ICT L. van Minderhout Beleidsmedewerker ICT / FAZA B. van Son Coördinator Belastingen J. van Meggelen Wethouder, portefeuillehouder ICT D. Corten Afdelingshoofd Middelen 1 Bron: Statline CBS, Voorburg/Heerlen EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 2 van 18

20 Tijdens de workshop is de stand van zaken van de informatievoorziening van de gemeente Drimmelen in beeld gebracht. Doel van de workshop was vooral om met elkaar het gesprek te voeren over waar de gemeente Drimmelen nu staat als het gaat om het onderwerp informatievoorziening. Met andere woorden, het verkrijgen van een gemeenschappelijk en gedeeld beeld. Leeswijzer In dit hoofdstuk lichten we het Quick Scan-traject toe, geven we een kijkje in de keuken van toekomstige beleidsontwikkelingen. We beschrijven deze ontwikkeling aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden. Ook lichten we in dit hoofdstuk de afzonderlijke lagen van de Quick Scan toe. In het volgende hoofdstuk doen we verslag van de workshop. De resultaten zullen per afzonderlijke laag worden besproken. In hoofdstuk 3 zijn de speerpunten uiteengezet Het Quick Scan-traject Het Quick Scan-traject voor de gemeente Drimmelen kende drie fasen: Fase 1: Intakegesprek met gemeenten In deze fase is in een intakegesprek de behoefte van uw gemeente geïnventariseerd. Inzicht is verkregen in de achtergronden van de reden van deelname van uw gemeente aan de Quick Scan, de situatie met betrekking tot ontwikkelingen in uw gemeente, de rol van informatievoorziening hierin en de verwachting van uw gemeente omtrent het resultaat van de Quick Scan. Daarnaast hebben de EGEM-adviseurs in dit gesprek inhoudelijk over de informatievoorziening van de gemeente Drimmelen gesproken. Dit om de workshop zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden. Fase 2: Uitvoeren workshop Quick Scan In deze fase van het project is in één dag het huidige niveau van de informatievoorziening binnen de gemeente in kaart gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van de EGEM Quick Scan. De Quick Scan is een instrument, waarmee de huidige situatie van de informatievoorziening van een gemeentelijke organisatie in kaart kan worden gebracht. Tevens biedt het instrument handvatten voor verbetering van de informatievoorziening. Tijdens de workshop zijn aan de hand van het beantwoorden van de vragen uit de scan, de volgende thema s de revue gepasseerd: Informatiestrategie & -beleid; Leiderschap, medewerkers en de rol van de I-professionals; Functionaliteit; Gegevens; Infrastructuur; Management van de informatieprocessen. Tevens is een verkorte positiebepaling op basis van het INK-managementmodel uitgevoerd. Hiermee wordt een beeld gecreëerd van de stand van zaken van de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Hiermee kan de relatie tussen de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van informatievoorziening worden verduidelijkt. EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 3 van 18

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Het Heft in Eigen Handen

Het Heft in Eigen Handen Het Heft in Eigen Handen EINDRAPPORT s-gravenhage, 6 maart 2002 Het Heft in Eigen Handen blz 1 INHOUDSOPGAVE 1. Het moment...2 2. Het advies...4 2.1 Het architectuurmodel...4 2.2 Missie en werkvelden van

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

Shared services binnen WIZ-diensten

Shared services binnen WIZ-diensten Shared services binnen WIZ-diensten Een verkenning van de vormen van shared services binnen de branche van WIZ-diensten, het proces waarlangs deze tot stand komen, alsmede een voorstel voor de inrichting

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 1 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007

Nadere informatie