Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: A. de Jong, L. van Minderhout Strategisch Informatiebeleidsplan Overzicht investeringen ICT 2. Rapport EGEM Voorstel: Vaststelling Strategisch Informatiebeleidsplan ; Opdracht geven aan B en W tot uitwerking van implemantatieplan. Aanleiding In 2001 is het Informatiebeleidsplan 2000 door uw raad vastgesteld, welke geactualiseerd dient te worden. Daarnaast verdient het bedrijfsconcept, samengevat in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie", uitgewerkt te worden. Daarin is beschreven hoe de gemeente Drimmelen wenst te functioneren, hoe zij georganiseerd wil zijn en welke instrumenten de gemeente wil inzetten om dit te bewerkstelligen. Dit in het kader van de nieuwe huisvesting van de organisatie. Voorts wordt door hogere overheid via wetgeving - aangedrongen op electronische dienstverlening. Doelstelling/Argumenten ICT is een hulpmiddelen om de organisatie efficiënt en doelmatig te kunnen laten functioneren ten behoeve van de burger. Electronische dienstverlening moet onder andere voor de burger mogelijk gemaakt worden.ict zal een belangrijke bijdrage kunnnen leveren bij onder meer: - het verbeteren van de communicatie tussen bestuur en burger - het vergroten van draagvlak en mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming - verbeteren van de dienstverlening

2 Uitvoering Bijgaand informatieplan is een strategisch plan. Het college van burgemeester en wethouders zal op basis hiervan een uitwerkingsplan voor het operationele, uitvoerende niveau moeten vaststellen inclusief de prioriteitsstelling van de diverse projecten. Dit uitwerkingsplan zal zeer nauw afgestemd worden met de nieuwe huisvesting en met het project kwaliteitsslag Drimmelen. Met betrekking tot de uitwerking en voortgang van het informatieplan zal verantwoording geschieden middels de maraps en jaarrekening. Benodigdheden Middelen De benodigde middelen, voor ict-componenten, zijn reeds in de begroting 2005, inclusief het bijbehoren meerjaren investeringsprogramma, opgenomen; deze ligt ter inzage. Advies commissie Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris P.H.M. Jacobs - Aarts Wnd. Burgemeester 2

3 Strategisch Informatiebeleidsplan Gemeente Drimmelen Versie : 1.3 Datum : Samengesteld door : A. de Jong, L. van Minderhout

4 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 2 Inhoudsopgave 1 AANLEIDING STAND VAN ZAKEN De rol van informatievoorziening DE EGEM QUICK-SCAN Organisatieontwikkeling Huidig niveau Gewenst niveau Resultaten EGEM quick-scan; Informatievoorziening HET INFORMATIEBELEID VAN DE GEMEENTE DRIMMELEN Inleiding Informatiebeleid, een afgeleide van het organisatiebeleid Doelstellingen De aandachtsgebieden van het informatiebeleid Speerpunten OVERZICHT PROJECTEN TOT SLOT... 14

5 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 3 1 AANLEIDING In 2001 is het Informatiebeleidsplan 2000 door de Raad vastgesteld. De visie die in dit plan is beschreven is voor een belangrijk deel nog actueel. De koers/visie die de gemeente Drimmelen heeft uitgezet en beschreven in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie" is bepalend voor de inrichting van de informatie-voorziening. Daarvoor is een afstemming nodig met de doelstellingen van de organisatie. Vanuit die invalshoek is er voor de gemeente Drimmelen aanleiding om het informatiebeleid en hiermee ook de inrichting van de informatievoorziening te herformuleren. De samenleving verandert in een informatiesamenleving. Kenmerken daarvan zijn een toenemende complexiteit, snelheid en intensiteit van verandering. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op het functioneren van lokale overheden en vraagt om een strategische visie. Op basis van een visie zijn keuzes voor specifieke oplossingen beter te motiveren. Misschien nog wel belangrijker is, dat het proces van visievorming aan alle betrokkenen duidelijk maakt dat informatievoorziening een integraal onderdeel is van de gemeentelijke strategie en bedrijfsvoering. Investeren in informatievoorziening is investeren in de toekomst van de gemeente. Er komt in korte tijd heel wat op gemeenten af: de Nieuwe Authenticatie Voorziening, Overheids Transactie Portaal, stroomlijning en verplicht gebruik van basisregistraties, standaards voor berichtuitwisseling, PKI, enik, Modernisering GBA, Wet KPD (Puberr), Europeees beleid, Transparantie Overheidsinformatie enz. enz. De belangrijkste ontwikkeling is het actieprogramma De andere overheid, waarin 4 actielijnen worden onderkend: 1. De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; 2. De overheid gaat minder en anders regelen; 3. De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; 4. De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen. Binnen deze actielijnen zijn doelstellingen geformuleerd, waarbij ook de gemeenten zijn betrokken. Het programma "De Andere Overheid" kan niet worden losgezien van de Kabinetsplannen met betrekking tot overheids-ict, zoals die bij de Tweede Kamer zijn neergelegd in onder meer de nota "Op weg naar de elektronische overheid" en de Rijksbrede ICT-agenda. Dat plaatst ons voor de vraag, hoe dit alles geïmplementeerd moet worden. Implementatie van de Kabinetsplannen is noodzakelijk en randvoorwaardelijk voor innovatie met betrekking tot dienstverlening, handhaving en transparantie. Kleinere gemeenten, zoals ook Drimmelen, redden het niet op eigen kracht: samenwerking wordt noodzakelijk. Gemeent Drimmelen heeft zich aangesloten bij MIBRI. Dit is een samenwerkingsverband van, vooralsnog 13 Brabantse gemeenten, op het gebied van ICT

6 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 4 2 STAND VAN ZAKEN Bij de herformulering van het strategisch beleid voor onze gemeente bestond de behoefte aan inzicht in de stand van zaken van de informatievoorziening binnen onze gemeente. In november 2004 is een quick-scan uitgevoerd om dit inzicht te kunnen bieden. Dit instrument is door EGEM specifiek toegesneden op onze gemeentelijke organisatie. Doel van de quick-scan is de gemeente inzicht te bieden in de stand van zaken over de informatievoorziening en daarop verbeterpunten te benoemen, waardoor de gemeente in staat is in te spelen op ontwikkelingen die op hen afkomt. Het niveau van de informatievoorziening is in kaart gebracht en er is bekeken in hoeverre de informatievoorziening in lijn is met gewenste ontwikkelelingen op het gebied van de elektronische overheid. Voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de informatievoorziening heeft EGEM een eigen Quick Scan instrument ontwikkeld. De EGEM Quick Scan is gebaseerd op (het public domain instrument) de De grondslag van deze scan vormt het INKmanagementmodel. Ook hier worden de 5 INK-fasen onderscheiden. In de EGEM Quick Scan staat informatievoorziening centraal. De verkorte INK-scan geeft een grove indicatie waar een gemeente zich qua organisatieontwikkeling bevindt. Voor een meer gedetailleerd inzicht moet een gemeente een INK-traject doorlopen. 2.1 De rol van informatievoorziening Informatie stroomt op verschillende wijzen door een organisatie. Informatievoorziening vindt plaats door mensen of door (semi-)geautomatiseerde systemen. De rol van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in informatie-voorziening wordt steeds groter en belangrijker. Startpunt voor het besturen van de informatievoorziening zijn de bestuurlijke doelen van de organisatie. Deze op de bestuurlijke visie en strategie gebaseerde sturing van de informatievoorziening vindt zijn beslag in informatiestrategie en beleid. Vanuit de informatiestrategie en het informatiebeleid wordt de basis gelegd voor de inrichting van de informatievoorziening. Naast informatiestrategie en beleid onderscheiden we de volgende lagen in de informatievoorziening: De rol van leiderschap, medewerkers en I-professionals bij informatievoorziening; Management van middelen ten behoeve van informatievoorziening (functionaliteit, gegevens en infrastructuur); Management van informatieprocessen. Management van medewerkers Medewerkers B eleid& strategie Strategie en inform atiebeleid Management van inform atieprocessen Klanten en leveranciers Bestuur en financiers Management van middelen: -infrastructuur -gegevens & informatie -functionaliteit Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT Verbeteren en vernieuwen figuur 1: Kwaliteitsmodel EGEM t.b.v. ICT

7 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 5 3 DE EGEM QUICK-SCAN Analoog aan de vijf fasen, die worden onderkend, in de positiebepaling, zijn vijf ontwikkelingsfasen in de informatievoorziening te onderkennen. Fase 1: Kwaliteit op de werkplek De informatievoorziening is gebaseerd op persoonlijk initiatief. Informatie wordt gebruikt als daar vanuit het vakmanschap aanleiding voor is. Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van ICT. Fase 2: Beheersing van de primaire processen De informatievoorziening is gericht op het optimaliseren en verbeteren van de primaire processen. ICT is dan ook gefocust op de uitvoering en de besturing van de primaire processen. Fase 3: Organisatie als samenhangend geheel De informatievoorziening wordt door de organisatie bewust ingezet voor niet alleen ter ondersteuning van de primaire processen maar tevens in samenhang met de bedrijfsvoerings- en managementprocessen. ICT is een hulpmiddel om de processen met elkaar te verbinden en integraal te sturen. Fase 4: Samenwerking in de keten De informatievoorziening verbindt de productieprocessen door de keten heen en ondersteunt de afstemming van organisatorische sturing. Fase 5: Transformatievermogen De informatievoorziening geeft ook ondersteuning aan mogelijke transformaties. Er wordt structureel informatie verzameld op grond waarvan mogelijke transformaties worden verkend en de bijbehorende scenario s kunnen worden doorgerekend. 3.1 Organisatieontwikkeling In onderstaand figuur wordt aan de hand van de scores van de deelnemers een beeld gegeven van de huidige positie van de gemeente Drimmelen in het kwaliteitsmodel (fig.1) Huidig niveau De gemeente Drimmelen is op hoofdlijnen te karakteriseren als een fase I organisatie. De gemeente Drimmelen loopt op het terrein van leiderschap iets voor op de andere fasen. Dit is begrijpelijk aangezien het hogere management van de organisatie de lijnen voor de toekomstontwikkeling moet uitzetten en de organisatie moet meenemen in de ontwikkelingen. Strategie & beleid van de gemeente is gefocust op het zo goed mogelijk inrichten en uitvoeren van de primaire processen. Hiervoor is het noodzakelijk om de dienstverleningsprocessen van de gemeente in kaart te brengen en te borgen. Fase I Kwaliteit op de werkplek Fase II Beheersing van de primaire processen Fase III Organisatie als samenhangend geheel Fase IV Samenwerking in de keten Fase V Transformatievermogen Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid en Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen niet beschreven beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen ad hoc ingezet los zand planmatig meerjaren figuur 2: huidig ontwikkelingsniveau

8 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Gewenst niveau Het streven van het landelijk beleid van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing is gemeenten te stimuleren zich te ontwikkelen naar een fase III organisatie: klantgericht vanuit een gemeentebrede strategie en beleid, primaire processen en bedrijfsvoeringsprocessen in samenhang georganiseerd, relevante verbindingen met de omgeving, medewerkers die zelfstandig kunnen opereren, en een gemeentebrede planning en controlcyclus ten behoeve van de middelenfuncties zoals financiën, ICT en kennismanagement. Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces gemeentebreed keten Processen niet beschreven beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen Middelen uitvoerder ad hoc ingezet meedenker planmatig sector figuur 3: gewenste ontwikkelingsniveau zelfsturend planmatig gemeentebreed extern samenwerk planmatig keten Om tot dit niveau van dienstverlening te komen zullen de sectoren en afdelingen binnen de gemeente Drimmelen moeten gaan samenwerken. Werkprocessen dienen transparant en in samenhang te worden beschreven. 3.2 Resultaten EGEM quick-scan; Informatievoorziening De resultaten van de EGEM Quick Scan, op het terrein van informatievoorziening, geven een beeld van de gemeente Drimmelen als vooral een fase I organisatie. Alleen Functionaliteit en Infrastructuur bevinden zich in fase II. Voor nadere toelichting van onderstaand schema wordt verwezen naar bijlage 3 de verslagrapportage EGEM. 1a. Leidinggevenden 1b. Medewerkers 1c. I-professionals 2. Strategie en I-beleid 3. Beheerprocessen 4a. Functionaliteit 4b. Gegevens 4c. Infrastructuur Fase I Kwaliteit op de werkplek Fase II Beheersing primaire processen Fase III Organisatie als samenhangend geheel Fase IV Samenwerking in de keten Technisch Automatiseren Integraal issue prim. processen management Ketenfocus ICT als ICT t.b.v. ICT t.b.v. ICT t.b.v. hulpmiddel optimaliseren verbinding bruggenbouwen Technische Taal van de Partners van focus organisatie de organisatie Ketenorientatie Ontbreekt Primaire processen Integraal beleid Ketenfocus Technisch Tactisch Strategisch Beheer in de beheer beheer keten Spaghetti Funct. arch. Funct. arch. Funct. arch. prim.processen integraal mng. in de keten Werkplek/ Primair 1-malig invoer Auth.registraties afdeling proces x-malig gebruik in de ketens Werkplek Primair Integrale Infrastructurele focus proces organisatie organisatie figuur 4: resultaten EGEM quick-scan; informatievoorziening Fase V Transformatievermogen Op het terrein van organisatieontwikkeling is de gemeente Drimmelen te typeren als een fase I organisatie: een taakgerichte organisatie. Om procesmatig te kunnen opereren zijn heldere en eenduidige beschrijvingen van de primaire processen nodig. Deze beschrijvingen zijn nog niet aanwezig.

9 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 7 De ontwikkeling van de informatievoorziening is vooralsnog in evenwicht met de organisatieontwikkeling. Ook op het gebied van informatievoorziening is de gemeente Drimmelen over het algemeen een fase I organisatie. Het kader, neergelegd in informatiestrategie en beleid, ontbreekt. Men heeft wel de plannen, maar tot uitvoer komen projecten nauwelijks. Op het terrein van gegevens is, buiten wettelijke verplichtingen, weinig tot niks geregeld en is een grote slag te maken. Drimmelen heeft een grote uitdaging voor zich om, op basis van het programma Andere Overheid, aan te sluiten bij de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Dit veronderstelt dat de gemeente zich de komende jaren ontwikkelt tot een fase III-IV organisatie. De gemeente Drimmelen zal zich verder moeten ontwikkelen om enerzijds bij de tijd blijven en om de aansluiting met de andere overheid te houden. Binnen de periode van dit strategisch beleidsplan is het realistisch en haalbaar om een organisatieontwikkeling door te maken naar einde fase II beging fase III van het kwaliteitsmodel Een ontwikkeling per fase duurt ongeveer vier jaar. Een belangrijke stap hiertoe is om de onderlinge samenhang tussen werkprocessen en daarmee organisatie-onderdelen te bewerkstelligen door ondermeer éénduidige procesbeschrijvingen. Een groot punt van zorg is de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende organisatieonderdelen is niet of nauwelijks gestructureerd of geformaliseerd. Dit past bij het ontbreken van de procesbeschrijvingen en kan gaan zorgen voor hoge administratieve lasten met als gevolg ineffectiviteit en inefficiëntie. De gemeente Drimmelen heeft geen eigen architectuur al is dat wel een wens voor in de toekomst. Tot nu toe is de de industriestandaard van Pink Roccade als architectuur en leidraad toegepast. Bij de vervanging van systemen is het een randvoorwaarde en eis dat deze communiceren met de overige systemen. Het gebruik van de koppelmogelijkheden van systemen is een noodzakelijk streven voor de toekomst. Drimmelen realiseert zich dat ze niet in staat is alle ontwikkelingen alleen door te maken. Daarom is er bewust gekozen om samenwerking te zoeken met andere gemeenten in het MIBRI-verband.

10 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 8 4 HET INFORMATIEBELEID VAN DE GEMEENTE DRIMMELEN 4.1 Inleiding Voor het adequaat en vooral ook toekomstgericht inrichten van de organisatie is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. Ook de automatisering behoort goed te zijn geregeld. Daarom is het nodig de situatie van de informatievoorziening en automatisering aan de hand van de snelle ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet te volgen en het beleid hierop bij te stellen. In het Informatieplan 2000 is bij het bepalen van een strategie en ICT-visie reeds rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen w.o. verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis en de mogelijkheid van toepassen van een eventueel innovatief kantoorconcept. In de afgeleide projecten van dit plan was aanvankelijk uitgegaan van een optimale situatie waarbij het ambitieniveau hoog was en welke gebaseerd was op een kwaliteitsimpuls op het gebied van Informatie-, en communicatietechnologie (ICT). Een deel hiervan is gerealiseerd of in uitvoering. De aandacht is de laatste jaren vooral uitgegaan naar het creëren van technologische voorzieningen. De keuze voor bepaalde oplossingen werd sterk beïnvloed door het aanbod van technologie in de markt. Met de introductie van planning en control komt de nadruk steeds meer te liggen op de informatie, die nodig is voor het besturen en beheersen van de organisatie. Ook in de samenleving zijn technologische toepassingen steeds meer geïntegreerd. De eisen die burgers en bedrijven stellen aan de dienstverlening en communicatie met de gemeente veranderen. De gemeente wil hierop inspelen. Dat vereist een omslag, waarbij het denken vanuit technologische voorzieningen wordt omgezet in denken vanuit informatiebehoefte. De koers/visie die de gemeente Drimmelen heeft uitgezet en beschreven in het boekwerkje "het gezicht van onze organisatie" is bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening. Daarvoor is een afstemming nodig met de doelstellingen van de organisatie. Vanuit die invalshoek is er voor de gemeente Drimmelen aanleiding om het informatiebeleid en hiermee ook de inrichting van de informatievoorziening te herformuleren. Met het oog op de toekomst is een aantal aandachtsgebieden te onderscheiden dat de komende jaren centraal zal staan bij de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening van de Gemeente Drimmelen: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling Dienstverlening zowel intern als extern gericht Samenwerking ICT wordt binnen de gemeente daarom niet alleen gezien als ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar mede door de groei naar een vraaggerichte organisatie en de nieuwbouw van het gemeentehuis is men zich bij de gemeente Drimmelen bewust van de bredere rol van ICT. Zo ziet men een direct verband tussen de afstemming van de dienstverlening in de frontoffice en de werkprocessen in de backoffice. Ook overziet men de consequenties van de nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige informatievoorziening en infrastructuur. De uitdaging ligt dan ook om deze aandachtsgebieden en doelstellingen zo optimaal mogelijk in de praktijk tot uitvoer te brengen en het niet te laten verzanden in alleen plannen.

11 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Informatiebeleid, een afgeleide van het organisatiebeleid Het informatiebeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid. De gemeentelijke visie hieromtrent wordt neergelegd in het bedrijfsconcept. figuur 5 : Gezichtspunten van onze organisatie Genoemde algemene termen zijn onvoldoende expliciet om concrete informatiebehoefte uit af te leiden. Wel zijn er ontwikkelingen gaande, die aangrijpingspunten vormen voor het informatiebeleid. Het betreft: Frontoffice-ontwikkelingen. Hierbij staat de publiekservice centraal. De één loket functie, zowel fysiek als virtueel. Kanteling van de organisatie. Er is sprake van een slagvaardige, vraaggestuurde organisatie. Dit vraagt om herinrichting van de werkprocessen in de backoffice, die afgestemd moet zijn op dienstverlening en service in de frontoffice. (Ver)Nieuwbouw gemeentehuis Tezamen met de bouwplannen voor een nieuw gemeentehuis wordt een vernieuwd kantoorconcept geïntroduceerd. Invoering hiervan heeft vergaande consequenties voor de ICT, zowel op gebied van infrastructuur als voor informatievoorziening. Politiek en bestuur. Een interactief opererend bestuur communiceert intensief met de burgers via allerlei kanalen en media. Hiermee worden de verschillende doelgroepen voorzien van informatie. Maatschappij. De gemeente hanteert op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en zekerheid een kern(wijk)gerichte aanpak. Ook dit vormt een aandachtsgebied voor de ontwikkeling van informatiebeleid.

12 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Doelstellingen De doelstellingen van de gemeente en de kansen voor innovatie vormen de basis voor het ICT beleid. Zo'n kans om vernieuwingen door te voeren dient zich aan, in het kader van (ver)nieuwbouw gemeenthuis, op het moment dat gekozen wordt voor een nieuwe kantoorconcept en zal zich dan kunnen richten op de ingebruikname van het vernieuwde kantoorgebouw. Voor de nieuwe huisvesting kan ICT een bijdrage leveren aan de lerende en klantgerichte organisatie. Opvoeren van de digitaliseringsgraad in de organisatie en de daadwerkelijke invoering van de frontoffice (als klantfilosofie) in de publiekshal zal de relatie met de burger verbeteren. Informatievoorziening is met andere instrumenten als geld, personeel en organisatiestructuur een middel dat ingezet kan worden om gemeentelijke doelstellingen te halen. In het verleden was informatiebeleid sterk gericht op de interne gang van zaken. (kantoorautomatisering, , tekstverwerking en de automatisering van de grote administraties zoals burgerzaken, belastingen/financiën). In het gepresenteerde bedrijfsconcept wordt aangegeven dat de organisatie gebruik maakt van richtlijnen, procedures, schema's en formulieren om er voor te zorgen dat de wirwar van noodzakelijkheden op een goede manier verloopt. Dit betekent dat aandacht gericht moet zijn op de aansturing en beheersing van de activiteiten. De complete denkwijze over de sturing moet gebaseerd zijn op productgericht en bedrijfsmatig werken voor de gehele organisatie. Dit vergt een andere omgang met de informatievoorziening in de organisatie en richting bestuur. De nadruk ligt op het besturen en beheersen van de werkprocessen. De ontwikkeling hiervan wordt in nauwe samenspraak met het kwaliteitsplan Drimmelen (KSD-project) uitgevoerd. Een groot deel van de huidige geautomatiseerde systemen biedt voor dit soort informatie onvoldoende functionaliteit, of is daar niet op ingericht. Door de ontwikkeling naar een fronten backoffice wordt de verwevenheid van werkprocessen groter. Bij de totstandkoming van een product of dienst zijn veelal meerdere afdelingen betrokken. Dit stelt extra eisen aan de inrichting van de informatievoorziening, met de nadruk op integratie. De introductie van een frontoffice vormt de grootste uitdaging voor de informatievoorziening, omdat het accent naar buiten wordt gelegd. De organisatie van de dienstverlening wordt niet alleen klantgericht en geïntegreerd opgezet, maar ook vraaggedreven. Tijd, afstand, en locatie worden steeds minder beperkende factoren. Niet de organisatie bepaalt wat de klant aan informatie wordt aangeboden maar het initiatief komt meer bij de klant te liggen (zowel de interne- als de externe klant). De klant bepaalt autonoom welke informatie hij/zij wil afnemen. Vanuit dat vertrekpunt kunnen we de volgende aanvullende doelstellingen voor het informatiebeleid formuleren: Het faciliteren van communicatie en interactie tussen burger en bestuur; Vergroten van het draagvlak en mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming; Vergroten van de toegankelijkheid van informatie voor burgers, bestuur en ambtelijk apparaat; Verbeteren van de dienstverlening; Verbeteren van de informatievoorziening gericht op planning en control Adequate bundeling van de informatievoorziening (integratie) om werkprocessen sneller en doelmatiger te laten verlopen; Optimaal waarborgen van continuïteit en veiligheid van de informatievoorziening; De concrete (SMART) uitwerking van deze doelstellingen vindt plaats in het operationele ICT-plan dat door B&W verder uitgewerkt en vastgesteld zal worden op basis van dit strategisch plan met zijn randvoorwaarden. De definiëring en prioriteitsstelling van de doelen vindt plaats in samenhang met het KSD-project.

13 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina De aandachtsgebieden van het informatiebeleid In de inleiding is reeds vermeld dat bij elke nieuwe ontwikkeling of project op het gebied van ICT er speciale aandacht zal zijn voor een drietal aandachtsgebieden. Er zal steeds getoetst worden of betrokken ontwikkeling past binnen de criteria van de drie genoemde aandachtsgebieden: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling; Dienstverlening zowel intern als extern gericht; Samenwerking; Het gebruik van ICT voorzieningen grijpt steeds verder in op het bedrijfsproces van de gemeente. Vele taken zijn, met de huidige personele bezetting, niet meer uitvoerbaar zonder de inzet van geautomatiseerde, onderling gekoppelde, systemen. Deze samensmelting van ICT voorzieningen met de bedrijfsprocessen vereist speciale aandacht van het management (samenhangend). De sterke wisselwerking tussen aanpassingen van werkprocessen en aanpassingen in het ondersteunende ICT instrumentarium, betekent dat veranderingsprocessen op dit terrein parallel moeten lopen om een succesvolle werking tot stand te brengen (evenwichtig). ICT-ontwikkelingen beïnvloeden op vrijwel alle terreinen het bestuurlijk en ambtelijk denken. Het is van belang nieuwe richtingen te formuleren voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen op het gebied van informatiehuishouding. Het gaat primair om verbetering en innovatie van de gemeentelijke kerntaken (de processen, de dienstverlening aan de klant, de burger, het bedrijfsleven en de samenleving). ICT kent een snelle technologische ontwikkeling welke ook maatschappelijk zijn weerslag heeft. Met de opkomst van internet zijn nieuwe communicatiekanalen ontstaan, waarmee andere vormen van informatiedistributie en dienstverlening mogelijk worden. Burgers en bedrijfsleven verwachten van een moderne overheid dat zij qua service- en dienstverlening bij blijft in deze ontwikkelingen. Een ICT beleidsvisie is daarom tevens een visie op het ICT instrumentarium welke noodzakelijk is om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. De informatie die verstrekt wordt, moet kloppen en volledig zijn, afspraken moeten worden nagekomen en medewerkers die de burgers te woord staan zullen hun eigen organisatie goed moeten kennen, en goed kunnen uitleggen. Ook hier is van essentieel belang dat bij de ontwikkeling van de benodigde instrumenten evenwichtig en samenhangend worden ontwikkeld. De samenhang tussen organisatie, huisvesting, ICT en werkproces moet maximale inhoud krijgen. In operationele zin komt er een moment dat de kosten van ICT voor een individuele gemeente niet meer op te hoesten zijn en dat daardoor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in gevaar komt. Vanuit de maatschappij zal ook van de gemeente verwacht worden om 7 dagen per week en 24 uur per dag diensten te verlenen. ICT is verweven met onze primaire bedrijfsprocessen, de afhankelijkheidrelatie is zeer groot; met andere woorden valt de ICT weg dan stopt de primaire bedrijfsvoering. Zoals gezegd neemt de complexiteit en de omvang van systemen toe. Door samenwerking tussen gemeenten onderling kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en bestaat de mogelijkheid tot specialisatie. Door bundeling van mens en machines wordt de uitval beperkt en kunnen risico s worden beheerst. Samenwerking op gebied van ICT heeft een hefboomeffect op andere terreinen.

14 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina Speerpunten Het belangrijkste speerpunt voor de gemeente Drimmelen, ten behoeve van ontwikkeling naar een fase II en vervolgens fase III organisatie, is het ontwikkelen van samenhang tussen de organisatie en het gemeentebrede informatievoorziening, in de vorm van informatiestrategie en -beleid. Hierbij is het noodzakelijk verbinding aan te brengen met interne beleidsstukken zoals het collegeprogramma, de visie en de missie van de gemeente Drimmelen maar ook het Programma Andere Overheid. Communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden op het terrein van informatievoorziening is hierbij essentieel. Voor een verbeterslag in de informatievoorziening is het van cruciaal belang dat de rol en positie van informatievoorziening duidelijk wordt vastgesteld en naar de medewerkers van de organisatie wordt gecommuniceerd. Dit stelt eisen aan de I-profesionals maar ook en vooral aan de leidinggevenden en bestuurlijk verantwoordelijken. Niet alleen in woorden of procedures maar ook in daden. Om zich te ontwikkelen naar fase 2 worden de belangrijkste speerpunten benoemd: Procesbeschrijvingen, herontwerp van processen en het bewaken van processen De dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen zijn op dit moment niet of onvoldoende vastgelegd. De basis van het informatiebeleid ligt in het herontwerp van processen, zodat niet de huidige situatie wordt geautomatiseerd maar de situatie van optimale klantgerichtheid en efficiency. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vastgestelde eis van 65% van de dienstverlening via internet in Daarnaast speelt het issue dat de regie over de dienstverlening steeds meer bij burger en bedrijven komt te liggen en het streven naar verlaging van de administratieve lastendruk. Tel hier nog bij op dat steeds meer processen afdelings- en zelfs gemeenteoverstijgend zijn. Dat betekent dus dat verschillende afdelingen maar ook andere publieke en private partijen betrokken zijn bij het herontwerpen van processen. De noodzaak tot samenwerking tussen diverse afdelingen/sectoren maakt het eenduidig en helder vastleggen (coördinatie) nog belangrijker. Invullen van de informatiearchitectuur Een functionele architectuur ontbreekt nog. Momenteel is die er alleen door de keuze voor voornamelijk één leverancier, maar een eigen functionele architectuur moet onderdeel gaan vormen van het informatiebeleidsplan. Zeker als samenwerking met andere gemeenten en overheidsorganisaties onderdeel wordt van informatiestrategie en beleid. Gegevensbeheer m.b.t. authentieke basisregistraties Aan het gegevensbeleid moet nog volop vorm en inhoud worden gegeven. Goed gegevensmanagement draagt bij aan de effectiviteit als de efficiency van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wetgeving met betrekking tot eenmalige gegevensvraag en meervoudig gebruik is onderweg. Ook Drimmelen zal in deze ontwikkelingsrichting mee moeten. Hier geldt dat de samenwerking wellicht uitkomst kan bieden om dit complexe en dure traject vlot te trekken. Uit de beschrijvingen van de dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen moet blijken welke gegevens de organisatie van de gemeente Drimmelen nodig heeft. Overige aandachtspunten: Up to date houden van de bestaande automatiseringsgraad; Tijdige vervanging gemeentelijke administraties; Met behulp van ICT faciliteren van werkprocessen en workflow-systemen; Organisatieontwikkeling in het kader van kwaliteitsslag Drimmelen (KSD-project);

15 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 13 5 OVERZICHT PROJECTEN Vanuit eerder geformuleerd beleid en rekening houdend met bovenstaande aandachtsgebieden zijn er inmiddels een aantal onderwerpen in ontwikkeling genomen, of worden op korte termijn opgestart. Nadere uitwerking ven het projectenplan vindt plaats in het operationele beleidsplan ICT Lopende projecten 2005: Vervanging software financieel beleids- en beheerssysteem; Afgeleid hiervan het project: opzet SAP platform, waarop het financieel beleidssysteem Civision Middelen draait; Vervanging software sociale zaken; Vastgoed 2 e fase; Koppeling frontoffice met specifieke applicaties, zoals bouwvergunningen Deze projecten zijn in bewerking en zullen in de loop van 2005 worden afgerond. Daarnaast zijn voor nog een aantal kleinere projecten zoals vervanging diverse hardware, verbetering intranet, testomgeving ICT in bewerking. Voor het beleid 2005 en verder zijn daar nog een aantal onderwerpen aan toegevoegd: Projectmatige aanpak ICT / Organisatie Informatievoorziening; Vervanging systeem heffen, waarderen en innen gemeentelijke belastingen; Gemeentelijke Web-site / Internet / ; Procesbeschrijvingen (In relatie met Kwaliteitsslag Drimmelen, workflow); Basisregistraties (adressen, panden, percelen, bedrijven, de kaart) Raads- en bestuursinformatie; Digitalisering documenten; Document Structuurplan (DSP verplicht); Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (PUBERR); Vergunningen; Front-office / Backoffice / klantvolg c.q. -begeleiding / dienstverlening); Klantbegeleidingssysteem; Helpdesk; Personeelsinformatiesysteem; Alle genoemde onderwerpen worden in projectvorm nader aangepakt en uitgewerkt. De beschikbaar gestelde gelden ICT die voor de komende jaren begroot zijn, zijn toegewezen aan investeringen van hard- en software. (zie begroting ). Op dit moment is er nog geen zicht op organisatorische consequenties van de verschillende ontwikkelingen. Daar zijn ook vooralsnog geen middelen voor vrijgemaakt. ICT is en blijft een faciliterend hulpmiddel voor de organisatie en de werkprocessen. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen. Ook vanuit de lijn opgepakt en getrokken zullen worden. De ICT-professionals en ICT hulpmiddelen zijn hieraan ondersteunend

16 Strategisch Informatiebeleidsplan pagina 14 6 TOT SLOT Reagerend op de bestuurlijke vraag naar inzicht en overzicht, geeft deze ICT-nota een Drimmelens beeld van relevante ontwikkelingen op het boeiende maar complexe terrein van de Informatie- en communicatietechnologie. Technologie die onmisbaar is voor de continuïteit van de Drimmelense dienstverlening. Momenteel wordt slechts in beperkte mate voorzien in introductie van nieuwe toepassingen. Als hoofdlijn voor de jaren wordt uitgegaan van de vervanging van bestaande applicaties, maar vooral van het verbeteren van de kwaliteit en het beheer van gegevens. Nogmaals wordt gewezen op het belang van het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties en afhankelijkheid van verschillende projecten en of ontwikkelingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de organisatorische en ICT consequenties bij met maken van een keuze voor een bepaald kantoorconcept in het project (ver)nieuwbouw. Voor de organisatie is deze visie koersbepalend. In de meerjarenplanning en raming is in beeld gebracht de vervanging van software welke momenteel op het AS-400 systeem draait en welke absoluut vervangen moeten worden omdat het primaire administraties betreft en de ondersteuning volgens contract voor de eerste applicatie per ophoudt. Concreet gaat het over de vervanging van het financiële pakket en de software van sociale dienst. Beide vervangingen worden projectmatig aangepakt. Voor de vervanging van de financiële software is gekozen voor de nieuwe productlijn van Pink Roccade en dat wil zeggen dat een netwerkomgeving gebaseerd op SAP software moet worden gecreëerd. Vooralsnog is in de meerjarenramingen rekening gehouden met het realiseren van een SAP netwerkomgeving geheel in eigen beheer. Inmiddels is besloten Voor de SAP-netwerkomgeving een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Goirle. De kosten die geraamd zijn voor het inrichten, onderhouden van het SAP-netwerk zijn kaderstellend en moeten dus binnen de ramingen blijven. Als logisch vervolg op de keuze voor de productlijn van Pink Roccade zullen in een later stadium ook de overige AS-400 applicaties moeten worden vervangen. Zo staan de systemen voor heffingen, waarderen, innen (belastingen) en kadaster voor 2006 op de financiële planning. Door samenwerking en verder gezamenlijk gebruik van hardware en beheer zullen bij verder benutten van deze systemen efficiency voordelen ontstaan. Het accent voor de komende jaren ligt niet alleen op het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, maar ICT zal direct worden ingezet voor dienstverlening en communicatie met de samenleving. De Interne informatievoorziening moet ten dienste staan van de externe informatievoorziening.

17 EGEM Quick Scan Gemeente Drimmelen Een verslag van de workshop EGEM December 2004 Ted Dicks Alex de Boer

18 Inhoudsopgave EGEM Quick Scan Algemeen Achtergrond Het Quick Scan-traject De opbouw van de EGEM Quick Scan Toekomst ontwikkelingen E-gemeenten Resultaten EGEM Quick Scan voor gemeente Drimmelen Inleiding Organisatieontwikkeling Informatievoorziening Inleiding Speerpunten Slotoverweging...18 EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 1 van 18

19 1. Algemeen 1.1. Achtergrond De gemeente Drimmelen, gelegen in westelijk Noord-Brabant, bestaat uit 6 kernen namelijk Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg. In deze kernen wonen samen ongeveer inwoners op een oppervlakte van ca ha. Bij de gemeente Drimmelen werken ruim 175 personen die zijn verdeeld over de afdelingen Publiekszaken, Grondgebied, Middelen, Maatschappelijke Aangelegenheden, Werken en Bestuurs- en Management Ondersteuning. De ICT-functie valt onder de afdeling Middelen en de heer Van Meggelen is als wethouder portefeuillehouder ICT. De gemeente is sterk in beweging om van een aanbodgerichte organisatie te veranderen in een vraaggerichte organisatie. In het informatiebeleidsplan heeft de gemeente Drimmelen een zevental doelstellingen geformuleerd, waaronder het verbeteren van de dienstverlening. Er staan daarbij op het gebied van ICT drie aandachtsgebieden centraal, waar nieuwe projecten en ontwikkelingen ook op worden getoetst. Deze aandachtspunten zijn: Bedrijfsvoering, samenhang en evenwichtige ontwikkeling Dienstverlening zowel intern als extern Samenwerking ICT wordt binnen de gemeente daarom niet alleen gezien als ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar mede door de kanteling van de organisatie en de nieuwbouw van het gemeentehuis is men zich bij de gemeente Drimmelen bewust van de bredere rol van ICT. Zo ziet men een direct verband tussen de afstemming van de dienstverlening in de frontoffice en de werkprocessen in de backoffice. Ook overziet men de consequenties van de nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige informatievoorziening en infrastructuur. De uitdaging ligt dan ook om deze aandachtsgebieden en doelstellingen zo optimaal mogelijk in de praktijk tot uitvoer te brengen en het niet te laten verzanden in alleen plannen. In deze rapportage doen wij verslag van de workshop die is gehouden op 17 november Bij deze workshop waren de volgende personen van de gemeente aanwezig: C. Wortel Gemeentesecretaris H. Voigt Coördinator P&O D. Abrahams Systeembeheerder H. Gelevert Afdelingshoofd Grondgebiedzaken C. van Mourik Communicatieadviseur A. de Jong Beleidsmedewerker ICT L. van Minderhout Beleidsmedewerker ICT / FAZA B. van Son Coördinator Belastingen J. van Meggelen Wethouder, portefeuillehouder ICT D. Corten Afdelingshoofd Middelen 1 Bron: Statline CBS, Voorburg/Heerlen EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 2 van 18

20 Tijdens de workshop is de stand van zaken van de informatievoorziening van de gemeente Drimmelen in beeld gebracht. Doel van de workshop was vooral om met elkaar het gesprek te voeren over waar de gemeente Drimmelen nu staat als het gaat om het onderwerp informatievoorziening. Met andere woorden, het verkrijgen van een gemeenschappelijk en gedeeld beeld. Leeswijzer In dit hoofdstuk lichten we het Quick Scan-traject toe, geven we een kijkje in de keuken van toekomstige beleidsontwikkelingen. We beschrijven deze ontwikkeling aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden. Ook lichten we in dit hoofdstuk de afzonderlijke lagen van de Quick Scan toe. In het volgende hoofdstuk doen we verslag van de workshop. De resultaten zullen per afzonderlijke laag worden besproken. In hoofdstuk 3 zijn de speerpunten uiteengezet Het Quick Scan-traject Het Quick Scan-traject voor de gemeente Drimmelen kende drie fasen: Fase 1: Intakegesprek met gemeenten In deze fase is in een intakegesprek de behoefte van uw gemeente geïnventariseerd. Inzicht is verkregen in de achtergronden van de reden van deelname van uw gemeente aan de Quick Scan, de situatie met betrekking tot ontwikkelingen in uw gemeente, de rol van informatievoorziening hierin en de verwachting van uw gemeente omtrent het resultaat van de Quick Scan. Daarnaast hebben de EGEM-adviseurs in dit gesprek inhoudelijk over de informatievoorziening van de gemeente Drimmelen gesproken. Dit om de workshop zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden. Fase 2: Uitvoeren workshop Quick Scan In deze fase van het project is in één dag het huidige niveau van de informatievoorziening binnen de gemeente in kaart gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van de EGEM Quick Scan. De Quick Scan is een instrument, waarmee de huidige situatie van de informatievoorziening van een gemeentelijke organisatie in kaart kan worden gebracht. Tevens biedt het instrument handvatten voor verbetering van de informatievoorziening. Tijdens de workshop zijn aan de hand van het beantwoorden van de vragen uit de scan, de volgende thema s de revue gepasseerd: Informatiestrategie & -beleid; Leiderschap, medewerkers en de rol van de I-professionals; Functionaliteit; Gegevens; Infrastructuur; Management van de informatieprocessen. Tevens is een verkorte positiebepaling op basis van het INK-managementmodel uitgevoerd. Hiermee wordt een beeld gecreëerd van de stand van zaken van de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Hiermee kan de relatie tussen de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van informatievoorziening worden verduidelijkt. EGEM Workshopverslag QS Drimmelen definitief Datum: 2/1/05 Pagina 3 van 18

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Fase II. Fase III. directe ketenpartners. eigen organisatie. directe. prim. processen funct. architect. service architect. organisatie.

Fase II. Fase III. directe ketenpartners. eigen organisatie. directe. prim. processen funct. architect. service architect. organisatie. Plan van aanpak I-visie traject samenwerkingsverband G4 Datum: 23-02-2005 Bestemd voor: Projectgroep G4 ICT Door: Indra Henneman, Peter ter Telgte, Tom Strating 1. Inleiding Met de resultaten van de EGEM

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak door J.P. van Tongeren, van Tongeren & Trimp organisatie en informatiearchitecten te Den Haag Vóóraf Door de redactie is ons gevraagd

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20018 Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Portefeuillehouders: de heren drs. M. Scheweer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: de heer H. Drijfhout Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis.

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 176.005,00 voor de concentratie van de dienstverlening aan de burger - de publieksbalie - op de vestiging Bakelgeertstraat,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente Datum: Enschede, 5 februari 2014 Voor: Kernteam SSNT d.d. 12-2-2014 Betreft Agenda punt 4 beslisdocument informatiebeveiliging, Bijlage 1 Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente (Format ter besluitvorming)

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X Conclusies en aanbevelingen van de quick scan informatie- en archiefbeheer bij afdeling X Datum quick scan : 10 mei 2011 Medewerker : de heer Y Ingevuld samen met archiefinspecteur : Ja Diagnose en aanbevelingen

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie