Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren Algemene inleiding Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit Faculteitsbestuur Medezeggenschap Bureau van de faculteit Onderwijsinstituut Afdelingen Onderzoek Commissies Onderwijs Jaarindeling Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Het begrip studiepunt Inschrijving voor colleges Regels en richtlijnen voor tentamens Algemene onderwijs- en examenregeling Regeling bachelor- en masterscriptie Recht van beroep Afgifte getuigschrift en dossierverklaring Inschrijving onderdelen andere universiteiten Voorzieningen Informatievoorziening, postvakken en Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie Oriëntatie op de arbeidsmarkt Studeren in het buitenland Computerfaciliteiten Gebouwvoorzieningen Tijdschrift voor de Faculteit der Letteren [sic!] 28 2 Organisatie Archeologie en prehistorie Organisatie en regelingen Studiekosten Opleidingscommissies en examencommissie Examendata Voorzieningen Studieadvisering en mentoraat Studeren in het buitenland Stages Bibliotheek Archeologie en prehistorie Studieboeken / syllabi / boekhandels Studievereniging Underground 30 3 Archeologie en prehistorie (Ba) Inleiding 31 Inhoudsopgave 5

4 3.2 Facultair onderwijsconcept Toelating Toelatingsvoorwaarden tot de bacheloropleiding Colloquium doctum Opleiding in deeltijd Instroom vanuit het HBO Doelstellingen Eindtermen Opbouw programma Bachelorscriptie Jaaroverzicht Eerste jaar Tweede jaar Veldwerk Derde jaar Aanbevolen minoronderdelen 39 4 Algemeen Facultair minoraanbod Facultair minoraanbod Algemeen Moderne Talen en Culturen Taal en Communicatie Oudheid Kunst en Cultuur Geschiedenis 46 5 Archeologie en prehistorie (Ma) Inleiding Toelating Toelatingseisen masteropleiding Archeologie en prehistorie Instroom vanuit het HBO Doelstellingen Eindtermen Doctoraalprogramma oude stijl Programma specialisatie Mediterrane archeologie Programma specialisatie Provinciaal-Romeinse archeologie 53 6 Oudheidstudies (MPhil) Inleiding Toelating Nadere toelatingseisen Opleidingscommisie en examencommissie Doelstelling Eindtermen Opbouw programma Eerste jaar Kernmodule (10 stp.) Tutorial (10 stp.) Specialisatie (40 stp.) 58

5 6.8 Tweede jaar Tutorial (20 stp.) Specialisatie (10 stp.) Scriptie (30 stp.) 59 7 Erfgoedstudies (Ma) Inleiding Toelatingseisen voor de professionele master Nadere eisen Erfgoedstudies Opleidingscommissie en examencommissie Doelstellingen Eindtermen Jaaroverzicht Traject Erfgoed van stad en land (ESL) Traject Archeologisch Erfgoedbeheer Keuze 64 8 Examenonderdelen Archeologie en prehistorie Archeologie en prehistorie (Ba) Archeologie en prehistorie (Ma) 94 9 Examenonderdelen Erfgoedstudies (Ma) Adressenlijst Archeologie en prehistorie Adressen medewerkers opleiding 118 Inhoudsopgave 7

6 8 Archeologie en prehistorie

7 1 Faculteit der Letteren 1.1 Algemene inleiding De studiegids bevat informatie over faculteit en opleiding die je voor je studie nodig hebt, zoals studentenvoorzieningen, praktische regels, opzet van de opleiding en een beschrijving van alle studieonderdelen. De informatie staat voor zover mogelijk ook op de letterensite Ook wordt beschreven hoe de zaken binnen de opleiding en faculteit geregeld zijn. De teksten zijn speciaal voor studenten geschreven. De ervaring leert echter dat ze slecht gelezen worden. De informatie is bedoeld om dingen op te zoeken. Maak er dus gebruik van, anders mis je veel informatie die relevant is voor je studie. De tekst schept geen rechten of plichten, maar geeft louter de bestaande regelgeving weer. In het vervolg van de studiegids worden het programma van de opleiding en de inhoud van vakken behandeld. Het rooster staat niet in de studiegids, maar wordt apart op Internet gezet (www.let.vu.nl -> Studenten -> Roosters). Ook voor enkele andere zaken die aan verandering onderhevig zijn, wordt verwezen naar de letterensite. We wensen je een succesvol studiejaar! De opleidingen en studiegebieden De Faculteit der Letteren, waartoe ook jouw opleiding behoort, biedt 13 bachelor- (ba) en aansluitende masteropleidingen (ma) aan. Bovendien worden 6 onderzoekmasters (MPhil) en 3 professionele masteropleidingen aangeboden. Het oude doctoraalprogramma van de 13 oude opleidingen kan nog afgemaakt worden tot 31 augustus Naast het onderwijs binnen de verschillende opleidingen zijn er drie disciplinegebieden die onderwijs verzorgen ten behoeve van alle studenten van de faculteit. Alle contactpersonen zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Faculteit der Letteren 9

8 studieadviseur/ contactpersoon Kamernr. telnr. Studentenbalie 10A Moderne Talen en Culturen Duitse Taal en Cultuur (ba, dr. M.L.M.J. Vliegen 11A-39 ma) Engelse Taal en Cultuur vacature 10A-19 (ba, ma) Franse Taal en Cultuur (ba, dr. M.J.E. van 11A-28 ma) Tooren Italiaans drs. A.H.A. van 11A-17 Leeuwen-Janus Literatuurwetenschap (ba, prof.dr. D.H. Schram 08A-35 ma) Nederlandse Taal en J. Putters 10A-23 Cultuur (ba, ma) Spaans drs. M.B.F. de 11A-18 Bakker Letterkunde (MPhil) drs. M.C. Last 10A Oudheid Archeologie en Prehistorie (ba, ma) drs. S.S.J. Mol/ drs. I.P. Chin 10A Griekse en Latijnse Taal en J. Putters 10A-23 Cultuur (ba, ma) Oudheidkunde (ba, ma) drs. I.P. Chin 10A Oudheidstudies (MPhil) drs. M.C. Last 10A Taal en Communicatie Communicatie- en Informatiewetenschappen (ba, ma) vacature 10A Taalwetenschap (ba, ma) dr. A.J. van Berkel 11A Toegepaste Informatica drs. E. Akkerman 10A-24 Letteren ICT & Vertalen (ma) prof.dr. M. Hannay 09A Linguistics (MPhil) dr. P.H.F. Bos 11A Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen (ba, ma) dr. M.J.E. van Tooren 11A Kunstgeschiedenis (ba, ma) drs. I.P. Chin 10A Architectuurgeschiedenis drs. M.C. Last 10A-37 (MPhil) Erfgoedstudies (ma) drs. E.M. van 8A-22 Hellemondt Geschiedenis van de drs. M.C. Last 10A-37 Beeldende Kunst (MPhil) Museumconservator drs. S.J. Konijn 8A Geschiedenis Geschiedenis (ba, ma) drs. S.S.J. Mol/ drs. I.P. Chin 10A Geschiedenis (MPhil) drs. M.C. Last 10A Archeologie en prehistorie

9 1.2 Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit De faculteit stelt zich ten doel aan studenten een academische vorming te geven door middel van onderwijs in een verscheidenheid van vormen, op het niveau van bachelor- en masteropleidingen in voltijd en deeltijd; de wetenschap op de disciplinevelden van de faculteit verder te ontwikkelen zowel door eigen onderzoek van docenten en onderzoekmedewerkers als door opleiding van promovendi en andere onderzoekers, zowel binnen de faculteit als in het samenwerkingsverband van onderzoekscholen; en daardoor tevens bij te dragen aan overdracht van culturele waarden aan een groter publiek, door vergroting van kennis op het gebied van taal, beeld, kunst en cultuur, en geschiedenis, met name ook voor praktische doeleinden als het onderwijs, het bedrijfsleven, de journalistiek, de media, de musea en de zorg voor het erfgoed. Deze doelstelling wordt binnen de faculteit vormgegeven doordat specifieke vakkennis geplaatst wordt in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief van academisch niveau. Het doel hiervan is de student kennis en inzicht te geven in, en kritisch en reflectief te leren staan tegenover de wetenschapsbeoefening zelf, de betekenis van zijn of haar vak voor mens en maatschappij, en de rol van de academicus in de samenleving Faculteitsbestuur Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Dit betekent dat het faculteitsbestuur de Onderwijs- en Examenregelingen (OERs) van de opleidingen vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering hiervan. Verder stelt het faculteitsbestuur de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening vast en het (meerjaarlijkse) onderzoekprogramma van de faculteit. Het faculteitsbestuur benoemt tevens de leden van de examencommissies en opleidingscommissies. Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan en twee andere leden. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en hoogleraar. De andere twee leden behoren tot de wetenschappelijke staf (hoogleraren, universitaire hoofddocenten en universitaire docenten). Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. Een student woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij met raadgevende stem. Samenstelling faculteitsbestuur: Prof.dr. W.Th.M. Frijhoff (decaan/voorzitter) Dr. J.H.C. Bel Prof.dr. D.G. Yntema M.W.P. Bos (tot 1 september 2005); E.M.S. Vrolijk (vanaf 1 september 2005) (studentadviseur) dr. B. Weltens (directeur bedrijfsvoering, adviserend lid) Medezeggenschap De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur. Er zijn twee medezeggenschapsorganen: de facultaire studentenraad en de onderdeelcommissie van de ondernemingsraad. Deze twee vormen tezamen de gezamenlijke vergadering. Faculteit der Letteren 11

10 Facultaire Studentenraad De facultaire Studentenraad (fsr) bestaat uit vijf studenten, die worden gekozen door de studenten van de Faculteit der Letteren. De raad heeft een zittingstermijn van een jaar. Een student met klachten over tentamens, faciliteiten, docenten of andere zaken kan bij de fsr terecht. Je kunt mailen naar of je klacht deponeren in de klachtenbus tegenover de Helpdesk Letteren (10A-12). Wanneer de fsr je niet zelf kan helpen kan ze je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast heeft de fsr regulier overleg met het faculteitsbestuur en de onderdeelcommissie. Hierin komen onder andere zaken zoals internationalisering, onderwijs, computer(ruimte)s en onderwijs- en examenregelingen aan bod. Mocht je interesse hebben in de functie van facultair studentenraadslid, dan kun je mailen naar Onderdeelcommissie Letteren De onderdeelcommissie Letteren bestaat uit 9 leden van zowel het ondersteunend als het wetenschappelijk personeel. Onderdeel wil zeggen dat deze commissie deel uitmaakt van en samenwerkt met de centrale Ondernemingsraad van de Universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad. Meer informatie over deze regelingen kun je vinden in: Statuut VU Universiteitsreglement Vrije Universiteit Regeling Medezeggenschap Studenten Faculteitsreglement Reglement Gezamenlijke Vergadering Letteren Deze regelingen staan op het facultaire netwerk op de P-schijf: P:\\Facultaire Regelingen of op de VU-site: Bureau van de faculteit Het faculteitsbureau verzorgt de ondersteuning van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Aan het hoofd van deze organisatie staat de directeur bedrijfsvoering. De volgende eenheden maken deel uit van het faculteitsbureau: Directeur Bedrijfsvoering Dr. B. Weltens, tel. (020) Hij is te bereiken via het bestuurssecretariaat. Bestuurssecretariaat Secretaresses: M.H. Blom, P.A.M. di Summa kamer 10A-40, tel. (020) , Personeelsadviseur Drs. J.T. Cremer, kamer 10A-33, tel. (020) Bureau Planning en Control Hoofd: Drs. E. Warda, kamer 10A-32, tel. (020) Archeologie en prehistorie

11 Bureau Informatisering Coördinator: Drs. E. Akkerman, kamer 10A-24, tel. (020) Bureau Systeembeheer Coördinator: A. Schoonenboom, kamer 10A-37, tel. (020) Helpdesk: kamer 10A-12, tel. (020) , Beleidsmedewerker Onderzoek Drs. M. Last, kamer 10A-37, tel. (020) Onderwijsbureau Hoofd: Dr. E. Vester, kamer 10A-28, tel. (020) Onderwijscoördinatie: drs. E. Geudeke (roosters), kamer 10A-30, tel. (020) drs. R.F. Hogervorst (lokaal beheer ISIS, TIS; studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) A. Bongenaar (kwaliteitszorg, studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) J. Putters (tentamenroosters), kamer 10A-23, tel. (020) Studentenadministratie: Coördinator: S. Hilpisch, kamer 10A-14, tel. (020) kamer 10A-14 en 10A-16, Studentenbalie: kamer 10A-14, tel. (020) , Studieadvisering: zie par. Studieadvisering Voorlichting: Drs. E.W. de Bruin kamer 10A-26, tel. (020) , Internationalisering: Drs. C.E. Stoffelsma kamer 10A-26, tel. (020) , Afdelingensecretariaat Letteren Secretaresses: kamers 10A-20 tel. (020) , , , Audiovisuele ondersteuning: P. Bossenbroek (audiovisuele ondersteuning), kamer 9A-05a, tel. (020) J. Orton (reprografie), kamer 9A-15, tel. (020) M. van de Bunt (diatheek), kamer 8A-11, tel. (020) B. Brouwenstijn (vormgever/tekenaar), kamer 8A-42, tel. (020) J. Fokkema (audiovisuele ondersteuning), kamer 8A-42, tel. (020) Onderwijsinstituut De faculteit kent een Onderwijsinstituut dat onder leiding staat van een onderwijsdirecteur. Deze wordt bijgestaan door het hoofd van het onderwijsbureau. De onderwijsdirecteur is tevens lid van het faculteitsbestuur. Onderwijsdirecteur Dr. J.H.C. Bel Hoofd Onderwijsbureau Dr. E. Vester Faculteit der Letteren 13

12 De onderwijsdirecteur heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat de onderwijsprogramma s van de verschillende opleidingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat de onderwijsdirecteur, binnen het vastgestelde facultaire onderwijsbeleid en de vastgestelde onderwijs- en examenregelingen, de planning en programmering van het onderwijs en de kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs bewaakt. De onderwijsdirecteur kan de leden van de afdelingen, na overleg met het afdelingshoofd, aanwijzingen geven ten aanzien van de uitvoering van het onderwijs. Daarnaast adviseert de onderwijsdirecteur over het te voeren onderwijsbeleid binnen de faculteit, over de onderwijs- en examenregelingen en over de gewenste inhoud van te vervullen vacatures op het gebied van onderwijs. De onderwijsdirecteur laat zich adviseren door het Management Team Onderwijs (MT-onderwijs) dat op het ogenblik gevormd wordt door de afdelingshoofden, het hoofd van het onderwijsbureau en een student Afdelingen Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in vijf afdelingen: Moderne Talen en Culturen Oudheid Taalwetenschap en Communicatie Kunst en Cultuur Geschiedenis Tot een afdeling behoren diegenen wier taken op hetzelfde wetenschapsgebied liggen. De afdeling staat onder leiding van een hoofd dat belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. Het hoofd van de afdeling verdeelt, na overleg met de leden van de afdeling, de directeur onderzoek, de onderwijsdirecteur en de betrokken hoogleraar, de taken over de leden van de afdeling Onderzoek De faculteit kent een directeur onderzoek. Deze coördineert de uitvoering van het facultaire onderzoek volgens het door het faculteitsbestuur vastgestelde onderzoekprogramma en wordt daarin bijgestaan door de beleidsmedewerker onderzoek. Directeur Onderzoek Prof.dr. L.J.de Vries Beleidsmedewerker Onderzoek Drs. M. Last De directeur onderzoek adviseert het faculteitsbestuur over het te voeren onderzoeksbeleid. De directeur wordt in deze taak ondersteund door de beleidsmedewerker onderzoek. De directeur onderzoek overlegt regelmatig met en laat zich adviseren door een tweetal adviesorganen: de onderzoekscommissie en het overlegplatform onderzoek. De onderzoekscommissie bestaat, naast de onderzoeksdirectie en de portefeuillehouder onderzoek in het faculteitsbestuur, uit een viertal leden afkomstig uit de verschillende disciplines. Zij speelt een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding. Het overlegplatform onderzoek is een breder orgaan: het bestaat uit de onderzoekscommissie, de coördinatoren van de facultaire 14 Archeologie en prehistorie

13 onderzoekszwaartepunten en vertegenwoordigers van de negen interuniversitaire onderzoeksscholen waarin de faculteit participeert. Ook een vertegenwoordiger van de aan de faculteit verbonden postdocs en promovendi woont de vergaderingen bij. Het overlegplatform speelt een rol bij de toetsing van beleidsvoornemens en biedt tevens de gelegenheid aan alle betrokkenen elkaar over en weer te informeren over de organisatie van het onderzoek. De vier facultaire onderzoekszwaartepunten zijn: De architectuur van het menselijk taalvermogen. The Interplay of Religion, Politics and Culture: Channels of Mediation and the Public Square, Waarden en normen in literatuur, kunst en nieuwe media Transformatie van stad en land: Stad - landrelaties in vergelijkend perspectief De Faculteit der Letteren participeert in de volgende onderzoekscholen: LOT, OSL, Mediëvistiek, Kunstgeschiedenis, Posthumus Instituut, Huizinga Instituut, ARCHON, CNWS en OIKOS Commissies De faculteit kent een aantal commissies die het faculteitsbestuur adviseren en/of eigen werkzaamheden en bevoegdheden hebben. In veel commissies zitten studentleden; in beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding. Opleidingscommissie en examencommissies Voor de student zijn vooral van belang de opleidingscommissie en de examencommissie. Opleidingscommissie Volgens de wet heeft iedere opleiding (bachelor- en masteropleiding, en oude doctoraalopleiding) een opleidingscommissie (oc). Deze adviseert afdelingshoofd, onderwijsdirecteur en faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de oc is het aantal docenten en studenten gelijk. De oc stelt jaarlijks de conceptonderwijsprogramma s op, beoordeelt de OER en draagt na afloop zorg voor een evaluatie. De actuele samenstelling van de opleidingscommissie is te vinden op de site: De opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Op het ogenblik beraadt het faculteitsbestuur zich op een structuur voor de opleidingscommissies waarbinnen de beoogde samenwerking op afdelingsniveau optimaal tot haar recht komt. Examencommissie Volgens de wet stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens. Deze zijn vastgelegd in de Nadere Regels voor de Examens (NRvE). De opleidingscommissie raadpleegt de examencommissie alvorens het faculteitsbestuur te adviseren over de OER. Faculteit der Letteren 15

14 De actuele samenstelling van de examencommissie is te vinden op de site: De examencommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Overige facultaire commissies Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer De Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer adviseert het faculteitsbestuur over het beleid op het gebied van de informatisering van onderwijs, onderzoek en administratie, met betrekking tot de omvang van de benodigde personele en materiële ondersteuning op dit gebied, formuleert een concept voor een facultair informatiseringsbeleidsplan en zorgt voor de jaarlijkse bijstelling van dit plan. Communicatiecommissie De Commissie Voorlichting adviseert het faculteitsbestuur over voorlichtingsactiviteiten en -materialen. Zij neemt initiatieven voor, coördineert en organiseert de voorlichtingsactiviteiten, zowel van de VU als geheel als van de faculteit, ontwikkelt facultair voorlichtingsmateriaal en adviseert over het gebruik. Voorts stelt zij een voorlichtingsplan op en stelt dit jaarlijks bij. Commissie Internationalisering (CIA) De taak van de commissie is het bestuur en de opleidingen te informeren en te adviseren over de beleidsvorming met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs. Voorts heeft de commissie tot taak (voorstellen te ontwikkelen voor) de coördinatie van de uitvoering van goedgekeurde plannen. Facultaire Bibliotheekcommissie De FBC wordt benoemd door het faculteitsbestuur. De bibliothecaris draagt één of meer medewerkers van de bibliotheek voor als adviserende leden. De commissie fungeert als een gebruikersplatform waar bibliotheekgebruikers en bibliotheekvertegenwoordigers elkaar informeren en met elkaar overleggen over zaken van wederzijds belang. Afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen UBVU en de faculteit. Voorts adviseert de FBC het faculteitsbestuur en, via het faculteitsbestuur, de bibliothecaris over alle zaken die de documentaire informatievoorziening ten behoeve van het facultaire onderwijs en onderzoek betreffen. Commissie voor de Toelating De commissie voor de toelating behandelt verzoeken van personen van 21 jaar of ouder die willen gaan studeren maar geen diploma bezitten dat toelating verleent tot een opleiding binnen de Faculteit der Letteren. Men kan worden toegelaten na het afleggen van een toelatingsexamen, het colloquium doctum. Informatie over het colloquium doctum is te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie in de hal van het Hoofdgebouw van de VU. 16 Archeologie en prehistorie

15 1.3 Onderwijs Jaarindeling Alle opleidingen in de faculteit hebben een zelfde jaarindeling. Het jaar is ingedeeld in twee semesters. Ieder semester bestaat uit 3 perioden, 2 perioden van 8 weken en 1 periode van 4 weken. De perioden van 8 weken bevatten 7 weken college gevolgd door een tentamenweek. Week 7 van de 8-weekse perioden kan ingevuld worden als inhaalweek, herhalingsweek, voor proef- of deeltentamen, dagexcursie of vragenuurtje. De stof moet dan ingedeeld worden in 6 weken. De periode van vier weken is bestemd voor zelfstudie, het voorbereiden van tentamens, het afronden van werkstukken en voor intensieve cursussen of excursies. Er worden 6 tentamenweken per jaar georganiseerd, aan het eind van iedere periode één. Het verplichte onderwijs wordt zo geprogrammeerd dat een student nooit meer dan twee tentamens per tentamenweek heeft. Bij keuzevakken of minormodules kan de student zelf bekijken of deze qua toetsing passen in het gekozen onderwijsprogramma. Bovendien hebben zoveel mogelijk modules interne toetsmomenten die meetellen voor het eindresultaat. Voor ieder tentamen wordt één herkansing georganiseerd: voor periode 1 in week 3 van periode 3, voor periode 2, 3 en 4 in week 3 van periode 6, voor periode 5 en 6 in de laatste week van augustus. De docenten kunnen in overleg met de onderwijsdirectie een extra herkansing organiseren vóór de reguliere herkansing. De perioden, de college-, zelfstudie- en tentamenweken en de inhaaldagen i.v.m. vrije dagen zijn aangegeven in het jaarschema. De colleges en tentamens zijn geroosterd binnen vaste bloktijden. De colleges beginnen precies op de aangegeven tijd. De collegeblokken zijn ; ; en uur. De tentamenblokken zijn ; en uur. Bij heel grote tentamens wijken de laatste twee blokken hiervan iets af. De dag waarop tentamen of herkansing valt, is zoveel mogelijk gerelateerd aan het tijdstip van het bijbehorende college op grond van de redenering dat als je het college hebt kunnen volgen, je ook in de gelegenheid bent het tentamen af te leggen. In principe wordt het vermeden voor een groep 2 tentamens op één dag te roosteren. In dat geval wordt naar een andere dag uitgeweken. Bij colleges met parallelgroepen wordt in principe één tentamentijdstip gekozen. Mocht je hierdoor toch twee overlappende tentamens hebben, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur of docent, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Jaarindeling Tentamen Herkansing Semester 1 Per. 1 5 sept. t/m 30 okt. wk 8 per. 1 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 3 (jan.) Per okt. t/m 25 dec. wk 8 per. 2 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 6 (juni) Per. 3 9 jan. t/m 5 febr. wk 4 per. 3 (januari) wk 3 per. 6 (juni) Semester 2 Per. 4 6 febr. t/m 2 apr. wk 8 per. 4 (of wk 4 per.6 (juni)) wk 3 per. 6 (juni) Per. 5 3 apr. t/m 4 juni wk 9 per. 5 (of wk 4 per.6 (juni)) laatste wk aug. Per. 6 5 juni t/m 2 juli wk 4 per. 6 (juni) laatste wk aug. Faculteit der Letteren 17

16 Feestdagen Vrije dag Inhaaldag(en) Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 14 april t/m week 8 per. 5 maandag 17 april Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei week 8 per. 5 Hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei Pinksteren zondag 4 juni en maandag 5 juni 1.4 Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Studieadvies in het eerste jaar De examencommissie brengt, namens het College van Bestuur, aan iedere student die voor het eerste studiejaar staat ingeschreven van een voltijdse opleiding in het hoger onderwijs, vóór 1 juli van dat jaar advies uit over het al dan niet voortzetten van zijn studie binnen of buiten de opleiding. Dit studieadvies is aan de Vrije Universiteit niet bindend, maar moet niet zomaar ter zijde worden gelegd. Wie daartoe behoefte voelt, kan zich naar aanleiding van het uitgebrachte advies wenden tot de studieadviseur. Het kan overigens geen kwaad al eerder contact op te nemen, wanneer er problemen met de studie zijn. Dit wordt zelfs met nadruk geadviseerd. Beëindigen studiefinanciering per 1 februari van het eerste studiejaar Studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs zijn ingeschreven en vermoedelijk de norm van de prestatiebeurs niet halen, kunnen hun studiefinanciering vóór 1 februari stop laten zetten bij de Informatiebeheergroep (IBG), om te voorkomen dat aan het eind van het studiejaar hun studiebeurs in een lening wordt omgezet. Via de studieadviseur of mentor worden deze studenten in december of januari voor een gesprek uitgenodigd om over het al of niet voortzetten van de studie te worden geadviseerd. Studievoortgangscontrole Elke student ontvangt elk jaar omstreeks maart een tussentijds overzicht van zijn studievoortgang. Vóór 1 oktober ontvangt iedere student een volledig overzicht van zijn studievoortgang in het voorafgaande studiejaar. De vaststelling hiervan gebeurt door de examencommissie, namens het College van Bestuur, op grond van de voor de opleiding bij de onderwijsadministratie geregistreerde studieresultaten. In het bericht wordt aangegeven dat de student beroep kan aantekenen in geval zijn studieresultaten niet of onjuist zijn geregistreerd Het begrip studiepunt De omvang van de opleiding en van de onderdelen die tot de opleiding behoren, wordt uitgedrukt in studiepunten. Met ingang van 1 september 2002 wordt er gerekend met studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt in dit systeem komt overeen met een studiebelasting voor een gemiddelde student van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten; de bacheloropleiding bedraagt 3 x 60 studiepunten (3 jaar) en de masteropleiding 1 x 60 (1 jaar) en in enkele gevallen 2 x 60 studiepunten (2 jaar). In de beschrijving van elk 18 Archeologie en prehistorie

17 examenonderdeel wordt het aantal studiepunten vermeld. Alle examenonderdelen hebben een omvang van 5 of 10 studiepunten, met uitzondering van onderdelen die uitsluitend behoren tot de oude doctoraalprogramma s Inschrijving voor colleges Studenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle colleges die ze gaan volgen, ook de verplichte. Inschrijven voor de colleges gaat door middel van het programma TIS (Toegang Internet Studenten). TIS kan bereikt worden via de homepage van de Faculteit der Letteren waar ook een uitgebreide handleiding is te vinden voor het verkrijgen van toegang tot TIS. Toegang wordt verkregen middels een combinatie van studentnummer en pincode. De pincode kan zelf worden aangevraagd. Tot uiterlijk twee weken voor het begin van de collegeperiode is aanmelden mogelijk. Bij problemen, bijvoorbeeld omdat een student nog niet ingeschreven is bij de VU, kan deze zich wenden tot de studentenbalie, kamer 10A- 14. Er kan ook een mailtje worden gestuurd aan de studentenbalie Regels en richtlijnen voor tentamens Tentamens mogen alleen worden afgelegd als je in het huidige studiejaar bij de centrale studentenadministratie van de VU bent ingeschreven als student, extraneus of bijvakstudent en collegegeld hebt betaald. Bovendien is er alleen recht op deelname aan een tentamen als aan een eventuele aanwezigheidsplicht bij de colleges is voldaan. Zie ook Algemene onderwijs- en examenregeling. De laatste week van elke periode is bestemd voor het afleggen van tentamens. Ieder tentamen kan één maal herkanst worden. De herkansingen worden georganiseerd in de derde week van januari, de derde week van juni en de laatste week van augustus. Zie voor de tentamenweken en herkansingsweken Jaarindeling Aanvragen tentamens, registratie en bekendmaken tentamenresultaten Alle tentamens, werkstukken, verslagen en scripties waar een beoordeling voor wordt gegeven, dienen voorzien te zijn van naam en studentnummer. Schriftelijke tentamens Het is voor alle studenten verplicht (dus ook voor studenten van buiten de faculteit) zich aan te melden voor collectieve tentamens. Inschrijven voor de tentamens gaat door middel van het programma TIS (Toegang Internet Studenten). TIS kan bereikt worden via de homepage van de Faculteit der Letteren waar ook een uitgebreide handleiding is te vinden voor het verkrijgen van toegang tot TIS. Toegang wordt verkregen middels een combinatie van studentnummer en pincode. De pincode kan zelf worden aangevraagd. Tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum kan een student zich aanmelden. Als de uitslagen van tentamens bekend zijn en ingevoerd zijn in de computer, zijn deze te raadplegen via TIS. De student kan zelf een uitdraai maken van zijn resultaten. Bij problemen, bijvoorbeeld omdat een student nog niet ingeschreven is bij de VU, kan deze zich wenden tot de studentenbalie, kamer 10A-14. Er kan ook een mailtje worden gestuurd aan de studentenbalie Faculteit der Letteren 19

18 Mondelinge tentamens, werkstukken, verplichte colleges etc. Voor de afronding van alle andere studieonderdelen neemt de student contact op met de betreffende docent. De student vult bij de docent zijn gegevens (naam, studentnummer, opleiding en eerste studiejaar) in op een tentamenbriefje of op een namenlijst waarop de docent later de resultaten aangeeft Algemene onderwijs- en examenregeling De Onderwijs- en Examenregeling (OER) ligt samen met de Nadere Regels voor de Examens (NRvE) ter inzage bij de studentenbalie en bij de studieadviseur. Op aanvraag is een kopie te verkrijgen. Voor studenten die met de studie begonnen zijn vóór september 2002 blijft de OER van augustus 2001 van kracht. Voor studenten die in september 2002 met een bachelor- of masteropleiding zijn begonnen, is de bachelor- c.q. master-oer, vastgesteld zomer 2002, van kracht. Voor studenten die van het oude programma overstappen naar de bacheloropleiding wordt per opleiding een overgangsregeling vastgesteld. De belangrijkste punten zijn hieronder aangegeven. Voor studenten die met de studie begonnen zijn vóór september 2002 geldt dat het doctoraalexamen is behaald als alle onderdelen die in de OER van 2001, art. 8 genoemd zijn, met goed gevolg zijn afgelegd. Voor studenten die de bachelor- c.q. masteropleiding volgen geldt dat de bachelor- c.q. mastergraad behaald is als alle onderdelen genoemd in bijlage 1 van de bachelor- c.q. master-oer met goed gevolg zijn afgelegd. Alle onderdelen moeten voldoende zijn. Compensatie kan slechts verleend worden op de gronden die vermeld staan in de Nadere Regels voor de Examens (NRvE art. 2). Een tentamen is voldoende als het cijfer ten minste 6.0 bedraagt. De docent stelt het cijfer vast en vult dit in op tentamenbriefje of tentamenlijst. Daarbij wordt een cijfer tussen 5 en 6 zodanig afgerond dat een 5.49 afgerond wordt naar een 5 en een 5.50 naar een 6. Andere cijfers worden afgerond op halven en helen. De uitslag van een tentamen wordt binnen drie weken vastgesteld. De termijn van drie weken voor het nakijken van de tentamens in meest ruime zin is een plicht van de docenten. Studenten kunnen, als het tentamen te laat is nagekeken, een standaardformulier invullen en inleveren bij de studentenbalie (kamer 10A-14, brievenbus bij 10A-14) of een sturen aan Gedurende ten minste dertig dagen na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk werk krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Gedurende dezelfde termijn kan een belanghebbende de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen bekijken en kennis nemen van de normen die bij de beoordeling een rol gespeeld hebben. De examinator kan plaats en tijdstip van inzage vaststellen. Een student kan pas tentamens van het tweede en derde jaar afleggen als alle tentamens behorende bij onderdelen uit het eerste jaar behaald zijn. Op verzoek van de student kan de examencommissie echter toestemming geven om eerder welomschreven tentamens af te leggen. In het advies aan het eind van het eerste studiejaar staat dan vermeld welke tentamens uit het tweede jaar afgelegd mogen worden. Zie verder de OER art. 7, bijlage 1 en NRvE art. 1. In deze artikelen is ook de opeenvolging van tentamens geregeld. 20 Archeologie en prehistorie

19 Een examencommissie kan toestemming geven tot het volgen van masteronderdelen, maar uitsluitend als de student nog slechts maximaal 10 studiepunten niet-verplichte vakken moet behalen. De toestemming is geldig voor één semester. Een student kan pas tentamens van de masteropleiding afleggen als de bachelorgraad behaald is en hij/zij is toegelaten tot de desbetreffende masteropleiding. Vrijstelling van een of meerdere onderdelen kan op verzoek van de student verleend worden door de examencommissie op grond van in een andere opleiding behaalde onderdelen die qua inhoud en studielast vergelijkbaar zijn. Het judicium cum laude wordt verleend wanneer: - de scriptie met ten minste 8.5 is gewaardeerd; - het gemiddelde cijfer voor de overige onderdelen ten minste 8.0 bedraagt. Met nadruk wordt erop gewezen dat bij werkcolleges en andere studieonderdelen waar dit is aangegeven in de vakbeschrijvingen, de aanwezigheid verplicht is. Mochten zich voor een student onoverkomelijke problemen voordoen, dan dient hij voor de aanvang van het college met de docent te overleggen, of er in zijn geval een praktische oplossing mogelijk is. Vuistregel is dat nooit meer dan 20 procent van de colleges gemist mogen/kunnen worden. Als niet aan de aanwezigheidsplicht is voldaan, is er geen recht op deelname aan het tentamen Regeling bachelor- en masterscriptie De faculteit heeft een facultair scriptiereglement met een opleidingsspecifiek deel voor iedere opleiding. Dit reglement geldt zowel voor de doctoraalscriptie (oude programma) als voor de masterscriptie. Het is te verkrijgen bij de studentenbalie (kamer 10A-14). De volgende richtlijnen, zoals opgenomen in de Nadere Regels voor de Examens, zijn van toepassing op een scriptie: A. De scriptie bevat het verslag van een in het kader van de opleiding passend origineel en nieuw onderzoek, zelfstandig uitgevoerd door de student. De student heeft recht op begeleiding. Indien het onderzoek aansluit of voortbouwt op een door de student in het kader van een andere opleiding verricht of te verrichten scriptieonderzoek, zal het hier bedoelde onderzoek naar het oordeel van de examencommissie voldoende onderscheidende elementen dienen te bevatten. B. De begeleiding van de student bij het maken van de scriptie omvat de volgende elementen: een advies over de keuze van het onderwerp en de afbakening daarvan de goedkeuring van de opzet een regelmatige, maandelijkse contactmogelijkheid tijdens het werken aan de scriptie aanwijzingen voor het herschrijven van onvoldoende of voor verbetering vatbare onderdelen van de scriptie. C. De scriptie wordt beoordeeld op ten minste de volgende aspecten: het taalgebruik - de innerlijke logica van het betoog de kritische verwerking van bestaande literatuur Faculteit der Letteren 21

20 de kritische verwerking van benut bronnenmateriaal of zelf aan het licht gebrachte gegevens de zelfstandigheid van de onderzoeker en de oorspronkelijkheid van het onderzoek. D. Voor de vaststelling van het cijfer wordt de scriptie aan een tweede beoordelaar voorgelegd. Bij verschil van mening wordt gemiddeld of, in geval van een ernstig meningsverschil, wordt de kwestie ter decisie voorgelegd aan de examencommissie. Deze zal in de regel een derde beoordelaar inschakelen Recht van beroep Als een student tegen een toegekend cijfer bezwaar wil maken, wordt aanbevolen dit eerst bij de betrokken docent te doen en als er geen oplossing wordt gevonden, bij de voorzitter van de examencommissie. Daarnaast is er een College van Beroep voor de examens. Bij deze instantie kan een student binnen 30 dagen na bekend maken van de uitslag in beroep gaan, wanneer de student bezwaar maakt tegen tentamen- en examenuitslagen, beoordelingen van werkstukken en scripties, of tegen de wijze waarop hij is behandeld. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Studentendecanen (Servicebalie, centrale hal, Hoofdgebouw), telefoon (020) Afgifte getuigschrift en dossierverklaring Een verzoek tot afgifte van een getuigschrift (de doctoraalbul) of diploma (de bachelor- of mastergraad) kan alleen worden ingediend als men op de aanvraagdatum bij de centrale studentenadministratie staat ingeschreven als student of extraneus en als het collegegeld is betaald. Op het moment van aanvraag moeten alle onderdelen voor het examen zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER) of een daarbij behorende overgangsregeling zijn behaald. Het verzoek om afgifte van het getuigschrift moet ingediend worden bij de studentenbalie Letteren. Hierbij moet de kandidaat het volgende overleggen: het door de centrale studentenadministratie afgegeven bewijs van inschrijving als student of extraneus (het Bewijs van Inschrijving én het Legitimatiebewijs voor Studerenden) en het bewijs dat aan alle exameneisen is voldaan (een totaaloverzicht en andere bewijzen van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen). Het verdient overigens aanbeveling om al voordat je aan de eindscriptie begint of in ieder geval enkele weken voor het indienen van verzoek tot afgifte van het getuigschrift een totaaloverzicht van geregistreerde studieresultaten op te vragen bij de studentenbalie Letteren om te controleren of alle afgelegde tentamens daadwerkelijk ingevoerd zijn. Je ontvangt dan meteen de folder Afstuderen en dan met praktische tips. De examencommissie, of de studieadviseur namens de examencommissie, bekijkt of het overzicht en eventuele overige bewijzen van de afgelegde onderdelen in overeenstemming met de OER zijn en of de kandidaat de juiste vooropleiding heeft. Tevens stelt de examencommissie, c.q. studieadviseur formeel vast dat het examen met goed gevolg is afgelegd en dient bij de studentenbalie Letteren een verzoek in tot afgifte van het diploma. De datum waarop de examencommissie, c.q. de studieadviseur formeel vaststelt dat het examen met goed gevolg is afgelegd, is de examendatum. Deze datum wordt aan de student meegedeeld en dit is tevens de 22 Archeologie en prehistorie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 1 Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Filosofisch Instituut Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie