STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2014 J J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2014 J J"

Transcriptie

1 STCHTNG THEATER KKKER TE UTRECHT FNANCEEL VERSLAG 2014 j

2 NHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht Algemeen 2 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 AARREKENNG Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten OVERGE GEGEVENS Voorstel resultaatverwerking Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant BLAGEN _1 j

3 ~AKER BERK TLLY l ACCOUNTANTSVERSLAG j! _. 1/41

4 Accountants ~AKER TLLY BERK Stichting Theater Kikker Postbus AD UTRECHT Baker Tilly Berk N.V. Papendorpseweg 99 Postbus AA Utrecht T: +31 (0) F: +31(~ KvK: Datum 27 mei 2015 Referentie OPDRACHT Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw stichting. De directie van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening. De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring. ALGEMEEN Stichting Theater Kikker De stichting draagt de naam Stichting Theater Kikker en is zowel statutair als feitelijk gevestigd te Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht, onder nummer Vaststelling jaarrekening Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2013 op 27 maart 2014 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2013 bedroeg Dit bedrag werd onttrokken aan aan de bestemmingsreserve activa ad en onttrokken aan de exploitatiereserve ad Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende personen: - mevrouw A. Haan (voorzitter) - de heer K.L.M. Perik (penningmeester) - mevrouw.e. Hoitink (secretaris) - de heer E. urriëns - mevrouw M.A. Bleeker - de heer P.M.L. van Vlijmen - de heer D. Meyer ~ _j An independent member of Baker Tilly nternational Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr n deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

5 ~AKER BERK TLLY Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Hoogachtend, Utrecht, 27 mei 2015 Baker Tilly Berk N.V. Was getekend G.. van Luyk Accou nta nt-ad m inistratieconsu lent._1. ~ An independent member of Baker Tilly nternational 3/41

6 BESTUURSVERSLAG., 4/41

7 t ~ t j.. directieverslag 2014 van Theater Kikker

8 NHOUD İ j NLEDNG 2 ACTVTETEN EN BEZOEKERS N GETALLEN 3 BEKNOPTE NHOUDELKE TERUGBLK 5 PUBLEKSWERVNG EN MARKETNG 7 PERSONEEL 9 BESTUUR CULTURAL GOVERNANCE 10 HUSVESTNG 11 PODUM HOGE WOERD 12 FNANCEN 14 BLAGE: PERSONEELSSAMENSTELLNG 16 L : ~ \ directieverslag 2014 TheaterKikker 1

9 l inleiding Dit directieverslag dient als inhoudelijke bijlage bij het financieel jaarverslag n dit directieverslag staan we stil bij de kwantitatieve uitkomsten, onze bedrijfsvoering en de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in het verslagjaar. Voorts geven we in beknopte vorm een inhoudelijke reflectie op het verslagjaar. Speciale aandacht krijgen de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, het theater in Leidsche Rijn dat we met ingang van de zomer van 2015 gaan exploiteren. mei 2015 Harm Lambers directeur Theater Kikker directieverslag 2014 TheaterKikker 2

10 l 1 Î activiteiten en bezoekers in getallen Hieronder staat een samengevat overzicht van het aantal voorstellingen en de behaalde bezoekcijfers in n dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen voorstellingen die we zelf programmeerden (de 'eigen programmering') en voorstellingen in het kader van externe festivals en andere huurders. Ook is er een uitsplitsing naar genres en naar de zalen waar de voorstellingen te zien waren. (ij ~ a; a; ~:::0 ~ :::0 (ij "" :::0 (ij :::0 c ' N N '" '" "0 Ol o O Ol ~ ~ c; '" œ c s O Ol œ :::0 Qi ~ Ei CD "0 :5 "0.s, 'ie œ :;< a; AANTALLEN VOORSTELLNGEN eigen programmering festivals verhuur totaal BEZOEKERSAANTALLEN eigen programmering gerriddeld festivals t ' gerriddeld verhuur ' gerridded totaal gerridded _. Het aantal voorstellingen dat we zelf programmeerden daalde van 330 in 2013 naar 295. Na een scherpe daling vorig jaar steeg het aantal activiteiten van festivals en andere huurders weer: van 115 naar 147, nog altijd aanmerkelijk onder het aantal in 2012, toen we nog 172 verhuringen telden. Het voorzichtige herstel van de verhuringen zal de vrucht zijn geweest van actievere (online) acquisitie die we sinds het najaar van 2013 hebben ingezet. Per saldo bleef het aantal activiteiten nagenoeg gelijk: 445 in 2013 om 442 in Het aantal toeschouwers voor de eigen activiteiten daalde van bijna naar ruim , een daling die geheel was toe te schrijven aan het kleinere aantal voorstellingen dat we programmeerden; het gemiddelde aantal bezoekers steeg wel: van 63 in 2013 naar 66 in directieverslag 2014 TheaterKikker

11 De toename van aantal verhuuractiviteiten zorgde ervoor dat het totaal aantal bezoeken aan ons theater toch nog licht steeg: van in 2013 naar in De ontwikkeling van het aantal activiteiten en bezoekers in de afgelopen jaren is hieronder af te lezen: l! huurders festivals E eigen programmering aantal activiteiten l huurders festivals , Eleigenprogrammering aantal bezoeken l ~. j. j directieverslag 2014 Theater Kikker 4

12 .- : 1 beknopte inhoudelijke terugblik Voor de programmering was ons beleidsplan richtinggevend. n dat beleidsplan kozen we ervoor de samenwerking met makers en groepen verder te intensiveren. Onder meer door het bieden van seriebespeling, deelname aan de Coproducers (landelijke samenwerking met collega-podia ter ondersteuning van nieuwaanbod) en voluit inzetten op lokaal aanbod. Met op de kop af 100 voorstellingen (ruim 35% van het totaal) maakte aanbod uit onze eigen stad prominent deel uit van ons programma, vooral door de lange speelseries die we Utrechtse groepen en makers bieden. Hiervoor tekenden gekende namen als Aluin, De Warme Winkel, Schweigman& (met een tweede speelweek van haar Universum), Het Filiaal en Dox, maar ook 'nieuwkomers' als Oldenosborn, Als de beren komen, Daan van Bendegem en studenten van de HKU (met een verzamelprogramma van afstudeersolo's). Cowboy bij nacht verzorgde aan het einde van hetjaar een mooie, drukbezochte driedaagse rondom Reve's De Avonden, met beschouwingen over en scènes uit het boek én met een maaltijd. Voor Tg. Monter faciliteerden we voor de derde keer locatievoorstellingen in Leidsche Rijn. Met het tweemaandelijkse Monsteren! hebben we bovendien een platform voor kort, nieuw werk van (grotendeels Utrechtse) makers in huis. Behalve van Utrechtse groepen en makers presenteerden we ook langere series van Boogaerdt & van der Schoot, Hotel Modern, Dood Paard, akop Ahlbom, Erik Whien, Marjolijn van Heemstra, Laura van Doiron en Nick Steur. De installatie A piece of time van laatstgenoemde ging bij ons in première na eerdere presentaties in het kader van de zogenaamde 'vrije ruimte', waarin makers hun werk beproeven ten overstaan van een publiek. j. _) Binnen de Coproducers ondersteunden we door voorfinanciering een nieuwe voorstelling van Moeremans & sons, die drie keer bij ons te zien was. Eerder in het jaar werd ondersteuning van een andere Coproducers-voorstelling, Caligula van regisseur Thibaud Delpeut, ingehaald door de omstandigheid dat Delpeut inmiddels artistiek leider was geworden bij De Utrechtse Spelen. n goed overleg nam DUS zijn voorstelling op in de eigen programmering in De Paardenkathedraal. n de dansprogrammering was het werk van Nicole Beutler prominent aanwezig: haar voorstelling Shirokuro stond na reguliere speelbeurten ook in Kikker Kiest en op onze uitnodiging presenteerde ze in december een repertoire-overzicht van vier 'oude' voorstellingen in de NB Collection. Truus Bronkhorst bracht bij ons haar Ende der Zukunft in première. 5 directieverslag 2014 TheaterKikker

13 1 l n de jeugdprogrammering blijkt de vakantiebespeling in Winterkost, Lente-uiljes en Herfststukjes, die inmiddels al ruim tien jaar teruggaat, nog steeds effectief. De 37 voorstellingen die we in de vakanties in onze beide zalen presenteerden waren goed voor ruim 3500 bezoeken. De samenwerking met andere podia in stad en provincie, gericht op intensieve marketing, werd in 2014 gecontinueerd. Hiervoor ontvingen we een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. Culturele Zondagen waar we aan deelnamen waren de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest (beide met een uitgebreid programma van korte presentaties, tijdens het Uitfeest deels verzorgd door literair festival Manuscripta dat eenmalig zijn tenten had opgeslagen in Utrecht). Tijdens de Culturele Zondag n de ban van de man verzorgde Aluin een programma met scènes uit de roemruchte 'mannen-voorstelling' Putlucht uit Met onze Voorjaars- en Najaarscollectie hadden we ook in 2014 twee minifestivals in huis waarin we jong en onbekend aanbod konden bundelen. Regelmatig stromen makers en groepen uit deze collecties door naar ons reguliere programma, zoals inmiddels is gebeurd met eerdergenoemde Nick Steur, regisseur Maren Bj0rseth en choreograaf Giulio d'anna., 1 n september openden we voor de tweede keer het nieuwe seizoen met een eigen reprise-festival: Kikker Kiest. De formule van persoonlijke 'favorieten' uit het afgelopen seizoen, gekozen door de directeur en programmeur (die ze in de voorpubliciteit voorzagen van persoonlijke aanbevelingen) blijkt een gouden greep: ook 'moeilijkere' voorstellingen blijken in dit kader een ruim publiek te trekken. Zo konden we tot ons plezier Maatschappij Discordia en Daan van Bendegem - nog studerend aan de HKU - alsnog elk twee uitverkochte voorstellingen bieden voor respectievelijk Weiblicher Akt en De allerbeste voorstelling ooit. Ook de andere reprises (van Schwalbe, Nicole Beutler, afstuderend regisseur Bram ansen, Boukje Schweigman en Naomi Velissariou) trokken elk meer bezoekers dan in hun eerste presentaties in Kikker. Zo is Kikker Kiest niet alleen een toepasselijke seizoensopening, zowel feestelijk als maatgevend voor ons profiel, maar tevens een adequaat middel om publiek te winnen, ook voor minder bekend en 'populair' aanbod. 6 directieverslag 2014 TheaterKikker

14 l, publiekswerving en marketing Na maanden van intensieve voorbereiding lanceerden we in de zomer van 2014 een geheel vernieuwde website. Ook gingen we over op een nieuw kaartverkoopsysteem. Hiervoor gingen we in zee met de firma Ticketmatic. Daar waar de vorige website, die al van achtjaar daarvoor dateerde, vooral gericht was op feitelijke informatieverstrekking, wilden we met de nieuwe website inzetten op een meer wervende kracht. Mogelijkheden voor het plaatsten van filmpjes en afbeeldingen, de eenvoud van de menustructuur en de aanpassingen aan verschillende schermformaten (pc, tablet, smartphone) brachten samen de gewenste verbeteringen. Daarbij hebben we goed samen kunnen werken met onze vormgever Herman van Bostelen en de firma Eagerly nternet. Ondanks de gebruikelijke kinderziektes voldeden website en kaartverkoopsysteem van meet af aan aan de gestelde verwachtingen. Oogmerk van deze vernieuwingen was tevens om instrumenten te ontwikkelen die een jaar later toe te passen zouden zijn voor het dan te openen Podium Hoge Woerd. Voor de website van het nieuwe theater zal de gekozen site-structuur richtinggevend zijn en gaan we eveneens met Ticketmatic werken. Door deze combinatie konden we voor beide podia een kostenreductie realiseren en ontlastten we ons l ( j., i. ~ enigszins bij de ontwikkeling van kaartverkoop en website voor Podium Hoge Woerd. n de zomer van 2014 namen we online enquêtes af onder onze bezoekers, uitgesplitst naar de enkelvoudige en meervoudige bezoekers. De enquêtes, die een behoorlijk grote respons hadden, waren gericht op klantgegevens, klanttevredenheid en het gebruik van wervingsmiddelen. Bemoedigend is dat onze bezoekers hun bezoek(en) aan ons een hoge waardering geven: van beide bezoekersgroepen waardeerde 95% hun bezoek aan ons theater als goed tot zeer goed. Meer in het bijzonder worden daarbij de kwaliteit van de voorstellingen, de gastvrijheid en de sfeer genoemd. Verbeterpunten zijn uit de enquêtes ook te halen. Ten opzichte van de bezoeker die meermaals per jaar ons theater bezoekt heeft de enkelvoudige bezoeker iets andere verwachtingen ten aanzien van publieksontvangst (het wachten voor een dichte zaaldeur wordt geregeld genoemd als bezwaar, evenals de procedure van online kaartverkoop); de effectiviteit van wervingsmiddelen verschilt eveneens: de meervoudige bezoeker lijkt nog wél gebruik te maken van onze folder, waar de enkelvoudige bezoeker die veel minder onder ogen krijgt en veeleer afgaat op tips van derden en recensies. Ook het moment van besluit tot voorstellingsbezoek loopt uiteen: de meervoudige bezoeker bepaalt op zeer korte termijn om naar een voorstelling te gaan, daar waar de enkelvoudige bezoeker zo'n besluit vaak een aantal weken tevoren neemt. Deze gegevens, en een aantal andere, waaronder het gegeven dat de gemiddelde bezoekfrequentie met een percentage van 80% enkelvoudige bezoekers al jaren stabiel blijft en we er dus niet in slagen om meer herhaalbezoek te genereren, bieden hanteerbare aangrijpingspunten om ons publiciteitsbeleid 7 directieverslag 2014 TheaterKikker

15 ,., l i l verder te verfijnen. Voornemen is om dit in de zomer van 2015, in de luwte tussen twee seizoenen, verder uit te werken. Eén maatregel konden we op basis van de eerste enquêteresultaten in september al doorvoeren: de respondenten vonden in overgrote meerderheid een aanvangstijd van 21 uur minder aantrekkelijk. Daarom vervroegden we de aanvangstijden met een half uur naar 20 uur voor de grote zaal en uur voor de kleine zaal..1 _. directieverslag 2014 TheaterKikker 8

16 l personeel n omvang bleef het personeelsbestand in 2014 gelijk: per 31 december waren er 17 medewerkers in vaste dienst en waren er 6 vaste medewerkers met een oproepcontract (voornamelijk voor avonddienst en horeca), samen goed voor 13,5 fte. n bijlage is een overzicht van de personele bezetting te vinden. Achter deze cijfers gaan wel twee veelzeggende mutaties schuil: per 1 februari krompen we de techniekploeg in met één medewerker van wie we dus afscheid moesten nemen. Deze maatregel was ingegeven door een teruggang van het aantal activiteiten sinds Daar stond tegenover dat met de komst van Marjan van Huijstee per 1 december de eerste medewerker haar intrede deed voor Podium Hoge Woerd, het nieuwe theater waarvoor zij de programmering ging invullen. De voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd vergden van een aantal van de overige Kikkermedewerkers extra inspanningen. Dit was reden om het aantal uren van het hoofd techniek en de medewerker financiële administratie gedurende een aantal maanden uit te breiden. Hetzelfde gold voor de programmeur van Kikker in de maanden voordat Hoge Woerd zijn 'eigen' programmeur kreeg. n bijlage is de personeelsformatie per 31 december opgenomen. Naast de betaalde staf waren er zo'n 25 vrijwilligers actief, voornamelijk voor assistentie bij horeca en kaartverkoop. Ook waren er stagiaires bij publiciteit, programmering en theatertechniek.. i _. directieverslag 2014 TheaterKikker 9

17 i bestuur cultural governance Het stichtingsbestuur van Theater Kikker was in 2014 als volgt samengesteld: l \ voorzitter: Aukje Haan advocaat vennootschaps- en ondernemingsrecht bij CMS Derks Star Busmann, tevens lid Raden van Toezicht Filmtheater 't Hoogt, Utrechts Archief, Aboriginal Museum, bestuurslid sinds juni 2013 penningmeester: Koen Perik bedrijfseconoom, partner bij SS Finance, tevens voorzitter Raad van Toezicht Centraal Museum, bestuurslid sinds juni 2005 secretaris: essica Hoitink directeur uridische Zaken Gemeente Amsterdam, bestuurslid sinds juni 2009 lid: Paul van Vlijmen tot 1 november directeur Spoorwegmuseum en daarna directeur Defensiemusea, bestuurslid sinds april2008 lid: Evert an urriëns directeur Aannemingsbedrijf H.. urriëns bv, bestuurslid sinds juni 2009 lid: Maaike Bleeker hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, bestuurslid sinds december 2010 lid: Dennis Meyer zelfstandig dramaturg projectleider theater, tevens bestuurslid Stichting Omsk (Lotte van den Berg), bestuurslid sinds december Volgens rooster van aftreden moesten we in 2014 afscheid nemen van penningmeester Koen Perik die met 3 x 3 jaar zijn maximale aantal termijnen had benut. Hangende de zoektocht naar een opvolger bleef hij als penningmeester nog aan. Deze zoektocht kon niet in 2014 worden afgerond. Het bestuur kwamin 2014 zes keer bijeen. Belangrijkste bestuursbesluit was vaststelling in januari van het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd dat de grondslag moest worden voor de gemeentelijke opdracht om het nieuwe theater te exploiteren. Ook daarna vroeg Hoge Woerd om aandacht, met name vanwege de zorg dat de afdeling Erfgoed van de gemeente, als beheerder van het Museum in het Castellum een van de Castellum-partners, financieelonvoldoende zou zijn toegerust om de gezamenlijke kosten mee te dragen. Deze zorg leidde tot overleg tussen bestuur en College van B&W. Dankzij een breed ondersteunde motie in de Gemeenteraad in juli kon Kikker het College laten weten 10 directieverslag 2014 TheaterKikker

18 zijn voorbehouden in te trekken. Dit leidde in september tot definitieve toewijzing door het College als exploitant van Podium Hoge Woerd. De voorgenomen gedachtewisseling over eventuele aanpassing van de bestuursstructuur heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Het bestuur oordeelde dat zo'n gedachtewisseling pas vruchtbaar is, wanneer de organisatorische invulling van Podium Hoge Woerd en de vervlechting van het 'nieuwe' en het 'oude' theater concreter zijn. huisvesting Anders dan in voorgaande jaren, toen we de foyer en de keuken annex artiestenfoyer grondig verbouwden, bleven grote ingrepen in het gebouwachterwege. Wel werd de lange gang waarlangs onder meer decorstukken worden aangevoerd verbeterd: de gevolgen van een sinds jaren optredende verzakking - een vloer die steeds ongelijkmatiger was geworden - werden hersteld. n onze kantoortoren (Drielenburgh), die is verbonden met ons hoofdgebouw, verhuurden we anderhalve verdieping aan festival Spring dat per 1januari 2015 de huur opzegde om uit te wijken naar ruimere huisvesting. Er kon bijtijds een nieuwe onderhuurder worden gevonden..) directieverslag 2014 TheaterKikker 11

19 Podium Hoge Woerd Na een aanloop van een aantal jaren kregen we in de zomer van 2013 het formele verzoek van de gemeente om een Ondernemingsplan in te dienen voor een nieuw te realiseren vlakke vloertheater in Castellum Hoge Woerd, in Leidsche Rijn. Met behulp van Gert-an van der Vossen, organisatieadviseur bij de Holland Consulting Group, en concept-ontwikkelaar Pol Eggermont voltooiden we dit plan in \ januari Binnen de meegegeven financiële kaders stelden we een programma in het vooruitzicht van jaarlijks ca. honderd voorstellingen, breed van profiel, toegesneden op de veronderstelde behoefte van bewoners van Leidsehe Rijn: veel jeugdtheater en een veelzijdig palet van toneel, muziek en cabaret en kleinkunst. Ook ontvouwden we onze gedachten over bespeling van het openluchttheater dat in het Castellum zou worden gerealiseerd. Zoals we dat ook in Kikker doen, wilden we groepen uit de eigen stad aan het nieuwe theater binden, vanzelfsprekend met een accent op makers en groepen uit Leidsche Rijn. Voor het nieuwe theater kozen we de naam Podium Hoge Woerd. ) _j We schetsten een aanpak waarin we de beide theaters als één bedrijf zouden gaan exploiteren, met dien verstande dat we in de eerste jaren subsidiëring en financiële verantwoording wilden splitsen. We stelden dan ook de voorwaarde dat in de aanloopjaren tegenvallers in de exploitatie van Podium Hoge Woerd niet zouden hoeven worden opgevangen door Theater Kikker en dat we dus afspraken wilden maken over risicoafdekking. De gemeente ging hiermee akkoord. Bij wijze van risicoafdekking werd in het verslagjaar alvast een subsidie van verleend voor opbouw van een eigen risicoreserve voor Podium Hoge Woerd. Een tweede voorwaarde bleek ingewikkelder. Castellum Hoge Woerd kent meerdere gebruikers: naast het Podium ook een permanente expositie van archeologische vondsten, Museum Hoge Woerd, een stadsboerderij, Steede Hoge Woerd, en een zelfstandig café/restaurant. Dit maakt het onvermijdelijk dat kosten voor het beheer van gezamenlijk te benutten ruimtes onderling moeten worden verrekend. Om te voorkomen dat een te groot deel van die rekening bij ons terecht zou komen, verlangden we dat Steede en Museum door de gemeente in staat gesteld zouden worden om hun deel te dragen. Met name het beschikbare budget van de afdeling Erfgoed van de gemeente, verantwoordelijk voor het Museum, baarde ons zorgen. n het voorjaar deelden we deze zorgen met het College en met de gemeenteraad. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat de raad bij behandeling van de Voorjaarsnota het College opdroeg de afdeling Erfgoed financieel afdoende toe te rusten, een opdracht die het College overnam. Dit was voor ons voldoende waarborg om onze bezwaren te laten vallen. directieverslag 2014 TheaterKikker 12

20 n september kreeg Theater Kikker dan eindelijk de definitieve opdracht om Podium Hoge Woerd te gaan exploiteren. De beschikbare subsidie ( per jaar) werd daarbij voor zes jaar gegarandeerd. Ook werd een budget van voor inrichting van de theaterzaal in het vooruitzicht gesteld. Toen de opdracht eenmaal was verstrekt, kon het interne proces beginnen: opstellen van een nieuw organogram en aanpassing van functieprofielen van de zittende medewerkers en formulering van profielen voor nog aan te trekken medewerkers. De werving van een programmeur voor Podium Hoge Woerd werd gestart. Bij dit proces riepen we de hulp in van organisatieadviseur Pauline Altena. De programmering van seizoen 2015/2016 moest snelopgepakt worden. Kikker-programmeur olie Vreeburg nam alvast een voorschot met programmering van een deel van hetjeugdaanbod. n december konden we Marjan van Huijstee verwelkomen als nieuwe 'eigen' Hoge Woerd-programmeur. Zij ging spoorslags aan het werk om het programma samen te stellen. Na de opdrachtverstrekking konden we ook de inrichting van de toekomstige theaterzaal gaan voorbereiden. Onder aansturing van hoofd techniek aap van der Woude werden de wensen voor lichten geluidinstallatie, tribune, stoffering en mechanica geformuleerd. Daarna bereidde theateradviesbureau PBTA de in 2015 uit te voeren aanbesteding voor. De financiële administratie werd opnieuw ingericht, ter voorbereiding op de gewenste separate verslaglegging. j ~ Parallel aan dit interne proces nam de directeur deel aan de vele externe voorbereidingen die al bezig waren. Hij was lid van het projectteam waarin opdrachtgever (Projectbureau Leidsche Rijn, sarnen met de UVO van de gemeente), architecten en toekomstige gebruikers het bouwproces bespraken. Ook voerde hij de besprekingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Castellum-partners met afspraken over beheer, programma, promotie etcetera. Deze gesprekken werden op uitnodiging van de Castellum-partners geleid door Gert-an van der Vossen, die eerder in het jaar had geassisteerd bij het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd. Een veelzeggende eerste doorbraak was vaststelling van een gezamenlijke huisstijl door de Castellumpartners in december. Bureau DieTwee leverde hiervoor een idee dat kon worden toegepast door het Castellum-als-geheel, maar ook door de partners afzonderlijk. 13 directieverslag 2014 TheaterKikker

21 financiën Bij dit directieverslag wordt separaat een financieel jaarverslag uitgebracht. Het verslagjaar eindigde op een positief saldo van Hierbij moet worden aangetekend dat hiervan was terug te voeren op een eenmalige subsidie van de gemeente voor de opbouw van een risicoreserve voor het nieuw te ontwikkelen Podium Hoge Woerd. Dit bedrag is dus als 'startvermogen' voor Podium Hoge Woerd in de balans opgenomen. Voorts is via het resultaat ten laste gebracht van de bestemmingsreserve activa. Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt daarmee ca Dit bedrag kon worden toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hiermee - naast de risicoreserve voor Podium Hoge Woerd - groeide naar , waarvan is opgenomen in een bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige investeringen. Het voorzichtige herstel van het aantal verhuringen betekende een stijging van de betreffende inkomsten met circa ten opzichte van De recette-inkomsten daalden licht (ca ), de barinkomsten bleven nagenoeg gelijk. opbrengsten eigen inkomsten j ' :" :_ OT----T----~--~----~--~--~ recettes passen -+- verhuur-opbrengst --baromzet! j. Ten opzichte van 2013 konden we een besparing noteren van ca in de personeelskosten (ca. 10%), ten dele omdat we de personeelsformatie terugbrachten, maar ook omdat een deel van de salariskosten ten laste gebracht werd van de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, waarvoor een extra doelsubsidie van de gemeente was verkregen. Naast de exploitatiesubsidie verwierven we in 2014 de volgende extra bijdragen: - Van het Fonds Podiumkunsten ontvingen we in het kader van de Subsidieregeling Kleinschalige en ncidentele Programmering. 14 directieverslag 2014 Theater Kikker

22 ,-, - Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we in 2014 een bedrag van voor publiciteit en randprogrammering voor jeugdtheater in de schoolvakanties; dit bedrag werd aangewend voor de samenwerking met vijf andere podia in de provincie waarvoor wij de centrale coördinatie deden. - Om de voorbereidingskosten te dekken van de planontwikkeling voor Podium Hoge Woerd, ontvingen we van de gemeente extra subsidies ten bedrage van ; daarnaast verstrekte de gemeente de eerder genoemde subsidie van voor opbouw van een risicoreserve voor Podium Hoge Woerd.,, directieverslag 2014 TheaterKikker 15,

23 bijlage: personeelssamenstelling deeltijd- in dienst naam functie factor * sinds Harm Lambers directeur 89% Bas Overvest financiële administratie 67% (deels 89%) Frans Kennes officemanager 67 % olie Vreeburg programmeur Kikker 89% (deels 100%) Ma~an van Huijstee programmeur Hoge Woerd 89% Anne-Marie Kroese medewerkster publiciteit 89% ngrid Beer medewerkster publiciteit 67 % Coen van der Hilst distributie publiciteit variabel aap van der Woude hoofd techniek 89% (deels 100%) Stef Swaczyna theatertechnica 89% Fred onkman theatertechnicus 72% Gibson Houwer geluidstechnicus 67 % Paul Alders medewerker kassa 89% Chantal van den Broek horeca en productie 100 % Mark Bergwerff horeca-assistent 56 % Watti Shewdat schoonmaak 39% Erin van der Pijl schoonmaak 22% Maartje de Goede schoonmaak 22% avondpersoneel (oproepkrachten): Sanne Leufkens algemene dienst variabel ** oep van Helden algemene dienst variabel Feline Schoonhoven algemene dienst variabel Yorke Mulder-Banghoo algemene dienst variabel Sarah Ribbens algemene dienst variabel n de loop van hetjaar vertrokken de volgende personeelsleden: einde dienstverband Willemien Wiggers schoonmaak 22% Floris Berendse theatertechnicus 89% Bas ongmans algemene dienst variabel Nora van Goppel schoonmaak 22 % Dimmen Smolders algemene dienst variabel ,j Berber Mulder schoonmaak 22 % Eline Karstens algemene dienst variabel ris Frerichs schoonmaak 22% Sara van Gennip distributie publiciteit variabel Chananja Rutgers schoonmaak 22 %' Niels Ketelaars algemene dienst variabel deeltijdfactor op basis van 36 uur week full time dienstverband.. * ** variabele dienstverbanden op basis van aantal werkelijk gemaakte uren, voor medewerkers van het avondpersoneel gemiddeld ca. 10 uur week, in fte ca. 28%. 16 directieverslag 2014 Theater Kikker

24 AARREKENNG - ~,..; 22/41

25 STCHTNG THEATER KKKER UTRECHT BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTVA VASTE ACTVA Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen VLOTTENDE ACTVA Voorraden Barvoorraad en emballage Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde ',~ 23/41

26 STCHTNG THEATER KKKER UTRECHT PASSVA c c STCHTNGSVERMOGEN Eigen vermogen l KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale 6 verzekeri ngen Overige schulden en overlopende 7 passiva Totaal passivazijde , j ~,_j ) ~ 24/41

directieverslag 2014 van Theater Kikker

directieverslag 2014 van Theater Kikker directieverslag 2014 van Theater Kikker INHOUD INLEIDING 2 ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS IN GETALLEN 3 BEKNOPTE INHOUDELIJKE TERUGBLIK 5 PUBLIEKSWERVING EN MARKETING 7 PERSONEEL 9 BESTUUR / CULTURAL GOVERNANCE

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014 STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014 Zaltbommel JAARREKENING 2014 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht 2016 Stichting Crabbehoeve Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 1 Jaarverslag de directie 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl Accountants Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg Financieel verslag over het boekjaar 2014 #ORG=saa#VES=vli#PAP=vlg Stichting Kledingbank Zeeland, Middelburg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2013

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2013 Zaltbommel JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave 1. ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Financiële positie 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015 RAPPORT 2014 Stichting Present Nunspeet te Nunspeet d.d. 3 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS aaak, ee ACCOUNTANTS I ADVISEURS STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 AaaBee Accountants bv T(050)317 6717 ING ABN AMRO F (050) 317 67 00 Bankrekening: 66.38.58.127

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting ALSopdeweg! P. Boorsmastraat WT ZAANDAM

JAARRAPPORT Stichting ALSopdeweg! P. Boorsmastraat WT ZAANDAM JAARRAPPORT 2016 Stichting ALSopdeweg! P. Boorsmastraat 42 1507 WT ZAANDAM Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaten 6 1.4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie 7

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept te Verslag inzake jaarstukken 2014 24 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Opdracht 1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarverslag 1 Jaarverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie