JAARVERSLAG Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2002. Voorwoord"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2002 Voorwoord Milieucentrum Utrecht bevind zich als belangenbarhartiger van milieu en duurzaamheid in een volop in ontwikkeling zijnde enigszins hectische en dynamische stad. Toch bestaat er ook het beeld dat utrecht achter loopt, kneuterig is en in uitstraling en functioneren als vierde stad van het land maar geen grote stad wil worden. Dynamiek en hectiek heeft een stad nodig. Groeistuipen, de druk op het ruimtegebruik en de toenemende verkeersdrukte zullen altijd een haat liefde verhouding met ecologische en milieukwaliteiten veroorzaken. In utrecht gebeurd veel, eigenlijk meer dan een Milieucentrum met een paar vaste krachten en een blik vrijwilligers allemaal volgen kan. De grootstedelijk milieuproblematiek vraagt naast erkenning en herkenning door de samenleving en politiek om kennis en accuratesse van alle betrokkenen. Het is dan ook betreurenswaardig dat juist op het moment dat een stad veel plannen ontwikkelt er bij een deel van het bestuur van de stad het beeld betstaat dat er geen milieuproblemen zijn. Het gebrek aan aandacht voor milieu en duurzaamheid en de minder voortvarende economische ontwikkelingen maakten de ruimte voor het werken aan een duurzame stad het afgelopen jaar kleiner dan noodzakelijk. Toch vindt u in dit jaarverslag en grote diversiteit aan activiteiten en projecten waarmee het Milieucentrum het afgelopen jaar heeft laten zien dat het ook anders kan! In onze visie juist door samen te werken met de gemeente en niet alleen kritisch te zijn. Echter het opdrogen van de financiële middelen en de vraag naar meer oppositie uit onze achterban maken het noodzakelijk om in de toekomst deze rollen te herijken is voor het Milieucentrum het jaar waarin nieuw beleid voor het centrum gemaakt zal worden. Minder participatie en meer communicatie kunnen daarin een belangrijke rol gaan spelen. Utrecht, april 2003, Roland Pereboom. directeur MCU Inleiding 2002 is en jaar geweest waar we verder zijn gegaan op de ingeslagen weg voor wat betreft de uitvoering van het Beleidsplan Dat wil zeggen dat we in bepaalde programma s verder hebben gewerkt aan het uitbouwen van onze kennis en expertise, zodat er ook in complexe processen zinvolle bijdragen geleverd kunnen worden. Speciaal op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzame Herstructuring en het Gemeentlijke Milieubeleidsplan hebben we veel kennis en know-how ontwikkeld, hetgeen zich heeft vertaald in diverse projecten en producten. Daarnaast is het afgelopen jaar er een geweest waarin we verschillende van onze activiteiten krititsch hebben doorgelicht, om te komen tot een zo kwalitatief hoogstaand en effectief mogelijk pakket. Wellichtdat een en ander op korte termijn zal leiden tot

2 aanpassingen van beleid en uitvoering. Maar dat zijn beslag dan hoofdzakelijk in 2003 als het nieuwe beleidplan vastgesteld zal gaan worden. Organisatie Het Milieucentrum Utrecht is te onderscheiden in het MCU zelf, het Platform van Utrechtse Natuur- en Milieuorganisaties (PLU), de Milieuraad (MR) het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn (NMPLR). De activiteiten van het MCU zijn tweeledig. Aan de ene kant faciliteert zij Milieuvriendelijk gedrag door het geven en ter beschikking stellen van (milieu)informatie en het ondersteunen van milieu en natuurorganisaties. Aan de andere kant voert zij zelf projecten uit die bijdragen aan het bereiken van haar doelstelling, namelijk het streven naar een duurzame stad. De andere afdelingen worden als zelfstandige organisaties gecoördineerd vanuit het Centrum. Het Milieucentrum treedt op als rechtspersoon voor deze organisaties en verzorgt de administratie, het personeelsbeleid en de financieën. Werkwijze Het Milieucentrum probeert bovengenoemde taken en doelstellingen te bereiken door: participeren in diverse overleggen - ontwikkelen van visie over diverse milieu-items - praktisch uitvoeren van milieu-projecten. Leidraad hierbij is het beleidsplan waarin als werkvelden zijn aangegeven Duurzame ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing. Hierin is een aantal programma s vastgesteld waar het milieucentrum in deze tijdsperiode specifiek op zal concentreren, te weten: - Gemeentelijk Milieubeleid - Bestuurlijke agenda Duurzame ontwikkeling - Stedelijke Ruimtelijke Ordening - Herstructurering Na-Oorlogse Wijken - Integratie Groen en Blauw in de Stedelijke Ontwikkeling. I. Reguliere activiteiten van het Milieucentrum Utrecht A. Informatievoorziening en service Naar het soort informatievoorziening die het Milieucentrum aanbiedt is nog steeds vraag. Voor veel mensen is het nog allerminst duidelijk waar men op welke (milieu)vragen antwoord kan krijgen. Juist het vinden van de juiste instantie of de plek waar het benodigde antwoord gevonden kan worden is hier een bottleneck. Op het internet valt het voor de minder geoefende zoeker niet mee om tussen het grote aanbod het gezochte te vinden. Het vinden van de juiste, meest praktische instantie is lastig. Milieucentrum Utrecht is in 2002 begonnen met een uitbreiding van haar serviceverlening die meer specifiek aan deze vraag tegemoet komst.

3 In 2002 hebben we een database ontwikkeld waarmee de baliemedewerkers met thematisch of op trefwoorden zoeken uitkomen bij (een) instantie(s) die direct een antwoord op de gestelde vraag kan/kunnen geven. Het ontwikkelen hiervan en vooral de test- en invoerfase hebben meer tijd gekost dan in eerste instantie gedacht. Voorjaar 2003 denken we dit verwijssysteem operationeel te hebben. We denken hiermee een zinvolle bijdrage te leveren aan een duurzaam Utrecht. Balie & receptie Het Milieucentrum Utrecht heeft een door vrijwilligers gerunde balie metn een open deur, waarbij bezoekers kunnen binnenlopen, hun vragen stellen, rondneuzen tussen folders van publicaties over allerhande onderwerpen of gewoon een ja/nee sticker op te halen. Het afgelopen heeft geen verandering wat betreft dit beleid opgeleverd. Het blijkt ook dat nog steeds veel vrijwilligers gemotiveerd zijn om dit (soort) werk te doen. Bibliotheek en documentatieafdeling De bibliotheek van Milieucentrum Utrecht heeft een uitgebreide collectie boeken en artikelen over milieu en is zeer up to date. Geen lofuiting van onszelf, maar een citaat uit de internetsite van Vereniging Milieudefensie. Het is een mooi compliment van 'kenners'. Het bezoek aan de - openbare - bibliotheek en documentatieafdeling zou naar ons idee nog wat beter kunnen en we zijn bezig met een doelgroepenonderzoek en PR-plan ten aanzien hiervan. Dit hopen we dan begin 2003 te kunnen uitvoeren. We hopen het Milieucentrum Utrecht - inclusief haar bibliotheek - beter op de kaart te zetten als een toegankelijk, praktisch, betrouwbaar en goed geoutilleerd milieuinformatiepunt. De collectie van de bibliotheek en documentatieafdeling omvat inmiddels ruim 3000 milieuboeken, zo'n 120 milieutijdschrifttitels en een omvangrijk krantenknipselarchief. Het spreekt vanzelf dat binnen deze collectie, die wordt beheerd en geactualiseerd door drie medewerkers/vrijwilligers, milieu in de stad en de stedelijke ontwikkeling van Utrecht ruimschoots is vertegenwoordigd. MCU-NU 2002 was het jaar waarin de MCU-NU, een nieuwsbrief van het Milieucentrum het licht zag. Er waren er al andere publicaties (knipselkrant en [mede uitgever van] OM!) die vanuit het Milieucentrum verzorgt werden, maar we voelden toch de behoefte aan een medium waarbij onze achterban wat meer geïnformeerd over en wellicht betrokken zou zijn bij de activiteiten en meningen van het MCU, het PLU en de MR. De frequentie is voorlopig vastgesteld op vier keer per jaar, elke keer rond de wisseling van het seizoen. De verspreiding gaat via de post en via verspreidingspunten waar een aantal exemplaren neergelegd wordt om mee te nemen. MCU-NU is dit jaar geproduceerd in oplagen van ruim 500 stuks. Er zijn er in 2002 vier verschenen. Knipselkrant De lezer van de knipselkrant krijgt iedere maand een representatief overzicht van de gebeurtenissen op het gebied van natuur en milieu in de stad Utrecht en de wijde omgeving. In de beperking van het aantal onderwerpen ligt de zeggingskracht van de krant. Met opzet wordt niet gestreefd naar volledigheid in de berichtgeving. Bij de

4 behandelde onderwerpen ligt de nadruk op intrigeren en verrassen. Ook dit jaar is de oplage ongeveer 250 exemplaren. Er blijkt dus een vast aantal inwoners van de stad te zijn dat prijsstelt op deze gratis service van het Milieucentrum. OM! blad over duurzame ontwikkeling in de stad Utrecht Het blad OM!, dat het Milieucentrum sinds 1997 samen met de gemeente verzorgt, is in 2002 vier keer verschenen. Voor OM! was 2002 een moeilijk jaar. Door onduidelijkheden rond de gemeente subsidie is het voorjaarsnummer komen te vervallen. Gelukkig zijn we er in geslaagd om samen met de twee ander uitgevers (DSO afdeling Milieu en Duurzaamheid en DSB groep Natuur en Milieucommunicatie) weer middelen voor een heel jaar veilig te stellen. Om de toekomst van het blad en te kunnen beoordelen is er in november 2002 een lezersonderzoek gehouden. Dat werd met name noodzakelijk omdat na vier jaar onduidelijk was wie de lezers waren. De resultaten van dat onderzoek waren zeer positief voor het blad maar geven ons nog geen garanties voor een langer voortbestaan in de komende jaren. De budgettering voor OM! is inmiddels ondergebracht bij de fondsen voor de bestuurlijke agenda duurzame ontwikkeling. Het is echter onduidelijk of OM! ook past binnen het daar bij horende werkplan. Verder speelt voor het Milieucentrum dat we in onze krimpende begroting met moeite de eigen bijdrage voor het blad kunnen opbrengen. OM! kost het Milieucentrum naast de uren voor het secretariaat dus ook geld. Wel vinden we OM! juist vanwege de samenwerking met de gemeente een duurzaam en uniek blad. En daarmee ook de moeite van het behouden waard! Website Milieuplein Met het Milieuplein, het virtuele plein waar Natuur- en Milieuorganisaties hun kraampje hebben, heeft het Milieucentrum een goed ogende site, die een schat aan informatie biedt, zowel over het Milieucentrum als over milieuzaken in de stad Utrecht. Dit jaar hebben we de formule zoals die er ligt geevalueerd en we zullen waarschijnlijk de opzet van de site enigszins aanpassen, aangezien de technische- en communicatie ontwikkelingen er voor hebben gezorgd dat onderdelen aanpassing nodig hebben. Ook willen we de site meer betrekken in onze PR-activiteiten, omdat we er van overtuigd zijn dat de site meer bezoekers verdiend dan dat er nu komen. Om praktische redenen hebben we besloten om de uitvoering van de aanpassing van de site door te schuiven naar Anti-reclamedrukwerkstickerverspreiding In opdracht van de gemeente verzorgt het Milieucentrum al jarenlang de distributie van de bekende ja/nee en nee/nee stickers. Zowel voor de individuele gebruiker, die ze gewoon bij de balie af kan halen, als voor verschillende organisaties. Net als vorig jaar was er een probleem bij de aanlevering. De hoofddistributeur van de stickers ging in 2002 failliet en vanaf ongeveer september konden we slechts mondjesmaat aan de vraag voldoen. De verwachting is dat dit probleem in de loop van 2003 zal zijn opgelost. Er is nog steeds een aanzienlijke vraag naar dit product, hoewel de afname enigszins stabiliseert. In 2003 zal er een evaluatie van de serviceverlening plaatsvinden en zal gekeken worden hoe er in de toekomst mee zal worden omgegaan.

5 B. Andere organisatie binnen de Stichting 1. Platform van utrecht Natuur en Milieuorganisaties (PLU) Beheer van het openbaar groen. Naar de politiek toe heeft het Platform er in april 2002 bij de gemeenteraad op aangedrongen de op dat moment voorgenomen bezuinigingen voor 2002 op het groenbeheer terug te draaien. Het ging hierbij onder meer om bezuinigingen op het maaibeheer van de hooilanden/ gazons en het uitstellen van het opstellen van een stedelijk meerjarenbeheerplan Groen. Daarnaast is aangegeven dat er structureel te weinig geld beschikbaar is voor het stedelijk groenbeheer. De gemeenteraad heeft in mei 2002 een motie aangenomen met als strekking dat de eerder voorgenomen bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte ongewenst zijn. Naar aanleiding hiervan zijn de voorgenomen bezuinigingen voor 2002 teruggedraaid, waaronder de bezuiniging op het maaibeheer. Ook kwam hierdoor geld beschikbaar voor het stedelijk meerjarenbeheerplan Groen. In de gemeentebegroting voor 2003 kwam de in 2002 teruggedraaide bezuiniging op hooilanden en gazons echter weer terug. Hierover is door het Platform weer een brief gestuurd naar de gemeenteraad en is contact opgenomen met een aantal raadsleden. Deze bezuiniging is bij de behandeling van de begroting voor 2003 ( november 2002) wel door de gemeenteraad aangenomen. (Echter begin 2003 weer teruggedraaid). Tijdens dezelfde begrotingsbehandeling werd als bezuinigingsvoorstel door de CDAfractie voorgesteld Round-Up (met als actieve stof Glyfosaat) te gebruiken bij de onkruidbestrijding. Hetzelfde voorstel was het jaar daarvoor door een meerderheid van de raad verworpen. Het Platform heeft in een brief aan de gemeenteraad en een persbericht de nadelige effecten van het gebruik van Glyfosaat naar voren gebracht. De motie van het CDA is door een krappe meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Via het MAGIE heeft het Platform eens in de zes weken overleg met de gemeentelijke groene diensten: Dienst Stadsontwikkeling en Dienst Stadsbeheer. Twee van de besproken onderwerpen : 1. De aanbevelingen voor een natuurlijker groenbeheer van het Platform zijn besproken. Op grond hiervan heeft de gemeente onder meer toegezegd struiken gefaseerd te snoeien en bomen niet hoger op te kronen dan noodzakelijk. 2. De mogelijkheden die er zijn om het openbaar groen en de natuur in de stad te behouden en beter te beschermen. De werkgroep beheerovereenkomsten van het Platform houdt zich bezig met het openbaar groen dat via beheerovereenkomsten door (groepen van) bewoners wordt onderhouden. In 2002 heeft de werkgroep De een schriftelijke reactie geschreven op de concept-nota Samenwerken in de openbare ruimte. Hierin is aangegeven op welke

6 wijze de gemeente de komende jaren het zelfbeheer door bewoners kan stimuleren Deze concept-nota is ook besproken met de verantwoordelijke ambtenaar. Mede op grond van deze input heeft de gemeente de nota aangepast. De aangepaste nota is nog niet aangeboden aan het college van B&W. Het Platform heeft er ook bij de gemeenteraad op aangedrongen meer budget beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van bewoners bij het beheer van het openbaar groen. Planvorming openbaar groen Het Platform is in 2002 betrokken geweest bij het opstellen van een aantal gemeentelijke inrichtings- en beheerplannen voor specifieke parken/ groengebieden. Beheervisie Singelstructuur De gemeente heeft een Beheervisie opgesteld voor het Zocherplantsoen: de Beheervisie Singelstructuur. Onder meer twee achtergrondrapporten m.b.t. cultuurhistorie en natuur en de adviezen vanuit de Klankbordgroep vormden hiervoor de basis. Het Platform was vertegenwoordigd in de Klankbordgroep en heeft onder meer schriftelijk gereageerd op het concept van de Beheervisie. De Beheervisie zal de komende jaren verder worden uitgewerkt : het Zocherplantsoen wordt onderverdeeld in zeven deelgebieden, per deelgebied worden concrete beheerplannen opgesteld. Bewoners- en belangenorganisaties zullen ook bij het opstellen van deze plannen betrokken worden. Groenplan Overvecht De gemeente heeft in 2002 een nieuwe Visie voor het Groenplan Overvecht opgesteld, de reeds eerder opgestelde Visie is door de gemeente ingetrokken. Het Platform heeft schriftelijk gereageerd op de nieuwe concept-visie. Helaas heeft de gemeente onze schriftelijke reactie op dit moment (april 2003) nog niet beantwoord. We maken ons zorgen wat betreft de voortgang bij het opstellen van het Groenplan Overvecht, temeer daar de gemeente reeds gestart is met het opstellen van het deelplan voor Park de Gagel en nog dit jaar zal starten met het deelplan voor Park de Watertoren. Groenplan Lunetten De gemeente heeft in 2001 aan de groene organisaties in Lunetten geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor het openbaar groen in Lunetten. Het Platform is vertegenwoordigd in de Werkgroep groenbeheer Lunetten die in 2001 gestart is met de voorbereiding voor het opstellen van het groenplan. Onder meer is een adviesbureau ingehuurd dat de natuur in Lunetten heeft geïnventariseerd en in samenwerking met de werkgroep het uiteindelijke groenplan zal opstellen. Begin 2003 is het uitgebreide inventarisatie-rapport betreffende de natuurwaarden in Lunetten verschenen. In de loop van 2003 zullen de Beheervisie en het Beheerplan worden opgesteld. Inrichtingsplan Park Transwijk, tweede fase De gemeente heeft in 2002 het Definitief ontwerp Park Transwijk, 2 de fase opgesteld.

7 Het Platform heeft schriftelijk gereageerd op de verschillende ontwerpen en de Planidentificatie en het Voorlopig Ontwerp besproken met de voor het plan verantwoordelijke ambtenaren. Het Platform heeft met name gereageerd op het gemeentelijk voornemen een groot aantal struiken en hagen in het huidige park te verwijderen. In het uiteindelijke inrichtingsplan is de gemeente daar ten dele op terug gekomen. Daarnaast heeft het Platform aangegeven dat het belangrijk is bij het opstellen van een inrichtingsplan eerst de natuurwaarden te inventariseren en vanaf het begin rekening te houden met de te behouden/ te realiseren natuurwaarden. Dit heeft bij het opstellen van het huidige inrichtingsplan niet plaatsgevonden. Bezwaar tegen aanleg sportcomplex in park Het Platform heeft samen met omwonenden bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een sportcomplex in het park Noordpunt Oog in Al. De reden hiervoor is de waarde die de Noordpunt heeft als openbaar groengebied en het belang van het park als kerngebied in de gemeentelijke ecologische infrastructuur. Het Platform is van mening dat deze waarden onvoldoende zijn meegenomen in het besluit het sportcomplex op deze plaats aan te leggen. Bovendien vindt onvoldoende compensatie plaats voor de natuurwaarden en het openbaar groen dat verloren gaat. Tegen de velvergunning voor ruim 100 bomen is zowel bezwaar aangetekend bij de gemeente als een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Het Platform heeft beide procedures verloren. De bomen zijn begin 2003 gekapt. Ook t.a.v. de bouwvergunning voor de aanleg van het sportcomplex is zowel bezwaar aangetekend als een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze procedures lopen nog. 2. De Milieuraad Utrecht (MR) De belangrijkste activiteiten van de Milieuraad in 2002 waren: - Samen met de gemeente heeft de Milieuraad aanzetten gedaan om te komen tot een stedelijk netwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is een aantal netwerkbijeenkomsten geweest. Dit heeft helaas niet geleid tot een stadsbreed netwerk. Wel is het initiatief voortgezet in Kanaleneiland, waar is aangesloten bij een project op het gebied van sociale infrastructuur; - De Milieuraad heeft reacties geschreven naar aanleiding van het Plan van Aanpak Stationsgebied en de Milieu-effect rapportage (MER). De Milieuraad heeft verder een notitie geschreven over een duurzaam Stationsgebied en een aantal speerpunten hiervoor op een rij gezet; - De Milieuraad heeft voor 2003 een subsidieverzoek bij de Gemeente Utrecht ingediend voor een project gebiedsgerichte innovatieagenda. Doel van dat project is te laten zien hoe een gebiedsgerichte benadering kan leiden tot duurzame ontwikkeling. GIDO heeft toegezegd te willen participeren in dat project. Afdeling Stedenbouw bekijkt op verzoek van de Milieuraad of ze het subsidieverzoek over een gebiedsgerichte innovatieagenda en handreiking duurzame herstructurering willen overnemen en in ieder geval betrokken willen zijn.

8 - Mede op basis van een advies van de milieuraad uit 2000 heeft het college van B&W motie 5 over Duurzame Ontwikkeling overgenomen. Dit budget dient onder andere voor het ontwikkelen en gebruiken van instrumentarium voor integratie van duurzaamheid in ruimtelijke plannen, voor het op gang brengen van een proces met externen en voor het aanstellen van een duurzaamheidcoördinator. De Milieuraad heeft in de afgelopen jaren door diverse brieven en gesprekken aandacht gevraagd voor een goede besteding van dit budget. - In 2001 heeft de Milieuraad een excursie georganiseerd naar Haarlem/Schalkwijk. Naar aanleiding daarvan is een Handreiking Duurzame herstructurering ontwikkeld. Afdeling Stedenbouw is geïnteresseerd en wil dat de MR een presentatie doet over duurzame herstructurering. Er zijn pogingen gedaan om bijeenkomsten voor raadsleden en voor wijkmanagers te organiseren over dit thema. Voor 2003 is een subsidieverzoek bij de gemeente Utrecht ingediend voor de verdere uitwerking en toepassing van de handreiking duurzame herstructurering. 3. Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn (NMPLR) Binnen het Milieucentrum wordt het secretariaat gevoerd van dit platform. Individuele bewoners en bewonersorganisaties actief in Vleuten - de Meern participeren naast de Natuur - en Milieufederatie Utrecht in het platform. Daarnaast is er meer belangstelling gekomen vanuit nieuwe bewoners van Leidsche Rijn die affiniteit hebben met natuur en milieu. In het afgelopen jaar heeft men zich gezamenlijk ingespannen om het planvormingsproces van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn te beïnvloeden. Belangrijk blijft het om met lokale kennis onder meer de ecologie van de gebieden kwaliteitsvol te bewaken. Dit heeft zich ook gemanifesteerd in het tot stand brengen van een regulair ecologie overleg met de regiestaf van het Projectbureau Leidsche Rijn. Meer en meer blijkt dat er tussen de deelplannen weinig afstemming is. Met name het respect voor bestaande landschapselementen is zeer teleurstellend. De deelnemers aan het platform zetten zich ook individueel in bij verschillende overleggen over ondermeer het gebied rondom Haarzuilens en de Haarrijnse Plas. Continue blijft er aandacht nodig voor de grootstedelijke ontwikkeling van het plangebied en de bestaande identiteit en waardevolle landschapselementen. 4. Milieuprijs Het doel van de Milieuprijs Stad Utrecht is het belonen en verder stimuleren van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een duurzame stad Utrecht. De Milieuprijs richt zich op initiatieven die een voorhoede functie vervullen. De prijs wordt uitgereikt als beloning voor en ter stimulering van een reeds uitgevoerd initiatief en dient om het initiatief verder te ontwikkelen of onder de aandacht te brengen. In 2002 is de Milieuprijs Stad Utrecht uitgereikt in drie categorieën te weten, personen, bedrijven en instellingen. De winnaars waren respectievelijk Tabe Tietema, Greencab en restaurant Het Hemelse Gerecht. Uit deze categoriewinnaars is op 18 november 2002 een hoofdprijswinnaar gekozen. De uitreiking vond plaats in Theater Kikker, de

9 avond werd gepresenteerd door Cees Grimbergen. De kandidaten hielden elk een presentatie voor het publiek en het speciaal samengestelde panel, bestaande uit vertegenwoordigers uit de politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Na een spannende stemming werd Greencab als hoofdprijswinnaar gekozen en won daarmee De toekomst van de Milieuprijs Stad Utrecht is nog onzeker. Er kan op dit moment geen sluitend budget gerealiseerd worden en het initiatief is afhankelijk van gemeentegelden. Er wordt gedacht over een samenwerking met de provinciale prijs, zonder het verlies van het eigen Utregse karakter. B. Samenwerking met andere organisaties 1. Bovenstedelijk netwerk Inmiddels zes jaar op rij nemen de milieucentra van de vier grote steden deel aan het Grootstedelijk Milieucentra Overleg. De Milieucentra van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wisselen in dit overleg informatie uit over ontwikkelingen op gebied van het milieubeleid, werkwijzen binnen gemeenten en binnen de centra zelf. Organisatiestructuur, profilering, relatie met de politiek, maar ook product ontwikkeling en samenwerking staan hier regelmatig op de agenda. Hierbij speelt ook de gezamenlijk opgebouwde relatie met de Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu een rol. De vier grootstedelijke Milieucentra ontvangen mede door deze samenwerking een deel-budget van het Postcodeloterij Fonds van de 12 provinciale Milieufederaties. Verder heeft het Milieucentrum al jaren een goede werkrelatie met Natuur en Milieufederatie Utrecht. Afstemming en werkverdeling heeft onder meer geleid tot de start van Duurzaam Huis Leidsche Rijn. Intensieve samenwerking is er nog steeds binnen het Natuur en Milieu Platform Leidsche Rijn, een fusie van het Vleuten de Meernse natuur en milieu overleg en ons Milieu Overleg Leidsche Rijn. Het secretariaat van dit overleg is nu volledig ondergebracht bij het Milieucentrum. Ook is er in 2002 wederzijds geparticipeerd in visie ontwikkelingen op gebied van Mobiliteit, Structuurvisie Utrecht en ideeën voor de groene mal van Utrecht. 2. Stedelijk netwerk a. Afdeling Milieu en Duurzaamheid van de Dienst Stadsontwikkeling Binnen de gemeente is de afdeling Milieu en Duurzaamheid van de Dienst Stadsontwikkeling de belangrijkste samenwerkingspartner maar ook onze subsidiepartij, sparringpartner, informant en bondgenoot. De relatie met deze gemeentepartij en frequente uitwisseling van informatie verloopt vooral op de werkvloer goed. De belangen en ambities zijn echter niet altijd gelijk aan die van het Milieucentrum. In 2001 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw milieubeleidsplan voor Utrecht stad, het Milieucentrum heeft daar het afgelopen jaar met veel inzet en frequent overleg aan meegewerkt. Naast kritische kanttekeningen zijn een aantal van onze idealen en doelstelling terug te vinden in het nu voorliggende concept Milieubeleidsplan. Ook het

10 wensbeeld milieu 2030 lijkt veel op onze visie op een duurzame structuur voor Utrecht in November 2002 werd bekend wie de duurzaamheids coördinator van Utrecht zou worden. Inmiddels is kennisgemaakt en wordt er al samengewerkt aan de ontwikkeling van ideeën voor de uitvoering van de Utrechtse Duurzaamheidsagenda. b. Dienst Stadsbeheer, Groep Natuur en Milieucommunicatie Het Milieucentrum en de Groep Natuur- en Milieucommunicatie hebben elkaar in 2002 over wederzijdse activiteiten en projecten geïnformeerd. De twee organisaties spreken elkaar regelmatig in het Utrechtse netwerk Milieucommunicatie, waarin diverse stedelijke en wijkgerichte onderwerpen de revue passeren. Het Milieucentrum werkt vooral intensief samen op het gebied van communicatie. Dit gebeurt samen met de afdeling Milieu en Duurzaamheid van de gemeente, in de redactie van het kwartaalblad OM!, dat zich richt op duurzame ontwikkelingen in de stad Utrecht. Najaar 2002 zijn er ideeën voor gezamenlijke vrijwilligersactiviteiten in 2003 geïnventariseerd. c. Milieupunten Naast de afstemming van activiteiten binnen het netwerk is vooral contact op gebied van verkeer, groenbeheer en ecologische routes. Verder is er in 2002 samengewerkt aan het uitgeven van een aantal wandelgidsjes interessante stadsnatuur en onverwachtse milieutechnische ontwikkelingen in de stad. Door de wel zeer verschillende abstractieniveaus en ambities is samenwerken niet altijd even makkelijk. Positief daaraan is dat de stedelijke en bovenstedelijke benadering van milieuproblematiek door het milieucentrum in ieder geval niet conflicteert met het wijkgerichte werken van Milieupunten. d. Woonadviescommissie Het Milieucentrum participeert sedert een aantal jaren samen met woonconsumenten organisaties in de Woonadviescommisssie ( WAC). Deze commissie heeft een formele status als advies orgaan van het College van Burgemeester en Wethouders, maar heeft geen juridische status in het kader van de bouwplantoetsing. De commissie adviseert over de voorlopige ontwerpen van woningbouwprojecten en voorziet woonvisies en stedebouwkundige plannen van commentaar. Echter veel hangt af van de bereidwilligheid van de ontwikkelaar of er gehoor gegeven wordt aan de adviezen. Binnen de financiele context krijgen milieuaspecten minder gehoor. Men is nagenoeg niet bereid om boven de vereisten van het Bouwbesluit uit te ontwikkelen. Met name voor de herstructureringsopgave in de na - oorlogse wijken heeft de Gemeente Utrecht afspraken gemaakt met de ontwikkelende woningcorporaties die zeer mager zijn. Het op stedelijk niveau vastgestelde beleidskader integrale woningkwaliteit bestaande uit beleidsadviesen op het vlak van flexibiliteit, toegankelijkheid en milieu is niet opgenomen in de contracten met de woningcorporaties in het kader van De Utrechtse Opgave. ( DUO ) Advisering om te komen tot duurzame herstructurering op wijk - en woningniveau moet echt bevochten worden.

11 e. Andere stedelijke organisaties Naast bovengenoemde meer intensieve contacten is er ook regelmatig overleg of wederzijdse ondersteuning met; De Stedelijke Verkeersgroep, De Fietsersbond, stichting Ecologisch Advies (STEA) en het Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking (COS) en stichting Aarde en debatcentrum Tumult. II. Project-activiteiten 2002 a. Duurzaamheidsdebatten In 2002 heeft het Milieucentrum twee duurzaamheidsdebatten georganiseerd. Het eerste, op 17 oktober, had als titel Utrecht Grenzen aan de (stads)groei? en handelde over de toekomstige mogelijkheden van ruimtegebruik voor een groeiende stad. Een terzake kundig panel zorgde voor een levendig debat, waarin de diverse aspecten en keuzes goed aan de orde kwamen. Het tweede debat ging over Duurzaam wonen in Leidsche Rijn. Besproken werd wat er tot nu toe terechtgekomen is van de duurzame plannen ten aanzien van dit nieuwe stadsdeel, welke fouten er gemaakt zijn ten aanzien van beleid en wat de kansen zijn voor dergelijke maatregelen in de toekomst. De debatten zelf mogen levendig en inhoudelijk genoemd worden en de publieke belangstelling met circa 70 bezoekers per avond had misschien iets groter kunnen zijn. Wel is duidelijk uit de reacties dat het publiek de debatten als goed beoordeeld en ze zeer waardeert. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente het MCU dit jaar niet in de gelegenheid zal stellen om nogmaals twee debatten te organiseren. Het lijkt er dus op dat het gehoopte feestelijke 10 e debat op zijn vroegst in 2004 zal plaatsvinden. Van beide debatten is een inhoudelijk verslag beschikbaar op aanvraag. b. Groepenboekje Op initiatief van en in samenwerking met het PLU heeft het Milieucentrum in 2002 een overzicht samengesteld van de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties. Om het boekje zo bruikbaar mogelijk te maken is er gekozen voor een opzet die het mogelijk maakt zowel op thema, als op locatie als op een alfabetisch register te zoeken. Voorts moet het plaatsen van alle adresgegevens op de website en die actueel houden er voor zorgen dat het werk langer mee gaat dan een of twee jaar, zoals meestal het geval is met dit soort publicaties. Over het resultaat zijn we zeer tevreden en gezien de reacties van anderen zijn we niet de enigen. Het eerste exemplaar van het fraai vormgegeven boekje is vorig jaar december feestelijk uitgereikt aan wethouder Van Zanen, onder meer verantwoordelijk voor het openbaar groen. Hij gaf bij deze gelegenheid aan dat het een goede zaak is dat er, mede door deze publicatie, inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel mensen (meestal op vrijwillige basis) eigenlijk betrokken zijn bij het onderhoud van het openbare groen. Het boekje is voor 3,50 te verkrijgen bij het Milieucentrum, de milieupunten en boekhandel De Rooie Rat. c. Groene Voetstappen

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Burgerinitiatieven Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014 Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Voorwoord Dit document, Burgerinitiatieven, een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cli├źntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie