Vrij Wel Vrijwilliger. Een momentopname van 2 vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij Wel Vrijwilliger. Een momentopname van 2 vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen"

Transcriptie

1 16 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrij Wel Vrijwilliger. Een momentopname van 2 vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen plaatsbepaling In zijn bijdrage Vrij Wel Vrijwilliger geeft Guy Redig ons in vogelvlucht een indruk van het Vlaamse vrijwilligerswerk en de bestuurlijke context waarin dit wordt verricht. Hij beschrijft niet alleen, maar beoordeelt ook. Hij geeft uitdagingen en perspectieven voor drie bestuurslagen: het federale (Belgische), het Vlaamse en het lokale. En hij pleit voor de versterking van sectoroverstijgende ondersteuning op het niveau van de Vlaamse gemeenschap. Bij de rondleiding door het Vlaamse vrijwilligerslandschap vallen natuurlijk vooral de verschillen op. Zo is daar de aandacht voor het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en loonarbeid, een onderscheid waarvoor in Vlaanderen veel meer aandacht is dan in Nederland. In de jaren negentig vertaalde deze aandacht zich in een opdracht van de Koning Boudewijnstichting aan een hoogleraar van de universiteit in Leuven om een heldere definiëring te ontwikkelen. De definitie van vrijwilligerswerk die in Nederland tot nu toe het meest geciteerd wordt, komt uit een beleidsdocument van het ministerie van CRM. Opvallend is ook het vrijwilligerswerk binnen overheden, een verschijnsel dat in Nederland nauwelijks voorkomt. Een groot verschil ligt natuurlijk in de bestuursstructuur die in België veel ingewikkelder is dan in Nederland. Welke consequenties dat heeft voor vrijwilligerswerkbeleid, kunt u lezen in het artikel. Het artikel van Redig is om meerdere redenen interessant. Het geeft ons inzicht in de situatie in het buurland dat op ons land lijkt, maar er ook zo veel mee verschilt. Van zowel de overeenkomsten als van de verschillen kunnen we leren. Een vergelijking tussen beide landen werkt als een spiegel: het zegt niet alleen iets over de ander, maar ook over onszelf. De auteur heeft een perspectief dat verfrissend is. Zo legt hij in zijn bespreking van de definitie van vrijwilligerswerk net andere accenten, heeft hij net andere indelingen van typen vrijwilligerswerk, hanteert hij net een andere sectorindeling. Dit net even anders nodigt uit om ook weer eens kritisch naar onze eigen indelingen en definities te kijken. Ten slotte introduceert hij het begrip maatschappelijk kapitaal, waarmee hij de diverse waarden die vrijwilligerswerk heeft zowel zichtbaar maakt als verbindt. Kortom, de bijdrage van Redig nodigt uit om vaker een blik over de grens te werpen. Aletta Winsemius, hoofd afdeling Hulpverlening en Participatie NIZW Sociaal Beleid

2 Vrijwillige Inzet Onderzocht 17 Vrij Wel Vrijwilliger Een momentopname van vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen Dit artikel verkent op beknopte wijze de actuele maatschappelijke positie van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk in België en Vlaanderen. Het is niet gebaseerd op specifiek onderzoek, maar moet gelezen worden als een reflectie van een medespeler op het veld, gebaseerd op decennia veldervaring, literatuurstudie en intensieve reflecties met kernactoren. Het eerste deel van dit artikel geeft een plaatsbepaling van het vrijwilligerswerk. Daarna zoomt het in op de vraag naar het waarom van een overheidsbeleid terzake, om daaropvolgend dit beleid kort te beschrijven. Tot slot wordt een aantal belangrijke uitdagingen gesteld. 2 Guy Redig Op zoek naar een plaatsbepaling Even een breder perspectief De essentie van het vrijwilligerswerk ligt in het onderscheid tussen het verplicht en niet verplicht leveren van menselijke energie - en in het verlengde het verschil tussen vergoede en niet vergoede menselijke arbeid. Een verkenning van deze relatie en hoe ze evolueerde levert ongetwijfeld een meer dan interessant filosofisch en cultuurhistorisch traktaat op..., maar is niet de bedoeling van dit artikel. Toch verbreedt bij aanvang even het perspectief. In het West-Europese culturele idioom valt de toenemende en sterke instrumentalisering van de tijd op. Onze tijdsordening pretendeert om de uren en dagen getemd te hebben. Daarbij kregen tijdsbestekken hun specifieke rudimentaire drie functies: 1. tijd voor persoonlijke rust, onderhoud van het metabolisme en noodzakelijke hygiëne; 2. verplichte tijd om te produceren en 3. vrije tijd om te recreëren, te consumeren en te compenseren. Deze tijdsbestekken dragen ook elk hun karikatuur. De verplichte tijd (steeds meer gecondenseerd) is de tijd om te lijden en te zuchten, maar noodzakelijk om een sociale en economische status te verwerven en te behouden. Economische activering klinkt daarbij als het krachtige leidmotief. De vrije tijd werd steeds meer een zone van persoonlijke vrijheid. In deze tijdszone is er zeker plaats voor engagement, maatschappelijke betrokkenheid. Het graag doen prevaleert, geeft zeker aanleiding tot hedonisme, maar leidt tegelijkertijd alsmaar meer tot zowel filantropie als vrijwilligerswerk. De vrije tijd wordt zo bij uitstek een tijdsruimte voor het waardevolle, waar het zich mens voelen en soms ook het menselijke centraal staan. Recente studies zowel in Nederland als in België (Hooghe, 2000; Dekker, de Hart, 2002; Dekker, 1999) bevestigen deze trends, waarbij even duidelijk blijkt dat engagement en betrokkenheid niet louter vertrekken vanuit een klassiek, vaak als archaïsch bestempeld verenigingsmodel. Steeds meer duikt er een praxis op van meer geïndividualiseerde of erg informeel georganiseerde vormen van vrijwilligerswerk. Naar heldere definities Zowel de evoluties in tijd als de verschuivingen in de aard van vrijwilligerswerk maken een heldere en hanteerbare definitie noodzakelijk. Daarbij komt een bijkomende maar steeds meer bepalende factor, namelijk de toenemende juridisering. Vrijwilligerswerk en aanverwanten belagen de grenzen van de formele verplichte tijd, namelijk de loonarbeid. Voor een samenleving die zich ontegensprekelijk centraal en bijna uitsluitend organiseert op basis van economische activiteiten, is een scherp onderscheid met andere

3 18 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen soorten werk of arbeid absoluut noodzakelijk. De manifeste dreiging van sociaal-juridische en fiscale lekken, leidde naar verhoogde overheidsaandacht voor het vrijwilligerswerk. Dit laatste voelde zich hierdoor niet altijd zo gecharmeerd, vooral vanuit een angst gekoloniseerd te worden door de overheersing van zowel een overvloedig juridische als een marktgestuurde logica (zie verder). In België is het de verdienste van de Koning Boudewijnstichting om in de jaren negentig orde te brengen in de taal- en juridische verwarring. Onder leiding van professor Bea van Buggenhout (KU Leuven) ontstond een heldere definiëring. Deze dient nog steeds als basis voor het wetgevende werk (nog in uitvoering). In dit begrippenkader worden diverse vormen van arbeid of inzet als volgt tegenover elkaar geplaatst: vrijwilligerswerk in erg lichte of informeel georganiseerde verbanden. Deze tekst gebruikt het begrip vrijwilligers(werk), waarbij zowel de vrijwilligers, hun praxis als hun handelingsomgevingen worden gevat. Waar vindt men vrijwilligers en vrijwilligerswerk Men vindt vrijwilligers(werk) in quasi alle sectoren en maatschappelijke bezigheden, maar vooral in de social-profitsector 1. Deze sector overkoepelt zowel bezigheden van sociale als culturele aard. Opvallend is de toename van eerder licht en zelfs vluchtig gestructureerde - dus weinig geïnstitutionaliseerde - vormen van vrijwilligerswerk. Het lijkt me belangrijk om deze nieuwere vormen duidelijk te onderscheiden van de veeleer klassieke en strakker georganiseerde vormen (verenigingen en instellingen). Toch is het opvallend dat er in Vlaanderen steeds meer Tabel 1 Situering & definitie vrijwilligerswerk - Koning Boudewijnstichting 2001 Vrijwilligerswerk Vrijwillige inzet Vergoede vrijwillige inzet Beroepsarbeid een activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van anderen of de samenleving in min of meer georganiseerd verband door een natuurlijk persoon een activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van familie, anderen of de samenleving evt. lichte vergoeding ongeorganiseerd een activiteit met onverplicht karakter niet noodzakelijk beroepsmatig ten behoeve van anderen of de samenleving een vergoeding meer dan de kosten een activiteit verricht op de arbeidsmarkt met als doel een inkomen te verwerven door een natuurlijk persoon als werknemer of zelfstandige Bij deze definities zijn de verschillen soms erg basaal, bijvoorbeeld het feit dat er voor zowel het vrijwilligerswerk als de vrijwillige inzet geen loon wordt uitgekeerd. Loon betekent hier altijd een vergoeding die hoger ligt dan de kosten die de inzet/de arbeid met zich meebrengt. Het verschil tussen vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet klinkt subtieler. Hier speelt als criterium van verschil de steeds georganiseerde context voor het vrijwilligerswerk. Dit betekent dat spontane burenhulp, bijstand aan familie enzovoort weliswaar een onverplicht karakter dragen, maar omwille van hun ongeorganiseerde context niet als vrijwilligerwerk worden beschouwd. Uiteraard zijn er ook vormen van vrijwilligers hun activiteiten ontplooien binnen overheden (public profit). Dit laatste fenomeen ontwikkelde zich eerder schoorvoetend in de jaren tachtig, maar mag momenteel als een sterke en dynamische realiteit worden beschouwd. Uiteraard veroorzaakt(e) deze evolutie erg kritische vragen, meestal te herleiden tot discussies over de kernfuncties van overheden. Maar desondanks is de verspreiding van vrijwilligers binnen (vooral de lokale) overheden onstuitbaar en wellicht nog uitdijend. Vrijwilligers in de public profitsector treft men vooral aan ofwel in de advies- en beheersstructuren, ofwel in de uitvoering van overheidsprogramma s. Hierbij dient vermeld dat overheden in Vlaanderen ook actief en wijdverspreid aanwezig zijn 1 Profit staat hier voor winst, zowel in materiële als immateriële zin. Deze invulling leidt naar een opdeling in drie sectoren: de private profit (de materiële winst gaat naar de eigenaars), social profit (evt. materiële winst vloeit terug naar de werking en de immateriële winst is voor - een deel van - de samenleving: een particulier initiatief) en public profit, zijnde de overheden (immateriële winst is voor het algemene belang).

4 Vrijwillige Inzet Onderzocht 19 in het uitvoerende werk. Dit betekent dat ambtenaren zelf direct en concreet ageren op een erg gevarieerd veld (jeugd, milieu, zorg en welzijn, sport). Met hun duidelijke uitvoerende opdrachten sluiten Vlaamse overheden sterk aan bij wat een zuiders overheidsmodel wordt genoemd (Redig, 2000). Nederlandse overheden zitten overduidelijk in een noords model. In een zuiders model is onder andere de verwevenheid van lokale en centrale politiek erg sterk en wederzijds bepalend. Ten slotte kan men heel soms vrijwilligerswerk aantreffen in de private profitsector, hoewel - zeker in het licht van de definitie - deze vorm van vrijwilligerswerk met de nodige scepsis en wantrouwen moet worden beschouwd. Aarzelende praktijken als employé envolvement illustreren dit (onder andere in onderzoek door de Koning Boudewijnstichting, 2002). Het volgende schema plaatst enerzijds de social profitsectoren (particulier niet commercieel initiatief) en public profitsectoren (overheden) tegenover drie grote sectoren waarin de aard van de bezigheden centraal staat. Voor dit laatste maakt dit artikel een onderscheid tussen drie sectoren. Er is verschil tussen de zorg en hulp en de sociaal-culturele sectoren: in de zorg- en hulpsector(en) is de subsidiëring bijna steeds veel groter. Het gaat hier om instellingen die werken als uitvoerder van de welvaartsstaat. Vrijwilligers zijn marginaal in vergelijking tot het aandeel van de beroepskrachten; in de sociaal-culturele sector(en) is de ondersteuning door de overheid beperkter en vormen de vrijwilligers (zeker op het plaatselijke niveau) een overgrote meerderheid. Beroepskrachten zijn er marginaal aanwezig. Figuur 1 Taxonomie van vrijwilligers en vrijwilligerswerk Diverse sectoren Social profit Public profit Strak & sterk gestructureerd Weinig gestructureerd Advies -beheer structuren Overheids programma s Zorg & hulp Gezondheid sociaal doelgroepen Vrijwilligerswerk in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, thuishulp, crisisopvang enz. Solidariteitsacties allerlei Raden voor welzijn enz. Bestuur van voorzieningen in co-management Dienstencentra, hulp in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen enz. Sociaal cultureel Jeugd sport erfgoed n-zuid vorming amat.kunst buurt school Verenigingen, instellingen Buurt-, wijk- en straat- en feestcomités, actiegroepen, enz. Raden voor cultuur, jeugd, sport, noord-zuid, erfgoed, buurt enz. Bestuur van voorzieningen in co-management Speelpleinwerk, museum- en natuurgidsen, enz. Politiek Politieke partijen Actie- en belangengroepen Mandataris Commissaris

5 20 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen Het opnemen van politiek in deze inventaris is misschien wat verrassend, maar politiek duidt hier op het besturen van een formele gemeenschap. Dit vindt vertaling in politieke partijen, maar ook in het engagement erbuiten. Naast deze wat omvattende plaatsing blijft het belangrijk om ook in België en Vlaanderen het vrijwilligerswerk te plaatsen in een wijds panorama van sectoren en maatschappelijke geledingen. Waarom een overheidsbeleid voor vrijwilligers(werk)? Maatschappelijke waarde en nuttigheid De dialectiek van de maatschappelijke relevantie van fenomenen en een daaraan gekoppeld overheidsbeleid is bekend. Ze spelen een spel van alternerende oorzaak en gevolg, ook in het geval van het vrijwilligerswerk. In de jaren negentig herleefde de aandacht voor dit fenomeen dat eerder vooral werd geassocieerd met verzuiling, gescleroseerde vrijetijdsbesteding en amechtige medemenselijkheid. Maar de bekende analyse van de risicosamenleving (Beck & Giddens) en de zoektocht naar een revitalisering van onder andere de welvaartsstaat leverden plots aandacht voor vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Beide fenomenen werden sleutelbegrippen voor en in een actieve, solidaire en levende gemeenschap. In Vlaanderen waren het de wetenschappers L. Huyse, M. Elchardus en later M. Hooghe die hieromtrent onderzoek verrichtten en belangrijke werken publiceerden. De internationale literatuur leverde het begrip sociaal kapitaal, waarmee het belang en vooral het nut van beide werd beklemtoond. Het is vooral deze nuttigheid die blijkbaar van doorslaggevend belang is om meer genereus overheidsbeleid te genereren. Toch past het om bij voorbaat - zelfs ietwat moraliserend - deze nuttigheid in vraag te stellen. Een louter marktgestuurde logica staat immers haaks op vrijwilligerswerk, dat zich inherent wars van materieel gewin ontwikkelt. In deze context mag en moet vrijwilligerswerk als een anachronistisch, tegendraads en bijna anarchistisch fenomeen beschouwd worden. Daarom is het alleen maar definiëren van vrijwilligerswerk vanuit een juridische of overheidslogica te arm en veel te beperkt. Zulke analyse ontwaardt en ontaardt de wezenlijke kenmerken van het voluntariaat en instrumentaliseert dit fenomeen onheus. Toch kan en mag het nuttigheidsaspect niet ontkend worden. Integendeel, het kan bijzonder interessant zijn om te analyseren hoe en waar de samenleving waarden, nuttigheid en belangen plaatst. De introductie van het begrip kapitaal levert daarbij een interessant gegeven. Het betekent in elk geval een vermogen en een waardevol begrip. Kapitaal is geen statisch gegeven: het kan toenemen, groeien of afnemen, krimpen. Kapitaal behoort iemand toe. In dit verband kunnen er drie soorten eigenaars van kapitaal beschreven worden: een individu, een persoon; een particulier project, bijvoorbeeld een bedrijf maar ook een vereniging of instelling; de formele gemeenschap, verpersoonlijkt door de overheden. Daarbij kan men verschillende vormen van kapitaal onderscheiden, hoewel de grenzen onderling niet altijd zo scherp te maken zijn. De verschillende vormen van kapitaal illustreren de multidimensionaliteit van het begrip kapitaal: Figuur 2 Opbouw van maatschappelijk kapitaal en verschillende eigenaars Psychologisch kapitaal Sociaal kapitaal Individuele projecten Maatschappelijk kapitaal Cultureel kapitaal Particuliere projecten verenigingen Economisch kapitaal Gemeenschapsprojecten (overheid) Politiek kapitaal

6 Vrijwillige Inzet Onderzocht 21 Figuur 3 Soorten maatschappelijk kapitaal gekoppeld aan diverse eigenaars (Redig, 2002) Soorten maatschappelijk kapitaal Behorend aan Individueel project Groepsproject particulier Gemeenschapsproject Psychologisch kapitaal Sociaal kapitaal Cultureel kapitaal Economisch kapitaal Politiek kapitaal psychologisch kapitaal: het vermogen tot (of bezit van) stabiliteit, zelfsturing, autonomie, identiteitsvorming, aanpassing enzovoort; sociaal kapitaal: het vermogen tot (of bezit van) het ageren in netwerken van relaties, deze te sturen, ze aan te wenden enzovoort; cultureel kapitaal: het vermogen tot (of het bezit van) eigen symbolen, communicatiesystemen, reproductie enzovoort; economisch kapitaal: de ruilwaarde die men heeft of verwerft op de (een) markt; politiek kapitaal: het vermogen tot (of bezit van) betrokkenheid met en het aansturen van gemeenschappelijke zaken in formele gemeenschappen;... ker en gelukkiger deze samenleving. Het is deze hypothese die een specifiek en expliciet overheidsbeleid met betrekking tot vrijwilligers(werk) legitimeert. De logica is dan ook eenvoudig: hoe meer het geluk en de tevredenheid van en in een samenleving betwijfeld worden, hoe groter de aandacht wordt voor deze vormen van maatschappelijk kapitaal. Vrijwilligerswerk is dus een van de meest belangrijke remedies tegen het dreigend failliet van het West-Europees maatschappelijk model (ongelukkig leven in een risicosamenleving). Natuurlijk ontstaat er zo een kringloop, want een welvarende en gelukkige samenleving zal op haar beurt sterk investeren in het maatschappelijk kapitaal van individuen en particuliere projecten. Deze veelheid wordt samengevat in één noemer, namelijk maatschappelijk kapitaal. Indien men de verschillende soorten maatschappelijk kapitaal koppelt aan de diverse mogelijke eigenaars, dan ontstaat de bovenstaande matrix. Figuur 4 Relatie tussen activering en vrijwilligerswerk Het belang van vrijwilligerswerk voor de actieve welvaartsstaat In elk van de cellen van bovenstaande matrix kunnen specifieke elementen van nut en belang ingevuld worden. Daarbij kan zonder veel twijfel de volgende hypothese geformuleerd worden: Hoe omvangrijker het maatschappelijk kapitaal van individuen en van hun particuliere groepsprojecten, hoe omvangrijker ook het maatschappelijk kapitaal van de gemeenschap van deze mensen en groepen... dus hoe welvarender, ster-

7 22 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen Het overheidsbeleid en het vrijwilligerswerk Welke overheden? Het mag geen verbazing wekken dat deze vraag moeilijk eenvoudig kan beantwoord worden. De voorspelbare meest relevante niveaus zijn de internationale, de centrale en de lokale overheden. Het internationale niveau is uiteraard de Europese Unie. Dit niveau speelt momenteel nog geen expliciet regelende rol voor het vrijwilligerswerk, maar is bijzonder actief met betrekking tot alles wat met arbeid heeft te maken. De betrokkenheid van Europa wordt verder niet behandeld. Het centrale niveau is in een Belgische context nogal ingewikkeld, want er zijn zeker voor het vrijwilligerswerk twee centrale niveaus: België of het federale niveau. Dit niveau is uiterst belangrijk voor het regelen van de wettelijke ruimte voor de vrijwilliger als persoon. Hier liggen de bevoegdheden voor de regeling van fiscale, parafiscale en de sociale zekerheid. De kernaspecten voor een statuut van de vrijwilliger liggen op dit niveau; het Vlaamse niveau of gemeenschapsniveau. In het Belgische systeem zijn de gemeenschappen bevoegd voor onder andere de sectoren waarin vooral het vrijwilligerswerk zich bevindt: gezondheid, welzijn, cultuur enzovoort. Hier ligt dan ook vooral het beleid met betrekking tot de erkenning en ondersteuning van de verenigingen, instellingen, waar vrijwilligers actief zijn. Er zijn ook vijf provincies als intermediaire overheden in het Vlaamse Gewest 2, met weinig uitgesproken bevoegdheden en vooral gericht op bovenlokale dienstverlening. Daarnaast is er het gemeentelijke niveau met 308 gemeenten in het Vlaamse Gewest. Brussel als geheel van 19 gemeenten is een apart gewest met specifieke structuren voor bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, namelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het overheidsbeleid voor vrijwilligers(werk) toetsen via het beleidsinstrumentarium Om het beleid op en van deze beleidsniveaus te toetsen, kan een systematische evaluatie van het beleidsinstrumentarium gemaakt worden. Deze benadering vertrekt van de hypothese dat de kracht van het vrijwilligersbeleid gemeten kan worden door een analyse en interpretatie van het beleidsinstrumentarium. Hoe slagkrachtiger en effectiever dit instrumentarium werkt, hoe beter de beleidsdoelen die op dit specifieke beleidsterrein werden gesteld, bereikt zullen worden. Tegelijkertijd is de kracht van een beleidsinstrumentarium een betrouwbare barometer voor de maatschappelijke aandacht. De relatie is duidelijk: hoe sterker de maatschappelijke bekommernis voor een fenomeen (met onder andere de belangrijke rol van middenveld en media), hoe meer overheden zullen investeren. En deze vaststelling geldt ook andersom: sterk overheidsbeleid genereert maatschappelijke aandacht. Voor het begrip beleidsinstrumentarium hanteert deze bijdrage de volgende definitie (Redig & Dierckx, 2003): Een samenhangend geheel van beleidsmiddelen (zoals actoren, maatregelen, voorzieningen, communicatiesystemen), bedoeld voor de uitvoering van een geëxpliciteerde beleidsvisie en -strategie (een beleidsplan). Dit beleidsinstrumentarium kan als volgt samengesteld worden: Figuur 5 Elementen van een beleidsinstrumentarium - Redig & Dierckx 2003/2 - aanpassing 2004 Een slagkrachtig & effectief beleidsinstrumentarium 1. Aansprakelijke politici uitvoerende macht 2. Aansprakelijke units wetgevende macht 3. Aansprakelijke administratieve units 4. Expliciete begrotingen 5. Expliciet & samenhangende regelende kaders 6. Formele & performante netwerken intern de overheid 7. Formele & performante netwerken extern de overheid 8. Wetenschappelijk onderzoek 2 In België zijn er drie gemeenschappen, bevoegd voor de persoonsgebonden zaken (bijv. cultuur, onderwijs, welzijn). Dit zijn de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige gemeenschappen. Daarnaast zijn er ook drie gewesten, bevoegd voor grondgebonden zaken (bijv. ruimtelijke ordening, huisvesting). Deze gewesten zijn Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De bevolkingsverdeling is ongeveer als volgt: België: 10 miljoen inwoners, Vlaams Gewest 6 miljoen, Waals Gewest 3 miljoen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 miljoen. Duitstalige Gemeenschap: inwoners.

8 Vrijwillige Inzet Onderzocht 23 Voor een evaluatie van het beleidsveld vrijwilligers (werk) zou men de volgende oefening kunnen maken. Men verzamelt en interpreteert in een eerste fase de appreciaties en eventueel de scores per overheidsniveau en per onderdeel van het instrumentarium. Hiervoor kan men allerlei methodes van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebruiken. Daaropvolgend kan men per overheidsniveau een totaalscore maken. Uiteraard is deze oefening altijd ingebed in een normatief kader. De hypothese achter het instrumentarium is echter duidelijk: hoe hoger de appreciatie per cel en als totaal, hoe sterker dit beleidsterrein door de overheden bediend wordt en hoe slagkrachtiger het beleid (wellicht) zal zijn. Het beleid gewikt en gewogen Dit onderdeel wil in korte bewoordingen een status questionis van het beleid inzake het vrijwilligerswerk schetsen, om later ook uitdagingen te formuleren. Van het beleid op het Europese niveau is op het terrein weinig merkbaar. Uiteraard is er ook hier sprake van overleg, netwerkvorming en de voorzichtige uitbouw van een kenniscentrum. Hierbij hoort het werk dat CEV verricht. Tijdens de Eurofestatie in Maastricht (2004) werd een Roadmap 2010 opgesteld, met een aantal krijtlijnen en pijnpunten met betrekking tot het vrijwilligerswerk op Europees niveau. Het beleid van de federale overheid (België) Het Belgische beleid voor het vrijwilligerswerk wordt quasi volledig geïnspireerd door bekommernissen van fiscale en sociaal-juridische aard. Hierbij speelt vooral de soms mistige grens tussen loonarbeid en vrijwilligerswerk. Aanvankelijk werd de aandacht voor het vrijwilligerswerk gesmoord door de vakbonden, die als belangrijke sociale partner (onder andere in de Hoge Raad voor de Arbeid) het vrijwilligerswerk bedreigend voor meer tewerkstelling interpreteerden. Het weinige aan vrijwilligersbeleid 3 dat bestaat wordt behandeld door de minister en de parlementscommissie voor de sociale zaken. Onder impuls van onder andere publicaties van de Koning Boudewijnstichting, lobbywerk vanuit het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en anderen, kwam er wetgevend werk vanuit de commissie voor de sociale zaken van het federale parlement (kamer). Er groeide een consensus bij de grote Vlaamse politieke families om een sluitende wettelijke regeling te maken voor onder andere kostenvergoeding, de toegang tot vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering (werkloosheid, invaliditeit, ziekte) en een verzekering 4. Toch vond deze consensus (nog) geen vertaling in wetten. Er blijft een tegenstelling tussen de taalgemeenschappen. In afwachting van een wettelijk kader is er een administratieve regeling met de fiscus en de sociale zekerheid voor een gelimiteerde betaling van een forfaitaire 5 kostenvergoeding aan vrijwilligers. Als nawee van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (2001) werd een Belgische Hoge Raad voor het vrijwilligerswerk opgericht. Deze bestaat uit enkele tientallen vertegenwoordigers en experts uit de verschillende gemeenschappen. De Raad vergadert regelmatig, maar slaagt er niet in om het beleid in beweging te houden. Het is opvallend dat er bij de Vlaamse actoren op het vrijwilligersveld weinig enthousiasme voor de werking van deze raad te bespeuren valt. Toch mag het belang van het federale niveau niet onderschat worden: het draagt nog steeds de kerncompetenties om van een echt vrijwilligersbeleid te spreken. Het beleid van de Vlaamse Gemeenschap De Vlaamse overheid 6 draagt uiteraard sterke bevoegdheden voor het vrijwilligerswerk, vooral omdat zij expliciet beleid voert naar sectoren waarin vrijwilligers overvloedig voorkomen: welzijn, cultuur, sport, jeugd enzovoort. Toch is er geen sprake van een Vlaams vrijwilligersbeleid: er is geen coördinerende minister, geen aparte 3 In de Belgische regering, periode , werkte een regeringscommissaris voor het vrijwilligersbeleid. Deze titel verdween (na het Internationaal Jaar), en daarmee ook een belangrijke stimulus. 4 Het betreft hier het voorstel voor een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid verplicht af te sluiten door de organisatie waar de vrijwilliger werkzaam is. 5 Deze forfaitaire kostenvergoeding betekent dat een vrijwilliger per dag en zonder voorlegging van bewijslast, de maximumsom van 30 euro mag ontvangen, met een absoluut maximum van 1000 euro per jaar/per persoon. Daarnaast blijft (maar niet combineerbaar) de regeling van een gewone kostenvergoeding op basis van bewijsstukken. Kostenvergoedingen vallen buiten de toepassing van de fiscus en de sociale zekerheid: ze worden dus niet als loon beschouwd. 6 In Vlaanderen zijn gewest en gemeenschap herleid tot één overheid, dit betekent één parlement, één regering en één administratief apparaat (het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Deze overheid regelt zowel de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden. Aan Franstalige kant werden gewest en gemeenschap gesplitst (Waalse Gewest, Franstalige Gemeenschap). Brussel is een eigen gewest en er is ook nog de Duitstalige Gemeenschap.

9 24 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen wetgevende, noch administratieve cel. Het Vlaamse beleid vertrekt quasi nooit vanuit het vrijwilligersperspectief. De sectorale ordening is veel sterker. Dit betekent dat vrijwilligersaspecten ondergeschikt zijn aan sectorale belangen. Eerst komt bijvoorbeeld welzijnsof cultuurbeleid en daaronder wordt eventueel aandacht besteed aan vrijwilligers(werk). Deze volgorde is bepalend en wijkt af van de praxis in voornamelijk protestants georiënteerde landen (Nederland, Groot-Brittannië, Scandinavië). Deze laatste landen gebruiken de vrijwilliger als belangrijke inrijpoort voor de organisatie van hun beleid, terwijl België en zeker ook Vlaanderen duidelijk voor de sectorale poort kiezen. Daardoor verdwijnt vrijwilligersbeleid naar de coulissen van de beleidsaandacht. Er zijn twee sectoren, namelijk welzijn en gezondheid (gezamenlijk de zorgensector) die wel expliciet vrijwilligersbeleid ontwikkelen. Er bestaat een decreet op het vrijwilligerswerk in deze sectoren. Dit decreet verstrekt financiële steun aan instellingen die - binnen bepaalde criteria - op systematische wijze vrijwilligers in hun werking betrekken. Vanuit de administratie welzijn 7 wordt ook het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gesubsidieerd. In het verleden werden ook de provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk door de administratie Welzijn ondersteund. Aanvullend werden enkele (eerder bedenkelijke tot potsierlijke) promotieacties ondernomen, gelinkt aan het Internationaal Jaar. Deze zijn gestopt. Binnen de administratie Cultuur is er geen uitgesproken aandacht voor het vrijwilligersbeleid: geen specifieke wetgeving, geen geoormerkte subsidies, geen specifieke netwerken. Kortom, niets. Het is echter opvallend dat in de regeerverklaring van de huidige Vlaamse regering (legislatuur ) het beperkte tekstblok Vrijwilligerswerk bij cultuur werd opgenomen (en niet bij welzijn). Heel recent (maart 2005) engageerden de ministers voor Welzijn en Cultuur zich gezamenlijk tot een verkennend en actieonderzoek met betrekking tot verzekeringsaspecten in en van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Ook in andere beleidssectoren zijn er vrijwilligers actief, bijvoorbeeld in milieu, noord-zuid, onderwijs. In geen van deze vindt men sporen van vrijwilligersbeleid. In de marge, maar toch nabij het vrijwilligerswerk, groeit wel de aandacht voor enerzijds het levenslang en levensbreed leren (LLL) en anderzijds voor de erkenning van verworven competenties (EVC). Zowel in de sector onderwijs, als bij welzijn en cultuur krijgen deze begrippen steeds meer aandacht. Het beleid van de 308 Vlaamse lokale besturen De 308 Vlaamse gemeentebesturen zijn uiteraard erg uiteenlopend qua grootte en bestuurskracht. Het is belangrijk om hierbij ook het OCMW te duiden: het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Dit OCMW is te beschouwen als een sterk verzelfstandigde gemeentelijk dienst, uitdrukkelijk belast met de voorbereiding, bepaling en uitvoering van het gemeentelijke welzijnsbeleid (vooral toegespitst op zorg ). Het OCMW is dus gemeentelijk, maar wordt geleid door een OCMW-raad. De raadsleden worden verkozen door de gemeenteraad: het zijn dus onrechtstreeks verkozen politici. Hun mandaat start enkele maanden na de samenstelling van de gemeenteraad 8 en eindigt ook enkele maanden na de start van de nieuwe gemeenteraden. Het gemeentebestuur is eigenlijk de eerste voogd van het OCMW, maar er zijn ook directe lijnen tussen het OCMW en de centrale bestuursniveaus. De analyse voor de Vlaamse overheid geldt ook en onverkort voor quasi alle gemeentebesturen: er bestaat geen gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Ook hier zijn de sectoren de bepalende ordening. Het voorbije decennium heeft de Vlaamse overheid sterk de gemeentebesturen geresponsabiliseerd op het vlak van jeugdwerk, sport, cultuur en welzijn. Via geoormerkte subsidies werden de lokale besturen verleid tot het voeren van een planmatig, interactief maar sectoraal strak begrensd beleid. Het plaatselijke verenigingsleven 9 heeft zich deze aandacht laten welgevallen: het werd uitgenodigd om mee het beleid te maken en kon rekenen op een meer genereus en systematisch ondersteuningssysteem. Dit heeft ongetwijfeld een secundair effect 7 Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is voorlopig nog georganiseerd in departementen (bijv. WVC), daaronder het niveau administratie (bijv. Welzijn of Gezondheid of Cultuur), en daaronder het niveau afdeling. Wellicht zal deze structuur in de loop van 2005 veranderen: er zullen dertien departementen werken met meer homogene bevoegdheidspakketten (bijv. Welzijn en Gezondheid of Cultuur, Jeugd, Sport en Media). 8 Er zijn gemeenteraadsverkiezingen, elke zes jaar. Uit de verkozen gemeenteraadsleden wordt een College van Burgemeester en Schepenen samengesteld. De burgemeester is een zuivere politicus. De Colleges werken met een meerderheid in de gemeenteraad (dus geen afspiegelingscolleges). De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. Recent werd de bevoegdheid voor de gemeenten overgedragen naar de gewesten. In Vlaanderen werkt men momenteel aan een nieuw gemeentedecreet. 9 Er zijn geen accurate cijfers beschikbaar over het aantal plaatselijke verenigingen. Er wordt - over de sectoren heen - geschat dat dit aantal tussen de 40 en ligt. Deze schatting is o.a gebaseerd op een onderzoek in 1996.

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

De functie(s) van sociaal-cultureel werk

De functie(s) van sociaal-cultureel werk De functie(s) van sociaal-cultureel werk Resultaten van een visieontwikkelingstraject met, door en voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen dr. Frank Cockx WisselWERK-Cahier Colofon SoCiuS

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot

Nadere informatie

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening.

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. De ontwikkelingen in het welzijnswerk en de maatschappelijk dienstverlening gaan niet alleen razendsnel maar schetsen ook een radicaal

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie