Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 16 september 2009 / 136/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 16 september 2009 / 136/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 16 september 2009 / 136/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Instellen Duurzaamheidsfonds Programma / Programmanummer Wonen/ 9620 Milieu / 9720 Portefeuillehouder H. van Hooft Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 juli 2009 Samenvatting Uw Raad heeft in de kadernotitie Klimaat voorgesteld om voor de bestaande bouw (eigendom van zowel corporaties als particulieren) vanaf 2009 te laten gelden dat alle op te waarderen woningen opgewaardeerd worden tot ten minste een label B, waarbij het streven gericht is op een label A. Daarbij is aangegeven dat particuliere woningeigenaren gestimuleerd kunnen worden om te investeren in energiebesparing door voor hen gunstige financieringsvoorwaarden te creëren, en daarbij samen te werken met marktpartijen. Het stimuleren van huizenbezitters tot het doen van investeringen in de eigen woning draagt ook bij aan de werkgelegenheid in de bouwsector, die momenteel onder druk staat door de economische crisis. Daarom stellen we voor om als gemeente Nijmegen zelf een duurzaamheidfonds in te richten, waarbij huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor investeringen in energiebesparende maatregelen aan de woning. De methodiek van het verstrekken van leningen kan op dezelfde wijze als bij het fonds voor startersleningen. Voor het beheer van het fonds kan ook worden aangesloten bij de SVn. Voorstel om te besluiten - Instellen van een duurzaamheidfonds met een omvang van in totaal ,- voor het verstrekken van leningen voor eigenaar/bewoners - Beschikbaar stellen van ,- voor de benodigde interne personele capaciteit in De kosten voor benodigde interne capaciteit voor de jaren na 2009 ten laste te brengen van het duurzaamheidsfonds. - Vaststellen van de verordening voor het duurzaamheidsfonds - Voor de financiering van dit duurzaamheidsfonds de opbrengst van de verkoop Grondbank GMG B.V. van ,- in te zetten. - De bijgevoegde begrotingswijziging BW en financiële bijsluiter vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Gerry Nalis, 2722, raadsvoorstel duurzaamheidsfonds

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Uw Raad heeft in de kadernotitie Klimaat voorgesteld om voor de bestaande bouw (eigendom van zowel corporaties als particulieren) vanaf 2009 te laten gelden dat alle op te waarderen woningen opgewaardeerd worden tot een tot ten minste een label B, waarbij het streven gericht is op een label A. Daarbij is aangegeven dat particuliere woningeigenaren gestimuleerd kunnen worden om te investeren in energiebesparing door voor hen gunstige financieringsvoorwaarden te creëren, en daarbij samen te werken met marktpartijen..het stimuleren van huizenbezitters tot het doen van investeringen in de eigen woning, draagt ook bij aan de werkgelegenheid in de bouwsector, die momenteel onder druk staat door de economische crisis. Daarom stellen we voor om als gemeente Nijmegen zelf een duurzaamheidsfonds in te richten, waarbij huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor investeringen in energiebesparende maatregelen aan de woning. De methodiek van het verstrekken van leningen kan op dezelfde wijze als bij het startersfonds. Voor het beheer van het fonds kan ook worden aangesloten bij de SVn. De gemeente Nijmegen is medeondertekenaar geweest van het aanbod van de G27 gemeenten aan de ministeries van VROM en EZ om werk te maken van een duurzame gebouwde omgeving in de G27 gemeenten. Eén van de onderdelen van dit aanbod behelst voornoemd revolverend fonds. Een aantal G27 gemeenten hebben in april 2008 aangegeven dat ze graag willen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn om een dergelijk fonds in te stellen. De G27 werkgroep Duurzame Ontwikkeling heeft samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) het initiatief genomen om gemeenten bij dit onderzoek te ondersteunen. De gemeente Nijmegen heeft overigens al enkele andere revolverende fondsen bij het SVn ondergebracht. Het betreft onder andere de aanpak van naoorlogse complexen en de startersregeling voor woningkopers. Het SVn zou, net als bij de overige fondsen, de uitvoerende instantie voor de duurzaamheidsleningen kunnen worden. Met een duurzaamheidslening kan een eigenaar/bewoner tegen een lagere rente dan de marktrente een lening afsluiten voor het doen van een investering voor energiebesparende maatregelen in de woning. Dit voordeel voor de eigenaar/bewoner leidt tot een lager rendement voor de geldverstrekker; dat is de reden dat dit product niet aangeboden wordt door banken. Zoals hierboven wordt aangegeven biedt de SVn gemeenten de mogelijkheid de duurzaamheidslening wel aan te bieden. De duurzaamheidslening is gebaseerd op het principe van een revolverend fonds. Dit betekent dat de aflossingen die in de loop der jaren worden betaald weer toegevoegd worden aan het fonds. Daardoor kunnen er op termijn weer nieuwe leningen worden verstrekt. Uitgaande van een maximale looptijd van 15 jaar is het bedrag van ,- na deze 15 jaar weer geheel terugbetaald. In de praktijk zal dit eerder zijn omdat er woningen zullen worden verkocht. Bij verkoop van de betreffende woning moet de duurzaamheidslening in zijn geheel worden afgelost. raadsvoorstel duurzaamheidsfonds

3 Voorstel aan de Raad Vervolgvel Wettelijk- of beleidskader De Europese Unie heeft afgesproken dat in 2020 door de geïndustrialiseerde landen 30 % minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden dan in Nederland heeft zich als ondertekenaar van het Kyoto protocol (1997) verplicht de uitstoot van broeikasgassen in de periode met 6 % te verminderen. Het Nederlandse Klimaatbeleid stoelt op de afspraken in het Kyoto protocol en de aansluitende afspraken in de Europese Unie. Op 12 november 2007 hebben het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten het Klimaatakkoord gemeenten en Rijk afgesloten over de uitvoering van het Nederlandse Klimaatbeleid en de rol van de verschillende overheden daarin. Een belangrijke doelstelling uit dit convenant is artikel 10 waarin o.a. staat vermeld: Partijen bevorderen dat: 1. het Rijk en de gemeenten in de gebouwde omgeving een forse energiebesparing realiseren. Het streven is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Het Rijk en de gemeenten zullen zelf het goede voorbeeld geven. Om meters te maken én om innovatie te stimuleren wordt de energieprestatiecoëfficient voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 2015 naar 0,4. Voor de utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare aanscherping. Op basis van vrijwilligheid mogen gemeenten en bedrijven gezamenlijk besluiten bij een nieuwbouwproject verder te gaan; 2. Rijk en gemeenten innovatie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving een forse impuls geven. Hiervoor zal een innovatieprogramma energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie worden opgezet. Hiermee krijgen gemeenten én bedrijven uit de bouwsector kansen om bij nieuwbouw meer besparingen of duurzaamheid te bereiken, ook in het kader van bijvoorbeeld een wijkaanpak of het gebruik van restwarmte; 1.2 Relatie met programma Dit voorstel heeft ook betrekking op het programma Middelen omdat voor het Duurzaamheidsfonds de opbrengst uit de verkoop van de Grondbank wordt gebruikt. Er is een relatie met het programma Wonen omdat een deel van de uitvoering door de afd. Bouwen en Wonen wordt gedaan. 2 Doelstelling Met het invoeren van de duurzaamheidslening worden eigenaar/bewoners voor wie het financieel nauwelijks rendabel is om een extra lening af te sluiten voor het doen van extra investeringen voor energiebesparing in de woning in de gelegenheid gesteld om energiebesparende maatregelen aan de woning sneller te laten renderen. Dit gebeurt door middel van een flexibele, aanvullende lening tegen een lagere rente dan de marktrente 3 Argumenten We willen de komende jaren extra inspanningen gaan leveren om het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad in Nijmegen te stimuleren. Dit doen we omdat: - Dit een belangrijk onderdeel is van de gewenste maatregelen vanuit de kadernotitie Klimaat Een beter klimaat voor verandering - Het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen een positief effect kan hebben op de werkgelegenheid, b.v. op het gebied van installatietechniek en bouwnijverheid.

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 1. Energiebesparing en CO 2 reductie Het is inmiddels bekend dat bij vrijwel alle woningen die voor 1995 zijn gebouwd het mogelijk is om één of meer rendabele energiebesparende maatregelen te treffen. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen krijgen steeds meer maatregelen een acceptabele terugverdientijd. Desondanks komen particuliere woningeigenaren maar mondjesmaat in actie. Dat is jammer, want de bestaande woningvoorraad heeft een erg groot rendabel besparingspotentieel en kan daardoor bijdragen aan het realiseren van lokale, landelijke en internationale klimaatdoelstellingen. 2. Woonlasten Woningeigenaren kunnen door het treffen van maatregelen hun maandlasten verlagen en zich voorbereiden op verder stijgende energieprijzen. Eén van de drempels om actie te ondernemen is het niet voorhanden hebben van geld om te investeren. Wanneer mensen geen ruimte hebben binnen hun bestaande hypotheek levert het vaak (praktische ) problemen op om de benodigde financiering rond te krijgen. Het gaat veelal ook om bedragen waarvoor het afsluiten van een nieuwe hypotheek net niet interessant is, maar waarvoor een persoonlijke lening een erg dure optie is. Deze obstakels zorgen ervoor dat mensen afhaken om te gaan investeren in een energiezuinige woning. Uit de eerste resultaten van de Wonen++ campagne (hier en elders) blijkt dat burgers die meedoen wel een EPA advies laten uitvoeren, maar de voorgestelde maatregelen vervolgens niet afnemen. Een mogelijke oplossing om de stap naar het nemen van maatregelen te verkleinen is het verstrekken van laagrentende leningen uit een revolverend fonds. In dit kader is het ook relevant dat in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Nijmegen, die op 20 januari 2009 door ons college is vastgesteld, de woonlasten (dus inclusief energielasten) als richtinggevend worden gezien. 3. Werkgelegenheid Het stimuleren van eigenaar/bewoners tot het nemen van energiebesparende maatregelen aan de woning kan een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Nijmegen. Uit verkennende berekeningen blijkt dat het renoveren van alle relevante woningen (huur en koop) in Nijmegen naar energielabel B in potentie ongeveer 6000 manjaren werk op kan leveren in de bouw- en installatiesector. Renovatie van koopwoningen neemt hiervan in potentie ongeveer 40% voor zijn rekening. Duurzaamheidsfonds gemeente Apeldoorn Apeldoorn werkt op dit moment,als eerste gemeente, met de duurzaamheidsleningen. Met de door Apeldoorn gehanteerde parameters bedragen de kosten voor de gemeente per lening van 7.500,- ongeveer 900 Euro. Dit laatste bedrag is wel zonder de gemeentelijke uitvoeringskosten. Deze uitvoeringskosten kunnen overigens beperkt zijn. De financiële afwikkeling geschiedt bij de SVn en de toetsing van de aanvragen door de gemeente kan relatief eenvoudig zijn. Apeldoorn brengt hiervoor een rente in rekening van 2%. Het grootste potentieel voor aanvragers zal nu liggen bij leningen van rond de 8.000,-. Deze leningen brengen ongeveer 60,- aan maandlasten met zich mee maar leveren meteen een verlaging van de maandtermijn aan gas/elektriciteit van 50.- op. In volgende jaren zal deze besparing, door de stijgende energieprijzen, nog hoger uitvallen en is een dergelijke lening eigenlijk onmiddellijk rendabel.

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 Duurzaamheidsfonds gemeente Nijmegen Voorgesteld wordt om de volledige opbrengst uit de verkoop van de Grondbank in te zetten voor: het verstrekken van leningen, het bekostigen van de inkomstenderving door het verstrekken van leningen onder de marktrente de benodigde interne personele capaciteit. We stellen voor om de vrijvallende gelden van de Grondbank niet eerst in de saldireserve te storten maar rechtstreeks in het duurzaamheidsfonds te storten zodat we het duurzaamheidsfonds snel kunnen inrichten. Het totale vrijvallende budget voor de gemeente Nijmegen in 2009 zou ,- zijn. Afhankelijk van het succes van de duurzaamheidslening en de gemiddelde hoogte van de leningen kunnen we dan de komende jaren in totaal ongeveer 150 leningen verstrekken. Financiële participatie door derden is eigenlijk noodzakelijk voor het slagen van de regeling. Het SVn is momenteel bezig om bij het Ministerie van VROM cofinanciering te vragen. Dat is indertijd bij de starterslening ook gelukt. Hier draagt VROM 50 % bij in iedere verstrekte lening. Mocht dit bij de duurzaamheidslening ook gaan lukken dan kunnen we twee keer zoveel leningen wegzetten. De duurzaamheidslening betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 10 jaar. Om een zo groot mogelijk effect binnen de gemeente Nijmegen te bereiken is gekozen voor de volgende voorwaarden: - Voorgesteld wordt het maximale bedrag van de duurzaamheidslening te stellen op ,-. Een hoger maximum bedrag is voor het nemen van de meest voorkomende energiebesparende maatregelen niet nodig. - Voorgesteld wordt om alleen woningen met een WOZ-waarde t/m ,- in aanmerking te laten komen voor de duurzaamheidslening. Dit is momenteel iets meer dan de helft van de particuliere koopwoningen in Nijmegen. Dit grensbedrag kan jaarlijks worden aangepast aan de inflatie. - Medio 2010 zal de regeling geëvalueerd worden en zal bezien worden of en hoe continuering van de regeling en uitbreiding van het leningenbudget nodig en gewenst is. Samengevat zijn de criteria voor het verkrijgen van een lening en de kenmerken van een lening: 1. Het geleende bedrag wordt ingezet voor energiebesparende maatregelen aan de eigen woning; 2. De woningeigenaar moet de betreffende woning zelf bewonen; 3. De duurzaamheidslening is van toepassing op particuliere woningen binnen de gemeente Nijmegen, grondgebonden en appartementen. 4. De laatst bekende WOZ-waarde van de woning waaraan energiebesparende maatregelen worden genomen mag niet meer bedragen dan ,-. Dit bedrag kan worden aangepast door Burgemeester en Wethouders. 5. De minimale lening bedraagt 2.500,- en de maximale lening ,-. 6. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 7. Het rentepercentage is 3 % lager dan het 10 jaars tarief van de SVn afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5 %). 8. Er mag voor dezelfde woning maar één maal een lening worden aangevraagd. 9. De leningen worden verstrekt middels een onderhandse of een notariële akte. 10. De kredietwaardigheid van de aanvrager wordt getoetst via het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. 11. De rente is gedurende de gehele looptijd vast. 12. De lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet 13. De lening betreft een annuïteitenlening met drie jaar uitgestelde aflossing 14. Vervroegde aflossing is te allen tijde toegestaan 15. De afsluitprovisie bedraagt 2 % over de hoofdsom van de lening 4 Klimaat Het stimuleren van particuliere eigenaar /bewoners tot het nemen van energiebesparende maatregelen aan de woning pas binnen de uitgangspunten de kadernota klimaat Een goed klimaat voor verandering. 5 Risico s De gemeente loopt een risico dat leningen niet geheel worden terugbetaald. Ervaringen met de leningen voor het startersfonds leren dat dit nauwelijks voorkomt. Mogelijk gaat het Rijk zich garant stellen voor leningen die huiseigenaren afsluiten voor energiebesparende investeringen (zie par. 6). 6 Financiën In de Voorjaarsnota (bij Concerninkomsten ) is aangegeven dat de gemeente Nijmegen een éénmalige uitkering ontvangt van in totaal ,- (incl. terug te vorderen dividendbelasting van ,-) door de verkoop van de Grondbank. Er is toegezegd dat over de besteding van deze gelden een afzonderlijk voorstel aan uw raad zou worden voorgelegd. Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan deze toezegging. Naar verwachting zullen ca 150 leningen worden uitgezet in ca. drie jaar. Van het revolverend effect van het fonds, waarbij de aflossing zal worden ingezet, kunnen jaarlijks 15 nieuwe leningen worden uitgegeven. De inschatting is dat de uitvoeringskosten de eerste jaren ongeveer per jaar zullen bedragen. Deze kosten worden ten laste van het fonds gebracht. Het geheel is in begrotingswijziging onder nummer BW en financiële bijsluiter bijgevoegd. Bijdragen andere overheden Provincie Gelderland Samen met de gemeente Apeldoorn hebben we overleg gehad met de provincie Gelderland met het verzoek aan de provincie om een bijdrage te verlenen voor projecten voor het stimuleren van energiebesparing in de particuliere woningvoorraad. Dit heeft geen resultaat opgeleverd.

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 Rijksoverheid/Meer met Minder In de loop van 2009 komt er een garantieregeling voor energiebesparende investeringen. Met de regeling kunnen huiseigenaren geld lenen om investeringen te doen zodat hun energierekening omlaag gaat. Het Rijk stelt zich garant voor deze leningen. Dat hebben ministers Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) en Cramer (Ruimte en Milieu) bekend gemaakt in de voortgangsrapportage 'Energiebesparing gebouwde omgeving' die woensdag 14 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit garantiefonds kan als aanvulling worden gezien voor het gemeentelijk duurzaamheidsfonds. Momenteel is men bezig met het uitwerken van deze regeling. Hoe de regeling daadwerkelijk zal worden uitgevoerd is nog onduidelijk. De Rijksoverheid heeft het bureau Meer met Minder in het leven geroepen om te bekijken hoe landelijk een fonds voor het verlenen van financiële ondersteuningsregelingen kan worden ingericht met bijdragen van marktpartijen. De Meer met Minder stimuleringspremie heeft tot doel het nemen van energiebesparende maatregelen die leiden tot een energiebesparing van %. De maatregelen dienen gebaseerd te zijn op een Maatwerkadvies. De doelgroepen zijn eigenaar/bewoners, huurders, VvE s, woningcorporaties en gemeenten. Afhankelijk van de aanvrager is de premie maximaal Euro 750,- voor een eigenaar/bewoner die een Energie- Index verbetering heeft van 0,75. Deze premie kan aanvullend werken op de stimuleringsregeling vanuit het gemeentelijk duurzaamheidsfonds. De regeling is minder aantrekkelijk voor burgers omdat ze zowel voor als na de aanpassing van de woning een EPA advies moeten laten opstellen van ongeveer 250,- per advies (in de regeling van de gemeente Nijmegen hoeft dit maar één maal: voorafgaand aan het nemen van maatregelen). Deze kosten kunnen eventueel alleen worden vermeden indien men de aanpassingen door de betreffende adviseur laat verrichten. 7 Communicatie De verordening zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Brug. De verordening zal raadpleegbaar zijn op de website van de Gemeente Nijmegen. Er wordt een brochure ontwikkeld met de voor potentiële klanten belangrijke informatie over de regeling. Aan de inzet van het duurzaamheidfonds wordt een uitgebreide communicatiecampagne gekoppeld die past binnen de Groene Hert campagne. Bijgevoegd is een persbericht. 8 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de duurzaamheidslening ligt voor een groot gedeelte bij de SVn. De gemeente draagt zorg voor het benodigde budget, bepaalt de criteria en legt deze in een verordening vast. De gemeente stelt de toewijzingsbrief op. Beknopt overzicht van het te doorlopen traject: De eigenaar/bewoner dient aanvraag in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvraag op inhoud, doet budgettoets en besluit tot voordracht. De eigenaar /bewoner verzoekt SVn om lening. SVn toetst kredietwaardigheid aanvrager. De gemeente volgt SVn-advies/ kent aanvraag toe. SVn brengt aan de eigenaar/bewoner de offerte voor de duurzaamheidslening uit. De aanvrager aanvaardt de offerte.

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 7 College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

9 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d , nummer: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 2 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening; gelet op de deelnemersovereenkomst d.d. 1 mei 2001 tussen de gemeente Nijmegen en de SVn; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENINGEN GEMEENTE NIJMEGEN Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening; b) een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet en eigenaar/bewoner is van een woning die is gelegen in de gemeente Nijmegen; c) het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen; d) een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning; e) duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1en 2; f) een energieprestatiecertificaat: een certificaat dat na het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 bij a) t/m cc) genoemde voorzieningen en maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL voor bestaande woningen; g) een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL voor bestaande woningen; h) werkelijke kosten de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten. i) SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken. Artikel 2 Toepassingsbereik Deze verordening is uitsluitend van toepassing op: Bestaande woonruimte in de gemeente Nijmegen die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en waarvan de laatstbekende WOZ-waarde niet meer bedraagt dan ,-. 1

10 Artikel 3 Budget Het college stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen. Artikel 4 Duurzaamheidsleningen Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget. Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: a) Kleine windturbine die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer; b) Zonnepaneel met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer; c) Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat; d) Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander; e) Micro-warmtekrachtsysteem; f) Brandstofcel CV-ketel; g) Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan ventilatielucht en een warmteopslagvat; h) Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55 C; i) Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55 C; j) Lage-temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55 C bedraagt; k) Pelletkachel; l) Pelletketel; m) Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen; n) Thermostatische mengkraan voor de douche; o) Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%; p) Vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2-of vochtsensoren; q) Zelfregulerend ventilatierooster; r) Leidingisolatie; s) Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.k/w; t) Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.k/w; u) Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.k/w; v) Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m2.k/w; w) Isolerende beglazing met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2.K; x) Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,70 W/m2.K; y) Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K; z) Energiezuinig verlichtingssysteem; aa) Energiezuinige pompen en ventilatoren; bb) Ombouwset voor hotfill aansluiting; cc) HR-ketel; dd) Ramen en kozijnen van FSC-hout; ee) Vegetatiedak. 2

11 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten. Artikel 6 De aanvraag Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van: a) een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies; b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen; c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes); d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden e) een kopie van de laatste WOZ- beschikking f) een ingevulde checklist. Artikel 7 Behandeling aanvraag 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beoordeling noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, wordt de aanvraag door het college buiten behandeling gelaten.. 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing. 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt toegewezen. Artikel 8 Afwijzen aanvraag Het college wijst een aanvraag af, indien: a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; b) de werkelijke kosten minder bedragen dan 2.500,- of meer dan ,-; c) de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; d) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening; Artikel 9 Voordracht 1. Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen: a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot; b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning; 2. Bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden: Artikel 10 Toekenning 1. De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. 2. SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening. 3

12 Artikel 11 Intrekken toekenning 1. Het college trekt een toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 10 geheel of gedeeltelijk in als: a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. De duurzaamheidslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens. 2. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Artikel 12 Voorwaarden SVn Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten Algemene bepalingen voor geldleningen en de Productspecificatie Duurzaamheidslening zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nijmegen en SVn. Artikel 13 Kenmerken van Duurzaamheidslening 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan 2.500,- en niet meer dan ,- (incl. BTW). 3. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar. Artikel 14 Bouwkrediet Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. Artikel 15 Nadere regels Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. Artikel 16 Hardheidsclausule Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening. 4

13 Artikel 17 Naamgeving en inwerkingtreding Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen en treedt in werking met ingang van... De secretaris De voorzitter 5

14 PRODUCTSPECIFICATIES DUURZAAMHEIDSLENING Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende saldo heeft in het gemeentelijk/provinciaal revolving fund bij het Stimuleringsfonds. Bedrag (hoofdsom) van de lening Wordt door de gemeente/provincie vastgesteld (minimaal en maximaal ). Looptijd De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan dan is de looptijd 10 jaar. Aflossing en betaling van de maandtermijn Het betreft een annuïteitenlening met een drie jaar uitgestelde aflossing. De eerste drie jaar is de lening aflossingsvrij maar dient er wel rente te worden betaald. Vanaf het 4 e jaar wordt de lening annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan per de laatste van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost. Rentepercentage Het rentepercentage is 3% lager dan het 10 of 15 jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5%). Rentevastheid De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Vervroegde aflossing Is te allen tijde boetevrij toegestaan. Afsluitprovisie 2% over de hoofdsom van de lening. Overige kosten Eventuele notariskosten. Akte Van de lening wordt een onderhandse of een notariële akte opgemaakt. Zekerheden Er is geen hypothecaire zekerheid noodzakelijk. Hiervan kan een gemeente/ provincie afwijken door extra zekerheid te verlangen. Bouwkrediet De lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet. Krediettoets In alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats; Bij de Duurzaamheidsleningen vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats met dien verstande dat er over de eerste een beperkte krediettoets plaatsvindt (bij de inkomenstoets wordt dit deel van de financiering buiten beschouwing gelaten).

15 Checklist duurzaamheidsmaatregelen (Maakt deel uit van de aanvraag om voordracht duurzaamheidslening) S.v.p. aankruisen voor welke maatregelen u een duurzaamheidslening aanvraagt Kleine windturbine die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer; Zonnepaneel met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer; Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat; Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander; Micro-warmtekrachtsysteem; Brandstofcel CV-ketel; Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan ventilatielucht en een warmteopslagvat; Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55 C; Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55 C; Lage-temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55 C bedraagt; Pelletkachel; Pelletketel; Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen; Thermostatische mengkraan voor de douche; Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%; Vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2-of vochtsensoren; Zelfregulerend ventilatierooster; Leidingisolatie; Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.k/w; Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.k/w; Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.k/w; Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m2.k/w; Isolerende beglazing met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2.K; Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,70 W/m2.K; Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K; Energiezuinig verlichtingssysteem; Energiezuinige pompen en ventilatoren; Ombouwset voor hotfill aansluiting; HR-ketel; Ramen en kozijnen van FSC-hout; Vegetatiedak.

16 Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW Instellen duurzaamheidsfonds Bedragen x jun-2009 Totaal effect wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Bestuur & Middelen Baten 2009 Lasten Saldo 2010 Baten Lasten Saldo Baten 2011 Lasten Saldo 2012 Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Instellen duurzaamheidsfonds Totaal 9610 Bestuur & Middelen Wonen Baten 2009 Lasten Saldo 2010 Baten Lasten Saldo Baten 2011 Lasten Saldo 2012 Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Instellen duurzaamheidsfonds Totaal 9620 Wonen Pagina 1

17 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie PERSBERICHT Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) nijmegen.nl Datum Nummer 7 juli R persbericht Postadres Postbus HG Nijmegen Nijmegen geeft goedkope leningen voor energiebesparing De gemeente Nijmegen maakt het voor eigenaars van woningen financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing in hun woning. Hiervoor richt de gemeente een Duurzaamheidsfonds op. Burgers kunnen hieruit een lening krijgen tegen een stuk lagere rente dan de marktrente. De investering in de woning levert winst op voor het klimaat en zorgt voor werkgelegenheid. Het fonds zal in totaal ruim 1,2 miljoen euro bevatten. Het is een revolverend fonds. Dat betekent dat het geld van de aflossing van de leningen weer opnieuw in het fonds wordt gestort. Het fonds is dus beschikbaar voor een groot aantal jaren. In eerste instantie kunnen maximaal 480 huishoudens geholpen worden. Voor Nijmegenaren wordt het op deze manier goedkoper om een lening af te sluiten voor energiebesparende maatregelen. Het rentepercentage is drie procent lager dan dat van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), afhankelijk van de vastgestelde looptijd. Een lening met een looptijd van 15 jaar staat nu bijvoorbeeld op 5,9 procent. Dat wordt dan 2,9 procent. De lening kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen, een zonneboiler, een energiezuinig verwarmingssysteem, een groen dak of voor het laten isoleren van de woning. Het minimumbedrag dat kan worden geleend is 2.500,- en het maximumbedrag is ,-. De laatst bekende WOZ-waarde van de woning mag niet meer bedragen dan ,-. Er mag voor dezelfde woning maar éénmaal een lening worden aangevraagd. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar en de leningen worden verstrekt met een onderhandse of een notariële akte. De gemeente is van plan om, naast de gemeentelijke informatiekanalen, makelaars en andere tussenpersonen/vrijwilligers in te schakelen om woningeigenaren te wijzen op de leningen. De raad buigt zich na de vakantie over dit voorstel van het college. Na goedkeuring van de verordening gaan de leningen van start. g:\_bis_werk\b&w voorstellen 2009 openbaar\c \c rvs g610 instelling duurzaamheidsfonds\090623r duurzaamheidsfonds.doc

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 099 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 069 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 24 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit

Nadere informatie

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet; b) het college: het college van

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) de aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening voor particuliere

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 september 2010 / 129/2010. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 september 2010 / 129/2010. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 september 2010 / 129/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing verordening duurzaamheidsleningen Programma / Programmanummer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Auteur: Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvraag:

Nadere informatie

*INT * Meerdere - INT

*INT * Meerdere - INT *INT17.1395* INT17.1395 Verordening Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren Raadsvergadering : 16 juni 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Pierey Voorstelnummer

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2012 Afdeling 3A Publicatiedatum 20 juli 2012 Agendapunt 20 Datum besluit B&W 5 juni 2012 Onderwerp Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 12570 11 maart 2014 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1025468 De Raad van

Nadere informatie

Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen:

Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing verordening duurzaamheidsleningen Programma / Programmanummer Wonen / 9620 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 16 september 2009 is door de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; gelet op de door de raad op 12 november 2015 aangenomen motie van ChristenUnie, ABO, SGP. CDA,

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461A De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening stimuleringsleningen

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461B De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 De raad van de gemeente Tiel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op de artikelen 147 en 149

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011)

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 101 Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid;

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid; *ZD9AA562AD4* Raadsbesluit 2017-7 Zaaknummer: 17-20713 - 24 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 14 februari Overwegende, dat in april 2016 de gemeenteraad van Giessenlanden

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 10208 28 januari 2016 Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Duurzaamheidlening

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college Intitulé Deelverordening Duurzaamheidsleningen gemeente Tiel RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, kenmerk 36840; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; RAADSBESLUIT BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

Datumn Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S011

Datumn Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S011 Datumn Agendapunt Documentnummer 13 R09S011 Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Voorstel Beoogd effect Stimuleren van energiezuinige, bouwkundige maatregelen binnen de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010 Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor om De

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen 2015

Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 126591 23 december 2015 Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen 2015 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 57282 26 juni 2015 Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen De raad van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen (particuliere eigenaar en VvE) gemeente Hoogeveen 2016

Verordening duurzaamheidsleningen (particuliere eigenaar en VvE) gemeente Hoogeveen 2016 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR282015_2 29 maart 2016 Verordening duurzaamheidsleningen (particuliere eigenaar en VvE) gemeente Hoogeveen 2016 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 registratienr 2014/19831 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 Verordening Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018;

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75973_2 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016; 4.111111. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september, kenmerk 36840; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van oktober 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00083 Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 8 oktober 2014 onderwerp: Verordening stimuleringslening klimaatneutraal bouwen Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 29 september 2014 gemeenteblad I nr.: 78 agenda

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn)

Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn) Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn) Collegevergadering

Nadere informatie

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel N.B.: Lees a.u.b. eerst de toelichting voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Burger Service Nummer Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Gegevens

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in aanmerking voor een gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Lees alstublieft eerst de toelichting hieronder voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende VERORDENING Stimuleringslening Duurzame Particuliere

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 9 september 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756;

De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756; b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van maart Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van maart Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00031 Onderwerp: Duurzaamheidsleningen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Duurzaamheidslening faciliteert huiseigenaren bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013 18. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013 18. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 18 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met een 'pilot' om de SVn Duurzaamheidslening in

Nadere informatie

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer :

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer :  adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING WORMERLAND Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Gegevens woning

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016 versie 2

Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016 versie 2 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 66592 25 mei 2016 Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016 versie 2 De raad van de gemeente Nijmegen gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013, nummer: 13/308;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013, nummer: 13/308; jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2013 RA13.0032 B 2 13/308 RIS.6030 Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013,

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg raad 2015_148 definitief 1 Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg Aanleiding In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor

Nadere informatie

Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn

Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Duurzaamheidsagenda : Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden 2016/2017

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Duurzaamheidsagenda : Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden 2016/2017 RAADSVOORSTEL 16.0030 Rv. nr.: 16.0030 B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente

Nadere informatie

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011 Voorbereidende raadsvergadering: 25 januari 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 15 februari 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Voorstel aan de raad Nummer: 170007373 Portefeuille: Programma: Taakveld: Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.3 Wonen en bouwen

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten

Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten Artikel 1 Begrippen Deze Verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar, tevens bewoner van de woning, die een

Nadere informatie

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 33983 19 juni 2014 Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 De gemeenteraad van de

Nadere informatie

BESLUIT. 1. t.b.v. uitvoering van fonds 1 de navolgende Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2015-2018 vast te stellen:

BESLUIT. 1. t.b.v. uitvoering van fonds 1 de navolgende Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2015-2018 vast te stellen: BESLUIT 1. t.b.v. uitvoering van fonds 1 de navolgende Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2015-2018 vast te stellen: Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie