Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Schoolgids Schooljaar Obs t Baken Wijk bij Duurstede Openbare basisschool t Baken Kompas JJ Wijk bij Duurstede

2 Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een basisschool. Middels een schoolgids kan een basisschool zich profileren, laten zien wat het in huis heeft, en laten zien wat het met de kinderen en ouders wil bereiken en met welke middelen en methodes dat gedaan wordt. Hoe kies ik de juiste basisschool? Een goede basisschool kiezen is voor ouders geen gemakkelijke taak. Vooral nu er in het basisonderwijs steeds meer rekening gehouden wordt met de individuele verschillen tussen kinderen. Deze schoolgids van t Baken beschrijft de werkwijze binnen de school, onze visie op onderwijs, de rol die de ouders in de school spelen en de manier waarop de leerkrachten omgaan met de kinderen. Er wordt een toelichting gegeven op de dagelijkse gang van zaken. Verder treft u veel praktische informatie aan. Belangrijk vinden we het pedagogisch klimaat waarbinnen we met kinderen, ouders en leerkrachten willen werken. Het is voor buitenstaanders wellicht wat lastig om een goede indruk te krijgen van zaken als sfeer en pedagogisch klimaat. Een belangrijke informatiebron zijn uiteraard de ouders die hun kinderen al reeds bij ons op school hebben. Ook onze website (www.obstbaken.nl) kan u een indruk geven van hoe wij de doelstellingen in de praktijk weten om te zetten. Een andere mogelijkheid is altijd het bezoeken van de school. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken via Wij wensen u veel succes toe met het zoeken naar een basisschool en wij hopen u en uw kinderen te kunnen begroeten op onze school. Namens het team, Gina Mimpen Directeur Obs t Baken pag. 2

3 INHOUDSOPGAVE H1 DE SCHOOL De directie Situering van de school De schoolgrootte De leerkrachten 6 H2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Visie op onderwijs Klimaat van de school 7 H3 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL De samenstelling van het team Groepering Onderwijsleermethode Wat komt er aan de orde in de verschillende jaren Zelfstandig werken Expressie activiteiten en gym Excursies Buitenschoolse activiteiten Computers Schooltelevisie 16 H4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN Het inschrijven van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het beoordelen en registreren van de onderwijs- 17 kwaliteit 4.4 Passend onderwijs Dyslexie en de Dyslexieverklaring Leerlingbespreking Voorzieningen Interne contactpersoon De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 23 H5 DE OUDERS De betrokkenheid van ouders Informatie aan de ouders Klachtenprocedure Inspraak De ouderbijdrage Scholierenongevallenverzekering 29 pag. 3

4 H6 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Het schoolplan Zorg voor de relatie school en omgeving 31 H7 EXTRA ACTIVITEITEN Vieringen De verjaardag van de kinderen GG&GD en Centrum Jeugd en Gezin Een goed doel De schoolfotograaf Sponsoring Hoofdluis 35 H8 RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Resultaten van ons onderwijs Inspectie van het onderwijs De mening van ouders over de school 36 H9 REGELING SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIETIJDEN De schooltijden Eten op school Huisregels Leerplicht en Verlof Ziekmelding Schoolvakantie Benutting van de verplichte onderwijstijd 41 H10 DE NAMEN EN ADRESSEN 42 Bijlage Protocol schorsen en verwijdering van leerlingen pag. 4

5 H 1. DE SCHOOL Naam: Openbare basisschool t Baken O.B.S. t Baken Adres: Kompas JJ Wijk bij Duurstede Postadres: Postbus BC Wijk bij Duurstede Telefoon: Fax: Website: (school) (MR) Obs t Baken is een onderdeel van het Bestuur openbaar onderwijs 1.1 De directie De schoolleiding wordt gevormd door: Gina Mimpen (directeur) 1.2 Situering van de school De openbare basisschool t Baken ligt in de woonwijk de Horden in de gemeente Wijk bij Duurstede. De wijk kan verdeeld worden in twee delen. Deze delen worden gescheiden door de Hordenweg, waaraan ook onze school gebouwd is. Een deel van de schoolgaande kinderen moet over de Hordenweg van huis naar school en terug. Er zijn verschillende oversteekplaatsen aangegeven die de kinderen ook gebruiken als zij naar de gymnastieklocaties gaan. De school heeft een grote hal voor gemeenschappelijk gebruik met zes leslokalen, een keuken, magazijn, een handvaardigheidslokaal, bibliotheek en representatieve ruimtes (twee spreekkamers en een personeelskamer) er omheen. De grote hal doet dienst als ruimte waar allerhande activiteiten plaatsvinden zoals creatieve uitvoeringen, werken aan de computer en zelfstandig bezig zijn. Voor de kleuters is er een kleine hal waaraan twee lokalen grenzen en een speellokaal. In de kleine hal bevinden zich een bouwhoek, een lees/letterhoek een tel/cijferhoek en een computerhoek. Ook is bij de kleuterhal een speciale ruimte die gebruikt wordt om met kinderen apart te werken. pag. 5

6 1.3 De schoolgrootte De school telt ongeveer 125 leerlingen De leerkrachten Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 VRIJ Henriëtte Henriëtte Henriëtte Henriëtte Groep 3/4 Esther Esther Esther Esther Esther Groep 5 Hanny Hanny Hanny Ellen Ellen Groep 6 Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Groep 7 Kady Kady Kady Kady Patricia Groep 8 Tamara Tamara Patricia Patricia Tamara Explora Patricia Patricia Hestia Hestia Hestia Verder heeft een team administratieve ondersteuning van Jacqueline Meijer. Een dag in de week in Hanny Idzerda uit geroosterd voor IB-taken. H 2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Visie op onderwijs Onze school is een openbare school en wil een onderwijsgemeenschap en ontmoetingsplaats zijn voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Wij zijn een school waar ieder kind de kans krijgt zich cognitief, sociaalemotioneel en creatief te ontplooien. De doorverwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs beperken wij tot een minimum. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, hierdoor werken zij gemotiveerder en voelen zij zich thuis. We denken dat de kwaliteit van het werk van de kinderen beter is wanneer ze gemotiveerd zijn en gedegen onderwijs aangeboden krijgen (resultaatgericht). We proberen via gevarieerde coöperatieve werkvormen de kinderen met de leerstof kennis te laten maken. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Wij stellen ons steeds als doel om een leer- en leefklimaat te creëren waarin de leerling zich veilig en zelf verantwoordelijk voelt en uitgedaagd wordt. Alle kinderen krijgen een basisprogramma aangeboden, waarbij we rekening houden met de individuele verschillen. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra aandacht. Kinderen die veel minder tijd nodig hebben om de basisstof te verwerken worden zoveel mogelijk op hun niveau uitgedaagd. Een aantal kinderen heeft op sommige vakgebieden een eigen programma. We hopen dat dit in de praktijk betekent, dat elk kind in de gelegenheid gesteld wordt datgene te doen waartoe hij of zij in staat is. pag. 6

7 We werken twee middagen per week in ateliers. Kinderen kunnen kiezen uit techniek/natuur, verzorging/koken, sport, beeldende vorming of dans/drama. Op t Baken geven we kinderen zo een breed mogelijk onderwijs waarin ieder kind kan uitblinken in zijn of haar talent. Zorgverbreding krijgt bij ons op school veel aandacht. De leerkrachten proberen kinderen die problemen ondervinden al in een vroeg stadium te signaleren, zodat de kinderen met de juiste hulp de school goed kunnen doorlopen. Deze verbreding van de zorg aan de kinderen is niet alleen gericht op kinderen die moeite hebben met de leerstof. Onze aandacht gaat ook uit naar kinderen die er juist behoefte aan hebben extra uitgedaagd te worden. Kortom Obs t Baken is een school die: Uitgaat van verschillen. Uitgaat van een kind als een sociaal wezen, dat met elkaar werkt, speelt, spreekt en viert. Een uitdagende functionele leef- en werkomgeving schept in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Streeft naar een leef- en werkgemeenschap waarin respect voor jezelf, voor anderen, voor materiaal en voor omgeving centraal staat. 2.2 Klimaat van de school Onze school is een school waar niet alleen intellectuele kwaliteiten worden ontwikkeld, maar waar ook op creatief, emotioneel en sociaal gebied aandacht aan kinderen geschonken wordt. Zonder relatie geen prestatie is iets wat wij uitstralen. Wij vinden een goede sfeer belangrijk. Wij hanteren meerdere lesmethodes voor sociale en emotionele ontwikkeling. Om een goede sfeer te kunnen creëren waarin iedereen zich prettig voelt, zijn duidelijke regels en afspraken in de klas en op school. H 3 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 3.1 De samenstelling van het team Directeur: De directeur geeft leiding aan de school. De directeur heeft de eindverantwoording. Zij houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundig, organisatorisch, financieel, huishoudelijk beleid en het personeelsbeleid van de school. De leerkrachten; Aan het eind van ieder schooljaar wordt bekend gemaakt welke (extra) onderwijstaken de diverse leerkrachten hebben in het komende schooljaar. Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, zowel jong als meer ervaren. pag. 7

8 De leerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze waarop hij/zij zijn/haar onderwijstaak verricht. Enkele taken zijn: Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten. Voorbereiden van verschillende leersituaties. Uitvoeren van leersituaties. Ervoor zorgen dat de omgeving van de kinderen zo is ingericht, dat ze daarin kunnen leren. Zorgen voor materialen en middelen. Evalueren van de leerstof, noteren van bevindingen en deze verwerken in een rapport. Kinderen stimuleren, activeren en motiveren. Ervoor zorgen dat de kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Het uitvoeren van buitenschoolse activiteiten. Contacten onderhouden met de ouders van de kinderen uit de groep. Intern begeleider Eén leerkracht uit het team is aangesteld als intern begeleider (IB-er). Deze IB-er coördineert de begeleiding ten behoeve van de zorgleerlingen. Ook heeft zij gesprekken met de leerkrachten over de groepsplannen en voert zij groepsobservaties uit. Tevens onderhoudt de IB-er de contacten met de noodzakelijke instanties. Vervanging Iedere fulltime leerkracht heeft recht op 15 compensatiedagen (voorheen ADV - arbeidsduurverkorting) per jaar. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken wie op deze dagen in de klas met de kinderen werkt. Ieder jaar wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De vervanging van leerkrachten bij ziekte wordt in de regel opgevangen door een invalleerkracht. We proberen altijd zoveel mogelijk een invaller te regelen die bij de kinderen bekend is. Dit lukt niet altijd. Het is soms zelfs niet mogelijk (op korte termijn) een invaller te krijgen. Wij proberen dan samen een oplossing te vinden om de kinderen tijdelijk op te vangen. Als wij alle mogelijkheden gebruikt hebben om tot een oplossing te komen, kan het voorkomen dat wij een klas een dagje thuis laten blijven. Wij werken zorgvuldig een vast protocol af, voordat wij overgaan tot deze drastische maatregel. Informatie en communicatie technologie De systeembeheerder heeft een vast aantal uren per week om zich in te zetten voor het programmeren van de computers op school en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Dit is bovenschools geregeld. De ICT-er (teamlid) instrueert en begeleidt de leerkrachten bij het werken met en het inpassen van computers in de school. pag. 8

9 Scholing De school staat open voor verandering en verbetering. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerkrachten zichzelf scholen en daarmee op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Ongeveer twee maal per jaar heeft het team een studiedag. Dit is een (rooster)vrije dag voor de kinderen. De school is dan dicht. Het team zit dan, soms op een andere locatie, zelf weer in de schoolbanken. Er zijn ook leerkrachten die op individuele basis kiezen voor een bepaalde cursus. Dit gebeurt vooral in de avonduren, maar dit komt ook voor in de vorm van studiedagen. Schooljaar 2014/2015 werken we aan coöperatief werken, ateliers en hoogbegaafdheid. Stageplaatsen De school staat positief tegenover de begeleiding van studenten van onder andere PABO s, universiteiten, R.O.C. s, academies of andere onderwijsinstituten en stelt regelmatig plaatsen daarvoor beschikbaar. 3.2 Groepering Kleuterbouw t Baken werkt in de kleuterbouw met een heterogene groep. Dit betekent dat jongste en oudste kleuters zijn gecombineerd. In het schooljaar 2014/2015 start t Baken met een gecombineerde ¾ groep. De overige groepen zijn homogeen. Tevens start er ook dit jaar een nieuwe groep Explora een groep voor hoogbegaafde kinderen. Groepsgrootte Het uitgangspunt is om maximaal 25 kinderen in een groep te plaatsen. Een uitzondering op deze regel is de grootte van de kleutergroepen. Door tussentijdse instroom kan dit aantal aan het einde van het jaar meer dan 30 kinderen zijn. 3.3 Onderwijsleermethoden Onderwijsleermethoden Om onze kerndoelen te bereiken, maken wij gebruik van verschillende methoden. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte: Schatkist Totaalmethode voor groep 1-2: alle ontwikkelingsaspecten komen aan bod. Veilig leren lezen leesmethode groep 3 Rekenrijk Rekenen en wiskunde Goed gelezen begrijpend lezen Estafette voortgezet technisch lezen Taal op maat taal en spelling Pennenstreken Schrijven Wijzer door de wereld Aardrijkskunde Wijzer door de tijd Geschiedenis Leefwereld natuur en techniek pag. 9

10 Klaar over! Junior Sociale talenten Morele talenten Verkeer Engels sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale competenties Kinderen en hun emotionele competenties n.b. schooljaar wordt de begrijpend lezen methode vervangen 3.4 Wat komt er aan de orde in de verschillende groepen Groep 1 / 2 Als de kinderen zich op hun gemak voelen en plezier beleven aan de activiteiten, kunnen ze zich ontwikkelen. In de kleuterbouw zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep. De achterliggende gedachte is, dat de kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. De leersituaties zijn uitdagend. Wij werken met thema s en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de werkles werken de kinderen in hoeken met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Dit doen we door middel van werkkaarten waarbij ze ook direct leren om zelfstandig te werken. De methoden Schatkist : Deze methode wordt structureel ingezet. ( De methode Ik en Ko wordt nog incidenteel ingezet.) Er wordt gewerkt met thema s. Over een bepaald onderwerp worden allerlei opdrachten gemaakt. Ter voorbereiding op het leren lezen worden allerlei taal/letterspelletjes gedaan. Hierbij wordt de map Fonemisch bewustzijn gebruikt. Leerlingen die een langere periode in de kleuterklas zitten en leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben komen in aanmerking voor de voorschot benadering. Hiermee kan een kind al starten met het aanvankelijk leesonderwijs voordat het naar groep 3 gaat. Ook werken ze in hun letter-cijferboekje dat bij de methode Schatkist hoort. Daarnaast wordt er gewerkt met rekenspelletjes. We leren de kinderen omgaan met hoeveelheden, begrippen meer/minder/evenveel, ordenen, tellen en de symbolen van 1 t/m 12. De ontwikkelingspelletjes die we doen, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen (bijv. jaargetijden, dieren, beroepen, familie). Ter bevordering van het ruimtelijke inzicht wordt er veel gewerkt met bouw-, constructie- en wereldverkenningmaterialen. Veel aandacht is er voor sociaalemotionele ontwikkeling in de vorm van dramatiseren, poppenkast spelen en in de huishoek/winkelhoek spelen. pag. 10

11 Bij dit alles staat de kring centraal: de kring is steeds het uitgangspunt. In de kring worden veel sociale vaardigheden ontwikkeld. Daarnaast bestaat er ook de kleine kring ; hierin worden specifieke lesjes gegeven aan kleinere groep kinderen. Iedere dag komen de kleuters tijdens de werkles in aanraking met expressieactiviteiten, zoals het schilderbord, het krijtbord, de zand- en watertafel, kleien, knutselen, tekenen enz. Hier kunnen de kinderen uiting geven aan hun gevoelens en kunnen zij door het werken met de verschillende materialen hun motoriek ontwikkelen. De muzieklessen worden gegeven met de methode muziek en meer en liedjes die bij de methode Schatkist horen. De onderbouw beschikt over een eigen speellokaal, voorzien van klim- en klautertoestellen. We beschikken over veel klein gymmateriaal. Regelmatig vinden hier gym-, spellessen en lessen dansante vorming plaats. Bij mooi weer kunnen we gebruikmaken van een eigen kleuterplein. Een schuur vol duw- en trekkarren, fietsen, scheppen, emmertjes, enz. en een glijbaan op het plein en een zandbak geven de kinderen voldoende prikkels om zich verder te ontwikkelen. Tijdens het vrije spelen leren de kinderen rekening te houden met elkaar: samen spelen, samen delen. Groep 3 In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Dit komt elke dag uitgebreid aan de orde. Spelen met letters en woorden, werkbladen met letters en woordjes, boekjes lezen, liedjes met woordjes en letters, verhaaltjes schrijven en eenvoudige spellingregels komen zelfs aan de orde. Kortom leren lezen en schrijven! De computer ondersteunt het taal- en leesonderwijs in de klas. Met rekenen zijn we vooral bezig met begrippen en hoeveelheden, zoals meer/minder en welke plaats een getal heeft in een getallenrij. Daarnaast leren we optellen en aftrekken t/m 20. Aan het schrijven van de letters en de schrijfvaardigheid wordt heel veel aandacht besteed. Voor de gymnastieklessen gaan de kinderen vanaf groep 3 twee keer per week naar de Hordenhal aan de overkant van de school. Er blijft natuurlijk ook nog voldoende tijd over voor de creatieve vakken en muziek. pag. 11

12 Groep 4 In groep 4 wordt nog veel aandacht besteed aan het technisch lezen steeds meer de nadruk gelegd op begrijpend lezen en leesbevordering. In de tweede helft van het jaar verschuift de aandacht wat meer richting begrijpend lezen Taal- en spellingsonderwijs worden gecombineerd, doordat spellingswoorden terugkomen in allerlei taalopdrachten. Het rekenen wordt uitgebreid met optellen en aftrekken t/m 100 en de tafels worden aangeleerd. Daarnaast is er aandacht voor het praktisch rekenen met geld, meten, leren omgaan met tijd (klokkijken en gebruik kalender). Het schrijfonderwijs in groep 4 wordt gekenmerkt door het leren schrijven van hoofdletters en het inslijpen van de juiste schrijfbewegingen van het verbonden schrift. Wereldoriëntatie en expressie komen ook aan bod. Groep 5 In groep 5 wordt gerekend met de getallen t/m Er wordt veel tijd besteed aan het herhalen van de tafels en het aanleren van deelsommen. Ook het meten, rekenen met geld en klokkijken komt regelmatig terug. Het technisch lezen neemt nog een belangrijke plaats in, naast het begrijpend lezen. Bij het leesonderwijs ligt de nadruk op het begrijpend lezen. Ook leren de kinderen een boekverslag maken. Bij taal is de uitbreiding van de woordenschat een belangrijk onderdeel naast het schrijven van goede zinnen en korte teksten. Bij spelling komen vooral de woorden met gesloten en open lettergrepen aan de orde en worden nieuwe spellingsregels aangeleerd. Het spreken voor de groep krijgt aandacht. De kinderen houden een spreekbeurt of een boekbespreking. Voor het eerst staan voor de kinderen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis op het rooster. De kinderen maken kennis met boeken uit het documentatiecentrum en ze leren zelfstandig een werkstukje te maken. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het zelfstandig werken. De computer wordt vooral gebruikt bij rekenen, spelling en lezen. Wekelijks wordt tijd besteed aan de expressievakken. pag. 12

13 Groep 6 In groep 6 worden de vaardigheden, die in groep 5 zijn aangeleerd verder uitgebreid. Bij taal wordt een begin gemaakt met grammatica en op spellinggebied staat de werkwoordspelling centraal. Bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor het aanleren van leesstrategieën. Bij rekenen is cijferend rekenen nieuwe stof. Breuken en kommagetallen komen voor het eerst aan bod. Daarnaast krijgen de kinderen meer inzicht in de getallen tot Nederland staat centraal bij aardrijkskunde. Topografie is een nieuw onderdeel; alle provincies worden aangeleerd. Tijdens de geschiedenislessen gaan we terug naar de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. De kinderen maken meerdere werkstukjes in het jaar. Ze leren hoe ze informatie kunnen opzoeken; de computer speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Ook geeft elk kind twee of meer presentaties over een zelfgekozen onderwerp of boek. Het zelfstandig werken wordt in groep 6 uitgebreid. De leerlingen krijgen te maken met een weektaak en af en toe met huiswerk. Alle expressievakken komen aan de orde. Groep 7 In groep 7 staat de zelfstandigheid en de taakverantwoordelijkheid centraal. De kinderen leren omgaan met het plannen van hun activiteiten in een agenda. Een nieuw onderdeel op taalgebied is werkwoordspelling. Aan de hand van onze leesmethode besteden we veel aandacht aan het begrijpend en studerend lezen. Hierbij worden vooral leesstrategieën aangeleerd. Het schrijven van teksten wordt geoefend door het maken van wekelijkse stelopdrachten en werkstukjes. Naast het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen leren de kinderen ook om een kringgesprek te leiden. Engels is een nieuw onderdeel. Bij het rekenonderwijs is werken met procenten nieuw. Breuken, meten, cijferen en verhoudingen worden verder uitgediept. De kinderen leren ook rekenen met een rekenmachine. Tijdens de lessen aardrijkskunde worden verschillende culturen en landen in Europa bekeken, hoe mensen wonen en leven. Aan de lessen aardrijkskunde wordt meestal een topografische kaart van het desbetreffende land gekoppeld. Bij geschiedenis wordt in chronologische volgorde - in thema s - de periode van de middeleeuwen tot 1815 behandeld. pag. 13

14 Daarnaast wordt er aandacht besteed aan staatsinrichting en de wereldgodsdiensten. Alle expressievakken komen aan bod. In groep 7 krijgen de kinderen te maken met de entreetoets, die gehanteerd wordt bij het schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs. Het verkeersexamen, dat bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte, wordt afgenomen. Groep 8 Als voorbereiding op het vervolgonderwijs krijgen de kinderen meerdere keren per week huiswerk en moeten zij leren met behulp van hun agenda hun werk te plannen. Zij krijgen iedere week een weektaak, die zij zelfstandig moeten afwerken. Deze weektaak bestaat uit verwerkingsopdrachten van alle vakken ( variërend van rekenen en taal tot aardrijkskunde en geschiedenis). Er worden diverse werkstukken gemaakt over onderwerpen uit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek). Hierbij mogen de kinderen - naast het documentatiecentrum ook gebruikmaken van de modernste naslagwerken, w.o. Internet (uiteraard onder toezicht) en smartboards. Bij het taalonderwijs ligt de nadruk op studerend lezen, grammatica en werkwoordspelling. Iedere leerling houdt in de klas een boekbespreking en een spreekbeurt. De kinderen leren om een groep voor te zitten en te discussiëren in een groep. Aan het einde van het schooljaar wordt in samenwerking met de GG&GD voorlichting gegeven over het gebruik van sigaretten, drugs en alcohol. De leerlingen krijgen ook een aantal lessen seksuele voorlichting. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende geestelijke stromingen in de wereld, respectievelijk de wereldgodsdiensten. Naast de gymlessen in de sporthal maken de kinderen van groep 8 net als de kinderen in alle groepen gebruik van het aanbod van gastlessen van de diverse verenigingen. Op die wijze worden de kinderen over allerlei sporten extra geïnformeerd en maken zij kennis met sporten, die ze nog niet kenden. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de expressievakken. Veel tijd en aandacht worden vrijgemaakt voor een gedegen schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar vindt er een driedaags schoolkamp plaats. Het jaar wordt afgesloten met een eindtoneel. pag. 14

15 Traditiegetrouw vindt de afscheidsavond van groep 8 in de laatste schoolweek plaats. Explora Explora is een klas voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen vanaf groep 5 kunnen deelnemen aan deze groep. We werken met speciale vakken afgestemd op het leren van hoogbegaafde kinderen. Het leren leren, het leren denken en het leren leven vormen de basis van het lesrooster. Ook is het projectonderwijs een belangrijk onderdeel. Hier kunnen kinderen ook hun eigen leervragen kwijt. 3.5 Zelfstandig werken in alle groepen Van groep 1 tot en met groep 8 staat zelfstandig werken op het rooster. Uiteraard op een niveau die past bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dat in de kleutergroepen de kinderen leren hoe ze moeten handelen als de juf even niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat ze met andere kinderen aan het werk is. En de leerlingen krijgen de mogelijkheid zelf al te kiezen in welke volgorde ze de opdrachten willen maken omdat ze werken met een werkkaart. In de middenbouw wordt het aantal keuzes uitgebreid en leren de kinderen hulp te bieden en hulp te krijgen van medeleerlingen. Taakgericht gedrag en zelfstandigheid wordt vergroot. In de bovenbouw leren de kinderen hoe ze moeten werken met een agenda. Ze moeten dan zelf hun eigen werk plannen. Samenwerken wordt bevorderd Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Creativiteit De school streeft ernaar regelmatig creatieve voorstellingen te organiseren voor de kinderen en door de kinderen. Dit kan bestaan uit toneel, dans, muziek of tentoonstellingen van eigen gemaakt werk. Door de vaak grote belangstelling, maar helaas beperkte ruimte in de hal, hebben we met elkaar afgesproken dat alleen de ouders van de deelnemende kinderen mogen komen kijken bij een voorstelling. Ateliers Leren is een werkwoord en dat is zeker het geval in onze ateliers! Kinderen kiezen voor een periode van vier weken een atelier: techniek, beeldend, verzorging, drama of sport. In een atelier gaan kinderen gericht aan de slag om tot een resultaat te komen: van een taart tot een toneelstuk en van een carnavalsmasker tot een houten brug. Kinderen ontdekken hun talenten en een breed scala aan vaardigheden doordat ze in heel verschillende ateliers werken. Kunst Centraal Soms maken we gebruik van de kennis van de Kunst Centraal. Dit is een door de provincie gesubsidieerde intermediaire instelling voor onderwijs en kunst. Deze stichting biedt programma s aan op het gebied van muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid (kortom: expressie). pag. 15

16 Gymnastiek (lichamelijke opvoeding) Vanaf groep 3 gaat iedere groep twee keer per week gymmen in de sporthal. Tijdens de gymles wordt (meestal in circuitvorm) afwisselend aandacht besteed aan verschillende vormen van spel en het werken met toestellen. Wij vinden het wenselijk dat de kinderen in de sportzaal passende gymkleding dragen. Dit kan een sportbroekje met een T-shirt of een turnpakje zijn. Uit hygiënische overwegingen is het zeer aan te bevelen speciaal schoeisel te dragen (schoenen die uitsluitend in de sporthal gedragen worden). Na de gymnastiekles douchen alle kinderen. Onze voorkeur gaat uit naar gymnastieklessen, die door een vakleerkracht gegeven worden. De formatie van de school laat niet toe, dat we kunnen beschikken over een eigen vakleerkracht. We hopen wel, dat deze wens op bovenschools / gemeentelijk niveau gerealiseerd kan worden. 3.7 Excursies Schoolreis Om het jaar gaan we met alle kinderen een dagje op pad. Het reisdoel is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De nadruk op ontspanning met soms een educatief tintje. De kinderen van groep 8 gaan ieder jaar op schoolkamp. Culturele uitstapjes Ieder jaar staat er voor alle groepen een aantal culturele voorstellingen op het programma. Dit kan zijn een film, een toneelstuk, een musicalopvoering of een dansvoorstelling. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Podiumkunsten. Veel uitstapjes worden gemaakt in het kader van het cultureel erfgoed. pag. 16

17 3.8 Buitenschoolse activiteiten Sport De school doet mee aan alle in de gemeente Wijk bij Duurstede georganiseerde sporttoernooien, zoals onder meer: handbal, softbal, korfbal, dammen, schaken, hockey of voetbal. Avondvierdaagse De school neemt enthousiast deel aan de avondvierdaagse in Cothen. 3.7 Computers De inzet van computers in onze onderwijssituatie is een normaal gegeven geworden. ICT is geleidelijk verschoven van leuk erbij naar vanzelfsprekend en geïntegreerd. Geïntegreerd wil in dit verband zeggen dat de computer een verantwoorde plaats in het leerproces inneemt. Dit kan betekenen dat het werken achter de computer in plaats kan komen van een door de leerkracht gegeven klassikale instructie of het maken van een opdracht in een werkschrift. Wij hebben als school een aantal doelen en regels gesteld voor het werken met de computer. Deze zijn: De leerlingen werken gemiddeld 1 uur (per week) met de computer, hetzij in de klas of in de hal. ICT wordt gebruikt voor het oefenen van vaardigheden op gebied van taal, spelling, rekenen en topografie. Tevens krijgen de groepen 6, 7 en 8 les in diverse applicaties zoals Internet en officeproducten. ICT wordt ook gebruikt voor het maken van werkstukken door leerlingen. Het programma Encarta en het Internet zijn de aangewezen informatiebronnen. Ook op het gebied van de remediërende terreinen wordt gebruik gemaakt van ICT met specifieke ondersteunende software. Voor de meer begaafde leerlingen biedt ICT extra mogelijkheden en verdiepingsopdrachten. De schooladministratie is volledig geautomatiseerd, zoals ook ons leerlingvolgsysteem. Alle kinderen van de bovenbouw krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan een typecursus. De ouders/verzorgers beslissen of hun kind hieraan deelneemt. Deze cursus is geeft de kinderen de gelegenheid een typediploma te laten behalen, gericht op vaardigheid en snelheid van typen. 3.8 Schooltelevisie In alle klassen wordt gebruik gemaakt van educatieve televisie programma s. Onder andere wordt gekeken naar Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur en TV Weekjournaal. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit de archieven van Teleblik en waar nodig wordt de tv ingeschakeld bij projecten of speciale gelegenheden (Sinterklaas, Kerst, actualiteiten, Prinsjesdag, e.d.) pag. 17

18 H 4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 4.1 Het inschrijven van nieuwe leerlingen in de school Inschrijfavond Jaarlijks is rond februari de inschrijfavond. Voorafgaand aan deze inschrijving organiseert de school opendagen en een informatieavond, waarin men kennis kan nemen van onze uitgangspunten en werkwijze. Kinderen die het daaropvolgende jaar vier worden, kunnen worden ingeschreven. Informatie hierover staat altijd in de Wijkse Courant. Tevens krijgt u persoonlijk bericht van de gemeente wanneer u uw kind moet inschrijven. Uitgangspunt in het Openbaar Onderwijs in Wijk bij Duurstede is, dat alle bij een school aangemelde leerlingen zullen worden geplaatst. De aan de school toe te wijzen formatie wordt op het aantal leerlingen afgestemd. Naast deze inschrijfavond staat school altijd open voor een individueel gesprek. U kunt dat kenbaar maken via het mailadres: Ook al heeft u al een of meer kinderen bij ons op school, u moet zelf zorgen voor de inschrijving. Dit gaat niet automatisch. 4.2 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Als uw kind vier jaar is Zodra uw kind vier jaar is geworden, wordt uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsbezoekje. Er worden dan samen met de groepsleerkracht verder afspraken gemaakt. Kinderen die na (omstreeks) de maand juni 4 jaar worden, komen pas na de zomervakantie echt op school (dit heeft te maken met de hoeveelheid kinderen in de klas). Voor de vakantie wordt u wel een aantal keren in de gelegenheid gesteld om uw kind vast te laten wennen. Hierover ontvangt u bericht. Leerplicht Als uw kind vier jaar is mag het naar school, verplicht is het nog niet. Voor sommige vierjarigen is de schooldag in het begin nog te lang. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind dan iets eerder ophalen. De leerplicht is vanaf vijf jaar. Alle kinderen moeten dan naar school. Zie voor uitleg leerplicht bij de downloads van onze website 4.3 Het beoordelen en registreren van de onderwijskwaliteit Het leerling volgsysteem De vorderingen van de kinderen worden gevolgd door de leerkrachten. De leerkracht kijkt werk na, observeert tijdens de lessen, geeft eventueel een her-instructie aan de kinderen, corrigeert ter plekke, signaleert opvallende zaken enz. Daarnaast maakt de leerkracht gebruik van toetsen uit de verschillende lesmethoden. pag. 18

19 We gebruiken ook landelijk genormeerde toetsen. Aan de hand van deze toetsen kunnen we de prestaties van de leerlingen vergelijken met ander scholen in Nederland. Dit wordt het leerlingvolgsysteem (lvs) genoemd. Vaardigheden van de kleuter en vanaf groep 3: Rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen worden op deze wijze getoetst. In groep 7 wordt rond mei/juni ook nog de entreetoets van CITO afgenomen. De resultaten worden gebruikt voor het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht heeft een klassenmap waarin hij aantekeningen maakt per kind. Deze gegevens worden gebruikt bij het maken van rapporten, gesprekken met ouders, eventueel gesprekken met de interne begeleider, een externe deskundige en bij de overdracht naar een volgende groep. Het leerling-dossier Alle belangrijke gegevens en documenten van de leerlingen worden bewaard in het leerling-dossier en in ons administratief systeem Parnassys. Dit dossier is strikt vertrouwelijk. De kast staat in een afgesloten en beveiligde ruimte. U heeft als ouder recht om het in te zien. Als de school het leerling-dossier aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld de schoolbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst, kan dat alleen als u, als ouder, daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Uitgaande van hoge verwachtingen van kinderen streeft het team van t Baken om de opbrengsten van het onderwijs te spiegelen aan de normering van de inspectie. De inspectie van het basisonderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de kinderen van t Baken zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt. Zij richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen. De inspectie onderscheidt zeven opbrengstindicatoren. Deze betreffen de leerresultaten aan het eind van de basisschool, de scores op tussentijdse toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de doorstroming van leerlingen binnen de school. Daarnaast bevat het twee indicatoren die de adviezen voor en het functioneren in het vervolgonderwijs betreffen. De inspectie beoordeelt: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. pag. 19

20 De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. Het monitoren van onze onderwijskwaliteit Eens per 3 jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats om de kwaliteit van het onderwijs zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Ouders en leraren en kinderen worden bevraagd om hun tevredenheid aan te geven. Ook de inspectie voor het basisonderwijs onderzoekt periodiek de kwaliteit van het onderwijs op school. De onderzoeksresultaten van de inspectie voor het basisonderwijs zijn te lezen op de site van de Inspectie Basisonderwijs. Naast onderwijsinhoudelijke aanpassingen, staan altijd de communicatieve activiteiten op de jaaragenda van het team. Goede communicatie onderling en met ouders is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van het goede leef- en werkklimaat op t Baken. Een andere manier om onze kwaliteit goed te blijven monitoren zijn de resultatenanalyse die de interne begeleider twee keer per jaar maakt naar aanleiding van de citoresultaten. Deze analyse wordt met het team en met de MR besproken. Het bestuur en de inspectie wordt geïnformeerd. Naar aanleiding van de analyses worden er nieuwe ambitieuze doelen neergezet. In het schooljaar wil t Baken gaan werken met Integraal. Een systeem om de schoolkwaliteit in beeld te krijgen. 4.4 Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede zijn aangesloten bij Regionaal Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (www.swvzout.nl). De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt hiervoor het uitgangspunt. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwaliteit en maakt de school duidelijk welke ondersteuning zij aan leerlingen kan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is. Het schoolondersteuningsprofiel van t Baken is op te vragen bij de directie. Op t Baken zijn er geen twee kinderen gelijk. In elke groep zitten er wel slimme, minder slimme, vlotte, sportieve, onsportieve, trage en creatieve kinderen. Door deze verschillen wordt de school een interessante mengeling van allerlei kwaliteiten en eigenschappen van mensen. pag. 20

Schoolgids 2015-2016. obs t baken. Cooperatief leren. Explora klas. Leerzame ateliers. www.obstbaken.nl

Schoolgids 2015-2016. obs t baken. Cooperatief leren. Explora klas. Leerzame ateliers. www.obstbaken.nl Schoolgids Cooperatief leren Explora klas Dat is veel samenwerken, leren met en van elkaar Fulltime klas voor de hoogbegaafde leerling obs t baken Leerzame ateliers Zoals kunst, techniek, drama, verzorging

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 2015. Obs t baken

Jaarverslag 2014 2015. Obs t baken Jaarverslag 2014 2015 Obs t baken INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Onze school... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Openbare school... 3 1.3 Het team en de formatieomvang... 4 1.4 De visie en de praktijk... 4 1.5

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school:

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school: Protocol Huiswerk OBS De Schakels 2014-2015 Binnen onze school kan huiswerk bestaan uit: leerwerk schriftelijk werk opdrachten zoals: zoek op of neem mee bereid je werkstuk/presentatie/boekbespreking/powerpoint

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie