Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Schoolgids Schooljaar Obs t Baken Wijk bij Duurstede Openbare basisschool t Baken Kompas JJ Wijk bij Duurstede

2 Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een basisschool. Middels een schoolgids kan een basisschool zich profileren, laten zien wat het in huis heeft, en laten zien wat het met de kinderen en ouders wil bereiken en met welke middelen en methodes dat gedaan wordt. Hoe kies ik de juiste basisschool? Een goede basisschool kiezen is voor ouders geen gemakkelijke taak. Vooral nu er in het basisonderwijs steeds meer rekening gehouden wordt met de individuele verschillen tussen kinderen. Deze schoolgids van t Baken beschrijft de werkwijze binnen de school, onze visie op onderwijs, de rol die de ouders in de school spelen en de manier waarop de leerkrachten omgaan met de kinderen. Er wordt een toelichting gegeven op de dagelijkse gang van zaken. Verder treft u veel praktische informatie aan. Belangrijk vinden we het pedagogisch klimaat waarbinnen we met kinderen, ouders en leerkrachten willen werken. Het is voor buitenstaanders wellicht wat lastig om een goede indruk te krijgen van zaken als sfeer en pedagogisch klimaat. Een belangrijke informatiebron zijn uiteraard de ouders die hun kinderen al reeds bij ons op school hebben. Ook onze website (www.obstbaken.nl) kan u een indruk geven van hoe wij de doelstellingen in de praktijk weten om te zetten. Een andere mogelijkheid is altijd het bezoeken van de school. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken via Wij wensen u veel succes toe met het zoeken naar een basisschool en wij hopen u en uw kinderen te kunnen begroeten op onze school. Namens het team, Gina Mimpen Directeur Obs t Baken pag. 2

3 INHOUDSOPGAVE H1 DE SCHOOL De directie Situering van de school De schoolgrootte De leerkrachten 6 H2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Visie op onderwijs Klimaat van de school 7 H3 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL De samenstelling van het team Groepering Onderwijsleermethode Wat komt er aan de orde in de verschillende jaren Zelfstandig werken Expressie activiteiten en gym Excursies Buitenschoolse activiteiten Computers Schooltelevisie 16 H4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN Het inschrijven van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het beoordelen en registreren van de onderwijs- 17 kwaliteit 4.4 Passend onderwijs Dyslexie en de Dyslexieverklaring Leerlingbespreking Voorzieningen Interne contactpersoon De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 23 H5 DE OUDERS De betrokkenheid van ouders Informatie aan de ouders Klachtenprocedure Inspraak De ouderbijdrage Scholierenongevallenverzekering 29 pag. 3

4 H6 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Het schoolplan Zorg voor de relatie school en omgeving 31 H7 EXTRA ACTIVITEITEN Vieringen De verjaardag van de kinderen GG&GD en Centrum Jeugd en Gezin Een goed doel De schoolfotograaf Sponsoring Hoofdluis 35 H8 RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Resultaten van ons onderwijs Inspectie van het onderwijs De mening van ouders over de school 36 H9 REGELING SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIETIJDEN De schooltijden Eten op school Huisregels Leerplicht en Verlof Ziekmelding Schoolvakantie Benutting van de verplichte onderwijstijd 41 H10 DE NAMEN EN ADRESSEN 42 Bijlage Protocol schorsen en verwijdering van leerlingen pag. 4

5 H 1. DE SCHOOL Naam: Openbare basisschool t Baken O.B.S. t Baken Adres: Kompas JJ Wijk bij Duurstede Postadres: Postbus BC Wijk bij Duurstede Telefoon: Fax: Website: (school) (MR) Obs t Baken is een onderdeel van het Bestuur openbaar onderwijs 1.1 De directie De schoolleiding wordt gevormd door: Gina Mimpen (directeur) 1.2 Situering van de school De openbare basisschool t Baken ligt in de woonwijk de Horden in de gemeente Wijk bij Duurstede. De wijk kan verdeeld worden in twee delen. Deze delen worden gescheiden door de Hordenweg, waaraan ook onze school gebouwd is. Een deel van de schoolgaande kinderen moet over de Hordenweg van huis naar school en terug. Er zijn verschillende oversteekplaatsen aangegeven die de kinderen ook gebruiken als zij naar de gymnastieklocaties gaan. De school heeft een grote hal voor gemeenschappelijk gebruik met zes leslokalen, een keuken, magazijn, een handvaardigheidslokaal, bibliotheek en representatieve ruimtes (twee spreekkamers en een personeelskamer) er omheen. De grote hal doet dienst als ruimte waar allerhande activiteiten plaatsvinden zoals creatieve uitvoeringen, werken aan de computer en zelfstandig bezig zijn. Voor de kleuters is er een kleine hal waaraan twee lokalen grenzen en een speellokaal. In de kleine hal bevinden zich een bouwhoek, een lees/letterhoek een tel/cijferhoek en een computerhoek. Ook is bij de kleuterhal een speciale ruimte die gebruikt wordt om met kinderen apart te werken. pag. 5

6 1.3 De schoolgrootte De school telt ongeveer 125 leerlingen De leerkrachten Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 VRIJ Henriëtte Henriëtte Henriëtte Henriëtte Groep 3/4 Esther Esther Esther Esther Esther Groep 5 Hanny Hanny Hanny Ellen Ellen Groep 6 Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Groep 7 Kady Kady Kady Kady Patricia Groep 8 Tamara Tamara Patricia Patricia Tamara Explora Patricia Patricia Hestia Hestia Hestia Verder heeft een team administratieve ondersteuning van Jacqueline Meijer. Een dag in de week in Hanny Idzerda uit geroosterd voor IB-taken. H 2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Visie op onderwijs Onze school is een openbare school en wil een onderwijsgemeenschap en ontmoetingsplaats zijn voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Wij zijn een school waar ieder kind de kans krijgt zich cognitief, sociaalemotioneel en creatief te ontplooien. De doorverwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs beperken wij tot een minimum. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, hierdoor werken zij gemotiveerder en voelen zij zich thuis. We denken dat de kwaliteit van het werk van de kinderen beter is wanneer ze gemotiveerd zijn en gedegen onderwijs aangeboden krijgen (resultaatgericht). We proberen via gevarieerde coöperatieve werkvormen de kinderen met de leerstof kennis te laten maken. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Wij stellen ons steeds als doel om een leer- en leefklimaat te creëren waarin de leerling zich veilig en zelf verantwoordelijk voelt en uitgedaagd wordt. Alle kinderen krijgen een basisprogramma aangeboden, waarbij we rekening houden met de individuele verschillen. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra aandacht. Kinderen die veel minder tijd nodig hebben om de basisstof te verwerken worden zoveel mogelijk op hun niveau uitgedaagd. Een aantal kinderen heeft op sommige vakgebieden een eigen programma. We hopen dat dit in de praktijk betekent, dat elk kind in de gelegenheid gesteld wordt datgene te doen waartoe hij of zij in staat is. pag. 6

7 We werken twee middagen per week in ateliers. Kinderen kunnen kiezen uit techniek/natuur, verzorging/koken, sport, beeldende vorming of dans/drama. Op t Baken geven we kinderen zo een breed mogelijk onderwijs waarin ieder kind kan uitblinken in zijn of haar talent. Zorgverbreding krijgt bij ons op school veel aandacht. De leerkrachten proberen kinderen die problemen ondervinden al in een vroeg stadium te signaleren, zodat de kinderen met de juiste hulp de school goed kunnen doorlopen. Deze verbreding van de zorg aan de kinderen is niet alleen gericht op kinderen die moeite hebben met de leerstof. Onze aandacht gaat ook uit naar kinderen die er juist behoefte aan hebben extra uitgedaagd te worden. Kortom Obs t Baken is een school die: Uitgaat van verschillen. Uitgaat van een kind als een sociaal wezen, dat met elkaar werkt, speelt, spreekt en viert. Een uitdagende functionele leef- en werkomgeving schept in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Streeft naar een leef- en werkgemeenschap waarin respect voor jezelf, voor anderen, voor materiaal en voor omgeving centraal staat. 2.2 Klimaat van de school Onze school is een school waar niet alleen intellectuele kwaliteiten worden ontwikkeld, maar waar ook op creatief, emotioneel en sociaal gebied aandacht aan kinderen geschonken wordt. Zonder relatie geen prestatie is iets wat wij uitstralen. Wij vinden een goede sfeer belangrijk. Wij hanteren meerdere lesmethodes voor sociale en emotionele ontwikkeling. Om een goede sfeer te kunnen creëren waarin iedereen zich prettig voelt, zijn duidelijke regels en afspraken in de klas en op school. H 3 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 3.1 De samenstelling van het team Directeur: De directeur geeft leiding aan de school. De directeur heeft de eindverantwoording. Zij houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundig, organisatorisch, financieel, huishoudelijk beleid en het personeelsbeleid van de school. De leerkrachten; Aan het eind van ieder schooljaar wordt bekend gemaakt welke (extra) onderwijstaken de diverse leerkrachten hebben in het komende schooljaar. Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, zowel jong als meer ervaren. pag. 7

8 De leerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze waarop hij/zij zijn/haar onderwijstaak verricht. Enkele taken zijn: Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten. Voorbereiden van verschillende leersituaties. Uitvoeren van leersituaties. Ervoor zorgen dat de omgeving van de kinderen zo is ingericht, dat ze daarin kunnen leren. Zorgen voor materialen en middelen. Evalueren van de leerstof, noteren van bevindingen en deze verwerken in een rapport. Kinderen stimuleren, activeren en motiveren. Ervoor zorgen dat de kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Het uitvoeren van buitenschoolse activiteiten. Contacten onderhouden met de ouders van de kinderen uit de groep. Intern begeleider Eén leerkracht uit het team is aangesteld als intern begeleider (IB-er). Deze IB-er coördineert de begeleiding ten behoeve van de zorgleerlingen. Ook heeft zij gesprekken met de leerkrachten over de groepsplannen en voert zij groepsobservaties uit. Tevens onderhoudt de IB-er de contacten met de noodzakelijke instanties. Vervanging Iedere fulltime leerkracht heeft recht op 15 compensatiedagen (voorheen ADV - arbeidsduurverkorting) per jaar. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken wie op deze dagen in de klas met de kinderen werkt. Ieder jaar wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De vervanging van leerkrachten bij ziekte wordt in de regel opgevangen door een invalleerkracht. We proberen altijd zoveel mogelijk een invaller te regelen die bij de kinderen bekend is. Dit lukt niet altijd. Het is soms zelfs niet mogelijk (op korte termijn) een invaller te krijgen. Wij proberen dan samen een oplossing te vinden om de kinderen tijdelijk op te vangen. Als wij alle mogelijkheden gebruikt hebben om tot een oplossing te komen, kan het voorkomen dat wij een klas een dagje thuis laten blijven. Wij werken zorgvuldig een vast protocol af, voordat wij overgaan tot deze drastische maatregel. Informatie en communicatie technologie De systeembeheerder heeft een vast aantal uren per week om zich in te zetten voor het programmeren van de computers op school en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Dit is bovenschools geregeld. De ICT-er (teamlid) instrueert en begeleidt de leerkrachten bij het werken met en het inpassen van computers in de school. pag. 8

9 Scholing De school staat open voor verandering en verbetering. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerkrachten zichzelf scholen en daarmee op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Ongeveer twee maal per jaar heeft het team een studiedag. Dit is een (rooster)vrije dag voor de kinderen. De school is dan dicht. Het team zit dan, soms op een andere locatie, zelf weer in de schoolbanken. Er zijn ook leerkrachten die op individuele basis kiezen voor een bepaalde cursus. Dit gebeurt vooral in de avonduren, maar dit komt ook voor in de vorm van studiedagen. Schooljaar 2014/2015 werken we aan coöperatief werken, ateliers en hoogbegaafdheid. Stageplaatsen De school staat positief tegenover de begeleiding van studenten van onder andere PABO s, universiteiten, R.O.C. s, academies of andere onderwijsinstituten en stelt regelmatig plaatsen daarvoor beschikbaar. 3.2 Groepering Kleuterbouw t Baken werkt in de kleuterbouw met een heterogene groep. Dit betekent dat jongste en oudste kleuters zijn gecombineerd. In het schooljaar 2014/2015 start t Baken met een gecombineerde ¾ groep. De overige groepen zijn homogeen. Tevens start er ook dit jaar een nieuwe groep Explora een groep voor hoogbegaafde kinderen. Groepsgrootte Het uitgangspunt is om maximaal 25 kinderen in een groep te plaatsen. Een uitzondering op deze regel is de grootte van de kleutergroepen. Door tussentijdse instroom kan dit aantal aan het einde van het jaar meer dan 30 kinderen zijn. 3.3 Onderwijsleermethoden Onderwijsleermethoden Om onze kerndoelen te bereiken, maken wij gebruik van verschillende methoden. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte: Schatkist Totaalmethode voor groep 1-2: alle ontwikkelingsaspecten komen aan bod. Veilig leren lezen leesmethode groep 3 Rekenrijk Rekenen en wiskunde Goed gelezen begrijpend lezen Estafette voortgezet technisch lezen Taal op maat taal en spelling Pennenstreken Schrijven Wijzer door de wereld Aardrijkskunde Wijzer door de tijd Geschiedenis Leefwereld natuur en techniek pag. 9

10 Klaar over! Junior Sociale talenten Morele talenten Verkeer Engels sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale competenties Kinderen en hun emotionele competenties n.b. schooljaar wordt de begrijpend lezen methode vervangen 3.4 Wat komt er aan de orde in de verschillende groepen Groep 1 / 2 Als de kinderen zich op hun gemak voelen en plezier beleven aan de activiteiten, kunnen ze zich ontwikkelen. In de kleuterbouw zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep. De achterliggende gedachte is, dat de kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. De leersituaties zijn uitdagend. Wij werken met thema s en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de werkles werken de kinderen in hoeken met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Dit doen we door middel van werkkaarten waarbij ze ook direct leren om zelfstandig te werken. De methoden Schatkist : Deze methode wordt structureel ingezet. ( De methode Ik en Ko wordt nog incidenteel ingezet.) Er wordt gewerkt met thema s. Over een bepaald onderwerp worden allerlei opdrachten gemaakt. Ter voorbereiding op het leren lezen worden allerlei taal/letterspelletjes gedaan. Hierbij wordt de map Fonemisch bewustzijn gebruikt. Leerlingen die een langere periode in de kleuterklas zitten en leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben komen in aanmerking voor de voorschot benadering. Hiermee kan een kind al starten met het aanvankelijk leesonderwijs voordat het naar groep 3 gaat. Ook werken ze in hun letter-cijferboekje dat bij de methode Schatkist hoort. Daarnaast wordt er gewerkt met rekenspelletjes. We leren de kinderen omgaan met hoeveelheden, begrippen meer/minder/evenveel, ordenen, tellen en de symbolen van 1 t/m 12. De ontwikkelingspelletjes die we doen, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen (bijv. jaargetijden, dieren, beroepen, familie). Ter bevordering van het ruimtelijke inzicht wordt er veel gewerkt met bouw-, constructie- en wereldverkenningmaterialen. Veel aandacht is er voor sociaalemotionele ontwikkeling in de vorm van dramatiseren, poppenkast spelen en in de huishoek/winkelhoek spelen. pag. 10

11 Bij dit alles staat de kring centraal: de kring is steeds het uitgangspunt. In de kring worden veel sociale vaardigheden ontwikkeld. Daarnaast bestaat er ook de kleine kring ; hierin worden specifieke lesjes gegeven aan kleinere groep kinderen. Iedere dag komen de kleuters tijdens de werkles in aanraking met expressieactiviteiten, zoals het schilderbord, het krijtbord, de zand- en watertafel, kleien, knutselen, tekenen enz. Hier kunnen de kinderen uiting geven aan hun gevoelens en kunnen zij door het werken met de verschillende materialen hun motoriek ontwikkelen. De muzieklessen worden gegeven met de methode muziek en meer en liedjes die bij de methode Schatkist horen. De onderbouw beschikt over een eigen speellokaal, voorzien van klim- en klautertoestellen. We beschikken over veel klein gymmateriaal. Regelmatig vinden hier gym-, spellessen en lessen dansante vorming plaats. Bij mooi weer kunnen we gebruikmaken van een eigen kleuterplein. Een schuur vol duw- en trekkarren, fietsen, scheppen, emmertjes, enz. en een glijbaan op het plein en een zandbak geven de kinderen voldoende prikkels om zich verder te ontwikkelen. Tijdens het vrije spelen leren de kinderen rekening te houden met elkaar: samen spelen, samen delen. Groep 3 In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Dit komt elke dag uitgebreid aan de orde. Spelen met letters en woorden, werkbladen met letters en woordjes, boekjes lezen, liedjes met woordjes en letters, verhaaltjes schrijven en eenvoudige spellingregels komen zelfs aan de orde. Kortom leren lezen en schrijven! De computer ondersteunt het taal- en leesonderwijs in de klas. Met rekenen zijn we vooral bezig met begrippen en hoeveelheden, zoals meer/minder en welke plaats een getal heeft in een getallenrij. Daarnaast leren we optellen en aftrekken t/m 20. Aan het schrijven van de letters en de schrijfvaardigheid wordt heel veel aandacht besteed. Voor de gymnastieklessen gaan de kinderen vanaf groep 3 twee keer per week naar de Hordenhal aan de overkant van de school. Er blijft natuurlijk ook nog voldoende tijd over voor de creatieve vakken en muziek. pag. 11

12 Groep 4 In groep 4 wordt nog veel aandacht besteed aan het technisch lezen steeds meer de nadruk gelegd op begrijpend lezen en leesbevordering. In de tweede helft van het jaar verschuift de aandacht wat meer richting begrijpend lezen Taal- en spellingsonderwijs worden gecombineerd, doordat spellingswoorden terugkomen in allerlei taalopdrachten. Het rekenen wordt uitgebreid met optellen en aftrekken t/m 100 en de tafels worden aangeleerd. Daarnaast is er aandacht voor het praktisch rekenen met geld, meten, leren omgaan met tijd (klokkijken en gebruik kalender). Het schrijfonderwijs in groep 4 wordt gekenmerkt door het leren schrijven van hoofdletters en het inslijpen van de juiste schrijfbewegingen van het verbonden schrift. Wereldoriëntatie en expressie komen ook aan bod. Groep 5 In groep 5 wordt gerekend met de getallen t/m Er wordt veel tijd besteed aan het herhalen van de tafels en het aanleren van deelsommen. Ook het meten, rekenen met geld en klokkijken komt regelmatig terug. Het technisch lezen neemt nog een belangrijke plaats in, naast het begrijpend lezen. Bij het leesonderwijs ligt de nadruk op het begrijpend lezen. Ook leren de kinderen een boekverslag maken. Bij taal is de uitbreiding van de woordenschat een belangrijk onderdeel naast het schrijven van goede zinnen en korte teksten. Bij spelling komen vooral de woorden met gesloten en open lettergrepen aan de orde en worden nieuwe spellingsregels aangeleerd. Het spreken voor de groep krijgt aandacht. De kinderen houden een spreekbeurt of een boekbespreking. Voor het eerst staan voor de kinderen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis op het rooster. De kinderen maken kennis met boeken uit het documentatiecentrum en ze leren zelfstandig een werkstukje te maken. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het zelfstandig werken. De computer wordt vooral gebruikt bij rekenen, spelling en lezen. Wekelijks wordt tijd besteed aan de expressievakken. pag. 12

13 Groep 6 In groep 6 worden de vaardigheden, die in groep 5 zijn aangeleerd verder uitgebreid. Bij taal wordt een begin gemaakt met grammatica en op spellinggebied staat de werkwoordspelling centraal. Bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor het aanleren van leesstrategieën. Bij rekenen is cijferend rekenen nieuwe stof. Breuken en kommagetallen komen voor het eerst aan bod. Daarnaast krijgen de kinderen meer inzicht in de getallen tot Nederland staat centraal bij aardrijkskunde. Topografie is een nieuw onderdeel; alle provincies worden aangeleerd. Tijdens de geschiedenislessen gaan we terug naar de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. De kinderen maken meerdere werkstukjes in het jaar. Ze leren hoe ze informatie kunnen opzoeken; de computer speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Ook geeft elk kind twee of meer presentaties over een zelfgekozen onderwerp of boek. Het zelfstandig werken wordt in groep 6 uitgebreid. De leerlingen krijgen te maken met een weektaak en af en toe met huiswerk. Alle expressievakken komen aan de orde. Groep 7 In groep 7 staat de zelfstandigheid en de taakverantwoordelijkheid centraal. De kinderen leren omgaan met het plannen van hun activiteiten in een agenda. Een nieuw onderdeel op taalgebied is werkwoordspelling. Aan de hand van onze leesmethode besteden we veel aandacht aan het begrijpend en studerend lezen. Hierbij worden vooral leesstrategieën aangeleerd. Het schrijven van teksten wordt geoefend door het maken van wekelijkse stelopdrachten en werkstukjes. Naast het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen leren de kinderen ook om een kringgesprek te leiden. Engels is een nieuw onderdeel. Bij het rekenonderwijs is werken met procenten nieuw. Breuken, meten, cijferen en verhoudingen worden verder uitgediept. De kinderen leren ook rekenen met een rekenmachine. Tijdens de lessen aardrijkskunde worden verschillende culturen en landen in Europa bekeken, hoe mensen wonen en leven. Aan de lessen aardrijkskunde wordt meestal een topografische kaart van het desbetreffende land gekoppeld. Bij geschiedenis wordt in chronologische volgorde - in thema s - de periode van de middeleeuwen tot 1815 behandeld. pag. 13

14 Daarnaast wordt er aandacht besteed aan staatsinrichting en de wereldgodsdiensten. Alle expressievakken komen aan bod. In groep 7 krijgen de kinderen te maken met de entreetoets, die gehanteerd wordt bij het schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs. Het verkeersexamen, dat bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte, wordt afgenomen. Groep 8 Als voorbereiding op het vervolgonderwijs krijgen de kinderen meerdere keren per week huiswerk en moeten zij leren met behulp van hun agenda hun werk te plannen. Zij krijgen iedere week een weektaak, die zij zelfstandig moeten afwerken. Deze weektaak bestaat uit verwerkingsopdrachten van alle vakken ( variërend van rekenen en taal tot aardrijkskunde en geschiedenis). Er worden diverse werkstukken gemaakt over onderwerpen uit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek). Hierbij mogen de kinderen - naast het documentatiecentrum ook gebruikmaken van de modernste naslagwerken, w.o. Internet (uiteraard onder toezicht) en smartboards. Bij het taalonderwijs ligt de nadruk op studerend lezen, grammatica en werkwoordspelling. Iedere leerling houdt in de klas een boekbespreking en een spreekbeurt. De kinderen leren om een groep voor te zitten en te discussiëren in een groep. Aan het einde van het schooljaar wordt in samenwerking met de GG&GD voorlichting gegeven over het gebruik van sigaretten, drugs en alcohol. De leerlingen krijgen ook een aantal lessen seksuele voorlichting. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende geestelijke stromingen in de wereld, respectievelijk de wereldgodsdiensten. Naast de gymlessen in de sporthal maken de kinderen van groep 8 net als de kinderen in alle groepen gebruik van het aanbod van gastlessen van de diverse verenigingen. Op die wijze worden de kinderen over allerlei sporten extra geïnformeerd en maken zij kennis met sporten, die ze nog niet kenden. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de expressievakken. Veel tijd en aandacht worden vrijgemaakt voor een gedegen schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar vindt er een driedaags schoolkamp plaats. Het jaar wordt afgesloten met een eindtoneel. pag. 14

15 Traditiegetrouw vindt de afscheidsavond van groep 8 in de laatste schoolweek plaats. Explora Explora is een klas voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen vanaf groep 5 kunnen deelnemen aan deze groep. We werken met speciale vakken afgestemd op het leren van hoogbegaafde kinderen. Het leren leren, het leren denken en het leren leven vormen de basis van het lesrooster. Ook is het projectonderwijs een belangrijk onderdeel. Hier kunnen kinderen ook hun eigen leervragen kwijt. 3.5 Zelfstandig werken in alle groepen Van groep 1 tot en met groep 8 staat zelfstandig werken op het rooster. Uiteraard op een niveau die past bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dat in de kleutergroepen de kinderen leren hoe ze moeten handelen als de juf even niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat ze met andere kinderen aan het werk is. En de leerlingen krijgen de mogelijkheid zelf al te kiezen in welke volgorde ze de opdrachten willen maken omdat ze werken met een werkkaart. In de middenbouw wordt het aantal keuzes uitgebreid en leren de kinderen hulp te bieden en hulp te krijgen van medeleerlingen. Taakgericht gedrag en zelfstandigheid wordt vergroot. In de bovenbouw leren de kinderen hoe ze moeten werken met een agenda. Ze moeten dan zelf hun eigen werk plannen. Samenwerken wordt bevorderd Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Creativiteit De school streeft ernaar regelmatig creatieve voorstellingen te organiseren voor de kinderen en door de kinderen. Dit kan bestaan uit toneel, dans, muziek of tentoonstellingen van eigen gemaakt werk. Door de vaak grote belangstelling, maar helaas beperkte ruimte in de hal, hebben we met elkaar afgesproken dat alleen de ouders van de deelnemende kinderen mogen komen kijken bij een voorstelling. Ateliers Leren is een werkwoord en dat is zeker het geval in onze ateliers! Kinderen kiezen voor een periode van vier weken een atelier: techniek, beeldend, verzorging, drama of sport. In een atelier gaan kinderen gericht aan de slag om tot een resultaat te komen: van een taart tot een toneelstuk en van een carnavalsmasker tot een houten brug. Kinderen ontdekken hun talenten en een breed scala aan vaardigheden doordat ze in heel verschillende ateliers werken. Kunst Centraal Soms maken we gebruik van de kennis van de Kunst Centraal. Dit is een door de provincie gesubsidieerde intermediaire instelling voor onderwijs en kunst. Deze stichting biedt programma s aan op het gebied van muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid (kortom: expressie). pag. 15

16 Gymnastiek (lichamelijke opvoeding) Vanaf groep 3 gaat iedere groep twee keer per week gymmen in de sporthal. Tijdens de gymles wordt (meestal in circuitvorm) afwisselend aandacht besteed aan verschillende vormen van spel en het werken met toestellen. Wij vinden het wenselijk dat de kinderen in de sportzaal passende gymkleding dragen. Dit kan een sportbroekje met een T-shirt of een turnpakje zijn. Uit hygiënische overwegingen is het zeer aan te bevelen speciaal schoeisel te dragen (schoenen die uitsluitend in de sporthal gedragen worden). Na de gymnastiekles douchen alle kinderen. Onze voorkeur gaat uit naar gymnastieklessen, die door een vakleerkracht gegeven worden. De formatie van de school laat niet toe, dat we kunnen beschikken over een eigen vakleerkracht. We hopen wel, dat deze wens op bovenschools / gemeentelijk niveau gerealiseerd kan worden. 3.7 Excursies Schoolreis Om het jaar gaan we met alle kinderen een dagje op pad. Het reisdoel is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De nadruk op ontspanning met soms een educatief tintje. De kinderen van groep 8 gaan ieder jaar op schoolkamp. Culturele uitstapjes Ieder jaar staat er voor alle groepen een aantal culturele voorstellingen op het programma. Dit kan zijn een film, een toneelstuk, een musicalopvoering of een dansvoorstelling. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Podiumkunsten. Veel uitstapjes worden gemaakt in het kader van het cultureel erfgoed. pag. 16

17 3.8 Buitenschoolse activiteiten Sport De school doet mee aan alle in de gemeente Wijk bij Duurstede georganiseerde sporttoernooien, zoals onder meer: handbal, softbal, korfbal, dammen, schaken, hockey of voetbal. Avondvierdaagse De school neemt enthousiast deel aan de avondvierdaagse in Cothen. 3.7 Computers De inzet van computers in onze onderwijssituatie is een normaal gegeven geworden. ICT is geleidelijk verschoven van leuk erbij naar vanzelfsprekend en geïntegreerd. Geïntegreerd wil in dit verband zeggen dat de computer een verantwoorde plaats in het leerproces inneemt. Dit kan betekenen dat het werken achter de computer in plaats kan komen van een door de leerkracht gegeven klassikale instructie of het maken van een opdracht in een werkschrift. Wij hebben als school een aantal doelen en regels gesteld voor het werken met de computer. Deze zijn: De leerlingen werken gemiddeld 1 uur (per week) met de computer, hetzij in de klas of in de hal. ICT wordt gebruikt voor het oefenen van vaardigheden op gebied van taal, spelling, rekenen en topografie. Tevens krijgen de groepen 6, 7 en 8 les in diverse applicaties zoals Internet en officeproducten. ICT wordt ook gebruikt voor het maken van werkstukken door leerlingen. Het programma Encarta en het Internet zijn de aangewezen informatiebronnen. Ook op het gebied van de remediërende terreinen wordt gebruik gemaakt van ICT met specifieke ondersteunende software. Voor de meer begaafde leerlingen biedt ICT extra mogelijkheden en verdiepingsopdrachten. De schooladministratie is volledig geautomatiseerd, zoals ook ons leerlingvolgsysteem. Alle kinderen van de bovenbouw krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan een typecursus. De ouders/verzorgers beslissen of hun kind hieraan deelneemt. Deze cursus is geeft de kinderen de gelegenheid een typediploma te laten behalen, gericht op vaardigheid en snelheid van typen. 3.8 Schooltelevisie In alle klassen wordt gebruik gemaakt van educatieve televisie programma s. Onder andere wordt gekeken naar Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur en TV Weekjournaal. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit de archieven van Teleblik en waar nodig wordt de tv ingeschakeld bij projecten of speciale gelegenheden (Sinterklaas, Kerst, actualiteiten, Prinsjesdag, e.d.) pag. 17

18 H 4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 4.1 Het inschrijven van nieuwe leerlingen in de school Inschrijfavond Jaarlijks is rond februari de inschrijfavond. Voorafgaand aan deze inschrijving organiseert de school opendagen en een informatieavond, waarin men kennis kan nemen van onze uitgangspunten en werkwijze. Kinderen die het daaropvolgende jaar vier worden, kunnen worden ingeschreven. Informatie hierover staat altijd in de Wijkse Courant. Tevens krijgt u persoonlijk bericht van de gemeente wanneer u uw kind moet inschrijven. Uitgangspunt in het Openbaar Onderwijs in Wijk bij Duurstede is, dat alle bij een school aangemelde leerlingen zullen worden geplaatst. De aan de school toe te wijzen formatie wordt op het aantal leerlingen afgestemd. Naast deze inschrijfavond staat school altijd open voor een individueel gesprek. U kunt dat kenbaar maken via het mailadres: Ook al heeft u al een of meer kinderen bij ons op school, u moet zelf zorgen voor de inschrijving. Dit gaat niet automatisch. 4.2 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Als uw kind vier jaar is Zodra uw kind vier jaar is geworden, wordt uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsbezoekje. Er worden dan samen met de groepsleerkracht verder afspraken gemaakt. Kinderen die na (omstreeks) de maand juni 4 jaar worden, komen pas na de zomervakantie echt op school (dit heeft te maken met de hoeveelheid kinderen in de klas). Voor de vakantie wordt u wel een aantal keren in de gelegenheid gesteld om uw kind vast te laten wennen. Hierover ontvangt u bericht. Leerplicht Als uw kind vier jaar is mag het naar school, verplicht is het nog niet. Voor sommige vierjarigen is de schooldag in het begin nog te lang. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind dan iets eerder ophalen. De leerplicht is vanaf vijf jaar. Alle kinderen moeten dan naar school. Zie voor uitleg leerplicht bij de downloads van onze website 4.3 Het beoordelen en registreren van de onderwijskwaliteit Het leerling volgsysteem De vorderingen van de kinderen worden gevolgd door de leerkrachten. De leerkracht kijkt werk na, observeert tijdens de lessen, geeft eventueel een her-instructie aan de kinderen, corrigeert ter plekke, signaleert opvallende zaken enz. Daarnaast maakt de leerkracht gebruik van toetsen uit de verschillende lesmethoden. pag. 18

19 We gebruiken ook landelijk genormeerde toetsen. Aan de hand van deze toetsen kunnen we de prestaties van de leerlingen vergelijken met ander scholen in Nederland. Dit wordt het leerlingvolgsysteem (lvs) genoemd. Vaardigheden van de kleuter en vanaf groep 3: Rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen worden op deze wijze getoetst. In groep 7 wordt rond mei/juni ook nog de entreetoets van CITO afgenomen. De resultaten worden gebruikt voor het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht heeft een klassenmap waarin hij aantekeningen maakt per kind. Deze gegevens worden gebruikt bij het maken van rapporten, gesprekken met ouders, eventueel gesprekken met de interne begeleider, een externe deskundige en bij de overdracht naar een volgende groep. Het leerling-dossier Alle belangrijke gegevens en documenten van de leerlingen worden bewaard in het leerling-dossier en in ons administratief systeem Parnassys. Dit dossier is strikt vertrouwelijk. De kast staat in een afgesloten en beveiligde ruimte. U heeft als ouder recht om het in te zien. Als de school het leerling-dossier aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld de schoolbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst, kan dat alleen als u, als ouder, daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Uitgaande van hoge verwachtingen van kinderen streeft het team van t Baken om de opbrengsten van het onderwijs te spiegelen aan de normering van de inspectie. De inspectie van het basisonderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de kinderen van t Baken zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt. Zij richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen. De inspectie onderscheidt zeven opbrengstindicatoren. Deze betreffen de leerresultaten aan het eind van de basisschool, de scores op tussentijdse toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de doorstroming van leerlingen binnen de school. Daarnaast bevat het twee indicatoren die de adviezen voor en het functioneren in het vervolgonderwijs betreffen. De inspectie beoordeelt: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. pag. 19

20 De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. Het monitoren van onze onderwijskwaliteit Eens per 3 jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats om de kwaliteit van het onderwijs zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Ouders en leraren en kinderen worden bevraagd om hun tevredenheid aan te geven. Ook de inspectie voor het basisonderwijs onderzoekt periodiek de kwaliteit van het onderwijs op school. De onderzoeksresultaten van de inspectie voor het basisonderwijs zijn te lezen op de site van de Inspectie Basisonderwijs. Naast onderwijsinhoudelijke aanpassingen, staan altijd de communicatieve activiteiten op de jaaragenda van het team. Goede communicatie onderling en met ouders is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van het goede leef- en werkklimaat op t Baken. Een andere manier om onze kwaliteit goed te blijven monitoren zijn de resultatenanalyse die de interne begeleider twee keer per jaar maakt naar aanleiding van de citoresultaten. Deze analyse wordt met het team en met de MR besproken. Het bestuur en de inspectie wordt geïnformeerd. Naar aanleiding van de analyses worden er nieuwe ambitieuze doelen neergezet. In het schooljaar wil t Baken gaan werken met Integraal. Een systeem om de schoolkwaliteit in beeld te krijgen. 4.4 Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede zijn aangesloten bij Regionaal Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (www.swvzout.nl). De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt hiervoor het uitgangspunt. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwaliteit en maakt de school duidelijk welke ondersteuning zij aan leerlingen kan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is. Het schoolondersteuningsprofiel van t Baken is op te vragen bij de directie. Op t Baken zijn er geen twee kinderen gelijk. In elke groep zitten er wel slimme, minder slimme, vlotte, sportieve, onsportieve, trage en creatieve kinderen. Door deze verschillen wordt de school een interessante mengeling van allerlei kwaliteiten en eigenschappen van mensen. pag. 20

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie