inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht"

Transcriptie

1 inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale uitstraling 7 cultuureducatie 2 C BEdriJFsvoEring 2 8 opbouw organisatie 2 9 toelichting organisatiestructuur 3 0 ondernemerschap 4 publieksbereik 4 2 pr En marketing 5 D presentaties En activiteiten 6 3 activiteiten 6 4 deelnemers/publieksbereik 7 E BEgroting 8

2 Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland Missie, visie, doelstellingen cultuurparticipatie vergroten onder JongErEn die ver af staan van de reguliere culturele instellingen, dat is de kunst. de kunst die wij verstaan. sinds 2007 werkt Jongeren cultuurhuis kanaleneiland vanuit het hart van kanaleneiland. Jongeren cultuurhuis prikkelt, stimuleert, legt bloot en presenteert met succes de kunst van jongeren. wekelijks nemen honderd à honderdvijftig kinderen en jongeren deel aan één of meer programma s. ze maken muziek, bezoeken musea, schrijven, maken theater. al doende leren zij hun stem te gebruiken, zich te presenteren, kijken, luisteren en ontwikkelen ze een eigen geluid. Een waardevol Utrechts geluid. Wat is de waarde van dat geluid? cultuur geeft klank aan de identiteit van individuen en groepen. als de utrechtse samenleving hoorbaar was, zou zij moeten klinken als een kakofonische symfonie. Een veelheid aan schijnbaar onverenigbare klanken in verrassend samenspel: zo klinkt inspiratie, innovatie en verbinding. zo klinkt utrecht. Maar zo ver zijn we nog niet. Jongeren uit achterstandswijken komen niet alleen veel minder in aanraking met kunst en cultuur. hun geluid is voor het utrechtse cultuurpubliek Relschoppers ook nauwelijks hoorbaar. Bovendien is het geluid dat klinkt op de reguliere podia voor deze jongeren vaak onverstaanbaar. Jongeren cultuurhuis verandert dat van onder op. de afgelopen jaren vanuit kanaleneiland als startpunt. vanaf 202 gaat het volume omhoog met een eerste dependance in overvecht. in de periode werken we toe naar een stedelijk bereik van plekken en programma s met en voor utrechtse jongeren met een achterstand in cultuurparticipatie. zij zijn de geluidsdragers, cultuurhuis kanaleneiland is de versterker. het succes van cultuurhuis kanaleneiland is voor een belangrijk deel te danken aan de bottum up benadering. dit is een effectieve maar ook een intensieve manier van werken die een forse investering vergt. daarom kiest Jongeren cultuurhuis voor die plekken waar de achterstand het grootst is en daarmee ook de effecten van haar inzet het grootst zijn. cultuurhuis kanaleneiland heeft haar methode en programma s ontwikkeld voor een groot deel ondersteund door meerjarige basissubsidie vanuit culturele zaken. deze middelen komen uit het budget van het wijkactieplan, wat vanaf 202 wordt afgebouwd. dat maakt de opname van het Jongeren cultuurhuis in het uitvoeringsplan van de cultuurnota van groot belang voor het voortbestaan van het cultuurhuis en daarmee voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie, talentontwikkeling en diversiteit. in dit plan laten we zien waar we vandaag komen, waar we staan en waar we heen gaan. Op weg naar een meerstemmig Utrechts geluid!.. Missie het vergroten van de cultuurparticipatie van utrechtse jongeren met een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen ter: verhoging van de artistieke kwaliteit van de stad vorming van een inclusieve utrechtse samenleving bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap dit realiseren we door middel van: >> Het bieden van mogelijkheden voor talentontwikkeling van jongeren op het terrein van kunst en cultuur en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die in het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. << uit: statuten stg. cultuurhuis kanaleneiland, Visie om onze missie te verwezenlijken zijn we een organisatie die: werkt vanuit het bottomup principe: de belevingswereld, behoeftes en ambities van jongeren vormen het startpunt en zijn sturend voor de organisatie en inhoud van onze programma s. toegankelijk is door fysieke nabijheid (herkenbaar gevestigd in de wijk) en door te werken met een gedreven team van jonge peereducators. handelt vanuit het geloof in het talent van de jongeren en de waarde van hun geluid voor de artistieke kwaliteit van de stad en de samenleving als geheel. samen met reguliere utrechtse culturele instellingen innovatieve en effectieve methodes ontwikkelt gericht op kennismaking, ontwikkeling en doorstroom..3 Doelstellingen Jongeren cultuurhuis kanaleneiland realiseert: a een kennismakingsaanbod met een brede groep jongeren b verdiepingstrajecten met geïnteresseerde jongeren c talentontwikkelingsprogramma s met zich onderscheidende jongeren d doorstromingslijnen naar andere culturele instellingen dit doet zij vanuit de centrale locatie in kanaleneiland, uitbreidend naar verschillende sublocaties in andere aandachtswijken in de stad te beginnen in overvecht. MAKE a. inleiding 2 B. ambities 3

3 .4 Doelgroepbepaling en achtergrond cultuurhuis kanaleneiland richt zich op jongeren in de leeftijd van 0 tot 26 jaar met een lage cultuurparticipatie en een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen. in kanaleneiland geldt dit voor de meerderheid van de jongeren. Jongeren cultuurhuis kanaleneiland is in utrecht het enige cultuurhuis dat zich discipline breed richt op de genoemde doelgroep en heeft in die hoedanigheid ook een aantrekkingskracht op jongeren uit andere wijken dan kanaleneiland. om de toeleiding naar het cultuurhuis te faciliteren bieden wij programma s voor kinderen en om de betrokkenheid bij cultuurparticipatie van jongeren te vergroten, betrekken wij ook volwassenen en senioren bij onze programma s. de subwijk kanaleneiland heeft de hoogste concentratie bewoners met een sociaaleconomisch zwakke positie van utrecht; het gemiddeld opleidingsniveau van ouders en scholieren is nergens in utrecht lager. Een kind uit kanaleneiland heeft al jarenlang ruim 50% minder kans om naar havo/vwo te gaan dan een gemiddeld kind in utrecht. 8,5% van de bevolking in kanaleneiland heeft een nietnederlandse culturele achtergrond, tegen 32,5% gemiddeld in utrecht meer dan 3x zoveel kinderen en jongeren dan gemiddeld in utrecht groeien op in een gezin dat leeft van de bijstand. slechts een paar cijfers om aan te geven hoe anders de startpositie van kinderen en jongeren is in een wijk als kanaleneiland. wanneer hier niet op wordt geïnvesteerd, blijft het utrechts cultuuraanbod langs de inwoners van kanaleneiland heen gaan. met name omdat men zich niet kan identificeren met het utrechts cultuuraanbod. dit heeft niet alleen van doen met het programma, maar ook met de identificatie met cultuurparticipatie in het algemeen. Een verandering hierin wordt niet gerealiseerd met het programmeren van arabische kunst in de schouwburg. wanneer we het utrechts cultuuraanbod voor een brede groep inwoners uit utrechtse achterstandswijken toegankelijk willen maken moeten we het cultuuraanbod laten beïnvloeden door deze zelfde groep mensen, te beginnen bij de jongeren. Terugblik en evaluatie cultuurhuis kanaleneiland is gestart in 2007 En BEstaat als zelfstandige stichting sinds cultuurhuis kanaleneiland BEhEErt En programmeert haar EigEn pand aan de peltlaan 72, EEn locatie centraal gelegen in kanaleneiland noord. 2. Ontstaansgeschiedenis het gebouw aan de peltlaan 27 heeft in de jaren 70 dienst gedaan als tijdelijk schoolgebouw en is daarna jarenlang een buurthuis geweest. cultuurhuis kanaleneiland nam het beheer van de peltlaan 72 over van wijkwelzijnsorganisatie doenja dienstverlening en realiseerde er samen met de gemeente utrecht de transformatie van buurthuis naar cultuurhuis en Jongerencentrum. de realisatie van een cultuurhuis was een positieve impuls naast de vele repressieve impulsen die in 2007 de jongerenoverlast in kanaleneiland moesten terugdringen. met de verbouwing van peltlaan 72 tot cultuurhuis en Jongerencentrum was een investering gemoeid van ruim euro. Er zijn dans en muziekstudio s gerealiseerd, het gebouw kreeg een nieuwe inspirerende uitstraling en werden er werkplekken en een ontvangstruimte gecreëerd. door direct aan te haken bij wat er leeft op wijkniveau, intensieve samenwerking met bewoners en wijkorganisaties en door de samenstelling van een jong, gedreven en cultureel divers team realiseerde cultuurhuis kanaleneiland een groeiend cultuurprogramma met workshops, projecten en evenementen met en voor jongeren. in hetzelfde pand organiseert stichting Jou, uitvoerder van het utrechtse jongerenwerk, inloopactiviteiten en biedt cultuurhuis kanaleneiland onderdak aan het carrièreplein kanaleneiland, een verzamelplek voor laagdrempelige toeleiding naar werk en scholing voor jongeren, opgezet op initiatief van cultuurhuis kanaleneiland, enerzijds om voldoende dekking te vinden voor de pandexploitatie en anderzijds om het positieve imago van culturele talentontwikkeling ook in te zetten voor de carrièrekansen van jongeren in kanaleneiland. het carrièreplein werd in 20 opgezet door doenja dienstverlening. op landelijk, stedelijk en lokaal niveau fungeert Jongeren cultuurhuis kanaleneiland inmiddels als vraagbaak met betrekking tot cultuurparticipatie op wijkniveau. Nieuwjaarsduik B. ambities 4 B. ambities 5

4 2.2 Opbouw Programma thema en grote artistiek inhoudelijke inbreng 2.3 Terugblik en de visie en missie hebben zich vertaald in een breed programma, dat vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht is opgebouwd. het bestaat uit de volgende vier werkvormen: a cursus En workshopprogramma B projecten En producties c EvEnEmEntEn En programmering d FacilitEring deelnemers veelal in samenwerking met andere stedelijke en/of landelijke partij(en) evaluatie a. cursus En workshopprogramma doel: kennismaking, artistieke en technische talentontwikkeling middel: wekelijks cursus/workshopaanbod in drie blokken van 0 weken per jaar op basis van concrete vraag doelgroep B. projecten En producties doel: talentontwikkeling, verdieping, verbreding, verbinding met culturele infrastructuur middel: afgebakende trajecten waarin wordt toegewerkt naar artistieke producties met duidelijk c. EvEnEmEntEn En programmering doel: kennismaking, vergroting draagvlak, verbinding (passief/publiek) talentontwikkeling (actief/deelnemers) middel: Evenementen en voorstellingen/presentaties waarin actief: wijktalent een podium wordt geboden passief: 'wijkpubliek' in aanraking komt met kunst en cultuuraanbod uit de wijk en stad (kennismaking en verbinding) en 'stadspubliek' kennismaakt met culturele uitingen en talenten uit de wijk (verbinding). altijd in samenwerking met meerdere culturele en maatschappelijke organisaties op wijk,stedelijk en/of landelijk niveau. d. FacilitEring doel: Broedplaats bieden en eigen organisatiekracht doelgroep aanspreken. middel: tegen gunstige voorwaarden inzetten van faciliteiten, netwerk en expertise cultuurhuis voor artistieke initiatieven vanuit de doelgroep. Jongeren cultuurhuis werkt met een multidisciplinair programma en heeft daarmee een uniek aanbod voor utrechtse jongeren. sturend voor de vorm en aard van het programma is de vraag en de behoefte van de doelgroep. in de afgelopen jaren is daaruit een programma gegroeid waarin nu muziek en theater de twee meest in het oogspringende kunstdisciplines zijn. a. cursus En workshopprogramma inhoud wordt bepaald aan de hand van concrete vraag en varieert in de loop van het jaar. van turkse saz tot beatcreating, van zang en rap tot arabische percussie en van mode tot breakdance. aanbod wordt vanuit cultuurhuis zelf verzorgd door freelance docenten met uitzondering van de radioworkshops die worden aangeboden vanuit de samenwerking met clickf (mixstation en uceestation). B. projecten En producties inhoud ontstaat uit actueel thema en/of aanbod van partnerorganisaties vertaald naar vraag en behoefte van de doelgroep. gerealiseerd multidisciplinair mysound i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival mytv i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival serviesproject i.s.m. lotte van laatum i.s.m. vereniging nieuw utrecht dichtbundel/kookboek EEn mond vol (beeldend/poezie/culinair) clip we zijn terug (muziek/film) uitwisseling marokko (muziek/acrobatiek) mode stoffeneiland i.s.m. melody deldjou Fard make van ambacht naar couture c. EvEnEmEntEn En programmering wijkevenementen (2 keer per jaar); stedelijk podium bieden aan wijktalent programmeren artistieke producties; verbinden stedelijk cultureel aanbod met wijkpubliek gerealiseerd EvEnEmEntEn En programmering cursusen workshop aanbod project doorstroom / verzelfstandiging theatervoorstellingen k*eiland woonmensen liefde is nieuw doxscool rozenveldkids musical obs de panda gazamonologen wijkevenementen open up! 2008 FEstival BroodJE noord Jaar kanaleneiland/transwijk 2008 FEstival BroodJE noord ark FEstival 200 ark FEstival 20 ARK Festival passief kennismaking B. ambities 6 podiumervaring / BoEkingEn actief verdieping talentontwikkeling muziek producties you (young & old united) i.s.m. zorgcentrum transwijk en doenja dienstverlening can u label it i.s.m. culturele zondagen, roots en routes en vrede van utrecht u make it i.s.m. roots en routes en vrede van utrecht kanaleneiland meets zuilen i.s.m. Jongerenwerk utrecht (Jou) studio k*eiland Film mylife i i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival mylife ii i.s.m. stg amateurfilm en nff Elke dag iets geks, elke dag iets lachen. B. ambities 7 programmering/verbinding van de stad naar de wijk theater Eet me trekhaak gezocht 4Fighting nordin voorstelling en stut podiumkunsten Bevrijdingsfestival debat 2009, 200, 20 programmering/verbinding van de wijk naar de stad Bezoeken met jongeren vanuit cultuurhuis kanaleneiland aan o.a. stadsschouwburg d. FacilitEring voor verschillende jonge makersgroepen fungeert cultuurhuis kanaleneiland als werkplaats en uitvalsbasis. cultuurhuis faciliteert, stimuleert en bemiddeld in repetitieruimte en in boekingen van jonge muzikanten/ theatermakers. *Mag ik ook op de gitaar?? Ik heb nog nooit een gitaar aangeraakt, wel gezien hoor..

5 Ambities a. verder groeien als de stedelijke partij voor vergroten cultuurparticipatie van jongeren met afstand tot de reguliere culturele instellingen met de focus op aandachtswijken. B. verder verbreden draagvlak en doorstroom binnen de wijken c. doorontwikkelen programma met vaste artistieke partnerorganisaties d. doorontwikkelen bedrijfsvoering Activiteitenprogramma met als doel kennismaking en vervolgens doorstroom naar een van de drie of vier stedelijke Jongeren cultuurhuis locaties die met stichting Jou worden vormgegeven. a. workshopprogramma opgezet in drie blokken van 0 weken per jaar, ingevuld op basis van de actuele vraag. Elk blok start met de kennismakingsweek, gevolgd door tien lesweken en afgerond met de jamweek waarin presentaties, optredens en crossovers tussen de verschillende workshops plaatsvinden. B. projecten En producties nieuwe projecten worden ontwikkeld op basis van vraag van jongeren, ideeën vanuit het team en kansen vanuit samenwerkingspartners. Elk jaar wordt er gewerkt aan minimaal twee muziekprojecten en twee theaterprojecten. de samenwerking met de stichting amateurfilm en het nederlands Film Festival bereikt in 202 haar eerste lustrum en zal de komende vier jaar verder worden verdiept. daarnaast lopen twee trajecten het hele jaar door te weten kunstexpress en make. c. EvEnEmEntEn En programmering per jaar zijn er twee grote evenementen en meerdere kleinere voorstellingen en concerten. EvEnEmEntEn: voor de ontwikkeling van de jongeren die deelnemen binnen de workshop, project en faciliteringslijn is het optreden een enorme stimulans. daarnaast dienen de evenementen voor de kennismaking van jongeren met professioneel aanbod uit de stad maar voor ook de kennismaking van stadspubliek met artistieke talenten uit kanaleneiland. Januari Evenement met optredens, workshops, tentoonstellingen en presentaties. ca. 300 bezoekers waarvan 75% uit de wijk en 25% uit utrechtstad en regio 20 programmaonderdelen. ark FEstival Juni Breed gedragen wijkfestival voor alle leeftijden midden in de wijk in het arkpark (groenzone aan het amsterdamrijnkanaal) centraal cultuurprogramma met randprogrammering op het gebied van sport & spel. in samenwerking met meer dan 35 lokale en stedelijke partijen. ca. 300 bezoekers waarvan 75% uit de wijk en 25% uit utrechtstad en regio. meer dan 40 programmaonderdelen. daarnaast wordt op dit moment samen met Jongerenwerk utrecht (Jou) gekeken naar de ontwikkeling van een jaarlijks cultureel evenementen gericht op meiden met een stedelijke of regionale functie. doorlopende lijn: cultuurhuis programmeert stedelijk cultureel aanbod, met name muziek en theatervoorstellingen in de wijk. cultuurhuis kanaleneiland neemt deelnemers mee naar optredens en voorstellingen van professionele gezelschappen in theaters en concertzalen in de stad en regio. d. FacilitEring de faciliteringslijn is bij uitstek vraaggestuurd. Jongeren komen zelf met vraag naar ruimtes en kunnen tegelijkertijd leren van het netwerk en de expertise binnen het cultuurhuis. Facilitering vindt vooral plaats op het gebied van theater, muziek en mode. als tegenprestatie betalen jongeren een passende bijdrage en zetten zich in als vrijwilliger. de faciliteringslijn is een belangrijke stimulans van de broedplaatsfunctie. de goed gefaciliteerde dans/theaterzaal, de muziekstudio s en het modeatelier maken cultuurhuis kanaleneiland een aantrekkelijke uitvalsbasis voor ondernemende, creatieve jongeren. in de periode vergroten we het stedelijk Jongeren cultuurhuisbereik in nauwe samenwerking met de stedelijke jongerenwerkorganisatie Jou. naast de locatie in kanaleneiland ontwikkelen we in 202 aanbod vanuit overvecht. in de periode wordt dit aanbod uitgebreid naar in totaal vier utrechtse wijken. wij denken aan de wijken zuilen en leidsche rijn (parkwijk/terwijde). hierdoor ontstaan meerdere plekken verdeeld over de stad voor jongeren cultuurparticipatie. Basis voor het aanbod zijn de vier genoemde werkvormen. invulling van het aanbod en de werkwijze worden bepaald door de vraag en de mogelijkheden van de verschillende wijken. daarnaast zullen er op zogenaamde satellietlocaties programma s draaien in andere buurten kunstexpress kanaleneilandtranswijk kunstexpress is een landelijke methodiek gebaseerd op het maatjesconcept gericht op kennismaking en talentontwikkeling. cultuurhuis kanaleneiland was de eerste organisatie die het traject in utrecht opzette in samenwerking met o.a. het roc midden nederland. zie voor meer informatie de bijlage kunstexpress. modeatelier kanaleneiland: make make is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag van meiden en vrouwen uit de wijk. make bereikt voor en groot deel laag of ongeschoolde vrouwen met een artistiek programma rondom mode als kunstdiscipline. zie voor de uitgebreide omschrijving de bijlage make. ARK Festival B. ambities 8 B. ambities 9

6 Belang voor Utrecht CateringClub 00 Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid vergroten wijkbewoners lokale, stedelijke en landelijke aandacht voor opbrengt en resultaten maakt deelnemers en andere bewoners bewust van eigen mogelijkheden en toegevoegde waarde voor de stad het cultuurhuis is een belangrijke partner van het wijkbureau, de welzijnsorganisaties, de woningbouwcorporaties en andere betrokken wijkorganisaties zoals bewonersorganisaties, scholen etc. Diversiteit en internationale uitstraling 5.2 Positionering binnen stedelijk en landelijk cultureel veld 6. Culturele diversiteit en internationale uitstraling >> Kunst en cultuur zijn in Utrecht voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en verbindt mensen, organisaties en bedrijven met elkaar, of ze nu in Utrecht wonen, werken of verblijven. Ze dragen bij aan de culturele kleur, diversiteit en variëteit van de stad. Het biedt jeugd en jongeren avontuur en kansen voor de ontwikkeling van talent. << uit: collegeprogramma groen, open en sociaal de gemeente utrecht vertaalt dit in de volgende doelstelling: >> Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers. << uit: Beleidsdoelstellingen gemeente utrecht culturele zaken 202 met als subdoelstellingen:. utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad. 2. utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en nietkenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken. 3. de culturele betekenis maakt utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal. >> Alhoewel tieners volgens SCPgegevens tot de leeftijdsgroep behoren die na kinderen het meest kunstzinnig actief zijn, zijn ze doorgaans zeer lastig bij activiteiten in groepsverband te betrekken. Dit komt onder andere doordat ze zich sterk door sociale behoeften laten leiden. Ze willen vermaakt worden en het gezellig hebben en trekken bij voorkeur alleen met leeftijdsgenoten op die in hun eigen subcultuur passen. (..) Deze inventarisatie in Utrecht toont echter aan dat het met wijkgericht opereren lukt om tieners zowel actief bij podiumkunstproducties als bij beeldende presentaties te betrekken. Hiermee worden bovendien tieners met een nietwesterse herkomst bereikt. De gemeente Utrecht doet er daarom goed aan om op tieners gerichte wijkinitiatieven te ondersteunen. << uit: amateurkunst in utrecht, topje van de ijsberg hoofdstuk aanbevelingen auteur: letty ranshuysen iov gemeente utrecht 2009 deze doelstellingen en aanbeveling sluiten direct aan bij de missie en resultaten van cultuurhuis kanaleneiland. 5. Betekenis in de wijken Jongeren cultuurhuis zit met hoofd, hart en handen midden in de wijken en vergroot met innovatieve programma s de cultuurparticipatie onder die jongeren die door reguliere culturele instellingen niet bereikt worden. zoals in de nota terecht wordt opgemerkt dat een bloeiende en innovatieve culturele sector de stad niet alleen artistiek op de kaart zet maar ook economisch, zo is er ook steeds meer aandacht en erkenning voor de betekenis die kunst & cultuur heeft voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van aandachtswijken. waarde voor de wijk: spin in het web van het wijkcultuurnetwerk verbinding en verankering van lokale en stedelijke initiatieven op wijkniveau door een duurzaam programma en gezicht (locatie en team) Impuls wijkmarketing door middel van constante stroom positief nieuws cultuur zet wijk positief op de kaart door inhoudelijk en organisatorisch sterke programma s die regelmatig worden gepresenteerd aan stedelijk en regionaal publiek Jongeren cultuurhuis verbindt, inspireert en prikkelt zowel haar doelgroep als stedelijke culturele instellingen om nieuwe dingen te proberen en daarmee nieuwe dingen te ontdekken en bereiken. voor bijvoorbeeld de stadsschouwburg is Jongeren cultuurhuis adviseur en klankbord in haar ontwikkeling naar een meer cultureel diverse programma en daarmee meer cultureel divers publiek. zo fungeert Jongeren cultuurhuis als de vindplek van nieuw publiek en nieuw talent. contact, samenwerking En doorstroom komt onder andere tot stand met: npac (nederlandse pop academie)doxstutstadsschouwburgcentraal museumucee station/mix stationvrede van utrechtkunstbendeculturele zondagen de komende jaren worden de bestaande samenwerkingsverbanden verder verdiept en nieuwe verbanden met het culturele veld aangegaan. Jongeren cultuurhuis is aangesloten bij cop cultuurimpuls dat, gesteund door onder meer ocw, kunst en cultuur als motor van wijkontwikkeling onderzoekt. Jongeren cultuurhuis kanaleneiland wordt daarbinnen genoemd als een landelijk voorbeeld van best practice. zie bijlage voor de uitgaven over werken met kunst en cultuur in de wijk waarin Jongeren cultuurhuis kanaleneiland wordt besproken. Woonmensen de meerderheid van de deelnemers hebben een turkse, marokkaanse of andere nietnederlandse culturele achtergrond. daarmee zijn we de culturele instelling die in utrecht de meeste jongeren met een multiculturele achtergrond bereikt met een duurzaam en breed aanbod op het gebied van actieve en passieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. cultuurhuis kanaleneiland legt waar mogelijk internationale verbindingen. deze programma s dragen bij aan de positie van utrecht als stad van kennis en cultuur. 6.2 Vrede van Utrecht 203 / Culturele Hoofdstad 208 vanaf het begin is samengewerkt met de vrede van utrecht. 8, playground, habitat, de thema s voor culturele hoofdstad 208, sluiten direct aan bij het programma en de werkwijze van cultuurhuis kanaleneiland. verschillende programmaonderdelen zijn in samenwerking met de vrede van utrecht tot stand gekomen zoals u make it, can u label it, woonmensen, Een mond vol, doxscool, ark Festival, Broodje noord. Er wordt toegewerkt naar een wijkprogramma in 203 waarin het ark Festival is opgenomen. plannen in samenwerking met de vrede van utrecht voor de periode zijn in voorbereiding. Bekend is de betrokkenheid bij het EyoF in 203. verder is cultuurhuis kanaleneiland een van de initiatiefnemers van het Botnetwerk dat door de vrede van utrecht geadopteerd is en omgedoopt tot upgrade. het richt zich op stedelijk samenwerking op het gebied van talentontwikkeling. B. ambities 0 B. ambities

7 Cultuureducatie raad van toezicht teamleden BEstuur FrEElancErs programma s die worden ingezet in samenwerking met onderwijs zijn: primair onderwijs sdnsprogramma (samen doen na school / verlengde schooldag) naschools kennismakingsworkshoptraject in samenwerking met primair onderwijs kunstexpress zie hoofdstuk 4 creatief partnerschap met onderwijs: hart van noord: samenwerking in doorlopende lijnen in opvolging van creatief partnerschap in 200 creatief partnerschap met nieuwe schoolontwikkeling hele dag school kanaleneiland zuid rondom taal verwerkt in een muzikaal en literair ervaartraject i.s.m. doenja dienstverlening. voortgezet onderwijs / BEroEpsondErwiJs via nova college workshopaanbod en makerstrajecten binnen en naschools gericht op kennismaking, talentontwikkeling en doorstroom i.s.m. Jou roc mn werving en begeleiding vrijwilligers/maatjes kunstexpressprogramma. samenwerking welzijnsorganisaties: cultuurhuis kanaleneiland werkt met doenja en brede school hart van noord aan de ontwikkeling van de kinderzone kanaleneiland. cultuurhuis kanaleneiland past zowel inhoudelijk als fysiek binnen deze integrale aanpak gericht op brede talentontwikkeling voor kinderen. stichting Jou uitbreiding programma naar andere krachtwijken. inzet van het programma is kennismaking, talentontwikkeling en doorstroom van jongeren. in alle cultuurhuisprogramma s wordt gebruik gemaakt van de pedagogische methode vreedzame wijk die zowel op het merendeel van de basisscholen wordt gehanteerd als door de medewerkers van doenja dienstverlening en stichting Jou. Ik ben blij met artistiek leider programmateam programma coordinator theater projectleiders docenten / kunstenaars directeur algemeen En zakelijk leider projectleider kunstexpress onbetaalde krachten locatie manager publiciteitsmedewerker oproep BEhEErdEr dit initiatief in de wijk. stagiares vrijwilligers opbouw organisatie teamsamenstelling op JaarBasis algemeen En zakelijk leider/directeur artistiek leider publiciteitsmedewerker projectleider kunstexpress sponsorcoordinator/fondsenwerver projectleider make locatiemanager theatermaker/coordinator docenten projectleiders oproepbeheerder FinanciElE En personeelsadministratie (ExtErn) stagiaires vrijwilligers totaal fte 0,4 0,6 0,2 0,7 0,4 freelance freelance freelance 5,3 fte gem 0,7 0,5 0,2,4 fte gem totaal team 2,7 Toelichting Organisatiestructuur cultuurhuis kanaleneiland richt haar organisatie flexibel in om te kunnen aansluiten bij de vraag. Een kern van professionals wordt projectmatig aangevuld met freelance vakdocenten, kunstenaars, producenten, stagiaires en vrijwilligers. 9. Code Cultural Governance het bestuursmodel dat wordt gehanteerd is dat van raad van toezicht. de raad van toezicht heeft de ambitie uitgesproken om in de komende periode toe te werken naar een meer diverse samenstelling. hierbij wordt gezocht naar een samenstelling van leden met artistieke, sociale en bedrijfsmatige kennis en ervaring. 9.2 Code Culturele Diversiteit het team bestaat voor ruim de helft uit professionals met een nietwesterse culturele achtergrond. voor het publiek geldt dit voor 85%. 20% van onze samenwerkingspartners hebben een cultureel divers karakter. daarnaast nemen we actief deel aan het programma landen van herkomst van de gemeente utrecht en het diversiteitsnetwerk van de vrede van utrecht in en namen we deel aan netwerk cs in B. ambities 2 c. Bedrijfsvoering 3

8 Ondernemerschap Theaterprogramma Jongeren cultuurhuis kanaleneiland kijkt naar de markt en ontwikkelt van daaruit haar aanbod. voorbeelden zijn onder meer het initiatief voor de start van het carrièreplein dat bijdraagt aan de borging van de pandexploitatie en de samenwerking met Jou. daarnaast verzorgen we boekingen van jonge muzikanten en ontwikkelt make haar eigen modelabel. 0. Financiering. gemeente utrecht culturele zaken cultuurhuis kanaleneiland legt een duurzame relatie met de wijk met een actief programma omdat cultuur op die manier daadwerkelijk gaat leven. zo bereikt cultuurhuis kanaleneiland een nieuwe generatie utrechts publiek en makers. 2. gemeente utrecht samenleving het pand peltlaan 72 is in beheer van cultuurhuis kanaleneiland en wordt gebruikt door cultuurhuis kanaleneiland, Jou en het carrièreplein. Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden om peltlaan 72 vanaf 203 op te nemen in het gemeentelijk welzijnsaccomodatiebeleid, waarmee de bekostiging van de huisvestingslasten gedekt is. 3. wijkactieplan kanaleneiland het wijkactieplan kanaleneiland ondersteunde de ontwikkeling van het Jongeren cultuurhuis kanaleneiland maar wordt nu afgebouwd. succesvolle initiatieven moeten geborgd worden binnen reguliere middelen. tot en met 203 is een bijdrage voor cultuurhuis kanaleneiland in het wijkactieplan opgenomen. de budgetten vanaf 204 zijn nog niet bekend. 4. overige FinanciEringsBronnEn: trapsgewijze verhoging deelnemersbijdragen meer middelen generen uit samenwerkingsverbanden meerjarige afspraken met fondsen zoals Jeugdcultuurfonds en Fonds voor cultuurparticipatie stijging inkomsten uit diensten zoals commerciële verhuur en boekingen Fundraising: acties waarbij geld wordt opgehaald d.m.v. bijv. verkoop tickets dinershow, verkoop cd met the best of kanaleneiland. kostenbesparing: lage loonkosten door inzet jonge professionals inzet onbetaalde krachten: jaarlijks 25 stagiaires en 50 vrijwilligers lage overhead: teamleden direct betrokken bij uitvoering programma s administratie en personeelszaken tegen kostprijs uitbesteed multifunctioneel pand Publieksbereik. Publiek en deelnemers JongErEn 026 Jaar nu kanaleneilandtranswijk 75% overig utrecht 20% regio 5% kanaleneilandtranswijk 60% overig utrecht 35% regio 5% totaal BEzoEkEn/dEElnamEs per Jaar nu ca ca sinds eind 20 werkt het cultuurhuis kanaleneiland met een online inschrijfsysteem. alle deelnemers en vrijwilligers worden lid van cultuurhuis kanaleneiland. Er zijn verschillende onderzoeksrapporten verschenen met het cultuurhuis kanaleneiland in zijn geheel of een deelproject als onderwerp. EnkElE uitkomsten kracht van cultuur in de wijk dave van loon hoewel het geen diepgaand onderzoek betreft worden er uit de uitkomsten de volgende conclusies verbonden: >> Cultuurhuis Kanaleneiland is goed bekend onder jongeren uit de wijk< >>Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland draagt er aan bij dat jongeren nieuwe dingen ontdekken op cultureel gebied en hierbij over hun eigen grenzen heen stappen.<< publieksonderzoek ark Festival doenja abel in opdracht van vrede van utrecht groot bereik onder wijkbewoners goede waardering voor initiatief en programma festival samenwerking met de hogeschool utrecht wordt geïntensiveerd o.a. op het gebied van publieksonderzoek..2 Benadering nieuwe deelnemers nieuwe deelnemers worden bereikt op de volgende manier: mondtotmond reclame: deelnemers en andere betrokkenen vertellen binnen hun eigen netwerk over het cultuurhuis en het programmaaanbod Flyers, posters social media: facebookpagina s, fora zoals marokko.nl en hababam.nl ings, nieuwsbrieven, website persberichten, artikelen in dag en weekbladen en items op lokale radio en tv via scholen en samenwerkingspartners.3 Klantenbinding veel jongeren die eenmaal meedoen, blijven komen door: aansprekend aanbod waar deelnemers in kunnen doorgroeien. de stimulerende en open sfeer waarbinnen jongeren zich thuis voelen. voordelen lidmaatschap: er wordt gewerkt aan lidmaatschapsvoordeel. leden van cultuurhuis kanaleneiland krijgen korting bij een aantal winkels, horecazaken en culturele instellingen. PR en Marketing in paragraaf.2 staat genoemd hoe de doelgroep wordt bereikt. voor de positionering van cultuurhuis binnen professionele netwerken wordt bovendien gebruik gemaakt van twitter, linkedin en postmailings. c. Bedrijfsvoering 4 c. Bedrijfsvoering 5

9 Activiteiten activiteiten aantal producties programma s tentoonstellingen aantal voorstellingen concerten workshoplijnen tentoonstellingen in utrecht Buiten utrecht in het buitenland totaal woonmensen theater 4 voorstellingen mysound muziek/film x tijdens nff daarna op dvd no label geldmuseum kargadoor rooseveltkids theater/dans/zang voorstelling optreden tijdens opening city campus max muziek woonmensen theater 6 voorstellingen mytv muziek/film x tijdens nff views op youtube muziekoptredens op externe events o.a. wereldfeest 0 voorstellingen 2 muziekoptredens theaterproducties 2 voorstellingen muziekproducties 2 concerten/optredens 4 muziekoptredens 2 theatervoorstellingen overige activiteiten overige activiteiten (zoals lezingen, workshops, publicaties) namelijk: (omschrijf activiteit) Festivals workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel opening rozeneiland workshops en 6 optredens arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel meidenevent Deelnemers/publieksbereik activiteiten EducatiE aantal voorstellingen workshops concerten (EducatiE) aantal scholen kunstexpress projecten Evenementen workshops ark FEstival 300 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova ark FEstival 400 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova ark FEstival meidenevent 500 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova activiteiten aantal BEzoEkErs aan voorstellingen concerten tentoonstellingen aantal scholieren / leerlingen / overige deelnemers (EducatiEvE programma s) aantal bezoeken cursusprogramma projecten facilitering aantal bezoeken aan voorstellingen concerten tentoonstellingen (excl. Festivals) programma s in samenwerking met onderwijs en/of kinderwerk en jongerenwerk scholieren/leerlingen/deelnemers scholieren/leerlingen/deelnemers scholieren/leerlingen/deelnemers alle poscholen in kanaleneiland waaronder: aanvullend: obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou aantal deelnemers overige activiteiten deelnemers die optreden op festivals deelnemers aan workshops op festivals Bezoekers aan festivals d. presentaties en activiteiten 6 d. presentaties en activiteiten 7

10 Begroting Financieel plan Jongeren Cultuurhuis LAStEN 4 jaar Bedrijfslasten Personeelslasten Staf Algemeen en zakelijk Fondsen en sponsorwerving leider Artistiek leider subtotaal Overige personeelslasten Stagiaires Conform Cao Vervanging Studie Woon/werkverkeer subtotaal. Totaal Personeelslasten Huisvestingslasten Huur Peltlaan 72 Locatiemanager Huisvesting algemeen Nutsvoorzieningen Afvalverwerking Verzekeningen/belastingen/heffingen Brand en veiligheidsvoorzieningen Onderhoud en kleine reparaties Schoonmaakkosten Camerabewaking Kleine inventarisgoederen Groot onderhoud en afschrijving techniek en materialen Overige huisvestingskosten.2 Totaal Huisvestingslasten fte,00 0,20,00, Programmering Kennismaking en talentontwikkeling Projecten en producties Podiumprogrammering Facilitering Programmamaker KunstExpresscoordinator MAKE coordinator 2 Totaal Programmalasten Totaal Lasten BATEN Subsidies Subsidie Gemeente Utrecht / DMO Culturele Zaken Subsidie Samenleving Accommodatie Subsidie WijkActiePlan Fondsen en sponsoren Samenwerkingsverbanden Verhuur ruimtes en opbrengst diensten derden Deelnemersbijdragen 4 Totaal Baten RESUME Totaal Baten Totaal Lasten Saldo Organisatielasten Bureaulasten kantoorbenodigdheden systeembeheerder telefoon/fax/internet automatiseringskosten overige bureaukosten subtotaal Administratiekosten lidmaatschappen / inschrijvingen accountant financiële administratie subtotaal Marketing & PR publiciteitsmateriaal Publiciteitsmedewerker website onderhoud en ontwikkeling verspreiding overige kosten Marketing & PR subtotaal,3 Totaal Organisatielasten Totaal Bedrijfslasten 0, E. Begroting 8 E. Begroting 9

11 colofon c stg. cultuurhuis kanaleneiland utrecht, Januari 202 tekst mieke Franssen, aziz aarab & rob nillezen vormgeving studio Esmee steur Foto s cultuurhuis kanaleneiland contact Jongeren cultuurhuis kanaleneiland peltlaan 72 utrecht 3527Ec utrecht (030)

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels; Theater De Vaillant Nieuw Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 Inleiding Met constructieve en plezierige medewerking van directie en management van het Culturalis Theater is het hierna volgende nieuwe Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Centrum voor de Kunsten HOORN

Centrum voor de Kunsten HOORN Centrum voor de Kunsten HOORN CONTRASTEN VERNIEUWEN augustus 2013 C-ROOTS, AMSTERDAM Hoorn vooraf Een nieuw Centrum voor de Kunsten in Hoorn met een regionale aantrekkingskracht. Wat in staat is als richtinggevend

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie