NVKC. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVKC. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV"

Transcriptie

1 Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde NVKC Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Vierde geheel herziene druk, 2005

2 Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV Inhoud Het Model Kwaliteitshandboek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Bureau NVKC Catharijnesingel 49a, 3511 GC Utrecht Tel , Fax Redactie Ing. M. Schoorl, Dr. P.C.M. Bartels Medisch Centrum, Alkmaar J. Vermerris, Dr. Ir. J.P.M. Wielders Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. M.H.M. Thelen, M.J.M. Knubben St. Anna Ziekenhuis, Geldrop N. IJzerman, Dr. J.M. van Alphen-Jager Stichting Medial, Hoofddorp Dr. D. van Loon, M. Helfferich Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein W.T. Helverstijn, Dr. A.M.J. Buiting Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Dr. W. Huisman MCH-Westeinde, Den Haag Drs. F. Fernhout Ziekenhuis Hilversum, Hilversum Eindredactie Dr. P.C.M. Bartels, N. IJzerman, J. Vermerris ISBN NUGI /1996/2001/2005 NVKC 1e druk 1992, 2e druk e druk 2001, 4e druk 2005 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk Verhagen Grafische Media Postbus 334, 5500 AH Veldhoven Telefoon , Fax Internet: Ten geleide 3 1. Algemeen 5 2. Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid Werkterrein van het laboratorium Personeel en organisatie Voorzieningen Goederen Validatie Werkvoorschriften en protocollen Aanvraag en afname van monstermateriaal Behandeling en analyse van lichaamsmateriaal Vastlegging van onderzoeksgegevens Rapportage Beheer documenten Klachten, afwijkingen en verbeterpunten Beoordeling van het kwaliteitssysteem 109 Bijlagen 119 1

3

4 27/07/05 Ten geleide Het Model Kwaliteitshandboek is door de NVKC Commissie Kwaliteit aangepast aan de gewijzigde criteria en indeling van de onlangs gepubliceerde CCKL Praktijkrichtlijn IV. Het Model Kwaliteitshandboek is het resultaat van actieve samenwerking en kruisbestuiving tussen kwaliteitsfunctionarissen en klinisch chemici van participerende laboratoriumorganisaties. Per hoofdstuk zijn de namen vermeld van opstellers, verificateurs en bekrachtigers. In lay-out en presentatie is de signatuur van de laboratoriumorganisatie van de betreffende auteurs nog herkenbaar. Ondanks uitgebreide redactie zijn er inconsequenties tussen de hoofdstukken blijven bestaan. Het Model Kwaliteitshandboek bevat een subjectieve interpretatie van de criteria en uitgangspunten van de CCKL Praktijkrichtlijn door de opstellers ten behoeve van de betreffende locatie. Als zodanig betreft het Model Handboek niet meer en niet minder dan een verzameling van minimum eisen van onderwerpen, die voor de eigen laborato rium organisatie getoetst en beschreven dienen te worden. Het verdient derhalve aanbeveling om de CCKL richtlijnen van meet af aan voor de eigen organisatie uit te werken en de tekst van het Model Kwaliteitshandboek als voorbeeld te beschouwen en beslist niet klakkeloos over te nemen. Vanuit het beroepenveld is vernomen dat het lijkt alsof de eisen in de opeenvolgende versies van de CCKL Praktijkrichtlijn verder worden aangescherpt. Dit is slechts schijn. In de 4e editie van de Praktijkrichtlijn wordt voor het eerst meer aandacht geschonken aan de eisen ten behoeve van kwalitatieve laboratoriumdisciplines, die een andere benadering vragen dan de meer kwantitatief georiënteerde klinisch chemische laboratoria. De opzet van de praktijkrichtlijn is daarmee verbreed en beslist niet verzwaard. Ter adstructie: de ontwikkeling en validatie van een methode voor microbiologisch of moleculair diagnostisch onderzoek is vaak wezenlijk anders dan de validatie (verificatie) van een kwantitatieve analysemethode op een chemie-automaat. In het NVKC Model Kwaliteitshandboek zijn overigens, evenals in het verleden, de specifieke aspecten voor klinisch-chemische laboratoria behouden. Het Model Kwaliteitshandboek is tot stand gekomen door intensieve samenwerking in een keten van verscheidene instituten en functionarissen. Hartelijk dank aan allen die hieraan op enthousiaste wijze een steentje hebben bijgedragen! U, als beoogd gebruiker, wens ik vanzelfsprekend veel succes en inspiratie bij de systematische aanpak van verbeteractiviteiten in de eigen organisatie. Ideeën en suggesties voor verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van het Model Kwaliteitshandboek aan het adres van de redactie zijn uiteraard van harte welkom! Alkmaar, 11 juli 2005 Dr. P.C.M. Bartels Voorzitter Commissie Kwaliteit De uitgave van het Model Kwaliteitshandboek wordt gefinancierd in het kader van Dienstverlening NVKC 3

5

6 Algemeen 1# Inhoud 27/07/ Toepassingsgebied 1.2 Inleiding - Leeswijzer 1.3 Definities 1.4 Lijst van afkortingen Referenties 1 CCKL-Praktijkrichtlijn, editie IV, EN/ISO 15189, Medical laboratories; particular requirements for quality and competence, ISO 9000-serie: 2000-normserie Verzendlijst Naam Functie Opstellers Verificateurs Bekrachtigers Versie Datum Dr. D. van Loon Ing. M. Schoorl Dr. W. Huisman 4 11 juli 2005 M. Helfferich Dr. P.C.M Bartels Dr. Ir. J.P.M. Wielders 5

7 Algemeen 1.1 1/1 Toepassingsgebied 27/07/05 Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is van essentieel belang voor het waarborgen van adequate dienstverlening aan de aanvragers van het klinisch chemisch laboratorium. Het kwaliteitshandboek heeft ten doel de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem van het laboratorium te beschrijven. De organisatorische structuur en het geheel van maatregelen, procedures, functies en middelen, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een optimale bedrijfsvoering en het geven van optimale informatie aan de aanvragers, één en ander in relatie tot efficiënte patiëntenzorg, is in het handboek gedocumenteerd. Naast kwaliteitsaspecten wordt aandacht geschonken aan het Arbo- en Milieuzorgsysteem dat in de bedrijfsvoering geïntegreerd is. Het handboek bevat een beschrijving van processen op hoofdlijnen in de basistekst met verwijzingen naar onderliggende procedures. Veranderlijke documenten en overzichten zijn opgenomen als bijlagen. Het kwaliteitshandboek dient een tweeledig doel, namelijk de beschrijving van het kwaliteitssysteem voor het laboratorium en het inzichtelijk maken van de organisatie voor externe instellingen. 6

8 Algemeen 1.2 1/2 Inleiding 27/07/05 Het Model Kwaliteitshandboek is bedoeld als voorbeeld voor de wijze waarop een klinisch chemisch laboratorium een kwaliteitshandboek kan opstellen, op basis van de Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg, CCKL, vierde gewijzigde druk (2005). De Praktijkrichtlijn is gebaseerd op de tekst van de norm EN/ISO Medical laboratories: particular re quire ments for quality and competence. Daarnaast is rekening gehouden met elementen uit de ISO 9000: 2000-normserie. Leeswijzer De hoofdstuk- en paragraafindeling van het Model Kwaliteitshandboek loopt parallel met de Praktijkrichtlijn van CCKL, vierde druk. Een norm van de Praktijkrichtlijn correspondeert met een paragraaf van het kwaliteitshandboek. De indeling van het handboek behoort strikt te worden gerespecteerd. In het Model Kwaliteitshandboek wordt invulling gegeven aan hoofdzaken. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar bijlagen, procedures en werkvoorschriften, waarvan achter het tabblad Bijlagen voorbeelden gegeven zijn. In de bijlagen worden specifieke onderdelen van het kwaliteitssysteem in detail beschreven. Bijlagen kunnen originele documenten van instanties buiten het laboratorium betreffen. Het Model Kwaliteitshandboek bevat algemeen bruikbare voorbeeldteksten en past een bladindeling toe, die navolging vindt bij titelbladen van hoofdstukken en volgbladen. Een voorbeeld van de indeling van een titelblad is hieronder afgebeeld; de volgbladen bevatten alleen een koptekst. Voor het opstellen en beheren van de procedures in het handboek wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd Document Beheersysteem. 7

9 Algemeen 1.2 2/2 Inleiding 27/07/05 Kop: Logo Titel hoofdstuk Titel paragraaf Codering* Datum aanmaak * Codering: hoofdstuknummer paragraafnummer bladnummer/totaal aantal bladen Bladspiegel: omlijnde ruimte Voet: Verzendlijst Naam Functie Opsteller Verificateurs Bekrachtiger Versie Datum Paraaf Opstellen, verificatie en bekrachtiging van kwaliteitshandboek/standard Operating Procedures De opsteller is primair verantwoordelijk voor de inhoud en de samenstelling van het document. De verificateur heeft de tekst gecontroleerd op volledigheid, juistheid en eenduidigheid, onder andere voor wat betreft praktische uitvoerbaarheid. De bekrachtiger draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van het document (state of the art). 8

10 Algemeen 1.3 1/2 Definities 27/07/05 Er wordt gebruik gemaakt van een lijst met definities zoals weergegeven in de Praktijkrichtlijn van de CCKL (bijlage CCKL-Praktijkrichtlijn). Overige begrippen en definities: Adjusteren Gelijk maken aan, in overeenstemming brengen met iets anders. Met betrekking tot instrumenten betekent het juist stellen. CCKL Stichting, die in Nederland zorg draagt voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Cycle Systems Adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van Milieuzorg. Dupliceerbaarheid Dupliceerbaarheid (= repeatability). Precisie die geldt onder zoveel mogelijk constante omstandigheden (één laboratorium, één analist, één serie e.d.). De standaardafwijking wordt berekend uit een serie onafhankelijke analyseresultaten in identiek materiaal of uit onafhankelijke duplometingen in verschillende materialen. Foutgrens Term om de meetprecisie van pipetten te definiëren. De foutgrens wordt berekend op grond van de juistheid en de variatiecoëfficiënt. Gevaarlijk Afval In art. 1.1, lid 1 Wet Milieubeheer (januari 1994) worden gevaarlijke afvalstoffen omschreven als afvalstoffen die bij Algemene Maatregel van Bestuur als zodanig zijn aangewezen. Herleidbaarheid (traceerbaarheid) Eigenschap van een meetresultaat of van een meetwaarde van een standaard, die gerelateerd kan wordt aan een vastgestelde referentie, door een ononderbroken reeks vergelijkingen, die een vastgestelde onzekerheid hebben. Imprecisie Spreiding van onafhankelijke meetresultaten, verkregen met behulp van een meetmethode, onder bepaalde vastgelegde omstandigheden. Juistheid Juistheid (= zuiverheid, accuracy). De mate van overeenstemming tussen de meetverwachting en de ge zochte waarde. De aanduiding om de onjuistheid uit te drukken is systematische fout. Milieu Actie Plan Het actieplan omvat maatregelen die genomen worden om milieuzorg ten uitvoer te brengen. De maat regelen omvatten o.a. organisatorische aspecten, het uitvoeren van vergunningsvoorwaarden, activiteiten met betrekking tot voorlichting en opleiding, aan passing van interne instructies en meet- en regel programma s. Precisie 9

11 Algemeen 1.3 2/2 Definities 27/07/05 Precisie (= precision). De mate van overeenstemming tussen de uitkomsten van onafhankelijk van elkaar verrichte analyses in identiek materiaal. Een maat voor de spreiding is de standaardafwijking. Referentiemethode Onder referentiemethode wordt verstaan een bepalingsmethode die: - nationaal of internationaal (door een normalisatieinstituut, het bevoegd gezag of vergelijkbaar) als methode is vastgesteld of; - binnen een branche als methode algemeen is geaccepteerd. Een referentiemethode is gepubliceerd en is als zo danig openbaar voor organisaties die de betreffende onderzoeken of testen uitvoeren. Reproduceerbaarheid Reproduceerbaarheid (= reproducibility). Precisie die geldt onder niet-constante omstandigheden. Hierbij wordt beschreven onder welke condities men te werk is gegaan (meer laboratoria, meer dagen of weken, meer analisten etc.). Een methode die gelijkwaardig is aan een methode die binnen de beroepsgroep is geaccepteerd en waarvan de prestatiekwalificaties geheel of gedeeltelijk bekend zijn. In de beschrijving van een standaardmethode is minimaal vastgelegd: - het toepassingsgebied in termen van matrices en para meters; - de methode, inclusief de beschrijving van meetprincipes en -technieken; - de wijze van uitvoering, eventueel met een aantal vrijheidsgraden of een interpretatieruimte, waarvan is vastgesteld dat deze het resultaat niet significant beïnvloeden. Valideren van een meetmethode Het vaststellen van de geschiktheid van de meetmethode, alsmede het uittesten van de specificaties en het (schriftelijk) vastleggen. Standaardmethode 10

12 Algemeen 1.4 1/2 Lijst van afkortingen 27/07/05 Er wordt een lijst met afkortingen gebruikt zoals weergegeven in de Praktijkrichtlijn van de CCKL (bijlage CCKL-Praktijkrichtlijn). Gebruikte afkortingen: ADV Arbeids Duur Verkorting ARBO ARBeidsOmstandigheden BAGA Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afval BIG-wet Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst voor het Ziekenhuiswezen CAS-nr. Chemical Abstracts Service Registry Number CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de gezondheidszorg CTG College Tarieven Gezondheidszorg COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval ECAT European Concerted Action on Thrombosis and Disabilities Eural Europese afvalstoffenlijst, vervangt vanaf de P en U lijst van Besluit aanwijzing Gevaarlijke Stoffen (BAGA) FMWV Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen FWG Functie Waardering Gezondheidszorg GLP Good Laboratory Practice GMP Good Manufacturing Practice HLO Hoger Laboratorium Onderwijs IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry IVD In Vitro Diagnostica KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu KCA Klein Chemisch Afval KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst LIS Laboratorium Informatie Systeem LWCA Landelijke Werkgroep Chemische Afvalstoffen MAC Maximale Aanvaardbare Concentratie MEC Medisch Ethische Commissie MIP Melding Incidenten Patiëntenzorg MLO Middelbaar Laboratorium Onderwijs NNI Nederlands Normalisatie Instituut OR Ondernemings Raad PAOKC Post Academisch Onderwijs Klinische Chemie RELAC REferentie-instituut Laboratoriumonderzoek Antistollings Controle RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 11

13 Algemeen 1.4 2/2 Lijst van afkortingen 27/07/05 RIVM RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek SOP Standard Operating Procedure STZ Stichting Topklinische en opleidingsziekenhuizen SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VCL Virtueel Centraal Laboratorium VHL Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek WGBO Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst WIP Werkgroep Infectie Preventie WME Wet Medische Experimenten ZIS Ziekenhuis Informatie Systeem Instellingsafhankelijke afkortingen: CB Computersysteembeheerder EAD Economische en Administratieve Dienst FTE Full Time Equivalent: volledig dienstverband GH GroepsHoofd HA Hoofd Analist KC Klinisch Chemicus KF KwaliteitsFunctionaris KHB Kwaliteitshandboek MED Medisch Electronische Dienst MIA Milieu, Infectiepreventie en Arbeidsomstandigheden P&O Personeel & Organisatie POCT POint of Care Testing, VALAB Systeem voor automatische Validatie van LABoratorium uitslagen 12

14 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2# Inhoud 27/07/ Kwaliteitsbeleid - Kwaliteitsbeleid en doelstellingen - Kwaliteitsdoelstellingen van het ziekenhuis - Verklaring van uitgifte - Kwaliteitsdoelstellingen van het laboratorium - Beoordeling van het kwaliteitsbeleid 2.2 Kwaliteitshandboek 2.3 Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu Referenties 1 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg. 4e Gewijzigde druk, ARBO-documentatie, o.a. AI-18 Laboratoria (SDU, 3e druk) 3 Milieuhandboek Reststoffen Klinisch Chemische Laboratoria, Cycle Systems (1996 en updates) Verzendlijst Naam Functie Opstellers Verificateurs Bekrachtigers Versie Datum Dr. D. van Loon Ing. M. Schoorl Dr. W. Huisman 4 11 juli 2005 M. Helfferich Dr. P.C.M. Bartels Dr. Ir. J.P.M. Wielders 13

15 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.1 1/3 Kwaliteitsbeleid 27/07/05 Kwaliteitsbeleid en doelstellingen Aan de hand van een SWOT (Strength- Weakness, Opportunities, Threats)-analyse wordt 1x per 3 jaar de koers bepaald die de laboratoriumorganisatie zal varen. Informatie omtrent beleidsdoelstellingen wordt helder geformuleerd. Stafleden, leidinggevenden, medewerkers en cliënten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van beleid en strategie. Het team van leidinggevenden katalyseert en stimuleert de implementatie van beleidsdoelstellingen. Doelstellingen worden m.b.v. SMART criteria (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd in het format van een project om een resultaatgerichte attitude bij de uitvoering te bevorderen. Initiatieven worden top down geïmplementeerd. Bij de uitvoering is er tevens sprake van een bottom up benadering. De realisatie van beleidsuitgangspunten wordt in de loop van het kalenderjaar periodiek geëvalueerd. Bij tussentijdse evaluaties wordt gecheckt in welke mate actiepunten zijn afgerond en welke projecten een nieuwe impuls of bijstelling behoeven. Kwaliteitsdoelstellingen van het ziekenhuis De kwaliteitsdoelstellingen van de ziekenhuisorganisatie zijn vastgelegd in het geïntegreerde beleidsplan van het ziekenhuis en de medische staf. Verklaring van de Raad van Bestuur Bij de uitgifte van het eigen kwaliteitshandboek ondertekent de eindverantwoordelijke klinisch chemicus en/ of hoofd van het laboratorium een verklaring van uitgifte, die opgenomen is in het handboek. De Raad van Bestuur c.q. Directie van het instituut accordeert de verklaring of schrijft eveneens een verklaring om de actieve betrokkenheid en daadwerkelijke be reidheid tot ondersteuning aan te geven. Eindverantwoordelijke laboratorium: (naam) (handtekening) Namens Raad van Bestuur/Directie: (naam) (handtekening) Kwaliteitsdoelstellingen van het laboratorium missie, visie en strategische doelstellingen De koersbepaling is afgestemd op de meerjaren Beleidsoriëntatie van het ziekenhuis. Het laboratorium streeft ernaar om te behoren bij de voortrekkers op het terrein van organisatie-ontwikkeling en human resources management. In regionaal verband wordt interactie nagestreefd ter bevordering van kwaliteit en doelmatigheid. kwaliteitsbeleid Uitgangspunten zijn beschreven in het Beleidsplan Kwaliteit, ARBO & Milieu van het laboratorium. Gerealiseerde doelstellingen worden vermeld in het jaaroverzicht. Jaarlijks worden doelstellingen en concrete verbeteractiviteiten op basis van de PDCA (plan, do, check, act) cyclus geformuleerd om het kwaliteitsbeleid te optimaliseren. Uitgangspunten inzake protocollering van bloedtransfusie en implementatie van een hemovigilantiesysteem zijn beschreven in de Beleids uitgangspunten Bloedtransfusie. Bij implementatie van verbeteractiviteiten is communicatie van essentieel belang. Beleidsuitgangspunten worden vertaald in concrete doelstellingen die meetbaar zijn aan de hand van SMART criteria. 14

16 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.1 2/3 Kwaliteitsbeleid 27/07/05 Voor toetsing van formulering van doelstellingen zijn criteria beschikbaar: Specifiek Gericht op verbeteringen op een specifiek gebied Meetbaar Een prestatie indicator waarmee waarvan vorderingen kunnen worden geregistreerd. Acceptabel Bereidheid tot het realiseren van de doelstelling Realistisch Wat kan worden bereikt gelet op voorhanden zijnde faciliteiten Tijd-gerelateerd Termijn waarin doelstellingen kunnen worden gerealiseerd Voorbeeld van een SMART doelstelling: Op basis van de gesignaleerde wensen tijdens functioneringsgesprekken (= R) wordt voor het einde van het jaar (= T) competentie-management (= S) t.b.v. de medewerkers bloedafname (= M) geïntroduceerd. Hiermee wordt beoogd om individuele opleidingsbehoeften voor de toekomst manifest te maken en het werken in teamverband te stimuleren (= A). activiteitenplan Als afgeleide van het beleidsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan gepresenteerd. Het activiteitenplan is opgenomen in de bijlage Activiteitenplan. dienstverlening Het laboratorium verleent gedurende 24 uur per dag diensten. Buiten kantooruren betreft het een beperkt analysepakket. De organisatie is zodanig in gericht, dat er sprake is van korte wachttijden voor patiënten bij bloedafname (< 15 minuten) en een snelle doorlooptijd voor rapportage van resultaten aan aanvragers (cito-aanvragen < 1 uur en routine-aanvragen < 3 uur na aanmelden). De leiding van het laboratorium hecht bijzonder belang aan een patiëntvriendelijke attitude bij medewerkers. Een dergelijke attitude blijkt uit een vriendelijke en correcte bejegening met in acht neming van het vigerende reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy). doelmatigheid De leiding van het laboratorium adviseert aanvragers betreffende onderzoeksaanvragen, informeert de aanvrager omtrent eventuele speciale afname-omstandigheden en in voorkomende gevallen omtrent kosten van het onderzoek (pre-analytisch consult). De leiding van het laboratorium heeft de bevoegdheid om aanvragen voor onderzoek te honoreren of te weigeren. Er wordt aandacht besteed aan optimalisering van de samenstelling van analysepakketten in relatie tot de probleemstelling c.q. indicatie voor aanvragen van het onderzoek (DBC: Diagnose Behandel Combinatie, beslisbomen). Met betrekking tot interpretatie van de uitslagen informeert de staf van het klinisch chemisch laboratorium de aanvragers over de interpretatie van de uitslagen in relatie tot de klinische vraagstelling (post-analytisch consult). Het laboratorium geeft ondersteuning aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, mits voldaan is aan de ethische normen en indien de werklast voor het onderzoek in organisatorische zin verantwoord wordt geacht. medewerkers De leiding van het laboratorium draagt zorg voor een adequaat niveau van opleiding bij medewerkers. Leiding en medewerkers streven naar goed medewerkerschap en collegialiteit. externe laboratoria en overige instellingen Samenwerking met andere laboratoria en instellingen 15

17 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.1 3/3 Kwaliteitsbeleid 27/07/05 wordt nagestreefd voor zover dit bevordering van het economisch en efficiënt verrichten van onderzoeken betreft. Hierbij wordt de noodzaak van adequate consultering in aanmerking genomen. Het verzendende laboratorium vergewist zich van de kwaliteit van het externe laboratorium. Het externe laboratorium dient over CCKL accreditatie te beschikken of dit na te streven. Samenwerking met andere laboratoria en instellingen wordt nagestreefd bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid Periodiek wordt een cumulatief overzicht met actiepunten gegenereerd aan de hand waarvan de voortgang van activiteiten in bredere kring wordt gestimuleerd, gecoördineerd en gecontroleerd. onderzoek van het kwaliteitsimago De laboratoriumorganisatie streeft naar optimale dienstverlening. Optimalisering van dienstverlening vereist een flexibele interactie en frequente terugkoppeling naar aanvragers en uitvoerders van laboratoriumonderzoeken. Aan patiënten, medewerkers en aanvragers wordt feedback gevraagd door middel van een (mondelinge) enquête omtrent geleverde prestaties. Op basis van de enquête-resultaten worden knelpunten geïdentificeerd. Structuur en systematiek worden ontwikkeld om snel verbeteracties te realiseren. Aspecten inzake borging en beoordeling van resultaten van het kwaliteitssbeleid worden behandeld in hoofdstuk 15. Individuele verantwoordelijkheden voor het oplossen van knelpunten worden duidelijk vastgelegd. kwaliteitsevaluaties Evaluatie omtrent praktische toepassing van richtlijnen en voorschriften gebeurt periodiek aan de hand van audits (intern en extern). De output van systemen voor interne en externe kwaliteitsbewaking wordt regelmatig geëvalueerd m.b.t. opzet, aard en omvang van het analyse-pakket. management review Een grondige beoordeling door interne en externe deskundigen (peer review) is van vitaal belang om verbeterpunten helder in beeld te brengen. Een management review omvat een periodieke toetsing door het eindverantwoordelijk management of de gestelde doelen gehaald worden, zowel op gebied van kwaliteit als ook beheersmatig en vakinhoudelijk/dienstverlenend naar de aanvragers (zie hoofdstuk 15). Het management review wordt opgesteld door of onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het laboratorium. Aan de hand van klachtenanalyse, verslagen van audits, verbeteractiviteiten, jaarplan, opleidingsplan wordt getoetst of het kwaliteitssysteem optimaal functioneert. Anderzijds betreft het een periodieke zelfevaluatie, waarbij de stand van zaken vergeleken wordt met het beoogde doel en state of the art eisen t.a.v. professionele dienstverlening, budgetbeheer, vakbekwaamheid etc. maatregelen ter verbetering Het hoofd van het laboratorium is eindverantwoordelijk voor het realiseren en up-to-date houden van kwaliteitsdoelstellingen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van additionele systemen zoals INK (= Instituut voor Nederlandse Kwaliteit), BSC (= Balanced Score Card), Six Sigma. beroepsinhoudelijke deskundigheidsbewaking en programma s ter bevordering van kennisoverdracht Ten behoeve van registratie van bij- en nascholingsactiviteiten wordt per medewerker een logboek bijgehouden. Participatie aan workshops voor interactieve uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd. Intervisie levert een bijdrage aan individuele zelfevaluatie. Het laboratorium beschikt over een integraal systeem 16

18 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.2 1/2 Kwaliteitshandboek 27/07/05 voor verbetering van kwaliteit waarvan de onderdelen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de CCKL Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg (4de editie). Het kwaliteitshandboek bestaat uit een titelpagina, een inhoudsopgave, een voorwoord en 15 hoofdstukken met bijlagen en dossiers. Hoofdstuk 1 Algemeen bevat een verklaring van uitgifte, een leeswijzer en een lijst met gehanteerde definities en afkortingen. Hoofdstuk 2 Kwaliteitsdoelstellingen en beleid bevat kwaliteitsdoelstellingen en -beleid van de instelling en het laboratorium. Tevens wordt aandacht besteed aan het ARBO- en Milieuzorgbeleid. Hoofdstuk 3 Werkterrein van het laboratorium vermeldt algemene gegevens van het laboratorium, de historie en klantenkring. Daarnaast wordt inzicht gegeven in methoden en technieken die in het laboratorium worden toegepast of uitbesteed. Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie bevat een omschrijving van functie-inhoud en verantwoordelijkheden van staf en sleutelfunctionarissen, een organogram van de laboratoriumorganisatie met personele invulling, gegevens over opleiding en kwalificatie van medewerkers en een beschrijving van overlegvormen en werkprocessen. Hoofdstuk 5 Voorzieningen vermeldt gegevens over ruimten en faciliteiten alsmede maatregelen met betrekking tot veilige uitvoering van laboratoriumwerkzaamheden in het kader van ARBO en milieu wetgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan de uitvoering van risico-inventarisaties en evaluaties. Hoofdstuk 6 Goederen en diensten betreft de beheersing van richtlijnen en criteria met betrekking tot aanschaf, ontvangst, controle, vrijgifte, gebruik, beheer, onderhoud en afvoer van toegeleverde goederen of in eigen beheer ontwikkelde goederen (apparatuur, reagentia, chemicaliën, computersysteem). Hoofdstuk 7 Validatie bevat richtlijnen om te garanderen dat apparatuur, analysemethoden, processen en computersystemen voldoen aan gestelde eisen. Hoofdstuk 8 Werkvoorschriften en protocollen be vat informatie over de wijze waarop procedures, werkvoorschriften en protocollen worden opgesteld en goedgekeurd. Hoofdstuk 9 Aanvraag en afname van lichaamsmateriaal bevat gegevens over de pre-analytische fase van de laboratoriummonsters (aanvraag, afname, transport, opslag en vrijgifte). Hoofdstuk 10 Behandeling en analyse van lichaamsmateriaal bevat gegevens over de analytische fase van de laboratoriummonsters (analyse, opslag, afvoer). Hoofdstuk 11 Vastlegging van onderzoeksgegevens betreft gegevens over de post-analytische fase van de laboratoriummonsters (verwerking resultaten, afwijkingen). Hoofdstuk 12 Rapportage van onderzoeksgegevens vermeldt gegevens over de wijze waarop de resultaten van laboratoriumonderzoek worden gerapporteerd. 17

19 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.2 2/2 Kwaliteitshandboek 27/07/05 Hoofdstuk 13 Beheer documentatie vermeldt de wijze waarop de documentatie van het kwaliteitssysteem is vastgelegd. Hoofdstuk 14 Klachten, afwijkingen en verbeterpunten beschrijft de wijze waarop ideeën, klachten en afwijkingen worden geregistreerd, afgehandeld en geëvalueerd. Hoofdstuk 15 Beoordeling van het kwaliteitssysteem betreft de regelingen omtrent interne en externe kwaliteitsborging. Het kwaliteitshandboek wordt opgesteld door de kwaliteitsfunctionaris onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het laboratorium. Eenmaal per jaar wordt op initiatief van de kwaliteitsfunctionaris een herziene uitgave van het kwaliteitshandboek vervaardigd. Het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de documentatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem berust bij de kwaliteitsfunctionaris. Het hoofd van het laboratorium heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van documentatie van het kwaliteitssysteem. In de Bijlagen wordt een overzicht gegeven van do cumenten en dossiers die inherent bij het kwaliteitssysteem behoren (o.a. SOP s, ARBO-documentatie, jaarverslagen, onderzoekspakket, functiebeschrijvingen, notulen werkoverleg). 18

20 Kwaliteitsdoelstellingen en Beleid 2.3 1/1 Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu 27/07/05 Het Arbo- en Milieuzorgsysteem omvat een beschrijving van structuren, verantwoordelijkheden, middelen en processen. Voortdurend wordt aandacht besteed aan optimalisering van arbeidsomstandigheden en het beperken van schadelijke effecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu. Het Arbo- en Milieuzorgsysteem voldoet aan de wettelijke normen. De uitwerking van de voorwaarden van de vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging oppervlaktewateren wordt jaarlijks door de vergunningverlener gecontroleerd. Arbozorg Ten behoeve van het Arbo-jaarplan voor optimalisering van werkomstandigheden vindt regelmatig een risico-inventarisatie en prioriteitsbepaling plaats van gesignaleerde knelpunten. Arbozorg is een vast agendapunt van het werkoverleg. Voorlichting wordt gegeven omtrent actuele aangelegenheden of wijzigingen van procedures. Voor nieuwe medewerkers is actuele do cumentatie beschikbaar voor introductie in de KAM-zorg. Essentiële onderdelen zijn veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker. In het kader van ziekteverzuimbegeleiding wordt een registratie bijgehouden van (beroeps)ziekten en ongevallen. Doel van de registratie is het terugdringen van ziekteverzuim. Vastgesteld wordt of medewerkers gevrijwaard zijn van oneigenlijke druk. Voor gevallen waarin sprake is van oneigenlijke druk is een scenario voorhanden om werkdruk te reduceren. Milieuzorg Het Arbo- en Milieuzorgsysteem in het laboratorium is congruent met het Arbo- en Milieuzorgsysteem van de instelling. De zorg voor optimalisering van ar beidsomstandigheden is een gezamenlijke taak van leidinggevenden en medewerkers. Milieuzorg richt zich o.a. op gescheiden inzameling van reststoffen en afvalpreventie met als doel het verminderen van deze reststoffen en het besparen op energie en inkoop van goederen. Het klinisch chemisch laboratorium beschikt over een milieuzorgsysteem waarin zijn opgenomen: een systeem voor gescheiden inzameling, afvoer en verwerking van reststoffen. Als onderdeel van het milieuzorgsysteem is er een milieubeleid, dat wordt vertaald in een jaarlijks milieu activiteitenplan met doelstel lingen ter vermindering van reststoffen. Op instellingsniveau wordt geregistreerd hoeveel reststoffen tegen welke kosten zijn afgevoerd. In de bijlage Milieuzorgsysteem Toelichting wordt omschreven aan welke eisen het milieuzorgsysteem voldoet en welke specifieke aandachtspunten voor het laboratorium van belang zijn. Tevens worden hier voorschriften aangeduid met betrekking tot afvoer, opslag en beheer van Gevaarlijke Afvalstoffen. Registratie van de afvalstromen en de wijze van aanbieden aan erkende afvalverwerkers zijn beschreven in hoofdstuk 5. De regelingen binnen het laboratorium op het gebied van Arbo- en Milieuzorg zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek, zodat een geïntegreerd KAM handboek ontstaat. Integratie In het laboratorium is een commissie Milieu/Arbo/ Veiligheid actief. De commissie stimuleert de bevordering van Milieu-, Veiligheid- en Arbozorg binnen het laboratorium. De commissie werkt nauw samen met de Arbo-coördinator van het ziekenhuis. In samenspraak met de kwaliteitsfunctionaris van het laboratorium levert de commissie documenten voor het kwaliteitshandboek. Er is sprake van geïntegreerde KAM-zorg (Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg). 3.1 Algemene gegevens laboratorium - Adressering van het laboratorium 19

Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III

Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie Derde geheel herziene druk, 2001 Model Kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel versie: 10 datum: augustus 2006 status: tbv avc De beoordeling heeft betrekking op kwaliteitsaspecten van de beroepsuitoefening

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015 Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden Mei 2015 Inleiding handboek indicatoren en normen Diagnostiek VGZ breidt dit jaar het aantal aandoeningen en zorgsoorten

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen) Documentcode: RvA-SAP-M000-NL Versie 2, 5-10-2017 Een Specif iek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijf

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC Raad van Bestuur 27 maart 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medische ontwikkelingen 5 Verantwoordelijkheid voor decentraal testen 5 Professionele normen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Het Klinisch Laboratorium

Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Labo als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het Klinisch Labo 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 2 Organisatie en werkposten 37 2.1 Werkpost receptie

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag Stappen in de transfusieketen l e v e r a n c i e r medewerkers ziekenhuislaboratorium

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria. Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D)

Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria. Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D) Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D) Documentcode: RvA-T042-NL Versie 1, 26-4-2016 Een RvA-Toelichting

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010 Januari 2010 Versie 1.4 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse Farmaceutische analyse Doel: Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden van de kwaliteitscontrole die op het farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische)

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus Toen, nu, straks Toen Nu Geen kwaliteitsystemen voor medische laboratoria Behoefte vanuit veld en vraag van overheid

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking?

Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking? Zeichen Committing setzen für to die the Zukunft future Hoe zorgt u voor uw continu kwaliteitsbewaking? Kwaliteitsbewaking in (ziekenhuis) laboratoria en pharma GMP-z ISO 13485:2003 ISO 9001 GMP Richtlijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KCHL HMC Bronovo

Algemene Voorwaarden KCHL HMC Bronovo Algemene Voorwaarden KCHL HMC Bronovo versie november 2016 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Myriam Roelofs-Thijssen World of Technology and Science- seminar Kalibratie&Kwaliteit 6 oktober 2016 Programma Even voorstellen. Transitie medische

Nadere informatie

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager 1. Gegevens aanvrager Naam + Voorletters:... Adres:... Postcode + Woonplaats:.... Geboortedatum:.... Geboorteplaats:.... Werkzaam bij: Organisatie +

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie