Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht"

Transcriptie

1 Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen de CVO Groep Zuidoost-Utrecht. De CVO Groep bestaat uit vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: het Revius Lyceum in Doorn, het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede, het Christelijk College Zeist en het Christelijk Lyceum in Zeist. Tevens is een Stafbureau ter ondersteuning van schooldirecties en algemeen directeur aanwezig. Algemeen De functionaris maakt deel uit van de ICT Dienst. Doel van de dienstverlening van de ICT Dienst is het - binnen de in de 'Standaard Service Level'-overeenkomst gedefinieerde randvoorwaarden - beschikbaar stellen van ICT middelen en het leveren van ICT diensten. De werkzaamheden worden verricht vanuit het Stafbureau. De werkzaamheden kunnen op de scholen en/of het Stafbureau worden uitgevoerd. Binnen de ICT Dienst zijn een manager, systeem- en netwerkbeheerder(s) en medewerkers ICT werkzaam. s en medewerkers ICT vormen zoveel mogelijk een duo. In dat samenwerkingsverband verzorgt de systeem- en netwerkbeheerder de inhoudelijke aansturing van de medewerker ICT. De ICT- Dienst is verantwoordelijk voor het instandhouden van een operationeel systeem, d.w.z. alle ICT objecten (zowel apparatuur als programmatuur, gegevensverzamelingen en communicatiemiddelen) die daarbij gebruikt moeten worden. Behalve het puur bewaken dat de beheerde ICT-objecten continue beschikbaar en benaderbaar zijn (het blijven doen zoals afgesproken), omvat deze soort van beheer ook het meten aan gebruik en bezetting, alsmede het rapporteren daarover. Naast het instandhouden van ICT objecten, behoort het (doen) herstellen van geconstateerde gebreken en het aanpassen van ICT voorzieningen aan gewijzigde omstandigheden tot de werkzaamheden. Het implementeren van nieuwe versies van applicatie- en systeemprogrammatuur behoort eveneens tot het beheer. De ICT-Dienst geeft tevens adviezen bij de aanschaf van nieuwe applicaties en apparatuur. De ICT-infrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen: * PC's * servers; * systeemprogrammatuur; * netwerkinfrastructuur; * randapparatuur; * technische systeemdocumentatie, configuratieoverzicht en beheerprocedures; * toepassingen.

2 Blz. 2 Specifiek De systeem- en netwerkbeheerder is belast met het beheren, operationeel houden en ontwikkelen van de ICT-infrastructuur en de daarop draaiende hard- en software, alsmede de gebruikersondersteuning. De kaders waarbinnen de functionaris hoofdzakelijk werkzaam is, zijn vastgelegd in de werkwijze wijzigingsbeheer. De systeem- en netwerkbeheerder: * draagt zorg voor regulier beheer (preventief onderhoud); * draagt zorg voor ondersteuning aan gebruikers; * draagt zorg voor het wijzigingsbeheer; * is verantwoordelijk voor functioneel beheer van de servicedesktool; * is verantwoordelijk voor overleg en rapportage. Binnen de scholen zijn ICT- coördinatoren en portefeuillehouders ICT werkzaam. Deze medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de systeem- en netwerkbeheerder. De systeem- en netwerkbeheerder verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de ICT manager. Er is sprake van een beschrijving van de werkzaamheden op hoofdpunten. Werkzaamheden 1. Draagt zorg voor regulier beheer (preventief onderhoud) door: * het pro-actief bewaken van de status van de ICT-infrastructuur; * het signaleren en oplossen van relatief complexe problemen, (laten) verrichten van noodzakelijk onderhoud aan de ICT-infrastructuur en indien noodzakelijk vervangen van de componenten van de ICTinfrastructuur; * het signaleren van trends, vaak voorkomende problemen, onderlinge verbanden en oorzaken bewaken van de opslag- en verwerkingscapaciteit van de infrastructuur en het signaleren van capaciteitsproblemen; * het leveren en installeren van complexe upgrades en patches van systeemsoftware; * het optimaliseren (tunen) van de ICT-infrastructuur; * het beheren van technische systeemdocumentatie, beheerprocedures en het configuratie-overzicht; * het periodiek beschikbaar stellen van het actuele configuratieoverzicht; * het, door analyse van beschikbare gegevens, zorgdragen voor de randvoorwaarden, bijvoorbeeld gericht op bescherming tegen computervirussen; * het regelmatig zorgdragen voor back-ups en terugzetten van (complexe) back-ups. 2. Draagt zorg voor ondersteuning door: * het leveren van 2e lijns support aan gebruikers; * het uitvoeren van wijzigingsbeheer in het kader van aanvragen tot wijzigingen in de ICT-infrastructuur; * het - indien noodzakelijk - transporteren van hardware naar de verschillende onderdelen van de CVO Groep. 3. Draagt zorg voor het wijzigingsbeheer door: * het op verzoek uitvoeren van niet standaardwijzigingen in de infrastructuur (inclusief voorbereiding en systeemtest); * het zorgdragen voor informatievoorziening vanuit wijzigingsbeheer; * het installeren van nieuwe software; * het installeren van nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; * het begeleiden van ICT-medewerkers. 4. Is verantwoordelijk voor functioneel beheer van de servicedesktool door: * het ondersteunen van de gebruikers (inclusief instructie en authorisatie)

3 Blz. 3 * het bewaken van het gebruik van de applicatie en gegevensverzamelingen, het onderhoud van stamtabellen, applicatieparameters, het ad-hoc verstrekken van informatie, incidentbeheer en wijzigingsbeheer; * het functioneel onderhoud van de applicatie, procedures, opleidingen; * het beheer van de gegevensdefinities; * het leveren van managementrapportages aan de ICT manager. 5. Is verantwoordelijk voor overleg en rapportage door: * het verzorgen van rapportage over het gebruik van de infrastructuur; * het verzorgen van rapportage over de dienstverlening van de ICT Dienst; * het deelnemen aan relevante overlegorganen (waaronder wijzigingsoverleg); * het onderhouden van contractrelaties en bewaken van afspraken met opdrachtgevers. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de systeem- en netwerkbeheerder is verantwoording schuldig aan de manager ICT voor wat betreft de installatie, het operationeel houden van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de systemen, het netwerk en voor de ondersteuning van de gebruikers; - de systeem- en netwerkbeheerder werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen voor het gebruik van systeemdocumentatie en netwerkcomponenten die van belang zijn voor de ondersteuning van de gebruikers, voor het zorgvuldig en doelmatig gebruik van de apparatuur, alsmede de technischerichtlijnen voor de toepassing van het systeem; - de systeem- en netwerkbeheerder neemt beslissingen bij het installeren, het operationeel houden, het zo nodig aanpassen van systemen en het netwerk, over het opstellen van richtlijnen voor het gebruik en over de wijze waarop de gebruikers worden ondersteund, alsmede bij het beoordelen van storingen, het doen van aanbevelingen aangaande ontwikkelingsvoorstellen en het uitvoeren van tests. Kennis en vaardigheden - kennis van de mogelijkheden van het interne besturingssysteem, (de hard- en softwarecomponenten van de) systemen en architectuur en hun gebruiksmogelijkheden met de daarbij behorende randapparatuur; - kennis van beheerssystemen en -procedures; - inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe systemen en systeembeheer; - inzicht in te ondersteunen werkprocessen van de CVO Groep; - vaardigheid in het signaleren/opsporen en onderkennen van de aard van storingen in systemen en netwerkarchitectuur; - vaardigheid in het installeren van systeem- en netwerkcomponenten; - analytisch vermogen: is in staat om complexe problemen te reduceren tot enkele deelproblemen, deze met elkaar in verband te brengen en oplossingsmethoden aan te geven; - initiatief: uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen; - nauwkeurigheid: zorgvuldig kunnen werken volgens kwaliteitseisen; gedetailleerde informatie precies vastleggen; - assertiviteit: geeft zijn/haar mening bij verschil van mening/inzicht en kan deze mening onderbouwen; - mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; - discipline: houdt zich aan afspraken aan de hand van globale instructies; - stressbestendigheid: weet in lastige situaties tot een oplossing te komen en kan omgaan met verschillende taken tegelijk; - klantgerichtheid; - kunnen werken in teamverband; - projectmatig kunnen werken. Contacten - met gebruikers over hun ervaringen met het gebruik van het netwerk, over storingen en over de invoering van nieuwe netwerkprogrammatuur om de behoeften op elkaar af te stemmen; - met leveranciers over de ICT-infrastructuur en over het verhelpen van storingen om hen ertoe te brengen de werkzaamheden die door hen in dit kader worden verricht, uit te voeren conform de wensen van de

4 gebruikers. Blz. 4

5 Competenties 1. ALGEMEEN COMPETENTIEPROFIEL BIJ CVO GROEP Samenwerken Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen belang aanwezig is Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken Reageert actief en op constructieve wijze op de ideeën en het welbevinden van anderen Onderkent invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie Communicatief vaardig Is zich bewust van de gevoelens en behoeften van anderen en houdt hiermee rekening in de wijze van communiceren Geeft op een eerlijke manier grenzen en mogelijkheden aan Staat open voor signalen van anderen en geeft hen de ruimte om (zich) uit te spreken Richt zich op het gedrag van de ander, niet op de persoon Richt de samenwerking ook op anderen buiten de eigen werkkring (team/school/cvo Groep) Zoekt actief de dialoog en gaat op constructieve wijze om met feedback Integriteit Hecht eraan sociale en ethische normen en waarden te handhaven en handelt hiernaar Is zich bewust van algemeen geldende normen en waarden, handelt daar consequent naar en spreekt ook anderen hierop aan Is aanspreekbaar op de voor de CVO Groep geldende normen en waarden Komt beloften en afspraken na Ontwikkelingsgerichtheid Besteedt aandacht aan en creëert kansen voor eigen ontwikkeling Besteedt zichtbaar tijd en energie aan de eigen ontwikkeling afgestemd op het beleid van de organisatie (school/cvo Groep) Trekt lering uit eigen ervaringen Kan leren goed te functioneren onder veranderende omstandigheden in de organisatie of in het werkveld Kwaliteitsbewust zijn en kwaliteitsgericht handelen Hecht eraan met een permanent oog voor kwaliteit te werken Is zich bewust van het belang van kwaliteit voor de organisatie Kent de kwaliteitscriteria Brengt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in de organisatie naar voren Formuleert daarbinnen criteria waaraan de eigen werkzaamheden moeten voldoen en evalueert de resultaten Klantgerichtheid Hecht eraan in te spelen op wensen en behoeften van de klant (collega/leerling/ouder) Herkent behoeften en belangen van de collega/leerling/ouder en handelt hier naar Is op de hoogte van veranderingen en omstandigheden waar leerlingen mee te maken krijgen Vraagt door op wensen en behoeften van de klant en komt met (oplossings-)voorstellen Toont belangstelling voor de vraagstukken/problemen van de leerling

6 2. SPECIFIEK Klantgerichtheid Hecht eraan in te spelen op wensen en behoeften van de klant (collega/leerling/ouder) Is behulpzaam Biedt ongevraagd extra service of informatie Toont respect voor meningen en wensen van de leerling/collega Probleemanalyse Onderzoekt waaruit een probleem bestaat, is in staat oorzaken en achtergronden te achterhalen en de voorwaarden voor een mogelijke oplossing te benoemen Benoemt de mogelijke gevolgen van een probleem Brengt ordening aan in complexe informatie Geeft causale verbanden aan Legt verbanden en structureert Nauwkeurigheid Pakt werk zodanig aan dat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd Werkt ordelijk en overzichtelijk Werkt stipt, nauwgezet en accuraat Is in staat lang, precies en zorgvuldig te werken Kan stapsgewijs nadenken en de consequenties van wijzigingen overzien Plannen en organiseren Is in staat doelen en prioriteiten te bepalen in het werk Ordent activiteiten op volgorde van belang Stuurt op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit Signaleert knelpunten in de planning en lost die op Is geduldig Ontwikkelingsgerichtheid Besteedt aandacht aan en creëert kansen voor eigen ontwikkeling Zoekt mogelijkheden zichzelf te verbreden en te verdiepen Communicatief vaardig Het vermogen om schriftelijk en mondeling te communiceren en ideeën, meningen en argumenten te presenteren zodat anderen (docenten, leerlingen, collega s en schoolleiding) het begrijpen Vraagt door op onduidelijke uitspraken Reageert op non verbale signalen Formuleert in goedlopende, correcte zinnen Formuleert ideeën en meningen in begrijpelijke taal Maakt bondige teksten Past grammaticale regels en spelling op de juiste wijze toe

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg

Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg 1. Competenties Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Hieronder staan de competenties van een apothekersassistent farmaceutische

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager

Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager Het Maintenance & Engineering Solutions departement van Yokogawa Belgium staat in voor de technische en applicatie-ondersteuning van industriële Yokogawa DCS systemen en producten. Door de toename van

Nadere informatie

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort 2005-2006 / 2006-2007 Niveau 4 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie