intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie"

Transcriptie

1 intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe s van andere vakken. Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de cspe s van 2013 (Septembermededeling op bevatten nadere informatie over dit cspe. 1 Geheimhouding cspe 1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. Op en staat een goed voorbeeld van een protocol. 2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de examendocumenten. 4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de kandidaten geheim. 5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het examenrooster voor het tweede tijdvak op Tot die tijd kunnen er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspemateriaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet toegestaan. PB-0733-b-13-1-i 1 lees verder

2 7 Van de minitoetsen zijn varianten aanwezig. Alle kandidaten die gelijktijdig aan onderdeel X werken, kunt u dezelfde variant laten maken, mits de kandidaten niet bij elkaar kunnen kijken. Kandidaten die later zijn ingeroosterd, geeft u een andere variant van de minitoets. Zo waarborgt u de geheimhouding. 8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat vermeld welke informatie over de inhoud van het examen vooraf verstrekt mag worden aan de kandidaten. Meer inhoudelijke informatie geven is niet toegestaan. Deze bladzijde behandelt u als een examendocument (zie punt 2). U reikt een kopie van deze bladzijde uit in de laatste lesweek die aan de afname van het cspe voorafgaat. Dit examendocument is dus alleen ter inzage voor de kandidaten. Na inzage neemt u deze bladzijde weer in. 9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van tevoren met de kandidaten te oefenen. 2 Voorbereiding cspe 1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in de tweede helft van februari zending A van de cspe s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt. 2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaataantallen. Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand aan de afname, het cspe te maken). 3 Het cspe kent de onderdelen A, B, C,. Uw school bepaalt per onderdeel, hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat aanbevelingen hiervoor. 4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en milieu. 6 Controleer voor aanvang van het examen of per kandidaat alle benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn. 7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht opdrachten. In de Septembermededeling staat in de richtlijnen examentijd cspe nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt. 8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 9 Met vakinhoudelijke vragen of opmerkingen over het cspe kunt u terecht bij de examenlijn van het College voor Examens (zie de Septembermededeling op PB-0733-b-13-1-i 2 lees verder

3 3 Afname cspe 1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen niet toegestaan. 2 De opdrachten moeten in de aangegeven volgorde gemaakt worden. Om organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden afgeweken. 3 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de Septembermededeling op 4 Hulp aan kandidaten door de examinator of anderen tijdens het cspe is niet toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het examen niet kunt helpen. 5 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift. 6 Stuur de WOLF-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een eventuele herkansing. 4 Herkansing cspe 1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Tijdens een eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door dezelfde praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld. 4 De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens de eerste afname. Van de onderdelen van het cspe, waarvan meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant dan tijdens de eerste afname. 5 Van de onderdelen, die in de herkansing worden afgelegd, komen alle scores in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per onderdeel de hoogste score wordt genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. PB-0733-b-13-1-i 3 lees verder

4 5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten voor ICT-gebruik. 2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen één reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers aanwezig te zijn. 4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-upfunctionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-upbestanden. 5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten beschikbaar gemaakt te worden op, dvd s, USB-sticks of op een veilige plaats op de centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. Op de USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaatnummer vermeld. De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem bewerkte bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het mogelijk dat de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd mocht gaan. 6 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de kandidaat bij elke zitting in principe dezelfde USB-stick. Wanneer een volgende zitting op een andere dag of dagdeel plaatsvindt, wordt de USB-stick ingenomen. Laat de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men ervoor dat de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 7 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een beveiliging tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen. 8 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen moet vooraf in overleg met de ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. PB-0733-b-13-1-i 4 lees verder

5 6 Overzicht opdrachten ONDERDEEL A richttijd: 30 minuten akg* 1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Adobe Acrobat Reader met bestand, uitwerkbijlage 1 ONDERDEEL B richttijd: 50 minuten 2-4 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestand 5-6 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 2 7 minitoets variant a, b, c, d ONDERDEEL C richttijd: 200 minuten 8 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 9 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand, bijlage 1 10 praktijkopdracht bijlage 1 en praktijkopdracht bijlage 1 en 2, uitwerkbijlage 3 6 ONDERDEEL D richttijd: 120 minuten 12 praktijkopdracht uitwerkbijlage praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met bestand 14 minitoets variant a, b, c, d 15 praktijkopdracht ICT-gebruik: Media Player met bestand, Power Point en map met afbeeldingen, bijlage 3 * akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. PB-0733-b-13-1-i 5 lees verder

6 7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie Algemene aanbevelingen Planning afname Alle kandidaten beginnen met de opdrachten van onderdeel A en B, in deze volgorde. Nadat onderdeel B afgenomen is, kunnen de onderdelen C en D in willekeurige volgorde afgenomen worden. Twee adviezen: Laat de kandidaten pauzeren voordat ze na afronding van onderdeel B eventueel verdergaan met onderdeel C of D. Plan voor een kandidaat de afname van de opdrachten van dit examen over ten minste twee dagen. ICT Bij dit examen horen de volgende bestanden: bestand opdracht spoorkaart.pdf 1 bb_tijdschrift.xls 2, 3, 4 bb_bestelling.xls 8 bb_werkplanning.xls 9 bb_draaiboek.doc 13 video_ov_fiets.mpg 15 map bb_afbeeldingen 15 Macrobeveiliging Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro s. De macrobeveiliging in zowel Word als Excel moet daarom aangepast worden: in Office 2003 moet het beveiligingsniveau op laag gezet worden; in Office 2007 en Office 2010 moeten alle macro s worden ingeschakeld. In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. Gebruik Media Player bij het afspelen van het filmpje bij opdracht 15. PB-0733-b-13-1-i 6 lees verder

7 Afname varianten Dit examen bevat varianten van de opdrachten bij opdracht 12 (baliegesprek) en van de minitoetsen. uitreiking/inname/bewaren examendocumenten U reikt uitwerkbijlage 2 pas uit bij aanvang van opdracht 5. U reikt bijlage 2 pas uit bij aanvang van opdracht 10. begeleiding De kandidaat moet alle opdrachten zelfstandig uitvoeren. Aanbevelingen per opdracht Opdracht 4, 5 en 6 De kandidaat moet eerst de afdruk van bb-tijdschrift [jouw naam].xls inleveren; pas daarna reikt u hem uitwerkbijlage 2 bij opdracht 5 en 6 uit. Opdracht 9, 10 en 11 De kandidaat moet eerst de afdruk van bb_werkplanning [jouw naam].xls inleveren; pas daarna reikt u hem bijlage 2 bij opdracht 10 en 11 uit. Opdracht 10 Gerechten bereiden Elke kandidaat bereidt de gerechten voor twee personen. De kandidaat presenteert voor één persoon de gerechten op een dienblad, met het juiste bestek en een servet. U vertelt de kandidaat waar en wanneer hij het dienblad met de gerechten moet serveren. Voor de bereiding moet elke kandidaat kunnen beschikken over twee pitten op het fornuis, een braadpan en een kookpan of sauspan. Verder moet elke kandidaat kunnen beschikken over de standaard-keukenuitrusting als verschillende soorten messen, snijplanken, schalen, maatbeker (zoals op school gebruikelijk en zoals nodig om deze opdracht goed uit te kunnen voeren). Het advies is om dit voor de eigen school te controleren voordat u begint met de afname van deze opdracht. Opdracht 11 Reflectie-opdracht (terugkijkopdracht) Ter voorbereiding op opdracht 11, maakt de examinator tijdens opdracht 10 aantekeningen over en beoordeelt hij het gedrag van de kandidaat op de onderdelen die in uitwerkbijlage 3 staan. Deze aantekeningen en oordelen gebruikt de examinator bij het beoordelen van opdracht 11. PB-0733-b-13-1-i 7 lees verder

8 Opdracht 12 Opsporingsformulier verloren voorwerpen De kandidaat krijgt 5 minuten de tijd zich voor te bereiden op het baliegesprek van de NS-servicebalie. De kandidaat bestudeert de opdracht en het Opsporingsformulier voor verloren voorwerpen. De klant (de examinator) maakt bij het baliegesprek per kandidaat afwisselend gebruik van één van de vier varianten. Aanwijzingen voor de rol van de klant bij het baliegesprek U heeft vandaag iets verloren op het station (u kiest uit één van de vier varianten). U gaat naar de NS-servicebalie om uw verloren voorwerp als vermist op te geven. U krijgt van de baliemedewerker (kandidaat) een Opsporingsformulier voor verloren voorwerpen om zelf in te vullen. U heeft die dag last van uw hand en u heeft moeite met schrijven. U vraagt de baliemedewerker (kandidaat) het formulier voor u in te vullen. Gebruik bij de spelling van uw persoonlijke gegevens het. Bij de spelling van de gegevens met behulp van het, leest u van boven naar beneden. De benamingen -meer, -straat, -laan en -weg hoeven niet gespeld te worden. Indien u een andere versie van het wilt gebruiken omdat de kandidaten dat gewend zijn, is dat ook goed. Vraag ten slotte op welke termijn u een reactie krijgt van de NS en of er kosten aan verbonden zijn. Zo ja, hoeveel kosten. PB-0733-b-13-1-i 8 lees verder

9 variant a U (de klant) heeft vandaag op station Utrecht Centraal in de stationshal een blauw adresboekje verloren. Op het adresboekje staat een foto van zonnebloemen. Uw persoonsgegevens zijn: naam: dhr./mevr. N. Favie adres: Boesemeer 87, 9025 PD Graauw tel. mobiel: Telefoonalfabet instructie: lees van boven naar beneden. voorletter + naam straatnaam postcode plaatsnaam N Nico B Bernard 9025 G Gerard F Ferdinand O Otto P Pieter R Rudolf A Anna/Anton E Eduard D Dirk A Anna/Anton V Victor S Simon A Anna/Anton I Izaak E Eduard U Utrecht E Eduard meer W Willem 87 variant b U (de klant) heeft vandaag op station Rotterdam Centraal op perron 8a een rode USBstick verloren. De USB-stick heeft de vorm van een legosteentje. Uw persoonsgegevens zijn: naam: dhr./mevr. B. Cajou adres: Rhydstraat 95, 8074 MG Kuinre tel. mobiel: Telefoonalfabet instructie: lees van boven naar beneden. voorletter + naam straatnaam postcode plaatsnaam B Bernard R Rudolf 8074 K Karel C Cornelis H Hendrik M Marie U Utrecht A Anna/Anton Y Ypsilon G Gerard I Izaak J Jan/Johannes D Dirk N Nico O Otto straat R Rudolf U Utrecht 95 E Eduard PB-0733-b-13-1-i 9 lees verder

10 variant c U (de klant) heeft vandaag op station Den Haag Centraal in de restauratie een zilverkleurige zonnebril laten liggen. De zonnebril heeft spiegelende glazen. Uw persoonsgegevens zijn: naam: dhr./mevr. D. Suhr adres: Lisztlaan 24, 6085 CK Baexem tel. mobiel: Telefoonalfabet Instructie: lees van boven naar beneden. voorletter + naam D Dirk L Lodewijk 6085 B Bernard S Simon I Izaak C Cornelis A Anna/Anton U Utrecht S Simon K Karel E Eduard H Hendrik Z Zaandam X Xantippe R Rudolf T Theodor/Teunis E Eduard laan M Marie 24 variant d U (de klant) heeft vandaag op station Amsterdam Centraal in de toiletten een grijze lange jas laten hangen. De jas heeft een zwarte kraag. Uw persoonsgegevens zijn: naam: dhr./mevr. M. Benk adres: Roathweg 85, 3042 SP Ameide tel. mobiel: Telefoonalfabet Instructie: lees van boven naar beneden. voorletter + naam straatnaam postcode plaatsnaam straatnaam postcode plaatsnaam M Marie R Rudolf 3042 A Anna/Anton B Bernard O Otto S Simon M Marie E Eduard A Anna/Anton P Pieter E Eduard N Nico T Theodor/Teunis I Izaak K Karel H Hendrik D Dirk weg E Eduard 85 PB-0733-b-13-1-i 10 lees verder

11 8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen Algemeen Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. Overzicht per opdracht Opdracht 10 gerecht bereiden Ingrediënten per kandidaat: 100 g rundergehakt 1 el losgeklopt ei 1 el paneermeel 1 tl rode pesto 10 g Parmezaanse kaas (geraspt) ½ tl zout ½ tl zwarte peper 4 el olijfolie 1 teentje knoflook 100 g prei 100 g gezeefde tomaten ½ tl suiker 100 g fusilli 3 blaadjes basilicum 20 g belegen Goudse kaas (geraspt) 10 g ui 20 ml azijn 30 ml olijfolie ¼ komkommer 1 tl suiker PB-0733-b-13-1-i 11 lees verder

12 intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie algemene informatie voor de kandidaat Inleiding Het examen gaat over de Nederlandse Spoorwegen (NS). Wat ga je doen? In dit examen loop je stage bij Arnhem CS (centraal station). Overzicht van de opdrachten Onderdeel A Onderdeel B Onderdeel C Onderdeel D navigeren met een spoorkaart een calculatie maken een minitoets maken een overzicht van te bestellen ingrediënten maken een werkplanning maken gerechten bereiden reflecteren een baliegesprek voeren een draaiboek invullen een minitoets maken een presentatie maken Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. PB-0733-b-13-1-i 12 lees verder einde

handel en administratie CSPE KB 2014

handel en administratie CSPE KB 2014 handel en administratie CSPE KB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013

handel en administratie CSPE BB 2013 handel en administratie CSPE BB 2013 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Examen VMBO-BB 2012 gedurende 400 420 minuten intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 13 opdrachten.

Nadere informatie

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal Inhoud Duidelijk kiezen voor digitaal 5 1 Wanneer digitaliseren 7 2 Hoe

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2014 gedurende 820 minuten grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage INHOUDSOPGAVE 1. DOEN 1.1 TWEE BEGELEIDERS 1 1.2 DE VOORBEREIDING 1 1.3 DE START 1 1.4 DE VERDIEPING 1 1.5 DE AFRONDING 1 2. SPELREGELS EN AFSPRAKEN 2.1 DE STAGEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

De totale duur van dit profielexamen: 172 minuten. - Deel C (totaal 10 minuten per kandidaat) p.9

De totale duur van dit profielexamen: 172 minuten. - Deel C (totaal 10 minuten per kandidaat) p.9 PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID Instructies voor de examinator Voorbeeldexamen2 INHOUDSOPGAVE Het boekje bevat de volgende onderdelen: - Inleiding p.2 - Algemene informatie p.3 De totale duur van

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2014 gedurende 375 minuten CSPE GL technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie