Jaarverslag Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

2 Jaarrekening / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Bestuursverslag Prago Financieel beleid Pagina: Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 49 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans 55 Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 57 Verbonden partijen 60 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 61 Niet uit balans blijkende verplichtingen 62 Ondertekening bestuur 63 Overige gegevens: (Voorstel) bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Bijlagen: Specificatie balans en exploitatie posten Staat van baten en lasten 2013 per locatie Versie: Concept 0.1, 28 februari

3 Jaarrekening / Stichting Prago, te Utrecht ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID Inleiding In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Prago in het jaar Jaarrekening De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Prago is opgesteld door Dyade Utrecht. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor EY Kernactiviteiten en Beleid Onder het bevoegd gezag van Stichting Prago, met bevoegd gezag nummer 84658, vallen de onderstaande locaties: Utrecht Leidsche Rijn Nieuwegein Amersfoort Bestuur/Oranje Fonds Groeiprogramma Houten Doelstelling van de organisatie Stichting Prago is de school voor basiseducatie aan volwassen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden in de provincie Utrecht. Prago wil kwetsbare mensen ondersteunen en hen zelfredzamer en zelfverzekerder maken en meer laten participeren in de samenleving. Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Prago is op 30 mei 1984 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer Bestuurssamenstelling Het bestuur is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Voorzitter : Secretaris : Penningmeester : Overige bestuursleden : Dhr. J. Bergstra Dhr. P. Frankort Dhr. K. Gerritsen Dhr. D. Verstegen Versie: Concept 0.1, 28 februari

4 Inhoud bestuursverslag Voorwoord 1. Wat is Prago? Organisatie 1.1 Ontstaan en oprichting 1.2 Maatschappelijk vraagstuk 1.3 Missie 1.4 Organisatiestructuur 1.5 Samenwerkingspartners 2. Voor wie? Doelgroep 2.1 Doelgroepbeschrijving 2.2 Belangen en behoeftes van de doelgroep 2.3 Werving en toeleiding 2.4 Verloop van het aantal cursisten 2.5 Opbrengsten en resultaten 3. Wat doen we? Onderwijs en sociale activiteiten 3.1 Onderwijs 3.2 Sociale activiteiten 4. Hoe werken we? Werkwijze, leermiddelen en ICT 4.1 Werkwijze 4.2 Methodisch materiaal 4.3 ICT en digitale leermiddelen 5. Wie werken er? Personeel en vrijwilligers 5.1 Beroepskrachten en vrijwilligers 5.2 Functies en dienstverbanden 5.3 Vrijwilligers en stagiaires 5.4 Deskundigheidbevordering 6. Waar zitten we? Vestigingen 6.1 Centrale staf 6.2 Lokale vestigingen 6.3 Nieuwe vestigingen

5 7. Hoe presenteren we ons? Communicatie, pr en werving 7.1 Kernboodschap en doelgroepen 7.2 Middelen 7.3 Wervingsactiviteiten 8. Wat kost het? Financiën 8.1 Financiële administratie en beheer 8.2 Fondsenwervingsbeleid 8.3 Bestedingsbeleid 8.4 Vermogensbeleid Bijlagen 1. Aantal cursisten 2. Opbrengsten en resultaten 3. Samenwerkingspartners en samenwerkingsverbanden 4. Communicatie, pr en werving 5. Subsidiënten en donateurs 6. Organigram 7. Bestuur 8. Raad van Advies 9. Medewerkers 10. Adres- en contactgegevens

6 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting Prago Avondschool. Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de activiteiten van het afgelopen jaar, zoals deze door het bestuur en de medewerkers van Prago zijn uitgevoerd. Daarnaast beoogt dit verslag de lezer een goed beeld te geven van waar het bij Prago om draait: het geven van basiseducatie aan bijzondere groepen volwassenen in de Utrechtse samenleving. Prago levert als maatschappelijk betrokken organisatie een bijdrage aan het verbeteren van de positie van met name laagopgeleide, en dus kwetsbare volwassenen, waaronder mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Prago wil, door middel van het aanbieden van uiteenlopende cursussen basiseducatie, een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van haar cursisten. Vanuit deze missie wil Prago een bijdrage leveren aan het verder terugdringen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid in de Nederlandse samenleving. Prago bestaat op basis van financiële bijdragen van de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en Houten, maar zeker net zo belangrijk is de grote inzet van betrokken medewerkers, waaronder een groot aantal vrijwilligers. Vanaf deze plaats past daarom het uitspreken van waardering en dank voor hun inzet en betrokkenheid tijdens het afgelopen jaar. Utrecht, maart 2014 Jan Bergstra, voorzitter Emil "Zodra ik pas geslaagd ben voor het rijbewijs is tekstverwerking, internet en mail ook belangrijk."

7 1. Wat is Prago? Organisatie Bereikt in 2013 Nieuwe conceptstatuten opgesteld Eerste zelfevaluatie bestuur Ambities voor 2014 Opstellen bestuurs- en directiereglement Aansluiten bij Governance Code W&MD 1.1 Ontstaan en oprichting Pra-g-o staat voor Pra-ktisch g-ericht o-nderwijs. Op 30 mei 1984 is Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) opgericht. 1.2 Maatschappelijk vraagstuk In Nederland, een land met een van de hoogste ontwikkelingsniveaus ter wereld, is het mogelijk dat 1,3 miljoen volwassenen niet voldoende kunnen lezen en schrijven om zelfstandig mee te doen met de samenleving. Hun gebrek aan (algemene) ontwikkeling belemmert hen in hun dagelijks functioneren. Juist de tegenstelling tussen het (hoog)opgeleide deel van de samenleving en deze groep functioneel analfabeten, maakt de kloof dieper en de overbrugging moeilijker. Het beheersen van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden is een voorwaarde voor elk individu om zich te kunnen handhaven, te ontwikkelen en om te participeren in de samenleving. Toegang tot, en gebruik kunnen maken van verschillende informatiebronnen is belangrijk en wordt steeds belangrijker. 1.3 Missie Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen kunnen meekomen en meedoen in de samenleving. Prago draagt daaraan bij door middel van diverse cursussen basiseducatie met de nadruk op lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, in een laagdrempelige locatie. Prago levert daarmee een bijdrage aan het geletterd maken van haar doelgroep en daarmee aan het terugdringen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid in de Nederlandse samenleving. Voor een beschrijving van de visie en doelstellingen: zie Activiteitenplan Organisatiestructuur Bestuur Het bestuur van Stichting Prago vormt sinds de oprichting in 1984 het bevoegd gezag van Prago Avondschool en bestaat eind december 2013 uit vier leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid). Bestuursleden hebben een zittingsduur van vier jaar. De samenstelling van het bestuur is in 2013 niet gewijzigd.

8 In 2013 heeft het bestuur tien maal vergaderd. Aan de orde waren o.a. de jaarlijks terugkerende onderwerpen als het jaarverslag, de jaarrekening, het activiteitenplan + begroting, het personeelsbeleid en de huisvesting. Speciale aandacht ging in 2013 uit naar thema's als fondsenwerving, governance code en nieuwe statuten. Zo zijn er o.a. nieuwe conceptstatuten opgesteld en is er een start gemaakt met een bestuurs- en directiereglement. Op 30 mei 2013 heeft een Evaluatiegesprek 2012 plaatsgevonden tussen het bestuur en de directeur. Van dit gesprek is een verslag opgenomen in het stichtingsarchief. Op 12 december 2013 heeft een Zelfevaluatie 2013 van het bestuur plaatsgevonden. Van deze evaluatie is een verslag opgenomen in het stichtingsarchief Raad van Advies De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De leden zijn gekozen op grond van hun expertise op het gebied van bestuur, financiën en/of (speciaal) onderwijs en zijn benoemd voor een zittingstermijn van twee jaar, met de mogelijkheid één maal herbenoemd te worden. De Raad bestaat eind 2013 uit drie leden. De samenstelling van de Raad is in 2013 niet gewijzigd. De Raad heeft in 2013 twee maal vergaderd. Op 14 maart 2013 over het jaarverslag en activiteitenplan, gezamenlijk met het bestuur. Op 10 oktober 2013 over het groeiplan. Hierover is schriftelijk advies uitgebracht Centrale staf en lokale vestigingen Prago is een platte organisatie, bestaande uit een kleine centrale staf en vijf lokale vestigingen. De centrale staf bestaat uit een directeur, een onderwijskundig beleidsmedewerker, een ICTcoördinator, een communicatiemedewerker en een administratief medewerker. Elke vestiging wordt aangestuurd door een docent met coördinerende taken. De coördinerend docenten hebben regelmatig gezamenlijk een coördinatorenoverleg waarin het onderwijskundig beleid en de werkafspraken op elke vestiging op elkaar worden afgestemd. Op een Prago-vestiging werken één, twee of drie beroepskrachten (docenten) en ca. zes tot tien vrijwilligers met specifieke taken, zoals cursistbegeleider, ICT-vrijwilliger, conciërge of taalambassadeur (ex-laaggeletterde). Remy "Ik heb veel geleerd het afgelopen jaar". 1.5 Samenwerkingspartners Op bestuurlijk niveau participeert Prago in diverse overlegorganen. Prago heeft een uitgebreid netwerk van relaties in de provincie en in de gemeenten. Deze relaties en contacten worden in de eerste plaats onderhouden door de directeur van Prago. Op lokaal niveau is de coördinator van de vestiging verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk van samenwerkingspartners.

9 1.5.1 Landelijke samenwerkingspartners Landelijk Platform Avondscholen (LPA) Prago is aangesloten bij het Landelijk Platform Avondscholen (LPA) waarin een twintigtal avondscholen in Nederland verenigd is. Deze stichting is opgericht om de belangen van het avondonderwijs aan volwassenen met een leerbeperking en/of leerachterstand te behartigen en hun positie te verbeteren. Het Landelijk Platform Avondscholen is in 2013 één maal bijeen geweest en heeft gesproken over Gezamenlijk te organiseren activiteiten Afstemming van de interne communicatie Oranje Fonds Groeiprogramma Prago is in juni 2012 geselecteerd voor deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma, een driejarig training- en coachingstraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. NB Met nadruk dient hier vermeld te worden dat de ontvangen middelen in het kader van het Groeiprogramma alleen ingezet kunnen worden ten behoeve van kwaliteitsverbetering en uitbreiding met nieuwe vestigingen. In 2013 hebben de directeur van Prago en de coördinator van Prago Nieuwegein deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van het Groeiprogramma en in vanuit hun rol als projectleider en onderwijskundig beleidsmedewerker de in 2012 geschreven groeistrategie uitgebouwd tot een Groeiplan Het groeiplan omvat een kwalitatieve en kwantitatieve groei. Kwalitatief: de ontwikkeling van uniforme leertrajecten en toetsen (standaardisatie van werkwijze) het ontwikkelen van trainingen en lesmateriaal voor vrijwilligers het invoeren van een database voor de cursistadministratie en een cursistvolgsysteem de ontwikkeling van een wervingsbrochure, nieuwsbrief en promotiefilm Kwantitatief de groei van het aantal vestigingen, en daarmee ook een groei van het aantal cursisten en vrijwilligers Bezoek van koning Willem-Alexander aan Prago Koning Willem-Alexander bracht op 28 november 2013 een bezoek aan Prago locatie Nieuwegein. De Koning sprak achtereenvolgens met bestuur, docenten en vrijwilligers, en cursisten. De cursisten waren in groepjes aan het werk. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in de werkwijze en de toekomst van Prago. Aanleiding voor het bezoek was onze deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds Regionale samenwerkingspartners Taal voor het Leven, regio Utrecht (van Stichting Lezen en Schrijven) Prago participeert sinds januari 2013 in de Utrechtse pilot van Taal voor het Leven, een project van Stichting Lezen en Schrijven, dat als doel heeft om meer laaggeletterden te bereiken en naar een hoger lees- en schrijfniveau te helpen.

10 Taal voor het Leven ontwikkelt trainingen voor vrijwilligers en stelt nieuw lesmateriaal beschikbaar, zowel online als op papier De directeur en onderwijskundig beleidsmedewerker hebben in 2013 diverse bijeenkomsten van Taal voor het Leven bijgewoond Zo n 20 (van de 35) cursistbegeleiders/vrijwilligers hebben een (basis)training gevolgd Lokale samenwerkingspartners Klankbordgroep Laaggeletterdheid gemeente Utrecht In de klankbordgroep Laaggeletterdheid participeren Taal voor het Leven, Taal Doet Meer, Bibliotheek Utrecht en Prago. In 2013 heeft de directeur van Prago deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van de klankbordgroep laaggeletterdheid diverse bijeenkomsten van de projectgroep Week van de Alfabetisering 2013 (sept. 2013) Taalcoach in de Bieb, Utrecht Prago participeert sinds januari 2013 in Taalcoach in de Bieb, een project van Taal Doet Meer, Bibliotheek Utrecht, Gilde Utrecht, Prago en Stichting Lezen en Schrijven, regio Utrecht. Het project Taalcoach in de bieb stelt zich ten doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door ondersteuning van taalcoaches in de bibliotheek. De taalcoaches zijn vrijwilligers die worden ondersteund door deskundige beroepskrachten, waarbij zij gebruikmaken van methodieken die hun waarde hebben bewezen. In 2013 heeft de directeur van Prago deelgenomen aan het overleg van de stuurgroep zijn vier leesgroepjes gestart bij Prago Utrecht (twee) en Prago Leidsche Rijn (twee) heeft de onderwijskundig beleidsmedewerker deelgenomen aan overleg en projecten van Taalcoach in de Bieb, waaronder medewerking aan een boek met verhalen door Utrechtse auteurs, onder leiding van Karin Giphart. In dit boek komen Utrechtse deelnemers aan trajecten voor laaggeletterden aan het woord. Het verschijnt in april Taalaanbiedersoverleg Prago participeert in de overleggroep van Utrechtse Taalaanbieders onder leiding van Taal voor het Leven om het taalaanbod binnen de regio te coördineren en in kaart te brengen, eventuele blanke plekken in de doelgroepenkaart te lokaliseren en in te vullen. Maatschappelijke stages, Nieuwegein In het kader van de door de overheid ingestelde maatschappelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, neemt Prago in Nieuwegein deel aan de MAS Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik, een project van Stichting Welzijn Nieuwegein. In 2013 zijn enkele stagiaires actief geweest bij Prago Nieuwegein. Projectgroep Laaggeletterdheid, Amersfoort Prago neemt deel aan de projectgroep Laaggeletterdheid, een samenwerkingsverband van gemeente, sociale werkvoorziening, bibliotheek en diverse taalaanbieders.

11 Netwerk vrije tijd voor verstandelijk gehandicapten,houten In Houten bestaat het Netwerk Vrije tijd voor verstandelijk gehandicapten in Houten. Aan dit overleg nemen deel: Van Houten en Co, De Wilg, MEE-UGV, WMO-Loket Via Houten, Reinaerde en Prago. De activiteiten voor verstandelijk gehandicapten in Houten worden onder de naam Onbeperkt Meedoen! georganiseerd door de deelnemende partijen, onder coördinatie van Van Houten en Co.

12 2. Voor wie? Doelgroep Bereikt in 2013 Invoeren van evaluatiegesprek en evaluatieformulier Ambities voor 2014 Resultaat- en effectmeting van cursustrajecten 2.1 Doelgroepbeschrijving De doelgroep van Prago bestaat uit (jong)volwassenen, al dan niet in Nederland geboren: die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (geen diploma MBO-niveau 2 of hoger) met leerbeperkingen (licht verstandelijke beperking) met leerachterstanden (laaggeletterden) die zich willen ontwikkelen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden en die niet terecht kunnen in het reguliere volwassenenonderwijs. 2.2 Belangen en behoeftes van de doelgroep Voor de doelgroep is het van belang: Een baan te krijgen, te behouden of een betere baan te krijgen; Zich zelfverzekerder te voelen; Zelfredzaam te zijn; Toegelaten te worden tot een vervolg(beroeps)opleiding, bijv. het ROC; Kennis te ontwikkelen of een bepaald kennisniveau te onderhouden. Prago helpt hen door met de cursist te werken aan: Vaardigheden die direct toepasbaar zijn in het werkzame of sociale leven van de cursist; Meer eigenwaarde en meer zelfvertrouwen; Meer zelfrespect en meer respect voor anderen; Het aangaan en onderhouden van sociale contacten buitenshuis; Meer deelname aan (georganiseerde) activiteiten in de samenleving; Een opstap naar een vervolgopleiding of werk. 2.3 Werving en toeleiding Prago werft nieuwe cursisten via mond-tot-mondreclame van cursisten en via partnerorganisaties die als doorverwijzer fungeren. Omdat een groot deel van de doelgroep beperkt gebruik maakt van het geschreven woord, wordt vooral aan de begeleidende organisaties bekendheid gegeven over het bestaan en de mogelijkheden van Prago. Organisaties die als doorverwijzer fungeren zijn bijvoorbeeld:. Zorgorganisaties voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, zoals woonvoorzieningen, werk- en dagbesteding, vrijetijdsbesteding en ambulante diensten. Welzijnsorganisaties, gericht op de doelgroep van laaggeletterden, zoals maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, buurthuizen en wijkcentra, jeugdzorg, reclassering en GGZ.

13 Onderwijsorganisaties voor basiseducatie aan volwassenen, zoals scholen voor VSO, praktijkonderwijs, MBO, ROC s, instituten voor volwasseneneducatie en expertisecentra. Overige organisaties zoals sociale werkvoorziening, CWI/UWV en bedrijven. Omgekeerd verwijst Prago ook door naar bovenstaande organisaties als blijkt, bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, dat de aankomende cursist beter af is bij een andere organisatie. Het verhaal van Olaf Olaf is 32 jaar. Hij volgt een cursus Engels. Olaf werkt als hulpconciërge op een grote scholengemeenschap. Zijn hobby s zijn voetbal kijken, paardrijden en hij is gek op Ierland. Eigenlijk wil hij Gaelic leren spreken, maar daarvoor zijn geen cursussen, dus doet hij Engels. Hij gaat graag naar de Engelse pub, daar oefent hij zijn Engels. Het feit dat hij een cursus doet, geeft hem veel zelfvertrouwen. Zijn sociale leven is verbeterd. 2.4 Verloop van het aantal cursisten Het cursistenaantal is in 2013 licht gedaald ten opzichte van Het aantal per 31 december 2013: 149 cursisten (t.o.v. 158 cursisten in 2012), verdeeld over vijf vestigingen. Deze lichte daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het stopzetten van de subsidie door de gemeenten De Bilt, Lopik, Vianen, Woerden, IJsselstein en Zeist, waar Prago steeds enkele cursisten uit had. In 2013 zijn 43 nieuwe cursisten ingeschreven en 52 cursisten uitgeschreven. Een overzicht van het aantal cursisten bijlage Opbrengsten en resultaten Evaluatiegesprek Elk cursusjaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de cursist en de docent. Tijdens dit gesprek wordt de mate van tevredenheid besproken en op een formulier ingevuld. Prago streeft hierbij naar 90% aantoonbare tevredenheid van de cursisten over het geleverde educatieve aanbod. In 2013 hebben 169 cursisten het evaluatieformulier ingevuld. De evaluatie is in hoge mate positief door de cursisten ingevuld. Een overzicht van de evaluaties bijlage 2. In 2014 zal het evaluatieformulier worden uitgebreid en zal naast de tevredenheid ook het behaalde resultaat van de cursus worden meegenomen.

14 2.5.2 Beschrijven en meten van onderwijsresultaten In het kader van het Oranje Fonds Groeiprogramma worden per vakgebied leerlijnen beschreven door de onderwijskundig beleidsmedewerker. In ontwikkeling is een digitaal cursistvolgsysteem waarin de resultaten van de cursist (zowel in beschrijvende vorm als cijfermatig) kunnen worden verzameld. Aan het einde van het cursusjaar (in juni) vindt jaarlijks een certificaatuitreiking plaats met vermelding van de succesvol (d.w.z. cijfer 6 of hoger) afgeronde cursustrajecten. Een cursist die geen voldoende resultaat heeft behaald voor een afsluitende toets of daar niet is aan toegekomen, ontvangt een certificaat met alleen vermelding van deelname aan de cursus, zonder vermelding van de succesvol afgelegde onderdelen (modules), maar met vermelding van een toelichting of beschrijving in woorden. Marco "Kom jaarlijks eens kijken hoe het gaat op school. Dat geeft een goede indruk en kan onderlinge communicatie verbeteren.

15 3. Wat doen we? Onderwijs en sociale activiteiten Bereikt in 2013 Henk Westbroek trofee voor het project Taalcoach in de Bieb Ambities voor 2014 Pilot met nieuwe werkwijze 3.1 Onderwijs Doorlopende individuele cursustrajecten In 2013 zijn er 66 lesavonden geweest, gedurende 39 weken, elke maandag- of dinsdagavond en donderdagavond, uitgezonderd de schoolvakanties. Op de vijf vestigingen van Prago is gedurende het gehele jaar hetzelfde cursusaanbod verzorgd. Cursisten kunnen in een individueel leertraject diverse vakken volgen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Een overzicht van het gerealiseerde cursusaanbod (individueel lesprogramma) bijlage Vakgroepjes Naast de doorlopende individuele cursustrajecten hebben cursisten de mogelijkheid deel te nemen aan een vakgroepje. In een vakgroepje wordt klassikaal lesgegeven en volgen vijf à zes cursisten hetzelfde lesprogramma. De vakgroepjes vinden plaats tijdens de reguliere lesavonden en duren meestal minuten. Vakgroepjes van het afgelopen cursusjaar waren: Aanvankelijk lezen Begrijpend lezen NT2 spreekvaardigheid Engelse spreekvaardigheid Digitale vaardigheden Vier leesgroepjes i.h.k.v. het project Taalcoach in de Bieb i.s.m. Bibliotheek Utrecht (twee bij Prago Utrecht en twee bij Prago Leidsche Rijn) Opleiden van taalambassadeurs In dit laatste vakgroepje worden cursisten opgeleid tot Taalambassadeur (ex-laaggeletterde). De docenten van Prago hebben hiervoor de cursus Train de Trainer van CINOP gevolgd Certificering Vanaf het cursusjaar is het examen vervangen door een doorlopende toetsing en is het diploma vervangen door een certificaat. Dit certificaat heeft als doel de cursist te motiveren en het zelfvertrouwen van de cursist te vergroten Overige cursusactiviteiten Taal voor het Leven Prago participeert sinds eind 2012 in de Utrechtse pilot van Taal voor het Leven, een project van Stichting Lezen en Schrijven, dat als doel heeft om meer laaggeletterden te bereiken en naar een hoger lees- en schrijfniveau te helpen.

16 In 2013 zijn ongeveer dertig Prago-vrijwilligers getraind en is nieuw lesmateriaal ontwikkeld, zowel online als papieren lesmaterialen. Voor Prago betekent dit een geweldige kans en nieuwe mogelijkheden om de doelgroep op verschillende manieren les te geven. Taalcoach in de Bieb Een ander project waarin Prago sinds eind 2012 participeert is Taalcoach in de Bieb. Dit is een samenwerkingsproject van Taal doet Meer, Bibliotheek Utrecht, Gilde Utrecht en Prago. Het doel is om meer taallessen in de bibliotheek te laten plaatsvinden, gegeven door vrijwilligers. Voor de Prago-cursisten is de drempel naar de bibliotheek in veel gevallen iets te hoog. Daarom komt de bibliotheek voor de leesgroepen naar Prago. Ali "Ik vind de Prago een perfect avondschool er word met iedereen rekening gehouden. De keuzen worden alle tijd goed gemaakt mede door cursisten en leeraar." 3.2 Sociale activiteiten Jaarlijkse excursie Jaarlijks wordt een excursie in de provincie Utrecht georganiseerd. Op 22 juni 2013 is een bezoek gebracht aan de binnenstad van Utrecht. Er is een stadswandeling gemaakt onder leiding van een gids van Gilde Utrecht en het Gemeentelijk Archief is bezocht. 60 cursisten en 16 medewerkers afkomstig van alle Prago-vestigingen namen deel aan de excursie Kerstactiviteiten Elke Prago-vestiging organiseert jaarlijks haar eigen kerstactiviteit. Voor en met de cursisten wordt een gezellig programma op de locatie voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de kerstbingo, met voor iedereen een prijs, een bezoek aan de lokale kerstmarkt, een kerstavond met optredens van cursisten en docenten waarbij er wordt gezongen en er gedichten worden voorgedragen. De kerstactiviteiten vonden dit jaar plaats op maandag 16 en dinsdag 17 december 2013.

17 4. Hoe werken we? Werkwijze, leermiddelen en ICT Bereikt in 2013 Leerlijn voor lezen Leerlijn voor schrijven PRIS (Prago Informatie Systeem) t.b.v. cursistadministratie Ambities voor 2014 Leerlijn voor rekenen Leerlijn voor ICT Effectmeting via leerlijnen in cursistvolgsysteem 4.1 Werkwijze Elke cursist volgt een individueel leertraject. De lessen zijn afgestemd op de leervraag en het niveau van de cursist. Elke cursist werkt aan de hand van een portfolio individueel aan zijn eigen vak(ken), in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Onderdelen van het individueel leertraject zijn: Intakegesprek (kennismaking) Introductieles (vaststellen van de leerwensen, de leermogelijkheden en de leerdoelen) Introductie van het portfolio De cursus (aan de hand van het portfolio) Evaluatie (beschrijven en vaststellen van de onderwijsresultaten) De lessen zijn praktisch van opzet en gericht op de praktijk van alle dag. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de directe leef- en werksituatie van de cursist. Voor een uitgebreide beschrijving van de Prago werkwijze, zie Activiteitenplan Leerlijnen In 2013 zijn door de onderwijskundig beleidsmedewerker de leerlijnen voor de vakgebieden lezen en schrijven ontwikkeld. De leerlijnen zijn gebaseerd op de Standaarden en Eindtermen Volwasseneneducatie. Deze standaarden zijn gebaseerd op de beschrijvingen van de niveaus 1F en 2F van het referentiekader Meijerink. Daarbij is nog een extra instroomniveau beschreven onder niveau 1F. Er zijn drie niveaus: Instroom, 1F en 2F. Voor Prago-cursisten zijn er zogenaamde plateaus geformuleerd. Op weg naar de verschillende niveaus is steeds een niveaubeschrijving toegevoegd, zodat cursisten kunnen zien dat ze wel degelijk vooruitgang maken, ook al kunnen ze misschien niet in een jaar een heel niveau opschalen. 4.2 Methodisch materiaal Schriftelijk materiaal Prago maakt gebruik van een groot aantal schriftelijke leermiddelen. Deze worden doorlopend kritisch beoordeeld, op hun bruikbaarheid getest en waar nodig vervangen. De laatste jaren is vooral een aantal basisschoolmethoden vervangen door nieuwe methoden, specifiek geschreven voor laagopgeleide volwassenen.

18 4.2.2 Lijst van leermiddelen en software De onderwijskundig beleidsmedewerker houdt een lijst bij van beschikbare (digitale) leermiddelen, licenties en actuele softwareprogramma s. Deze lijst is voor de docenten een handig hulpmiddel bij het zoeken naar de juiste leermiddelen voor de cursist. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd. Op de Prago-website staat een pagina Links met verwijzingen naar websites met digitaal leermateriaal speciaal gericht op de doelgroep laaggeletterden. Op 'Prago Docs' (intranet) staat een databank met digitale leermiddelen. Het verhaal van H H. verwoordt wat hij bereikt heeft bij Prago in de termen van de leerdoelstellingen: ik wil ik kan ik doe. Daar bedoelt hij mee: ik wilde wel allerlei dingen, maar ik durfde niet. Nu wel. Als ik iets wil, ga ik eerst nadenken wat ik dan moet kunnen. Als ik het nog niet kan, ga ik het leren, tot ik het kan, en dan doe ik het. Zo ging het ook met schrijven. Ik liep achter de vuilniswagen, maar ik wilde chauffeur worden. Daarvoor moest ik bonnen kunnen schrijven. En ik moest een woord als container kunnen lezen. Ik ben naar Prago gegaan en heb dat geleerd. Nu ben ik chauffeur en zit ik lekker warm op de wagen, in plaats van erachter te lopen. 4.3 ICT en digitale leermiddelen Database In 2013 heeft de ICT-coördinator gewerkt aan de uitwerking van een ICT-beleidsplan en is de keuze gemaakt voor de invoering van een database; PRIS (Prago Informatie Systeem) waarin de cursistadministratie en de voortgangsgegevens van cursisten per groep kunnen worden bijgehouden. PRIS draait vanuit het systeem ESIS van het bedrijf Rovict BV Laptops Prago heeft op elke vestiging zo n vijf tot tien eigen laptops waarmee via een router en/of wifi ingelogd kan worden op het internetabonnement van de verhuurder. In 2013 heeft de ICT-coördinator alle laptops herzien en voorzien van dezelfde inrichting. Op basis hiervan werkt de ICT-coördinator momenteel aan een handleiding voor de lokale ICTassistenten, zodat zij het beheer en het onderhoud van de laptops op de vestigingen op uniforme wijze kunnen uitvoeren. In 2013 zijn 5 laptops door Rabobank Utrecht geschonken aan Prago Leidsche Rijn.

19 5. Wie werken er? Personeel en vrijwilligers Bereikt in 2013 Ca. 30 vrijwilligers getraind i.s.m. project Taal voor het Leven Vrijwilligersovereenkomst ingevoerd Ambities voor 2014 Opzetten Prago- Academie Opzetten Handboek voor docenten 5.1 Beroepskrachten en vrijwilligers Prago is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. De beroepskrachten, waaronder de leden van de centrale staf en de bevoegde docenten, staan borg voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijsleerproces. De vrijwilligers ondersteunen de docenten bij de uitvoering van de onderwijsactiviteiten. Ook voor vrijwilligers kan Prago een functie hebben voor hun eigen ontwikkeling. Zoals de conciërge die ooit als cursist binnenkwam om te leren lezen en schrijven. Andere vrijwilligers gebruiken hun werk bij Prago om zich te oriënteren op hun toekomst, bijvoorbeeld na een ontslag. 5.2 Functies en dienstverbanden Elke Prago-vestiging bestaat uit een team van beroepskrachten (docenten basiseducatie) en vrijwilligers (cursistbegeleiders en ICT-assistenten). Op enkele vestigingen werken vrijwilligers als conciërge. Het pr-team bestaat uit vrijwilligers onder leiding van een professionele kracht. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Elke vestiging wordt aangestuurd door een coördinator of coördinerend docent. Hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt van een vestiging, stuurt op operationeel niveau de docenten en vrijwilligers aan en houdt de intakegesprekken met nieuwe cursisten en vrijwilligers. In 2013 had Stichting Prago dertien personeelsleden, waaronder tien docenten in loondienst en één ZZP-er als freelancer. Een overzicht van de huidige medewerkers bijlage Teamvergaderingen Het team van coördinatoren heeft in 2013 zes maal vergaderd. Daarnaast vinden er per cursusjaar enkele locatiegebonden teambesprekingen plaats waarin de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen: Actuele zaken per vestiging Organisatie lessen, vakgroepjes, examens en sociale activiteiten Bespreking inzet leermiddelen Bespreking individuele cursisten

20 5.3 Vrijwilligers en stagiaires Vrijwilligerscentrales Prago is aangesloten bij de vrijwilligerscentrales in de gemeenten Amersfoort, Houten, Nieuwegein en Utrecht. Voor Prago is dit de belangrijkste samenwerkingspartner bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Jaarlijks zijn zo n 30 tot 35 vrijwilligers voor Prago werkzaam. De meeste vrijwilligers werken als cursistbegeleider of ICT-assistent. Zij ondersteunen de docent in de groep. Daarnaast hebben enkele vrijwilligers een specifieke taak, bijvoorbeeld als conciërge, fotograaf of vormgever Stagiaires Prago neemt deel aan de Maatschappelijke Stages (MaS) voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nieuwegein. In 2013 hebben enkele stagiaires zich hiervoor aangemeld. Zij hebben gedurende een periode van acht weken stage gelopen bij Prago Nieuwegein. Het verhaal van J. J. (30) was vastgelopen in zijn baan. Voor de zoveelste keer ontslagen en geen idee wat hij met zijn leven wilde. Baan kwijt, vriendin kwijt, huis bijna kwijt. Hij meldde zich als ICT-assistent bij een van de Prago-vestigingen. Hij heeft een jaar bij Prago gewerkt en zich georiënteerd op zijn toekomst. J. werkt nu op de afdeling systeembeheer op een grote scholengemeenschap. 5.4 Deskundigheidbevordering Trainingen Taal voor het Leven In het kader van de deelname aan het project Taal voor het Leven van Stichting Lezen en Schrijven, hebben in 2013 ca. dertig cursistbegeleiders en enkele docenten van Prago een (basis)training gevolgd bij Taal voor het Leven Overige deskundigheidsbevordering Alle teamleden hebben zich in 2013 bijgeschoold via studieboeken en vaktijdschriften over het speciaal onderwijs. Tussen de teamleden rouleert een rondzendmap met daarin diverse vaktijdschriften (onder meer over ontwikkelingsstoornissen bij leren en gedrag) en actuele informatie over het Utrechtse (speciaal) onderwijs, over leermiddelen en onderwijsontwikkeling. In 2013 hebben verschillende docenten deelgenomen aan een of meer studiedagen van het Steunpunt Volwassenen Educatie.

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Vestigingen in Almere, Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden Inhoud Samenvatting 4 Voorwoord 6 Inleiding 7 1. Het maatschappelijk vraagstuk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Stichting Prago Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Inhoud Voorwoord 4 DEEL A: OVER PRAGO 1. Wat is Prago? 6 Organisatie 1.1 Ontstaan en oprichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Woerden

Jaarverslag 2014. Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Woerden Jaarverslag 2014 Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Woerden Inhoud Voorwoord 3 1. Prago 5 1.1 Maatschappelijk vraagstuk 1.2 Missie 1.3 Doelgroep 2. Bestuur 7 2.1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Prago Avondschool. Jaarverslag 2012

Stichting Prago Avondschool. Jaarverslag 2012 Stichting Prago Avondschool Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is Prago? 4 Over Stichting Prago Avondschool 1.1 Bestuur 1.2 Bestuurlijke samenwerking en externe contacten 1.3 Organisatie 2. Voor

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen jaarverslag 2014 Participatieopleidingen INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waar staan wij voor.......................................................................................... 2 Ontwikkelingen 2014.........................................................................................

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Jaarrooster

Jaarrooster Jaarrooster 2014-2015 Postadres (alle vestigingen) Stichting Prago Postbus 1034 3430 BA Nieuwegein Telefoon 06 45 01 05 04 E-mail info@prago.nl Internet http://www.prago.nl Facebook http://www.facebook.com/pragoschool

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Smoelenboek Betaalde medewerkers

Smoelenboek Betaalde medewerkers Smoelenboek Betaalde medewerkers Ik ben Wieke Boxsem. Ik ben bij het OBV als vrijwillige thuislesgeefster begonnen, bijna 30 jaar geleden. Later ging ik als betaalde coördinator werken. Ik ben unitcoördinator

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Personeelsinfomiddag, Op 25 mei was het zover. Een personeelsinfomiddag van Dynamiek in een geheel nieuw jasje. 15 scholen lieten in hun marktkraam zien waar zij zo ontzettend trots op zijn.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Financieel beleid Pagina: 4 5 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort. Train-de-trainer programma voor taalambassadeurs Zeg het voort

Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort. Train-de-trainer programma voor taalambassadeurs Zeg het voort ABSTRACT Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort Name / Project title Contact Person Country Website Lead organisation Main partners Period of activity Language Objectives Train-de-trainer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan t Saam

Beleidsplan t Saam Beleidsplan t Saam 2017-2020 Samenwerken aan een duurzame toekomst van t Saam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Missie en Visie 4. Doelstellingen 5. Doelgroep 6. Organisatiestructuur 7. Interne

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

(Digi-)Taalhuis Geldermalsen Een inloopcentrum voor basisvaardigheden

(Digi-)Taalhuis Geldermalsen Een inloopcentrum voor basisvaardigheden (Digi-)Taalhuis Geldermalsen Een inloopcentrum voor basisvaardigheden I m Lisanne van Iterson (i.s.m. Sonja Postulart - ROC Rivor) 26 november 2015, versie 1.0 l Vooraf Ongeveer 12 0 Zo van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Inhoud Voorwoord 4 DEEL A: OVER PRAGO 1. Wat is Prago? 6 Organisatie 1.1 Ontstaan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 SITRO

Beleidsplan 2014-2018 SITRO Beleidsplan 2014-2018 SITRO 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Doelgroep... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten... 4 3 Organisatie... 5 3.1 Werkzaamheden... 5 3.1.1 Toekomst... 5 3.2 Vermogen en bestuur...

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

DIRECTIEVERKLARING KWALITEIT 2017

DIRECTIEVERKLARING KWALITEIT 2017 DIRECTIEVERKLARING KWALITEIT 2017 Doel Stichting ABC leer mee (kortweg, ABC leer mee ) heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk te maken, zowel voor inwoners met een Nederlandse

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hierbij ontvangt u het telformulier voor de reguliere telling 1 oktober 2005 en een boekje met een cd-rom (voorheen diskette) met een gebruikershandleiding. De vragen 1a, 1d en 3b zijn op dit formulier

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden Notitie Digisterker-cursussen en de WEB-gelden Versie december 2017 Op 29 september 2017 is de ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden 1 gepubliceerd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2016 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje Beleidsplan2014 Ieder kind heeft recht op een feestje Inhoud 1. Inleiding Wie is Stichting Speel je mee? 2. Het doel van de instelling Doelstelling / Missie Doelgroep Uitgangspunten 3. Werkzaamheden van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2012 Inleiding Voor wie is het loket Vorming, Training, Scholing? Voor alle cliënten van Odion van zowel Dagbesteding Kinderen en Volwassenen als

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2015.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2015. Jaarverslag 2015 Stichting ELF Jaarverslag 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2015. Stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) organiseert educatieve

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie