Schoolgids rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg - Instroom + plaatsing Niet-lesgevend personeel 21 Kwaliteitszorg 22 - Dagelijkse onderwijspraktijk Buitenschoolse activiteiten 29 Faciliteiten en ondersteuning 30 Kosten / diversen 32 2

3 VOORWOORD Voorwoord Beste leerling, beste ouders en verzorgers, Welkom bij rsg Simon Vestdijk, een openbare school met een zee aan mogelijkheden en daar zijn we trots op! Voor het schooljaar staan bijna 1500 leerlingen bij ons ingeschreven. Zij krijgen onderwijs in één van de vele afdelingen in Harlingen of in de kleinschalige locatie in Franeker. Uitgangspunt voor ons is dat er wat te kiezen valt voor leerlingen in én buiten de lessen en dat leerlingen zich gekend en geaccepteerd voelen. Veiligheid, een plezierige sfeer en passende begeleiding zijn sterke punten van onze school, daarnaast werken we vooral aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dat gaat niet altijd vanzelf en is steeds een keuze tussen kansen bieden en eisen stellen. We doen ons best ons vakmanschap te vergroten en van elkaar te leren. We hopen leerlingen nog meer uit te dagen en te enthousiasmeren zodat zij hun mogelijkheden ten volle benutten. Onderwijs blijft mensenwerk, dus ook bij ons worden wel een inschattingsfouten gemaakt, er moet ruimte zijn om dit te constateren en te kunnen verbeteren, daarom vinden we openheid, duidelijkheid en begripvol met elkaar omgaan van het grootste belang. Met deze gids willen we leerlingen en ouders breed informeren over onze school. We laten zien wat onze doelstellingen zijn, geven inzage in de behaalde resultaten en hebben ook heel veel praktische informatie opgenomen. Daarnaast houden we leerlingen en ouders natuurlijk ook via onze website (www.vestdijk.nl) op de hoogte van alles wat er in de school gebeurt. Zo is er voor ouders voor elke vakantie de digitale nieuwsbrief die ook op de site wordt geplaatst en is er ook een link naar het activiteitenrooster. Het is belangrijk dat iedereen die bij de school is betrokken makkelijk zijn of haar weg vindt en zich op zijn plaats voelt en ik hoop dat deze gids daar aan kan bijdragen. Ik wens je als leerling van onze school, samen met je ouders, een mooi en geslaagd jaar toe. Mw. M.E. de Jonge bestuurder 3

4 DE SCHOOL en ADRESSEN rsg Simon Vestdijk Regionale scholengemeenschap Simon Vestdijk is een brede openbare scholengemeenschap voor VMBO, VMBO-LWOO, MAVO, HAVO, Atheneum, Atheneum-plus en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school is in Harlingen en bestaat uit een unielocatie van drie gebouwen. De nevenvestiging staat in Franeker en is gehuisvest in het gebouw Triviant. Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar. Op 1 oktober 2012 volgden op de hoofdvestiging 1280 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging 178. Aan de school zijn 180 personeelsleden verbonden. Adressen Locatie Harlingen Kon. Julianastraat 3 (hoofdvestiging) 8862 TA Harlingen Locatie Franeker IJsbaanweg ER Franeker Telefoon: (0517) Website: Bankrekeningnummer: NL22FRBK t.n.v. Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland te Harlingen (afgekort: St.v. OVO in Nw-Frl.) 4

5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL Missie De school wil kansrijk en kwalitatief goed onderwijs bieden aan iedereen die voor openbaar onderwijs kiest. Visie Doelstellingen Voor slagen in het vervolgonderwijs en de maatschappij is meer nodig dan een diploma dat bij je past. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leergedrag helpt leerlingen over hun grenzen heen te gaan. Hieraan werken lukt het beste als leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Het behalen van een waardevol en bij de leerling passend diploma. Het handhaven van een breed onderwijsaanbod waardoor er voor leerlingen iets te kiezen valt. Openheid en toegankelijkheid, een prettig leerklimaat waardoor leerlingen zich uitgedaagd voelen, respect en begrip voor elkaar, het verbinden van de school met de samenleving, om leerlingen op weg te helpen in het maatschappelijk leven. 5

6 PRAKTISCHE INFORMATIE Bestuurder en Raad van Toezicht De school is ondergebracht in de Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland. De bevoegdheden en werkwijze van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze liggen ter inzage op de administratie. De school heeft een bestuurder, mw. M.E. de Jonge, te bereiken via tel. (0517) , en een Raad van Toezicht. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Harlingen. Kerndirectie De kerndirectie bestaat uit twee directeuren, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de beide sectoren en de organisatie daarvan. dhr. M. van der Meulen (VMBO inclusief LWOO) mw. S. Stelwagen-v.d. Werff (MAVO, HAVO, Atheneum, Atheneum-plus, Technasium) Sectorleiding De bestuurder is toegevoegd lid. Iedere sector wordt geleid door een directeur en teamleiders. Binnen de school zijn twee sectoren: sector VMBO. De sector omvat de VMBO basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het LWOO; sector MAVO/HAVO/Atheneum. De sector omvat de MAVO klassen 1 t/m 4, de HAVO klassen 1 t/m 5 en de Atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de Atheneum-plus klassen. In het schooljaar zijn binnen de leerjaren 2, 3 en 4 van het HAVO en Atheneum, Technasium klassen aanwezig. Sectordirectie Mw. S. Stelwagen v.d. Werff Sectordirecteur MAVO / HAVO / Atheneum Dhr. M.H. v.d. Meulen Sectordirecteur VMBO 6

7 PRAKTISCHE INFORMATIE Teamleiders Dhr. J. van Zanden Teamleider VMBO BK Dhr. G. Roffel Locatieleider Franeker Dhr. J. Zondervan Teamleider klas 1MH, 2MH, 3 en 4 MAVO Dhr. C.H. Boersma Teamleider 1A, 2A en 3A Mw. R.E. Schadron Teamleider onderbouw HA & 3H Dhr. Drs. J. Stelwagen Teamleider Profielen NG en NT Mw. S.M. Vogel Teamleider Profielen CM en EM De sectorleiding is te bereiken via telefoonnummer Inspectie van onderwijs Publieksinformatie Onderwijsinspectie Postbus 51 Internet: Vragen over onderwijs: (gratis) Vertrouwensinspecteur Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch en lichamelijk geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Regeling melding misstand sector VO De regeling is er op gericht om misstanden te voorkomen. De regeling biedt een heldere en veilige procedure zodat (te goeder trouw) bij de school afgegeven signalen over mogelijke misstanden op een adequate manier kunnen worden behandeld. De regeling is terug te vinden op onze website en op te vragen via het secretariaat. 7

8 PRAKTISCHE INFORMATIE Supplement Bij aanvang van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders digitaal een supplement bij deze gids, waarin een complete personeelslijst en andere belangrijke gegevens, zoals de lessentabellen, staan. Ouderinfo Ten behoeve van de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) wordt voor elke schoolvakantie een informatiebulletin beschikbaar gesteld met daarin de activiteitenkalender en berichten of oproepen die van belang zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerlingen. Deze ouderinfo is ook via de website te raadplegen. Via de website wordt actuele informatie verstrekt zoals data ouderavonden, data excursies, rooster, roosterwijzigingen etc. Contact ouder(s)/verzorger(s) Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. Mentoren, teamleiders en sectordirecteuren zijn de eerst aangewezenen om deze contacten te onderhouden. Na het verschijnen van de rapporten kan met de docenten worden gesproken over de resultaten bij de diverse vakken. Gedurende het schooljaar zijn er ouderavonden met een specifiek doel, bijv. mentorouderavond, brugklasouderavond, voorlichting over examens e.d. Tussentijds contact is altijd mogelijk. 8

9 PRAKTISCHE INFORMATIE Inspraak De school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een ouderraad en een leerlingenraad die een klankbordfunctie hebben. De bestuurder hecht aan een grote betrokkenheid van alle geledingen bij de beleidsvorming en bij de gang van zaken in de school. Zij stimuleert de deelname aan de medezeggenschapsraad en bevordert het goed functioneren daarvan. Omdat de school steeds meer verantwoordelijkheden krijgt ten aanzien van de bekostiging, zijn de wettelijke bevoegdheden van de MR vergroot. De MR brengt niet alleen advies uit, maar moet ook instemmen met allerlei zaken. De ouderraad vergadert apart van de MR vergadering. Deze vergaderingen vinden zes à zeven maal per jaar plaats en duren ongeveer een uur. Enkele voorbeelden van zaken waar de ouderraad zich over heeft gebogen zijn: hoogte ouderbijdrage schoolfonds; lesuitval en opvang leerlingen; ouderpanel. Voor actuele zaken die aan de orde zijn of komen, kunt u de agenda raadplegen of het betreffende deel bezoeken van de website Integriteitscode In deze code wordt beschreven hoe we binnen de school willen handelen en met elkaar om willen gaan en waar we, als dat nodig is, naar kunnen verwijzen. De code is in te zien via onze website. Afhandeling van klachten De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. De school behandelt klachten volgens deze regeling die door de landelijke leerlingen-, ouder, personeels- en besturenorganisatie is opgesteld. In de regeling staat aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Als dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep op bovengenoemde klachtenregeling worden gedaan. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs Postbus AD Utrecht (030) In het kader van de klachtenregeling heeft de school 2 interne contactpersonen en een externe vertrouwenspersonen. De volledige tekst van de klachtenregeling ligt ter inzage in de mediatheek en wordt u op aanvraag toegezonden. In deze regeling zijn tevens de namen van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen opgenomen. Deze namen zijn ook vermeld in het supplement van de schoolgids. 9

10 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Onderwijsaanbod Simon Vestdijk heeft de volgende opleidingen: 10

11 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS VMBO en MAVO VMBO betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het VMBO kent twee leerwegen: de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling die naar 3 VMBO gaat een sector en een leerweg die het beste bij hem/haar past. MAVO betekent middelbaar algemeen vormend onderwijs. MAVO is de naam die op Simon Vestdijk wordt gebruikt om de theoretische leerweg van het VMBO aan te duiden. Na de tweejarige brugperiode kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van het MAVO. In de derde klas krijgt de leerling te maken met zowel verplichte vakken als keuzevakken. Het MAVO zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO, niveau 4) en op het HAVO. De verdeling in het VMBO van de sectoren en de leerwegen over de beide locaties is als volgt: HARLINGEN niveau s FRANEKER niveau s Techniek & Ondernemen VMBO - basis - kader Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn - Sport - Dienstverlening - Veiligheid VMBO - basis - kader Dienstverlening & Commercie - Voeding & Horeca - Zorg & Welness - Toerisme & Recreatie - Ondernemen VMBO - basis - kader MAVO - Theoretisch * alleen bij LO2/Z&W als 7 e vak is doorstroming naar het HAVO mogelijk MAVO - Theoretisch - Sport (LO2 als 6e of 7e vak)* - Zorg & Welzijn (Z&W als 6e of 7e vak)* HAVO/Atheneum Een veel gebruikte naam voor het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum is de tweede fase. De belangrijkste kenmerken van de tweede fase zijn: de vier profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek; vervanging van een aantal klassikale lessen door werklessen met en onder begeleiding van docenten in een speciaal daarvoor ingericht studiegebouw; meer zelfstandigheid. Het accent van het onderwijs ligt niet alleen op het verwerven en verwerken van kennis, maar ook op het verkrijgen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de leerling. Dit zijn: onderzoek doen; zelfstandig leren; omgaan met informatie; samenwerken; problemen oplossen. 11

12 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Brugperiode De veranderende leerling, de eisen van de vervolgopleiding en bovenal de zich voortdurend ontwikkelende en andere eisen stellende maatschappij maken een andere invulling van het onderwijs in de bovenbouw van de sector HAVO/Atheneum, als hierboven beschreven, noodzakelijk. Het onderwijs in de eerste twee leerjaren in beide sectoren is in feite het vervolg op en de afronding van het basisonderwijs in de voorgaande acht jaar. De onderwijsdoelen sluiten aan bij de drie hoofdkenmerken van het totale voortgezet onderwijs: een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming; centraal stellen van een actieve, zo zelfstandig mogelijk lerende leerling; het recht doen aan en het benutten van verschillen tussen leerlingen. Daarbij spelen vaardigheid, zelfstandigheid, gedifferentieerd en samenhangend leren een belangrijke rol. In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen in grote lijnen hetzelfde brede aanbod, waarbij wel sprake is van differentiatie naar niveau. De brugklassen zijn, afhankelijk van het niveau, in de sector VMBO of in de sector MAVO/HAVO/Atheneum ondergebracht. Het doel van de brugperiode is vast te stellen in welke sector en leerweg de leerling zijn schoolloopbaan gaat vervolgen. Aan het eind van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het VMBO, MAVO, HAVO of Atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling in deze tweejarige brugperiode daartoe aanleiding geven, kan deze leerling tussentijds veranderen van niveau. Ouder(s)/verzorger(s) hebben via een inlogcode inzicht in de cijferadministratie van hun kind. Zij worden ook op de hoogte gebracht van de studieresultaten. De leerlingen krijgen een eindrapport met een begeleidend schrijven. De brugperiode bestaan uit de volgende niveaugroepen: VMBO basis/kader (inclusief leerweg ondersteunend onderwijs), MAVO/havo, HAVO, Havo/Atheneum en Atheneum-plus. In de klassen worden de vakken van de basisvorming gegeven op het bijbehorende niveau. Rekening houdend met het vervolg wordt in de VMBO-klassen geen Frans gegeven. In plaats daarvan worden meer uren techniek en verzorging gegeven. In de niveaugroepen HAVO/Atheneum en Atheneum-plus kunnen leerlingen aan het einde van het eerste leerjaar kiezen voor Technasiumonderwijs (zie blz. 15). De plaatsingscommissie plaatst leerlingen aan de hand van de Friese Plaatsingswijzer. In deze plaatingswijzer spelen de behaalde resultaten in groep 6, 7 en 8 van de betreffende leerling een belangrijke rol bij het bepalen van de plaatsing. Daarbij wordt vooral gelet op de onderdelen begrijpend lezen en rekenen. Uitgebreide informatie over de Friese Plaatsingswijzer kunt u vinden op de website LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) houdt in dat de leerlingen les krijgen in kleinere groepen. De meeste docenten geven meerdere vakken zodat het aantal docenten per klas kleiner is. Plaatsing in een bb/bk-leerweg met LWOO is mogelijk op grond van het advies van de basisschool, de wens van de ouder(s)/verzorger(s) en de verwachting dat de betreffende leerling een diploma op onze school zal halen. 12

13 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Atheneum-plus Rsg Simon Vestdijk heeft Atheneum-plus klassen. Deze klassen zijn bedoeld voor de leerlingen die een extra uitdaging willen hebben en goed voorbereid willen zijn voor een verdere studie aan de universiteit. Voor dat doel heeft onze school zich aangesloten bij de WON Akademie, een samenwerkingsverband van ongeveer 50 VWO scholen in Nederland. De aansluiting tussen VWO en Wetenschappelijk Onderwijs blijkt vaak niet probleemloos te verlopen. Tegen deze achtergrond stelt de WON Akademie zich tot doel leerlingen al tijdens hun VWO-opleiding middels wetenschapsoriëntatie een gedegen, basale wetenschappelijke vorming te geven. Daarbij gaat het om de verwerving van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma), van een aantal belangrijke wetenschappelijke methoden/technieken en van de stappen die in de onderzoekspraktijk (meestal) gezet moeten worden. Veel aandacht is er daarbij voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude, door leerlingen te stimuleren de wereld tegemoet te treden met een open, inquisitive mind én met een kritische houding. Zie ook Naast de bestaande vakken voor Atheneum krijgen de leerlingen het vak Wetenschaps Oriëntatie (4 uren per week). Plaatsing in deze klassen kan alleen als de basisschool VWO adviseert en de leerling voldoet aan de VWO-normen van de plaatsingswijzer. Fries Met het vak Fries wordt in alle eerste klassen kennis gemaakt. 13

14 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Technasium Rsg Simon Vestdijk start een kennismakingsprogramma voor het Technasium-onderwijs in het eerste leerjaar van de niveaugroepen HAVO, Atheneum en Atheneum-plus. In klas 2 en 3 kunnen leerlingen kiezen voor het Technasium. Dit onderwijs wordt vervolgens aangeboden tot en met 5 HAVO en 6 Atheneum. Bijzonder onderdeel van het Technasium is de introductie van het vak Onderzoek en Ontwerpen. De leerlingen werken bij dit vak in groepsverband aan projectopdrachten die dicht bij de praktijk staan. Bij het uitvoeren van de opdrachten passen leerlingen theorie toe en ontwikkelen zij vaardigheden die gevraagd worden in de beroepspraktijk of vervolgopleiding. Op deze manier worden denken en doen aan elkaar gekoppeld en wordt de aansluiting met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs gezocht en versterkt. Voor dit onderwijs is een moderne Technasium werkplaats ingericht. Zie ook Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages worden door ons gezien als nuttig, vooral als er een verbinding kan worden gelegd tussen lesinhoud en stage. Wij zien een actieve rol voor de school als het gaat om leerlingen kennis te laten maken met de samenleving en om ze te stimuleren een bijdrage te leveren aan die samenleving, maar dit blijft altijd ondergeschikt aan de kerntaak; kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Streekcentrum De Skûle heeft een belangrijke rol in de organisatie van de stageplekken, de school is verantwoordelijk voor de coördinatie en de begeleiding. De stages vinden in het 3 e leerjaar plaats, in principe binnen het bestaande lesrooster. 14

15 LEERLINGBEGELEIDING Leerlingbegeleiding en leerlingenzorg In het verlengde van de doelstellingen van onze school ligt een goed georganiseerd systeem van leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg. De leerlingen hebben vanaf het moment dat ze bij ons binnenstappen tot het moment dat ze de school verlaten regelmatig contact met mensen die zich bezighouden met het begeleiden van leerlingen. Bij plaatsing van de nieuwe brugklasleerlingen die extra zorg nodig hebben wordt gekeken naar de bevindingen van de basisschool en opmerkingen van ouder(s)/verzorger(s). Zo nodig wordt door de plaatsingscommissie advies gevraagd aan de orthopedagogische medewerker of de leerling zich in het reguliere onderwijs op rsg Simon Vestdijk kan redden met de specifieke ondersteuning die we kunnen bieden. Dyslexie, faalangst, motivatie Alle brugklasleerlingen worden gescreend op dyslexie. Faalangst-reductietrainingen en motivatietrainingen worden aangeboden aan leerlingen in onderbouw en bovenbouwklassen. Leerachterstanden taal en rekenen Voor het wegwerken van leerachterstanden is een aantal docenten een aantal uren uitgeroosterd om leerlingen te begeleiden (re-teaching). Begeleiding vindt plaats voor leerachterstanden op het terrein van taal en rekenen. De begeleidende docent werkt met de leerlingen op basis van een beknopt handelingsplan en houdt contact met de mentor en teamleider. Leefstijl In de brugperiode wordt tijdens de mentorles gewerkt met de methode Leefstijl voor jongeren. De hoofddoelstellingen van deze methode zijn: - jongeren leren positief sociaal gedrag te ontwikkelen door zich te oefenen in vaardigheden als communicatie, zelfdiscipline, omgaan met gevoelens; - hen leren kritisch te denken en verantwoorde beslissingen te nemen; - hen leren deze vaardigheden toe te passen in contacten met vrienden, ouders en anderen; - hen de waarde van een gezonde leefstijl leren in te zien. Aan het begin van elk schooljaar wordt bekend gemaakt met welke begeleiders de leerlingen te maken hebben. Docent Het spreekt vanzelf dat de docent een begeleidende taak heeft, allereerst binnen zijn/haar lessen, maar ook in het geven van belangrijke informatie aan de mentor. Mentor Iedere klas (groep) heeft een mentor. Dat is een docent die, naast het vak dat hij/zij geeft, de betreffende klas begeleidt, het wel en wee van de leerlingen in de gaten houdt en probeert hulp te bieden wanneer er problemen zijn. Voor ouder(s)/verzorger(s) is hij/zij de eerste contactpersoon. In de onderbouw geeft hij/zij ook mentorles. Daarnaast gaat de brugklasmentor indien gewenst op huisbezoek. 15

16 LEERLINGBEGELEIDING Teamleider De teamleider maakt deel uit van de schoolleiding. In samenwerking met de mentoren en de vakdocenten zorgt hij/zij er voor dat alles in de verschillende leerjaren zo goed mogelijk verloopt en geregeld is (bijv. plaatsing van leerlingen, coördinatie van proefwerken, cijferrapportages, doorstroming naar hogere leerjaren etc.). Directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de betreffende sector. Er zijn twee sectoren: VMBO en MAVO/HAVO/Atheneum en dus ook twee directeuren. De teamleiders van de sector zijn mede verantwoordelijk en onderhouden in de eerste plaats contacten met mentoren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Decaan De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en, daarmee samenhangend, de keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. Hij werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden bij dit keuzeprogramma betrokken. Interne begeleiders (IB-ers) De interne begeleiding is bedoeld voor leerlingen op rsg Simon Vestdijk. De geïntegreerde interne begeleiding houdt zich bezig met het regelen van de juiste zorg en begeleiding voor die leerlingen die dat nodig hebben. Als mentor en teamleider van mening zijn dat de zorg voor een leerling de mentortaak overschrijdt, neemt de mentor contact op met een interne begeleider. Wat die begeleider gaat doen is afhankelijk van het probleem. In bepaalde gevallen start een individueel traject met gesprekken. In andere gevallen kan de oplossing worden gezocht in sociaal-vaardigheidstraining, faalangst-reductietraining of studievaardigheidstraining. Als de problematiek zich buiten de school afspeelt, kan verwezen worden naar het schoolmaatschappelijk werk of een andere vorm van professionele hulpverlening. De interne begeleiders maken deel uit van het zorgteam. Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadviesteam is een multidisciplinair team. Dit team komt 6 à 7 keer per jaar bijeen. Hier komen de leerlingen aan de orde waarvoor een plan van aanpak moet worden gemaakt. Het team bestaat uit LPA, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, GGD, interne begeleiders en de vertegenwoordigers van CenZore, Renn 4 en VNN. De betrokken mentor kan eventueel aanschuiven bij het overleg. De brede samenstelling van het team maakt het mogelijk de zorglijn vanaf het basisonderwijs te continueren. De ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de route naar het ZAT. Zorgteam Het zorgteam bestaat uit de ib-ers, de sectordirecteur VMBO en de zorgcoördinator. Het zorgteam komt wekelijks bijeen. Hier worden leerlingen met problemen besproken en wordt naar passende trajecten gezocht. Leerlingen bij wie geen verbetering van hun situatie valt te constateren, kunnen worden aangemeld bij CenZore voor nader onderzoek of bij b.v. het ZAT. 16

17 LEERLINGBEGELEIDING Taal- en rekenproblemen Leerlingen met specifieke taal- en rekenproblemen kunnen begeleiding krijgen van een remedial teacher. Schoolmaatschappelijk werker Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk kan leerlingen doorverwijzen naar andere instanties, die mogelijk verder hulp kunnen bieden. De tijden en dagen waarop de schoolmaatschappelijk werker spreekuur houdt, worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Schoolarts en schoolverpleegkundige Bij gezondheidsproblemen kunnen leerlingen, eventueel vergezeld van hun ouder(s)/verzorger(s), bij de schoolarts en/of schoolverpleegkundige terecht. 17

18 LEERLINGBEGELEIDING / LEERLINGENZORG Samenwerkingsverband leerlingbegeleiding en leerlingenzorg De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noordwest-Friesland, CenZore genoemd, waarin alle scholen voor voortgezet openbaar onderwijs (incl. speciaal onderwijs) in Leeuwarden, Harlingen en op Vlieland en Terschelling deelnemen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn regels en afspraken gemaakt m.b.t. het onderwijs en de opvang van zorgleerlingen (leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben) en LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) geïndiceerde leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft een eigen centrale dienst die op ons verzoek extra expertise kan bieden op het terrein van leerlingbegeleiding, het afnemen van onderzoeken en het stellen van een diagnose. Contact ouder(s)/verzorger(s) Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. Mentoren, teamleiders en sectordirecteuren zijn de eerst aangewezenen om deze contacten te onderhouden. Na het verschijnen van de rapporten kan met de docenten worden gesproken over de resultaten bij de diverse vakken. Gedurende het schooljaar zijn er ouderavonden met een specifiek doel, bijv. mentorouderavond, brugklasouderavond, voorlichting over examens e.d. Tussentijds contact is altijd mogelijk. Regeling leerlinggebonden financiering De 'regeling leerlinggebonden financiering' (LGF) biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een speciale hulpvraag (door b.v. een beperking) het komende schooljaar nog de mogelijkheid te kiezen voor: - of plaatsing speciaal onderwijs, - of op de reguliere school blijven met dit zogenaamde rugzakje. Onder deze doelgroep vallen leerlingen die: slechthorend of doof zijn, een spraak- of taalprobleem hebben, een gedragsstoornis hebben, zeer moeilijk leren, zeer moeilijk opvoedbaar zijn. Deze leerlingen krijgen, nadat de aard van de beperking is vastgesteld door een onafhankelijke commissie een indicatie waar een financiële tegemoetkoming aan vast zit. De school helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij de aanvraag van de leerlinggebonden financiering. In het kader van passend onderwijs vervalt per deze regeling van leerlinggebonden financiering. Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent niet de kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. Een school voor voortgezet onderwijs mag kinderen weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. De aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs verloopt via de toelatingsprocedure die binnen de school en/of het samenwerkingsverband is vastgesteld. Onze school is bereid om kinderen met een beperking toe te laten, maar centraal staat steeds de vraag of wij de voorwaarden kunnen scheppen om het kind op een verantwoorde wijze op te vangen en de gewenste zorg te bieden. Hiervoor heeft onze school een procedure vastgesteld die op hoofdlijnen het advies volgt van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van het samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt. De procedure omvat: een oriënterend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s); 18

19 LEERLINGBEGELEIDING / LEERLINGENZORG het met toestemming opvragen van relevante informatie; een gesprek met vertegenwoordigers van de school van herkomst; het horen van het team van de betreffende school of locatie; het formuleren van een voorstel; het nemen van een besluit door de sectordirecteuren; het formeel schriftelijk melden van het besluit aan de ouder(s)/verzorger(s). De school heeft een aantal criteria geformuleerd in de toelatingsprocedure zoals die geldt voor leerlingen met een beperking. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen, nadat het besluit in een gesprek is toegelicht bezwaar aantekenen bij de bestuurder. Eén en ander zal gaan veranderen als de maatregel voor passend onderwijs daadwerkelijk wordt doorgevoerd. 19

20 LEERLINGBEGELEIDING / INSTROOM + PLAATSING Instroom en plaatsing In het schooljaar worden ongeveer 275 leerlingen in de brugklas geplaatst, afkomstig van circa 40 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland. De leerlingen worden geplaatst op grond van de Friese Plaatsingswijzer en het advies dat de basisschool daaraan ontleent. De definitieve plaatsing wordt vastgelegd door de plaatsingscommissie. De ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool ontvangen daarvan bericht (zie ook onder brugperiode, blz. 12). Gegevens die van belang zijn gedurende het verblijf op school worden per leerling door de mentor bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Ter bescherming van de privacy van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is het omgaan met deze gegevens aan strikte regels gebonden. Rapporten De resultaten per leerjaar worden uitgedrukt in rapportcijfers. Een rapportcijfer ontstaat vanuit het samenstellen van scores op toetsingen (proefwerken, mondelinge- en schriftelijke overhoringen en toetsen, werkstukken etc.). De leerlingen ontvangen een aantal keren per jaar een rapport: ouders worden hier digitaal van op de hoogte gesteld. Toetsing De proefwerken worden minimaal één week van te voren opgegeven. In de bovenbouw is sprake van toetsweken. Bevordering De bevordering vindt plaats op basis van overgangsnormen per leerjaar, deze worden aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar verstrekt. Slaagpercentages Deze percentages worden jaarlijks kritisch vergeleken met het landelijk beeld. De school hecht daarnaast waarde aan het bieden van optimale kansen voor leerlingen. De sociale ontwikkeling en het benutten van specifieke talenten horen daarbij. Doorstroom Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan een leerling doorstromen naar een andere niveaugroep of afdeling van de school. Deze overstap gebeurt bij voorkeur aan het einde van een schooljaar, maar kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. 20

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie