Schoolgids rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg - Instroom + plaatsing Niet-lesgevend personeel 21 Kwaliteitszorg 22 - Dagelijkse onderwijspraktijk Buitenschoolse activiteiten 29 Faciliteiten en ondersteuning 30 Kosten / diversen 32 2

3 VOORWOORD Voorwoord Beste leerling, beste ouders en verzorgers, Welkom bij rsg Simon Vestdijk, een openbare school met een zee aan mogelijkheden en daar zijn we trots op! Voor het schooljaar staan bijna 1500 leerlingen bij ons ingeschreven. Zij krijgen onderwijs in één van de vele afdelingen in Harlingen of in de kleinschalige locatie in Franeker. Uitgangspunt voor ons is dat er wat te kiezen valt voor leerlingen in én buiten de lessen en dat leerlingen zich gekend en geaccepteerd voelen. Veiligheid, een plezierige sfeer en passende begeleiding zijn sterke punten van onze school, daarnaast werken we vooral aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dat gaat niet altijd vanzelf en is steeds een keuze tussen kansen bieden en eisen stellen. We doen ons best ons vakmanschap te vergroten en van elkaar te leren. We hopen leerlingen nog meer uit te dagen en te enthousiasmeren zodat zij hun mogelijkheden ten volle benutten. Onderwijs blijft mensenwerk, dus ook bij ons worden wel een inschattingsfouten gemaakt, er moet ruimte zijn om dit te constateren en te kunnen verbeteren, daarom vinden we openheid, duidelijkheid en begripvol met elkaar omgaan van het grootste belang. Met deze gids willen we leerlingen en ouders breed informeren over onze school. We laten zien wat onze doelstellingen zijn, geven inzage in de behaalde resultaten en hebben ook heel veel praktische informatie opgenomen. Daarnaast houden we leerlingen en ouders natuurlijk ook via onze website (www.vestdijk.nl) op de hoogte van alles wat er in de school gebeurt. Zo is er voor ouders voor elke vakantie de digitale nieuwsbrief die ook op de site wordt geplaatst en is er ook een link naar het activiteitenrooster. Het is belangrijk dat iedereen die bij de school is betrokken makkelijk zijn of haar weg vindt en zich op zijn plaats voelt en ik hoop dat deze gids daar aan kan bijdragen. Ik wens je als leerling van onze school, samen met je ouders, een mooi en geslaagd jaar toe. Mw. M.E. de Jonge bestuurder 3

4 DE SCHOOL en ADRESSEN rsg Simon Vestdijk Regionale scholengemeenschap Simon Vestdijk is een brede openbare scholengemeenschap voor VMBO, VMBO-LWOO, MAVO, HAVO, Atheneum, Atheneum-plus en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school is in Harlingen en bestaat uit een unielocatie van drie gebouwen. De nevenvestiging staat in Franeker en is gehuisvest in het gebouw Triviant. Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar. Op 1 oktober 2012 volgden op de hoofdvestiging 1280 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging 178. Aan de school zijn 180 personeelsleden verbonden. Adressen Locatie Harlingen Kon. Julianastraat 3 (hoofdvestiging) 8862 TA Harlingen Locatie Franeker IJsbaanweg ER Franeker Telefoon: (0517) Website: Bankrekeningnummer: NL22FRBK t.n.v. Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland te Harlingen (afgekort: St.v. OVO in Nw-Frl.) 4

5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL Missie De school wil kansrijk en kwalitatief goed onderwijs bieden aan iedereen die voor openbaar onderwijs kiest. Visie Doelstellingen Voor slagen in het vervolgonderwijs en de maatschappij is meer nodig dan een diploma dat bij je past. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leergedrag helpt leerlingen over hun grenzen heen te gaan. Hieraan werken lukt het beste als leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Het behalen van een waardevol en bij de leerling passend diploma. Het handhaven van een breed onderwijsaanbod waardoor er voor leerlingen iets te kiezen valt. Openheid en toegankelijkheid, een prettig leerklimaat waardoor leerlingen zich uitgedaagd voelen, respect en begrip voor elkaar, het verbinden van de school met de samenleving, om leerlingen op weg te helpen in het maatschappelijk leven. 5

6 PRAKTISCHE INFORMATIE Bestuurder en Raad van Toezicht De school is ondergebracht in de Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland. De bevoegdheden en werkwijze van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze liggen ter inzage op de administratie. De school heeft een bestuurder, mw. M.E. de Jonge, te bereiken via tel. (0517) , en een Raad van Toezicht. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Harlingen. Kerndirectie De kerndirectie bestaat uit twee directeuren, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de beide sectoren en de organisatie daarvan. dhr. M. van der Meulen (VMBO inclusief LWOO) mw. S. Stelwagen-v.d. Werff (MAVO, HAVO, Atheneum, Atheneum-plus, Technasium) Sectorleiding De bestuurder is toegevoegd lid. Iedere sector wordt geleid door een directeur en teamleiders. Binnen de school zijn twee sectoren: sector VMBO. De sector omvat de VMBO basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het LWOO; sector MAVO/HAVO/Atheneum. De sector omvat de MAVO klassen 1 t/m 4, de HAVO klassen 1 t/m 5 en de Atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de Atheneum-plus klassen. In het schooljaar zijn binnen de leerjaren 2, 3 en 4 van het HAVO en Atheneum, Technasium klassen aanwezig. Sectordirectie Mw. S. Stelwagen v.d. Werff Sectordirecteur MAVO / HAVO / Atheneum Dhr. M.H. v.d. Meulen Sectordirecteur VMBO 6

7 PRAKTISCHE INFORMATIE Teamleiders Dhr. J. van Zanden Teamleider VMBO BK Dhr. G. Roffel Locatieleider Franeker Dhr. J. Zondervan Teamleider klas 1MH, 2MH, 3 en 4 MAVO Dhr. C.H. Boersma Teamleider 1A, 2A en 3A Mw. R.E. Schadron Teamleider onderbouw HA & 3H Dhr. Drs. J. Stelwagen Teamleider Profielen NG en NT Mw. S.M. Vogel Teamleider Profielen CM en EM De sectorleiding is te bereiken via telefoonnummer Inspectie van onderwijs Publieksinformatie Onderwijsinspectie Postbus 51 Internet: Vragen over onderwijs: (gratis) Vertrouwensinspecteur Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch en lichamelijk geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Regeling melding misstand sector VO De regeling is er op gericht om misstanden te voorkomen. De regeling biedt een heldere en veilige procedure zodat (te goeder trouw) bij de school afgegeven signalen over mogelijke misstanden op een adequate manier kunnen worden behandeld. De regeling is terug te vinden op onze website en op te vragen via het secretariaat. 7

8 PRAKTISCHE INFORMATIE Supplement Bij aanvang van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders digitaal een supplement bij deze gids, waarin een complete personeelslijst en andere belangrijke gegevens, zoals de lessentabellen, staan. Ouderinfo Ten behoeve van de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) wordt voor elke schoolvakantie een informatiebulletin beschikbaar gesteld met daarin de activiteitenkalender en berichten of oproepen die van belang zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerlingen. Deze ouderinfo is ook via de website te raadplegen. Via de website wordt actuele informatie verstrekt zoals data ouderavonden, data excursies, rooster, roosterwijzigingen etc. Contact ouder(s)/verzorger(s) Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. Mentoren, teamleiders en sectordirecteuren zijn de eerst aangewezenen om deze contacten te onderhouden. Na het verschijnen van de rapporten kan met de docenten worden gesproken over de resultaten bij de diverse vakken. Gedurende het schooljaar zijn er ouderavonden met een specifiek doel, bijv. mentorouderavond, brugklasouderavond, voorlichting over examens e.d. Tussentijds contact is altijd mogelijk. 8

9 PRAKTISCHE INFORMATIE Inspraak De school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een ouderraad en een leerlingenraad die een klankbordfunctie hebben. De bestuurder hecht aan een grote betrokkenheid van alle geledingen bij de beleidsvorming en bij de gang van zaken in de school. Zij stimuleert de deelname aan de medezeggenschapsraad en bevordert het goed functioneren daarvan. Omdat de school steeds meer verantwoordelijkheden krijgt ten aanzien van de bekostiging, zijn de wettelijke bevoegdheden van de MR vergroot. De MR brengt niet alleen advies uit, maar moet ook instemmen met allerlei zaken. De ouderraad vergadert apart van de MR vergadering. Deze vergaderingen vinden zes à zeven maal per jaar plaats en duren ongeveer een uur. Enkele voorbeelden van zaken waar de ouderraad zich over heeft gebogen zijn: hoogte ouderbijdrage schoolfonds; lesuitval en opvang leerlingen; ouderpanel. Voor actuele zaken die aan de orde zijn of komen, kunt u de agenda raadplegen of het betreffende deel bezoeken van de website Integriteitscode In deze code wordt beschreven hoe we binnen de school willen handelen en met elkaar om willen gaan en waar we, als dat nodig is, naar kunnen verwijzen. De code is in te zien via onze website. Afhandeling van klachten De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. De school behandelt klachten volgens deze regeling die door de landelijke leerlingen-, ouder, personeels- en besturenorganisatie is opgesteld. In de regeling staat aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Als dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep op bovengenoemde klachtenregeling worden gedaan. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs Postbus AD Utrecht (030) In het kader van de klachtenregeling heeft de school 2 interne contactpersonen en een externe vertrouwenspersonen. De volledige tekst van de klachtenregeling ligt ter inzage in de mediatheek en wordt u op aanvraag toegezonden. In deze regeling zijn tevens de namen van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen opgenomen. Deze namen zijn ook vermeld in het supplement van de schoolgids. 9

10 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Onderwijsaanbod Simon Vestdijk heeft de volgende opleidingen: 10

11 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS VMBO en MAVO VMBO betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het VMBO kent twee leerwegen: de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling die naar 3 VMBO gaat een sector en een leerweg die het beste bij hem/haar past. MAVO betekent middelbaar algemeen vormend onderwijs. MAVO is de naam die op Simon Vestdijk wordt gebruikt om de theoretische leerweg van het VMBO aan te duiden. Na de tweejarige brugperiode kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van het MAVO. In de derde klas krijgt de leerling te maken met zowel verplichte vakken als keuzevakken. Het MAVO zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO, niveau 4) en op het HAVO. De verdeling in het VMBO van de sectoren en de leerwegen over de beide locaties is als volgt: HARLINGEN niveau s FRANEKER niveau s Techniek & Ondernemen VMBO - basis - kader Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn - Sport - Dienstverlening - Veiligheid VMBO - basis - kader Dienstverlening & Commercie - Voeding & Horeca - Zorg & Welness - Toerisme & Recreatie - Ondernemen VMBO - basis - kader MAVO - Theoretisch * alleen bij LO2/Z&W als 7 e vak is doorstroming naar het HAVO mogelijk MAVO - Theoretisch - Sport (LO2 als 6e of 7e vak)* - Zorg & Welzijn (Z&W als 6e of 7e vak)* HAVO/Atheneum Een veel gebruikte naam voor het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum is de tweede fase. De belangrijkste kenmerken van de tweede fase zijn: de vier profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek; vervanging van een aantal klassikale lessen door werklessen met en onder begeleiding van docenten in een speciaal daarvoor ingericht studiegebouw; meer zelfstandigheid. Het accent van het onderwijs ligt niet alleen op het verwerven en verwerken van kennis, maar ook op het verkrijgen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de leerling. Dit zijn: onderzoek doen; zelfstandig leren; omgaan met informatie; samenwerken; problemen oplossen. 11

12 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Brugperiode De veranderende leerling, de eisen van de vervolgopleiding en bovenal de zich voortdurend ontwikkelende en andere eisen stellende maatschappij maken een andere invulling van het onderwijs in de bovenbouw van de sector HAVO/Atheneum, als hierboven beschreven, noodzakelijk. Het onderwijs in de eerste twee leerjaren in beide sectoren is in feite het vervolg op en de afronding van het basisonderwijs in de voorgaande acht jaar. De onderwijsdoelen sluiten aan bij de drie hoofdkenmerken van het totale voortgezet onderwijs: een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming; centraal stellen van een actieve, zo zelfstandig mogelijk lerende leerling; het recht doen aan en het benutten van verschillen tussen leerlingen. Daarbij spelen vaardigheid, zelfstandigheid, gedifferentieerd en samenhangend leren een belangrijke rol. In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen in grote lijnen hetzelfde brede aanbod, waarbij wel sprake is van differentiatie naar niveau. De brugklassen zijn, afhankelijk van het niveau, in de sector VMBO of in de sector MAVO/HAVO/Atheneum ondergebracht. Het doel van de brugperiode is vast te stellen in welke sector en leerweg de leerling zijn schoolloopbaan gaat vervolgen. Aan het eind van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het VMBO, MAVO, HAVO of Atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling in deze tweejarige brugperiode daartoe aanleiding geven, kan deze leerling tussentijds veranderen van niveau. Ouder(s)/verzorger(s) hebben via een inlogcode inzicht in de cijferadministratie van hun kind. Zij worden ook op de hoogte gebracht van de studieresultaten. De leerlingen krijgen een eindrapport met een begeleidend schrijven. De brugperiode bestaan uit de volgende niveaugroepen: VMBO basis/kader (inclusief leerweg ondersteunend onderwijs), MAVO/havo, HAVO, Havo/Atheneum en Atheneum-plus. In de klassen worden de vakken van de basisvorming gegeven op het bijbehorende niveau. Rekening houdend met het vervolg wordt in de VMBO-klassen geen Frans gegeven. In plaats daarvan worden meer uren techniek en verzorging gegeven. In de niveaugroepen HAVO/Atheneum en Atheneum-plus kunnen leerlingen aan het einde van het eerste leerjaar kiezen voor Technasiumonderwijs (zie blz. 15). De plaatsingscommissie plaatst leerlingen aan de hand van de Friese Plaatsingswijzer. In deze plaatingswijzer spelen de behaalde resultaten in groep 6, 7 en 8 van de betreffende leerling een belangrijke rol bij het bepalen van de plaatsing. Daarbij wordt vooral gelet op de onderdelen begrijpend lezen en rekenen. Uitgebreide informatie over de Friese Plaatsingswijzer kunt u vinden op de website LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) houdt in dat de leerlingen les krijgen in kleinere groepen. De meeste docenten geven meerdere vakken zodat het aantal docenten per klas kleiner is. Plaatsing in een bb/bk-leerweg met LWOO is mogelijk op grond van het advies van de basisschool, de wens van de ouder(s)/verzorger(s) en de verwachting dat de betreffende leerling een diploma op onze school zal halen. 12

13 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Atheneum-plus Rsg Simon Vestdijk heeft Atheneum-plus klassen. Deze klassen zijn bedoeld voor de leerlingen die een extra uitdaging willen hebben en goed voorbereid willen zijn voor een verdere studie aan de universiteit. Voor dat doel heeft onze school zich aangesloten bij de WON Akademie, een samenwerkingsverband van ongeveer 50 VWO scholen in Nederland. De aansluiting tussen VWO en Wetenschappelijk Onderwijs blijkt vaak niet probleemloos te verlopen. Tegen deze achtergrond stelt de WON Akademie zich tot doel leerlingen al tijdens hun VWO-opleiding middels wetenschapsoriëntatie een gedegen, basale wetenschappelijke vorming te geven. Daarbij gaat het om de verwerving van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma), van een aantal belangrijke wetenschappelijke methoden/technieken en van de stappen die in de onderzoekspraktijk (meestal) gezet moeten worden. Veel aandacht is er daarbij voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude, door leerlingen te stimuleren de wereld tegemoet te treden met een open, inquisitive mind én met een kritische houding. Zie ook Naast de bestaande vakken voor Atheneum krijgen de leerlingen het vak Wetenschaps Oriëntatie (4 uren per week). Plaatsing in deze klassen kan alleen als de basisschool VWO adviseert en de leerling voldoet aan de VWO-normen van de plaatsingswijzer. Fries Met het vak Fries wordt in alle eerste klassen kennis gemaakt. 13

14 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Technasium Rsg Simon Vestdijk start een kennismakingsprogramma voor het Technasium-onderwijs in het eerste leerjaar van de niveaugroepen HAVO, Atheneum en Atheneum-plus. In klas 2 en 3 kunnen leerlingen kiezen voor het Technasium. Dit onderwijs wordt vervolgens aangeboden tot en met 5 HAVO en 6 Atheneum. Bijzonder onderdeel van het Technasium is de introductie van het vak Onderzoek en Ontwerpen. De leerlingen werken bij dit vak in groepsverband aan projectopdrachten die dicht bij de praktijk staan. Bij het uitvoeren van de opdrachten passen leerlingen theorie toe en ontwikkelen zij vaardigheden die gevraagd worden in de beroepspraktijk of vervolgopleiding. Op deze manier worden denken en doen aan elkaar gekoppeld en wordt de aansluiting met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs gezocht en versterkt. Voor dit onderwijs is een moderne Technasium werkplaats ingericht. Zie ook Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages worden door ons gezien als nuttig, vooral als er een verbinding kan worden gelegd tussen lesinhoud en stage. Wij zien een actieve rol voor de school als het gaat om leerlingen kennis te laten maken met de samenleving en om ze te stimuleren een bijdrage te leveren aan die samenleving, maar dit blijft altijd ondergeschikt aan de kerntaak; kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Streekcentrum De Skûle heeft een belangrijke rol in de organisatie van de stageplekken, de school is verantwoordelijk voor de coördinatie en de begeleiding. De stages vinden in het 3 e leerjaar plaats, in principe binnen het bestaande lesrooster. 14

15 LEERLINGBEGELEIDING Leerlingbegeleiding en leerlingenzorg In het verlengde van de doelstellingen van onze school ligt een goed georganiseerd systeem van leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg. De leerlingen hebben vanaf het moment dat ze bij ons binnenstappen tot het moment dat ze de school verlaten regelmatig contact met mensen die zich bezighouden met het begeleiden van leerlingen. Bij plaatsing van de nieuwe brugklasleerlingen die extra zorg nodig hebben wordt gekeken naar de bevindingen van de basisschool en opmerkingen van ouder(s)/verzorger(s). Zo nodig wordt door de plaatsingscommissie advies gevraagd aan de orthopedagogische medewerker of de leerling zich in het reguliere onderwijs op rsg Simon Vestdijk kan redden met de specifieke ondersteuning die we kunnen bieden. Dyslexie, faalangst, motivatie Alle brugklasleerlingen worden gescreend op dyslexie. Faalangst-reductietrainingen en motivatietrainingen worden aangeboden aan leerlingen in onderbouw en bovenbouwklassen. Leerachterstanden taal en rekenen Voor het wegwerken van leerachterstanden is een aantal docenten een aantal uren uitgeroosterd om leerlingen te begeleiden (re-teaching). Begeleiding vindt plaats voor leerachterstanden op het terrein van taal en rekenen. De begeleidende docent werkt met de leerlingen op basis van een beknopt handelingsplan en houdt contact met de mentor en teamleider. Leefstijl In de brugperiode wordt tijdens de mentorles gewerkt met de methode Leefstijl voor jongeren. De hoofddoelstellingen van deze methode zijn: - jongeren leren positief sociaal gedrag te ontwikkelen door zich te oefenen in vaardigheden als communicatie, zelfdiscipline, omgaan met gevoelens; - hen leren kritisch te denken en verantwoorde beslissingen te nemen; - hen leren deze vaardigheden toe te passen in contacten met vrienden, ouders en anderen; - hen de waarde van een gezonde leefstijl leren in te zien. Aan het begin van elk schooljaar wordt bekend gemaakt met welke begeleiders de leerlingen te maken hebben. Docent Het spreekt vanzelf dat de docent een begeleidende taak heeft, allereerst binnen zijn/haar lessen, maar ook in het geven van belangrijke informatie aan de mentor. Mentor Iedere klas (groep) heeft een mentor. Dat is een docent die, naast het vak dat hij/zij geeft, de betreffende klas begeleidt, het wel en wee van de leerlingen in de gaten houdt en probeert hulp te bieden wanneer er problemen zijn. Voor ouder(s)/verzorger(s) is hij/zij de eerste contactpersoon. In de onderbouw geeft hij/zij ook mentorles. Daarnaast gaat de brugklasmentor indien gewenst op huisbezoek. 15

16 LEERLINGBEGELEIDING Teamleider De teamleider maakt deel uit van de schoolleiding. In samenwerking met de mentoren en de vakdocenten zorgt hij/zij er voor dat alles in de verschillende leerjaren zo goed mogelijk verloopt en geregeld is (bijv. plaatsing van leerlingen, coördinatie van proefwerken, cijferrapportages, doorstroming naar hogere leerjaren etc.). Directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de betreffende sector. Er zijn twee sectoren: VMBO en MAVO/HAVO/Atheneum en dus ook twee directeuren. De teamleiders van de sector zijn mede verantwoordelijk en onderhouden in de eerste plaats contacten met mentoren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Decaan De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en, daarmee samenhangend, de keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. Hij werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden bij dit keuzeprogramma betrokken. Interne begeleiders (IB-ers) De interne begeleiding is bedoeld voor leerlingen op rsg Simon Vestdijk. De geïntegreerde interne begeleiding houdt zich bezig met het regelen van de juiste zorg en begeleiding voor die leerlingen die dat nodig hebben. Als mentor en teamleider van mening zijn dat de zorg voor een leerling de mentortaak overschrijdt, neemt de mentor contact op met een interne begeleider. Wat die begeleider gaat doen is afhankelijk van het probleem. In bepaalde gevallen start een individueel traject met gesprekken. In andere gevallen kan de oplossing worden gezocht in sociaal-vaardigheidstraining, faalangst-reductietraining of studievaardigheidstraining. Als de problematiek zich buiten de school afspeelt, kan verwezen worden naar het schoolmaatschappelijk werk of een andere vorm van professionele hulpverlening. De interne begeleiders maken deel uit van het zorgteam. Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadviesteam is een multidisciplinair team. Dit team komt 6 à 7 keer per jaar bijeen. Hier komen de leerlingen aan de orde waarvoor een plan van aanpak moet worden gemaakt. Het team bestaat uit LPA, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, GGD, interne begeleiders en de vertegenwoordigers van CenZore, Renn 4 en VNN. De betrokken mentor kan eventueel aanschuiven bij het overleg. De brede samenstelling van het team maakt het mogelijk de zorglijn vanaf het basisonderwijs te continueren. De ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de route naar het ZAT. Zorgteam Het zorgteam bestaat uit de ib-ers, de sectordirecteur VMBO en de zorgcoördinator. Het zorgteam komt wekelijks bijeen. Hier worden leerlingen met problemen besproken en wordt naar passende trajecten gezocht. Leerlingen bij wie geen verbetering van hun situatie valt te constateren, kunnen worden aangemeld bij CenZore voor nader onderzoek of bij b.v. het ZAT. 16

17 LEERLINGBEGELEIDING Taal- en rekenproblemen Leerlingen met specifieke taal- en rekenproblemen kunnen begeleiding krijgen van een remedial teacher. Schoolmaatschappelijk werker Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk kan leerlingen doorverwijzen naar andere instanties, die mogelijk verder hulp kunnen bieden. De tijden en dagen waarop de schoolmaatschappelijk werker spreekuur houdt, worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Schoolarts en schoolverpleegkundige Bij gezondheidsproblemen kunnen leerlingen, eventueel vergezeld van hun ouder(s)/verzorger(s), bij de schoolarts en/of schoolverpleegkundige terecht. 17

18 LEERLINGBEGELEIDING / LEERLINGENZORG Samenwerkingsverband leerlingbegeleiding en leerlingenzorg De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noordwest-Friesland, CenZore genoemd, waarin alle scholen voor voortgezet openbaar onderwijs (incl. speciaal onderwijs) in Leeuwarden, Harlingen en op Vlieland en Terschelling deelnemen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn regels en afspraken gemaakt m.b.t. het onderwijs en de opvang van zorgleerlingen (leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben) en LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) geïndiceerde leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft een eigen centrale dienst die op ons verzoek extra expertise kan bieden op het terrein van leerlingbegeleiding, het afnemen van onderzoeken en het stellen van een diagnose. Contact ouder(s)/verzorger(s) Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. Mentoren, teamleiders en sectordirecteuren zijn de eerst aangewezenen om deze contacten te onderhouden. Na het verschijnen van de rapporten kan met de docenten worden gesproken over de resultaten bij de diverse vakken. Gedurende het schooljaar zijn er ouderavonden met een specifiek doel, bijv. mentorouderavond, brugklasouderavond, voorlichting over examens e.d. Tussentijds contact is altijd mogelijk. Regeling leerlinggebonden financiering De 'regeling leerlinggebonden financiering' (LGF) biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een speciale hulpvraag (door b.v. een beperking) het komende schooljaar nog de mogelijkheid te kiezen voor: - of plaatsing speciaal onderwijs, - of op de reguliere school blijven met dit zogenaamde rugzakje. Onder deze doelgroep vallen leerlingen die: slechthorend of doof zijn, een spraak- of taalprobleem hebben, een gedragsstoornis hebben, zeer moeilijk leren, zeer moeilijk opvoedbaar zijn. Deze leerlingen krijgen, nadat de aard van de beperking is vastgesteld door een onafhankelijke commissie een indicatie waar een financiële tegemoetkoming aan vast zit. De school helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij de aanvraag van de leerlinggebonden financiering. In het kader van passend onderwijs vervalt per deze regeling van leerlinggebonden financiering. Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent niet de kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. Een school voor voortgezet onderwijs mag kinderen weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. De aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs verloopt via de toelatingsprocedure die binnen de school en/of het samenwerkingsverband is vastgesteld. Onze school is bereid om kinderen met een beperking toe te laten, maar centraal staat steeds de vraag of wij de voorwaarden kunnen scheppen om het kind op een verantwoorde wijze op te vangen en de gewenste zorg te bieden. Hiervoor heeft onze school een procedure vastgesteld die op hoofdlijnen het advies volgt van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van het samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt. De procedure omvat: een oriënterend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s); 18

19 LEERLINGBEGELEIDING / LEERLINGENZORG het met toestemming opvragen van relevante informatie; een gesprek met vertegenwoordigers van de school van herkomst; het horen van het team van de betreffende school of locatie; het formuleren van een voorstel; het nemen van een besluit door de sectordirecteuren; het formeel schriftelijk melden van het besluit aan de ouder(s)/verzorger(s). De school heeft een aantal criteria geformuleerd in de toelatingsprocedure zoals die geldt voor leerlingen met een beperking. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen, nadat het besluit in een gesprek is toegelicht bezwaar aantekenen bij de bestuurder. Eén en ander zal gaan veranderen als de maatregel voor passend onderwijs daadwerkelijk wordt doorgevoerd. 19

20 LEERLINGBEGELEIDING / INSTROOM + PLAATSING Instroom en plaatsing In het schooljaar worden ongeveer 275 leerlingen in de brugklas geplaatst, afkomstig van circa 40 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland. De leerlingen worden geplaatst op grond van de Friese Plaatsingswijzer en het advies dat de basisschool daaraan ontleent. De definitieve plaatsing wordt vastgelegd door de plaatsingscommissie. De ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool ontvangen daarvan bericht (zie ook onder brugperiode, blz. 12). Gegevens die van belang zijn gedurende het verblijf op school worden per leerling door de mentor bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Ter bescherming van de privacy van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is het omgaan met deze gegevens aan strikte regels gebonden. Rapporten De resultaten per leerjaar worden uitgedrukt in rapportcijfers. Een rapportcijfer ontstaat vanuit het samenstellen van scores op toetsingen (proefwerken, mondelinge- en schriftelijke overhoringen en toetsen, werkstukken etc.). De leerlingen ontvangen een aantal keren per jaar een rapport: ouders worden hier digitaal van op de hoogte gesteld. Toetsing De proefwerken worden minimaal één week van te voren opgegeven. In de bovenbouw is sprake van toetsweken. Bevordering De bevordering vindt plaats op basis van overgangsnormen per leerjaar, deze worden aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar verstrekt. Slaagpercentages Deze percentages worden jaarlijks kritisch vergeleken met het landelijk beeld. De school hecht daarnaast waarde aan het bieden van optimale kansen voor leerlingen. De sociale ontwikkeling en het benutten van specifieke talenten horen daarbij. Doorstroom Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan een leerling doorstromen naar een andere niveaugroep of afdeling van de school. Deze overstap gebeurt bij voorkeur aan het einde van een schooljaar, maar kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. 20

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Voorwoord 2. De school, adressen en schoolleiding 3. Algemene visie en beleid 6. Onderwijs 7. Dagelijkse gang van zaken 14

Voorwoord 2. De school, adressen en schoolleiding 3. Algemene visie en beleid 6. Onderwijs 7. Dagelijkse gang van zaken 14 INHOUD Voorwoord 2 De school, adressen en schoolleiding 3 Algemene visie en beleid 6 Onderwijs 7 Dagelijkse gang van zaken 14 Leerlingbegeleiding algemeen 21 Kwaliteitszorg 27 Kosten 29 Vakantie en verlof

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure Welkom op de Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure OSG Sevenwolden Locatie Joure Pasteurweg 1 8503 AB Joure T : 0513-657385 M : jo@sevenwolden.nl www.osgsevenwolden.nl

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006 Voorlichtingsavond GSg Schagen 18 & 19 januari 2006 CONCEPT ONDERWIJS en BEGELEIDING De GSg Schagen is een dynamische leer-, leef- en werkgemeenschap, gekenmerkt door: respect, vertrouwen en een veilig

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie