Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2015"

Transcriptie

1 Schoolplan

2 Inhoud 1 inleiding kader en doel schoolbeschrijving bestuurlijke structuur geschiedenis huisvesting groepering en leerlingaantal kenmerken van leerlingen leerprestaties teamsamenstelling samenwerkingsverbanden de vorige beleidsperioden en onderwijskundig beleid missie en visie wat is onze kernopdracht? vanuit welke waarden werken wij? wat zijn onze kwaliteiten? wat willen we in de toekomst bereiken? leerstofaanbod onderwijsleerproces beleidsvoornemens uitgangspunten schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar kwaliteitszorg benadering functies van kwaliteitszorg interne en externe evaluatie toetsen van de opbrengsten evalueren van de opbrengsten kwaliteitszorg 30 4 leerlingenzorg leelingenzorg binnen het samenwerkingsverband WSNS RK/AB 31 Utrecht-stad leerlingenzorg binnen de USV passend onderwijs 35 5 ICT inleiding en uitgangspunten organisatie ICT-plan 36 Pagina 2 van 46

3 6 school en ouders contact klachtenregeling klachten met betrekking tot sexuele intimidatie de groepsouders de medezeggenschapsraad 38 7 organisatie bestuur en directie organisatie op schoolniveau structuur vergaderstructuur formatiebeleid en taakverdeling 39 8 personeelsbeleid personeelsbeleidsplan integraal personeelsbeleid 40 9 financieel en materiel algemeen ouderbijdrage huisvesting instemming met het schoolplan door de MR vaststelling van het schoolplan door het bestuur 46 Pagina 3 van 46

4 1. INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van onze school voor de periode Wij zien dit als een dynamisch plan dat, waar nodig en gewenst, tussentijds bijgesteld en aangevuld zal worden. 1.1 Kader en doel Het schoolplan is een: werkdocument waarin staat hoe er gewerkt wordt; planningsinstrument voor ontwikkeling in de komendejaren; voortgangsdocument waarin eentussenstand van het schoolontwikkelingsproces is weergegeven. Dit schoolplan zal fungeren als een: formeel document, waardoor de Utrechtse Schoolvereniging (USV) voldoet aan de wettelijke verplichting om een vastgesteld schoolplan te hebben; beschrijving van het huidige en gewenste onderwijskundig beleid in relatie tot en in samenhang met het te voeren personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid en beleidsplan t.b.v. de afstemming met de regionale en landelijke beleidsontwikkeling. Dit schoolplan is tot stand gekomen op basis van de eigen beleidskeuzes die het team, het bestuur en de directie hebben gemaakt binnen de wettelijke regelgeving. Hiermee is een document ontstaan dat: richting geeft aan de activiteiten ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs; gemaakte afspraken voor iedereen vastlegt en de school in staat stelt om gericht het behalen van gewenste resultaten te evalueren. 1.2 Schoolbeschrijving school Utrechtse Schoolvereniging schooldirecteur Dhr. B. van der Zanden bezoekadres Frans Halsstraat 22a postadres Postbus 14130, 3508 SE, Utrecht telefoonnr faxnr brinnummer 07ph Bestuurlijke structuur De Utrechtse Schoolvereniging (USV) is een basisschool waar bijzonder algemeen vormend onderwijs wordt gegeven. De term bijzonder duidt op de verenigingsvorm. De term Pagina 4 van 46

5 algemeen wil zeggen dat wij aandacht besteden aan verschillende geloofsrichtingen, levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Het hoogste gezag van de USV berust bij het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/leden. Het bestuur wordt gecontroleerd door de algemene ledenvergadering Geschiedenis De Utrechtse Schoolvereniging, opgericht in het najaar van 1919, opende op 15 januari 1920 voor het eerst haar deuren in een houten gebouw op de hoek van de Frans Halsstraat en de Jan van Scorelstraat. Nadat in februari 1922 deze tijdelijke huisvesting door brand was vernield, werd in april 1923 een nieuw gebouw in gebruik genomen. Architect van dit gebouw is de heer Op ten Noort. Het is gebouwd in de stijl die typisch is voor de Amsterdamse School. Op het afdak prijken twee beelden die gemaakt zijn door mevrouwvaillant. Het luisterende meisje en de jongen met de bal vormen het symbool van de gemengde schoolbevolking die hier leert en speelt. Het gebouw heeft niet altijd als schoolgebouw dienst gedaan. In 1943 werd het gevorderd door de Duitsers. De leerlingen kregen toen les in het koetshuis van de familie Fentener van Vlissingen aan de Nieuwe Kamp. In de Hongerwinter kregen de kinderen les in groepjes thuis bij ouders. Na de bevrijding is het gebouw ook nog enige tijd door de Canadezen gebruikt als onderkomen. In 1984 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd. De lagere school en de kleuterschool vormden vanaf 1985, toen de wet in werking trad, samen de basisschool. De Montessorikleuterschool in Oudwijk kwam onder het bestuur van de Utrechtse Schoolvereniging te vallen. De kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6 zouden voortaan als de groepen 1 t/m 8 door het leven gaan. Omdat de wet voorschreef dat alle acht groepen in hetzelfde gebouw gehuisvest moesten zijn, werd de lagere school in 1988 aan een ingrijpende verbouwing onderworpen. Op de plaats van de oorspronkelijke gymnastiekzaal verscheen een nieuwe vleugel met vijf lokalen en een speellokaal. In mei 2001 is het dak geheel vernieuwd en opnieuw voorzien van de traditionele dakpannen en is de zolderverdieping, onder begeleiding van de architect dhr. E. Meulenbelt in de oorspronkelijke staat gerestaureerd, uitgebreid met dakkapellen, toiletten, een tiende lokaal en twee extra werkruimten. Vanaf begin 2002 gaat de Utrechtse Schoolvereniging als gemeentelijk monument door het leven en wordt haar historie vanaf de zomer van 2004 bewaard door het Utrechts Archief Huisvesting Het gebouw heeft in totaal achttien ruimten. Daarvan zijn er negen in gebruik als klaslokaal, één is verhuurd aan De Poeh als peuterspeelzaal, en één fungeert als directiekamer. Daarnaast hebben we de beschikking over een handvaardigheidlokaal, een werkruimte voor de remedial teacher, één voor de intern begeleider en één voor de conciërge, een computerruimte en een Pagina 5 van 46

6 speellokaal. Het speellokaal doet tevens dienst als gemeenschapsruimte voor het opvoeren van muziekstukken, toneelstukjes e.d. De locatie en de architectonische waarde van het gebouw laten geen verdere uitbreiding toe. De gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 is gelegen aan de FockemaAndreaelaan Groepering en leerlingenaantallen Groep Aantal groepen Aantal leerlingen ( ) 1/2 2 (en een 53 opstartgroep vanaf januari) Totaal De streefgroepsgrootte op de USV is 30 kinderen. De USV kan niet alle leerlingen plaatsen die belangstelling hebben. Selectie vindt plaats door loting, waarbij voorrang gegeven wordt aan kinderen die al een broertje of zusje op de USV hebben en vervolgens aan leerlingen uit de directe omgeving van de school Kenmerken van leerlingen Totaal aantal leerlingen Aantal leerlingengewicht 1.0 % achterstandsleerlingen Leerlingen met allochtone achtergrond Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Grieks Overige Percentage leerlingen dat langer dan 8 jaar over de basisschool doet Gemiddeld jaarlijks aantal leerlingen dat niet in groep 1 de school binnenkomt Prognose voor leerlingenaantal over 3 jaar 225 Leerlingen worden gewogen aan de hand van factoren, waarvan verondersteld wordt dat kinderen achterstand hebben. Die factoren bepalen het subsidiebedragper leerling Pagina 6 van 46

7 1.2.6 Leerprestaties Om het leerrendement te kunnen bepalen, maakt de USV gebruik van het CITOleerlingvolgsysteem, de AVI-gegevens en methodegebonden toetsen. Het leerrendement wordt bepaald aan de hand van de periodieke vooruitgang die de individuele leerlingen boeken. Een vergelijking met landelijke of stedelijke gemiddelden is niet zinvol, daar de scores altijd bovengemiddeld zijn zoals verwacht kan worden vanuit de sociaal-economische kenmerken van de gezinnen waaruit de leerlingen komen. Uitslagen van de CITO-Eindtoets schooljaar schoolscore 2004/ ,2 2005/ ,1 2006/ ,5 2007/ ,6 2008/ ,2 2009/ ,6 2010/ ,3 Doorverwijzing naar het speciaal onderwijs vindt zelden plaats. De USV streeft ernaar zorgleerlingen op school op te vangen. Het percentage zittenblijvers is ongeveer 1 % van de kinderen per jaar. uitstroom VO-schooltype LWOO 1 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg 1 VMBO-gemengde leerweg VMBO-theoretische leerweg HAVO VWO GYMNASIUM De afgelopen jaren gingen de meeste leerlingen naar het Stedelijk Gymnasium en het St. Bonifatius. Ook gingen er leerlingen naar het Christelijk Gymnasium, de Werkplaats, het Gregorius en het Nieuwe Lyceum. Met deze scholen worden goede contacten onderhouden. De USV ontvangt twee keer per jaar gedurende de eerste twee jaren van het VO een schriftelijke terugkoppeling over de resultaten van de leerlingen. Het geeft de school de mogelijkheid om te controleren of het advies van de basisschool correct is geweest en of het niveau van de prestaties ten aanzien van de vakgebieden aansluit bij het niveau van de middelbare school Teamsamenstelling Bij de USV werken op 1/8/ personeelsleden. Er zijn 15 groepsleraren, 3 vakdocenten, 1 plusgroepsleerkracht, 1 intern begeleider, 1 remedial teacher, 1 rugzakbegeleider, 1 administratief medewerker, 1 conciërge en 1 directeur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Pagina 7 van 46

8 1.2.8 Samenwerkingsverbanden De USV maakt deel uit van het RK/AB-Samenwerkingsverband Utrecht. Dit bestaat uit alle basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs van de Katholieke Scholen Utrecht (KSU), Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens en een paar Algemeen Bijzondere scholen, waaronder de USV. Binnenkort komt er in het kader van Passend Onderwijs een verplicht grootstedelijk samenwerkingsverband. Op lokaal niveau is een stedelijke monitor ingesteld, wat betekent dat alle scholen zich verplicht hebben tot het afnemen van een aantal afgesproken Cito-toetsen. Ten behoeve van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, volgt de school de Utrechtse POVO (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs)-procedure, waarbij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in Utrecht is geregeld. De USV neemt daartoe deel aan het overleg tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in het zogenaamde POVO-overleg. De USV onderhoudt contacten met schoolbegeleidingsdiensten. Advies en begeleiding vinden plaats op het gebied van de leerlingenzorg en op de verschillende terreinen van de schoolontwikkeling en vernieuwing. Onze school heeft de afgelopen jaren weinig contact onderhouden met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, aangezien verwijzingen zelden voorkomen. In gevallen waarin een verwijzing volgt, gelden de procedures van het SWV en/of de POVO De school onderhoudt contacten met instellingen als: GG&GD, bv. schoolarts, schoolverpleegkundige, wijkpedagoge; Zorgplatform, bv. ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoge; SO, bv. ambulant begeleider; Schoolbegeleidingsdiensten, bv. orthopedagoge, onderwijskundige; Adviesbureaus, bv. speltherapeute, orthopedagoge, logopediste, huiswerkbegeleiding. Gemeente, bv. leerplichtambtenaar; Deze contacten zijn deels regulier en deels naar behoefte. Met Hogeschool Utrecht is er jaarlijks overleg over studenten die stage lopen en over de inrichting van stages. Op school is een contactpersoon voor de plaatsing van stagiaires. De USV doet jaarlijks mee aan het stedelijk project School en Veiligheid, waarbij de veiligheidsthermometer werd afgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de wijk Oost in het algemeen en onze school in het bijzonder een veilige wijk en school genoemd mogen worden. Pagina 8 van 46

9 1.3 De vorige beleidsperioden en In de schoolplannen voor de periode en zijn beleidsvoornemens neergelegd.in de kolommen hieronder is te zien in hoeverre de beleidsvoornemens gerealiseerd zijn. Beleidsvoornemen schooljaar De groepen 1 en 2 werken aan (de doorgaande lijn van) het taalonderwijs. Concreet werken de 3 groepen met de verteltafel en de klankkasten. 2 De leerkrachten worden geschoold in het computerprogramma Klankie. 3 De groepen 1 en 2 nemen standaard in hun vergaderagenda de afstemming van activiteiten / projecten op, ten behoeve van de doorgaande lijn. 4 De projecten op het gebied van levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden met het hele team voorbereid, de werkgroep doet het voorwerk. 5 Er wordt met het hele team een studiebijeenkomst over EHBO voor kinderen georganiseerd; deze zal jaarlijks terugkeren. 6 Er wordt een nieuwe methode voor natuur en techniek aangeschaft. 7 De kast met materialen voor begaafden wordt op het gebied van taal uitgebreid. Realisering? De groepen werken wekelijks met de klankkast, twee keer per jaar met de verteltafel. Dat is gebeurd. Dat staat elke keer op de agenda. O.l.v. Eduniek werden de thema s voorbereid. Leerkrachten hebben een diploma gekregen na de bijscholing. Natuniek is aangeschaft en ingevoerd. Slimme Taal is aangeschaft. Beleidsvoornemen schooljaar De groepen 4 t/m 8 evalueren hun lesgeven op het gebied van begrijpend lezen en de coördinator zal het MT advies uitbrengen over het al dan niet aanschaffen van een nieuwe methode en/of materialen op dit terrein. 2 De groepen 1 en 2 werken verder aan hun taalonderwijs en een doorgaande lijn (o.a. de verteltafel, klankkasten en het gebruik van het softwareprogramma Klankie in alle groepen). 3 De groepen 1 en 2 worden geschoold in het softwareprogramma Klankie. 4 De groepen 3 t/m 8 scholen zich in een digitaal reken- en taalprogramma, Wereld in getallen en Woordspel. 5 De projecten op het gebied van levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden ook dit jaar Realisering De methode Tekstverwerken van Wolters Noordhof wordt aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Beleid van wordt voortgezet. Is vorig schooljaar gebeurd. In de groepen 3 t/m 8 wordt het computerprogramma Woordspel (horend bij Taal Actief) structureel ingezet. De leerkrachten verwerken de toetsresultaten van WIG en Taal Actief digitaal. De projecten op het gebied van levensbeschouwing en Pagina 9 van 46

10 in 5 bijeenkomsten voorbereid. Op diezelfde bijeenkomsten wordt het team geschoold in het voeren van gesprekken met ouders als het gaat om kinderen met werkhoudings- en gedragsproblemen. 6 Er zal voor het eerst gewerkt worden met de nieuwe methode voor natuur en techniek: Natuniek. Deze zal voor de meivakantie geëvalueerd worden. 7 Het model spellingsonderwijs zal geëvalueerd worden. 8 Het schoolbrede project zal dit jaar gaan over Europa. Techniek en levensbeschouwing maken hiervan deel uit. maatschappelijk bewustzijn zijn in 5 bijeenkomsten voorbereid. Tijdens een paar teamvergaderingen is aandacht besteed aan het voeren van gesprekken met ouders. Uitgevoerd. Tijdens teamvergadering is dit aan de orde geweest. Uitgevoerd. 9 Het team ontwikkelt een pestprotocol. Dit is door een werkgroep gedaan bestaande uit ouders en teamleden. 10 Het zelfstandig werken zal geëvalueerd worden. Afspraken rondom zelfstandig werken worden besproken. 11 Het beleid met betrekking tot de sociale ontwikkeling van de kinderen wordt geëvalueerd. 12 Er zal gezocht worden naar een geschikte vakdocent muziek. 13 De cursussen Kom op voor jezelf, EHBO voor en door kinderen zal gecontinueerd worden Deze evaluatie leverde op dat er behoefte is aan een doorgaande lijn binnen de school. Deze is gevonden. Bij beide cursussen zijn we afhankelijk van het feit of we ingeloot worden. Beleidsvoornemen schooljaar Realisering 1 De groepen 1 en 2 evalueren hun taalonderwijs. O.l.vEduniek is er op studiedagen aandacht aan besteed. 2 De groepen 1 en 2 starten met een evaluatie van het rekenonderwijs en ontwikkelen een gezamenlijk beleid op het gebied van voorbereidend en aanvankelijk rekenonderwijs. O.l.v. Eduniek is hier de eerste aanzet toe gegeven. 3 De groepen 4 t/m 8 werken met de nieuwe afspraken wat betreft het begrijpend lezen, eventueel wordt er een nieuwe methode ingevoerd. 4 Het team houdt zich in dit schooljaar met name bezig met gedrag van kinderen en het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang hiermee. Een methode sociaal-emotionele vorming wordt ingevoerd in alle groepen; hierbij wordt ook het in het vorige schooljaar opgestelde pestprotocol betrokken. Nieuwe methode is aangeschaft en ingevoerd. O.l.v. Eduniek hebben we met het hele team een methode uitgezocht gedurende meerdere studiedagen. 5 Wat betreft het schrijfonderwijs wordt besproken op welke wijze aandacht zal worden besteed aan de pengreep, de zithouding en de schrijfhouding. O.l.v. Ineke (vakdocent gymnastiek) is de eerste aanzet gegeven. 6 In alle groepen wordt de manier van verbeteren van In de bovenbouw is op de Y- Pagina 10 van 46

11 fouten door kinderen in hun schriftjes geëvalueerd. 7 Afspraken over het beleid met betrekking tot vreemde talen krijgen vorm. 8 De lessen over levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden nog een jaar met het hele team voorbereid. schijf vastgelegd hoe de leerlingen verbeteringen moeten aanbrengen. De werkgroep Engels heeft ideeën aangedragen voor alle groepen voor het gebruik van Engels in de klas. De groepen 7 en 8 krijgen conversatieles van een native speaker. Dat is gedaan. Beleidsvoornemen schooljaar Realisering 1 Het traject over het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met kinderen wordt afgerond. Cursus Leefstijl is door het team gevolgd. (Tweedaagse cursus) 2 De groepen 4 t/m 8 kiezen een nieuwe taalmethode Taal Actief 3 is aangeschaft. 3 Er wordt gestart met het evalueren van het Niet gebeurd. rekenonderwijs. 4 Het team kan zelfstandig het levensbeschouwelijk onderwijs vorm geven. Niet voldoende gelukt. Beleidsvoornemen schooljaar De USV heeft de schoolvisie herschreven. De oude versie was gedateerd, werd niet meer gedragen en leefde niet meer binnen de school. 2 De doorgaande lijn voor rekenen en taal in de onderbouw (groep 1 t/m 3) is verder uitgewerkt. 3 Een visie over schrijfonderwijs in de onderbouw is gevormd en vertaald naar concreet handelen op de werkvloer. Binnen de onderbouw waren er verschillen in visie en aanpak (lettervorm, ten aanzien van het schrijfonderwijs. Dit vonden we niet Realisering De schoolvisie is klaar. In het gehele schooljaar is aan de schoolvisie gewerkt. Samen met een Brünhilde van der Sluis van Eduniek zijn er meerdere teambijeenkomsten geweest. Een werkgroep van teamleden heeft samen met Mevr. Van der Sluis de bijeenkomsten voorbereid en uitgewerkt. Het team, De MR en het bestuur waren bij alle stappen betrokken en dragen het resultaat. Als bijlage is de nieuwe schoolvisie bijgevoegd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de leerkrachten. Deze zijn vastgelegd. De visie is uitgewerkt, beschreven en wordt in praktijk gebracht. Pagina 11 van 46

12 wenselijk. 4 Verder uitwerken van de 1-zorgroute De kennis van de 7 uitgangspunten, te weten: 1. Het gaat in ons werk om de onderwijsbehoeften van kinderen. 2. Het is de leerkracht die het doet! In de begeleiding staat de leerkracht met haar/zijn werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal. 3. Handelingsgericht: we werken doelgericht en geven haalbare, bruikbare adviezen. 4. We werken vanaf het begin samen met leerkracht, ouders, kind en begeleiders. 5. Positieve factoren en mogelijkheden van kind, leerkracht, ouders en begeleiders zijn belangrijk. 6. We werken vanuit een referentiekader dat gebaseerd is op het systeemdenken: dit heeft deze invloed op dat. 7. Onze werkwijze is systematisch en transparant. van Handelingsgericht Werken (HGW) is verdiept door koppelingen te maken tussen theorie en praktijk. Alle leerkrachten kunnen ten minste 1 groepsoverzicht en groepsplan maken. De USV gebruikt een eigen format voor de groepsplannen. De groepsbesprekingen en leerling-bespreking verlopen volgens de cyclus van HGW. Van alle oudergesprekken worden verslagen gemaakt die naar de Pagina 12 van 46

13 ouders verstuurd worden. 5 Een doorgaande lijn voor automatiseren in de groepen 3 en 4 is gerealiseerd. 6 De toetsen CITO rekenen 11 voor kleuters groep 1 en 2, CITO taal voor kleuters 11 groep 1 en 2, CITO begrijpend lezen 11 groep 3 en 4, CITO rekenen en wiskunde 11 groep 3 en 4 en CITO technisch lezen groep 5 worden geïmplementeerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt de DMT woordlezen afgenomen. 7 De nieuwe versie van de taal- en spellingmethode Taal Actief (3 e versie 2005) wordt geïmplementeerd. Wij menen dat deze methode het beste aansluit bij onze populatie. De oude methode was Taal Actief (2 e versie). 8 Op de USV wordt gewerkt met plusgroepen. Daarin zitten kinderen die aan de eisen van het DHH- (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) protocol (2 e webbased versie) voldoen. Dit is een digitale vragenlijst waar uiteindelijk een advies uitrolt ten aanzien van de begeleiding van de kinderen. Deze kinderen worden op hun niveau cognitief uitgedaagd. Het gaat om een pilotjaar. In het dagelijks werk merkten we dat we moeite hadden een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan een relatief grote groep kinderen die qua denkvaardigheden en resultaten ruim boven de rest uitstijgt. In de afgelopen twee schooljaren is de plusgroep in een kleine werkgroep voorbereid. Rika Ten behoeve van de overdracht heeft een aanscherping en standaardisatie plaatsgevonden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de leerkrachten. Deze zijn vastgelegd. Alle genoemde toetsen zijn succesvol geïmplementeerd. De resultaten van rekenen voor kleuters halverwege het schooljaar vielen wat tegen. Dit werd veroorzaakt doordat er onvoldoende aanbod op het gebied van meten en wegen was en dit wel getoetst werd. Naar aanleiding hiervan bieden de leerkrachten nu een ruimer aanbod aan met veel extra concrete materialen. De leerkrachten hebben de methode geïmplementeerd. Er is een specialist op onze school geweest om tekst en uitleg te geven. Ook zijn medewerkers naar een scholingsdag geweest. Tijdens de bouwvergaderingen zijn steeds onderdelen van de nieuwe methode met elkaar besproken. Op de USV zijn op dit moment drie plusgroepen van kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Zij worden twee keer per week uit de klas gehaald en hebben dan een uur les van een plusgroepleerkracht. De plusgroepen hebben in de afgelopen zes maanden een spel ontworpen en gemaakt, gewerkt met mindmappen en gewerkt met thema s zoals: Hoe word ik rijk, Elfstedentocht, Entropie, Charles Darwin, Frankrijk, Pagina 13 van 46

14 Winter is de plusgroepleerkracht en als verantwoordelijke hiervoor aangesteld. In principe is het voor kinderen van alle groepen mogelijk om in de plusgroep terecht te komen, maar wij menen dat de kinderen van de kleutergroepen voldoende uitdaging in hun eigen groep hebben. Na afloop van het schooljaar zal er geëvalueerd worden onder ouders, kinderen en leerkrachten. Australië, Leonardo da Vinci. Het werken in de plusgroep is individueel, in tweetallen of met de gehele groep geweest. De aangeboden onderwerpen zijn gevarieerd aangeboden. Bijvoorbeeld een thema vanuit zichzelf helemaal opzetten met behulp van eigen leervragen tot voorgeschreven, gestructureerde vragen en opdrachten. De leerlingen hebben gebruik gemaakt van websites en informatieve boeken passend bij het thema. Zij hebben methoden en materialen zoals Slimme taal en Zinder gebruikt. De leerlingen hebben ook proefjes en knutselopdrachten uitgevoerd. Ze hebben aan de hand van een aantal vragen verschillende keren gereflecteerd op hun eigen werk en handelen binnen de groep. Er is in maart 2011 (na 6 maanden) een evaluatie geweest over de plusgroep. De leerkrachten, ouders en kinderen hebben een vragenlijst ingevuld. Geconcludeerd mag worden dat de plusgroep gewaardeerd wordt en een meerwaarde heeft. Om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van de plusgroep en het inhoudelijk verder te ontwikkelen wordt het pilot nog een jaar voortgezet. Er zal weer een evaluatie plaatsvinden. Rika Winter is hiervoor verantwoordelijk. Pagina 14 van 46

15 2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 2.1 Missie en visie Wat is onze kernopdracht? Rust, Ritme en Resultaten In een dynamische maatschappij zijn wij een school die functioneert als een dorpsschool met een wij(k)gevoel. Kinderen, ouders en teamleden vormen een gemeenschap waar we elkaar kennen. De kinderen leren in een rustige, prettige sfeer. De leerkrachten creëren een omgeving waarin iedereen elkaar en elkaars verschillen accepteert. Op de USV leren de kinderen traditionele fatsoensnormen en goede communicatieve vaardigheden: actief naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en in elkaar geïnteresseerd zijn. Ook leren de kinderen inhoudelijk op elkaar te reageren en plezier te beleven aan deze wijze van met elkaar omgaan. De USV is een veilige school met tradities en structuur. Wij verzorgen gedegen onderwijs en streven ernaar dat alle kinderen op hun eigen niveau maximale resultaten behalen in de kernvakken (rekenen, taal, lezen en spelling) Vanuit welke waarden werken wij? De leerlingen en hun ontwikkeling in een veilige leeromgeving staan centraal. Bij alles wat we doen, hanteren we de volgende waarden: 1. Betrokkenheid Betrokkenheid betreft interesse hebben in elkaar, elkaar willen helpen, voor elkaar opkomen en meedoen. Wij stimuleren betrokkenheid van de leerlingen bij elkaar, bij de leerkrachten, bij hun naasten en bij de school. Teamleden helpen leerlingen, waar en wanneer zij dat nodig hebben. Wij organiseren en waarderen betrokkenheid van de ouders bij de school en van de school bij de ouders van de leerlingen. 2. Degelijkheid De USV staat bekend als een leerschool, waar kinderen degelijk onderwijs krijgen. Wij willen de leerlingen een consistent en gedegen onderwijsprogramma bieden. Wij gebruiken kwalitatief hoogwaardige materialen en werkwijzen waarvan de effectiviteit bewezen is en bieden het materiaal aan op een wijze die werkt. 3. Harmonie We streven ernaar dat leerlingen zich harmonieus ontwikkelen tot evenwichtige personen. Wij richten ons op balans en harmonie bij elk individu, binnen de groep, binnen de school en in relatie tot de omgeving van de school. Het effect is een veilige leeromgeving voor de kinderen. Harmonie betreft ook het lesprogramma, dat de ontwikkeling van hoofd, handen en hart betreft. 4. Zelfstandigheid Zelfstandigheid betreft het vermogen op eigen benen te kunnen staan en eigen keuzes en afwegingen te kunnen maken. We leiden een groot deel van de kinderen op voor beroepen die nu nog niet bestaan. Eén van de belangrijkste vaardigheden die we onze kinderen mee kunnen en willen geven, is zelfstandigheid. Gedurende de schoolloopbaan stimuleren en ontwikkelen we de kinderen voortdurend om - op hun eigen niveau - zelfstandig te werken en leren. Deze zelfstandigheid creëert verantwoordelijkheid bij de Pagina 15 van 46

16 leerlingen. 5. Eigenheid Op de USV brengt elk kind en elke leerkracht zijn eigen persoonlijkheid in. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en te ontdekken, binnen de grenzen van de groep. Wij sluiten aan op de behoeften van de leerling en proberen hem of haar te bieden wat hij of zij nodig heeft. Wij motiveren de leerlingen door het lesaanbod en niveau zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belangstelling van de leerling. Wij dragen ertoe bij dat elke leerling zichzelf naar maximaal vermogen ontwikkelt en zijn of haar talenten ontplooit. Wij bieden de kinderen ruimte om te ervaren, onderzoeken en te leren. Wij stimuleren de kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten. Onze waarden vormen een dynamisch geheel. Degelijkheid en eigenheid dagen elkaar uit. Harmonie en zelfstandigheid kunnen goed samengaan wanneer zij in balans zijn. Harmonie en degelijkheid begrenzen eigenheid Wat zijn onze kwaliteiten? Uitgebreid en flexibel onderwijsaanbod Ons onderwijsaanbod is aangepast aan het niveau van het kind. We bieden stof aan op gemiddeld niveau. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren hebben we ook extra en plusmateriaal. Voor kinderen die meer uitleg en tijd nodig hebben is er verlengde instructie en/of remedial teaching. De kinderen krijgen gelegenheid om zelfstandig de lesstof (af) te maken. We leren hen de benodigde vaardigheden, zoals omgaan met uitgestelde aandacht, zelfoplossend vermogen, werkstrategieën en hun werk plannen en afmaken. De leerkracht ondersteunt door middel van stimuleren, feedback geven en kritische vragen stellen. Gezien het feit dat de meeste kinderen op de USV gemakkelijk leren en bovengemiddelde resultaten halen bestaat de lesstof uit méér dan het standaardcurriculum. Vooral bij taal en rekenen gaan we verder en besteden we bijvoorbeeld meer aandacht aan grammatica, grafieken en tabellen. In de onderbouw bereiken we onze leerdoelen door middel van werken met thema s om de lesstof in een rijke context en betekenisvol te kunnen aanbieden. Voor bepaalde onderwijsgebieden hebben we zogenaamde vakleerkrachten. Het inzetten van deskundigen op deze vakgebieden leidt tot een hoogwaardig en consistent aanbod. Stimuleren en uitdagen van leerlingen We stellen hoge eisen aan onze leerlingen. We verwachten dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten. Wij bieden lesstof aan waarmee we de kinderen uitdagen. Door de interesse van de kinderen te wekken proberen wij de intrinsieke motivatie van de kinderen te vergroten. Daarmee stimuleren we hen tot goede prestaties. We werken doelgericht. We richten ons op de landelijke kern- en tussendoelen. In alle groepen weten de leerkrachten waar ze naartoe werken en richten ze hun inspanningen op het bereiken van die doelen. Samenwerken met ouders We betrekken de ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Dat begint al bij de intake in groep 1. We betrekken de ouders direct wanneer blijkt dat de ontwikkeling van een leerling op bepaalde gebieden achterblijft, vooruit loopt of in disbalans is, om samen aan de ontwikkeling van het kind te blijven werken. Eenmaal per jaar organiseert elke groep een Pagina 16 van 46

17 ouderavond om met de leerkracht en andere ouders van gedachten wisselen over opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Veilige schoolomgeving De kleinschaligheid van de USV maakt het mogelijk dat iedereen elkaar kent: de leerlingen van boven- en onderbouw, de ouders en de teamleden. Een veilige, ordelijke schoolomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed leerklimaat. Wij zorgen met de leerlingen voor een prettige sfeer en gezamenlijk opgestelde regels in de klas. Een prettig pedagogisch klimaat krijgt expliciet aandacht in het lesaanbod en protocollen van de school. De leerkrachten streven naar een goed contact met alle leerlingen in de groep. De leerkrachten zijn betrokken en tonen een hoge inzet bij het lesgeven en bij de kinderen in de groep. Professioneel team Wij volgen en begeleiden leerlingen consequent en gericht in hun ontwikkeling. We observeren de leerlingen en nemen regelmatig toetsen af. We registreren de (toets-)resultaten in het leerlingvolgsysteem en nemen actie wanneer de leerling-resultaten daartoe aanleiding geven. De actie kan zijn gericht op een individuele leerling of op een groep(je). De acties worden vastgelegd in en uitgevoerd volgens een gericht handelingsplan. Onze intern begeleider draagt zorg voor consistentie en kwaliteit van de leerlingzorg. De remedial teacher verzorgt extra ondersteuning buiten de groep aan groepjes of individuele leerlingen. Leerkrachten en intern begeleider bespreken regelmatig de leerlingen en de groepen met als doel goed vast te stellen wat de leerlingen en de groep nodig hebben om zich ten volle te ontwikkelen. Aan het eind van elk schooljaar draagt elke leerkracht de groep volgens een vast protocol over aan de volgende leerkracht. De leerkrachten van de USV zijn vakbekwaam en breed ontwikkeld. Wij zorgen voor regelmatige individuele en teamscholing Wat willen we in de toekomst bereiken? Kijkend naar de huidige stand van zaken op school, de maatschappelijke ontwikkelingen, onze waarden en onze kwaliteiten willen we de komende jaren de USV verder ontwikkelen en ons richten op de volgende drie speerpunten. Actief burgerschap De maatschappij wordt steeds individualistischer en dynamischer. In die maatschappij is (waardering voor) de ander belangrijk. Wij willen de kinderen op onze school opvoeden tot sociale mensen, die betekenisvol kunnen zijn voor anderen en kunnen samenwerken. Wij willen de kinderen leren elkaar te waarderen in hoe de ander is en gebruik te maken van de verschillen die er zijn. Wij zijn van mening dat deze vaardigheden noodzakelijk zijn om als mens een positief verschil te kunnen maken in de wereld. De kinderen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer in de klas. De kinderen kennen zichzelf en kunnen hun talenten en ontwikkelingspunten benoemen. Ze kennen elkaar en weten wat de ander wel of niet prettig vindt. De leerlingen maken gezamenlijke klassenregels over hoe je omgaat met elkaar. De leerlingen leren feedback te geven op elkaars werk en de afgesproken klassenregels. We gebruiken het stilteteken en helpen elkaar hierbij. De kinderen doen ervaring op met het leveren van een actieve bijdrage aan de samenleving / maatschappij, doordat iedere groep jaarlijks een activiteit in groepsverband onderneemt met als doel iets voor een ander, de wijk, de stad, het land of de wereld te betekenen. Jaarlijks Pagina 17 van 46

18 wordt er hiervoor /daarnaast een klassenproject of schoolbreed project georganiseerd dat voornamelijk door de kinderen zelf is bedacht. Zelfsturing De kinderen kunnen de inhoud van hun dag- of weektaak plannen en binnen de gestelde tijd afronden. Ze weten van zichzelf welke onderdelen ze moeilijk vinden en waar ze dus extra aandacht moeten besteden. Dit nemen ze op in hun planning. Ze letten op hun voortgang en passen waar nodig hun werkwijze aan. Ze evalueren hun resultaten, bepalen of een extra inspanning vereist is en nemen dit op in hun planning. Tijdens het werken kunnen de kinderen werken volgens de principes van coöperatief leren en kunnen gebruik maken van elkaars capaciteiten. Maximale leeropbrengsten Wij zijn ambitieus in ons onderwijs: wij willen de voor ieder kind hoogst mogelijke opbrengst behalen met de kernvakken (taal, spelling, (begrijpend) lezen, rekenen). Hiervoor is een werkwijze nodig die het mogelijk maakt het leeraanbod af te stemmen op de leerbehoefte en niveau van elke leerling. Daartoe volgen we de leerontwikkeling van alle individuele leerlingen door middel van een leerlingvolgsysteem voor de kernvakken, observaties in de klas, methodegebonden toetsen en gesprekken met ouders en eventueel externen. Op basis hiervan worden groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt, die ten minste twee keer per jaar worden geëvalueerd. 2.2 Leerstofaanbod Op de USV wordt aan de hand van methoden gewerkt, waarvan bekend is dat zij aan de kerndoelen van de vak- en vormingsgebieden voldoen. Aan de hand van een overzicht wordt de vervanging van methoden gepland. Op iedere schooldag wordt bewust tijd ingeruimd voor taal/spelling en rekenen. Individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen worden aangepaste en/of afzonderlijke leerstofroutes aangeboden. De groepen 1 en 2 stemmen de inhoud van de leerstof af op een doorgaande lijn naar groep 3. Vak-/vormingsgebied Nederlandse taal Gebruikte materialen/methoden Mondelinge taalvaardigheid Taal actief 3, 2003 klankkast Technisch lezen Veilig leren lezen, 2e maanversie, 2003? Tekst verwerken, Begrijpend lezen Tekst verwerken Schrijven Pennenstreken, 2005 Actie gewenst Zie doelen 2.4 Zie doelen 2.4 Pagina 18 van 46

19 Vak-/vormingsgebied Gebruikte materialen/methoden Taalbeschouwing/spelling Taal actief, Woordspel 3 Zinsontleding groep 8 Blokboek ontleden groep 8 Engelse taal TeamTogether, groep 5 en 6 HelloWorld, groep 7 en 8 Rekenen-Wiskunde Wereld in getallen, Euro versie 2001 Hoofdrekenen, Ajodakt, groep 5 t/m 8 Redactiesommen, groep 5 t/m/ 8 Grafieken en Tabellen, groep 7 en 8 Metriek, groep 5 en 6 Meten =Weten, groep 7 en 8 Oriëntatie op mens en wereld Aardrijkskunde Wijzer door de wereld, 1997 Actie gewenst Zie doelen 2.4 Geschiedenis Wijzer door de tijd, 1997 Zie doelen 2.4 Techniek/natuur Natuniek 2007 en techniekkisten, projecten NME Verkeer VVN, verkeerskranten Sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en levensbeschouwing Leefstijl, goede doelen actie, Park Rangers, schoolkrantredactie Lichamelijke opvoeding Pagina 19 van 46

20 Vak-/vormingsgebied Kunstzinnige oriëntatie Tekenen en handvaardigheid Muziek Gebruikte materialen/methoden Kleuters: Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Uitgave Werkgroep Bewegingsonderwijs) Gr. 3 t/m 8: Basislessen bewegingsonderwijs (van Gelder/Stroes en Goedhart) en Tikspelen en Balspelen van Kock v. Bodegem en Ruud Klarenbeek Leerlingvolgsysteem van van Gelder en Stroes Curriculum vakleerkracht, Natuniek, techniekkisten, methode Moet je doen, projecten UCK Eigen-wijs, projecten UCK Actie gewenst Spel en beweging Drama 2.3 Onderwijsleerproces Met het onderwijsleerproces wordt het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkracht bedoeld. Hierbij gaan wij uit van de volgende bekwaamheidseisen: 1) De leerkracht zorgt voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Zorgt ervoor dat de lokalen ordelijk en schoon zijn. Zorgt ervoor dat er geen overbodige materialen aanwezig zijn. Zorgt voor goed geordende materialen. Zorgt voor voldoende ventilatie. Pagina 20 van 46

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie