Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2015"

Transcriptie

1 Schoolplan

2 Inhoud 1 inleiding kader en doel schoolbeschrijving bestuurlijke structuur geschiedenis huisvesting groepering en leerlingaantal kenmerken van leerlingen leerprestaties teamsamenstelling samenwerkingsverbanden de vorige beleidsperioden en onderwijskundig beleid missie en visie wat is onze kernopdracht? vanuit welke waarden werken wij? wat zijn onze kwaliteiten? wat willen we in de toekomst bereiken? leerstofaanbod onderwijsleerproces beleidsvoornemens uitgangspunten schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar kwaliteitszorg benadering functies van kwaliteitszorg interne en externe evaluatie toetsen van de opbrengsten evalueren van de opbrengsten kwaliteitszorg 30 4 leerlingenzorg leelingenzorg binnen het samenwerkingsverband WSNS RK/AB 31 Utrecht-stad leerlingenzorg binnen de USV passend onderwijs 35 5 ICT inleiding en uitgangspunten organisatie ICT-plan 36 Pagina 2 van 46

3 6 school en ouders contact klachtenregeling klachten met betrekking tot sexuele intimidatie de groepsouders de medezeggenschapsraad 38 7 organisatie bestuur en directie organisatie op schoolniveau structuur vergaderstructuur formatiebeleid en taakverdeling 39 8 personeelsbeleid personeelsbeleidsplan integraal personeelsbeleid 40 9 financieel en materiel algemeen ouderbijdrage huisvesting instemming met het schoolplan door de MR vaststelling van het schoolplan door het bestuur 46 Pagina 3 van 46

4 1. INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van onze school voor de periode Wij zien dit als een dynamisch plan dat, waar nodig en gewenst, tussentijds bijgesteld en aangevuld zal worden. 1.1 Kader en doel Het schoolplan is een: werkdocument waarin staat hoe er gewerkt wordt; planningsinstrument voor ontwikkeling in de komendejaren; voortgangsdocument waarin eentussenstand van het schoolontwikkelingsproces is weergegeven. Dit schoolplan zal fungeren als een: formeel document, waardoor de Utrechtse Schoolvereniging (USV) voldoet aan de wettelijke verplichting om een vastgesteld schoolplan te hebben; beschrijving van het huidige en gewenste onderwijskundig beleid in relatie tot en in samenhang met het te voeren personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid en beleidsplan t.b.v. de afstemming met de regionale en landelijke beleidsontwikkeling. Dit schoolplan is tot stand gekomen op basis van de eigen beleidskeuzes die het team, het bestuur en de directie hebben gemaakt binnen de wettelijke regelgeving. Hiermee is een document ontstaan dat: richting geeft aan de activiteiten ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs; gemaakte afspraken voor iedereen vastlegt en de school in staat stelt om gericht het behalen van gewenste resultaten te evalueren. 1.2 Schoolbeschrijving school Utrechtse Schoolvereniging schooldirecteur Dhr. B. van der Zanden bezoekadres Frans Halsstraat 22a postadres Postbus 14130, 3508 SE, Utrecht telefoonnr faxnr brinnummer 07ph Bestuurlijke structuur De Utrechtse Schoolvereniging (USV) is een basisschool waar bijzonder algemeen vormend onderwijs wordt gegeven. De term bijzonder duidt op de verenigingsvorm. De term Pagina 4 van 46

5 algemeen wil zeggen dat wij aandacht besteden aan verschillende geloofsrichtingen, levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Het hoogste gezag van de USV berust bij het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/leden. Het bestuur wordt gecontroleerd door de algemene ledenvergadering Geschiedenis De Utrechtse Schoolvereniging, opgericht in het najaar van 1919, opende op 15 januari 1920 voor het eerst haar deuren in een houten gebouw op de hoek van de Frans Halsstraat en de Jan van Scorelstraat. Nadat in februari 1922 deze tijdelijke huisvesting door brand was vernield, werd in april 1923 een nieuw gebouw in gebruik genomen. Architect van dit gebouw is de heer Op ten Noort. Het is gebouwd in de stijl die typisch is voor de Amsterdamse School. Op het afdak prijken twee beelden die gemaakt zijn door mevrouwvaillant. Het luisterende meisje en de jongen met de bal vormen het symbool van de gemengde schoolbevolking die hier leert en speelt. Het gebouw heeft niet altijd als schoolgebouw dienst gedaan. In 1943 werd het gevorderd door de Duitsers. De leerlingen kregen toen les in het koetshuis van de familie Fentener van Vlissingen aan de Nieuwe Kamp. In de Hongerwinter kregen de kinderen les in groepjes thuis bij ouders. Na de bevrijding is het gebouw ook nog enige tijd door de Canadezen gebruikt als onderkomen. In 1984 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd. De lagere school en de kleuterschool vormden vanaf 1985, toen de wet in werking trad, samen de basisschool. De Montessorikleuterschool in Oudwijk kwam onder het bestuur van de Utrechtse Schoolvereniging te vallen. De kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6 zouden voortaan als de groepen 1 t/m 8 door het leven gaan. Omdat de wet voorschreef dat alle acht groepen in hetzelfde gebouw gehuisvest moesten zijn, werd de lagere school in 1988 aan een ingrijpende verbouwing onderworpen. Op de plaats van de oorspronkelijke gymnastiekzaal verscheen een nieuwe vleugel met vijf lokalen en een speellokaal. In mei 2001 is het dak geheel vernieuwd en opnieuw voorzien van de traditionele dakpannen en is de zolderverdieping, onder begeleiding van de architect dhr. E. Meulenbelt in de oorspronkelijke staat gerestaureerd, uitgebreid met dakkapellen, toiletten, een tiende lokaal en twee extra werkruimten. Vanaf begin 2002 gaat de Utrechtse Schoolvereniging als gemeentelijk monument door het leven en wordt haar historie vanaf de zomer van 2004 bewaard door het Utrechts Archief Huisvesting Het gebouw heeft in totaal achttien ruimten. Daarvan zijn er negen in gebruik als klaslokaal, één is verhuurd aan De Poeh als peuterspeelzaal, en één fungeert als directiekamer. Daarnaast hebben we de beschikking over een handvaardigheidlokaal, een werkruimte voor de remedial teacher, één voor de intern begeleider en één voor de conciërge, een computerruimte en een Pagina 5 van 46

6 speellokaal. Het speellokaal doet tevens dienst als gemeenschapsruimte voor het opvoeren van muziekstukken, toneelstukjes e.d. De locatie en de architectonische waarde van het gebouw laten geen verdere uitbreiding toe. De gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 is gelegen aan de FockemaAndreaelaan Groepering en leerlingenaantallen Groep Aantal groepen Aantal leerlingen ( ) 1/2 2 (en een 53 opstartgroep vanaf januari) Totaal De streefgroepsgrootte op de USV is 30 kinderen. De USV kan niet alle leerlingen plaatsen die belangstelling hebben. Selectie vindt plaats door loting, waarbij voorrang gegeven wordt aan kinderen die al een broertje of zusje op de USV hebben en vervolgens aan leerlingen uit de directe omgeving van de school Kenmerken van leerlingen Totaal aantal leerlingen Aantal leerlingengewicht 1.0 % achterstandsleerlingen Leerlingen met allochtone achtergrond Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Grieks Overige Percentage leerlingen dat langer dan 8 jaar over de basisschool doet Gemiddeld jaarlijks aantal leerlingen dat niet in groep 1 de school binnenkomt Prognose voor leerlingenaantal over 3 jaar 225 Leerlingen worden gewogen aan de hand van factoren, waarvan verondersteld wordt dat kinderen achterstand hebben. Die factoren bepalen het subsidiebedragper leerling Pagina 6 van 46

7 1.2.6 Leerprestaties Om het leerrendement te kunnen bepalen, maakt de USV gebruik van het CITOleerlingvolgsysteem, de AVI-gegevens en methodegebonden toetsen. Het leerrendement wordt bepaald aan de hand van de periodieke vooruitgang die de individuele leerlingen boeken. Een vergelijking met landelijke of stedelijke gemiddelden is niet zinvol, daar de scores altijd bovengemiddeld zijn zoals verwacht kan worden vanuit de sociaal-economische kenmerken van de gezinnen waaruit de leerlingen komen. Uitslagen van de CITO-Eindtoets schooljaar schoolscore 2004/ ,2 2005/ ,1 2006/ ,5 2007/ ,6 2008/ ,2 2009/ ,6 2010/ ,3 Doorverwijzing naar het speciaal onderwijs vindt zelden plaats. De USV streeft ernaar zorgleerlingen op school op te vangen. Het percentage zittenblijvers is ongeveer 1 % van de kinderen per jaar. uitstroom VO-schooltype LWOO 1 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg 1 VMBO-gemengde leerweg VMBO-theoretische leerweg HAVO VWO GYMNASIUM De afgelopen jaren gingen de meeste leerlingen naar het Stedelijk Gymnasium en het St. Bonifatius. Ook gingen er leerlingen naar het Christelijk Gymnasium, de Werkplaats, het Gregorius en het Nieuwe Lyceum. Met deze scholen worden goede contacten onderhouden. De USV ontvangt twee keer per jaar gedurende de eerste twee jaren van het VO een schriftelijke terugkoppeling over de resultaten van de leerlingen. Het geeft de school de mogelijkheid om te controleren of het advies van de basisschool correct is geweest en of het niveau van de prestaties ten aanzien van de vakgebieden aansluit bij het niveau van de middelbare school Teamsamenstelling Bij de USV werken op 1/8/ personeelsleden. Er zijn 15 groepsleraren, 3 vakdocenten, 1 plusgroepsleerkracht, 1 intern begeleider, 1 remedial teacher, 1 rugzakbegeleider, 1 administratief medewerker, 1 conciërge en 1 directeur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Pagina 7 van 46

8 1.2.8 Samenwerkingsverbanden De USV maakt deel uit van het RK/AB-Samenwerkingsverband Utrecht. Dit bestaat uit alle basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs van de Katholieke Scholen Utrecht (KSU), Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens en een paar Algemeen Bijzondere scholen, waaronder de USV. Binnenkort komt er in het kader van Passend Onderwijs een verplicht grootstedelijk samenwerkingsverband. Op lokaal niveau is een stedelijke monitor ingesteld, wat betekent dat alle scholen zich verplicht hebben tot het afnemen van een aantal afgesproken Cito-toetsen. Ten behoeve van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, volgt de school de Utrechtse POVO (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs)-procedure, waarbij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in Utrecht is geregeld. De USV neemt daartoe deel aan het overleg tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in het zogenaamde POVO-overleg. De USV onderhoudt contacten met schoolbegeleidingsdiensten. Advies en begeleiding vinden plaats op het gebied van de leerlingenzorg en op de verschillende terreinen van de schoolontwikkeling en vernieuwing. Onze school heeft de afgelopen jaren weinig contact onderhouden met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, aangezien verwijzingen zelden voorkomen. In gevallen waarin een verwijzing volgt, gelden de procedures van het SWV en/of de POVO De school onderhoudt contacten met instellingen als: GG&GD, bv. schoolarts, schoolverpleegkundige, wijkpedagoge; Zorgplatform, bv. ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoge; SO, bv. ambulant begeleider; Schoolbegeleidingsdiensten, bv. orthopedagoge, onderwijskundige; Adviesbureaus, bv. speltherapeute, orthopedagoge, logopediste, huiswerkbegeleiding. Gemeente, bv. leerplichtambtenaar; Deze contacten zijn deels regulier en deels naar behoefte. Met Hogeschool Utrecht is er jaarlijks overleg over studenten die stage lopen en over de inrichting van stages. Op school is een contactpersoon voor de plaatsing van stagiaires. De USV doet jaarlijks mee aan het stedelijk project School en Veiligheid, waarbij de veiligheidsthermometer werd afgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de wijk Oost in het algemeen en onze school in het bijzonder een veilige wijk en school genoemd mogen worden. Pagina 8 van 46

9 1.3 De vorige beleidsperioden en In de schoolplannen voor de periode en zijn beleidsvoornemens neergelegd.in de kolommen hieronder is te zien in hoeverre de beleidsvoornemens gerealiseerd zijn. Beleidsvoornemen schooljaar De groepen 1 en 2 werken aan (de doorgaande lijn van) het taalonderwijs. Concreet werken de 3 groepen met de verteltafel en de klankkasten. 2 De leerkrachten worden geschoold in het computerprogramma Klankie. 3 De groepen 1 en 2 nemen standaard in hun vergaderagenda de afstemming van activiteiten / projecten op, ten behoeve van de doorgaande lijn. 4 De projecten op het gebied van levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden met het hele team voorbereid, de werkgroep doet het voorwerk. 5 Er wordt met het hele team een studiebijeenkomst over EHBO voor kinderen georganiseerd; deze zal jaarlijks terugkeren. 6 Er wordt een nieuwe methode voor natuur en techniek aangeschaft. 7 De kast met materialen voor begaafden wordt op het gebied van taal uitgebreid. Realisering? De groepen werken wekelijks met de klankkast, twee keer per jaar met de verteltafel. Dat is gebeurd. Dat staat elke keer op de agenda. O.l.v. Eduniek werden de thema s voorbereid. Leerkrachten hebben een diploma gekregen na de bijscholing. Natuniek is aangeschaft en ingevoerd. Slimme Taal is aangeschaft. Beleidsvoornemen schooljaar De groepen 4 t/m 8 evalueren hun lesgeven op het gebied van begrijpend lezen en de coördinator zal het MT advies uitbrengen over het al dan niet aanschaffen van een nieuwe methode en/of materialen op dit terrein. 2 De groepen 1 en 2 werken verder aan hun taalonderwijs en een doorgaande lijn (o.a. de verteltafel, klankkasten en het gebruik van het softwareprogramma Klankie in alle groepen). 3 De groepen 1 en 2 worden geschoold in het softwareprogramma Klankie. 4 De groepen 3 t/m 8 scholen zich in een digitaal reken- en taalprogramma, Wereld in getallen en Woordspel. 5 De projecten op het gebied van levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden ook dit jaar Realisering De methode Tekstverwerken van Wolters Noordhof wordt aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Beleid van wordt voortgezet. Is vorig schooljaar gebeurd. In de groepen 3 t/m 8 wordt het computerprogramma Woordspel (horend bij Taal Actief) structureel ingezet. De leerkrachten verwerken de toetsresultaten van WIG en Taal Actief digitaal. De projecten op het gebied van levensbeschouwing en Pagina 9 van 46

10 in 5 bijeenkomsten voorbereid. Op diezelfde bijeenkomsten wordt het team geschoold in het voeren van gesprekken met ouders als het gaat om kinderen met werkhoudings- en gedragsproblemen. 6 Er zal voor het eerst gewerkt worden met de nieuwe methode voor natuur en techniek: Natuniek. Deze zal voor de meivakantie geëvalueerd worden. 7 Het model spellingsonderwijs zal geëvalueerd worden. 8 Het schoolbrede project zal dit jaar gaan over Europa. Techniek en levensbeschouwing maken hiervan deel uit. maatschappelijk bewustzijn zijn in 5 bijeenkomsten voorbereid. Tijdens een paar teamvergaderingen is aandacht besteed aan het voeren van gesprekken met ouders. Uitgevoerd. Tijdens teamvergadering is dit aan de orde geweest. Uitgevoerd. 9 Het team ontwikkelt een pestprotocol. Dit is door een werkgroep gedaan bestaande uit ouders en teamleden. 10 Het zelfstandig werken zal geëvalueerd worden. Afspraken rondom zelfstandig werken worden besproken. 11 Het beleid met betrekking tot de sociale ontwikkeling van de kinderen wordt geëvalueerd. 12 Er zal gezocht worden naar een geschikte vakdocent muziek. 13 De cursussen Kom op voor jezelf, EHBO voor en door kinderen zal gecontinueerd worden Deze evaluatie leverde op dat er behoefte is aan een doorgaande lijn binnen de school. Deze is gevonden. Bij beide cursussen zijn we afhankelijk van het feit of we ingeloot worden. Beleidsvoornemen schooljaar Realisering 1 De groepen 1 en 2 evalueren hun taalonderwijs. O.l.vEduniek is er op studiedagen aandacht aan besteed. 2 De groepen 1 en 2 starten met een evaluatie van het rekenonderwijs en ontwikkelen een gezamenlijk beleid op het gebied van voorbereidend en aanvankelijk rekenonderwijs. O.l.v. Eduniek is hier de eerste aanzet toe gegeven. 3 De groepen 4 t/m 8 werken met de nieuwe afspraken wat betreft het begrijpend lezen, eventueel wordt er een nieuwe methode ingevoerd. 4 Het team houdt zich in dit schooljaar met name bezig met gedrag van kinderen en het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang hiermee. Een methode sociaal-emotionele vorming wordt ingevoerd in alle groepen; hierbij wordt ook het in het vorige schooljaar opgestelde pestprotocol betrokken. Nieuwe methode is aangeschaft en ingevoerd. O.l.v. Eduniek hebben we met het hele team een methode uitgezocht gedurende meerdere studiedagen. 5 Wat betreft het schrijfonderwijs wordt besproken op welke wijze aandacht zal worden besteed aan de pengreep, de zithouding en de schrijfhouding. O.l.v. Ineke (vakdocent gymnastiek) is de eerste aanzet gegeven. 6 In alle groepen wordt de manier van verbeteren van In de bovenbouw is op de Y- Pagina 10 van 46

11 fouten door kinderen in hun schriftjes geëvalueerd. 7 Afspraken over het beleid met betrekking tot vreemde talen krijgen vorm. 8 De lessen over levensbeschouwing en maatschappelijk bewustzijn worden nog een jaar met het hele team voorbereid. schijf vastgelegd hoe de leerlingen verbeteringen moeten aanbrengen. De werkgroep Engels heeft ideeën aangedragen voor alle groepen voor het gebruik van Engels in de klas. De groepen 7 en 8 krijgen conversatieles van een native speaker. Dat is gedaan. Beleidsvoornemen schooljaar Realisering 1 Het traject over het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met kinderen wordt afgerond. Cursus Leefstijl is door het team gevolgd. (Tweedaagse cursus) 2 De groepen 4 t/m 8 kiezen een nieuwe taalmethode Taal Actief 3 is aangeschaft. 3 Er wordt gestart met het evalueren van het Niet gebeurd. rekenonderwijs. 4 Het team kan zelfstandig het levensbeschouwelijk onderwijs vorm geven. Niet voldoende gelukt. Beleidsvoornemen schooljaar De USV heeft de schoolvisie herschreven. De oude versie was gedateerd, werd niet meer gedragen en leefde niet meer binnen de school. 2 De doorgaande lijn voor rekenen en taal in de onderbouw (groep 1 t/m 3) is verder uitgewerkt. 3 Een visie over schrijfonderwijs in de onderbouw is gevormd en vertaald naar concreet handelen op de werkvloer. Binnen de onderbouw waren er verschillen in visie en aanpak (lettervorm, ten aanzien van het schrijfonderwijs. Dit vonden we niet Realisering De schoolvisie is klaar. In het gehele schooljaar is aan de schoolvisie gewerkt. Samen met een Brünhilde van der Sluis van Eduniek zijn er meerdere teambijeenkomsten geweest. Een werkgroep van teamleden heeft samen met Mevr. Van der Sluis de bijeenkomsten voorbereid en uitgewerkt. Het team, De MR en het bestuur waren bij alle stappen betrokken en dragen het resultaat. Als bijlage is de nieuwe schoolvisie bijgevoegd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de leerkrachten. Deze zijn vastgelegd. De visie is uitgewerkt, beschreven en wordt in praktijk gebracht. Pagina 11 van 46

12 wenselijk. 4 Verder uitwerken van de 1-zorgroute De kennis van de 7 uitgangspunten, te weten: 1. Het gaat in ons werk om de onderwijsbehoeften van kinderen. 2. Het is de leerkracht die het doet! In de begeleiding staat de leerkracht met haar/zijn werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal. 3. Handelingsgericht: we werken doelgericht en geven haalbare, bruikbare adviezen. 4. We werken vanaf het begin samen met leerkracht, ouders, kind en begeleiders. 5. Positieve factoren en mogelijkheden van kind, leerkracht, ouders en begeleiders zijn belangrijk. 6. We werken vanuit een referentiekader dat gebaseerd is op het systeemdenken: dit heeft deze invloed op dat. 7. Onze werkwijze is systematisch en transparant. van Handelingsgericht Werken (HGW) is verdiept door koppelingen te maken tussen theorie en praktijk. Alle leerkrachten kunnen ten minste 1 groepsoverzicht en groepsplan maken. De USV gebruikt een eigen format voor de groepsplannen. De groepsbesprekingen en leerling-bespreking verlopen volgens de cyclus van HGW. Van alle oudergesprekken worden verslagen gemaakt die naar de Pagina 12 van 46

13 ouders verstuurd worden. 5 Een doorgaande lijn voor automatiseren in de groepen 3 en 4 is gerealiseerd. 6 De toetsen CITO rekenen 11 voor kleuters groep 1 en 2, CITO taal voor kleuters 11 groep 1 en 2, CITO begrijpend lezen 11 groep 3 en 4, CITO rekenen en wiskunde 11 groep 3 en 4 en CITO technisch lezen groep 5 worden geïmplementeerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt de DMT woordlezen afgenomen. 7 De nieuwe versie van de taal- en spellingmethode Taal Actief (3 e versie 2005) wordt geïmplementeerd. Wij menen dat deze methode het beste aansluit bij onze populatie. De oude methode was Taal Actief (2 e versie). 8 Op de USV wordt gewerkt met plusgroepen. Daarin zitten kinderen die aan de eisen van het DHH- (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) protocol (2 e webbased versie) voldoen. Dit is een digitale vragenlijst waar uiteindelijk een advies uitrolt ten aanzien van de begeleiding van de kinderen. Deze kinderen worden op hun niveau cognitief uitgedaagd. Het gaat om een pilotjaar. In het dagelijks werk merkten we dat we moeite hadden een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan een relatief grote groep kinderen die qua denkvaardigheden en resultaten ruim boven de rest uitstijgt. In de afgelopen twee schooljaren is de plusgroep in een kleine werkgroep voorbereid. Rika Ten behoeve van de overdracht heeft een aanscherping en standaardisatie plaatsgevonden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de leerkrachten. Deze zijn vastgelegd. Alle genoemde toetsen zijn succesvol geïmplementeerd. De resultaten van rekenen voor kleuters halverwege het schooljaar vielen wat tegen. Dit werd veroorzaakt doordat er onvoldoende aanbod op het gebied van meten en wegen was en dit wel getoetst werd. Naar aanleiding hiervan bieden de leerkrachten nu een ruimer aanbod aan met veel extra concrete materialen. De leerkrachten hebben de methode geïmplementeerd. Er is een specialist op onze school geweest om tekst en uitleg te geven. Ook zijn medewerkers naar een scholingsdag geweest. Tijdens de bouwvergaderingen zijn steeds onderdelen van de nieuwe methode met elkaar besproken. Op de USV zijn op dit moment drie plusgroepen van kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Zij worden twee keer per week uit de klas gehaald en hebben dan een uur les van een plusgroepleerkracht. De plusgroepen hebben in de afgelopen zes maanden een spel ontworpen en gemaakt, gewerkt met mindmappen en gewerkt met thema s zoals: Hoe word ik rijk, Elfstedentocht, Entropie, Charles Darwin, Frankrijk, Pagina 13 van 46

14 Winter is de plusgroepleerkracht en als verantwoordelijke hiervoor aangesteld. In principe is het voor kinderen van alle groepen mogelijk om in de plusgroep terecht te komen, maar wij menen dat de kinderen van de kleutergroepen voldoende uitdaging in hun eigen groep hebben. Na afloop van het schooljaar zal er geëvalueerd worden onder ouders, kinderen en leerkrachten. Australië, Leonardo da Vinci. Het werken in de plusgroep is individueel, in tweetallen of met de gehele groep geweest. De aangeboden onderwerpen zijn gevarieerd aangeboden. Bijvoorbeeld een thema vanuit zichzelf helemaal opzetten met behulp van eigen leervragen tot voorgeschreven, gestructureerde vragen en opdrachten. De leerlingen hebben gebruik gemaakt van websites en informatieve boeken passend bij het thema. Zij hebben methoden en materialen zoals Slimme taal en Zinder gebruikt. De leerlingen hebben ook proefjes en knutselopdrachten uitgevoerd. Ze hebben aan de hand van een aantal vragen verschillende keren gereflecteerd op hun eigen werk en handelen binnen de groep. Er is in maart 2011 (na 6 maanden) een evaluatie geweest over de plusgroep. De leerkrachten, ouders en kinderen hebben een vragenlijst ingevuld. Geconcludeerd mag worden dat de plusgroep gewaardeerd wordt en een meerwaarde heeft. Om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van de plusgroep en het inhoudelijk verder te ontwikkelen wordt het pilot nog een jaar voortgezet. Er zal weer een evaluatie plaatsvinden. Rika Winter is hiervoor verantwoordelijk. Pagina 14 van 46

15 2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 2.1 Missie en visie Wat is onze kernopdracht? Rust, Ritme en Resultaten In een dynamische maatschappij zijn wij een school die functioneert als een dorpsschool met een wij(k)gevoel. Kinderen, ouders en teamleden vormen een gemeenschap waar we elkaar kennen. De kinderen leren in een rustige, prettige sfeer. De leerkrachten creëren een omgeving waarin iedereen elkaar en elkaars verschillen accepteert. Op de USV leren de kinderen traditionele fatsoensnormen en goede communicatieve vaardigheden: actief naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en in elkaar geïnteresseerd zijn. Ook leren de kinderen inhoudelijk op elkaar te reageren en plezier te beleven aan deze wijze van met elkaar omgaan. De USV is een veilige school met tradities en structuur. Wij verzorgen gedegen onderwijs en streven ernaar dat alle kinderen op hun eigen niveau maximale resultaten behalen in de kernvakken (rekenen, taal, lezen en spelling) Vanuit welke waarden werken wij? De leerlingen en hun ontwikkeling in een veilige leeromgeving staan centraal. Bij alles wat we doen, hanteren we de volgende waarden: 1. Betrokkenheid Betrokkenheid betreft interesse hebben in elkaar, elkaar willen helpen, voor elkaar opkomen en meedoen. Wij stimuleren betrokkenheid van de leerlingen bij elkaar, bij de leerkrachten, bij hun naasten en bij de school. Teamleden helpen leerlingen, waar en wanneer zij dat nodig hebben. Wij organiseren en waarderen betrokkenheid van de ouders bij de school en van de school bij de ouders van de leerlingen. 2. Degelijkheid De USV staat bekend als een leerschool, waar kinderen degelijk onderwijs krijgen. Wij willen de leerlingen een consistent en gedegen onderwijsprogramma bieden. Wij gebruiken kwalitatief hoogwaardige materialen en werkwijzen waarvan de effectiviteit bewezen is en bieden het materiaal aan op een wijze die werkt. 3. Harmonie We streven ernaar dat leerlingen zich harmonieus ontwikkelen tot evenwichtige personen. Wij richten ons op balans en harmonie bij elk individu, binnen de groep, binnen de school en in relatie tot de omgeving van de school. Het effect is een veilige leeromgeving voor de kinderen. Harmonie betreft ook het lesprogramma, dat de ontwikkeling van hoofd, handen en hart betreft. 4. Zelfstandigheid Zelfstandigheid betreft het vermogen op eigen benen te kunnen staan en eigen keuzes en afwegingen te kunnen maken. We leiden een groot deel van de kinderen op voor beroepen die nu nog niet bestaan. Eén van de belangrijkste vaardigheden die we onze kinderen mee kunnen en willen geven, is zelfstandigheid. Gedurende de schoolloopbaan stimuleren en ontwikkelen we de kinderen voortdurend om - op hun eigen niveau - zelfstandig te werken en leren. Deze zelfstandigheid creëert verantwoordelijkheid bij de Pagina 15 van 46

16 leerlingen. 5. Eigenheid Op de USV brengt elk kind en elke leerkracht zijn eigen persoonlijkheid in. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en te ontdekken, binnen de grenzen van de groep. Wij sluiten aan op de behoeften van de leerling en proberen hem of haar te bieden wat hij of zij nodig heeft. Wij motiveren de leerlingen door het lesaanbod en niveau zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belangstelling van de leerling. Wij dragen ertoe bij dat elke leerling zichzelf naar maximaal vermogen ontwikkelt en zijn of haar talenten ontplooit. Wij bieden de kinderen ruimte om te ervaren, onderzoeken en te leren. Wij stimuleren de kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten. Onze waarden vormen een dynamisch geheel. Degelijkheid en eigenheid dagen elkaar uit. Harmonie en zelfstandigheid kunnen goed samengaan wanneer zij in balans zijn. Harmonie en degelijkheid begrenzen eigenheid Wat zijn onze kwaliteiten? Uitgebreid en flexibel onderwijsaanbod Ons onderwijsaanbod is aangepast aan het niveau van het kind. We bieden stof aan op gemiddeld niveau. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren hebben we ook extra en plusmateriaal. Voor kinderen die meer uitleg en tijd nodig hebben is er verlengde instructie en/of remedial teaching. De kinderen krijgen gelegenheid om zelfstandig de lesstof (af) te maken. We leren hen de benodigde vaardigheden, zoals omgaan met uitgestelde aandacht, zelfoplossend vermogen, werkstrategieën en hun werk plannen en afmaken. De leerkracht ondersteunt door middel van stimuleren, feedback geven en kritische vragen stellen. Gezien het feit dat de meeste kinderen op de USV gemakkelijk leren en bovengemiddelde resultaten halen bestaat de lesstof uit méér dan het standaardcurriculum. Vooral bij taal en rekenen gaan we verder en besteden we bijvoorbeeld meer aandacht aan grammatica, grafieken en tabellen. In de onderbouw bereiken we onze leerdoelen door middel van werken met thema s om de lesstof in een rijke context en betekenisvol te kunnen aanbieden. Voor bepaalde onderwijsgebieden hebben we zogenaamde vakleerkrachten. Het inzetten van deskundigen op deze vakgebieden leidt tot een hoogwaardig en consistent aanbod. Stimuleren en uitdagen van leerlingen We stellen hoge eisen aan onze leerlingen. We verwachten dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten. Wij bieden lesstof aan waarmee we de kinderen uitdagen. Door de interesse van de kinderen te wekken proberen wij de intrinsieke motivatie van de kinderen te vergroten. Daarmee stimuleren we hen tot goede prestaties. We werken doelgericht. We richten ons op de landelijke kern- en tussendoelen. In alle groepen weten de leerkrachten waar ze naartoe werken en richten ze hun inspanningen op het bereiken van die doelen. Samenwerken met ouders We betrekken de ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Dat begint al bij de intake in groep 1. We betrekken de ouders direct wanneer blijkt dat de ontwikkeling van een leerling op bepaalde gebieden achterblijft, vooruit loopt of in disbalans is, om samen aan de ontwikkeling van het kind te blijven werken. Eenmaal per jaar organiseert elke groep een Pagina 16 van 46

17 ouderavond om met de leerkracht en andere ouders van gedachten wisselen over opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Veilige schoolomgeving De kleinschaligheid van de USV maakt het mogelijk dat iedereen elkaar kent: de leerlingen van boven- en onderbouw, de ouders en de teamleden. Een veilige, ordelijke schoolomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed leerklimaat. Wij zorgen met de leerlingen voor een prettige sfeer en gezamenlijk opgestelde regels in de klas. Een prettig pedagogisch klimaat krijgt expliciet aandacht in het lesaanbod en protocollen van de school. De leerkrachten streven naar een goed contact met alle leerlingen in de groep. De leerkrachten zijn betrokken en tonen een hoge inzet bij het lesgeven en bij de kinderen in de groep. Professioneel team Wij volgen en begeleiden leerlingen consequent en gericht in hun ontwikkeling. We observeren de leerlingen en nemen regelmatig toetsen af. We registreren de (toets-)resultaten in het leerlingvolgsysteem en nemen actie wanneer de leerling-resultaten daartoe aanleiding geven. De actie kan zijn gericht op een individuele leerling of op een groep(je). De acties worden vastgelegd in en uitgevoerd volgens een gericht handelingsplan. Onze intern begeleider draagt zorg voor consistentie en kwaliteit van de leerlingzorg. De remedial teacher verzorgt extra ondersteuning buiten de groep aan groepjes of individuele leerlingen. Leerkrachten en intern begeleider bespreken regelmatig de leerlingen en de groepen met als doel goed vast te stellen wat de leerlingen en de groep nodig hebben om zich ten volle te ontwikkelen. Aan het eind van elk schooljaar draagt elke leerkracht de groep volgens een vast protocol over aan de volgende leerkracht. De leerkrachten van de USV zijn vakbekwaam en breed ontwikkeld. Wij zorgen voor regelmatige individuele en teamscholing Wat willen we in de toekomst bereiken? Kijkend naar de huidige stand van zaken op school, de maatschappelijke ontwikkelingen, onze waarden en onze kwaliteiten willen we de komende jaren de USV verder ontwikkelen en ons richten op de volgende drie speerpunten. Actief burgerschap De maatschappij wordt steeds individualistischer en dynamischer. In die maatschappij is (waardering voor) de ander belangrijk. Wij willen de kinderen op onze school opvoeden tot sociale mensen, die betekenisvol kunnen zijn voor anderen en kunnen samenwerken. Wij willen de kinderen leren elkaar te waarderen in hoe de ander is en gebruik te maken van de verschillen die er zijn. Wij zijn van mening dat deze vaardigheden noodzakelijk zijn om als mens een positief verschil te kunnen maken in de wereld. De kinderen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer in de klas. De kinderen kennen zichzelf en kunnen hun talenten en ontwikkelingspunten benoemen. Ze kennen elkaar en weten wat de ander wel of niet prettig vindt. De leerlingen maken gezamenlijke klassenregels over hoe je omgaat met elkaar. De leerlingen leren feedback te geven op elkaars werk en de afgesproken klassenregels. We gebruiken het stilteteken en helpen elkaar hierbij. De kinderen doen ervaring op met het leveren van een actieve bijdrage aan de samenleving / maatschappij, doordat iedere groep jaarlijks een activiteit in groepsverband onderneemt met als doel iets voor een ander, de wijk, de stad, het land of de wereld te betekenen. Jaarlijks Pagina 17 van 46

18 wordt er hiervoor /daarnaast een klassenproject of schoolbreed project georganiseerd dat voornamelijk door de kinderen zelf is bedacht. Zelfsturing De kinderen kunnen de inhoud van hun dag- of weektaak plannen en binnen de gestelde tijd afronden. Ze weten van zichzelf welke onderdelen ze moeilijk vinden en waar ze dus extra aandacht moeten besteden. Dit nemen ze op in hun planning. Ze letten op hun voortgang en passen waar nodig hun werkwijze aan. Ze evalueren hun resultaten, bepalen of een extra inspanning vereist is en nemen dit op in hun planning. Tijdens het werken kunnen de kinderen werken volgens de principes van coöperatief leren en kunnen gebruik maken van elkaars capaciteiten. Maximale leeropbrengsten Wij zijn ambitieus in ons onderwijs: wij willen de voor ieder kind hoogst mogelijke opbrengst behalen met de kernvakken (taal, spelling, (begrijpend) lezen, rekenen). Hiervoor is een werkwijze nodig die het mogelijk maakt het leeraanbod af te stemmen op de leerbehoefte en niveau van elke leerling. Daartoe volgen we de leerontwikkeling van alle individuele leerlingen door middel van een leerlingvolgsysteem voor de kernvakken, observaties in de klas, methodegebonden toetsen en gesprekken met ouders en eventueel externen. Op basis hiervan worden groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt, die ten minste twee keer per jaar worden geëvalueerd. 2.2 Leerstofaanbod Op de USV wordt aan de hand van methoden gewerkt, waarvan bekend is dat zij aan de kerndoelen van de vak- en vormingsgebieden voldoen. Aan de hand van een overzicht wordt de vervanging van methoden gepland. Op iedere schooldag wordt bewust tijd ingeruimd voor taal/spelling en rekenen. Individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen worden aangepaste en/of afzonderlijke leerstofroutes aangeboden. De groepen 1 en 2 stemmen de inhoud van de leerstof af op een doorgaande lijn naar groep 3. Vak-/vormingsgebied Nederlandse taal Gebruikte materialen/methoden Mondelinge taalvaardigheid Taal actief 3, 2003 klankkast Technisch lezen Veilig leren lezen, 2e maanversie, 2003? Tekst verwerken, Begrijpend lezen Tekst verwerken Schrijven Pennenstreken, 2005 Actie gewenst Zie doelen 2.4 Zie doelen 2.4 Pagina 18 van 46

19 Vak-/vormingsgebied Gebruikte materialen/methoden Taalbeschouwing/spelling Taal actief, Woordspel 3 Zinsontleding groep 8 Blokboek ontleden groep 8 Engelse taal TeamTogether, groep 5 en 6 HelloWorld, groep 7 en 8 Rekenen-Wiskunde Wereld in getallen, Euro versie 2001 Hoofdrekenen, Ajodakt, groep 5 t/m 8 Redactiesommen, groep 5 t/m/ 8 Grafieken en Tabellen, groep 7 en 8 Metriek, groep 5 en 6 Meten =Weten, groep 7 en 8 Oriëntatie op mens en wereld Aardrijkskunde Wijzer door de wereld, 1997 Actie gewenst Zie doelen 2.4 Geschiedenis Wijzer door de tijd, 1997 Zie doelen 2.4 Techniek/natuur Natuniek 2007 en techniekkisten, projecten NME Verkeer VVN, verkeerskranten Sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en levensbeschouwing Leefstijl, goede doelen actie, Park Rangers, schoolkrantredactie Lichamelijke opvoeding Pagina 19 van 46

20 Vak-/vormingsgebied Kunstzinnige oriëntatie Tekenen en handvaardigheid Muziek Gebruikte materialen/methoden Kleuters: Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Uitgave Werkgroep Bewegingsonderwijs) Gr. 3 t/m 8: Basislessen bewegingsonderwijs (van Gelder/Stroes en Goedhart) en Tikspelen en Balspelen van Kock v. Bodegem en Ruud Klarenbeek Leerlingvolgsysteem van van Gelder en Stroes Curriculum vakleerkracht, Natuniek, techniekkisten, methode Moet je doen, projecten UCK Eigen-wijs, projecten UCK Actie gewenst Spel en beweging Drama 2.3 Onderwijsleerproces Met het onderwijsleerproces wordt het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkracht bedoeld. Hierbij gaan wij uit van de volgende bekwaamheidseisen: 1) De leerkracht zorgt voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Zorgt ervoor dat de lokalen ordelijk en schoon zijn. Zorgt ervoor dat er geen overbodige materialen aanwezig zijn. Zorgt voor goed geordende materialen. Zorgt voor voldoende ventilatie. Pagina 20 van 46

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De Willem Teellinckschool

De Willem Teellinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ De Willem Teellinckschool Plaats : Achterberg BRIN-nummer : 06IW Arrangementsnummer : 71750 Onderzoek uitgevoerd op : 19 april 2010 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie