Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit vijf delen: - algemene bepalingen, - de interne toegang tot de gegevens van cliënten, - het verstrekken van gegevens van cliënten aan anderen buiten Kwadraad; - verwerken van persoonsgegevens i.v.m. structurele deelname aan extern overleg; - de rechten van cliënten en andere betrokkenen. Het reglement is bedoeld als basis voor alle vormen van dienstverlening aan cliënten. Ook vormt het reglement de basis voor de omgang met persoonsgegevens in extern overleg en in netwerken en voor het sluiten van convenanten met andere instellingen over de omgang met gegevens van cliënten. 2. Begrippen en reikwijdte Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een individuele cliënt: naam, adres, inkomen, opleiding, gezondheidstoestand, enzovoort. Verwerken van persoonsgegevens is de verzamelterm voor iedere handeling met persoonsgegevens zoals: opslaan, opvragen, doorgeven, bewerken, analyseren en bewaren. Met cliënt wordt gedoeld op ieder aan wie Kwadraad diensten verleent of gaat verlenen. Bij dienstverlening moet worden gedacht aan algemeen maatschappelijk werk, schuldhulp, schoolmaatschappelijk werk, aanpak huiselijk geweld, opvoedingsondersteuning, maar bijvoorbeeld ook aan verschillende vormen van outreachend werk en aan bemoeizorg. De beroepskracht is ieder die namens Kwadraad diensten aan de cliënt verleent. De vrijwilliger van Kwadraad is iemand die een contract heeft ondertekent om diensten te verrichten voor Kwadraad en onder verantwoordelijkheid werkt van een professional. 1 De verantwoordelijke is de persoon die, of het orgaan dat, als hoogste gezag binnen Kwadraad het reglement vaststelt en dus (uiteindelijk) bepaalt op welke wijze er binnen Kwadraad wordt omgegaan met persoonsgegevens. In dit reglement is de bestuurder aangewezen als verantwoordelijke. Voor het uitoefenen van het inzagerecht, het recht op correctie en het recht op informatie kan de bestuurder een of meer functionarissen aanwijzen die zijn taken op dit punt kunnen uitoefenen. Reikwijdte De regels over de omgang met persoonsgegevens gelden voor iedere verwerking van persoonsgegevens van cliënten door een beroepskracht van Kwadraad, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk of elektronisch gebeurt. 3. Vastleggen en bewaren van persoonsgegevens 1 Daar waar in dit stuk gesproken wordt over beroepskracht, word took de vrijwilliger bedoeld. Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 1

2 Artikel 5 In een eerste contact met de cliënt legt Kwadraad doorgaans al persoonsgegevens van hem vast. Bijvoorbeeld zijn naam en adres en de gegevens die voor de dienstverlening van belang zijn. Voordat Kwadraad deze gegevens vastlegt, behoort ze de cliënt daarover te informeren. Kwadraad moet duidelijk maken: - dat ze gegevens vastlegt, - welke gegevens ze vastlegt, - waarom dit gebeurt. Deze informatie kan ook schriftelijk worden gegeven, bijvoorbeeld in een brochure of in een cliëntenfolder. NB1: Uiteraard gelden de regels van artikel 5 alleen als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat er gegevens vastgelegd worden. Belt een cliënt alleen maar op om informatie te vragen, of wordt hij onmiddellijk doorverwezen, dan is er geen reden om gegevens over hem vast te leggen. NB2: Dienstverlening zonder het vastleggen van gegevens is problematisch omdat het de vraag is of Kwadraad in dat geval kwalitatief goede diensten kan verlenen omdat er geen aantekeningen kunnen worden gemaakt over de verleende diensten en daar dus ook niet op kan worden terug gevallen in vervolgcontacten. Bovendien beschikt Kwadraad dan ook niet over de contactgegevens van de cliënt. Wel is denkbaar dat er bijvoorbeeld in het kader van kortdurende hulpverlening via internet slechts een zeer beperkt aantal gegevens worden vastgelegd, zoals het adres van de cliënt en de aard van zijn hulpvraag. Artikel 6 Omdat Kwadraad zoveel verschillende diensten aanbiedt is het niet goed mogelijk om in het algemeen te bepalen welke gegevens van cliënten Kwadraad vastlegt in zijn bestand. Daarom bepaalt artikel 6 dat in een bijlage bij het reglement per type dienstverlening (werksoort) wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden vastgelegd. In deze bijlage staat ook per werksoort de bewaartermijn beschreven. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan vijf jaar, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is in verband met zorgvuldige dienstverlening. 4. Toegang tot de persoonsgegevens binnen Kwadraad Artikel 7 Voor wat betreft de interne toegang tot de gegevens van een cliënt, maakt het reglement onderscheid tussen de contactgegevens van de cliënt (naam, adres e.d.) en de overige gegevens. De contactgegevens {zogeheten buitenkantinformatie) zijn in principe voor iedere beroepskracht toegankelijk. Op die manier kan de beroepskracht vaststellen of een cliënt ook elders contacten heeft met Kwadraad en om welk type dienstverlening het gaat. Voor overige persoonsgegevens (binnenkantinformatie) geldt dat ze toegankelijk zijn voor beroepskrachten die direct zijn betrokken bij hetzelfde type dienstverlening aan de cliënt. Zijn twee beroepskrachten van Kwadraad betrokken bij schulpverlening aan de cliënt, dan hebben zij dus beiden toegang tot alle gegevens van de cliënt mbt de schuldhulp. Zou dezelfde cliënt ook bekend zijn Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 2

3 bij het algemeen maatschappelijk werk, dan kunnen de schuldhulpverleners niet bij de inhoud van deze contacten, maar via de algemeen toegankelijke contactgegevens weten zij wel dat de cliënt daar ook contacten heeft (gehad). NB: Ook leidinggevenden en begeleiders, evenals technisch en administratief personeel van Kwadraad hebben toegang tot de persoonsgegevens van cliënten, als dit voor hun taak noodzakelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de leidinggevende die zijn medewerkers begeleidt, of aan de systeembeheerder die het bestand waarin gegevens over cliënten zijn opgenomen, technisch ondersteunt. Artikel 8 Heeft een beroepskracht van een bepaald type dienstverlening ook de inhoudelijke informatie over een ander type dienstverlening dat de cliënt geboden wordt nodig, dan heeft hij daarvoor toestemming nodig van de cliënt. Geeft de cliënt geen toestemming, dan kan de informatie eventueel nog ter inzage komen op basis van een zogeheten conflict van plichten, zie daarvoor artikel 10 van het reglement en paragraaf 6 van deze toelichting. 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan anderen buiten Kwadraad Beroepsgeheim De beroepskrachten van Kwadraad die diensten verlenen aan individuele cliënten hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim wordt afgeleid uit artikel 8 EVRM, artikel 10 Grondwet en artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Dit wil zeggen dat ze, zonder toestemming van hun cliënt, geen informatie over hem aan anderen van buiten Kwadraad verstrekken. Dit beroepsgeheim is een belangrijk instrument om de drempel tot de dienstverlening van Kwadraad laag te houden. Mensen zullen sneller geneigd zijn om zich tot Kwadraad te wenden en open over hun zorgen te spreken, als ze er op kunnen vertrouwen dat het besprokene binnenskamers blijft. Zo bezien is het beroepsgeheim een belangrijke sleutel tot effectieve dienstverlening. Aan de andere kant kan een te rigide omgang met het beroepsgeheim betekenen dat een cliënt niet wordt geholpen terwijl hij dringend hulp nodig heeft. De omgang met het beroepsgeheim is daarmee een vorm van evenwichtskunst. Hoofdregel is dat de beroepskracht toestemming vraagt aan de cliënt als hij met anderen van buiten Kwadraad, over hem wil spreken. Het vragen van toestemming dwingt de beroepskracht om zo snel mogelijk met de cliënt te spreken over zijn zorgen en hem te betrekken bij de hulp die eventueel in gang kan worden gezet. Toestemming, artikel 9 De beroepskracht moet gericht toestemming vragen voor een bepaalde verstrekking. Dit wil zeggen dat hij de cliënt moet vertellen met wie hij over hem wil spreken, bijvoorbeeld met de huisarts of met de school. Daarnaast moet hij de cliënt, voordat hij toestemming vraagt, ook uitleggen waarom hij over hem wil spreken met een of meer anderen en wat hij over hem gaat vertellen. Krijgt de beroepskracht toestemming van de cliënt, dan maakt hij daarvan een aantekening in het bestand. Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 3

4 Het al dan niet verkrijgen van toestemming wordt aangetekend in het bestand waarin de cliëntgegevens worden vastgelegd. De toestemming wordt bij voorkeur schriftelijk gevraagd, alleen als dit naar het oordeel van de beroepskracht die toestemming vraagt niet mogelijk is, wordt de toestemming mondeling gevraagd. Bij de aantekening in het bestand wordt in dat geval ook aangegeven waarom gekozen is voor het mondeling vragen van toestemming. NB1: In sommige gevallen behoeft geen toestemming te worden gevraagd aan de cliënt omdat de wet of de rechter Kwadraad opdraagt om bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld als hulp wordt verleend in verband met reclasseringstaken, als een advies wordt uitgebracht ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, of als er sprake is van door de rechter opgelegde schuldsanering. In dergelijke gevallen wordt weliswaar geen toestemming gevraagd aan de cliënt voor de verplichte verstrekking, maar wordt hij wel zo spoedig mogelijk daarover geïnformeerd. NB2: Als er gegevens van meer mensen worden verstrekt, bijvoorbeeld van twee of drie leden van een gezin, moet aan alle betrokkenen (en/of aan hun wettelijk vertegenwoordigers) toestemming voor de verstrekking worden gevraagd. 6. Verstrekken van informatie over de cliënt zonder zijn toestemming Vanaf artikel 10 wordt een aantal regels gegevens voor het verstrekken van informatie aan anderen zonder toestemming van de cliënt. Artikel 10 beschrijft in het algemeen het zogeheten conflict van plichten in situaties waarin, kort gezegd, de plicht om te spreken zwaarder weegt dan de plicht om te zwijgen. In de artikelen 11 tot en met 14 wordt een aantal specifieke situaties waarvoor een eigen regeling bestaat beschreven. Gaat het om een situatie zoals omschreven in de artikelen 11 tot en met 14, dan worden de regels uit het betreffende artikel gevolgd. Doet zich een andere (niet in artikel 11 tot en met 14 beschreven ernstige situatie voor) dan dient artikel 10 te worden gevolgd. Conflict van plichten, artikel 10 Geen enkel beroepsgeheim is absoluut. Daarom biedt het reglement beroepskrachten van Kwadraad in ernstige situaties de mogelijkheid om ook zonder toestemming van de cliënt met anderen over hem te spreken. Men spreekt dan van een conflict van plichten omdat de plicht om te spreken in dergelijke gevallen botst met de plicht om te zwijgen. Bevindt de cliënt zich in een ernstige situatie, heeft hij dringend hulp nodig, krijgt de beroepskracht geen toestemming, of kan hij deze niet vragen, dan kan hij toch met anderen over hem spreken als dit de enige manier is om de dringend noodzakelijke hulp aan de cliënt te bieden. Deze uitzondering biedt de beroepskracht in alle situaties waarin hulp dringend geboden is, de mogelijkheid om met anderen, al dan niet in een netwerk, over de cliënt te spreken, ook als hij daarvoor geen toestemming krijgt of kan vragen. Opmerkingen Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 4

5 - Overleg met een ervaren collega of een leidinggevende is noodzakelijk als een beroepskracht moet vaststellen of er echt sprake is van een zo ernstige situatie dat het beroepsgeheim dient te worden verbroken. - Van deze uitzondering kan zonodig ook gebruik worden gemaakt om de cliënt zonder zijn toestemming in een overleg of netwerk te bespreken. - Een stagiaire mag geen beslissing nemen over het verstrekken van gegevens zonder toestemming van de cliënt, want zijn taakuitoefening valt onder de verantwoordelijkheid van de beroepskracht van Kwadraad die hem begeleidt. - Van een verstrekking van gegevens zonder toestemming van de cliënt moet de beroepskracht altijd een aantekening maken in het bestand waarin de cliëntgegevens zijn vastgelegd, met vermelding van de reden waarom toch gegevens zijn verstrekt. Bemoeizorg Met bemoeizorg wordt gedoeld op het toeleiden van een cliënt naar dringend noodzakelijke hulp in verband met complexe problematiek. Veelal is de eerste stap van bemoeizorg een bespreking van de cliënt in een netwerk om de situatie van de cliënt te verkennen en om te bezien op welke wijze de cliënt kan worden verleid om hulp te accepteren. Juist bij dit type is het vaak onmogelijk om vooraf toestemming te vragen voor het overleg, want het overleg heeft nu juist tot doel om te bezien hoe contact kan worden gelegd met de cliënt Mede gelet op de Handreiking Bemoeizorg van GGD Nederland, GGZ Nederland en de KNMG kan worden gezegd dat bespreken van een cliënt, ook zonder zijn toestemming, in verband met bemoeizorg mogelijk is, als het gaat om een cliënt voor wie dringend bemoeizorg dient te worden georganiseerd. Doel van het overleg is dan te bezien bij wie de cliënt bekend is en wie van de deelnemers aan het overleg de beste ingang bij de cliënt heeft om hem tot hulp te bewegen. Is er eenmaal contact met hem gelegd dan zal verder overleg als regel plaats moeten vinden op basis van toestemming van de cliënt. NB: Een beroepskracht die zonder toestemming van de cliënt toch gegevens over hem aan een ander verstrekt, pleegt daarover van te voren overleg met een collega. Daarnaast maakt hij een aantekening over deze verstrekking in het dossier, onder vermelding van de reden voor deze verstrekking. Meldrecht AMK, artikel 11 Artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), ook als daarvoor geen toestemming aan de ouders of het kind kan worden gevraagd. Dit meldrecht omvat ook het recht om informatie te verschaffen over de cliënt, als het AMK daar in het kader van een onderzoek naar kindermishandeling, om vraagt. NB: In principe worden de ouders over een dergelijke melding of informatieverstrekking door Kwadraad geïnformeerd. Er zijn echter situaties denkbaar dat informatieverstrekking in verband met de veiligheid van het kind, van zijn gezinsleden of die van medewerkers van Kwadraad achterwege dient te blijven. Zo nodig kan hierover worden overlegd met het AMK. NB: Het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen andere huisgenoten wordt gezien als een vorm van kindermishandeling. Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 5

6 Melding in de verwijsindex risico s jeugdigen, artikel 12 Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg dat op dit moment (juni 2009) door de Tweede Kamer wordt behandeld, voorziet in een meldrecht voor beroepskrachten in geval hij risico s signaleert bij een kind of een jongere die een bedreiging vormen voor een evenwichtige ontwikkeling naar volwassenheid. De melding bestaat uitsluitend uit identificerende gegevens en dus niet uit inhoudelijke informatie over de gesignaleerde risico s. Doel van de melding is, kort gezegd, het voorkomen dat beroepskrachten van verschillende instellingen langs elkaar heen werken. Mocht er nog een andere beroepskracht een melding over dezelfde jeugdige doen, dan krijgen beide melders daarvan elektronisch bericht. Op basis van dit bericht zoeken zij contact met elkaar en komen ze tot een gezamenlijke aanpak. Over de melding moeten de ouder (van een jeugdige tot 16 jaar) en de jeugdige zelf (vanaf 12 jaar) worden geïnformeerd. Voor het overleg met andere meldingsbevoegden heeft de beroepskracht toestemming nodig. Krijgt hij geen toestemming dan kan eventueel overleg worden gevoerd op basis van een conflict van plichten zoals geformuleerd in artikel 10. Melden van huiselijk geweld, artikel 13 Er bestaat (nog) geen wettelijk meldrecht voor vermoedens van huiselijk geweld als daarbij alleen meerderjarigen zijn betrokken. Toch kan, op basis van het leerstuk van een conflict van plichten, zoals omschreven in artikel 10, ook zonder toestemming van de cliënt een melding van huiselijk geweld worden gedaan. Wel is dit een uiterste middel, vandaar dat in artikel 13 de stappen worden beschreven die moeten worden gezet voordat eventueel een melding wordt gedaan. Om te beginnen moet het vermoeden met de cliënt worden besproken. Vervolgens dienen aard en ernst van het geweld te worden getaxeerd, met behulp van een deskundig collega. Meent de beroepskracht dat Kwadraad zelf voldoende hulp kan bieden, dan wordt deze hulp geboden en worden de effecten daarvan gevolgd. Zou het geweld toch niet stoppen, of weer oplaaien, dan wordt alsnog een melding gedaan. De melding wordt in dit geval, nu er alleen meerderjarigen bij het vermoeden van huiselijk geweld zijn betrokken, gedaan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. NB1: In het gesprek over de melding bespreekt de beroepskracht ook met het AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld wat hij zelf, of wat Kwadraad nog kan doen om de cliënt te helpen en het geweld te stoppen. NB2: De beroepskracht informeert de cliënt zo spoedig mogelijk over de melding, tenzij dit in verband met de veiligheid van de cliënt, van het cliëntsysteem, van de beroepskracht of van anderen niet mogelijk is. Aangifte politie artikel 14 Indien Kwadraad aangifte doet van een strafbaar feit dat waarschijnlijk door een cliënt is gepleegd, verstrekt ze persoonsgegevens van een cliënt aan een ander, namelijk aan de politie. Vandaar dat de mogelijkheid tot het doen van aangifte ook is geregeld in het reglement. Kwadraad kan, zonodig zonder toestemming van de cliënt, aangifte doen van een strafbaar feit dat de cliënt heeft gepleegd indien aangifte noodzakelijk is: - vanwege de ernst van het feit, of Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 6

7 - om de cliënt of een ander te beschermen of om de pleger in en gedwongen kader hulp te bieden, of - vanwege de veiligheid van de beroepskrachten van Kwadraad. NB1: Over het doen van aangifte beslist de regiomanager of zijn vervanger. NB2: De beroepskracht informeert de cliënt zo spoedig mogelijk over de aangifte, tenzij dit in verband met de veiligheid van de cliënt, van het cliëntsysteem, van de beroepskracht of van anderen niet mogelijk is. NB3: Het besluit tot aangifte en de reden voor dit besluit worden aangetekend in het dossier van de cliënt. 7. Structurele samenwerking met andere instellingen Kwadraad werkt steeds vaker op structurele basis samen met andere instellingen. Ook in deze samenwerkingsverbanden worden persoonsgegevens verwerkt. Daarom geeft het reglement daarover een aantal regels. Structureel extern overleg, artikel 15 Over structurele deelname aan een extern overleg beslist de regiomanager.in artikel 15 is aangegeven op grond waarvan hij zijn beslissing neemt. Vanzelfsprekend dient het doel van het netwerk in het verlengde te liggen van de doelstelling van Kwadraad. Daarnaast moet de wijze waarop in het netwerk persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming zijn met dit reglement. Voor alle duidelijkheid is nog de bepaling opgenomen dat beroepskrachten van Kwadraad ook in vormen van extern overleg gebonden zijn aan het reglement. Functie van advies steun of meldpunt, artikel 16 Voor de functie van advies steun of meldpunt geldt in feite wat voor het netwerk is gezegd. Verschil is nog dat de afspraken die over de verwerking van persoonsgegevens worden gemaakt met andere instellingen moeten worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant is in feite een nadere toespitsing van het reglement voor deze specifieke taak. Uiteraard mag het convenant niet in strijd zijn met dit reglement. Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod, artikel 17 Ook voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod geldt dat partijen afspraken moeten maken over de verwerking van persoonsgegevens en deze afspraken vast dienen te leggen in een convenant dat voor wat betreft Kwadraad kan worden gezien als een verbijzondering van het reglement. In het advies over de verlenging van een huisverbod dat wordt uitgebracht aan de burgemeester wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met privacybelangen van de betrokkenen, zoals het slachtoffer, de getuige en de pleger. De privacybelangen van het slachtoffer en de getuigen vragen daarnaast nog extra aandacht, onmdat het advies ter inzage is aan de pleger als hij in beroep gaat bij de rechtbank tegen de verlenging van zijn huisverbod, wordt. Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 7

8 8. Rechten van betrokkenen Iedereen van wie Kwadraad, in verband met de dienstverlening, persoonsgegevens heeft vastgelegd, heeft bepaalde rechten.vaak zal het dan om cliënten gaan. Maar ook van andere personen legt Kwadraad soms gegevens vast, bijvoorbeeld van leden van het cliëntsysteem. De verzamelterm voor alle personen van wie Kwadraad persoonsgegevens heeft vastgelegd, is betrokkenen. Vandaar dat als het om de uitoefening van rechten gaat, in het reglement wordt gesproken van cliënten en andere betrokkenen.. Informatie, inzage en afschrift artikel 19 en 21 Om te beginnen hebben cliënten en andere betrokkenen recht op inzage in hun eigen gegevens. Dit recht op inzage omvat ook het recht op een kopie van de gegevens. Ook hebben zij het zogeheten informatierecht. Dit wil zeggen dat zij Kwadraad kunnen vragen of, en zo ja welke gegevens over henzelf in het afgelopen jaar door Kwadraad aan andere instellingen zijn verstrekt Voordat de beroepskracht inzage geeft of een kopie maakt, moet hij het dossier goed doorlezen want in een uitzonderlijke situatie mag hij gegevens voor de cliënt afschermen. Gegevens mogen worden afgeschermd: - Bij zwaarwegende privacybelangen van een derde (bijvoorbeeld het geheime adres van een ex partner van de cliënt) - Als inzage in strijd komt met goede dienstverlening ten opzichte van de cliënt (bijvoorbeeld als een vrouw heeft verteld over huiselijk geweld gepleegd door haar partner en de partner wil inzage) Persoonlijke werkaantekeningen Persoonlijke werkaantekeningen van een beroepskracht vallen buiten het inzagerecht. Onder persoonlijke werkaantekeningen vallen alleen die zeer voorlopige en persoonlijke aantekeningen die de beroepskracht maakt als geheugensteun ten behoeve van een volgend contact met de cliënt. NB: Vanaf het moment dat de beroepskracht zijn persoonlijke werkaantekeningen deelt met een ander binnen of buiten Kwadraad, vallen deze aantekeningen onder het inzagerecht. Correctie, artikel 20 Blijkt uit de inzage dat het bestand informatie bevat die feitelijk onjuist is, of die overbodig is, dan kan de cliënt of de andere betrokkene Kwadraad verzoeken om deze informatie te corrigeren of weg te halen. Kwadraad dient binnen vier weken op dit verzoek te reageren. Een afwijzing van het verzoek moet zorgvuldig worden gemotiveerd. Klachtrecht, artikel 22 Een cliënt of een andere betrokkene die meent dat Kwadraad onzorgvuldig is omgegaan met zijn persoonsgegevens, kan daarover een klacht indienen bij Kwadraad. Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 8

9 9. Geheimhouding Wellicht ten overvloede bepaalt het reglement uitdrukkelijk dat ieder die op basis van het reglement kennis neemt van persoonsgegevens van cliënten een geheimhoudingsplicht heeft. Geheimhouding is in feite een recht van de cliënt, vandaar dat deze bepaling is het onderdeel cliëntenrechten is opgenomen. De geheimhouding waarover in artikel 23 wordt gesproken, is niet absoluut. Het komt er op neer dat het verstrekken van gegevens alleen is toegestaan volgens de regels van de wet en van het reglement. 10. Positie van de jeugdige cliënt en van de jeugdige betrokkene De rechten die aan cliënten en aan betrokkenen in dit reglement worden toegekend, zijn ook van toepassing op jeugdige cliënten en jeugdige betrokkenen. Omdat zeer jonge kinderen niet in staat zijn tot het uitoefenen van deze rechten geldt een aantal leeftijdsgrenzen die staan beschreven in artikel 24. Is de cliënt of de betrokkene jonger dan 12 jaar dan oefent zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten uit. Is de cliënt of de betrokkene al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan oefenen de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger de rechten beiden uit. Ofschoon een cliënt of betrokkene vanaf 16 jaar nog niet meerderjarig is, oefent hij vanaf zijn 16 e jaar zijn rechten (als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en in zorg en welzijn) zelfstandig uit. NB1: Deze leeftijdsgrenzen gelden niet alleen voor het uitoefenen van de rechten in de artikelen 19 tot en met 22 (inzage, correctie e.d.) maar ook voor alle andere situaties waarin op grond van dit reglement de cliënt om toestemming moet worden gevraagd, of moet worden geïnformeerd. Wil een beroepskracht informatie over een cliënt van 11 jaar met een ander van buiten Kwadraad bespreken, dan moet hij daarvoor dus toestemming vragen aan de ouders die gezag over de cliënt uitoefenen. Ouders verschillen van mening In heel veel gevallen zijn er, ook na een scheiding, twee ouders die gezag over hun minderjarig kind uitoefenen. Zij hebben in dat geval even veel recht van spreken en een gelijkwaardige positie in het uitoefenen van rechten namens hun kind. Die gelijkwaardige positie van ouders geldt ook als het kind bij de ene ouder woont en de andere ouder slechts in beperkte mate ziet. Dit betekent dus dat ook de ouder bij wie het kind niet woont, recht heeft op inzage in de gegevens van zijn kind enzovoort. Alleen als de belangen van het kind duidelijk in de knel komen, kan Kwadraad besluiten om de rechten van een ouder te beperken, door bijvoorbeeld geen of beperkte inzage te geven in het dossier of om een ouder geen toestemming te vragen voor het verstrekken van informatie over het kind aan een ander. Het is hierbij bijzonder belangrijk dat de beroepskracht van Kwadraad ten opzichte van de ouders een neutrale positie inneemt. De beroepskracht beslist dus zelf of de andere ouder geïnformeerd wordt, of Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 9

10 inzage krijgt. Daarbij laat hij zich leiden door de belangen van het kind dat zijn cliënt is. Inzage weigeren aan de vader omdat moeder dat niet wil hebben, is dus een onzorgvuldige handelwijze. De beroepskracht beslist zelf, op basis van de informatie die hij van de betrokkenen krijgt, of het in het belang van het kind noodzakelijk is, om de rechten van een ouder te beperken. NB2: Is een cliënt of betrokkene wilsonbekwaam, dit wil zeggen dat hij, bijvoorbeeld door een achterstand in zijn ontwikkeling, of door een psychische stoornis, niet in staat is zijn rechten uit te oefenen, dan kunnen zijn rechten worden uitgeoefend door zijn (wettelijk) vertegenwoordiger. Wettelijk vertegenwoordiger Wettelijk vertegenwoordiger is de persoon die gezag over de minderjarige uitoefent. In de meeste gevallen zijn dit beide ouders. In sommige gevallen oefent één ouder het gezag uit. Zijn er geen ouders, of mogen zij het gezag niet uitoefenen, dan wordt het gezag door een ander uitgeoefend. Deze persoon wordt de voogd genoemd die dan dus de wettelijk vertegenwoordiger is. Als een jongere 18 jaar wordt, eindigt het gezag en is er geen wettelijk vertegenwoordiger meer. Is een meerderjarige niet in staat om zijn eigen belangen te behartigen, dan kan de rechter een curator, een bewindvoerder of een mentor benoemen die dan als wettelijk vertegenwoordiger optreedt. Heeft een meerderjarige cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger, maar is hij toch niet in staat om zijn belangen zelf te behartigen, dan kan de beroepskracht zich wenden tot iemand van wie worden verwacht dat hij de cliënt vertegenwoordigt: de ouder, de echtgenoot, de kinderen of een broer of zus van de cliënt. Positie van de jongere die zelfstandig van de diensten van Kwadraad gebruik maakt Bij dienstverlening van Kwadraad, zoals het jeugdmaatschappelijk werk, waarbij jongeren uitdrukkelijk uitgenodigd worden om daar gebruik van te maken, zonodig ook zonder dat de ouders daar van weten, is het te verdedigen om de uitoefening van rechten in eerste instantie te beperken tot de jongere zelf, ook al is hij nog geen 16 jaar oud. Vanaf het moment dat de ouders bij de dienstverlening worden betrokken - en pogingen daartoe mogen doorgaans van Kwadraad in het kader van zorgvuldige dienstverlening worden verwacht - kunnen de ouders ook hun rechten uitoefenen. NB.: deze tekst staat in het kwaliteitshandboek en wordt op de website geplaatst. Amersfoort, 19 augustus 2009 Mr. Lydia Janssen Kwadraad Privacyreglement toelichting versie 4, 22 december 2009 tekst Mr. Lydia Janssen 10

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn Inleiding Deze toelichting op het privacyreglement van Rzijn beschrijft hoe de beroepskrachten Van Stichting Rzijn om dienen te gaan met persoonsgegevens van

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Inleiding Deze toelichting op de privacyregeling van het Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen (JGT) beschrijft hoe de beroepskrachten van het JGT

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o.

Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. 1. Inleiding Het Privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim, de meldcode en zwijgplicht behorende bij de documenten over kindermishandeling, huiselijk geweld en. Reikwijdte MGG Functionaris medisch specialist verpleegkundige

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Inwoner is degene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer en aan wie op grond daarvan integrale ondersteuning kan worden geboden.

Inwoner is degene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer en aan wie op grond daarvan integrale ondersteuning kan worden geboden. Toelichting Privacyregeling Meer-teams en gemandateerde professionals Artikelen 1 tot en met 5 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen Agendadeelnemer is de instelling of de vrij gevestigde beroepskracht

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten,

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Versie: definitief, april 2012 Status: Goedgekeurd MT 24 april 2012, Zoetermeer Opsteller: Penvoerder: mr. Lydia Janssen i.s.m. Monique van der Veen, arts

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Toelichting op de Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam

Toelichting op de Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam Toelichting op de Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam Inleiding Deze toelichting op de privacy-regeling van de Taskforce Thuiszitters Rotterdam geeft uitleg bij de privacy-regeling. Er worden

Nadere informatie

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

GG&GD. Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs. Inleiding

GG&GD. Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs. Inleiding GG&GD Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs Inleiding Het Privacyreglement Passend Onderwijs Utrecht geeft regels voor het vastleggen en uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. Privacyregeling JoU JoU heeft tot doel kwetsbare jongeren te steunen door ze te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zelfredzaam te worden en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2014

Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2014 Titel: Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2014 Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2014 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Geactualiseerd door: Mr. Paulien Boerkamp 28

Nadere informatie

Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V.

Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V. Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V. Aanleiding en doel van dit reglement De gemeente Montfoort is één van de gemeenten die niet heeft gekozen voor een algemeen sociaal

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Privacyreglement GGD Twente 2014

Privacyreglement GGD Twente 2014 Titel: Privacyreglement GGD Twente 2014 Privacyreglement GGD Twente 2014 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Geactualiseerd door: Mr. Paulien Boerkamp 28 mei 2014 Ingangsdatum : 1 Juli 2014

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2017

Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2017 Titel: Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2017 Toelichting bij Privacyreglement GGD Twente 2017 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Laatstelijk gewijzigd 30 mei 2017 Ingangsdatum

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd 1 Bijlage A bij dit protocol: - Praktijkvoorbeelden p. 12 2 Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Overwegende dat: Coach-ing verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Privacyreglement GGD Twente 2014

Privacyreglement GGD Twente 2014 Titel: Privacyreglement GGD Twente 2014 Privacyreglement GGD Twente 2014 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Geactualiseerd door: Mr. Paulien Boerkamp 28 mei 2014 Ingangsdatum : 1 Juli 2014

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming De afspraken

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein NMB mei 2015 1 Inleiding Privacy Protocol Sociaal Domein De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum willen integrale en effectieve ondersteuning

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Cliëntgegevens Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland

Privacyreglement Cliëntgegevens Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland Privacyreglement Cliëntgegevens Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland Aanhef Het bestuur van de Stichting Pactum deelnemend aan de Stichting Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland. Overwegende dat het

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Privacyreglement GGD Twente 2017

Privacyreglement GGD Twente 2017 Titel: Privacyreglement GGD Twente 2017 Privacyreglement GGD Twente 2017 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Laatstelijk gewijzigd 30 mei 2017 Ingangsdatum : 1 juni 2017 MT GGD 2 juni 2014

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Privacyreglement KijkopWelzijn

Privacyreglement KijkopWelzijn Privacyreglement KijkopWelzijn Voor medewerkers en klanten van KijkopWelzijn Naam :Marianne van der Heijden Datum :Juni 2013 Versie :V1.0 Rev 13-01 Privacyreglement Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Stichting

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden Samenvatting V&VN Samenvatting Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag.

Nadere informatie

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0 9.2.1.5. Privacy Reglement Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Het wettelijk kader 2 2.1 De grondwet, de Wet bescherming persoonsgegevens 2 en de Archiefwet 2.2 Bijzondere persoonsgegevens 2 2.3 De wet bescherming

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

[Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT

[Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT [Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT Inhoud 1 Aanleiding... 2 2 De Partners... 3 3 Artikelen... 5 1 Begripsbepalingen... 5 2 Doel van de gegevensverwerking... 9 3 Toepassingsgebied... 9 4

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ORGANISATIEONDERDEEL VOLKSGEZONDHEID GEMEENTE UTRECHT

PRIVACYREGLEMENT ORGANISATIEONDERDEEL VOLKSGEZONDHEID GEMEENTE UTRECHT PRIVACYREGLEMENT ORGANISATIEONDERDEEL VOLKSGEZONDHEID GEMEENTE UTRECHT Het college van B&W van de gemeente Utrecht; Overwegende dat het voor het bieden van goede zorg aan cliënten en voor de uitvoering

Nadere informatie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Privacyreglement clientgegevens Soort document Privacyreglement Cliëntgegevens Lijn5 Samenvatting De directie van Lijn5, instelling voor jeugdzorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten die werkzaam

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Leeswijzer Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het meldcode

Nadere informatie

Privacyreglement. Directie De directie is de persoon die de organisatie op het hoogste niveau bestuurt en beheerst.

Privacyreglement. Directie De directie is de persoon die de organisatie op het hoogste niveau bestuurt en beheerst. Artikel 1 Begripsbepaling Groeii Groeii is een HKZ en WTZi erkende zorginstelling en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over nummer 68474881. Groeii biedt begeleiding aan kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie