Leerling-statuut Utrechtse School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling-statuut Utrechtse School"

Transcriptie

1 Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar

2 1. Algemeen Leerling-statuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het Samenwerkingsverband Sterk VO, waaronder de Utrechtse School valt Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle op de Utrechtse School geplaatste leerlingen waarbij zij ingeschreven zijn op de school van herkomst en geldt ten opzichte van alle betrokken schoolbesturen en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, bij alle activiteiten die van de school uitgaan Het leerlingenstatuut heeft een geldigheidsduur van 2 jaar Het leerlingenstatuut wordt vermeld in de schoolgids en staat ter inzage op de website van de Utrechtse School Begrippen In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: het samenwerkingsverband: Sterk VO, het bevoegd gezag; de school: Utrechtse School; leerlingen: alle aan de school ingeschreven leerlingen; ouders: de ouder, voogden en verzorgers van de leerlingen; personeelsleden: alle aan de school verbonden leden van de schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers; docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een lesgevende taak; schoolleiding: de directeur en de teamleiders; teamleider: het personeelslid dat een afdeling onderwijsrichting leidt; DL: Dagelijkse leiding door pedagogische medewerker en een lid van de schoolleiding als achterwacht; schoolbesturen: Het bestuur van de Willibrord Stichting, (BCOU) te Utrecht, het bestuur van het Openbaar Onderwijs Utrecht (NUOVO) te Utrecht en het bestuur van het ROC Midden Nederland te Utrecht. medezeggenschapsraad: het orgaan binnen de school ten behoeve van overleg en medezeggenschap; PBS-team: het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen binnen de school; schoolreglement: samenstelling van regels over de rechten en plichten van de personen en organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap; inspecteur: de inspecteur van het OPDC (zie bijlage I); geschillencommissie: de commissie die adviseert over geschillen betreffende de toepassing van het leerlingenstatuut Rechten en plichten in algemene zin De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die met het samenwerkingsverband is gesloten De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en doelstelling van de school.

3 De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Ook zijn zij respect verschuldigd aan alle goederen van andere goederen in de school. 2. Toelating Het Samenwerkingsverband Sterk VO, het loket passend onderwijs, stelt de criteria vast op grond waarvan een leerling kan worden toegelaten tot de school, of tot een bepaald leerjaar. 3. Kwaliteit van het onderwijs De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs, waaronder een passende begeleiding. Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken aan de schoolleiding Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling.

4 4. Dagelijkse gang van zaken Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster; tenzij er voor een bepaalde les een andere regeling is getroffen. Zij dienen voor het volgen van de lessen op tijd in de daartoe bestemde lesruimte aanwezig te zijn De leerling die te laat aanwezig is krijgt daarvoor een aantekening in het leerlingvolgsysteem. (LVS Magister). Indien een leerling te laat is, kan de mentor hem zonodig een passende maatregel opleggen Indien de docent bij aanvang van de les niet aanwezig is, vraagt de leerling bij de teamleider of de les doorgaat Tijdens de pauzes en roostervrije uren mogen de leerlingen alleen in de daartoe bestemde ruimten op school verblijven Een leerling heeft alleen verlof om de lessen te verzuimen indien de directeur of leerplichtambtenaar dit op verzoek van de leerling of, indien hij minderjarig is, van zijn ouders heeft toegestaan Indien een leerling ziek is, wordt dit voor de aanvang van het eerste door hem op die dag te volgen lesuur telefonisch aan de administratie gemeld Indien een leerling anders dan met verlof of wegens ziekte lessen verzuimt of afwezig is terwijl hij aanwezig dient te zijn, kan de teamleider of leerplichtambtenaar een passende maatregel opleggen Indien een leerling afwezig is geweest, meldt hij zich bij terugkomst op school bij zijn mentor om een plan op te stellen voor het inhalen van de opgelopen achterstand Gedrag De leerlingen gedragen zich in en buiten school naar behoren Indien een leerling zich tijdens de les onbehoorlijk gedraagt, kan de docent hem uit de les verwijderen. De leerling is dan verplicht zich te melden bij de teamleider Leerlingen mogen niet roken in de school en op het schoolplein. Een uitzondering vormen de 4 de klassers. Zij mogen roken op het schoolplein op de aangewezen ruimte De leerlingen mogen geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij zich hebben of gebruiken Veiligheid De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften betreffende de veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in de school zoveel mogelijk wordt gewaarborgd Schade Het bevoegd gezag aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten zijn verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Het bevoegd gezag aanvaardt ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor het verlies van bezittingen van leerlingen die in of bij de school, of tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt.

5 Indien een leerling aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden of aan andere bezittingen van het bevoegd gezag of aan andere onder het beheer van het bevoegd gezag staande zaken, schade toebrengt, dan wordt die schade hersteld op kosten van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, of indien deze minderjarig is, op kosten van zijn ouders Indien een minderjarige leerling voor enige schade verantwoordelijk is stelt de school de ouders daarvan in kennis. 5. Huiswerk De school heeft beleid vastgesteld met betrekking tot het huiswerk en stelt de leerlingen daarvan op de hoogte De leerlingen zijn verplicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren De gezamenlijke docenten van een klas of groep streven er naar het huiswerk zodanig op te geven en te spreiden dat van een evenwichtige en een reële belasting sprake is De leerling die het huiswerk niet heeft gemaakt meldt dit bij aanvraag van de les aan de betreffende docent onder vermelding van de reden van verhindering. Indien deze reden naar het oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht tot het maken van het huiswerk ontslaat, kan hij hem een maatregel opleggen. 6. Toetsing, beoordeling, rapportage Toetsing van de vordering van het onderwijs kan geschieden op de volgende wijze: repetities mondelinge of schriftelijke overhoringen gesprekken of spreekbeurten n.a.v. gelezen boeken, werkstukken, e.d. practicum, turn en spe(e)l- opdrachten en werkstukken andere vormen van toetsing Een repetitie wordt ten minste 1 week van te voren opgegeven. Een repetitie kan alleen lesstof omvatten die niet korter dan een week voordat de repetitie plaatsvindt, is behandeld Indien de omstandigheden waaronder een toets wordt afgenomen en welke de leerling niet zijn aan te rekenen, hem bij het maken van de toets onevenredig hebben belemmerd, zal daar bij de beoordeling van deze toets rekening mee worden gehouden Een docent beoordeelt een afgenomen toets binnen 2 weken nadat deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen Een leerling heeft recht op inzage in zijn toets, nadat deze is beoordeeld. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij dit direct na inzage kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. Wanneer dit niet tot overeenstemming leidt, kan beroep worden aangetekend bij de teamleider Indien een toets zich daartoe leent, wordt deze na de beoordeling door de docent met de leerlingen besproken.

6 6. 7. Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer dan dient van te voren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties er staan op het te laat of niet inleveren ervan Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode Indien een leerling zich t.a.v. een toets schuldig maakt aan enige onregelmatigheid, dan kan de docent maatregelen nemen De toetsen in klas 3 en 4 (Bovenbouw TL/KBL/BBL) vallen onder het examenreglement van de school (zie 7) en kent een eigen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 7. Overgang, keuze van onderwijs De schoolleiding stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar vervolgonderwijs (schakeling) of het volgende leerjaar te kunnen overgaan. Deze criteria worden overgenomen van de school waar de leerling staat ingeschreven (de Overgangsregeling ). 8. Examens en Centraal examen Aan het begin van het examenjaar, doch uiterlijk voor 1 oktober, wordt de leerlingen van de eindexamenklassen de examenregeling met het programma van toetsing en afsluiting uitgereikt samen met het examenreglement. 9. Disciplinaire maatregelen De leerlingen die de in de school geldende regels niet nakomt kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Zo n maatregel kan worden opgelegd door een docent, een medewerker, de schoolleiding of door het samenwerkingsverband. Disciplinaire maatregelen kunnen zijn: maken van strafwerk uit de les verwijderd worden nablijven of vroeger op school komen opruimen van gemaakte rommel corveewerkzaamheden uitvoeren ontzegging van toegang tot de school schorsing verwijdering van school Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is opgelegd, kan hij dit aan de teamleider ter beoordeling voorleggen Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten zodra de docent hem dit opdraagt. Hij moet zich onmiddellijk melden bij de pedagogische medewerker of de teamleider.

7 9. 5. Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de docent is opgelegd, kan hij dit aan de teamleider ter beoordeling voorleggen Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt aan wangedrag, kan door of namens het schoolbestuur worden geschorst of definitief van de school worden verwijderd Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk aan de leerling en indien hij minderjarig is aan zijn ouders meegedeeld, met opgave van redenen. Indien een leerling langer dan een dag wordt geschorst, meldt de schoolleiding dit bij de inspectie, het schoolbestuur en afdeling Leerplicht van de gemeente met opgave van de redenen. Een leerling wordt ten hoogste voor vijf schooldagen geschorst Indien het bevoegd gezag een leerling definitief van de school wil verwijderen, stelt het eerst de leerling en indien hij minderjarig is ook zijn ouders in de gelegenheid om zich hierover uit te spreken. Indien het een leerplichtige leerling betreft, dient er eerst overleg te worden gevoerd met de Inspectie Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling worden geschorst Een leerling kan niet in de loop van het schooljaar worden verwijderd op grond van onvoldoende resultaten Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de schoolleiding of het bestuur is opgelegd kan hij dit aan de geschillencommissie ter beoordeling voorleggen Het besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk aan de leerling en indien hij minderjarig is aan zijn ouders meegedeeld, met opgave van redenen. Voorts geeft het schoolbestuur daarbij aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd. Indien een leerling definitief wordt verwijderd, meldt het bevoegd gezag dit bij de Inspectie met opgave van redenen Een verwijderde leerling en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kan binnen 6 weken nadat hij definitief is verwijderd, aan het bevoegd gezag om herziening van het besluit tot verwijdering vragen. Het bevoegd gezag stelt de leerling en indien hij minderjarig is ook diens ouders, in de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Voorts voert het bevoegd gezag overleg met de Inspectie hierover en als het bevoegd gezag dat nodig vindt met andere deskundigen. Het bevoegd gezag stelt de leerling en indien hij minderjarig is diens ouders, in de gelegenheid om adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het bevoegd gezag beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek, maar niet later dan na 4 weken na ontvangst ervan. 10. Privacy Leerlingenregistratie Van alle leerlingen zijn door de school persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens dienen correct te zijn. De betrokken leerling en indien hij minderjarig is zijn ouders, kunnen deze gegevens inzien, en indien nodig opvragen De gegevens van leerlingen zijn alleen toegankelijk voor degene die hiervoor van het bevoegd gezag toestemming heeft gekregen, zoals de schoolleiding, de decanen, de mentoren, de docenten van de betrokken leerling en de leden van de administratie.

8 De gegevens worden alleen aan anderen dan in de punten en verstrekt indien dit in het belang van het onderwijs aan de betrokken leerling is, indien er een wettelijke plicht voor bestaat of met toestemming van de betrokken leerling of indien deze minderjarig is van zijn ouders Ongewenste intimiteiten Hier is de regeling ongewenste intimiteiten van toepassing, zie desbetreffende bijlage Protocol PC-Gebruik (zie bijlage III) 11. Inspraak PBS-team De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen in het PBS-team. Het PBS-team kan de schoolleiding adviseren en geraadpleegd worden door de schoolleiding over aangelegenheden die voor leerlingen van belang zijn De schoolleiding beschrijft jaarlijks de taak en samenstelling van het PBS-team. In het PBS-team zit een leerling afvaardiging. 12. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering Algemeen Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten mits dit niet in strijd is met de goede gang van het onderwijs en de regels van de school Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan. Indien er sprake is van discriminatie of belediging kan de schoolleiding passende maatregelen treffen.

9 13. Geschillen Indien leerlingen, personeelsleden en aan de school verbonden organen menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen met betrokken persoon/ orgaan of personen / organen met wie het geschil is gerezen. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaats vinden, kan het geschil worden voorgelegd aan de vaste geschillencommissie. Hier is de regeling geschillen van toepassing, zie (Bijlage lv) Aldus vastgesteld op: 15 september 2013 Namens het bevoegd gezag van: Samenwerkingsverband Sterk VO directeur A. Jeurissen OPDC Utrechtse School directeur K. Brouwer

10 Bijlage l. Onderwijsinspectie Met vragen en of opmerkingen kan schriftelijk contact opgenomen worden met de Inspectie voor het Onderwijs: Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Voor meer informatie:

11 Bijlage II. Protocol PC-gebruik Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van de Utrechtse School en omtrent de wijze waarop de Utrechtse School omgaat met het registeren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare data omtrent - en internetgebruik. Doelstelling hiervan is een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik van internet en en bescherming van de privacy van medewerkers en leerlingen op de werkplek c.q. op de studieplek. N.B. Waar hij staat, kan uiteraard ook zij worden gelezen. Artikel 1: Werkingssfeer Deze regeling geldt voor een ieder die voor de Utrechtse School werkzaam is dan wel als leerling is ingeschreven op de Utrechtse School. Artikel 2: Algemene uitgangspunten 1. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken. 2. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, wordt tot het minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van medewerkers op de werkplek. 4. Indien zulks uit een oogpunt van noodzakelijk te verrichten werkzaamheden onvermijdelijk is, is het aan het beheer van het netwerk toegestaan om persoonlijke data van gebruikers tijdelijk ontoegankelijk te maken. Artikel 3: Algemene bepalingen ten aanzien van leerlingen 1. Ieder die als studerende staat ingeschreven bij de leerlingenadministratie van de Utrechtse School heeft toegang tot het computernetwerk. De voor het gebruik noodzakelijke gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres worden door het systeembeheer verstrekt. 2. De eerste keer dat de leerling gebruikmaakt van het computernetwerk, zal dat worden beschouwd als de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Utrechtse School en de leerling met betrekking tot het computergebruik, waarbij de leerling instemt met de in dit protocol verwoorde regels en afspraken. 3. Het recht om gebruik te maken van het computernetwerk vervalt zodra iemand niet meer ingeschreven staat bij de Utrechtse School. 4. Het computernetwerk kan door leerlingen worden gebruikt op daartoe ingerichte werkplekken. 5. Het is niet toegestaan te eten en/of te drinken nabij computers. 6. Leerlingen dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de Utrechtse School. Artikel 4: gebruik 1. Medewerkers en leerlingen zijn gerechtigd het systeem kortstondig voor niet-zakelijk (persoonlijk) verkeer te gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of voor anderen. 2. Het recht van de medewerker en de leerling om persoonlijke mailberichten te ontvangen en versturen is gebonden aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan dreigende, intimiderende, seksueel getinte, pesterige, treiterende dan wel racistische of discriminerende berichten te versturen dan wel berichten te versturen die een gewelddadig of beledigend karakter hebben. 3. De Utrechtse School zal niet de inhoud van zowel persoonlijke als zakelijke mailberichten lezen. Gegevens omtrent het aantal mails, de mailadressen en andere data hieromtrent worden wel geregistreerd, voor zover zulks vereist is in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen vanuit het optreden als provider op grond van de Telecommunicatiewet.

12 4. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 5. De normale gedragsregels, zoals die gelden voor schriftelijke correspondentie (zoals correct taalgebruik), zijn ook van toepassing op en andere toepassingen (zoals nieuwsgroepen). Artikel 5: Internetgebruik 1. Werknemers en leerlingen zijn gerechtigd kortstondig het internetsysteem voor niet-zakelijk respectievelijk niet-onderwijsgebonden (persoonlijk) verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of voor anderen. 2. De Utrechtse School zal geen persoonsgegevens over internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites, registeren en/of controleren, tenzij dat voortvloeit uit verplichtingen als provider op grond van de Telecommunicatiewet. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 3. De Utrechtse School behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Met name sites met een pornografische, racistische, discriminerende of een op entertainment gerichte inhoud zullen worden geweerd. 4. De Utrechtse School kan het recht op gebruik van (een deel van) internet toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) internet niet toegestaan. 5. Het raadplegen van nieuwsgroepen en sites die gericht zijn op discriminatie, racisme, pornografie, beledigingen en extreme uitingen die aanstootgevend kunnen zijn dan wel die oproepen tot geweld, zijn verboden. Artikel 6: Gedragsregels 1. De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht op tenminste de volgende punten: a. Gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp van zijn gebruikersnaam worden uitgevoerd. b. Het downloaden of kopiëren van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de verantwoordelijke of de beheerder. Deze toestemming wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand voor gebruik. Er mag niet gehandeld worden in strijd met auteursrechtelijke voorschriften. c. Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming buiten de organisatie worden verstuurd. d. d. Het is niet toegestaan op enige wijze lessen of anderszins ingeroosterde activiteiten te beperken of te hinderen. Tijdens deze lessen en activiteiten is in de betreffende ruimte individueel computergebruik niet mogelijk. e. De gebruiker wordt aanbevolen zelf zorg te dragen voor het maken van een eigen veiligheidskopie. f. De Utrechtse School is niet aansprakelijk voor verlies van data of voor de schade die de gebruiker lijdt in geval van (tijdelijke) onbereikbaarheid van de bestandsopslag of voor schade welke de gebruiker mogelijk lijdt als gevolg van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het computernetwerk. g. g. Het is niet toegestaan zonder toestemming andere computers en/of netwerken binnen te dringen (ook wel "hacken" genoemd). Dit geldt voor systemen binnen en buiten de Utrechtse School. h. De Utrechtse School is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de gebruikers geven, dan wel verkeerde interpretaties door de gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.

13 i. De Utrechtse School is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor verlies van data veroorzaakt door technische storingen bij de Utrechtse School, dan wel andere interne of externe storing indien dit is veroorzaakt door overmacht. De Utrechtse School raadt gebruikers aan een back-up exemplaar van alle bestanden te bewaren. De gebruiker vrijwaart de Utrechtse School van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door informatie en activiteiten die de gebruiker op het computernetwerk en/of het internet plaatst en/of ontplooit. De gebruiker wordt expliciet gewezen op het feit dat overtredingen van buitenlandse wetten en regels (met name die van de USA) met betrekking tot het internet- en gebruik, kunnen leiden tot ernstige strafrechtelijke gevolgen bij bezoek aan landen waar deze wetten en regels van toepassing zijn. 2. Het is niet toegestaan inkomende privéberichten te genereren door deel te nemen aan nietzakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op niet-zakelijke E-zines, nieuwsbrieven en dergelijke. Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld, dienen aan de systeembeheerder gemeld te worden. 3. Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet: a. sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten, dan wel die oproepen tot geweld; b. materiaal te bekijken of te downloaden dat pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend is dan wel oproept tot geweld; c. films en muziek te downloaden en/of op te slaan; d. spelletjes te downloaden of uit te voeren, te winkelen, te gokken, deel te nemen aan kansspelen en/of chat-/babbelboxen te bezoeken, tenzij zulks past in het kader van zakelijke of onderwijsactiviteiten (zoals ELO); e. zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; f. opzettelijk informatie - waartoe men via internet toegang heeft verkregen - zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; g. indien ongevraagd informatie van deze aard wordt aangeboden, dient dat aan de ICTmanager gemeld te worden. 4. Het is bovendien niet toegestaan om door middel van a. berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen ongeacht of de ontvanger deze wilde ontvangen; b. iemand elektronisch lastig te vallen zoals het in hoge frequentie en/of grote omvang berichten versturen in de vorm van bijvoorbeeld bulkmail, junkmail, mailbombing, of welke vorm dan ook Het is niet toegestaan: a. softwareprogramma's/scripts/commando's te gebruiken, of anderszins activiteiten te ondernemen, welke de beschikbaarstelling van het netwerk aan andere gebruikers op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden; b. processen/programma's op de systemen van de Utrechtse School is te laten lopen als er geen directe verbinding met het systeem is; c. processen/programma's op de systemen van de Utrechtse School is te installeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Utrechtse School is; d. buiten de voorgeschreven wijze om gebruik te maken van het netwerk; eigen software te gebruiken (in verband met het gevaar van virussen); gebruik te maken van het netwerk zonder op de gebruikelijke manier in te loggen; zonder toestemming van de rechtmatige gebruiker mail te verzenden, waarin in de header iemand anders zijn verzend- of replyadres wordt vermeld.

14 6. De Utrechtse School is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het computernetwerk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en de veiligheid van de systemen. Artikel 7: Controle 1. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik overeenkomstig deze regeling, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Hiernaast wordt toegezien op de technische integriteit en beschikbaarheid van de infrastructuur en diensten. Het toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het gebruik van internet- en verkeer. Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites en van verstuurde s worden uitgedraaid. 2. Binnenkomend internet- en verkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een bericht een virus bevat, dan kan dat automatisch tegengehouden worden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks een wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met de systeembeheerder. 3. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie en systeemstoringen), dan kunnen gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 4. Indien en voor zover noodzakelijk kunnen derden ingeschakeld worden bij de werkzaamheden ten aanzien van onderzoek en controle. 5. Een beheerder kan tijdens werkzaamheden (kopieerslagen, back-up, restore, reparaties) data zien met betrekking tot een gebruiker. De beheerder gaat hiermee op passende wijze prudent om. Artikel 8: Sancties 1. Bij handelen in strijd met deze regeling, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet en , kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. 2. Voor personeel gaat het eventueel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 3. Voor leerlingen zijn maatregelen denkbaar als ontzegging van de toegang tot het netwerk of tot internet, tijdelijk of permanent, of andere maatregelen zoals schorsing op grond van overtreding van de huis- en orderegels als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en in het Leerlingenstatuut. 4. Het is het beheer toegestaan om verboden, aanstootgevend materiaal, bij wijze van voorlopige maatregel, direct te blokkeren. In geval van dreigende storing door gebrek aan opslagcapaciteit is het aan het beheer toegestaan om verboden materiaal (zoals ook amusementsdata, computerspelletjes, film, muziek, pornografie en dergelijke) zonder toestemming van de gebruiker te verwijderen. Artikel 9: Rechten van werknemers en leerlingen Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de navolgende rechten: 1. Inzagerecht: Betrokkenen hebben het recht de over hem aanwezige data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen vier weken ingewilligd. 2. Kopierecht: Betrokkenen hebben het recht van de over hem aanwezige data een kopie te ontvangen binnen vier weken. 3. Correctierecht: Betrokkenen hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de aanwezige data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd, wordt de correctie terstond uitgevoerd. 4. Verwijderingrecht: betrokkenen hebben het recht om de over de hem aanwezige data, die niet (langer) terzake doen, of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk voorschrift te laten verwijderen en te laten vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: Gedragscode e-mail en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie