Leerling-statuut Utrechtse School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling-statuut Utrechtse School"

Transcriptie

1 Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar

2 1. Algemeen Leerling-statuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het Samenwerkingsverband Sterk VO, waaronder de Utrechtse School valt Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle op de Utrechtse School geplaatste leerlingen waarbij zij ingeschreven zijn op de school van herkomst en geldt ten opzichte van alle betrokken schoolbesturen en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, bij alle activiteiten die van de school uitgaan Het leerlingenstatuut heeft een geldigheidsduur van 2 jaar Het leerlingenstatuut wordt vermeld in de schoolgids en staat ter inzage op de website van de Utrechtse School Begrippen In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: het samenwerkingsverband: Sterk VO, het bevoegd gezag; de school: Utrechtse School; leerlingen: alle aan de school ingeschreven leerlingen; ouders: de ouder, voogden en verzorgers van de leerlingen; personeelsleden: alle aan de school verbonden leden van de schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers; docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een lesgevende taak; schoolleiding: de directeur en de teamleiders; teamleider: het personeelslid dat een afdeling onderwijsrichting leidt; DL: Dagelijkse leiding door pedagogische medewerker en een lid van de schoolleiding als achterwacht; schoolbesturen: Het bestuur van de Willibrord Stichting, (BCOU) te Utrecht, het bestuur van het Openbaar Onderwijs Utrecht (NUOVO) te Utrecht en het bestuur van het ROC Midden Nederland te Utrecht. medezeggenschapsraad: het orgaan binnen de school ten behoeve van overleg en medezeggenschap; PBS-team: het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen binnen de school; schoolreglement: samenstelling van regels over de rechten en plichten van de personen en organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap; inspecteur: de inspecteur van het OPDC (zie bijlage I); geschillencommissie: de commissie die adviseert over geschillen betreffende de toepassing van het leerlingenstatuut Rechten en plichten in algemene zin De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die met het samenwerkingsverband is gesloten De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en doelstelling van de school.

3 De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Ook zijn zij respect verschuldigd aan alle goederen van andere goederen in de school. 2. Toelating Het Samenwerkingsverband Sterk VO, het loket passend onderwijs, stelt de criteria vast op grond waarvan een leerling kan worden toegelaten tot de school, of tot een bepaald leerjaar. 3. Kwaliteit van het onderwijs De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs, waaronder een passende begeleiding. Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken aan de schoolleiding Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling.

4 4. Dagelijkse gang van zaken Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster; tenzij er voor een bepaalde les een andere regeling is getroffen. Zij dienen voor het volgen van de lessen op tijd in de daartoe bestemde lesruimte aanwezig te zijn De leerling die te laat aanwezig is krijgt daarvoor een aantekening in het leerlingvolgsysteem. (LVS Magister). Indien een leerling te laat is, kan de mentor hem zonodig een passende maatregel opleggen Indien de docent bij aanvang van de les niet aanwezig is, vraagt de leerling bij de teamleider of de les doorgaat Tijdens de pauzes en roostervrije uren mogen de leerlingen alleen in de daartoe bestemde ruimten op school verblijven Een leerling heeft alleen verlof om de lessen te verzuimen indien de directeur of leerplichtambtenaar dit op verzoek van de leerling of, indien hij minderjarig is, van zijn ouders heeft toegestaan Indien een leerling ziek is, wordt dit voor de aanvang van het eerste door hem op die dag te volgen lesuur telefonisch aan de administratie gemeld Indien een leerling anders dan met verlof of wegens ziekte lessen verzuimt of afwezig is terwijl hij aanwezig dient te zijn, kan de teamleider of leerplichtambtenaar een passende maatregel opleggen Indien een leerling afwezig is geweest, meldt hij zich bij terugkomst op school bij zijn mentor om een plan op te stellen voor het inhalen van de opgelopen achterstand Gedrag De leerlingen gedragen zich in en buiten school naar behoren Indien een leerling zich tijdens de les onbehoorlijk gedraagt, kan de docent hem uit de les verwijderen. De leerling is dan verplicht zich te melden bij de teamleider Leerlingen mogen niet roken in de school en op het schoolplein. Een uitzondering vormen de 4 de klassers. Zij mogen roken op het schoolplein op de aangewezen ruimte De leerlingen mogen geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij zich hebben of gebruiken Veiligheid De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften betreffende de veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in de school zoveel mogelijk wordt gewaarborgd Schade Het bevoegd gezag aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten zijn verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Het bevoegd gezag aanvaardt ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor het verlies van bezittingen van leerlingen die in of bij de school, of tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt.

5 Indien een leerling aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden of aan andere bezittingen van het bevoegd gezag of aan andere onder het beheer van het bevoegd gezag staande zaken, schade toebrengt, dan wordt die schade hersteld op kosten van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, of indien deze minderjarig is, op kosten van zijn ouders Indien een minderjarige leerling voor enige schade verantwoordelijk is stelt de school de ouders daarvan in kennis. 5. Huiswerk De school heeft beleid vastgesteld met betrekking tot het huiswerk en stelt de leerlingen daarvan op de hoogte De leerlingen zijn verplicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren De gezamenlijke docenten van een klas of groep streven er naar het huiswerk zodanig op te geven en te spreiden dat van een evenwichtige en een reële belasting sprake is De leerling die het huiswerk niet heeft gemaakt meldt dit bij aanvraag van de les aan de betreffende docent onder vermelding van de reden van verhindering. Indien deze reden naar het oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht tot het maken van het huiswerk ontslaat, kan hij hem een maatregel opleggen. 6. Toetsing, beoordeling, rapportage Toetsing van de vordering van het onderwijs kan geschieden op de volgende wijze: repetities mondelinge of schriftelijke overhoringen gesprekken of spreekbeurten n.a.v. gelezen boeken, werkstukken, e.d. practicum, turn en spe(e)l- opdrachten en werkstukken andere vormen van toetsing Een repetitie wordt ten minste 1 week van te voren opgegeven. Een repetitie kan alleen lesstof omvatten die niet korter dan een week voordat de repetitie plaatsvindt, is behandeld Indien de omstandigheden waaronder een toets wordt afgenomen en welke de leerling niet zijn aan te rekenen, hem bij het maken van de toets onevenredig hebben belemmerd, zal daar bij de beoordeling van deze toets rekening mee worden gehouden Een docent beoordeelt een afgenomen toets binnen 2 weken nadat deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen Een leerling heeft recht op inzage in zijn toets, nadat deze is beoordeeld. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij dit direct na inzage kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. Wanneer dit niet tot overeenstemming leidt, kan beroep worden aangetekend bij de teamleider Indien een toets zich daartoe leent, wordt deze na de beoordeling door de docent met de leerlingen besproken.

6 6. 7. Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer dan dient van te voren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties er staan op het te laat of niet inleveren ervan Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode Indien een leerling zich t.a.v. een toets schuldig maakt aan enige onregelmatigheid, dan kan de docent maatregelen nemen De toetsen in klas 3 en 4 (Bovenbouw TL/KBL/BBL) vallen onder het examenreglement van de school (zie 7) en kent een eigen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 7. Overgang, keuze van onderwijs De schoolleiding stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar vervolgonderwijs (schakeling) of het volgende leerjaar te kunnen overgaan. Deze criteria worden overgenomen van de school waar de leerling staat ingeschreven (de Overgangsregeling ). 8. Examens en Centraal examen Aan het begin van het examenjaar, doch uiterlijk voor 1 oktober, wordt de leerlingen van de eindexamenklassen de examenregeling met het programma van toetsing en afsluiting uitgereikt samen met het examenreglement. 9. Disciplinaire maatregelen De leerlingen die de in de school geldende regels niet nakomt kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Zo n maatregel kan worden opgelegd door een docent, een medewerker, de schoolleiding of door het samenwerkingsverband. Disciplinaire maatregelen kunnen zijn: maken van strafwerk uit de les verwijderd worden nablijven of vroeger op school komen opruimen van gemaakte rommel corveewerkzaamheden uitvoeren ontzegging van toegang tot de school schorsing verwijdering van school Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is opgelegd, kan hij dit aan de teamleider ter beoordeling voorleggen Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten zodra de docent hem dit opdraagt. Hij moet zich onmiddellijk melden bij de pedagogische medewerker of de teamleider.

7 9. 5. Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de docent is opgelegd, kan hij dit aan de teamleider ter beoordeling voorleggen Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt aan wangedrag, kan door of namens het schoolbestuur worden geschorst of definitief van de school worden verwijderd Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk aan de leerling en indien hij minderjarig is aan zijn ouders meegedeeld, met opgave van redenen. Indien een leerling langer dan een dag wordt geschorst, meldt de schoolleiding dit bij de inspectie, het schoolbestuur en afdeling Leerplicht van de gemeente met opgave van de redenen. Een leerling wordt ten hoogste voor vijf schooldagen geschorst Indien het bevoegd gezag een leerling definitief van de school wil verwijderen, stelt het eerst de leerling en indien hij minderjarig is ook zijn ouders in de gelegenheid om zich hierover uit te spreken. Indien het een leerplichtige leerling betreft, dient er eerst overleg te worden gevoerd met de Inspectie Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling worden geschorst Een leerling kan niet in de loop van het schooljaar worden verwijderd op grond van onvoldoende resultaten Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de schoolleiding of het bestuur is opgelegd kan hij dit aan de geschillencommissie ter beoordeling voorleggen Het besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk aan de leerling en indien hij minderjarig is aan zijn ouders meegedeeld, met opgave van redenen. Voorts geeft het schoolbestuur daarbij aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd. Indien een leerling definitief wordt verwijderd, meldt het bevoegd gezag dit bij de Inspectie met opgave van redenen Een verwijderde leerling en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kan binnen 6 weken nadat hij definitief is verwijderd, aan het bevoegd gezag om herziening van het besluit tot verwijdering vragen. Het bevoegd gezag stelt de leerling en indien hij minderjarig is ook diens ouders, in de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Voorts voert het bevoegd gezag overleg met de Inspectie hierover en als het bevoegd gezag dat nodig vindt met andere deskundigen. Het bevoegd gezag stelt de leerling en indien hij minderjarig is diens ouders, in de gelegenheid om adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het bevoegd gezag beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek, maar niet later dan na 4 weken na ontvangst ervan. 10. Privacy Leerlingenregistratie Van alle leerlingen zijn door de school persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens dienen correct te zijn. De betrokken leerling en indien hij minderjarig is zijn ouders, kunnen deze gegevens inzien, en indien nodig opvragen De gegevens van leerlingen zijn alleen toegankelijk voor degene die hiervoor van het bevoegd gezag toestemming heeft gekregen, zoals de schoolleiding, de decanen, de mentoren, de docenten van de betrokken leerling en de leden van de administratie.

8 De gegevens worden alleen aan anderen dan in de punten en verstrekt indien dit in het belang van het onderwijs aan de betrokken leerling is, indien er een wettelijke plicht voor bestaat of met toestemming van de betrokken leerling of indien deze minderjarig is van zijn ouders Ongewenste intimiteiten Hier is de regeling ongewenste intimiteiten van toepassing, zie desbetreffende bijlage Protocol PC-Gebruik (zie bijlage III) 11. Inspraak PBS-team De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen in het PBS-team. Het PBS-team kan de schoolleiding adviseren en geraadpleegd worden door de schoolleiding over aangelegenheden die voor leerlingen van belang zijn De schoolleiding beschrijft jaarlijks de taak en samenstelling van het PBS-team. In het PBS-team zit een leerling afvaardiging. 12. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering Algemeen Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten mits dit niet in strijd is met de goede gang van het onderwijs en de regels van de school Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan. Indien er sprake is van discriminatie of belediging kan de schoolleiding passende maatregelen treffen.

9 13. Geschillen Indien leerlingen, personeelsleden en aan de school verbonden organen menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen met betrokken persoon/ orgaan of personen / organen met wie het geschil is gerezen. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaats vinden, kan het geschil worden voorgelegd aan de vaste geschillencommissie. Hier is de regeling geschillen van toepassing, zie (Bijlage lv) Aldus vastgesteld op: 15 september 2013 Namens het bevoegd gezag van: Samenwerkingsverband Sterk VO directeur A. Jeurissen OPDC Utrechtse School directeur K. Brouwer

10 Bijlage l. Onderwijsinspectie Met vragen en of opmerkingen kan schriftelijk contact opgenomen worden met de Inspectie voor het Onderwijs: Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Voor meer informatie:

11 Bijlage II. Protocol PC-gebruik Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van de Utrechtse School en omtrent de wijze waarop de Utrechtse School omgaat met het registeren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare data omtrent - en internetgebruik. Doelstelling hiervan is een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik van internet en en bescherming van de privacy van medewerkers en leerlingen op de werkplek c.q. op de studieplek. N.B. Waar hij staat, kan uiteraard ook zij worden gelezen. Artikel 1: Werkingssfeer Deze regeling geldt voor een ieder die voor de Utrechtse School werkzaam is dan wel als leerling is ingeschreven op de Utrechtse School. Artikel 2: Algemene uitgangspunten 1. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken. 2. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, wordt tot het minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van medewerkers op de werkplek. 4. Indien zulks uit een oogpunt van noodzakelijk te verrichten werkzaamheden onvermijdelijk is, is het aan het beheer van het netwerk toegestaan om persoonlijke data van gebruikers tijdelijk ontoegankelijk te maken. Artikel 3: Algemene bepalingen ten aanzien van leerlingen 1. Ieder die als studerende staat ingeschreven bij de leerlingenadministratie van de Utrechtse School heeft toegang tot het computernetwerk. De voor het gebruik noodzakelijke gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres worden door het systeembeheer verstrekt. 2. De eerste keer dat de leerling gebruikmaakt van het computernetwerk, zal dat worden beschouwd als de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Utrechtse School en de leerling met betrekking tot het computergebruik, waarbij de leerling instemt met de in dit protocol verwoorde regels en afspraken. 3. Het recht om gebruik te maken van het computernetwerk vervalt zodra iemand niet meer ingeschreven staat bij de Utrechtse School. 4. Het computernetwerk kan door leerlingen worden gebruikt op daartoe ingerichte werkplekken. 5. Het is niet toegestaan te eten en/of te drinken nabij computers. 6. Leerlingen dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de Utrechtse School. Artikel 4: gebruik 1. Medewerkers en leerlingen zijn gerechtigd het systeem kortstondig voor niet-zakelijk (persoonlijk) verkeer te gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of voor anderen. 2. Het recht van de medewerker en de leerling om persoonlijke mailberichten te ontvangen en versturen is gebonden aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan dreigende, intimiderende, seksueel getinte, pesterige, treiterende dan wel racistische of discriminerende berichten te versturen dan wel berichten te versturen die een gewelddadig of beledigend karakter hebben. 3. De Utrechtse School zal niet de inhoud van zowel persoonlijke als zakelijke mailberichten lezen. Gegevens omtrent het aantal mails, de mailadressen en andere data hieromtrent worden wel geregistreerd, voor zover zulks vereist is in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen vanuit het optreden als provider op grond van de Telecommunicatiewet.

12 4. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 5. De normale gedragsregels, zoals die gelden voor schriftelijke correspondentie (zoals correct taalgebruik), zijn ook van toepassing op en andere toepassingen (zoals nieuwsgroepen). Artikel 5: Internetgebruik 1. Werknemers en leerlingen zijn gerechtigd kortstondig het internetsysteem voor niet-zakelijk respectievelijk niet-onderwijsgebonden (persoonlijk) verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of voor anderen. 2. De Utrechtse School zal geen persoonsgegevens over internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites, registeren en/of controleren, tenzij dat voortvloeit uit verplichtingen als provider op grond van de Telecommunicatiewet. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 3. De Utrechtse School behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Met name sites met een pornografische, racistische, discriminerende of een op entertainment gerichte inhoud zullen worden geweerd. 4. De Utrechtse School kan het recht op gebruik van (een deel van) internet toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) internet niet toegestaan. 5. Het raadplegen van nieuwsgroepen en sites die gericht zijn op discriminatie, racisme, pornografie, beledigingen en extreme uitingen die aanstootgevend kunnen zijn dan wel die oproepen tot geweld, zijn verboden. Artikel 6: Gedragsregels 1. De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht op tenminste de volgende punten: a. Gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp van zijn gebruikersnaam worden uitgevoerd. b. Het downloaden of kopiëren van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de verantwoordelijke of de beheerder. Deze toestemming wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand voor gebruik. Er mag niet gehandeld worden in strijd met auteursrechtelijke voorschriften. c. Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming buiten de organisatie worden verstuurd. d. d. Het is niet toegestaan op enige wijze lessen of anderszins ingeroosterde activiteiten te beperken of te hinderen. Tijdens deze lessen en activiteiten is in de betreffende ruimte individueel computergebruik niet mogelijk. e. De gebruiker wordt aanbevolen zelf zorg te dragen voor het maken van een eigen veiligheidskopie. f. De Utrechtse School is niet aansprakelijk voor verlies van data of voor de schade die de gebruiker lijdt in geval van (tijdelijke) onbereikbaarheid van de bestandsopslag of voor schade welke de gebruiker mogelijk lijdt als gevolg van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het computernetwerk. g. g. Het is niet toegestaan zonder toestemming andere computers en/of netwerken binnen te dringen (ook wel "hacken" genoemd). Dit geldt voor systemen binnen en buiten de Utrechtse School. h. De Utrechtse School is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de gebruikers geven, dan wel verkeerde interpretaties door de gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.

13 i. De Utrechtse School is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor verlies van data veroorzaakt door technische storingen bij de Utrechtse School, dan wel andere interne of externe storing indien dit is veroorzaakt door overmacht. De Utrechtse School raadt gebruikers aan een back-up exemplaar van alle bestanden te bewaren. De gebruiker vrijwaart de Utrechtse School van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door informatie en activiteiten die de gebruiker op het computernetwerk en/of het internet plaatst en/of ontplooit. De gebruiker wordt expliciet gewezen op het feit dat overtredingen van buitenlandse wetten en regels (met name die van de USA) met betrekking tot het internet- en gebruik, kunnen leiden tot ernstige strafrechtelijke gevolgen bij bezoek aan landen waar deze wetten en regels van toepassing zijn. 2. Het is niet toegestaan inkomende privéberichten te genereren door deel te nemen aan nietzakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op niet-zakelijke E-zines, nieuwsbrieven en dergelijke. Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld, dienen aan de systeembeheerder gemeld te worden. 3. Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet: a. sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten, dan wel die oproepen tot geweld; b. materiaal te bekijken of te downloaden dat pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend is dan wel oproept tot geweld; c. films en muziek te downloaden en/of op te slaan; d. spelletjes te downloaden of uit te voeren, te winkelen, te gokken, deel te nemen aan kansspelen en/of chat-/babbelboxen te bezoeken, tenzij zulks past in het kader van zakelijke of onderwijsactiviteiten (zoals ELO); e. zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; f. opzettelijk informatie - waartoe men via internet toegang heeft verkregen - zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; g. indien ongevraagd informatie van deze aard wordt aangeboden, dient dat aan de ICTmanager gemeld te worden. 4. Het is bovendien niet toegestaan om door middel van a. berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen ongeacht of de ontvanger deze wilde ontvangen; b. iemand elektronisch lastig te vallen zoals het in hoge frequentie en/of grote omvang berichten versturen in de vorm van bijvoorbeeld bulkmail, junkmail, mailbombing, of welke vorm dan ook Het is niet toegestaan: a. softwareprogramma's/scripts/commando's te gebruiken, of anderszins activiteiten te ondernemen, welke de beschikbaarstelling van het netwerk aan andere gebruikers op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden; b. processen/programma's op de systemen van de Utrechtse School is te laten lopen als er geen directe verbinding met het systeem is; c. processen/programma's op de systemen van de Utrechtse School is te installeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Utrechtse School is; d. buiten de voorgeschreven wijze om gebruik te maken van het netwerk; eigen software te gebruiken (in verband met het gevaar van virussen); gebruik te maken van het netwerk zonder op de gebruikelijke manier in te loggen; zonder toestemming van de rechtmatige gebruiker mail te verzenden, waarin in de header iemand anders zijn verzend- of replyadres wordt vermeld.

14 6. De Utrechtse School is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het computernetwerk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en de veiligheid van de systemen. Artikel 7: Controle 1. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik overeenkomstig deze regeling, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Hiernaast wordt toegezien op de technische integriteit en beschikbaarheid van de infrastructuur en diensten. Het toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het gebruik van internet- en verkeer. Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites en van verstuurde s worden uitgedraaid. 2. Binnenkomend internet- en verkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een bericht een virus bevat, dan kan dat automatisch tegengehouden worden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks een wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met de systeembeheerder. 3. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie en systeemstoringen), dan kunnen gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 4. Indien en voor zover noodzakelijk kunnen derden ingeschakeld worden bij de werkzaamheden ten aanzien van onderzoek en controle. 5. Een beheerder kan tijdens werkzaamheden (kopieerslagen, back-up, restore, reparaties) data zien met betrekking tot een gebruiker. De beheerder gaat hiermee op passende wijze prudent om. Artikel 8: Sancties 1. Bij handelen in strijd met deze regeling, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet en , kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. 2. Voor personeel gaat het eventueel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 3. Voor leerlingen zijn maatregelen denkbaar als ontzegging van de toegang tot het netwerk of tot internet, tijdelijk of permanent, of andere maatregelen zoals schorsing op grond van overtreding van de huis- en orderegels als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en in het Leerlingenstatuut. 4. Het is het beheer toegestaan om verboden, aanstootgevend materiaal, bij wijze van voorlopige maatregel, direct te blokkeren. In geval van dreigende storing door gebrek aan opslagcapaciteit is het aan het beheer toegestaan om verboden materiaal (zoals ook amusementsdata, computerspelletjes, film, muziek, pornografie en dergelijke) zonder toestemming van de gebruiker te verwijderen. Artikel 9: Rechten van werknemers en leerlingen Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de navolgende rechten: 1. Inzagerecht: Betrokkenen hebben het recht de over hem aanwezige data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen vier weken ingewilligd. 2. Kopierecht: Betrokkenen hebben het recht van de over hem aanwezige data een kopie te ontvangen binnen vier weken. 3. Correctierecht: Betrokkenen hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de aanwezige data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd, wordt de correctie terstond uitgevoerd. 4. Verwijderingrecht: betrokkenen hebben het recht om de over de hem aanwezige data, die niet (langer) terzake doen, of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk voorschrift te laten verwijderen en te laten vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt

15 binnen vier weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats. Artikel 10: Slotbepalingen 1. In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 2. Op dit protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Geschillen tussen partijen die uit dit protocol voortvloeien, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde instantie. 4. Schade aan de Utrechtse School of derden veroorzaakt kan op de desbetreffende gebruiker verhaald worden. Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit protocol is vastgesteld door het bevoegd gezag op 15 augustus 2011 en treedt in werking met ingang van 16 augustus Dit protocol treedt in de plaats van eerdere voorschriften en aanwijzingen en kan worden aangehaald als "protocol pc-gebruik Utrechtse School".

16 Bijlage lll. Geschillencommissie Klachten over onderwijs Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. Bij klachten neemt u contact op met de teamleider van de afdeling van de Utrechtse School. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directeur van de school. Gaat de klacht over de directeur, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. De Utrechtse School hanteert de klachtenregeling VO. Samenwerkingsverband Sterk VO Postadres: Postbus BN Utrecht Bezoekadres: Wittevrouwenkade 4 E: T Onderwijsgeschillen Postadres: Postbus AD Utrecht T E:

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs...

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d.

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. Bestand : lmcr/cvb/2007-346 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. 9 juli 2008 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel Februari 2011 Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel Dit leerlingenstatuut is bestemd voor de leerlingen van de RSG Ter Apel. De school is wettelijk verplicht een leerlingenstatuut

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2012

Leerlingenstatuut 2011-2012 Leerlingenstatuut 2011-2012 CSG Groene Hart Alphen aan den Rijn juli 2011 Inhoudsopgave 1. Begrippen... 3 2. Algemene bepalingen... 3 3. Rechten en plichten in algemene zin... 4 4. Toelating... 4 5. Kwaliteit

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

van (naam locatie) (plaats)

van (naam locatie) (plaats) van (naam locatie) te (plaats) april 2007 1. Algemeen 1.1. Leerlingenstatuut 1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van de CSG. Het bestaat uit een algemeen deel,

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool worden beschreven. Dit statuut is bindend en wettelijk verplicht (artikel 24g,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

februari 2017 Leerlingenstatuut

februari 2017 Leerlingenstatuut februari 2017 Leerlingenstatuut Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen op de Groene Hart scholen te Alphen aan den Rijn vastgesteld staan. Deze rechten

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege.

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege. LEERLINGENSTATUUT Pascal College Zaandam 2013 2015 versie juni 2014 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55 info@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl Inhoudsopgave inhoudsopgave 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Waterlant College IJdoorn

Waterlant College IJdoorn LEERLINGSTATUUT 2014 2016 Waterlant College IJdoorn Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014 LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Hogelant Concepttekst 16 april 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Het leerlingenstatuut van het Almere College Kampen is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen van onze school, omdat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015.

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015. Leerlingenstatuut 2015-2017 HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken 1 september 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 De Apollo De Apollo Leerlingenstatuut 10 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK Personeelshandboek IMpact Privacyreglement Privacyreglement Hoe om te gaan met privacy en gegevensverwerking van cliënten? Daarvoor heeft IMpact het privacyreglement opgesteld.

Nadere informatie

ALTENA college, schoolwerkplan

ALTENA college, schoolwerkplan ALTENA college, schoolwerkplan CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T) X. Leerlingenstatuut Inhoudsopgave Algemeen 1. Algemeen 2 2. Begrippen 2 3. Rechten en plichten in algemene zin

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met:

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: LEERLINGENSTATUUT 1 Inleiding Voor leerlingen is het van belang te weten wat er van hen in de school wordt verwacht. Minstens zo belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van hetgeen zij op hun beurt van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het onderwijs 4 4. Dagelijkse gang van zaken 4 5. Huiswerk

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 A. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en bevat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2 Toelating 3

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE Rechten en plichten voor leerlingen STATUS Definitief VERSIE 1 AUTEUR Over-Y College DATUM dinsdag 2 december 14 2014 OVER-Y College Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Begrippen... 3 1.3.

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Dit leerlingenstatuut van het Christelijk Lyceum Delft is in de eerste plaats bestemd voor alle leerlingen van onze school,

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Surfen op de werkplek

Surfen op de werkplek Praktijk Handreiking voor ondernemingen Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet- en e-mailgebruik Praktijk Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet en e-mailgebruik Surfen

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG MAART 2014 TEN GELEIDE Het is van groot belang dat alle leden van de schoolgemeenschap zich realiseren dat het Leerlingenstatuut en - met name - het Schoolreglement

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT CSB

LEERLINGENSTATUUT CSB LEERLINGENSTATUUT CSB oktober 2008 1 VOORWOORD De functie van een (wettelijk voorgeschreven) Leerlingenstatuut is om alle betrokkenen helderheid te verschaffen over rechten en plichten en elkaar daarop

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen LEERLINGENSTATUUT Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen van Bogerman. Een belangrijk document voor jou dus. Dit leerlingenstatuut is vastgesteld op 9 april 2013. Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan 2013-2015 1 LEERLINGENSTATUUT Heerenlanden College 2013-2015 Ten geleide Pag. 3 1 Algemeen Pag. 4 1.1 Leerlingenstatuut Pag. 4 1.2 Begrippen Pag. 4 1.3 Rechten en plichten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Leerlingen- en ouderstatuut VO

Leerlingen- en ouderstatuut VO Leerlingen- en ouderstatuut VO In dit Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de wettelijke

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting Proloog, ook te noemen werkgever. 2. Algemene directie: de leiding van Proloog die door het

Nadere informatie

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Leerlingenstatuut 2017-2018 Inhoudsopgave Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Regels voor het onderwijs 4 Kwaliteit van het onderwijs 4 Het volgen

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie