Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden

2 Hoofdkantoor Delft Vestiging Eindhoven Vestiging Amsterdam Vestiging Utrecht Vestiging Enschede Rotterdamseweg 380 Tramstraat Prinsengracht Drieharingstraat 6-8 Deurningerstraat 14c 2629 HG Delft 5611 CR Eindhoven 1017 JX Amsterdam 3511 BJ Utrecht 7514 BH Enschede Tel Tel Tel Tel Tel Internet: Mail:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Definities 4 Toepasselijkheid 4 Wijzigingen t.o.v. vorige versie 4 Algemeen 5 Artikel 1 Strijdigheid bepalingen 5 Artikel 2 Prijs en betaling 5 Artikel 3 Vertrouwelijke informatie 5 Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 5 Artikel 5 Rechten van OGD en opdrachtgever 5 Artikel 6 Medewerking door opdrachtgever 6 Artikel 7 Leveringstermijnen 6 Artikel 8 Beëindiging 6 Artikel 9 Aansprakelijkheid van OGD; vrijwaring 7 Artikel 10 Overmacht 7 Artikel 11 Non-concurrentie 7 Artikel 12 Vervanging nietige bepalingen 8 Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 8 Projecten 8 Artikel 14 Uitvoering 8 Artikel 15 Wijziging en meerwerk 8 Ter beschikking stellen medewerkers 8 Artikel 20 Ter beschikking stelling 8 Artikel 21 Vrijwaring heffingen 9 TotaalBeheer (TB) 9 Artikel 22 Onderwerp 9 Artikel 23 Systeembeheer 9 Artikel 24 Duur van de overeenkomst 9 Artikel 25 Tijden 9 Artikel 26 Tarieven 10 Artikel 27 Medewerking door opdrachtgever 10 Artikel 28 Storingen 10 Artikel 29 Ontwikkeling en aanpassing afspraken systeembeheer 10 Artikel 30 Algemeen 10 Opleidingen 11 Artikel 31 Annulering 11 Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 3 van 11

4 Definities Opdrachtgever: de wederpartij aan wie OGD diensten verleent. OGD: Operator Groep Delft B.V. Werknemer: de werknemer van OGD. Toepasselijkheid De Algemene Voorwaarden van OGD bestaan uit voorwaarden die uit het oogpunt van overzichtelijkheid als algemene en dienstspecifieke voorwaarden zijn gegroepeerd: Algemeen, Projecten, Ontwikkeling van programmatuur, Ter beschikking stellen van medewerkers, Systeembeheer. Per dienstverlening is kort beschreven welke voorwaarden eveneens van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij OGD goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door OGD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Vorige versie AV_990101_rr3 De belangrijkste wijzigingen zijn: Vestiging Utrecht op voorblad toegevoegd Paragraaf Wijzigingen. toegevoegd Aansprakelijkheid voor communicatiekosten t.g.v. open blijven (telefoon)lijnen uitgesloten Aansprakelijkheid in stand houden beschermingsmaatregelen (firewalls, backups, antivirussoftware) uitgesloten Onderdeel Opleidingen toegevoegd, met name de annuleringsclausule Verwijderen onderdeel ontwikkelen van programmatuur omdat dit uitsluitend door OGD Software gebeurt Aanvulling op versie AV_020101_lw4 Vestiging Enschede op voorblad toegevoegd Nieuwe naam voor de dienst Remote Systeembeheer: TotaalBeheer Hoofdkantoor per op nieuw adres Kantoor Utrecht per op nieuw adres Kantoor Eindhoven per op nieuw adres Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 4 van 11

5

6 5.4 Het is OGD toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien OGD door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal OGD op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen. 5.5 OGD zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door OGD zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. OGD zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever OGD onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan OGD overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in artikel 9 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan OGD de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als OGD juist acht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen. 5.6 Behoudens het geval dat OGD een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever beschikbaar stelt, heeft opdrachtgever het recht ten hoogste één reservekopie van de programmatuur te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. 5.7 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan: het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of, bij gebreke hiervan, aan de door OGD verstrekte schriftelijke functionele specificaties; van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Indien opdrachtgever fouten in de programmatuur constateert, maakt hij hiervan onverwijld melding aan OGD. Artikel 6 Medewerking door opdrachtgever 6.1 Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever OGD steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. 6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door OGD te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 6.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal OGD vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden. 6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OGD staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OGD het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft OGD het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van OGD in rekening te brengen. Artikel 7 Leveringstermijnen 7.1 Alle door OGD genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan OGD bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht genomen worden. OGD is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen OGD en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en 9. Artikel 8 Beëindiging 8.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechtelijke tussenkomst is niet vereist. 8.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door OGD nog niet is uitgevoerd. Bedragen die OGD voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 6 van 11

7 8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan OGD de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. OGD zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Artikel 9 Aansprakelijkheid van OGD; vrijwaring 9.1 OGD aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt. 9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is OGD slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van OGD voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. OGD is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door OGD gegevens inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet nadrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 9.3 De door OGD te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van de op grond van die overeenkomst door OGD aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van OGD in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van OGD. De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door OGD verleende crediteringen. 9.4 In geval van een onrechtmatige daad van OGD, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor OGD rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is OGD slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan ,- (vierhonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd en eenentachtig euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 9.5 Aansprakelijkheid van OGD voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan ,- (vierhonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd en eenentachtig euro). 9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij OGD heeft gemeld. 9.7 Opdrachtgever vrijwaart OGD voor alle schade die OGD mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door OGD geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen: a) Aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van OGD die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen. b) Aanspraken van derden, werknemers van OGD daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf. c) Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door OGD geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld. 9.8 OGD is nimmer aansprakelijk voor de kosten die het gevolg zijn van het al dan niet onnodig op blijven van een telefoonlijn, straalverbinding en/of andere communicatiekosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en back-ups ligt bij de opdrachtgever; OGD kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Artikel 10 Overmacht 10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 11 Non-concurrentie 11.1 Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de 6 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, noch Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 7 van 11

8 pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende surséance van één der partijen Bij overtreding van artikel 11.1 verbeurt de overtredende partij ,- (vijfenveertigduizend driehonderd en achtenzeventig euro) aan de andere partij. Artikel 12 Vervanging nietige bepalingen 12.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OGD en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1 De overeenkomsten tussen OGD en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht Alle geschillen, welke tussen OGD en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door OGD met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van OGD in Delft, of ter keuze van OGD voor de rechter van woonplaats van opdrachtgever. Projecten Artikel 14 t/m 15 zijn eveneens van toepassing indien OGD diensten verleent, zoals bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, facilities management en interim management, opleidingen. Hierbij staan de betrokken medewerkers van OGD niet onder dagelijkse leiding en toezicht van opdrachtgever en is de dienstverlening niet persoonsgebonden. Artikel 14 Uitvoering 14.1 OGD zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan OGD de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Artikel 15 Wijziging en meerwerk 15.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. OGD zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal OGD opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed Ter beschikking stellen medewerkers Artikel 20 t/m 21 zijn eveneens van toepassing indien OGD in opdracht van opdrachtgever medewerkers ter beschikking stelt om, ten behoeve van opdrachtgever, nader te specificeren werkzaamheden uit te voeren. Artikel 20 Ter beschikking stelling 20.1 OGD zal een door OGD aan te wijzen medewerker ter beschikking stellen, ter ondersteuning van en dienstverlening aan de computersystemen van opdrachtgever, welke een nader tussen opdrachtgever en OGD aantal uren per week werkzaam zal zijn in een nader te omschrijven functie. De werktijden worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld OGD zal zo veel mogelijk trachten, en behoudt zich het recht, bij ziekte of afwezigheid op de vastgestelde uren van de ter beschikking gestelde medewerker, deze te vervangen door een ander Indien OGD binnen de kring van haar medewerkers geen deskundige medewerker bereid en beschikbaar vindt voor vervanging van een ter beschikking gestelde medewerker zal OGD voor de duur van de ziekte of afwezigheid van de ter beschikking gestelde medewerker ontslagen zijn van haar verplichting een medewerker te leveren en derhalve niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die opdrachtgever en/of haar relaties op enigerlei wijze door het uitblijven van vervanging zullen ondervinden OGD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen die de ter beschikking gestelde medewerker - al Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 8 van 11

9 dan niet in het kader van de uit te voeren werkzaamheden - mocht veroorzaken aan opdrachtgever zelf of aan derden, behoudens het geval van opzet of grove schuld Een ter beschikking gestelde medewerker kan voor OGD of voor opdrachtgever geen verbintenissen aangaan. OGD zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verbintenissen die de medewerker toch is aangegaan of die op welke andere wijze dan ook zijn ontstaan voor de medewerker zelf, opdrachtgever of een derde, daaronder mede te verstaan medewerkers in dienst van opdrachtgever. Artikel 21 Vrijwaring heffingen 21.1 OGD vrijwaart opdrachtgever van elke heffing uit oogpunt van loonbelasting en sociale premies voor zover die i.v.m. de ter beschikking gestelde medewerker in principe voor rekening van OGD komen. Alvorens het volgende kalenderjaar begint, althans op de eerst mogelijke datum, legt OGD, op verzoek van opdrachtgever, een verklaring over welke aantoont dat in het afgelopen kalenderjaar aan voormelde betalingsplichten volledig door OGD voldaan is. TotaalBeheer (TB) Artikel 22 t/m 30 zijn eveneens van toepassing indien OGD diensten verleent onder de noemer systeem beheer, zoals bijvoorbeeld netwerkbeheer, configuratiebeheer, ondersteuning hard- en software en gebruikersondersteuning op afroep volgens het model TotaalBeheer, remote systeembeheer zoals in een separate overeenkomst is vastgelegd.. Artikel 22 Onderwerp 22.1 OGD draagt zorg voor het systeembeheer bij opdrachtgever voor de op het voorblad van de overeenkomst omschreven systemen. Artikel 23 Systeembeheer 23.1 Onder systeembeheer wordt verstaan: a) Preventief beheer; de door OGD, ter voorkoming van storingen, verbetering van het systeem en verbetering van de ondersteuningstaak, noodzakelijk geachte inspectie, onderhoud, inventarisatie en afstellingen van de systemen. b) Correctief beheer; het verhelpen van storingen, het afstellen van de systemen na storingen, het uitvoeren van beheerstaken en het coördineren en/of uitvoeren van vervanging of reparatie van onderdelen. c) Modificatie; het aanbrengen van de door OGD noodzakelijk geachte betrouwbaarheidsverbeteringen. d) Managementrapportage; een periodieke rapportage aan het management van opdrachtgever Voor de uitvoering van de in lid 1 vermelde werkzaamheden verbindt opdrachtgever zich de systemen op een toegankelijke plaats met de noodzakelijke werkruimte ter beschikking te stellen, een en ander in overeenstemming met de aanwijzingen van OGD. Opdrachtgever verbindt zich tevens OGD alle aan het systeem gekoppelde en verbonden systemen, testprocedures en informatiedragers daarvan ter beschikking te stellen in verband met het testen van het functioneren daarvan OGD bepaalt naar de aard en gebruik van de systemen de frequentie van preventief beheer en modificatie Opdrachtgever verricht voor eigen rekening en risico werkzaamheden en beheerstaken, zoals het aanmaken van gebruikers, instellen van gebruikersinstellingen, rechtenarchitectuur, onderhoud aan hardware, etc. Alle wijzigingen die door opdrachtgever zelf worden uitgevoerd dienen gedetailleerd schriftelijk aan OGD te worden bericht en bijvoorkeur van te voren worden doorgesproken Het onderhoud van hardware valt tenzij anders overeengekomen niet onder systeembeheer Het is opdrachtgever niet toegestaan het systeembeheer door een derde te laten uitvoeren. Artikel 24 Duur van de overeenkomst 24.1 De overeenkomst is aangegaan voor de op het voorblad van de overeenkomst omschreven termijn en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar, behoudens wanneer de overeenkomst 3 maanden voor afloop van het contractjaar wordt opgezegd per aangetekend schrijven. Artikel 25 Tijden 25.1 Storingen kunnen worden gemeld aan OGD tijdens de bij OGD geldende werktijden, te weten maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur, met uitzondering van de gebruikelijke feestdagen. Dat zijn tevens de tijden waarin de systeembeheerstaken worden uitgevoerd Werkzaamheden (op locatie) voor correctief beheer kunnen buiten de normale werktijden worden verricht. Werkzaamheden worden slechts buiten de normale werktijden verricht indien beide partijen daarmee instemmen. Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 9 van 11

10 Artikel 26 Tarieven 26.1 Voor het systeembeheer op afroep wordt alle tijd die aan de uitvoering van het systeembeheer voor opdrachtgever wordt besteed, inclusief reistijd en de voorrijkosten, indien van toepassing, doorberekend volgens de op het voorblad vermelde tarieven Indien het aaneengesloten verrichten van onder dit contract vallende activiteiten de vier uur overschrijdt, wordt geen reistijd in rekening gebracht. Indien het aaneengesloten verrichten van de onder dit contract vallende activiteiten minder tijd in beslag neemt dan vier uur, wordt de in rekening te brengen tijd aangevuld met de reistijd, tot een maximum van vier uur Voor ondersteuning per telefoon, schrift, fax of inbelverbinding wordt minimaal 15 minuten per gebeurtenis doorberekend OGD berekent haar diensten maandelijks op basis van nacalculatie Aanschaf van nieuwe software, licenties, hardware en supplies en reparaties bij derden vallen buiten de standaard tarieven en worden apart, dan wel direct door deze derde partij, in rekening gebracht. Artikel 27 Medewerking door opdrachtgever 27.1 Opdrachtgever realiseert zich dat het operationeel houden van de systemen een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investeringen door alle partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met OGD gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal OGD steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van databestanden en programmatuur, het verstrekken van updates, upgrades en andere normale verbeteringen aan bestaande programmatuur en/of databestanden. OGD is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door het ontbreken van deze informatie In de gevallen dat de medewerkers van OGD ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en noodzakelijke faciliteiten, waaronder een PC Opdrachtgever stelt een eerste en tweede contactpersoon aan. De communicatie met OGD verloopt alleen via deze contactpersonen en zij dienen beschikbaar te zijn voor OGD bij het verhelpen storingen. Binnen 2 weken na afsluiten van de overeenkomst doet de opdrachtgever hiervan schriftelijk opgave Opdrachtgever stelt de faciliteiten ter beschikking waarmee OGD op locatie een inbelverbinding kan inrichten (waaronder telefoonlijn, modem, computer, call back service, remote access applicatie zoals PCAnywhere). Artikel 28 Storingen 28.1 Storingen aan de systemen dienen door opdrachtgever binnen twee werkdagen na voordoen aan OGD te worden medegedeeld. Opdrachtgever wordt geadviseerd om na het meedelen van de storing het gebruik van het betreffende systeem te staken teneinde complicaties voor OGD te vermijden. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek van de storing, bij gebreke waarvan OGD de storing niet in behandeling hoeft te nemen Wanneer opdrachtgever telefonisch melding doet van een storing, dient de hardware en toegang tot de software waarop de storing zich voordoet in de onmiddellijke nabijheid van opdrachtgever te zijn en te zijner beschikking te staan De procedures voor melding en afhandeling van storingen worden door OGD in de eerste 3 maanden van het systeembeheer opgesteld in overleg met opdrachtgever. De procedures worden opgenomen in de systeemdocumentatie. Artikel 29 Ontwikkeling en aanpassing afspraken systeembeheer 29.1 Gedurende het uitvoeren van het systeembeheer zullen procedures en werkafspraken nader worden gedefinieerd. Deze worden pas van kracht indien zij door OGD aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 30 Algemeen 30.1 Storingen worden telefonisch aan OGD gemeld. OGD handelt deze meldingen bij voorkeur telefonisch, schriftelijk of met gebruik van de inbelverbinding af. Indien dat niet afdoende blijkt wordt de melding op locatie afgehandeld. De responsietijd is de maximale tijd die ligt tussen het moment van binnenkomst van de melding en het moment dat OGD een start maakt met de afhandeling van de melding en het verhelpen van de storing. De responsietijd wordt uitgedrukt in kantooruren (de normale werktijd) Het systeembeheer geldt slechts voor de systemen als omschreven in de overeenkomst. OGD verplicht zich niet verzoeken tot ondersteuning en beheer van andere systemen in te willigen. Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 10 van 11

11 30.3 Indien OGD een verzoek als in lid 2, welke buiten de overeenkomst valt, inwilligt, wordt dat door partijen beschouwd als incidentele service en kan opdrachtgever zich hieraan geen rechten ontlenen voor toekomstige, overeenkomstige situaties OGD is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen. Opleidingen De navolgende artikelen zijn eveneens van toepassing indien OGD opleidingen voor opdrachtgever verzorgt. Artikel 31 Annulering 31.1 Bij annulering van een overeengekomen opleiding geldt dat bij annuleren: 1) tot 6 weken voor startdatum cursus geen annuleringskosten berekend worden 2) tussen 6 en 2 weken voor startdatum cursus wordt er 50% van de opdrachtsom in rekening gebracht 3) binnen 2 weken voor startdatum cursus wordt de volledige opdrachtsom in rekening gebracht. Algemene voorwaarden OGD ict-diensten / 01 januari 2002 versie /lw4 11 van 11

12 Postbus CV Delft Rotterdamseweg HG Delft T F E versie /lw4 editie augustus 2014

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Laatst gewijzigd op 30-01-2008 1. Overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtgever een opdracht aan @Brenny

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Definities 1.2 Web-pepper.nl: de onder kvk nr 17151603 ingeschreven bedrijf dat diensten verleend op het gebied van software en internet. 1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maurits Thiel Geluidstechniek Versie 1.1 Datum

Algemene Voorwaarden Maurits Thiel Geluidstechniek Versie 1.1 Datum Algemene Voorwaarden Maurits Thiel Geluidstechniek Versie 1.1 Datum 01-01-2012 Maurits thiel Geluidstechniek Stroyenborchdreef 149 3562 GV Utrecht T: 0031 (0)615054985 E: info@mauritsthielgeluidstechniek.nl

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v.

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen, aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy

Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die diensten of advies aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die geleverd worden door de Geeter & Munsterman Orthopedagogen, mits nadrukkelijk anders

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden HOOFDSTUK 1 DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Pro-Active IT: Pro-Active IT B.V. (PAIT) een in Amsterdam gevestigde onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee Plastics B.V. te Weert, Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee Plastics B.V. te Weert, Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee Plastics B.V. te Weert, Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond Toepasselijkheid, offertes en totstandkoming van overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie