Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11"

Transcriptie

1 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19

2 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen Inleiding TenderNed Het doel van de aanbesteding NUOVO Contactpersonen De aard en omvang van de opdracht De opbouw van het Beschrijvend document 10 2 De aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure De planning van de aanbesteding Inlichtingen De indiening van de Inschrijving Het gunningsbesluit Voorbehouden Vertrouwelijkheid Formele eisen ten aanzien van de Inschrijving/Inschrijver De Selectiefase Algemeen Eisen aan de Inschrijver 14 4 Gunningsfase Algemeen Beoordelingsmethodiek Acceptatie van de Raamovereenkomst en Algemene Voorwaarden 18 5 Eisen en Wensen 19 2 van 19

3 BIJLAGEN: Elektronisch in te vullen en/of toe te voegen door leverancier in Tenderned Bijlage 1. : Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 1a. : Toelichting Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 2. : Eisen & Wensen Bijlage 3. : Prijsformulier Bijlage 4. : Format Nota van Inlichtingen Bijlage 5. : Concept Raamovereenkomst (inclusief concept Nadere overeenkomst) Bijlage 6. : Arbit 3 van 19

4 Begrippenlijst In dit Beschrijvend document en de bijgevoegde concept (Raam)overeenkomst wordt het volgende verstaan onder: Aanbestedende Dienst NUOVO, ofwel de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht welke 8 scholen in Utrecht vertegenwoordigd. Aanbestedingswet 2012 Beoordelingscommissie Beschrijvend document Gebruiker Gunningcriteria Inschrijver Inschrijving Nadere Overeenkomst Onderaannemer Opdrachtgever Opdrachtnemer Aanbestedingswet 2012 omvat regels omtrent aanbesteding conform richtlijn nr.2004/18/eg van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134) (hierna: richtlijn nr 2004/18/EG). de deskundige personen die namens NUOVO betrokken zijn bij de beoordeling van de ontvangen Inschrijvingen. het document waarin is vastgelegd de inhoud van de gevraagde dienstverlening en de eisen en wensen die worden gesteld aan de Inschrijver, de Inschrijving en de inhoud van de te verrichten diensten. Een gebruiker is een persoon die in de dagelijkse praktijk gebruik maakt van de ICT diensten. In het geval van Nuovo: - de digitale werkplek wordt gebruikt door het personeel; - het onderwijsportaal wordt gebruikt door docenten en leerlingen. die eisen, wensen en prijs die betrekking hebben op de gevraagde dienstverlening, op basis waarvan de Inschrijving inhoudelijk wordt beoordeeld. de natuurlijk persoon of rechtspersoon die op basis van de voorwaarden vermeld in het Beschrijvend document een Inschrijving indient. de door de Inschrijver tijdig ingediende bescheiden op het door de Aanbestedende dienst opgestelde Beschrijvend document. een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Overeenkomst voortvloeiend uit een Raamovereenkomst, op grond waarvan Diensten door Opdrachtnemer worden uitgevoerd tegen de in de Raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden. alle derden, die diensten aan de Opdrachtnemer leveren in verband met de uitvoering van de (Raam)overeenkomst, zoals: freelancers etc. NUOVO, inclusief de onder voornoemde stichting ressorterende scholen. de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een (Raam)overeenkomst is aangegaan, of personen die namens de rechtspersoon gemachtigd zijn op te treden. 4 van 19

5 Overeenkomst Raamovereenkomst Selectiecriteria TenderNed Verplichte bijlagen de Overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op basis waarvan de dienstverlening moet worden verricht en waarin zijn vastgelegd de rechten en de plichten van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. een Overeenkomst tussen één of meer Opdrachtgevers en één of meer Opdrachtnemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Bij een Raamovereenkomst is geen sprake van een afnameverplichting. Opdrachtgever legt zich vast gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst waar mogelijk gebruik te maken hiervan. Indien een aanvraag tot Nadere overeenkomst niet leidt tot invulling van de behoefte, is Opdrachtgever gerechtigd andere partijen dan de raamcontractant(en) te benaderen. de criteria die de geschiktheid van de Inschrijver voor het uitvoeren van de opdracht toetsen. een online applicatie middels welke Europese aanbestedingen digitaal kunnen worden afgehandeld. die bijlagen welke onderdeel uitmaken van de Inschrijving en door de Opdrachtgever zijn aangemerkt als verplichte document 5 van 19

6 1 Algemeen 1.1 Inleiding Op 22 april 2013 is door de Aanbestedende dienst, NUOVO, de aankondiging van deze aanbesteding door tussenkomst van aan het Bureau voor officiële publicaties in Luxemburg aangeboden ter plaatsing in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding die via het aanbestedingsplatform TenderNed (zie 1.2) verloopt. Deze aanbesteding wordt door de inkoper van NUOVO uitgevoerd voor de volgende scholen en het bestuursbureau: Bestuursbureau NUOVO; ISK; LRC; Pouwer; Trajectum; UniC; USG; VNC; X11. In het vervolg zal, waar gesproken wordt over de scholen, ook het bestuursbureau bedoeld worden, tenzij expliciet is vermeld dat dit niet het geval is. NUOVO nodigt u uit een Inschrijving in te dienen voor ICT Techniek. De eisen, wensen en randvoorwaarden worden in dit document toegelicht. 1.2 TenderNed NUOVO heeft gekozen voor de online applicatie TenderNed die het digitaal aanbesteden ondersteunt. TenderNed is een belangrijk instrument om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Commissie voor digitaal aanbesteden. Bovendien voldoet TenderNed aan de allerhoogste veiligheidseisen die gelden voor webapplicaties van de Rijksoverheid. Meer informatie over TenderNed is beschikbaar op 1.3 Het doel van de aanbesteding Doel van de aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één dienstverlener. De Raamovereenkomst zal een looptijd hebben van twee (2) jaar, met tweemaal een optie voor verlenging met 12 maanden. De Raamovereenkomst zal worden afgesloten met de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft ingediend waarbij zowel prijs als kwaliteit ieder voor 50% meetellen in de beoordeling. Na het afsluiten van de Raamovereenkomst met één dienstverlener zal vervolgens per school een Nadere overeenkomst gesloten worden waarin enkele schoolspecifieke zaken opgenomen kunnen worden. 1.4 NUOVO NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. Vanuit dit openbare karakter bouwen we voort op de humanistische grondgedachte: we gaan niet uit van via autoriteiten overgedragen overtui- 6 van 19

7 gingen, maar van de rede en het onderzoek voor het vormen van eigen overtuigingen. Hierbij scherpen we elkaar in voortdurende interactie. De volgende scholen vallen onder NUOVO: het Trajectum College (het voormalige Centraal College en het Vader Rijn College), de Internationale Schakelklassen, het Leidsche Rijn College, Praktijkschool POUWER, het Utrechts Stedelijk Gymnasium, het Via Nova College, UniC en X11 School voor Grafimedia. De organisatie van NUOVO is als volgt opgebouwd: Voor meer informatie over NUOVO zie UniC & Bureau NUOVO In het schoolgebouw aan de Van Bijnkershoeklaan 2 4 is zowel UniC als Bureau NUOVO gevestigd. Bureau NUOVO maakt gebruik van een deel van de 3e etage in het gebouw. UniC is een openbare school voor havo/vwo. UniC biedt vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Binnen UniC is ervoor gekozen alle leerlingen en docenten met een eigen laptop te laten werken. Het aantal dekstops binnen UniC is zeer beperkt. De leerlingen hebben volledige keuzevrijheid ten aanzien van de laptop die ze willen gebruiken. Al het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. De educatieve applicaties draaien op de individuele laptop of is als webapplicatie beschikbaar. De ICT infrastructuur binnen UniC is dan ook beperkt. De nadruk ligt met name op het optimaliseren van het draadloze netwerk. Hiervoor heeft UniC een eigen beheerder in dienst. Aanvullend valt men terug op een externe leverancier ISK & Pouwer In het schoolgebouw aan de La Bohèmedreef 7 bevindt zich zowel ISK als Pouwer. ISK staat voor Internationale Schakelklassen. Het is een openbare school voor de leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. ISK heeft een regionale functie. Het leerlingen verloop in dit onderwijs is zeer grillig. Het aantal leerlingen fluctueert sterk, op dit moment is er een sterke terugloop. De ICT faciliteiten binnen het ISK beperkt zich tot de basisvoorzieningen. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij leerlingen kunnen werken met een eigen device. De keuze voor laptop, netbook, tablet of ipad zal nog gemaakt worden. Het ISK heeft geen eigen systeembeheerder, het beheer wordt uitgevoerd door een leverancier. Pouwer is een school voor Praktijkonderwijs in Utrecht. Bij Pouwer leren de leerlingen de basisvaardigheden die ze nodig hebben voor toekomstig werk, maar ook wat er bij komt kijken om een baan te houden. Daarnaast krijgen ze onderwijs in de vaardigheden om op zichzelf te kunnen wonen. Zoals koken, rekenin- 7 van 19

8 gen betalen, schoonmaken en een goede buur zijn. Pouwer deelt het schoolgebouw met het ISK. De ICT faciliteiten worden echter niet gedeeld. Ook Pouwer heeft geen eigen systeembeheerder. Voor het beheer van de ICT infrastructuur worden externe leveranciers ingezet Leidsche Rijn College (LRC) & Via Nova College (VNC) In het schoolgebouw aan de Maartvlinder 1 bevindt zich het LRC en in hetzelfde gebouw aan de Maartvlinder 7 bevindt zich het VNC. Het LRC is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo. Op het LRC wordt gekeken naar het talent van de leerling. Dat talent wil men stimuleren. De aandachtsgebieden zijn expressie, sport en wetenschap. Op het gebied van ICT is LRC tevreden met het functioneren van de huidige ICT faciliteiten. De middelen zijn in eigendom en in eigen beheer. Het beheer wordt uitgevoerd door een systeembeheerder in loondienst. Als achtervang kan de systeembeheerder terugvallen op een externe leverancier. De huidige ICT infrastructuur wordt ervaren als stabiel en voldoende betrouwbaar. Recent heeft het LRC geïnvesteerd in het gebruik van de Elektronische Leeromgeving (ELO). De ELO is de kern van het digitale onderwijs bij het LRC, het centrale platform waarbinnen docenten en leerlingen samenwerken. Het Via Nova College is een VMBO-school met veel sportaffiniteit. Het onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven. leerlingen worden gestimuleerd tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid van hun eigen schoolloopbaan. Het VNC heeft de ambitie om vooruitstrevend te zijn in het digitale onderwijs. Het VNC herdefinieert de rol van ICT in het onderwijs en bekijkt hierbij de mogelijkheden voor een laptop of tablet voor iedere leerling. Op dit moment wordt met name gebruik gemaakt van vaste desktops verzameld in vrije leerruimtes. De achterliggende ICT infrastructuur is in eigendom en in eigen beheer. Het VNC heeft een systeembeheerder in dienst die terugvalt op een leverancier voor de complexere vraagstukken Trajectum College Het Trajectum College is een school voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar met een vmbo advies. Leerlingen in het vmbo gaan zich oriënteren en voorbereiden op een vervolgopleiding en een beroep. Bij Trajectum doen de leerlingen gedegen kennis op, ze ontwikkelen hun vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Het Trajectum biedt een goede voorbereiding in een doorgaande leerloopbaan. Het Trajectum College is gevestigd in een nieuw pand (2 jaar oud). Dit pand is in gebruik genomen met een volledig vernieuwde ICT infrastructuur. Er is voor gekozen de ICT faciliteiten en diensten te betrekken van een externe leverancier. Deze externe leverancier levert de technische faciliteiten, voert het technische beheer en levert via een servicedesk gebruikersondersteuning. De volgende stap in de ontwikkeling van digitaal onderwijs is het gebruik van ipads. Het voornemen is alle leerlingen te laten werken met een ipad Utrechts stedelijk gymnasium (USG) Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is gesticht in 1474 en daarmee één van de alleroudste scholen van ons land. Het USG is een actieve en moderne school waar tradities in evenwicht zijn met vernieuwing. De taak van het USG is het opleiden van de leerlingen tot democratische en verantwoordelijke burgers. Sinds kort is het USG gehuisvest in een nieuw gebouwd onderkomen. Dit nieuwe schoolgebouw is ingericht op intensief gebruik van ICT in het onderwijs. Het USG heeft de ambitie leerlingen te laten werken met een eigen device. Een belangrijke belemmering hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van relevant digitaal lesmateriaal. Alle benodigde technische faciliteiten zijn aanwezig in het gebouw. Deze faciliteiten worden beheerd door een systeembeheerder in loondienst. Als achtervang wordt teruggevallen op een externe leverancier X11 X11 is een kleine VMBO / HAVO school voor grafimedia. De missie van X11 luidt: Onze opdracht is om leerlingen met een diploma en een toereikende dosis zelfstandigheid naar het vervolgonderwijs te begeleiden. Kennis bijbrengen, maar daarnaast zorgen dat kinderen zich kunnen redden, zelfstandig zijn, voor 8 van 19

9 zichzelf opkomen en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun eigen ontwikkeling. X11 is volledig gericht op het geven van onderwijs in de grafische vormgeving. De gebruikte desktops zijn met name imacs en macbooks. Tevens is er een pilot gestart met het gebruik van ipads door docenten. De achterliggende infastructuur wordt door X11 op dit moment afgenomen van het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). De faciliteiten en de beheerdiensten worden geleverd door het GLU. Er wordt gebruikt gemaakt van het centrale datacenter, het (draadloze) netwerk, de internetverbinding en de beheerorganisatie. Hiermee is X11 ontzorgt van de operationele vraagstukken. Deze samenwerking kent echter ook beperkingen, er is slechts beperkt ruimte voor eigen wensen. 1.5 Contactpersonen Vanuit de Aanbestedende dienst zal tijdens het aanbestedingstraject één contactpersoon optreden met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure, te weten Eva Kes. Bij afwezigheid treedt Mark Arts op als vervanger. Alle communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt via TenderNed gericht aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst. Het is niet toegestaan andere functionarissen van NUOVO (rechtstreeks) te benaderen. Elke positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van de bij de aanbestedingsprocedure betrokken medewerk(st)ers kan leiden tot uitsluiting van deelname. 1.6 De aard en omvang van de opdracht De aard van de opdracht: Nuovo heeft de intentie de generieke ICT faciliteiten als een dienst uit de markt te betrekken. De belangrijkste drijfveer hiervoor is het willen focussen op de kernactiviteit; onderwijs. Daartoe wil Nuovo ontzorgd worden op operationele ICT activiteiten en de aansturing daarvan. Het betreft de technische ICT faciliteiten die generiek zijn voor alle scholen. 9 van 19

10 Buiten de reikwijdte: ICT adviesdiensten valt buiten deze opdracht. NUOVO Heeft reeds een partij aangetrokken die de scholen gaat adviseren over ICT in het onderwijs. Deze partij ondersteunt de scholen in de volgende drie type diensten: 1. ICT visie- en beleidsvorming 2. ICT vraagarticulatie 3. ICT kwaliteitsmanagement Het aanleggen, activeren en beheren van een internetverbinding is eveneens een separate opdracht en valt ook buiten de reikwijdte van deze opdracht. Opdrachtgever heeft zich ingezet zoveel mogelijk ICT contracten te beëindigen. Mochten er op het moment van gunning nog lopende contracten zijn, dan dient Opdrachtnemer deze te respecteren. Doelstelling zal zijn ook deze af te bouwen. Omvang van de opdracht: Na een uitgebreide inventarisatie van de kosten voor de diensten en producten welke in onderliggende Europese aanbesteding aan bod komen, kan geconstateerd worden dat de afgelopen jaren gemiddeld ,- werd uitgegeven op jaarbasis. Deze Europese aanbesteding zal moeten leiden tot een efficiëntere ICT organisatie, waarbij een lager bedrag op jaarbasis wordt verwacht. Nb. Het is niet mogelijk in te schrijven voor een deel of voor delen van de opdracht. Attentie! Deze gegevens zijn een indicatie en een momentopname. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gedurende de overeenkomst is het mogelijk dat er aanvullende diensten van gelijke aard worden gevraagd die nu nog niet zijn voorzien. Ook is het mogelijk dat er diensten geschrapt worden. 1.7 De opbouw van het Beschrijvend document In het volgende hoofdstuk wordt het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven. Verder worden in hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit Beschrijvend document de eisen en wensen van NUOVO ten aanzien van de Inschrijver en zijn Inschrijving uiteengezet. De eisen die aan de Inschrijver worden gesteld, zijn verwoord in de zogenoemde Selectiecriteria in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 volgt een toelichting op de Gunningfase en een overzicht van hoe de Gunningscriteria gaan worden beoordeeld. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de eisen en wensen die worden gesteld aan de te verrichten diensten. 10 van 19

11 2 De aanbestedingsprocedure 2.1 De aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding valt onder de categorie 2A diensten (omvangcode : IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning). NUOVO maakt gebruik van de openbare procedure voor deze aanbesteding. De openbare procedure houdt in dat alle belangstellende ondernemers na de publicatie van de aankondiging een Inschrijving kunnen indienen. Voor meer informatie over Europees aanbesteden wordt verwezen naar: 2.2 De planning van de aanbesteding Hieronder staat een globale weergave van de planning van de aanbestedingsprocedure. Aan deze planning kan de Inschrijver geen rechten ontlenen. Op 22 april 2013 heeft NUOVO een aankondiging voor deze Europese aanbesteding verzonden via ter publicatie in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Met het verzenden van de aankondiging is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. Activiteit Uiterste datum Versturen aankondiging 23 april 2013 Indienen vragen tot 9 mei 2013, uur Verstrekken Nota van Inlichting 21 mei 2013 Indienen Inschrijving tot uiterlijk 11 juni 2013, 14:00 uur Beoordeling van Inschrijvingen 11 juni t/m 19 juni 2013 Bekendmaking voorlopige gunningsbeslissing 29 augustus 2013 Definitieve gunning en ondertekenen Raamovereenkomst September 2013 Ingangsdatum Raamovereenkomst 1 oktober Inlichtingen Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen via het aanbestedingsplatform te geschieden. Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen voor de Aanbestedende Dienst niet in behandeling worden genomen. Inhoudelijke vragen (mits tijdig ingediend middels de bijlage 4 Format Nota van Inlichtingen worden voorgelegd aan een Beoordelingscommissie en vervolgens geanonimiseerd met bijbehorende antwoorden (uiterlijk zes (6) dagen voor sluiting) alsmede eventuele extra informatie in een Nota van Inlichtingen op de in 2.2 vermelde datum aan alle Inschrijvers via TenderNed beschikbaar gesteld. Alle geregistreerde geïnteresseerden ontvangen een notificatie vanuit TenderNed als de Nota van Inlichtingen gepubliceerd is. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het Beschrijvend document. Wij ontvangen vragen bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Indien NUOVO noodzaak ziet, kunnen de ontvangen vragen en opmerkingen met betrekking tot de concept Raamovereenkomst en/of de ARBIT leiden tot een aanpassing hierin. Als blijkt dat de Raamovereenkomst of ARBIT op één of meer punten onverenigbaar is met de bedrijfsfilosofie van de Inschrijver dient Inschrijver gedetailleerd aan te geven op welke punten dit het geval is en waarom. 11 van 19

12 Nb. Op eventueel door andere medewerkers / vertegenwoordigers van Opdrachtgever gegeven informatie kunt u zich niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor beschreven is verstrekt. 2.4 De indiening van de Inschrijving De sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving is conform hetgeen staat vermeld in de tabel in 2.2. Inschrijvingen die na deze sluitingstermijn worden ingediend, worden niet beoordeeld. Opening van de binnengekomen Inschrijvingen zal electronisch geschieden op het tijdstip zoals staat vermeld in de tabel in Het gunningsbesluit Het streven is vervolgens om uiterlijk op de in tabel in 2.2 genoemde datum de voorlopige gunningsbeslissing kenbaar te maken. Iedere Inschrijver ontvangt een bericht met daarin de vermelding van de leverancier aan wie de opdracht gegund is en indien van toepassing een motivatie van afwijzing. Ondertekening van de Raamovereenkomst zal op of rond de datum welke staat vermeld in de tabel in 2.2 plaatsvinden. Aan de voorlopige gunningsbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende dienst kan derhalve uit eigener beweging terugkomen op de gunningsbeslissing, zonder dat de Inschrijver aan wie hij voornemens is te gunnen, aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de Aanbestedende dienst zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd dan wel van oordeel is dat een klagende Inschrijver in het gelijk moet worden gesteld en de uitkomst van een eventueel kort geding hiervoor niet behoeft te worden afgewacht. Indien binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van de dagvaarding aan de contactpersoon van deze aanbesteding, dan zal de aanbestedende dienst in beginsel niet tot gunning van de opdracht overgaan. Indien de Aanbestedende dienst over kan gaan tot de definitieve gunning, zal dit worden gepubliceerd via Tenderned. Middels het attenderingsprofiel ontvangen geregistreerde geïnteresseerden automatisch bericht dat de definitieve gunning is gepubliceerd. 2.6 Voorbehouden NUOVO behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene situaties het gehele aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met het eventueel toepassen door Opdrachtgever van de aangegeven voorbehouden. Indien een Inschrijving niet aan de gestelde voorwaarden voldoet heeft Opdrachtgever het recht deze niet verder in behandeling te nemen. Het Beschrijvend document met de bijbehorende bijlagen is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan stellen wij het op prijs dat u de contactpersoon van de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengt. Indien na gunning blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden waren en deze niet door de Inschrijver zijn opgemerkt, dan zijn deze voor rekening en risico van dezen. 12 van 19

13 2.7 Vertrouwelijkheid De informatie, die in uw Inschrijving wordt verstrekt, zal door NUOVO als strikt vertrouwelijk worden behandeld, gewaarborgd en niet aan derden worden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een wettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard, wanneer de Inschrijving niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden. 2.8 Formele eisen ten aanzien van de Inschrijving/Inschrijver. Na sluiting van de inzendtermijn worden de binnengekomen Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van deze Inschrijvingsvereisten. Het betreft de volgende eisen: De Inschrijving dient tijdig te worden aangeboden. Het risico van vertraging is voor de Inschrijver. Alleen Inschrijvingen die zijn ingediend via het aanbestedingsplatform TenderNed worden geaccepteerd. De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn Inschrijving en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken op TenderNed. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de Inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten. Aan het opstellen en uitbrengen van een Inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor NUOVO geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico van Inschrijver. Uw Inschrijving dient voorzien te zijn van een aanbiedingsbrief. Uw aanbiedingsbrief met datum en kenmerk dient voorzien te zijn van de volgende voorwaarden: o Rechtsgeldig ondertekend. o Inschrijver dient in te stemmen met de inhoud van de tekst van de concept Raamovereenkomst (waarin opgenomen de concept Nadere Overeenkomst) en de ARBIT o Bevestiging dat Inschrijving 120 dagen geldig is na de uiterste inleverdatum en 45 dagen na een uitspraak van een eventueel kortgeding. o Opnemen dat uw Inschrijving onvoorwaardelijk is; Het onder voorwaarden en/of voorbehoud doen van een Aanmelding maakt deze ongeldig. Een dergelijke Aanmelding zal niet voor gunning in aanmerking kunnen komen. De Inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomsten plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse taal. In het onderstaande schema worden de onderdelen genoemd, die de Inschrijving minimaal dient te bevatten. De diverse genoemde onderdelen worden afzonderlijk uitgebreid in dit hoofdstuk van dit Beschrijvend document toegelicht. De Inschrijving dient te worden opgebouwd conform onderstaande structuur: Verplichte Bijlagen ten aanzien van de eisen aan de Inschrijver: Aanbiedingsbrief Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 1. Verplichte Bijlagen ten aanzien van de eisen aan de Inschrijving: Eisen & Wensen Bijlage 2. Prijsformulier Bijlage van 19

14 3 De Selectiefase 3.1 Algemeen De selectiefase heeft bij een openbare Europese aanbesteding tot doel de geschiktheid van de Inschrijver vast te stellen voor de uitvoering van de opdracht. Hiertoe is een aantal criteria vastgesteld die bestaan uit uitsluitinggronden (bijvoorbeeld: faillissement, valse verklaringen, afdracht sociale lasten en belastingen), eisen aan de beroepsbekwaamheid (bijvoorbeeld: Inschrijving handelsregister) en minimumeisen op het terrein van financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid. Alle Selectiecriteria betreffen minimumeisen. Dit betekent dat er een voor iedere eis afzonderlijk een op onderhavige opdracht afgestemd minimum is vastgesteld waaraan de Inschrijver moet voldoen. Een Inschrijver die niet voldoet aan deze minimumeisen wordt afgewezen. NUOVO behoudt zich het recht voor Inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en de door Inschrijvers verstrekte informatie te controleren. Indien de verstrekte informatie en/of gegevens, na gelegenheid tot verduidelijking en/of aanvulling geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, kan Opdrachtgever de Inschrijver uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Indien een Inschrijver om objectieve redenen niet kan voldoen aan de eis de gevraagde informatie en/of gegevens volledig te overleggen, dient hij de reden daarvan bij Inschrijving deugdelijk gemotiveerd mee te delen. Bovendien moet worden aangetoond (bijvoorbeeld met kopieën van brieven) op welke manier getracht is toch aan de voorwaarden te voldoen en welk alternatief wordt voorgesteld. Dit laat onverlet de verplichting om, indien mogelijk, alsnog zo snel mogelijk de gevraagde informatie en/of gegevens te verstrekken. 3.2 Eisen aan de Inschrijver De Selectiecriteria waaraan de Inschrijver moet voldoen om mee te dingen naar de onderhavige opdracht staan opgenomen in de bijlage Uniforme eigen verklaring aanbestedingen. NUOVO hanteert de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen zoals beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. In bijlage 1a. treft u een toelichting aan op deze bijlage. Hieronder volgen nog enkele aanvullingen met betrekking tot onderdeel 4 Geschiktheidseisen zoals is opgenomen in de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen. Financiële en economische draagkracht Totale Omzet Dit selectiecriterium is bedoeld om die Inschrijvers te selecteren die potentieel geschikt zijn om de gevraagde diensten te leveren. Dit wordt mede bekeken vanuit een financieel oogpunt op basis van de te verwachten omzet bij NUOVO en de cumulatief gerealiseerde omzet van Inschrijver bij verschillende Opdrachtgevers. Als minimumeis geldt dat Inschrijver de laatste 2 afgesloten boekjaren een totale omzet aangaande het specifieke onderwerp van de onderhavige opdracht heeft behaald van minimaal ,- (exclusief BTW) op jaarbasis. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. 14 van 19

15 Technische- en beroepsbekwaamheid Referenties Voor deze aanbesteding dient Inschrijver een tweetal verschillende afgeronde referentieopdrachten op te kunnen geven. Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht worden opgegeven. De twee referenties mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van deze aanbesteding. De termijn van drie jaar geldt voor de einddatum van de referentieopdracht gerekend vanaf de sluitdatum van deze Inschrijving. Een opdracht mag dus meer dan 3 jaar geleden zijn gestart. De door u opgegeven referenties worden per referentie beoordeeld op de volgende criteria: o de referentie moet betrekking hebben op een opdracht in een publieke omgeving; o de referentie moet betrekking hebben op een opdracht waarin een gelijksoortige oplossing is geboden als gevraagd in onderhavige opdracht; o de referentie moet betrekking hebben op een vergelijkbaar aantal (of meer) zelfstandig entiteiten. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. NUOVO behoudt zich het recht voor om bij de opgegeven referenties nadere informatie over de uitvoering van de dienstverlening te vragen. Verklaring Beroepsbekwaamheid Uit de verklaring inzake de beroepsbekwaamheid dient te blijken dat: o Inschrijver beschikt over minimaal twee medewerkers met minimaal HBO niveau, die een opleiding hebben genoten die gelieerd is aan de techniek welke wordt toegepast in de aan te bieden oplossing. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. 15 van 19

16 4 Gunningsfase 4.1 Algemeen Van de in het vorige hoofdstuk beschreven selectiefase geschikt bevonden Inschrijvers, wordt vervolgens de Inschrijving inhoudelijk beoordeeld. Gunning vindt plaats op basis van het principe van de economisch meest voordelige Inschrijving. Hiermee wordt de Inschrijving bedoeld die, gelet op alle Gunningcriteria (eisen, wensen en de prijs), als beste uit de beoordeling naar voren komt. Voor een overzicht van de toe te passen Gunningcriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren wordt verwezen naar de paragrafen van dit hoofdstuk. De beoordelingscommissie zal de Inschrijvingen inhoudelijk beoordelen en punten toekennen voor de wijze waarop aantoonbaar wordt gemaakt dat Inschrijver de in het Beschrijvend Document gevraagde dienstverlening in staat en bereid is met een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. In het kader van de beoordeling van de Inschrijvingen behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Inschrijver te verzoeken, daar waar nodig, een toelichting op de Inschrijving te verzorgen. Eisen In de gunningfase wordt een Inschrijving allereerst beoordeeld op de gestelde eisen. Hierbij geldt dat aan een eis eenduidig en onvoorwaardelijk voldaan moet zijn. Het niet- of onder voorwaarden voldoen aan een gestelde eis resulteert onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver aangeven aan de gestelde eisen eenduidig en onvoorwaardelijk te voldoen. Wensen Voor de invulling van elke wens afzonderlijk worden punten gegeven. Deze zijn gegroepeerd per gunningcriterium. Het aantal punten dat u maximaal kunt scoren is terug te vinden in het schema hieronder. Tenslotte worden alle scores per wens opgeteld en zal een eindscore voor de Inschrijving worden vastgesteld. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver invulling geven aan de geformuleerde wensen. Verder geldt een zogenaamde ondergrens met betrekking tot de puntenscore. De Inschrijving dient op een tweetal wensen een minimale score te behalen. Deze minimale score staat vermeld in onderstaande tabel. Het niet behalen van de minimale score leidt tot uitsluiting van verdere deelname. Gunningcriterium Wensnr. Minimum score Maximum score Beheer Digitale werkplek en Onderwijsportaal Beheer technische keten Transitie Samenwerking van 19

17 Totaal 500 Beoordelingsprijs Op basis van de verstrekte prijs- en tariefinformatie wordt op eenduidige wijze een aangeboden prijs berekend. De Inschrijver dient de prijzen in bijlage 3 Prijsformulier in te vullen en toe te voegen als Verplichte Bijlage aan de Inschrijving. Met behulp van bijlage 3 Prijsformulier zal per Inschrijver een aangeboden prijs worden vastgesteld. De door Inschrijver ingevulde bedragen worden door gerekend tot een bedrag genoemd Totale kosten gedurende 4-jarig contract (zie tabblad 2 van bijlage 3 Prijsformulier ). Aan dit bedrag wordt gerefereerd als er gesproken wordt over de aangeboden prijs. Let op: Alle posten dienen van een prijs te worden voorzien. Inschrijver is niet geoorloofd om bij een post bijvoorbeeld de letter E van Exclusief op te nemen, 0 (zegge nul ) in te vullen of een negatief getal in te vullen. 4.2 Beoordelingsmethodiek Op basis van de eindscore op de wensen en de aangeboden prijs wordt de volgende berekening uitgevoerd om te komen tot de Inschrijver met de Economisch meest voordelige Inschrijving (verhouding prijs / kwaliteit is 50% / 50%): Totaal score wensen / Behaalde punten prijsstelling = Totaal score De Inschrijver met de hoogste totaal score is de Inschrijver die uit economisch oogpunt de meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. De prijsstelling komt tot stand door de totaalprijs van de Inschrijvers te vergelijken. De Inschrijver met de laagste totaalprijs krijgt het maximaal aantal punten (500). De overige Inschrijvers krijgen puntenaftrek berekend volgens de hieronder vermelde formule: (Laagste prijs/aangeboden prijs) x 500 Voor de prijsstelling wordt afgerond op 4 cijfers achter de komma. Ter illustratie: Aanbieder 1: 100 euro; Aanbieder 2: 200 euro Aanbieder 1 krijgt 500 punten en aanbieder 2 krijgt dan 250 punten (100/200x500=250) 17 van 19

18 Onderstaand een voorbeeld om te bepalen welke Inschrijver de economisch meest voordelige Inschrijving heeft gedaan: VOORBEELD Maximum Leverancier A Leverancier B Leverancier C te behalen score Beheer Digitale werkplek en Onderwijsportaal Beheer technische keten Transitie Samenwerking TOTAAL SCORE WENSEN Aangeboden prijs BEHAALDE PUNTEN PRIJSSTELLING* , ,3939 Maximum Leverancier A Leverancier B Leverancier C score Score wensen Score prijsstelling , ,3939 EINDSCORE 0,56 0,9416 0,8421 In dit voorbeeld wordt de opdracht gegund aan bedrijf B, omdat dit de Inschrijver is met de hoogste score en dus uit economisch oogpunt de meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. Nb. In het geval dat Inschrijvers eindigen op een gedeelde (eerste) plaats zal gekozen worden voor de Inschrijver die het hoogste aantal punten heeft gescoord op de wensen Indien ook in dit geval dezelfde score wordt behaald, zal gekozen worden voor de Inschrijver met de laagste aangeboden prijs. 4.3 Acceptatie van de Raamovereenkomst en Algemene Voorwaarden Inschrijver dient in te stemmen met de inhoud van de tekst van de concept Raamovereenkomst (waarin opgenomen de concept Nadere Overeenkomst en een verwijzing naar de ARBIT Hiertoe dient Inschrijver in de aanbiedingsbrief akkoord te geven. Uitgangspunt is dat deze Raamovereenkomst slechts op detail niveau nadere invulling behoeft en voor wat betreft de omschrijving van rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en -nemer door de Inschrijver wordt geaccepteerd. Het niet accepteren van de Raamovereenkomst wordt door de Aanbestedende dienst beschouwd als het niet instemmen met een eis en leidt derhalve tot uitsluiting in de gunningsfase. 18 van 19

19 5 Eisen en Wensen In bijlage 2 Eisen & Wensen wordt ingegaan op de eisen en wensen. Aan eisen dient onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een Inschrijver niet voldoet aan een eis, valt de Inschrijver af en wordt deze verder niet in de beoordeling en gunning meegenomen. De mate van in positieve zin tegemoetkomen aan een wens van de Opdrachtgever telt in positieve zin mee in de gunning. Hoe meer of beter een wens wordt ingevuld door de Inschrijver hoe meer punten kunnen worden gescoord op het gunningscriterium waar de wens aan gerelateerd is. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver aangeven aan de gestelde eisen eenduidig en onvoorwaardelijk te voldoen en invulling geven aan de geformuleerde wensen. 19 van 19

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Handboek Social return

Handboek Social return Handboek Social return Opsteller: Mw. M.G. van Os en Mw. N.E. Evers Datum: september 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Participatiewet... 3 1.2 Doel Social Return... 4 1.3

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV Klantgroepen: 07-01.J. Werkzoekenden met auditieve en/of visuele beperkingen 07-01.HA. Werkzoekenden met een arbeidshandicap met psychische beperkingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie