Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11"

Transcriptie

1 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19

2 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen Inleiding TenderNed Het doel van de aanbesteding NUOVO Contactpersonen De aard en omvang van de opdracht De opbouw van het Beschrijvend document 10 2 De aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure De planning van de aanbesteding Inlichtingen De indiening van de Inschrijving Het gunningsbesluit Voorbehouden Vertrouwelijkheid Formele eisen ten aanzien van de Inschrijving/Inschrijver De Selectiefase Algemeen Eisen aan de Inschrijver 14 4 Gunningsfase Algemeen Beoordelingsmethodiek Acceptatie van de Raamovereenkomst en Algemene Voorwaarden 18 5 Eisen en Wensen 19 2 van 19

3 BIJLAGEN: Elektronisch in te vullen en/of toe te voegen door leverancier in Tenderned Bijlage 1. : Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 1a. : Toelichting Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 2. : Eisen & Wensen Bijlage 3. : Prijsformulier Bijlage 4. : Format Nota van Inlichtingen Bijlage 5. : Concept Raamovereenkomst (inclusief concept Nadere overeenkomst) Bijlage 6. : Arbit 3 van 19

4 Begrippenlijst In dit Beschrijvend document en de bijgevoegde concept (Raam)overeenkomst wordt het volgende verstaan onder: Aanbestedende Dienst NUOVO, ofwel de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht welke 8 scholen in Utrecht vertegenwoordigd. Aanbestedingswet 2012 Beoordelingscommissie Beschrijvend document Gebruiker Gunningcriteria Inschrijver Inschrijving Nadere Overeenkomst Onderaannemer Opdrachtgever Opdrachtnemer Aanbestedingswet 2012 omvat regels omtrent aanbesteding conform richtlijn nr.2004/18/eg van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134) (hierna: richtlijn nr 2004/18/EG). de deskundige personen die namens NUOVO betrokken zijn bij de beoordeling van de ontvangen Inschrijvingen. het document waarin is vastgelegd de inhoud van de gevraagde dienstverlening en de eisen en wensen die worden gesteld aan de Inschrijver, de Inschrijving en de inhoud van de te verrichten diensten. Een gebruiker is een persoon die in de dagelijkse praktijk gebruik maakt van de ICT diensten. In het geval van Nuovo: - de digitale werkplek wordt gebruikt door het personeel; - het onderwijsportaal wordt gebruikt door docenten en leerlingen. die eisen, wensen en prijs die betrekking hebben op de gevraagde dienstverlening, op basis waarvan de Inschrijving inhoudelijk wordt beoordeeld. de natuurlijk persoon of rechtspersoon die op basis van de voorwaarden vermeld in het Beschrijvend document een Inschrijving indient. de door de Inschrijver tijdig ingediende bescheiden op het door de Aanbestedende dienst opgestelde Beschrijvend document. een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Overeenkomst voortvloeiend uit een Raamovereenkomst, op grond waarvan Diensten door Opdrachtnemer worden uitgevoerd tegen de in de Raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden. alle derden, die diensten aan de Opdrachtnemer leveren in verband met de uitvoering van de (Raam)overeenkomst, zoals: freelancers etc. NUOVO, inclusief de onder voornoemde stichting ressorterende scholen. de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een (Raam)overeenkomst is aangegaan, of personen die namens de rechtspersoon gemachtigd zijn op te treden. 4 van 19

5 Overeenkomst Raamovereenkomst Selectiecriteria TenderNed Verplichte bijlagen de Overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op basis waarvan de dienstverlening moet worden verricht en waarin zijn vastgelegd de rechten en de plichten van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. een Overeenkomst tussen één of meer Opdrachtgevers en één of meer Opdrachtnemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Bij een Raamovereenkomst is geen sprake van een afnameverplichting. Opdrachtgever legt zich vast gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst waar mogelijk gebruik te maken hiervan. Indien een aanvraag tot Nadere overeenkomst niet leidt tot invulling van de behoefte, is Opdrachtgever gerechtigd andere partijen dan de raamcontractant(en) te benaderen. de criteria die de geschiktheid van de Inschrijver voor het uitvoeren van de opdracht toetsen. een online applicatie middels welke Europese aanbestedingen digitaal kunnen worden afgehandeld. die bijlagen welke onderdeel uitmaken van de Inschrijving en door de Opdrachtgever zijn aangemerkt als verplichte document 5 van 19

6 1 Algemeen 1.1 Inleiding Op 22 april 2013 is door de Aanbestedende dienst, NUOVO, de aankondiging van deze aanbesteding door tussenkomst van aan het Bureau voor officiële publicaties in Luxemburg aangeboden ter plaatsing in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding die via het aanbestedingsplatform TenderNed (zie 1.2) verloopt. Deze aanbesteding wordt door de inkoper van NUOVO uitgevoerd voor de volgende scholen en het bestuursbureau: Bestuursbureau NUOVO; ISK; LRC; Pouwer; Trajectum; UniC; USG; VNC; X11. In het vervolg zal, waar gesproken wordt over de scholen, ook het bestuursbureau bedoeld worden, tenzij expliciet is vermeld dat dit niet het geval is. NUOVO nodigt u uit een Inschrijving in te dienen voor ICT Techniek. De eisen, wensen en randvoorwaarden worden in dit document toegelicht. 1.2 TenderNed NUOVO heeft gekozen voor de online applicatie TenderNed die het digitaal aanbesteden ondersteunt. TenderNed is een belangrijk instrument om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Commissie voor digitaal aanbesteden. Bovendien voldoet TenderNed aan de allerhoogste veiligheidseisen die gelden voor webapplicaties van de Rijksoverheid. Meer informatie over TenderNed is beschikbaar op 1.3 Het doel van de aanbesteding Doel van de aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één dienstverlener. De Raamovereenkomst zal een looptijd hebben van twee (2) jaar, met tweemaal een optie voor verlenging met 12 maanden. De Raamovereenkomst zal worden afgesloten met de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft ingediend waarbij zowel prijs als kwaliteit ieder voor 50% meetellen in de beoordeling. Na het afsluiten van de Raamovereenkomst met één dienstverlener zal vervolgens per school een Nadere overeenkomst gesloten worden waarin enkele schoolspecifieke zaken opgenomen kunnen worden. 1.4 NUOVO NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. Vanuit dit openbare karakter bouwen we voort op de humanistische grondgedachte: we gaan niet uit van via autoriteiten overgedragen overtui- 6 van 19

7 gingen, maar van de rede en het onderzoek voor het vormen van eigen overtuigingen. Hierbij scherpen we elkaar in voortdurende interactie. De volgende scholen vallen onder NUOVO: het Trajectum College (het voormalige Centraal College en het Vader Rijn College), de Internationale Schakelklassen, het Leidsche Rijn College, Praktijkschool POUWER, het Utrechts Stedelijk Gymnasium, het Via Nova College, UniC en X11 School voor Grafimedia. De organisatie van NUOVO is als volgt opgebouwd: Voor meer informatie over NUOVO zie UniC & Bureau NUOVO In het schoolgebouw aan de Van Bijnkershoeklaan 2 4 is zowel UniC als Bureau NUOVO gevestigd. Bureau NUOVO maakt gebruik van een deel van de 3e etage in het gebouw. UniC is een openbare school voor havo/vwo. UniC biedt vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Binnen UniC is ervoor gekozen alle leerlingen en docenten met een eigen laptop te laten werken. Het aantal dekstops binnen UniC is zeer beperkt. De leerlingen hebben volledige keuzevrijheid ten aanzien van de laptop die ze willen gebruiken. Al het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. De educatieve applicaties draaien op de individuele laptop of is als webapplicatie beschikbaar. De ICT infrastructuur binnen UniC is dan ook beperkt. De nadruk ligt met name op het optimaliseren van het draadloze netwerk. Hiervoor heeft UniC een eigen beheerder in dienst. Aanvullend valt men terug op een externe leverancier ISK & Pouwer In het schoolgebouw aan de La Bohèmedreef 7 bevindt zich zowel ISK als Pouwer. ISK staat voor Internationale Schakelklassen. Het is een openbare school voor de leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. ISK heeft een regionale functie. Het leerlingen verloop in dit onderwijs is zeer grillig. Het aantal leerlingen fluctueert sterk, op dit moment is er een sterke terugloop. De ICT faciliteiten binnen het ISK beperkt zich tot de basisvoorzieningen. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij leerlingen kunnen werken met een eigen device. De keuze voor laptop, netbook, tablet of ipad zal nog gemaakt worden. Het ISK heeft geen eigen systeembeheerder, het beheer wordt uitgevoerd door een leverancier. Pouwer is een school voor Praktijkonderwijs in Utrecht. Bij Pouwer leren de leerlingen de basisvaardigheden die ze nodig hebben voor toekomstig werk, maar ook wat er bij komt kijken om een baan te houden. Daarnaast krijgen ze onderwijs in de vaardigheden om op zichzelf te kunnen wonen. Zoals koken, rekenin- 7 van 19

8 gen betalen, schoonmaken en een goede buur zijn. Pouwer deelt het schoolgebouw met het ISK. De ICT faciliteiten worden echter niet gedeeld. Ook Pouwer heeft geen eigen systeembeheerder. Voor het beheer van de ICT infrastructuur worden externe leveranciers ingezet Leidsche Rijn College (LRC) & Via Nova College (VNC) In het schoolgebouw aan de Maartvlinder 1 bevindt zich het LRC en in hetzelfde gebouw aan de Maartvlinder 7 bevindt zich het VNC. Het LRC is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo. Op het LRC wordt gekeken naar het talent van de leerling. Dat talent wil men stimuleren. De aandachtsgebieden zijn expressie, sport en wetenschap. Op het gebied van ICT is LRC tevreden met het functioneren van de huidige ICT faciliteiten. De middelen zijn in eigendom en in eigen beheer. Het beheer wordt uitgevoerd door een systeembeheerder in loondienst. Als achtervang kan de systeembeheerder terugvallen op een externe leverancier. De huidige ICT infrastructuur wordt ervaren als stabiel en voldoende betrouwbaar. Recent heeft het LRC geïnvesteerd in het gebruik van de Elektronische Leeromgeving (ELO). De ELO is de kern van het digitale onderwijs bij het LRC, het centrale platform waarbinnen docenten en leerlingen samenwerken. Het Via Nova College is een VMBO-school met veel sportaffiniteit. Het onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven. leerlingen worden gestimuleerd tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid van hun eigen schoolloopbaan. Het VNC heeft de ambitie om vooruitstrevend te zijn in het digitale onderwijs. Het VNC herdefinieert de rol van ICT in het onderwijs en bekijkt hierbij de mogelijkheden voor een laptop of tablet voor iedere leerling. Op dit moment wordt met name gebruik gemaakt van vaste desktops verzameld in vrije leerruimtes. De achterliggende ICT infrastructuur is in eigendom en in eigen beheer. Het VNC heeft een systeembeheerder in dienst die terugvalt op een leverancier voor de complexere vraagstukken Trajectum College Het Trajectum College is een school voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar met een vmbo advies. Leerlingen in het vmbo gaan zich oriënteren en voorbereiden op een vervolgopleiding en een beroep. Bij Trajectum doen de leerlingen gedegen kennis op, ze ontwikkelen hun vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Het Trajectum biedt een goede voorbereiding in een doorgaande leerloopbaan. Het Trajectum College is gevestigd in een nieuw pand (2 jaar oud). Dit pand is in gebruik genomen met een volledig vernieuwde ICT infrastructuur. Er is voor gekozen de ICT faciliteiten en diensten te betrekken van een externe leverancier. Deze externe leverancier levert de technische faciliteiten, voert het technische beheer en levert via een servicedesk gebruikersondersteuning. De volgende stap in de ontwikkeling van digitaal onderwijs is het gebruik van ipads. Het voornemen is alle leerlingen te laten werken met een ipad Utrechts stedelijk gymnasium (USG) Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is gesticht in 1474 en daarmee één van de alleroudste scholen van ons land. Het USG is een actieve en moderne school waar tradities in evenwicht zijn met vernieuwing. De taak van het USG is het opleiden van de leerlingen tot democratische en verantwoordelijke burgers. Sinds kort is het USG gehuisvest in een nieuw gebouwd onderkomen. Dit nieuwe schoolgebouw is ingericht op intensief gebruik van ICT in het onderwijs. Het USG heeft de ambitie leerlingen te laten werken met een eigen device. Een belangrijke belemmering hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van relevant digitaal lesmateriaal. Alle benodigde technische faciliteiten zijn aanwezig in het gebouw. Deze faciliteiten worden beheerd door een systeembeheerder in loondienst. Als achtervang wordt teruggevallen op een externe leverancier X11 X11 is een kleine VMBO / HAVO school voor grafimedia. De missie van X11 luidt: Onze opdracht is om leerlingen met een diploma en een toereikende dosis zelfstandigheid naar het vervolgonderwijs te begeleiden. Kennis bijbrengen, maar daarnaast zorgen dat kinderen zich kunnen redden, zelfstandig zijn, voor 8 van 19

9 zichzelf opkomen en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun eigen ontwikkeling. X11 is volledig gericht op het geven van onderwijs in de grafische vormgeving. De gebruikte desktops zijn met name imacs en macbooks. Tevens is er een pilot gestart met het gebruik van ipads door docenten. De achterliggende infastructuur wordt door X11 op dit moment afgenomen van het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). De faciliteiten en de beheerdiensten worden geleverd door het GLU. Er wordt gebruikt gemaakt van het centrale datacenter, het (draadloze) netwerk, de internetverbinding en de beheerorganisatie. Hiermee is X11 ontzorgt van de operationele vraagstukken. Deze samenwerking kent echter ook beperkingen, er is slechts beperkt ruimte voor eigen wensen. 1.5 Contactpersonen Vanuit de Aanbestedende dienst zal tijdens het aanbestedingstraject één contactpersoon optreden met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure, te weten Eva Kes. Bij afwezigheid treedt Mark Arts op als vervanger. Alle communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt via TenderNed gericht aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst. Het is niet toegestaan andere functionarissen van NUOVO (rechtstreeks) te benaderen. Elke positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van de bij de aanbestedingsprocedure betrokken medewerk(st)ers kan leiden tot uitsluiting van deelname. 1.6 De aard en omvang van de opdracht De aard van de opdracht: Nuovo heeft de intentie de generieke ICT faciliteiten als een dienst uit de markt te betrekken. De belangrijkste drijfveer hiervoor is het willen focussen op de kernactiviteit; onderwijs. Daartoe wil Nuovo ontzorgd worden op operationele ICT activiteiten en de aansturing daarvan. Het betreft de technische ICT faciliteiten die generiek zijn voor alle scholen. 9 van 19

10 Buiten de reikwijdte: ICT adviesdiensten valt buiten deze opdracht. NUOVO Heeft reeds een partij aangetrokken die de scholen gaat adviseren over ICT in het onderwijs. Deze partij ondersteunt de scholen in de volgende drie type diensten: 1. ICT visie- en beleidsvorming 2. ICT vraagarticulatie 3. ICT kwaliteitsmanagement Het aanleggen, activeren en beheren van een internetverbinding is eveneens een separate opdracht en valt ook buiten de reikwijdte van deze opdracht. Opdrachtgever heeft zich ingezet zoveel mogelijk ICT contracten te beëindigen. Mochten er op het moment van gunning nog lopende contracten zijn, dan dient Opdrachtnemer deze te respecteren. Doelstelling zal zijn ook deze af te bouwen. Omvang van de opdracht: Na een uitgebreide inventarisatie van de kosten voor de diensten en producten welke in onderliggende Europese aanbesteding aan bod komen, kan geconstateerd worden dat de afgelopen jaren gemiddeld ,- werd uitgegeven op jaarbasis. Deze Europese aanbesteding zal moeten leiden tot een efficiëntere ICT organisatie, waarbij een lager bedrag op jaarbasis wordt verwacht. Nb. Het is niet mogelijk in te schrijven voor een deel of voor delen van de opdracht. Attentie! Deze gegevens zijn een indicatie en een momentopname. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gedurende de overeenkomst is het mogelijk dat er aanvullende diensten van gelijke aard worden gevraagd die nu nog niet zijn voorzien. Ook is het mogelijk dat er diensten geschrapt worden. 1.7 De opbouw van het Beschrijvend document In het volgende hoofdstuk wordt het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven. Verder worden in hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit Beschrijvend document de eisen en wensen van NUOVO ten aanzien van de Inschrijver en zijn Inschrijving uiteengezet. De eisen die aan de Inschrijver worden gesteld, zijn verwoord in de zogenoemde Selectiecriteria in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 volgt een toelichting op de Gunningfase en een overzicht van hoe de Gunningscriteria gaan worden beoordeeld. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de eisen en wensen die worden gesteld aan de te verrichten diensten. 10 van 19

11 2 De aanbestedingsprocedure 2.1 De aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding valt onder de categorie 2A diensten (omvangcode : IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning). NUOVO maakt gebruik van de openbare procedure voor deze aanbesteding. De openbare procedure houdt in dat alle belangstellende ondernemers na de publicatie van de aankondiging een Inschrijving kunnen indienen. Voor meer informatie over Europees aanbesteden wordt verwezen naar: 2.2 De planning van de aanbesteding Hieronder staat een globale weergave van de planning van de aanbestedingsprocedure. Aan deze planning kan de Inschrijver geen rechten ontlenen. Op 22 april 2013 heeft NUOVO een aankondiging voor deze Europese aanbesteding verzonden via ter publicatie in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Met het verzenden van de aankondiging is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. Activiteit Uiterste datum Versturen aankondiging 23 april 2013 Indienen vragen tot 9 mei 2013, uur Verstrekken Nota van Inlichting 21 mei 2013 Indienen Inschrijving tot uiterlijk 11 juni 2013, 14:00 uur Beoordeling van Inschrijvingen 11 juni t/m 19 juni 2013 Bekendmaking voorlopige gunningsbeslissing 29 augustus 2013 Definitieve gunning en ondertekenen Raamovereenkomst September 2013 Ingangsdatum Raamovereenkomst 1 oktober Inlichtingen Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen via het aanbestedingsplatform te geschieden. Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen voor de Aanbestedende Dienst niet in behandeling worden genomen. Inhoudelijke vragen (mits tijdig ingediend middels de bijlage 4 Format Nota van Inlichtingen worden voorgelegd aan een Beoordelingscommissie en vervolgens geanonimiseerd met bijbehorende antwoorden (uiterlijk zes (6) dagen voor sluiting) alsmede eventuele extra informatie in een Nota van Inlichtingen op de in 2.2 vermelde datum aan alle Inschrijvers via TenderNed beschikbaar gesteld. Alle geregistreerde geïnteresseerden ontvangen een notificatie vanuit TenderNed als de Nota van Inlichtingen gepubliceerd is. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het Beschrijvend document. Wij ontvangen vragen bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Indien NUOVO noodzaak ziet, kunnen de ontvangen vragen en opmerkingen met betrekking tot de concept Raamovereenkomst en/of de ARBIT leiden tot een aanpassing hierin. Als blijkt dat de Raamovereenkomst of ARBIT op één of meer punten onverenigbaar is met de bedrijfsfilosofie van de Inschrijver dient Inschrijver gedetailleerd aan te geven op welke punten dit het geval is en waarom. 11 van 19

12 Nb. Op eventueel door andere medewerkers / vertegenwoordigers van Opdrachtgever gegeven informatie kunt u zich niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor beschreven is verstrekt. 2.4 De indiening van de Inschrijving De sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving is conform hetgeen staat vermeld in de tabel in 2.2. Inschrijvingen die na deze sluitingstermijn worden ingediend, worden niet beoordeeld. Opening van de binnengekomen Inschrijvingen zal electronisch geschieden op het tijdstip zoals staat vermeld in de tabel in Het gunningsbesluit Het streven is vervolgens om uiterlijk op de in tabel in 2.2 genoemde datum de voorlopige gunningsbeslissing kenbaar te maken. Iedere Inschrijver ontvangt een bericht met daarin de vermelding van de leverancier aan wie de opdracht gegund is en indien van toepassing een motivatie van afwijzing. Ondertekening van de Raamovereenkomst zal op of rond de datum welke staat vermeld in de tabel in 2.2 plaatsvinden. Aan de voorlopige gunningsbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende dienst kan derhalve uit eigener beweging terugkomen op de gunningsbeslissing, zonder dat de Inschrijver aan wie hij voornemens is te gunnen, aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de Aanbestedende dienst zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd dan wel van oordeel is dat een klagende Inschrijver in het gelijk moet worden gesteld en de uitkomst van een eventueel kort geding hiervoor niet behoeft te worden afgewacht. Indien binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van de dagvaarding aan de contactpersoon van deze aanbesteding, dan zal de aanbestedende dienst in beginsel niet tot gunning van de opdracht overgaan. Indien de Aanbestedende dienst over kan gaan tot de definitieve gunning, zal dit worden gepubliceerd via Tenderned. Middels het attenderingsprofiel ontvangen geregistreerde geïnteresseerden automatisch bericht dat de definitieve gunning is gepubliceerd. 2.6 Voorbehouden NUOVO behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene situaties het gehele aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met het eventueel toepassen door Opdrachtgever van de aangegeven voorbehouden. Indien een Inschrijving niet aan de gestelde voorwaarden voldoet heeft Opdrachtgever het recht deze niet verder in behandeling te nemen. Het Beschrijvend document met de bijbehorende bijlagen is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan stellen wij het op prijs dat u de contactpersoon van de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengt. Indien na gunning blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden waren en deze niet door de Inschrijver zijn opgemerkt, dan zijn deze voor rekening en risico van dezen. 12 van 19

13 2.7 Vertrouwelijkheid De informatie, die in uw Inschrijving wordt verstrekt, zal door NUOVO als strikt vertrouwelijk worden behandeld, gewaarborgd en niet aan derden worden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een wettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard, wanneer de Inschrijving niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden. 2.8 Formele eisen ten aanzien van de Inschrijving/Inschrijver. Na sluiting van de inzendtermijn worden de binnengekomen Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van deze Inschrijvingsvereisten. Het betreft de volgende eisen: De Inschrijving dient tijdig te worden aangeboden. Het risico van vertraging is voor de Inschrijver. Alleen Inschrijvingen die zijn ingediend via het aanbestedingsplatform TenderNed worden geaccepteerd. De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn Inschrijving en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken op TenderNed. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de Inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten. Aan het opstellen en uitbrengen van een Inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor NUOVO geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico van Inschrijver. Uw Inschrijving dient voorzien te zijn van een aanbiedingsbrief. Uw aanbiedingsbrief met datum en kenmerk dient voorzien te zijn van de volgende voorwaarden: o Rechtsgeldig ondertekend. o Inschrijver dient in te stemmen met de inhoud van de tekst van de concept Raamovereenkomst (waarin opgenomen de concept Nadere Overeenkomst) en de ARBIT o Bevestiging dat Inschrijving 120 dagen geldig is na de uiterste inleverdatum en 45 dagen na een uitspraak van een eventueel kortgeding. o Opnemen dat uw Inschrijving onvoorwaardelijk is; Het onder voorwaarden en/of voorbehoud doen van een Aanmelding maakt deze ongeldig. Een dergelijke Aanmelding zal niet voor gunning in aanmerking kunnen komen. De Inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomsten plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse taal. In het onderstaande schema worden de onderdelen genoemd, die de Inschrijving minimaal dient te bevatten. De diverse genoemde onderdelen worden afzonderlijk uitgebreid in dit hoofdstuk van dit Beschrijvend document toegelicht. De Inschrijving dient te worden opgebouwd conform onderstaande structuur: Verplichte Bijlagen ten aanzien van de eisen aan de Inschrijver: Aanbiedingsbrief Uniforme eigen verklaring aanbestedingen Bijlage 1. Verplichte Bijlagen ten aanzien van de eisen aan de Inschrijving: Eisen & Wensen Bijlage 2. Prijsformulier Bijlage van 19

14 3 De Selectiefase 3.1 Algemeen De selectiefase heeft bij een openbare Europese aanbesteding tot doel de geschiktheid van de Inschrijver vast te stellen voor de uitvoering van de opdracht. Hiertoe is een aantal criteria vastgesteld die bestaan uit uitsluitinggronden (bijvoorbeeld: faillissement, valse verklaringen, afdracht sociale lasten en belastingen), eisen aan de beroepsbekwaamheid (bijvoorbeeld: Inschrijving handelsregister) en minimumeisen op het terrein van financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid. Alle Selectiecriteria betreffen minimumeisen. Dit betekent dat er een voor iedere eis afzonderlijk een op onderhavige opdracht afgestemd minimum is vastgesteld waaraan de Inschrijver moet voldoen. Een Inschrijver die niet voldoet aan deze minimumeisen wordt afgewezen. NUOVO behoudt zich het recht voor Inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en de door Inschrijvers verstrekte informatie te controleren. Indien de verstrekte informatie en/of gegevens, na gelegenheid tot verduidelijking en/of aanvulling geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, kan Opdrachtgever de Inschrijver uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Indien een Inschrijver om objectieve redenen niet kan voldoen aan de eis de gevraagde informatie en/of gegevens volledig te overleggen, dient hij de reden daarvan bij Inschrijving deugdelijk gemotiveerd mee te delen. Bovendien moet worden aangetoond (bijvoorbeeld met kopieën van brieven) op welke manier getracht is toch aan de voorwaarden te voldoen en welk alternatief wordt voorgesteld. Dit laat onverlet de verplichting om, indien mogelijk, alsnog zo snel mogelijk de gevraagde informatie en/of gegevens te verstrekken. 3.2 Eisen aan de Inschrijver De Selectiecriteria waaraan de Inschrijver moet voldoen om mee te dingen naar de onderhavige opdracht staan opgenomen in de bijlage Uniforme eigen verklaring aanbestedingen. NUOVO hanteert de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen zoals beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. In bijlage 1a. treft u een toelichting aan op deze bijlage. Hieronder volgen nog enkele aanvullingen met betrekking tot onderdeel 4 Geschiktheidseisen zoals is opgenomen in de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen. Financiële en economische draagkracht Totale Omzet Dit selectiecriterium is bedoeld om die Inschrijvers te selecteren die potentieel geschikt zijn om de gevraagde diensten te leveren. Dit wordt mede bekeken vanuit een financieel oogpunt op basis van de te verwachten omzet bij NUOVO en de cumulatief gerealiseerde omzet van Inschrijver bij verschillende Opdrachtgevers. Als minimumeis geldt dat Inschrijver de laatste 2 afgesloten boekjaren een totale omzet aangaande het specifieke onderwerp van de onderhavige opdracht heeft behaald van minimaal ,- (exclusief BTW) op jaarbasis. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. 14 van 19

15 Technische- en beroepsbekwaamheid Referenties Voor deze aanbesteding dient Inschrijver een tweetal verschillende afgeronde referentieopdrachten op te kunnen geven. Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht worden opgegeven. De twee referenties mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van deze aanbesteding. De termijn van drie jaar geldt voor de einddatum van de referentieopdracht gerekend vanaf de sluitdatum van deze Inschrijving. Een opdracht mag dus meer dan 3 jaar geleden zijn gestart. De door u opgegeven referenties worden per referentie beoordeeld op de volgende criteria: o de referentie moet betrekking hebben op een opdracht in een publieke omgeving; o de referentie moet betrekking hebben op een opdracht waarin een gelijksoortige oplossing is geboden als gevraagd in onderhavige opdracht; o de referentie moet betrekking hebben op een vergelijkbaar aantal (of meer) zelfstandig entiteiten. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. NUOVO behoudt zich het recht voor om bij de opgegeven referenties nadere informatie over de uitvoering van de dienstverlening te vragen. Verklaring Beroepsbekwaamheid Uit de verklaring inzake de beroepsbekwaamheid dient te blijken dat: o Inschrijver beschikt over minimaal twee medewerkers met minimaal HBO niveau, die een opleiding hebben genoten die gelieerd is aan de techniek welke wordt toegepast in de aan te bieden oplossing. Door het afgeven van de eigen verklaring (bijlage 1) geeft u aan, aan bovenstaande eis te voldoen. Er hoeft géén nadere informatie te worden verstrekt. Enkel van de winnende Inschrijver worden de inlichtingen en gegevens uit de eigen verklaring geverifieerd. 15 van 19

16 4 Gunningsfase 4.1 Algemeen Van de in het vorige hoofdstuk beschreven selectiefase geschikt bevonden Inschrijvers, wordt vervolgens de Inschrijving inhoudelijk beoordeeld. Gunning vindt plaats op basis van het principe van de economisch meest voordelige Inschrijving. Hiermee wordt de Inschrijving bedoeld die, gelet op alle Gunningcriteria (eisen, wensen en de prijs), als beste uit de beoordeling naar voren komt. Voor een overzicht van de toe te passen Gunningcriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren wordt verwezen naar de paragrafen van dit hoofdstuk. De beoordelingscommissie zal de Inschrijvingen inhoudelijk beoordelen en punten toekennen voor de wijze waarop aantoonbaar wordt gemaakt dat Inschrijver de in het Beschrijvend Document gevraagde dienstverlening in staat en bereid is met een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. In het kader van de beoordeling van de Inschrijvingen behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Inschrijver te verzoeken, daar waar nodig, een toelichting op de Inschrijving te verzorgen. Eisen In de gunningfase wordt een Inschrijving allereerst beoordeeld op de gestelde eisen. Hierbij geldt dat aan een eis eenduidig en onvoorwaardelijk voldaan moet zijn. Het niet- of onder voorwaarden voldoen aan een gestelde eis resulteert onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver aangeven aan de gestelde eisen eenduidig en onvoorwaardelijk te voldoen. Wensen Voor de invulling van elke wens afzonderlijk worden punten gegeven. Deze zijn gegroepeerd per gunningcriterium. Het aantal punten dat u maximaal kunt scoren is terug te vinden in het schema hieronder. Tenslotte worden alle scores per wens opgeteld en zal een eindscore voor de Inschrijving worden vastgesteld. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver invulling geven aan de geformuleerde wensen. Verder geldt een zogenaamde ondergrens met betrekking tot de puntenscore. De Inschrijving dient op een tweetal wensen een minimale score te behalen. Deze minimale score staat vermeld in onderstaande tabel. Het niet behalen van de minimale score leidt tot uitsluiting van verdere deelname. Gunningcriterium Wensnr. Minimum score Maximum score Beheer Digitale werkplek en Onderwijsportaal Beheer technische keten Transitie Samenwerking van 19

17 Totaal 500 Beoordelingsprijs Op basis van de verstrekte prijs- en tariefinformatie wordt op eenduidige wijze een aangeboden prijs berekend. De Inschrijver dient de prijzen in bijlage 3 Prijsformulier in te vullen en toe te voegen als Verplichte Bijlage aan de Inschrijving. Met behulp van bijlage 3 Prijsformulier zal per Inschrijver een aangeboden prijs worden vastgesteld. De door Inschrijver ingevulde bedragen worden door gerekend tot een bedrag genoemd Totale kosten gedurende 4-jarig contract (zie tabblad 2 van bijlage 3 Prijsformulier ). Aan dit bedrag wordt gerefereerd als er gesproken wordt over de aangeboden prijs. Let op: Alle posten dienen van een prijs te worden voorzien. Inschrijver is niet geoorloofd om bij een post bijvoorbeeld de letter E van Exclusief op te nemen, 0 (zegge nul ) in te vullen of een negatief getal in te vullen. 4.2 Beoordelingsmethodiek Op basis van de eindscore op de wensen en de aangeboden prijs wordt de volgende berekening uitgevoerd om te komen tot de Inschrijver met de Economisch meest voordelige Inschrijving (verhouding prijs / kwaliteit is 50% / 50%): Totaal score wensen / Behaalde punten prijsstelling = Totaal score De Inschrijver met de hoogste totaal score is de Inschrijver die uit economisch oogpunt de meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. De prijsstelling komt tot stand door de totaalprijs van de Inschrijvers te vergelijken. De Inschrijver met de laagste totaalprijs krijgt het maximaal aantal punten (500). De overige Inschrijvers krijgen puntenaftrek berekend volgens de hieronder vermelde formule: (Laagste prijs/aangeboden prijs) x 500 Voor de prijsstelling wordt afgerond op 4 cijfers achter de komma. Ter illustratie: Aanbieder 1: 100 euro; Aanbieder 2: 200 euro Aanbieder 1 krijgt 500 punten en aanbieder 2 krijgt dan 250 punten (100/200x500=250) 17 van 19

18 Onderstaand een voorbeeld om te bepalen welke Inschrijver de economisch meest voordelige Inschrijving heeft gedaan: VOORBEELD Maximum Leverancier A Leverancier B Leverancier C te behalen score Beheer Digitale werkplek en Onderwijsportaal Beheer technische keten Transitie Samenwerking TOTAAL SCORE WENSEN Aangeboden prijs BEHAALDE PUNTEN PRIJSSTELLING* , ,3939 Maximum Leverancier A Leverancier B Leverancier C score Score wensen Score prijsstelling , ,3939 EINDSCORE 0,56 0,9416 0,8421 In dit voorbeeld wordt de opdracht gegund aan bedrijf B, omdat dit de Inschrijver is met de hoogste score en dus uit economisch oogpunt de meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. Nb. In het geval dat Inschrijvers eindigen op een gedeelde (eerste) plaats zal gekozen worden voor de Inschrijver die het hoogste aantal punten heeft gescoord op de wensen Indien ook in dit geval dezelfde score wordt behaald, zal gekozen worden voor de Inschrijver met de laagste aangeboden prijs. 4.3 Acceptatie van de Raamovereenkomst en Algemene Voorwaarden Inschrijver dient in te stemmen met de inhoud van de tekst van de concept Raamovereenkomst (waarin opgenomen de concept Nadere Overeenkomst en een verwijzing naar de ARBIT Hiertoe dient Inschrijver in de aanbiedingsbrief akkoord te geven. Uitgangspunt is dat deze Raamovereenkomst slechts op detail niveau nadere invulling behoeft en voor wat betreft de omschrijving van rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en -nemer door de Inschrijver wordt geaccepteerd. Het niet accepteren van de Raamovereenkomst wordt door de Aanbestedende dienst beschouwd als het niet instemmen met een eis en leidt derhalve tot uitsluiting in de gunningsfase. 18 van 19

19 5 Eisen en Wensen In bijlage 2 Eisen & Wensen wordt ingegaan op de eisen en wensen. Aan eisen dient onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een Inschrijver niet voldoet aan een eis, valt de Inschrijver af en wordt deze verder niet in de beoordeling en gunning meegenomen. De mate van in positieve zin tegemoetkomen aan een wens van de Opdrachtgever telt in positieve zin mee in de gunning. Hoe meer of beter een wens wordt ingevuld door de Inschrijver hoe meer punten kunnen worden gescoord op het gunningscriterium waar de wens aan gerelateerd is. Met behulp van bijlage 2 Eisen & Wensen kan Inschrijver aangeven aan de gestelde eisen eenduidig en onvoorwaardelijk te voldoen en invulling geven aan de geformuleerde wensen. 19 van 19

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Nassaulaan 12 'SGRAVENHAGE 2514JS Contactpunt(en): Ter attentie van:

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken Publiceren Stap 1 Stap 2 Publiceren van de aankondiging over

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Beschrijvend document Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA

Beschrijvend document Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA Beschrijvend document Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA Openbare Europese Aanbesteding Referentie BNNVARA-HJ-20141007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1 Inleiding... 5 2 Overzicht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 10/02/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam 3764939 Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN. Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): HTM Personenvervoer NV p/a Het NIC BV, Postbus 670, Zwolle, 8000 AR, André

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Defensie Innovatie Competitie 2017

Defensie Innovatie Competitie 2017 Defensie Innovatie Competitie 2017 Samen sterker in het Cyberdomein S. Thomassen Projectinkoper 14-07-2017 Inhoud 1. Procedure 2. Tenderned 3. Planning 4. Wat houdt inschrijving in? 5. Beoordeling projectvoorstel

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nationale Ombudsman p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Esther

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER Uitnodiging tot Inschrijving Onderhoud dokdeur, schepenlift c.a Status: definitief Versienummer: 0.1 Ministerie van Defensie Divisie Vastgoed & Beveiliging Afdeling Verwerving Sectie Aanbesteden Datum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 ZuidHollandplein 1 Den Haag 2596 AW Contactpunt(en): Ter attentie van: Ivo Dupon (NIC)

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio/Brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: RAV Brabant MiddenWestNoord Nationale identificatie: 18722105 Postadres:

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe Aanbestedingsdocument Gemeente Midden-Drenthe Onderwerp: Aanbesteding onkruidbeheer op verharding gemeente Midden-Drenthe 2016-2017 Aanbestedingsnummer: 613732 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel 160168RAV Nr. Pagina Onderwerp Vraag Antwoord 1. 8 Paragraaf 1.6 U stelt: Bij nadere uitvragen is het mogelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld of

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Eigen locatie van opdrachtnemer

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Eigen locatie van opdrachtnemer AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College voor zorgverzekeringen (CVZ) p/a Het NIC B.V. Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven (NL) Contactpunt(en): Het NIC B.V. Ter attentie

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 Postadres: ZuidHollandplein 1 Den Haag Postcode: 2596 AW Land:

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname.

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname. LLENG Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito Beste artist / designer, Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de 1e editie van de Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito.

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Document : Leidraad DAS Auteur : Chantal Lopulalan / Jeantine Zethof Versie : 0.3 Datum : 17 juni 2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Dynamisch

Nadere informatie

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in TenderNed of de (raam)overeenkomst,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie