Werkvergadering College 5 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkvergadering College 5 december 2011"

Transcriptie

1 nog opzoeken : planlast Dit is een eerste versie van het document. Er zal een nieuwe versie worden gemaakt op basis van de feedback van het college en na aftoetsten van een aantal concepten. Werkvergadering College 5 december 2011 Strategisch document ICT beheer (voor afkortingen of moeilijk vertaalbare Engelse termen: zie verklaringen opgenomen in Annex A) Infrastructuur in de voorbije legislatuur heeft Stad Sint- Niklaas een enorme inhaalbeweging gemaakt op het gebied van de ICT infrastructuur. Er is de voorbije jaren een vernieuwingsprogramma uitgevoerd, met meer dan 40 deelprojecten rond de meest uiteenlopende aspecten van ICT infrastructuur. Onze ICT omgeving is nu een van de meest vooruitstrevende van Vlaanderen. Een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde projecten kan u terugvinden in de diverse overzichten die tijdens de uitvoering aan het college zijn bezorgd. Ter herinnering even de belangrijkste aspecten: dubbele glasvezelring aangevuld met redundant draadloos netwerk naar meer dan 50 locaties, gevirtualiseerde serveromgeving, gestandaardiseerde werkomgeving met Citrix, redundant opslagnetwerk, ontdubbelde serverroom, uitgebreide beveiliging, nieuwe apparatuur voor eindgebruiker, Intussen is er gewerkt aan de integratie van de ICT van Stad en OCMW en aan de professionalisering van het team. De focus lag hierbij op invoering van een goede project management aanpak en een organisatie gebaseerd op ITIL principes (zie verder voor een beschrijving) Momenteel zijn we gestart met de uitrol van een nieuwe telefooncentrale voor alle locaties van Stad en OCMW. We bekijken hoe we naar een geautomatiseerd business continuity systeem kunnen gaan tussen de twee serverrooms en we werken verder aan de uitbouw van het netwerk naar de nieuwe locaties toe. Recent is ook de Politie aangesloten op het administratieve Citrix netwerk, wat uitwisseling van gegevens moet vergemakkelijken. De meeste van deze projecten zijn weinig zichtbaar voor de eindgebruiker. Het was zoals aangegeven in de Audit van 2007 wel van essentieel belang om deze inhaalbeweging te maken. Dit stelt ons nu in staat om ook op gebied van processen en beleidsinformatie grote stappen voorwaarts te nemen. Investeringen

2 Gezien ICT materiaal een verwachte levensduur van 5 jaar heeft verdient het aanbeveling om elk jaar 1/5 e van de kost te budgetteren. Dit is een jaarlijkse reserve van (die de voorbije 2 jaar wel steeds is geschrapt). Aangezien de vernieuwing in 1 beweging is uitgevoerd, is het mogelijk dat ook de kost voor vervanging geconcentreerd zal zijn in een korte periode. Voor de huidige projecten voorzien we een investering van voor aansluiting van alle buitendiensten op de nieuwe telefooncentrale, en een jaarlijkse kost van voor uitbreiding van de basisinfractructuur. Informatie architectuur In de rest van het document wordt uitgebreid ingegaan op de nodige bouwblokken om tot een efficiënte organisatie van de administratie te komen, vanuit een ICT standpunt. Zoals aangegeven in onderstaande tekening is een geïntegreerde aanpak om een succesvolle organisatieverandering te realiseren. McKinsey 7- S model aangepast We zijn in de voorbije periode al gestart met een aantal softwareprojecten zoals de vernieuwing van de website en de invoering van een nieuw HRM systeem gekoppeld aan loonadministratie, tijdsregistratie en toegangscontrole. De invoering hiervan heeft duidelijk de nood aangetoond van een gedegen projectmatige aanpak en een geïntegreerde benadering met de andere S - en het model. We hebben gezien dat afwezigheid van deze factoren een sterke hypotheek legt op de kans op succes, zoals aangetoond door de poging tot invoering van het briefregistratie en notulenbeheerpakket.

3 De traditionele leveranciers (CEVI, CIPAL, Schaubroeck) benaderen hun dienstverlening nog te veel als het aanbieden van aparte pakketten, die niet kunnen worden gekoppeld met andere software en die niet aangepast zijn aan de complexe(re) processen van een centrumstad. In de huidige economische context is het niet ondenkbaar dat lokale besturen onder druk komen om hun uitgaven te verminderen. Met steeds kritischere en mondige klanten (burgers, bedrijven, verenigingen) zal het niet eenvoudig zijn om te snijden in de nodige investeringen. Vermindering van de kost van de interne werking lijkt een meer voor de hand liggende keuze. Een gefragmenteerde invoering van softwarepakketten zal hier echter geen oplossing bieden. Er is een nood aan een duidelijke informatiearchitectuur die moet toelaten om: 1. De administratieve efficiëntie te verhogen (minder FTE voor hetzelfde werk) 2. Een verbeterde dienstverlening aan te bieden (datakwaliteit verhogen, dossiervorming, proactieve dienstverlening, elektronische diensten) 3. De nodige beleidsinformatie aan te leveren voor het bestuur zodat minder moet worden gemanaged vanuit een buikgevoel. In de rest van het document is een mogelijk model uitgewerkt, waarbij de verschillende aspecten worden besproken (noodzaak en mogelijke invulling) Overzichtstekening Architectuur en kritische succesfactoren In onderstaande tekening heb ik geprobeerd alle nodige componenten en hun onderlinge samenhang weer te geven.

4 Beleidsinformatie en dossierbeheer Het sluitstuk van het geheel, maar tegelijk ook het uitgangspunt. Dossierbeheer als component van een verbeterde dienstverlening, en vooral beleidsinformatie ter ondersteuning van het beleid. Beleidsinformatie (BI)- Bestuur Minimaal om te voldoen aan de vereisten gesteld door de Vlaamse regering rond de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), maar eigenlijk als noodzakelijk instrument om de organisatie te kunnen sturen.

5 Momenteel beschikken bestuur en management team niet over de nodige informatie om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen rond interne organisatie. Door de verkokerde traditionele informatiepakketten is het zeer moeilijk om tot een dashboard te komen. We kunnen vandaag geen antwoord bieden op volgende vragen: Hoeveel vragen heeft de stad vandaag, deze week, deze maand verwerkt. En is dit meer of minder dan vorige periode Wat is de doorlooptijd van dossiers Wat is de impact van afwezigheden op deze 2 parameters zijn we zeker dat we geen dubbele subsidies geven vanuit de verschillende diensten Kennen we alle bedrijven op ons grondgebied en kunnen wij deze proactief ondersteunen Wat is de evolutie van oprichtingen en stopzetting van bedrijven. En kunnen we de oorzaak analyseren Hoe zijn de collegenota s gekoppeld aan ons witboek, aan onze beleidsdoelstellingen Hoe verhoudt een individuele collegenota zicht tot een bepaald budget en kan deze niet beter gezamenlijk met een andere dienst worden bekeken Hoeveel bouwvergunningen zijn er uitgereikt en wat is de correlatie met het aantal premies (is een betere budgettering mogelijk) Kunnen we individuele datasets plotten op een geografische laag om tot nieuwe inzichten te komen Enz Momenteel biedt invoering van een apart pakket voor beleidsinformatie geen soelaas: Informatie zit verspreid over verschillende databases, Excel files, Access bestanden o Datamining tools zullen een zeer lange en dure implementatie vragen o Leveranciers zijn zelfs niet bereid om hun (= uiteraard onze) data open te stellen Sommige processen bestaan zelfs enkel op papier Beleidsinformatie zal op een eenvoudigere en geautomatiseerde manier uit het systeem moeten rollen. Investering: Op dit moment is nog moeilijk in te schatten welke investering er zal moeten worden gedaan ter ondersteuning van de beleidsinformatie. Voor de invoering van BBC zal er moeten worden uitgekeken naar een nieuw boekhoudpakket (zie apart budget), maar dat zal geen oplossing bieden voor BI. Ofwel moeten we na uitvoering van de architectuurvernieuwing een complementair pakket kopen (Cognos, SAP,.) ofwel moeten we bij de invoering van de andere componenten telkens ook het BI aspect bewaken.

6 Voorstel is om te reserveren voor specifieke BI oplossingen. (wetende dat Cognos of SAP oplossingen een veelvoud van dit bedrag kosten) Dossierbeheer- Klanten Een ander sluitstuk van de informatiearchitectuur is een geïntegreerd dossierbeheer. In Nederland wordt al verschillende jaren gewerkt volgens het concept van een zaaksysteem. Conceptueel betekent dit dat documenten, brieven, vragen, aanvragen, vergunningen niet meer afzonderlijk worden behandeld binnen de verschillende diensten. Alles wordt verzameld in een zaak (vertaling van het Engelse Casemanagement), wat dan weer onderdeel uitmaakt van een dossier. Concreet voorbeeld: Een huidige inwoner van Beveren koopt een bouwgrond in Sint- Niklaas en vraagt een bouwvergunning aan. Men zou kunnen opteren om de adreswijziging, verwelkoming nieuwe inwoner, aanbod van bepaalde gemeentediensten (sterabonnement, jeugd, cultuur, sport.), bouwaanvraag, mogelijke premies, enzoverder als 1 gebundelde zaak/case te zien, die terechtkomt in een nieuw dossier van die inwoner. Elke volgende interactie van die inwoner met de gemeente is een nieuwe zaak die terechtkomt in zijn dossier. Dossiervorming laat toe om inwoners, bedrijven en verenigingen een eigen persoonlijke internetpagina te geven waarop hij/zij alle interactie met de stad kan opvolgen (openstaande vragen, verleende vergunningen, uitgeleende bibliotheekboeken, abonnementen,.). Intern kan men dossiers beveiligen zodat er geen privacy problemen ontstaan. Investering Voor de eigenlijk dossiervorming is geen aparte investering nodig, indien met bij de informatiearchitectuur uitgaat van het principe van zaakgericht werken. De afscherming van de informatie intern is echter wel een dure zaak omdat er gebruik moet worden gemaakt van een Access Control Management systeem (ACM) waarvoor minstens moet worden voorzien. Er zou echter ook kunnen worden gewerkt met minder stringente afschermingen, rekenend op de deontologische code van ambtenaren. Diensten

7 We maken even een sprongetje in het model omdat voor een beter begrip van de Middelware best wordt vertrokken van de huidige situatie binnen de verschillende diensten. Een gemeentebestuur bestaat uit veel verschillende diensten, die in de meeste gevallen onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit is historisch gegroeid doordat gemeenten verschillende decretale of wettelijke opdrachten kregen. De traditionele leveranciers hebben steeds hun best gedaan om voor elke nieuwe taak een softwarepakket ter beschikking te stellen. Deze pakketten boden ondersteuning bij de uitvoering van de taak, maar zijn in vele gevallen niet veel maar dan een veredelde versie van de schrijfmachine en de stempel. Als gevolg hiervan zijn diensten vandaag de dag zich niet bewust van transacties binnen andere diensten. Dit stelt een aantal problemen: o Beleidsinfo zoals besproken o Premies niet verrekend met openstaande schulden o Dubbele premies o Verkeerde facturatie door niet doorgegeven adreswijzigingen o Mogelijke pijnlijke vergissingen door niet gekoppelde databanken (bijv. uitnodigingen aan overledenen, ) o Versplinterde dienstverlening (bijv. aanvraag evenement, aanvrager krijgt meerdere brieven vanuit verschillende diensten, ) o Inwoners, bedrijven en verenigingen moeten op de verschillende diensten telkens weer hun gegevens opgeven. o Een melding over een defect wegdek kan per telefoon of per e- mail het bestuur binnenkomen, bij de technische dienst, het secretariaat of op het spreekuur van de burgemeester, Een centraal overzicht ontbreekt. Gevolg: dubbele meldingen, vergeten meldingen, Om deze problemen het hoofd te bieden is er de voorbije jaren veel gewerkt (Nederland, V- ICT- OR) aan het concept van een midoffice, met behulp van middleware software die de verschillende verticale- of silopakketten met elkaar moet doen praten.

8 Een aantal grote besturen heeft getracht om de silo s volledig te vervangen door een middleware zoals SAP. Dit is echter zeer duur (en ineffectief) gebleken. Eigenlijk hebben bepaalde pakketten wel degelijk hun verdiensten omdat de leveranciers er veel kennis (procesmatig, maar ook wettelijk) in hebben verwerkt. We moeten de volgende jaren dan ook kritisch bekijken welke pakketten goed zijn en mogen behouden blijven, welke gemakkelijk kunnen opgaan in een middleware (bijvoorbeeld omdat het om eenvoudige workflows gaat zoals meldingen of briefregistratie) en welke moeten worden vervangen door een beter pakket. Bij deze evaluatie moet worden bekeken of de toepassingen het proces niet nodeloos complex maken en of ze goed kunnen koppelen met de middleware. Investering We opteren niet voor een totale vervanging door een middleware omdat dit voor een individuele stad onbetaalbaar is. De investering voor opname van bepaalde pakketten binnen de middleware wordt in die paragraaf besproken. We weten nu alvast dat de volgende individuele pakketten wel nog moeten worden aangekocht: o Reservering & inschrijvingssoftware (cultuur, sport, vergaderzalen, evenementen, sportkampen, buitenschoolse opvang) o Digitale berichtgeving (stadhuis, vergaderzalen, schouwburg, SAMWD, Bibliotheek, Markt, ) o Notuleringssoftware (instap systeem Kortrijk) o Boekhoudsoftware (in het kader van de BBC) o Afgeleide financiële software (facturatie en besteladministratie) o Andere kleinere pakketten voor specifieke doeleinden o Voorraadbeheer pakket We voorzien hiervoor een budget van Middleware Het concept van de midoffice is intussen ook opgepikt door de leveranciers op de lokale overheidsmarkt. Zo heeft CIPAL bijvoorbeeld een aankoopcentrale opgericht voor gezamenlijk aankoop van een suite. Naar ons gevoel is deze aankoop echter te sterk gericht op CIPAL producten, waardoor Sint- Niklaas er net echt voordeel uit kan halen aangezien wij vooral pakketten van CEVI en Schaubroeck hebben.

9 Voor een midoffice bestaan verschillende manieren van aanpak. o Een fat midoffice die alle processen probeert te integreren (niet aangewezen zoals besproken) o Een small midoffice die vooral gericht is op het verzamelen van statussen vanuit de verschillende backofficepakketten en die d.m.v werkstromen een beperkte vorm van dossiervorming organiseert. o Een lean midoffice die eenvoudige werkstromen integreert, zorgt voor een goede koppeling met bestaande pakketten en naast statussen ook processen aanstuurt. Wij willen opteren voor het laatste concept, met een keuze voor de volgende producten: CRM (Citizens Relationship Manangement) systeem voor opvolging van werkstromen, koppeling met authentieke bronnen (zie hieronder) en dossiervorming DMS (document management systeem) als documenten container voor CRM, maar ook ter vervanging van de huidig werkwijze met Windows mappen. In een DMS kan men gemakkelijk documenten terugvinden d.m.v sleutelwoorden, dossiernummers en kan er meer gericht worden gearchiveerd. FMIS (facility management information system). Een facility management packet legt de link tussen werkstromen, werkbons, voorraad, contracten en inventarisitems. Met een goed FMIS wordt het mogelijk om zeer gedetailleerd budgetbeheer te doen door opvolging van de kost van interventies binnen OW, RO, Groendienst en TD maar ook om op basis van onderhoudscontracten en keuringen een nauwkeurige inschatting te maken van onderhoud van gebouwen. Uiteraard is een goede koppeling met het meldingensysteem en de financiële software hierbij van groot belang. Investering De investering die hiervoor nodig is, is sterk afhankelijk van de keuze van de pakketten. We testen momenteel met succes een aantal processen uit in Microsoft CRM, waarbij we ontwikkelingen delen met andere gemeenten. Op die manier kunnen we een aanzienlijk besparing realiseren bij het uitwerken van de processen. Voor de aankoop van de licenties is een geschat budget van nodig. Voor begeleiding en uitwerking van kleine processen ook Indien op termijn wordt geopteerd om toch meer backoffice toepassingen te vervangen door CRM kan dit uiteraard meer worden. Als DMS opteren we voor Microsoft Sharepoint omdat dit zeer goed integreert met CRM. We hebben de voorbije jaren alternatieven onderzocht, die echter allemaal moeilijk koppelen met de bestaande Windows infrastructuur. Voor Sharepoint is een investering in de serverlicentie nodig ( ) en waarschijnlijk begeleiding bij het opzetten van een goede structuur ( ).

10 Voor FMIS wordt momenteel een lastenboek voorbereid. De geschatte kost is Authentieke Bronnen Correcte basisinformatie is een essentieel onderdeel van een goede informatiearchitectuur. De huidige verzuilde pakketten gebruiken nu meestal hun eigen databank met basisinformatie, niet gesynchroniseerd met de authentieke bronnen van gegevens (rijksregister, kruispuntbank ondernemingen, centraal referentie adressenbestand). Elke leverancier biedt bijkomende pakketten aan om hun toepassingen te koppelen met een of andere authentieke bron. Zo is er bijvoorbeeld voor de belastingsdienst vorig jaar het pakket Lokovest van CEVI aangekocht om een zicht te krijgen op bewegingen binnen de kruispuntbank van ondernemingen in Sint- Niklaas. De Vlaamse overheid heeft echter gezorgd voor webservices die rechtstreeks zouden kunnen aangesproken worden door de verschillende pakketten. Onze leveranciers maken hier echter geen gebruik van omdat zij daar geen winst op kunnen nemen. Koppeling met het rijksregister is een gelijkaardig verhaal. De Federale overheid ontvangt nu een bedrag voor elke opvraging van een basisgegeven. Het is eigenlijk zeer vreemd dat gemeenten moeten betalen voor raadpleging van hun eigen gegevens, die ze dan nog verzamelen omwille van een wettelijke verplichting. Verder schermt de privacycommissie het gebruik van data uit het rijksregister zeer sterk af. In afwachting van evolutie op dat vlak kiezen we er dan ook voor om te koppelen met ons eigen lokaal bevolkingsbestand, wat een lokale buffer is die door CEVI wordt gebruikt om hun mainframe te update, van waaruit de koppeling met het RR gebeurt. We willen de middleware maximaal koppelen met de authentieke bronnen van informatie. Investering Processen Als we verder kunnen meewerken aan het Shared plarform concept rond Microsoft CRM zal de investering zeer beperkt zijn. Eigenlijk hebben we in eerste instantie enkel een broker software nodig waarin de koppeling kan worden uitgewerkt. We hebben hiervoor vorige week Scribe aangekocht (3.500 ). Voor de integratie met CRM kunnen we dan gebruik maken van bestaande ontwikkelingen, uitgewerkt door collega besturen Zoals aangehaald in het 7- S model hangt het succes van de invoering sterk af van de samenhang met de organisatie. We denken dat er hierbij 4 zaken van cruciaal belang zijn.

11 Veranderingsmanagement Het invoeren van een op werkstromen gebaseerde manier van werken, zal in het begin ongetwijfeld weerstand opwekken. (copy past resistance tot change) Het is daarvoor van belang dat de invoering wordt gedragen door het volledige managementteam en alle diensthoofden. Digitalisering Om op het eind van de rit correcte en complete dossiers en beleidsinformatie te beschikken is het van belang dat het systeem alle relevante meldingen en documenten capteert. Onze noorderburen hebben een 10- punten lijst voor een ideale digitale organisatie gemaakt: 1. Organisatiebreed is een digitaal archief(systeem) in gebruik dat aan alle wettelijke eisen voldoet. 2. Daardoor vormt iedere ambtenaar digitale dossiers en bevatten de (uitgeprinte) fysieke dossiers alleen kopieën. 3. Alle intern gecreëerde elektronische documenten die voor het proces van belang zijn, worden op de juiste plek in de digitale dossiers opgenomen. 4. Alle elektronische documenten die op afdelingsschijven worden opgeslagen, hebben geen officiële (archief)status. 5. Inkomende post wordt digitaal door de organisatie gerouteerd, via digitale werkbakjes. 6. Het interne circuit van paraferen en ondertekenen verloopt volledig digitaal. 7. Alle relevante e- mailberichten kunnen gemakkelijk in de digitale dossiers worden opgeslagen. 8. De primaire processen worden in de backoffice volledig digitaal ondersteund en daar komt geen papier meer aan te pas. 9. Burgers, bedrijven, ketenpartners en anderen kunnen volledig digitaal en kanaalonafhankelijk met de organisatie communiceren. De organisatie kan volledig kanaalonafhankelijk met de buitenwereld communiceren. Welk kanaal ook wordt gekozen, alle relevante documenten komen in het digitale dossier terecht. 10. Burgers, bedrijven en ketenpartners kunnen hun digitale dossiers en zaken digitaal, vanaf de frontoffice (website), inzien. We focussen in eerste instantie op punten 1,3, 4, 5 en 7. De andere aspecten kunnen pas later worden gerealiseerd. Investering

12 Goede scan functionaliteit. De huidige multifunctionele printers laten niet toe om rechtstreeks naar een documentenbeheer systeem te scannen. We gaan hier bij het vernieuwen van het printerdossier volgend jaar rekening mee houden. Besparingen Er is tot nu toe weinig toegelicht rond de mogelijke besparingen, omdat de focus ligt op een betere dienstverlening. De invoering van een midoffice en betere pakketten in combinatie met de organisatieprocessen zal echter ook een belangrijke impact hebben op de nodige VTE s in de administratie. Dit is echter zeer moeilijk te becijferen (er circuleren cijfers van 10 tot 20% reductie in VTE s). Gesteld dat dit slechts 5% is over de hele organisatie, levert dit een jaarlijkse besparing van op waardoor de investering zeer snel kan renderen. Al zal de reductie in VTE waarschijnlijk maar aan de snelheid van pensionering verlopen. Het is duidelijk dat besparingen maar kunnen worden gerealiseerd indien de procesveranderingen onder permanente aandacht en bewaking blijft van het management team. Steeds gezamenlijk - en op management niveau- waken over de architectuur. Van elke nieuwe software eisen: o dat ze koppelt met de middleware o gebruik maakt van de authentieke informatiebronnen o kan draaien op de bestaande hardwareinfrastructuur o op eenvoudige wijze beleidsinformatie oplevert, die ook kan worden geïntegreerd met de bestaande oplossing o

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all Copyright 2008, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie