Werkvergadering College 5 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkvergadering College 5 december 2011"

Transcriptie

1 nog opzoeken : planlast Dit is een eerste versie van het document. Er zal een nieuwe versie worden gemaakt op basis van de feedback van het college en na aftoetsten van een aantal concepten. Werkvergadering College 5 december 2011 Strategisch document ICT beheer (voor afkortingen of moeilijk vertaalbare Engelse termen: zie verklaringen opgenomen in Annex A) Infrastructuur in de voorbije legislatuur heeft Stad Sint- Niklaas een enorme inhaalbeweging gemaakt op het gebied van de ICT infrastructuur. Er is de voorbije jaren een vernieuwingsprogramma uitgevoerd, met meer dan 40 deelprojecten rond de meest uiteenlopende aspecten van ICT infrastructuur. Onze ICT omgeving is nu een van de meest vooruitstrevende van Vlaanderen. Een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde projecten kan u terugvinden in de diverse overzichten die tijdens de uitvoering aan het college zijn bezorgd. Ter herinnering even de belangrijkste aspecten: dubbele glasvezelring aangevuld met redundant draadloos netwerk naar meer dan 50 locaties, gevirtualiseerde serveromgeving, gestandaardiseerde werkomgeving met Citrix, redundant opslagnetwerk, ontdubbelde serverroom, uitgebreide beveiliging, nieuwe apparatuur voor eindgebruiker, Intussen is er gewerkt aan de integratie van de ICT van Stad en OCMW en aan de professionalisering van het team. De focus lag hierbij op invoering van een goede project management aanpak en een organisatie gebaseerd op ITIL principes (zie verder voor een beschrijving) Momenteel zijn we gestart met de uitrol van een nieuwe telefooncentrale voor alle locaties van Stad en OCMW. We bekijken hoe we naar een geautomatiseerd business continuity systeem kunnen gaan tussen de twee serverrooms en we werken verder aan de uitbouw van het netwerk naar de nieuwe locaties toe. Recent is ook de Politie aangesloten op het administratieve Citrix netwerk, wat uitwisseling van gegevens moet vergemakkelijken. De meeste van deze projecten zijn weinig zichtbaar voor de eindgebruiker. Het was zoals aangegeven in de Audit van 2007 wel van essentieel belang om deze inhaalbeweging te maken. Dit stelt ons nu in staat om ook op gebied van processen en beleidsinformatie grote stappen voorwaarts te nemen. Investeringen

2 Gezien ICT materiaal een verwachte levensduur van 5 jaar heeft verdient het aanbeveling om elk jaar 1/5 e van de kost te budgetteren. Dit is een jaarlijkse reserve van (die de voorbije 2 jaar wel steeds is geschrapt). Aangezien de vernieuwing in 1 beweging is uitgevoerd, is het mogelijk dat ook de kost voor vervanging geconcentreerd zal zijn in een korte periode. Voor de huidige projecten voorzien we een investering van voor aansluiting van alle buitendiensten op de nieuwe telefooncentrale, en een jaarlijkse kost van voor uitbreiding van de basisinfractructuur. Informatie architectuur In de rest van het document wordt uitgebreid ingegaan op de nodige bouwblokken om tot een efficiënte organisatie van de administratie te komen, vanuit een ICT standpunt. Zoals aangegeven in onderstaande tekening is een geïntegreerde aanpak om een succesvolle organisatieverandering te realiseren. McKinsey 7- S model aangepast We zijn in de voorbije periode al gestart met een aantal softwareprojecten zoals de vernieuwing van de website en de invoering van een nieuw HRM systeem gekoppeld aan loonadministratie, tijdsregistratie en toegangscontrole. De invoering hiervan heeft duidelijk de nood aangetoond van een gedegen projectmatige aanpak en een geïntegreerde benadering met de andere S - en het model. We hebben gezien dat afwezigheid van deze factoren een sterke hypotheek legt op de kans op succes, zoals aangetoond door de poging tot invoering van het briefregistratie en notulenbeheerpakket.

3 De traditionele leveranciers (CEVI, CIPAL, Schaubroeck) benaderen hun dienstverlening nog te veel als het aanbieden van aparte pakketten, die niet kunnen worden gekoppeld met andere software en die niet aangepast zijn aan de complexe(re) processen van een centrumstad. In de huidige economische context is het niet ondenkbaar dat lokale besturen onder druk komen om hun uitgaven te verminderen. Met steeds kritischere en mondige klanten (burgers, bedrijven, verenigingen) zal het niet eenvoudig zijn om te snijden in de nodige investeringen. Vermindering van de kost van de interne werking lijkt een meer voor de hand liggende keuze. Een gefragmenteerde invoering van softwarepakketten zal hier echter geen oplossing bieden. Er is een nood aan een duidelijke informatiearchitectuur die moet toelaten om: 1. De administratieve efficiëntie te verhogen (minder FTE voor hetzelfde werk) 2. Een verbeterde dienstverlening aan te bieden (datakwaliteit verhogen, dossiervorming, proactieve dienstverlening, elektronische diensten) 3. De nodige beleidsinformatie aan te leveren voor het bestuur zodat minder moet worden gemanaged vanuit een buikgevoel. In de rest van het document is een mogelijk model uitgewerkt, waarbij de verschillende aspecten worden besproken (noodzaak en mogelijke invulling) Overzichtstekening Architectuur en kritische succesfactoren In onderstaande tekening heb ik geprobeerd alle nodige componenten en hun onderlinge samenhang weer te geven.

4 Beleidsinformatie en dossierbeheer Het sluitstuk van het geheel, maar tegelijk ook het uitgangspunt. Dossierbeheer als component van een verbeterde dienstverlening, en vooral beleidsinformatie ter ondersteuning van het beleid. Beleidsinformatie (BI)- Bestuur Minimaal om te voldoen aan de vereisten gesteld door de Vlaamse regering rond de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), maar eigenlijk als noodzakelijk instrument om de organisatie te kunnen sturen.

5 Momenteel beschikken bestuur en management team niet over de nodige informatie om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen rond interne organisatie. Door de verkokerde traditionele informatiepakketten is het zeer moeilijk om tot een dashboard te komen. We kunnen vandaag geen antwoord bieden op volgende vragen: Hoeveel vragen heeft de stad vandaag, deze week, deze maand verwerkt. En is dit meer of minder dan vorige periode Wat is de doorlooptijd van dossiers Wat is de impact van afwezigheden op deze 2 parameters zijn we zeker dat we geen dubbele subsidies geven vanuit de verschillende diensten Kennen we alle bedrijven op ons grondgebied en kunnen wij deze proactief ondersteunen Wat is de evolutie van oprichtingen en stopzetting van bedrijven. En kunnen we de oorzaak analyseren Hoe zijn de collegenota s gekoppeld aan ons witboek, aan onze beleidsdoelstellingen Hoe verhoudt een individuele collegenota zicht tot een bepaald budget en kan deze niet beter gezamenlijk met een andere dienst worden bekeken Hoeveel bouwvergunningen zijn er uitgereikt en wat is de correlatie met het aantal premies (is een betere budgettering mogelijk) Kunnen we individuele datasets plotten op een geografische laag om tot nieuwe inzichten te komen Enz Momenteel biedt invoering van een apart pakket voor beleidsinformatie geen soelaas: Informatie zit verspreid over verschillende databases, Excel files, Access bestanden o Datamining tools zullen een zeer lange en dure implementatie vragen o Leveranciers zijn zelfs niet bereid om hun (= uiteraard onze) data open te stellen Sommige processen bestaan zelfs enkel op papier Beleidsinformatie zal op een eenvoudigere en geautomatiseerde manier uit het systeem moeten rollen. Investering: Op dit moment is nog moeilijk in te schatten welke investering er zal moeten worden gedaan ter ondersteuning van de beleidsinformatie. Voor de invoering van BBC zal er moeten worden uitgekeken naar een nieuw boekhoudpakket (zie apart budget), maar dat zal geen oplossing bieden voor BI. Ofwel moeten we na uitvoering van de architectuurvernieuwing een complementair pakket kopen (Cognos, SAP,.) ofwel moeten we bij de invoering van de andere componenten telkens ook het BI aspect bewaken.

6 Voorstel is om te reserveren voor specifieke BI oplossingen. (wetende dat Cognos of SAP oplossingen een veelvoud van dit bedrag kosten) Dossierbeheer- Klanten Een ander sluitstuk van de informatiearchitectuur is een geïntegreerd dossierbeheer. In Nederland wordt al verschillende jaren gewerkt volgens het concept van een zaaksysteem. Conceptueel betekent dit dat documenten, brieven, vragen, aanvragen, vergunningen niet meer afzonderlijk worden behandeld binnen de verschillende diensten. Alles wordt verzameld in een zaak (vertaling van het Engelse Casemanagement), wat dan weer onderdeel uitmaakt van een dossier. Concreet voorbeeld: Een huidige inwoner van Beveren koopt een bouwgrond in Sint- Niklaas en vraagt een bouwvergunning aan. Men zou kunnen opteren om de adreswijziging, verwelkoming nieuwe inwoner, aanbod van bepaalde gemeentediensten (sterabonnement, jeugd, cultuur, sport.), bouwaanvraag, mogelijke premies, enzoverder als 1 gebundelde zaak/case te zien, die terechtkomt in een nieuw dossier van die inwoner. Elke volgende interactie van die inwoner met de gemeente is een nieuwe zaak die terechtkomt in zijn dossier. Dossiervorming laat toe om inwoners, bedrijven en verenigingen een eigen persoonlijke internetpagina te geven waarop hij/zij alle interactie met de stad kan opvolgen (openstaande vragen, verleende vergunningen, uitgeleende bibliotheekboeken, abonnementen,.). Intern kan men dossiers beveiligen zodat er geen privacy problemen ontstaan. Investering Voor de eigenlijk dossiervorming is geen aparte investering nodig, indien met bij de informatiearchitectuur uitgaat van het principe van zaakgericht werken. De afscherming van de informatie intern is echter wel een dure zaak omdat er gebruik moet worden gemaakt van een Access Control Management systeem (ACM) waarvoor minstens moet worden voorzien. Er zou echter ook kunnen worden gewerkt met minder stringente afschermingen, rekenend op de deontologische code van ambtenaren. Diensten

7 We maken even een sprongetje in het model omdat voor een beter begrip van de Middelware best wordt vertrokken van de huidige situatie binnen de verschillende diensten. Een gemeentebestuur bestaat uit veel verschillende diensten, die in de meeste gevallen onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit is historisch gegroeid doordat gemeenten verschillende decretale of wettelijke opdrachten kregen. De traditionele leveranciers hebben steeds hun best gedaan om voor elke nieuwe taak een softwarepakket ter beschikking te stellen. Deze pakketten boden ondersteuning bij de uitvoering van de taak, maar zijn in vele gevallen niet veel maar dan een veredelde versie van de schrijfmachine en de stempel. Als gevolg hiervan zijn diensten vandaag de dag zich niet bewust van transacties binnen andere diensten. Dit stelt een aantal problemen: o Beleidsinfo zoals besproken o Premies niet verrekend met openstaande schulden o Dubbele premies o Verkeerde facturatie door niet doorgegeven adreswijzigingen o Mogelijke pijnlijke vergissingen door niet gekoppelde databanken (bijv. uitnodigingen aan overledenen, ) o Versplinterde dienstverlening (bijv. aanvraag evenement, aanvrager krijgt meerdere brieven vanuit verschillende diensten, ) o Inwoners, bedrijven en verenigingen moeten op de verschillende diensten telkens weer hun gegevens opgeven. o Een melding over een defect wegdek kan per telefoon of per e- mail het bestuur binnenkomen, bij de technische dienst, het secretariaat of op het spreekuur van de burgemeester, Een centraal overzicht ontbreekt. Gevolg: dubbele meldingen, vergeten meldingen, Om deze problemen het hoofd te bieden is er de voorbije jaren veel gewerkt (Nederland, V- ICT- OR) aan het concept van een midoffice, met behulp van middleware software die de verschillende verticale- of silopakketten met elkaar moet doen praten.

8 Een aantal grote besturen heeft getracht om de silo s volledig te vervangen door een middleware zoals SAP. Dit is echter zeer duur (en ineffectief) gebleken. Eigenlijk hebben bepaalde pakketten wel degelijk hun verdiensten omdat de leveranciers er veel kennis (procesmatig, maar ook wettelijk) in hebben verwerkt. We moeten de volgende jaren dan ook kritisch bekijken welke pakketten goed zijn en mogen behouden blijven, welke gemakkelijk kunnen opgaan in een middleware (bijvoorbeeld omdat het om eenvoudige workflows gaat zoals meldingen of briefregistratie) en welke moeten worden vervangen door een beter pakket. Bij deze evaluatie moet worden bekeken of de toepassingen het proces niet nodeloos complex maken en of ze goed kunnen koppelen met de middleware. Investering We opteren niet voor een totale vervanging door een middleware omdat dit voor een individuele stad onbetaalbaar is. De investering voor opname van bepaalde pakketten binnen de middleware wordt in die paragraaf besproken. We weten nu alvast dat de volgende individuele pakketten wel nog moeten worden aangekocht: o Reservering & inschrijvingssoftware (cultuur, sport, vergaderzalen, evenementen, sportkampen, buitenschoolse opvang) o Digitale berichtgeving (stadhuis, vergaderzalen, schouwburg, SAMWD, Bibliotheek, Markt, ) o Notuleringssoftware (instap systeem Kortrijk) o Boekhoudsoftware (in het kader van de BBC) o Afgeleide financiële software (facturatie en besteladministratie) o Andere kleinere pakketten voor specifieke doeleinden o Voorraadbeheer pakket We voorzien hiervoor een budget van Middleware Het concept van de midoffice is intussen ook opgepikt door de leveranciers op de lokale overheidsmarkt. Zo heeft CIPAL bijvoorbeeld een aankoopcentrale opgericht voor gezamenlijk aankoop van een suite. Naar ons gevoel is deze aankoop echter te sterk gericht op CIPAL producten, waardoor Sint- Niklaas er net echt voordeel uit kan halen aangezien wij vooral pakketten van CEVI en Schaubroeck hebben.

9 Voor een midoffice bestaan verschillende manieren van aanpak. o Een fat midoffice die alle processen probeert te integreren (niet aangewezen zoals besproken) o Een small midoffice die vooral gericht is op het verzamelen van statussen vanuit de verschillende backofficepakketten en die d.m.v werkstromen een beperkte vorm van dossiervorming organiseert. o Een lean midoffice die eenvoudige werkstromen integreert, zorgt voor een goede koppeling met bestaande pakketten en naast statussen ook processen aanstuurt. Wij willen opteren voor het laatste concept, met een keuze voor de volgende producten: CRM (Citizens Relationship Manangement) systeem voor opvolging van werkstromen, koppeling met authentieke bronnen (zie hieronder) en dossiervorming DMS (document management systeem) als documenten container voor CRM, maar ook ter vervanging van de huidig werkwijze met Windows mappen. In een DMS kan men gemakkelijk documenten terugvinden d.m.v sleutelwoorden, dossiernummers en kan er meer gericht worden gearchiveerd. FMIS (facility management information system). Een facility management packet legt de link tussen werkstromen, werkbons, voorraad, contracten en inventarisitems. Met een goed FMIS wordt het mogelijk om zeer gedetailleerd budgetbeheer te doen door opvolging van de kost van interventies binnen OW, RO, Groendienst en TD maar ook om op basis van onderhoudscontracten en keuringen een nauwkeurige inschatting te maken van onderhoud van gebouwen. Uiteraard is een goede koppeling met het meldingensysteem en de financiële software hierbij van groot belang. Investering De investering die hiervoor nodig is, is sterk afhankelijk van de keuze van de pakketten. We testen momenteel met succes een aantal processen uit in Microsoft CRM, waarbij we ontwikkelingen delen met andere gemeenten. Op die manier kunnen we een aanzienlijk besparing realiseren bij het uitwerken van de processen. Voor de aankoop van de licenties is een geschat budget van nodig. Voor begeleiding en uitwerking van kleine processen ook Indien op termijn wordt geopteerd om toch meer backoffice toepassingen te vervangen door CRM kan dit uiteraard meer worden. Als DMS opteren we voor Microsoft Sharepoint omdat dit zeer goed integreert met CRM. We hebben de voorbije jaren alternatieven onderzocht, die echter allemaal moeilijk koppelen met de bestaande Windows infrastructuur. Voor Sharepoint is een investering in de serverlicentie nodig ( ) en waarschijnlijk begeleiding bij het opzetten van een goede structuur ( ).

10 Voor FMIS wordt momenteel een lastenboek voorbereid. De geschatte kost is Authentieke Bronnen Correcte basisinformatie is een essentieel onderdeel van een goede informatiearchitectuur. De huidige verzuilde pakketten gebruiken nu meestal hun eigen databank met basisinformatie, niet gesynchroniseerd met de authentieke bronnen van gegevens (rijksregister, kruispuntbank ondernemingen, centraal referentie adressenbestand). Elke leverancier biedt bijkomende pakketten aan om hun toepassingen te koppelen met een of andere authentieke bron. Zo is er bijvoorbeeld voor de belastingsdienst vorig jaar het pakket Lokovest van CEVI aangekocht om een zicht te krijgen op bewegingen binnen de kruispuntbank van ondernemingen in Sint- Niklaas. De Vlaamse overheid heeft echter gezorgd voor webservices die rechtstreeks zouden kunnen aangesproken worden door de verschillende pakketten. Onze leveranciers maken hier echter geen gebruik van omdat zij daar geen winst op kunnen nemen. Koppeling met het rijksregister is een gelijkaardig verhaal. De Federale overheid ontvangt nu een bedrag voor elke opvraging van een basisgegeven. Het is eigenlijk zeer vreemd dat gemeenten moeten betalen voor raadpleging van hun eigen gegevens, die ze dan nog verzamelen omwille van een wettelijke verplichting. Verder schermt de privacycommissie het gebruik van data uit het rijksregister zeer sterk af. In afwachting van evolutie op dat vlak kiezen we er dan ook voor om te koppelen met ons eigen lokaal bevolkingsbestand, wat een lokale buffer is die door CEVI wordt gebruikt om hun mainframe te update, van waaruit de koppeling met het RR gebeurt. We willen de middleware maximaal koppelen met de authentieke bronnen van informatie. Investering Processen Als we verder kunnen meewerken aan het Shared plarform concept rond Microsoft CRM zal de investering zeer beperkt zijn. Eigenlijk hebben we in eerste instantie enkel een broker software nodig waarin de koppeling kan worden uitgewerkt. We hebben hiervoor vorige week Scribe aangekocht (3.500 ). Voor de integratie met CRM kunnen we dan gebruik maken van bestaande ontwikkelingen, uitgewerkt door collega besturen Zoals aangehaald in het 7- S model hangt het succes van de invoering sterk af van de samenhang met de organisatie. We denken dat er hierbij 4 zaken van cruciaal belang zijn.

11 Veranderingsmanagement Het invoeren van een op werkstromen gebaseerde manier van werken, zal in het begin ongetwijfeld weerstand opwekken. (copy past resistance tot change) Het is daarvoor van belang dat de invoering wordt gedragen door het volledige managementteam en alle diensthoofden. Digitalisering Om op het eind van de rit correcte en complete dossiers en beleidsinformatie te beschikken is het van belang dat het systeem alle relevante meldingen en documenten capteert. Onze noorderburen hebben een 10- punten lijst voor een ideale digitale organisatie gemaakt: 1. Organisatiebreed is een digitaal archief(systeem) in gebruik dat aan alle wettelijke eisen voldoet. 2. Daardoor vormt iedere ambtenaar digitale dossiers en bevatten de (uitgeprinte) fysieke dossiers alleen kopieën. 3. Alle intern gecreëerde elektronische documenten die voor het proces van belang zijn, worden op de juiste plek in de digitale dossiers opgenomen. 4. Alle elektronische documenten die op afdelingsschijven worden opgeslagen, hebben geen officiële (archief)status. 5. Inkomende post wordt digitaal door de organisatie gerouteerd, via digitale werkbakjes. 6. Het interne circuit van paraferen en ondertekenen verloopt volledig digitaal. 7. Alle relevante e- mailberichten kunnen gemakkelijk in de digitale dossiers worden opgeslagen. 8. De primaire processen worden in de backoffice volledig digitaal ondersteund en daar komt geen papier meer aan te pas. 9. Burgers, bedrijven, ketenpartners en anderen kunnen volledig digitaal en kanaalonafhankelijk met de organisatie communiceren. De organisatie kan volledig kanaalonafhankelijk met de buitenwereld communiceren. Welk kanaal ook wordt gekozen, alle relevante documenten komen in het digitale dossier terecht. 10. Burgers, bedrijven en ketenpartners kunnen hun digitale dossiers en zaken digitaal, vanaf de frontoffice (website), inzien. We focussen in eerste instantie op punten 1,3, 4, 5 en 7. De andere aspecten kunnen pas later worden gerealiseerd. Investering

12 Goede scan functionaliteit. De huidige multifunctionele printers laten niet toe om rechtstreeks naar een documentenbeheer systeem te scannen. We gaan hier bij het vernieuwen van het printerdossier volgend jaar rekening mee houden. Besparingen Er is tot nu toe weinig toegelicht rond de mogelijke besparingen, omdat de focus ligt op een betere dienstverlening. De invoering van een midoffice en betere pakketten in combinatie met de organisatieprocessen zal echter ook een belangrijke impact hebben op de nodige VTE s in de administratie. Dit is echter zeer moeilijk te becijferen (er circuleren cijfers van 10 tot 20% reductie in VTE s). Gesteld dat dit slechts 5% is over de hele organisatie, levert dit een jaarlijkse besparing van op waardoor de investering zeer snel kan renderen. Al zal de reductie in VTE waarschijnlijk maar aan de snelheid van pensionering verlopen. Het is duidelijk dat besparingen maar kunnen worden gerealiseerd indien de procesveranderingen onder permanente aandacht en bewaking blijft van het management team. Steeds gezamenlijk - en op management niveau- waken over de architectuur. Van elke nieuwe software eisen: o dat ze koppelt met de middleware o gebruik maakt van de authentieke informatiebronnen o kan draaien op de bestaande hardwareinfrastructuur o op eenvoudige wijze beleidsinformatie oplevert, die ook kan worden geïntegreerd met de bestaande oplossing o

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Ivan Stuer V-ICT-OR 26 september 2013 Inzichten 3xI Project Van Midoffice naar Informatiemanagement OSLO Standaard 3xI VIS/TIS project van V-ICT-OR in

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

& OCMW Sint-Niklaas. Ivan Stuer 22 september 2010

& OCMW Sint-Niklaas. Ivan Stuer 22 september 2010 Stad & OCMW Sint-Niklaas ICT ICT Stad Management & OCMW Sint-Niklaas Ivan Stuer 22 september 2010 Agenda Aanleiding Verloop Moeilijkheden Domeinen van effectieve samenwerking Winst Appreciatie Aanleiding

Nadere informatie

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank Ivan Stuer, Stad St-Niklaas Bart Noels, Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal Hans Verscheure, Stad Kortrijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE Uitwerking vandaag, ideeën voor morgen omtrent dossier-, product- en dienstgericht werken binnen Steden, Gemeenten en OCMW s. Informatisering lokale overheden In

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Integratie OCMW - Gemeente

Integratie OCMW - Gemeente Integratie OCMW - Gemeente Integratie begint met een gemeenschappelijke IT-infrastructuur voor OCMW en Gemeente Didier Van den Meersschaut ICT Coordinator Integratie OCMW DEEL I: HISTORIEK Evolutie in

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016 Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni 2016 - infodag VERA Toelichting: I. De aanzet tot het project II. Start van Gogoo integratieproject gemeente & OCMW III. Implementatie - focus op ICT IV. Het

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O

Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O AGENDA & Klant centraal A3O Mid-office voor Vlaamse gemeenten Partners Aanpak BCT 3 Alles draait om kritische informatie Opgericht in 1985 Marktleider

Nadere informatie

Mid- en Front Office OSLO. Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL

Mid- en Front Office OSLO. Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL OSLO Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL Voor OSLO Milieu UC BI Docu ment Jeugd Front Office ECM LAB Process en Biblioth eek Sport BBC Dossier beheer Cultuur Mail Lonen Financi ën Belastin

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Case Houthalen-Helchteren De transformatie naar Het Nieuwe Werken, waar ICT borg staat voor de 4 I s: Informatie, Intelligentie, Integratie en Innovatie www.creando.be Houthalen-Helchteren p. 2 1 Historiek

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Wichelen 20 maart 2015 INLEIDING Het belang van vrijwilligers De kost van vergrijzing Een hard debat trekt aan Slimme modellen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee?

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? 30 april 2015 11.40-12.30 uur 1 OSLO 3.0 Waar staan we en waar willen we heen VlaVirGem- Waar zijn we ooit vertrokken en hoe ziet het geheel eruit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK I n t e r c o m m u n a l e L e i e d a l 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Woonzorg op mensenmaat Kortrijk 7 mei 2015 Wouter Degadt INLEIDING Het belang van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS voor de overheid, door de overheid infosessie 24 april 2014 agenda Public AXI specialisaties Software referenties Solutions #Case Management concept framework demo klanten

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR 2 Agenda Dienstverlening binnen de lokale overheid Introductie van midoffice ICT ondersteuning Proces automatisering Case management

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC

1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC Athena Beleidsinformatie Athena Beleidsinformatie (BI) 1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC 3. Open, veilig, innovatief! Athena Beleidsinformatie AS IS BELEID

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Brussel 2 december 2009 1 Inhoud Beschrijving Witboek Strategisch plan en investeringsenveloppen

Nadere informatie

Studiedag FOD Biza. 30 oktober 2006

Studiedag FOD Biza. 30 oktober 2006 Cevi eik-toepassingen Studiedag FOD Biza 30 oktober 2006 Stad Oudenaarde Dhr. William Vanden Houten Wat staat zichtbaar op de eik Naam, voornamen (max. 2) Geboorteplaats en datum Geslacht, Nationaliteit

Nadere informatie

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN Productinformatie Koppelvlak Bezorgen Reisdocumenten Inhoudsopgave 1 Functionele omschrijving... 4 1.1 Inleiding... 4 2 Proces... 5 2.1 Aanvragen... 5 2.2 Inklaren...

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant Archipol Document Management bij de Lokale Politie Quentin Legrand Software Consultant Doelstelling Inzicht geven over de aanpak en componenten voor een efficiënte document management bij de Lokale Politie

Nadere informatie

Het programma. Hoe de situatie vroeger was en waar we naartoe wilden.

Het programma. Hoe de situatie vroeger was en waar we naartoe wilden. 1. Het programma. Programma Hoe de situatie vroeger was, en waar we naartoe wilden. Waarom we dit project uitbouwden. De politieke besluitvorming rond het project. 3 mogelijke concepten. Het concept van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie