Het recht van overheidsinfomatisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het recht van overheidsinfomatisering"

Transcriptie

1 Het recht van overheidsinfomatisering Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 3

2 CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag de Pous, V.A. Het recht van overheidsinformatisering Mr. V.A. de Pous Den Haag: Het Expertise Centrum ISBN Trefwoorden: informatisering / openbaar bestuur 2 druk september 2010 e Vormgeving Idiotmedia [bno], Enschede Lithografie/druk Smeink, Amsterdam 1994 Het Expertise Centrum Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronisch of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Expertise Centrum. 4 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

3 Het recht van overheidsinformatisering Enkele juridische aspecten bij aanschaf en gebruik van informatietechnologie Mr. V.A. de Pous papernote 2 Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 5

4 Het recht op overheidsinformatisering is het tweede deeltje van de papernootreeks waarin Het Expertise Centrum opvallende artikelen op het gebied van de informatisering uitbrengt. Eerder verscheen Informatisering: spel zonder grenzen? door Prof. dr E.J.J.M. Kimman. 6 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

5 Ten geleide Voor het functioneren van de overheid is het gebruik van computers van essentieel belang: zonder informatisering kan de overheid haar taak ten opzichte van de burger niet vervullen. De overheidstoepassingen kenmerken zich door grote omvang en complexiteit. Het gaat immers altijd om grote aantallen burgers en een vaak ingewikkelde wetgeving. In de vele jaren dat de informatisering al een rol speelt, is bij de overheidsmanagers een grote kennis opgebouwd over de wijze waarop projecten dienen te worden opgezet, aangestuurd en te worden bewaakt. Toch gaat het nog vaak mis en komen opdrachtgever en (toe)leverancier tegenover elkaar te staan en komt van de oorspronkelijke gedachte om gezamenlijk een harmonieuze relatie op te bouwen niet veel terecht. Dan ontstaan conflicten en komen de juridische argumenten en deskundigen in beeld. Uiteindelijk blijken dan beide partijen de facto de verliezers. Ondanks financiële regelingen zijn beiden teleurgesteld. Het juridische aspect van de informatisering is derhalve relevant en neemt in betekenis toe. Wij hebben daarom de heer V.A. de Pous gevraagd zijn deskundige visie te geven over de juridische aspecten van de informatisering. Over een tiental onderwerpen in even zovele hoofdstukken, die allen op zichzelf staan en afzonderlijk kunnen worden gelezen, geeft hij voor overheidsmanagers een kijkje in de juridische aspecten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij bestaande rechtspraak, waarmee de praktische betekenis van zijn uitleg wordt ondersteund. Het geschetste beeld is complementair aan de aandacht die moet worden besteed aan de inhoudelijke kant van de informatisering: voor het vergroten van de slaagkans van projecten is meer nodig dan een goed contract, voor een adequate beveiliging is meer nodig dan het voldoen aan wettelijke voorschriften en richtlijnen etc. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 7

6 De doelstelling van Het Expertise Centrum, namelijk de overheid te helpen de informatievoorziening te verbeteren, is de belangrijkste reden om deze publikatie onze opdrachtgevers aan te bieden. s-gravenhage, september 1995 Het Expertise Centrum Dr B. Scheepmaker, directeur 8 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Pré-contractuele fase 9 Hoofdstuk 2 Overheidsaanbesteding 23 Hoofdstuk 3 Facilities management 31 Hoofdstuk 4 Computerverzekeringen 37 Hoofdstuk 5 Computercriminaliteit 43 Hoofdstuk 6 Beeldschermwerk 51 Hoofdstuk 7 Softwarerecht 57 Hoofdstuk 8 Escrow van programmatuur 71 Hoofdstuk 9 Beveiligingsvoorschriften 79 Hoofdstuk 10 Telewerken 85 Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 9

8 10 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

9 Hoofdstuk 1 Pre-contractuele fase Vrijwel alle enigszins complexe automatiseringsprojecten beginnen met een verzoek aan een of meerdere leveranciers om te offreren. De offerte-aanvraag dient verschillende doelen. Daarbij is niet langer uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; ook spelen Europese regels een rol, in het bijzonder het recht inzake de aanbesteding van overheidsopdrachten. Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor de offerte-aanvraag met betrekking tot automatiseringsprodukten en -diensten. Een aanvraag tot offerte heeft meestal een multifunctioneel karakter. Behalve dat een leverancier wordt uitgenodigd te offreren, bevat een aanvraag veelal tevens de eisen en voorwaarden waaraan de te leveren waar of de af te nemen dienst moet voldoen. Hoe gestructureerder en uitgebreider de offerte-aanvraag voor het uitvoeren van een opdracht is, hoe makkelijker de opdrachtgever de selectie kan uitvoeren. Immers, verschillende offertes kunnen eenvoudiger met elkaar worden vergeleken, terwijl leveranciers in een vroeg stadium al snel weten wat van hen verlangd wordt. Aan een (te) gedetailleerde offerte-aanvraag kleeft echter voor de gebruiker ook een nadeel: de opdrachtgever legt zich in een vroeg stadium van het project vast, terwijl sommige onderwerpen wellicht nog moeten uitkristalliseren. In andere situaties blijkt dat een offerte-aanvraag in detail juist tot langere onderhandelingen leidt. Een offerte-aanvraag dient verder als discussiestuk, maar het is van groot belang dat partijen zo spoedig mogelijk aan elkaar laten blijken dezelfde uitgangspunten te hanteren. Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen. Is overdracht van eigendom op de te ontwikkelen programmatuur überhaubt mogelijk, of wil de leverancier daar niets van weten? In het geval van gebruiksrecht op software: is de leverancier bereid de broncode van het pro- Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 11

10 gramma, noodzakelijk voor onderhoud en eventueel verdere ontwikkeling, van het programma mee te leveren of weigert hij te allen tijde de sources af te staan? Is de leverancier in staat een onderhoudsverplichting van minimaal zeven jaar te garanderen? Wanneer de eigendom op de programmatuur en/of de duur van de onderhoudsverplichting voor de gebruiker een essentiële voorwaarde is, kunnen leveranciers die niet aan deze eisen tegemoet kunnen of willen komen, meteen afhaken. Mogelijke functies van een offerte-aanvraag: vastleggen eisen; discussiestuk/uitgangspunt onderhandelingen; vastleggen juridische voorwaarden; selecteren leverancier. Wie als opdrachtgever ook juridisch efficiënt wil werken, kan in de offerte bijvoorbeeld op voorhand leveranciersvoorwaarden uitsluiten en het van toepassing zijnde recht en rechter vaststellen. De in dit kader meest verregaande procedure mondt uit in het verbinden van de eigen inkoopvoorwaarden of een speciaal opgesteld contract aan de offerte-aanvraag. Leveranciers die intekenen, weten op voorhand waar ze aan toe zijn. In het gunstigste geval hoeven er nauwelijks of geen juridische contractsonderhandelingen plaats te vinden. Wel zullen partijen het over feitelijke zaken eens moeten worden, zoals voorwerp van de overeenkomst, specificaties, prijs, levering en data. Eenzijdig opgestelde contracten hoeven niet inhoudelijk eenzijdig in het voordeel van één partij te zijn. Belangrijk is dat de rechtsverhouding tussen partijen in balans is. Inhoudelijk eenzijdige contracten willen nog wel eens als een boemerang op de in het voordeel zijnde partij terugkeren. Deze negatieve reflexwerking moet worden vermeden. Een evenwichtige verhouding is tevens van belang, omdat automatiseringsprojecten doorgaans een nauwe samenwerking betekent tussen leverancier en opdrachtgever c.q. gebruiker. Een en ander hangt natuurlijk van aard en omvang van het project af. Voorzichtheid met het begrip samenwerking is echter wel geboden. Een voorbeeld. Kiezen voor prototyping als wijze van systeemontwikkeling is ongetwijfeld uit juridisch oogpunt en waarschijnlijk tevens op grond van feitelijke (organisatie, financiën) omstandigheden moeilijker te beheersen dan een recht-toe-recht-aan opdracht, waar de leverancier louter iets moet opleveren, terwijl de gebruiker alleen accepteert. 12 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

11 Bij prototyping en andere vormen van systeemontwikkeling waarbij de gebruiker een zeer actieve rol in het geheel speelt, kan een leverancier bij een conflict de gebruiker gemakkelijker gebrek aan medewerking verwijten, dan wanneer bijvoorbeeld de opdracht is gegeven tot aanpassing van een bestaand softwarepakket op basis van reeds vastgestelde specificaties. Verder biedt het hoog in de organisatie afsluiten van contracten doorgaans voordelen. Het management van beide partijen weet dan wat men met elkaar overeen wil komen. Bij eventuele geschillen over het automatiseringsproject of over de uitleg van het contract kan informele geschillenbeslechting gemakkelijker plaatsvinden. Bovendien verdient het aanbeveling contracten te hanteren, waarbij gedetailleerde technische informatie en betalingsregelingen en andere variabelen in afzonderlijke bijlagen worden opgenomen. Dit voorkomt dat voor iedere levering andere, afzonderlijke contracten opgesteld moeten worden. Kosten voor externe juridische bijstand kunnen tevens beperkt worden. Ook bewijst een anti-escalatie-procedure goede diensten. Hierbij gaat het om een regeling, die tracht te voorkomen dat bij een conflict de zaak uit de hand loopt. Centraal staat daarbij de continuïteit van het automatiseringsproject van de gebruiker. Niet in de laatste plaats doet de gebruiker er goed aan zich te realiseren welke veelvoorkomende knelpunten bij automatiseringsprojecten er zijn. Boven aan de lijst staan de ondeugdelijke levering van het informatiesysteem als geheel en van de programmatuur in het bijzonder. Daarnaast volgen datacommunicatie-en conversie-. problemen; de omvang van meerwerk en de financiële consequenties hiervan voor de gebruiker en last but not least, overschrijding van leveringstermijnen. De ontwikkeling van programmatuur bevat voor de opdrachtgever/gebruiker beduidend meer risico dan de aanschaf van reeds enkele jaren in de praktijk draaiende standaardpakketten van software. Voor de opdrachtgever zijn één of meerdere acceptatietesten van de ontwikkelde software alsook een goede garantieregeling van uitzonderlijk groot belang. En tijdens de looptijd van de garantieregeling mag de leverancier geen kosten voor preventieve en repressieve onderhoudswerkzaamheden rekenen. Anders gezegd: het onderhoudscontract dient pas na het verstrijken van de garantietermijn in te gaan. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 13

12 Een checklist voor een offerte-aanvraag kan er als volgt uitzien: Inleiding omschrijving doelstelling automatiseringsproject korte omschrijving eigen organisatie Inhoudelijke hoofdlijnen globale functionele specificaties verdeling werkzaamheden opdrachtgever/opdrachtnemer vaste opleveringsdatum Procedurele onderwerpen projectteam tijdschema s Geldigheidsduur offerte bijvoorbeeld een half jaar na ontvangst geen eenzijdige wijziging of herroeping door leverancier mogelijk Kosten van de offerte voor rekening van de leverancier Voorbehouden en geheimhouding expliciet vermelding offerte aanvraag en geen aanbod auteursrechten offerte aanvraag blijven bij opdrachtgever partijen tekenen geheimhoudingsverklaring. De juridische status van de offerte-aanvraag en de offerte is, los van de eventuele verplichte toepassing van het Europese aanbestedingsrecht (zie hoofdstuk 2), voor de opdrachtgever vrijblijvend. Voor de inschrijvende leverancier ligt de zaak anders. Hij verbindt zich bij het indienen van de offerte tot een geldigheidstermijn van zijn aanbod van zes maanden. Het voorafgaande staat overigens los van het rechtsfeit dat een partij niet op ieder moment van de pré-contractuele fase de onderhandelingen zonder gevolg eenzijdig -dus zonder toestemming van de wederpartij -kan afbreken. 14 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

13 De rechtspraak onderscheidt in dit kader drie fasen. De kern luidt dat ook in de pré-contractuele fase de rechtsverhouding tussen partijen door de goede trouw wordt beheerst. In eerste fase kunnen partijen zo van elkaar af, omdat de besprekingen nog in een beginstadium verkeren. Bij beëindiging van de onderhandelingen tijdens de volgende fase, kan er voor de partij die de onderhandeling eenzijdig afbreekt de verplichting ontstaan eventuele kosten van de wederpartij te betalen. Wanneer vergevorderde onderhandelingen min of meer last minute afgebroken worden, is de partij die als eerste naar huis gaat doorgaans tevens gehouden tot het betalen van schadevergoeding aan de gesprekspartner. Informatie verplichtingen Partijen bij overeenkomsten hebben op grond van het Nederlandse recht een vrij grote mate van contractvrijheid. Daarbij is niet alleen de letter van de overeenkomst bepalend voor de uitleg van de gemaakte afspraken, ook kijkt de rechter naar de strekking van de overeenkomst. Wat wilden partijen met elkaar overeenkomen ten tijde van het sluiten van het contract? Bij de uitleg van overeenkomsten speelt tevens het rechtsbeginsel van de goede trouw een rol. Dit beginsel noemt men sinds de inwerkingtreding van de boeken 3, 5 en 6 van het nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 ook wel redelijkheid en billijkheid en kan zowel een aanvullende als een beperkende werking hebben. Daarnaast is een mondelinge afspraak evengoed een contract in de zin van het recht als schriftelijk aangegane afspraken. Behalve de in het contract neergelegde rechten en verplichtingen maakt in beginsel ook alle andere informatie, zoals brieven, deel uit van de overeenkomst. Toezeggingen die een leverancier in de pré-contractuele fase heeft gedaan, zal hij ook na het sluiten van de overeenkomst moeten nakomen. Bij iedere overeenkomst geldt in de periode voorafgaande aan het sluiten van het contract, de pré-contractuele fase, dat partijen over en weer een nogal verregaande informatieplicht hebben. Bij automatiseringsprojecten betekent dit dat de opdrachtgever naar beste kunnen moet uitleggen wat hij nu precies wil, terwijl de opdrachtnemer onder meer: moet doorvragen om er achter te komen wat de opdrachtgever wil automatiseren; uitleg moet geven of de wensen van de gebruiker realiseerbaar zijn; moet vaststellen wat hiervan de mogelijke gevolgen voor de organisatie van de opdrachtgever zijn. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 15

14 Omdat de voornaamste oorzaken van slecht functionerende of mislukte automatisering niet zelden zijn terug te brengen tot fouten en/of misverstanden, die zich in de pré-contractuele fase hebben voorgedaan, is het daarom van uitzonderlijk groot belang dat partijen eenduidige overeenstemming bereiken over wat de gebruiker nu eigenlijk wil en wat het aanbod van de leverancier in de praktijk inhoudt. Modellen, leveringsvoorwaarden en gedragscode Begin 1988 nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken als coördinerend departement voor automatisering het initiatief om tot voorwaarden voor programmatuur te komen. Het departement besloot op basis van reeds aanwezige contracten, onder meer van Rijkskantoormachinecentrale (RKMC) en Rijks Computer Centrum (RCC), tot nieuwe, gestructureerde modellen te komen, in eerste instantie alleen van toepassing voor de Rijksoverheid. Een en ander leidde in mei 1989 tot introductie van een zestal programmatuurcontracten, die op grond van een besluit van de ministerraad niet verplicht werden voorgeschreven, maar slechts aanbevolen. De overeenkomsten en de bijbehorende handleiding waren door een advocatenkantoor ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een interdepartementale klankbordgroep. In het kader van het Besluit Informatievoorziening in de Rijksdienst heeft het kabinet in maart 1989 ingestemd met deze handleiding. Na verschillende kanttekeningen uit de markt heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze modelcontracten -in overleg met de brancheorganisaties COSSO en Vifka -aangepast. Versie 2 van de overeenkomsten zag in mei 1991 het licht. Kritische opmerkingen op de eerste modellen betroffen onder meer de verplichting voor de leverancier om tot escrow -depot van de sources van een computerprogramma -(zie hoofdstuk 8) over te gaan, alsook de verplichting van de leverancier het automatiseringsproject te verzekeren. Ook vond men de modellen nogal eenzijdig in het voordeel van de overheid geformuleerd. Was versie 1 van modelcontracten uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de Rijksoverheid, de commissie van overheidsgebruikers, die de herziening en uitbreiding van de contracten begeleidde, bestond ditmaal ook uit vertegenwoordigers van gemeentelijke, provincie-, en waterschapskringen. Dat heeft echter onverlet gelaten dat binnen de gemeentelijke sfeer afzonderlijke modelcontracten voor automatiseringsprojecten het licht hebben gezien. 16 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

15 Behalve de publieke sector kent het bedrijfsleven haar eigen modellen en voorwaarden. In het bijzonder hebben de algemene leveringsvoorwaarden van COSSO Branchevereniging voor informatietechologie een belangrijke rol in de markt gespeeld, mede in die zin dat niet bij deze organisatie aangesloten bedrijven de voorwaarden ook toepassen. Deze trend zet zich voort met de eerste generatie voorwaarden van FENIT, de Federatie Nederlandse IT, die uit een verregaande samenwerking tussen COSSO en Vifka Informatica in 1993 is ontstaan. FENIT heeft begin 1995 eigen voorwaarden gepresenteerd. In vergelijking met versie 4 van de COSSO-voorwaarden is er meer aandacht voor de opdracht als bijzondere overeenkomst, een ruimere backup-regeling voor computerprogramma s en heldere bepalingen over aansprakelijkheid. Net als de modellen van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn deze spelregels niet dwingend voorgeschreven. Verder hebben de COSSO-Ieden eind 1993 een gedragscode aanvaard, die ook een externe werking heeft. De code bevat echter regels die zowel in het voordeel van de leverancier als in het voordeel van de gebruiker uitgelegd kunnen worden. In de code wordt sterk de nadruk gelegd op de samenwerking tussen leverancier en gebruiker. COSSO legt in de code vast dat partijen elkaar regelmatig informeren over de voortgang van de uit te voeren activiteiten. Dergelijke bepalingen kunnen voor de afnemer negatief uitvallen, omdat de leverancier zich bij wanprestatie op gebrek aan medewerking van de gebruiker kan beroepen. Daar staat tegenover dat een afnemer de COSSO mogelijk kan aanspreken op grond van slechte kwaliteit. Ieder COSSO-lid wordt namelijk verplicht de kwaliteit van zijn diensten en produkten te waarborgen, voortdurend aan kwaliteitsverbetering te werken en innovatie op dit gebied na te streven, aldus de code. Ook moeten de leden van de branche-organisatie adequate voorzieningen treffen tegen de gevolgen van aansprakelijkheidsstelling. Dat kan dus zowel een financiële reserve zijn als het afsluiten van een verzekering. (zie hoofdstuk 4) Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 17

16 Wet algemene voorwaarden Niet alle overeenkomsten zijn algemene voorwaarden in de zin van de wet. Sinds 1 januari 1992 kent het Nederlandse recht namelijk een speciale wettelijke regeling voor algemene voorwaarden. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan: Eén of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen met uitzondering van de bedingen die de kern van de prestatie aangeven. Ten aanzien van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geldt de hoofdregel dat zij bekend moeten zijn voor of uiterlijk ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Feitelijke ter hand stelling is dan ook het beste, maar niet altijd realiseerbaar. De zin op het brief/fax-papier Op al onze offertes, overeenkomsten en verrichte werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden op /.. / gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel/ter griffie van de Arrondissmentsrechtbank /.. / is onvoldoende. De gebruiker van de algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, zo luidt het wettelijk voorschrift, anders zijn de voorwaarden vernietigbaar. Het is dus uit juridisch oogpunt ronduit verstandig de algemene voorwaarden in een zo vroeg mogelijk stadium aan de aanstaande wederpartij ter beschikking te stellen! Echter indien de verzending van de algemene voorwaarden tegelijkertijd met de factuur plaatsvindt -bijvoorbeeld na telefonische opdrachtverlening of opdrachtverlening per facsimile -is sprake van een eenzijdige wilsbepaling en maken de algemene voorwaarden geen deel uit van de overeenkomst. Dit betekent dat de algemene voorwaarden meteen na ontvangst van de order verstuurd moeten worden. Alleen bij bestaande klanten kan men van een stilzwijgende acceptie van de algemene voorwaarden spreken, indien ze -na de eerste aankoop -met de factuur van de vervolgaankopen worden meegezonden. Ten aanzien van de inhoud van algemene voorwaarden worden nu ook regels gesteld. De wet zegt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is wanneer het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. 18 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

17 De meest verregaande bescherming tegen onredelijke voorwaarden komt de consument toe, een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In de wet zijn voor de consumententransactie zogenoemde zwarte en grijze lijsten opgenomen. De bedingen die op de zwarte lijst voorkomen zijn altijd nietig. De bedingen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat moet de rechter dus uiteindelijk beoordelen. Een voorbeeld: een bepaling waarin staat dat de wettelijke verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten kan onredelijk en dus nietig zijn. Jurisprudentie Wat zegt de jurisprudentie naar aanleiding van automatiseringsgeschillen in de verhouding tussen gebruiker en leverancier? Sinds begin jaren tachtig worden er regelmatig zaken voor de rechter gebracht, hoewel een door sommigen verwachte hausse aan rechterlijke uitspraken over computerconflicten is uitgebleven. Dat heeft zeker te maken met de sterke afhankelijkheidsverhouding van de gebruiker ten opzichte van zijn leverancier. Een greep uit de jurisprudentie. In een conflict tussen gebru iker en leverancier oordeelde de Hoge Raad dat de leverancier c.q. automatiseringsadviseu~ gegevens moet verstrekken waarvan hij op de hoogte is of als leverancier op de hoogte behoort te zijn. Rechters gaan uit van het vermoeden dat de gebruiker leek is. Anders gezegd: een leverancier, die op maat software ontwikkelt moet zich zeer zorgvuldig afvragen wat de behoefte van de gebruiker is. Volgens een andere uitspraak volgt uit de professionele status van de leverancier zijn waarschuwingsplicht naar de gebruiker toe ten aanzien van de verschillende risico s die automatiseringsprojecten met zich meebrengen. Overigens honoreerde dezelfde rechter het verweer van de leverancier dat de verlate oplevering van het computersysteem is veroorzaakt door voortdurende wijzigingen van de wensen en specificaties van de gebruiker. Van wanprestatie door de leverancier was dus in concreto geen sprake. In een procedure in kort geding wees de rechter de gebruiker een voorschot op schadevergoeding van toe, omdat de leverancier niet op tijd een nieuwe versie van een tekstverwerker met bepaalde functionele specificaties kon leveren, ondanks de schriftelijke toezegging dat de release in januari/ Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 19

18 februari beschikbaar zou komen. Leverancier had verzuimd algemene voorwaarden op te stellen, waarin de aansprakelijkheid terzake wordt beperkt of zelfs uitgesloten. Op grond van de verschillende rechterlijke uitspraken in een geschil tussen dezelfde partijen blijkt dat het uitsluiten van aansprakelijkheid in het contract voor gevolgen indien automatisering gebrekkig verloopt, door de rechter wordt geaccepteerd. Ten aanzien van een automatiseringsadvies dat leidde tot mislukte automatisering bepaalde het gerechtshof Den Haag dat het advies niet voldeed aan de mate van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en bekwaam automatiseringsdeskundige geëist mag worden. De Hoge Raad bekrachtigde dit arrest. In weer een andere zaak bepaalde de rechter dat een softwareontwikkelingsovereenkomst als een resultaatsverbintenis te beschouwen is, omdat het overeengekomen werk is. Anders oordeelde de rechter in hoger beroep in een zaak over de leveringsvoorwaarden van de Vifka. Een overeenkomst voor levering van hardware en software samen, moet, mede op basis van de toen geldende Vifkavoorwaarden, worden gezien als een inspanningsverbintenis. Zelfs een excessieve overschrijding van de leveringstermijn kan niet leiden tot de conclusie dat de leverancier tekort schiet in haar contractuele verplichtingen. (Nota Bene: de leveringstermijn in de Vifka-voorwaarden is een streefdatum.) Medewerking van de gebruiker is belangrijk. Dat volgt uit de honorering van een schadeclaim van de leverancier, omdat er aan de zijde van de gebruiker een (volstrekt) gebrek aan medewerking is en ten aanzien van de bediening van de apparatuur onvoldoende gezorgd is voor de aanwezigheid van een geschoold personeelslid. Nauwkeurige vaststelling wat er precies geleverd moet worden is van groot belang. Volgens een rechter in hoger beroep kan van wanprestatie of schadevergoeding geen sprake zijn, wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten waarbij onvoldoende is gespecificeerd wat en wanneer geleverd moet worden. 20 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

19 Alternatieve conflictoplossing Wie in geval van een conflict niet naar de rechter wil, kan gebruikmaken van private geschillenoplossers. Dat kan beide partijen tot voordeel strekken, omdat bij rechterlijk beslechting de verhouding meestal zo verstoord is, dat partijen niet meer met elkaar door willen gaan. Tot alternatieve geschillenoplossing worden gerekend: bemiddeling en verzoening, bindend advies, arbitrage en minitrial. Bij deze laatste vorm gaat het om een geïndividualiseerde niet-bindende geschillen procedure met een zekere geformaliseerde onderhandelingstechniek gericht op het oplossen van tussen betrokken organisaties gerezen problemen. Alternatieve geschillenoplossing neemt in ieder geval in de Nederlandse automatiseringssector toe, zo valt af te lezen uit het eerste vijfjarenverslag van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGA). Het verschil met een procedure voor de gewone rechter is mede hierin gelegen dat de overheid het salaris van de rechter betaalt; bij private geschillenoplossing draaien de strijdende partijen hiervoor op. In de vijfjarige verslagperiode zijn er 40 zaken door de stichting volledig afgehandeld. De verdeling is als volgt: 21 minitrials, 12 deskundigenberichten en 7 arbitrages. De Stichting Geschillen oplossing Automatisering heeft ook uitgerekend wat de gemiddelde kosten van een minitrial en een arbitrage bedragen. De SGA komt uit op f voor een minitrial en f voor een arbitrage als alternatieve methode om een IT-conflict te beslechten. Verder kent Nederland al jaren het Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam en worden er ook arbitrages uitgevoerd door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Tenslotte is in oktober 1994 het WIPO Arbitration Center van start gegaan. De wereldorganisatie voor intellectuele eigendom WIPO verwacht veel van haar eigen arbitrage-instituut, dat zich speciaal richt op alternatieve conflictbeslechting over intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteurs-, merken-en octrooirecht. Dat kan dus ook over computerprogramma s gaan. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 21

20 Samenvatting Omdat de voornaamste oorzaken van slecht functionerende of mislukte automatisering regelmatig terug zijn te brengen tot fouten en/of misverstanden, die zich in de pré-contractuele fase hebben voorgedaan, is het van uitzonderlijk groot belang dat partijen eenduidige overeenstemming bereiken over wat de gebruiker nu eigenlijk wil en wat het aanbod van de leverancier in de praktijk inhoudt. Wanneer feitelijk voldoende is bepaald wat de opdracht inhoudt, kan er vervolgens een juridische spiegel voor worden gehouden. Goede contracten bieden rechtszekerheid, dienen bewijsrechtelijke functies en zijn een spoorboekje voor het automatiseringstraject. Voor de overheid is het bovendien essentieel om te bepalen of op de opdrachtverlening het Europese aanbestedingsrecht van toepassing is. 22 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

21 Hoofdstuk 2 Overheidsaanbestedingen Het Europese aanbestedingsrecht voor de publieke sector, dat dient om de markt voor overheidsopdrachten te liberaliseren, is ingewikkeld. Niet alleen kent het communautaire veel richtlijnen, waaronder een handhavingswet, ook zijn er interpretatievragen. Inmiddels heeft de Nederlandse wetgever die Europese regels omgezet in nationaal recht, dat op 21 april 1993 van kracht werd. De communautaire regels voor overheidsaanbesteding zijn niet nieuw. De eerste regeling, de Richtlijn werken met betrekking tot het uitvoeren van bouwwerkzaamheden stamt uit In 1976 werd deze richtlijn aangevuld met een Richtlijn leveringen. Daarin staat de openbare aanbesteding van produkten centraal. Tot de publikatie van het Witboek ter voltooiing van de Interne Markt in 1985 werden de Europese aanbestedingsregels slechts marginaal nageleefd. Concurrenten trokken nauwelijks aan de bel, terwijl ook de Europese Commissie controle op naleving niet hoog op de agenda had staan. Thans is de situtatie anders. Vanwege het geringe succes van de richtlijnen heeft de Europese Raad van Ministers de Richtlijn werken en de Richtlijn leveringen aangescherpt. Ook heeft de Raad de Richtlijn beroepsprocedures in 1989 in het leven geroepen, met als doel een adequate rechtsbescherming te waarborgen voor alle bij de aanbesteding betrokken partijen. Dat is gebeurd door eisen te stellen aan een snelle beroepsgang, die in eerste instantie nationaal plaats moet vinden. De Europese Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, kortweg de Richtlijn diensten, vormt het sluitstuk op de eerdere Europese regelingen voor overheidsopdrachten. De Richtlijn diensten trad op 1 juli 1993 in werking en fungeert als een vangnet. Overheidsaanbestedingen die niet onder de Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 23

Automatiseringscontracten

Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Kwaliteit en software: een goede zaak 1

Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Software is inmiddels vrijwel een gebruiksgoed geworden. Dit roept ook vragen op over kwaliteitscriteria die juridisch aan software kunnen worden gesteld. Al vele

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL)

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL) Inhoudsopgave Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden Auteursrecht Vereisten voor ontstaan Wie is auteursrechthebbende en wat houdt het auteursrecht in? Eigendom

Nadere informatie

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Een beheercode voor een goede bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid gericht op een doelmatig en rechtmatig contractprocesbeheer Ministerie van Financiën,

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

OPEN SOURCE SOFTWARE EN POLITIEK

OPEN SOURCE SOFTWARE EN POLITIEK White Paper OPEN SOURCE SOFTWARE EN POLITIEK Mr. V.A. de Pous 2004 V.A. de Pous, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Recht op ict-interoperabiliteit

Recht op ict-interoperabiliteit Recht op ict-interoperabiliteit Victor de Pous Het lijkt erop dat tegenwoordig vrijwel iedereen, van politicus tot en met netsavvy burger, een uitgesproken mening heeft over digitale technologie. Internet,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007 NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie