Het recht van overheidsinfomatisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het recht van overheidsinfomatisering"

Transcriptie

1 Het recht van overheidsinfomatisering Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 3

2 CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag de Pous, V.A. Het recht van overheidsinformatisering Mr. V.A. de Pous Den Haag: Het Expertise Centrum ISBN Trefwoorden: informatisering / openbaar bestuur 2 druk september 2010 e Vormgeving Idiotmedia [bno], Enschede Lithografie/druk Smeink, Amsterdam 1994 Het Expertise Centrum Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronisch of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Expertise Centrum. 4 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

3 Het recht van overheidsinformatisering Enkele juridische aspecten bij aanschaf en gebruik van informatietechnologie Mr. V.A. de Pous papernote 2 Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 5

4 Het recht op overheidsinformatisering is het tweede deeltje van de papernootreeks waarin Het Expertise Centrum opvallende artikelen op het gebied van de informatisering uitbrengt. Eerder verscheen Informatisering: spel zonder grenzen? door Prof. dr E.J.J.M. Kimman. 6 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

5 Ten geleide Voor het functioneren van de overheid is het gebruik van computers van essentieel belang: zonder informatisering kan de overheid haar taak ten opzichte van de burger niet vervullen. De overheidstoepassingen kenmerken zich door grote omvang en complexiteit. Het gaat immers altijd om grote aantallen burgers en een vaak ingewikkelde wetgeving. In de vele jaren dat de informatisering al een rol speelt, is bij de overheidsmanagers een grote kennis opgebouwd over de wijze waarop projecten dienen te worden opgezet, aangestuurd en te worden bewaakt. Toch gaat het nog vaak mis en komen opdrachtgever en (toe)leverancier tegenover elkaar te staan en komt van de oorspronkelijke gedachte om gezamenlijk een harmonieuze relatie op te bouwen niet veel terecht. Dan ontstaan conflicten en komen de juridische argumenten en deskundigen in beeld. Uiteindelijk blijken dan beide partijen de facto de verliezers. Ondanks financiële regelingen zijn beiden teleurgesteld. Het juridische aspect van de informatisering is derhalve relevant en neemt in betekenis toe. Wij hebben daarom de heer V.A. de Pous gevraagd zijn deskundige visie te geven over de juridische aspecten van de informatisering. Over een tiental onderwerpen in even zovele hoofdstukken, die allen op zichzelf staan en afzonderlijk kunnen worden gelezen, geeft hij voor overheidsmanagers een kijkje in de juridische aspecten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij bestaande rechtspraak, waarmee de praktische betekenis van zijn uitleg wordt ondersteund. Het geschetste beeld is complementair aan de aandacht die moet worden besteed aan de inhoudelijke kant van de informatisering: voor het vergroten van de slaagkans van projecten is meer nodig dan een goed contract, voor een adequate beveiliging is meer nodig dan het voldoen aan wettelijke voorschriften en richtlijnen etc. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 7

6 De doelstelling van Het Expertise Centrum, namelijk de overheid te helpen de informatievoorziening te verbeteren, is de belangrijkste reden om deze publikatie onze opdrachtgevers aan te bieden. s-gravenhage, september 1995 Het Expertise Centrum Dr B. Scheepmaker, directeur 8 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Pré-contractuele fase 9 Hoofdstuk 2 Overheidsaanbesteding 23 Hoofdstuk 3 Facilities management 31 Hoofdstuk 4 Computerverzekeringen 37 Hoofdstuk 5 Computercriminaliteit 43 Hoofdstuk 6 Beeldschermwerk 51 Hoofdstuk 7 Softwarerecht 57 Hoofdstuk 8 Escrow van programmatuur 71 Hoofdstuk 9 Beveiligingsvoorschriften 79 Hoofdstuk 10 Telewerken 85 Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 9

8 10 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

9 Hoofdstuk 1 Pre-contractuele fase Vrijwel alle enigszins complexe automatiseringsprojecten beginnen met een verzoek aan een of meerdere leveranciers om te offreren. De offerte-aanvraag dient verschillende doelen. Daarbij is niet langer uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; ook spelen Europese regels een rol, in het bijzonder het recht inzake de aanbesteding van overheidsopdrachten. Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor de offerte-aanvraag met betrekking tot automatiseringsprodukten en -diensten. Een aanvraag tot offerte heeft meestal een multifunctioneel karakter. Behalve dat een leverancier wordt uitgenodigd te offreren, bevat een aanvraag veelal tevens de eisen en voorwaarden waaraan de te leveren waar of de af te nemen dienst moet voldoen. Hoe gestructureerder en uitgebreider de offerte-aanvraag voor het uitvoeren van een opdracht is, hoe makkelijker de opdrachtgever de selectie kan uitvoeren. Immers, verschillende offertes kunnen eenvoudiger met elkaar worden vergeleken, terwijl leveranciers in een vroeg stadium al snel weten wat van hen verlangd wordt. Aan een (te) gedetailleerde offerte-aanvraag kleeft echter voor de gebruiker ook een nadeel: de opdrachtgever legt zich in een vroeg stadium van het project vast, terwijl sommige onderwerpen wellicht nog moeten uitkristalliseren. In andere situaties blijkt dat een offerte-aanvraag in detail juist tot langere onderhandelingen leidt. Een offerte-aanvraag dient verder als discussiestuk, maar het is van groot belang dat partijen zo spoedig mogelijk aan elkaar laten blijken dezelfde uitgangspunten te hanteren. Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen. Is overdracht van eigendom op de te ontwikkelen programmatuur überhaubt mogelijk, of wil de leverancier daar niets van weten? In het geval van gebruiksrecht op software: is de leverancier bereid de broncode van het pro- Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 11

10 gramma, noodzakelijk voor onderhoud en eventueel verdere ontwikkeling, van het programma mee te leveren of weigert hij te allen tijde de sources af te staan? Is de leverancier in staat een onderhoudsverplichting van minimaal zeven jaar te garanderen? Wanneer de eigendom op de programmatuur en/of de duur van de onderhoudsverplichting voor de gebruiker een essentiële voorwaarde is, kunnen leveranciers die niet aan deze eisen tegemoet kunnen of willen komen, meteen afhaken. Mogelijke functies van een offerte-aanvraag: vastleggen eisen; discussiestuk/uitgangspunt onderhandelingen; vastleggen juridische voorwaarden; selecteren leverancier. Wie als opdrachtgever ook juridisch efficiënt wil werken, kan in de offerte bijvoorbeeld op voorhand leveranciersvoorwaarden uitsluiten en het van toepassing zijnde recht en rechter vaststellen. De in dit kader meest verregaande procedure mondt uit in het verbinden van de eigen inkoopvoorwaarden of een speciaal opgesteld contract aan de offerte-aanvraag. Leveranciers die intekenen, weten op voorhand waar ze aan toe zijn. In het gunstigste geval hoeven er nauwelijks of geen juridische contractsonderhandelingen plaats te vinden. Wel zullen partijen het over feitelijke zaken eens moeten worden, zoals voorwerp van de overeenkomst, specificaties, prijs, levering en data. Eenzijdig opgestelde contracten hoeven niet inhoudelijk eenzijdig in het voordeel van één partij te zijn. Belangrijk is dat de rechtsverhouding tussen partijen in balans is. Inhoudelijk eenzijdige contracten willen nog wel eens als een boemerang op de in het voordeel zijnde partij terugkeren. Deze negatieve reflexwerking moet worden vermeden. Een evenwichtige verhouding is tevens van belang, omdat automatiseringsprojecten doorgaans een nauwe samenwerking betekent tussen leverancier en opdrachtgever c.q. gebruiker. Een en ander hangt natuurlijk van aard en omvang van het project af. Voorzichtheid met het begrip samenwerking is echter wel geboden. Een voorbeeld. Kiezen voor prototyping als wijze van systeemontwikkeling is ongetwijfeld uit juridisch oogpunt en waarschijnlijk tevens op grond van feitelijke (organisatie, financiën) omstandigheden moeilijker te beheersen dan een recht-toe-recht-aan opdracht, waar de leverancier louter iets moet opleveren, terwijl de gebruiker alleen accepteert. 12 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

11 Bij prototyping en andere vormen van systeemontwikkeling waarbij de gebruiker een zeer actieve rol in het geheel speelt, kan een leverancier bij een conflict de gebruiker gemakkelijker gebrek aan medewerking verwijten, dan wanneer bijvoorbeeld de opdracht is gegeven tot aanpassing van een bestaand softwarepakket op basis van reeds vastgestelde specificaties. Verder biedt het hoog in de organisatie afsluiten van contracten doorgaans voordelen. Het management van beide partijen weet dan wat men met elkaar overeen wil komen. Bij eventuele geschillen over het automatiseringsproject of over de uitleg van het contract kan informele geschillenbeslechting gemakkelijker plaatsvinden. Bovendien verdient het aanbeveling contracten te hanteren, waarbij gedetailleerde technische informatie en betalingsregelingen en andere variabelen in afzonderlijke bijlagen worden opgenomen. Dit voorkomt dat voor iedere levering andere, afzonderlijke contracten opgesteld moeten worden. Kosten voor externe juridische bijstand kunnen tevens beperkt worden. Ook bewijst een anti-escalatie-procedure goede diensten. Hierbij gaat het om een regeling, die tracht te voorkomen dat bij een conflict de zaak uit de hand loopt. Centraal staat daarbij de continuïteit van het automatiseringsproject van de gebruiker. Niet in de laatste plaats doet de gebruiker er goed aan zich te realiseren welke veelvoorkomende knelpunten bij automatiseringsprojecten er zijn. Boven aan de lijst staan de ondeugdelijke levering van het informatiesysteem als geheel en van de programmatuur in het bijzonder. Daarnaast volgen datacommunicatie-en conversie-. problemen; de omvang van meerwerk en de financiële consequenties hiervan voor de gebruiker en last but not least, overschrijding van leveringstermijnen. De ontwikkeling van programmatuur bevat voor de opdrachtgever/gebruiker beduidend meer risico dan de aanschaf van reeds enkele jaren in de praktijk draaiende standaardpakketten van software. Voor de opdrachtgever zijn één of meerdere acceptatietesten van de ontwikkelde software alsook een goede garantieregeling van uitzonderlijk groot belang. En tijdens de looptijd van de garantieregeling mag de leverancier geen kosten voor preventieve en repressieve onderhoudswerkzaamheden rekenen. Anders gezegd: het onderhoudscontract dient pas na het verstrijken van de garantietermijn in te gaan. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 13

12 Een checklist voor een offerte-aanvraag kan er als volgt uitzien: Inleiding omschrijving doelstelling automatiseringsproject korte omschrijving eigen organisatie Inhoudelijke hoofdlijnen globale functionele specificaties verdeling werkzaamheden opdrachtgever/opdrachtnemer vaste opleveringsdatum Procedurele onderwerpen projectteam tijdschema s Geldigheidsduur offerte bijvoorbeeld een half jaar na ontvangst geen eenzijdige wijziging of herroeping door leverancier mogelijk Kosten van de offerte voor rekening van de leverancier Voorbehouden en geheimhouding expliciet vermelding offerte aanvraag en geen aanbod auteursrechten offerte aanvraag blijven bij opdrachtgever partijen tekenen geheimhoudingsverklaring. De juridische status van de offerte-aanvraag en de offerte is, los van de eventuele verplichte toepassing van het Europese aanbestedingsrecht (zie hoofdstuk 2), voor de opdrachtgever vrijblijvend. Voor de inschrijvende leverancier ligt de zaak anders. Hij verbindt zich bij het indienen van de offerte tot een geldigheidstermijn van zijn aanbod van zes maanden. Het voorafgaande staat overigens los van het rechtsfeit dat een partij niet op ieder moment van de pré-contractuele fase de onderhandelingen zonder gevolg eenzijdig -dus zonder toestemming van de wederpartij -kan afbreken. 14 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

13 De rechtspraak onderscheidt in dit kader drie fasen. De kern luidt dat ook in de pré-contractuele fase de rechtsverhouding tussen partijen door de goede trouw wordt beheerst. In eerste fase kunnen partijen zo van elkaar af, omdat de besprekingen nog in een beginstadium verkeren. Bij beëindiging van de onderhandelingen tijdens de volgende fase, kan er voor de partij die de onderhandeling eenzijdig afbreekt de verplichting ontstaan eventuele kosten van de wederpartij te betalen. Wanneer vergevorderde onderhandelingen min of meer last minute afgebroken worden, is de partij die als eerste naar huis gaat doorgaans tevens gehouden tot het betalen van schadevergoeding aan de gesprekspartner. Informatie verplichtingen Partijen bij overeenkomsten hebben op grond van het Nederlandse recht een vrij grote mate van contractvrijheid. Daarbij is niet alleen de letter van de overeenkomst bepalend voor de uitleg van de gemaakte afspraken, ook kijkt de rechter naar de strekking van de overeenkomst. Wat wilden partijen met elkaar overeenkomen ten tijde van het sluiten van het contract? Bij de uitleg van overeenkomsten speelt tevens het rechtsbeginsel van de goede trouw een rol. Dit beginsel noemt men sinds de inwerkingtreding van de boeken 3, 5 en 6 van het nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 ook wel redelijkheid en billijkheid en kan zowel een aanvullende als een beperkende werking hebben. Daarnaast is een mondelinge afspraak evengoed een contract in de zin van het recht als schriftelijk aangegane afspraken. Behalve de in het contract neergelegde rechten en verplichtingen maakt in beginsel ook alle andere informatie, zoals brieven, deel uit van de overeenkomst. Toezeggingen die een leverancier in de pré-contractuele fase heeft gedaan, zal hij ook na het sluiten van de overeenkomst moeten nakomen. Bij iedere overeenkomst geldt in de periode voorafgaande aan het sluiten van het contract, de pré-contractuele fase, dat partijen over en weer een nogal verregaande informatieplicht hebben. Bij automatiseringsprojecten betekent dit dat de opdrachtgever naar beste kunnen moet uitleggen wat hij nu precies wil, terwijl de opdrachtnemer onder meer: moet doorvragen om er achter te komen wat de opdrachtgever wil automatiseren; uitleg moet geven of de wensen van de gebruiker realiseerbaar zijn; moet vaststellen wat hiervan de mogelijke gevolgen voor de organisatie van de opdrachtgever zijn. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 15

14 Omdat de voornaamste oorzaken van slecht functionerende of mislukte automatisering niet zelden zijn terug te brengen tot fouten en/of misverstanden, die zich in de pré-contractuele fase hebben voorgedaan, is het daarom van uitzonderlijk groot belang dat partijen eenduidige overeenstemming bereiken over wat de gebruiker nu eigenlijk wil en wat het aanbod van de leverancier in de praktijk inhoudt. Modellen, leveringsvoorwaarden en gedragscode Begin 1988 nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken als coördinerend departement voor automatisering het initiatief om tot voorwaarden voor programmatuur te komen. Het departement besloot op basis van reeds aanwezige contracten, onder meer van Rijkskantoormachinecentrale (RKMC) en Rijks Computer Centrum (RCC), tot nieuwe, gestructureerde modellen te komen, in eerste instantie alleen van toepassing voor de Rijksoverheid. Een en ander leidde in mei 1989 tot introductie van een zestal programmatuurcontracten, die op grond van een besluit van de ministerraad niet verplicht werden voorgeschreven, maar slechts aanbevolen. De overeenkomsten en de bijbehorende handleiding waren door een advocatenkantoor ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een interdepartementale klankbordgroep. In het kader van het Besluit Informatievoorziening in de Rijksdienst heeft het kabinet in maart 1989 ingestemd met deze handleiding. Na verschillende kanttekeningen uit de markt heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze modelcontracten -in overleg met de brancheorganisaties COSSO en Vifka -aangepast. Versie 2 van de overeenkomsten zag in mei 1991 het licht. Kritische opmerkingen op de eerste modellen betroffen onder meer de verplichting voor de leverancier om tot escrow -depot van de sources van een computerprogramma -(zie hoofdstuk 8) over te gaan, alsook de verplichting van de leverancier het automatiseringsproject te verzekeren. Ook vond men de modellen nogal eenzijdig in het voordeel van de overheid geformuleerd. Was versie 1 van modelcontracten uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de Rijksoverheid, de commissie van overheidsgebruikers, die de herziening en uitbreiding van de contracten begeleidde, bestond ditmaal ook uit vertegenwoordigers van gemeentelijke, provincie-, en waterschapskringen. Dat heeft echter onverlet gelaten dat binnen de gemeentelijke sfeer afzonderlijke modelcontracten voor automatiseringsprojecten het licht hebben gezien. 16 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

15 Behalve de publieke sector kent het bedrijfsleven haar eigen modellen en voorwaarden. In het bijzonder hebben de algemene leveringsvoorwaarden van COSSO Branchevereniging voor informatietechologie een belangrijke rol in de markt gespeeld, mede in die zin dat niet bij deze organisatie aangesloten bedrijven de voorwaarden ook toepassen. Deze trend zet zich voort met de eerste generatie voorwaarden van FENIT, de Federatie Nederlandse IT, die uit een verregaande samenwerking tussen COSSO en Vifka Informatica in 1993 is ontstaan. FENIT heeft begin 1995 eigen voorwaarden gepresenteerd. In vergelijking met versie 4 van de COSSO-voorwaarden is er meer aandacht voor de opdracht als bijzondere overeenkomst, een ruimere backup-regeling voor computerprogramma s en heldere bepalingen over aansprakelijkheid. Net als de modellen van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn deze spelregels niet dwingend voorgeschreven. Verder hebben de COSSO-Ieden eind 1993 een gedragscode aanvaard, die ook een externe werking heeft. De code bevat echter regels die zowel in het voordeel van de leverancier als in het voordeel van de gebruiker uitgelegd kunnen worden. In de code wordt sterk de nadruk gelegd op de samenwerking tussen leverancier en gebruiker. COSSO legt in de code vast dat partijen elkaar regelmatig informeren over de voortgang van de uit te voeren activiteiten. Dergelijke bepalingen kunnen voor de afnemer negatief uitvallen, omdat de leverancier zich bij wanprestatie op gebrek aan medewerking van de gebruiker kan beroepen. Daar staat tegenover dat een afnemer de COSSO mogelijk kan aanspreken op grond van slechte kwaliteit. Ieder COSSO-lid wordt namelijk verplicht de kwaliteit van zijn diensten en produkten te waarborgen, voortdurend aan kwaliteitsverbetering te werken en innovatie op dit gebied na te streven, aldus de code. Ook moeten de leden van de branche-organisatie adequate voorzieningen treffen tegen de gevolgen van aansprakelijkheidsstelling. Dat kan dus zowel een financiële reserve zijn als het afsluiten van een verzekering. (zie hoofdstuk 4) Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 17

16 Wet algemene voorwaarden Niet alle overeenkomsten zijn algemene voorwaarden in de zin van de wet. Sinds 1 januari 1992 kent het Nederlandse recht namelijk een speciale wettelijke regeling voor algemene voorwaarden. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan: Eén of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen met uitzondering van de bedingen die de kern van de prestatie aangeven. Ten aanzien van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geldt de hoofdregel dat zij bekend moeten zijn voor of uiterlijk ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Feitelijke ter hand stelling is dan ook het beste, maar niet altijd realiseerbaar. De zin op het brief/fax-papier Op al onze offertes, overeenkomsten en verrichte werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden op /.. / gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel/ter griffie van de Arrondissmentsrechtbank /.. / is onvoldoende. De gebruiker van de algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, zo luidt het wettelijk voorschrift, anders zijn de voorwaarden vernietigbaar. Het is dus uit juridisch oogpunt ronduit verstandig de algemene voorwaarden in een zo vroeg mogelijk stadium aan de aanstaande wederpartij ter beschikking te stellen! Echter indien de verzending van de algemene voorwaarden tegelijkertijd met de factuur plaatsvindt -bijvoorbeeld na telefonische opdrachtverlening of opdrachtverlening per facsimile -is sprake van een eenzijdige wilsbepaling en maken de algemene voorwaarden geen deel uit van de overeenkomst. Dit betekent dat de algemene voorwaarden meteen na ontvangst van de order verstuurd moeten worden. Alleen bij bestaande klanten kan men van een stilzwijgende acceptie van de algemene voorwaarden spreken, indien ze -na de eerste aankoop -met de factuur van de vervolgaankopen worden meegezonden. Ten aanzien van de inhoud van algemene voorwaarden worden nu ook regels gesteld. De wet zegt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is wanneer het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. 18 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

17 De meest verregaande bescherming tegen onredelijke voorwaarden komt de consument toe, een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In de wet zijn voor de consumententransactie zogenoemde zwarte en grijze lijsten opgenomen. De bedingen die op de zwarte lijst voorkomen zijn altijd nietig. De bedingen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat moet de rechter dus uiteindelijk beoordelen. Een voorbeeld: een bepaling waarin staat dat de wettelijke verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten kan onredelijk en dus nietig zijn. Jurisprudentie Wat zegt de jurisprudentie naar aanleiding van automatiseringsgeschillen in de verhouding tussen gebruiker en leverancier? Sinds begin jaren tachtig worden er regelmatig zaken voor de rechter gebracht, hoewel een door sommigen verwachte hausse aan rechterlijke uitspraken over computerconflicten is uitgebleven. Dat heeft zeker te maken met de sterke afhankelijkheidsverhouding van de gebruiker ten opzichte van zijn leverancier. Een greep uit de jurisprudentie. In een conflict tussen gebru iker en leverancier oordeelde de Hoge Raad dat de leverancier c.q. automatiseringsadviseu~ gegevens moet verstrekken waarvan hij op de hoogte is of als leverancier op de hoogte behoort te zijn. Rechters gaan uit van het vermoeden dat de gebruiker leek is. Anders gezegd: een leverancier, die op maat software ontwikkelt moet zich zeer zorgvuldig afvragen wat de behoefte van de gebruiker is. Volgens een andere uitspraak volgt uit de professionele status van de leverancier zijn waarschuwingsplicht naar de gebruiker toe ten aanzien van de verschillende risico s die automatiseringsprojecten met zich meebrengen. Overigens honoreerde dezelfde rechter het verweer van de leverancier dat de verlate oplevering van het computersysteem is veroorzaakt door voortdurende wijzigingen van de wensen en specificaties van de gebruiker. Van wanprestatie door de leverancier was dus in concreto geen sprake. In een procedure in kort geding wees de rechter de gebruiker een voorschot op schadevergoeding van toe, omdat de leverancier niet op tijd een nieuwe versie van een tekstverwerker met bepaalde functionele specificaties kon leveren, ondanks de schriftelijke toezegging dat de release in januari/ Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 19

18 februari beschikbaar zou komen. Leverancier had verzuimd algemene voorwaarden op te stellen, waarin de aansprakelijkheid terzake wordt beperkt of zelfs uitgesloten. Op grond van de verschillende rechterlijke uitspraken in een geschil tussen dezelfde partijen blijkt dat het uitsluiten van aansprakelijkheid in het contract voor gevolgen indien automatisering gebrekkig verloopt, door de rechter wordt geaccepteerd. Ten aanzien van een automatiseringsadvies dat leidde tot mislukte automatisering bepaalde het gerechtshof Den Haag dat het advies niet voldeed aan de mate van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en bekwaam automatiseringsdeskundige geëist mag worden. De Hoge Raad bekrachtigde dit arrest. In weer een andere zaak bepaalde de rechter dat een softwareontwikkelingsovereenkomst als een resultaatsverbintenis te beschouwen is, omdat het overeengekomen werk is. Anders oordeelde de rechter in hoger beroep in een zaak over de leveringsvoorwaarden van de Vifka. Een overeenkomst voor levering van hardware en software samen, moet, mede op basis van de toen geldende Vifkavoorwaarden, worden gezien als een inspanningsverbintenis. Zelfs een excessieve overschrijding van de leveringstermijn kan niet leiden tot de conclusie dat de leverancier tekort schiet in haar contractuele verplichtingen. (Nota Bene: de leveringstermijn in de Vifka-voorwaarden is een streefdatum.) Medewerking van de gebruiker is belangrijk. Dat volgt uit de honorering van een schadeclaim van de leverancier, omdat er aan de zijde van de gebruiker een (volstrekt) gebrek aan medewerking is en ten aanzien van de bediening van de apparatuur onvoldoende gezorgd is voor de aanwezigheid van een geschoold personeelslid. Nauwkeurige vaststelling wat er precies geleverd moet worden is van groot belang. Volgens een rechter in hoger beroep kan van wanprestatie of schadevergoeding geen sprake zijn, wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten waarbij onvoldoende is gespecificeerd wat en wanneer geleverd moet worden. 20 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

19 Alternatieve conflictoplossing Wie in geval van een conflict niet naar de rechter wil, kan gebruikmaken van private geschillenoplossers. Dat kan beide partijen tot voordeel strekken, omdat bij rechterlijk beslechting de verhouding meestal zo verstoord is, dat partijen niet meer met elkaar door willen gaan. Tot alternatieve geschillenoplossing worden gerekend: bemiddeling en verzoening, bindend advies, arbitrage en minitrial. Bij deze laatste vorm gaat het om een geïndividualiseerde niet-bindende geschillen procedure met een zekere geformaliseerde onderhandelingstechniek gericht op het oplossen van tussen betrokken organisaties gerezen problemen. Alternatieve geschillenoplossing neemt in ieder geval in de Nederlandse automatiseringssector toe, zo valt af te lezen uit het eerste vijfjarenverslag van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGA). Het verschil met een procedure voor de gewone rechter is mede hierin gelegen dat de overheid het salaris van de rechter betaalt; bij private geschillenoplossing draaien de strijdende partijen hiervoor op. In de vijfjarige verslagperiode zijn er 40 zaken door de stichting volledig afgehandeld. De verdeling is als volgt: 21 minitrials, 12 deskundigenberichten en 7 arbitrages. De Stichting Geschillen oplossing Automatisering heeft ook uitgerekend wat de gemiddelde kosten van een minitrial en een arbitrage bedragen. De SGA komt uit op f voor een minitrial en f voor een arbitrage als alternatieve methode om een IT-conflict te beslechten. Verder kent Nederland al jaren het Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam en worden er ook arbitrages uitgevoerd door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Tenslotte is in oktober 1994 het WIPO Arbitration Center van start gegaan. De wereldorganisatie voor intellectuele eigendom WIPO verwacht veel van haar eigen arbitrage-instituut, dat zich speciaal richt op alternatieve conflictbeslechting over intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteurs-, merken-en octrooirecht. Dat kan dus ook over computerprogramma s gaan. Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 21

20 Samenvatting Omdat de voornaamste oorzaken van slecht functionerende of mislukte automatisering regelmatig terug zijn te brengen tot fouten en/of misverstanden, die zich in de pré-contractuele fase hebben voorgedaan, is het van uitzonderlijk groot belang dat partijen eenduidige overeenstemming bereiken over wat de gebruiker nu eigenlijk wil en wat het aanbod van de leverancier in de praktijk inhoudt. Wanneer feitelijk voldoende is bepaald wat de opdracht inhoudt, kan er vervolgens een juridische spiegel voor worden gehouden. Goede contracten bieden rechtszekerheid, dienen bewijsrechtelijke functies en zijn een spoorboekje voor het automatiseringstraject. Voor de overheid is het bovendien essentieel om te bepalen of op de opdrachtverlening het Europese aanbestedingsrecht van toepassing is. 22 het recht van overgheidsinformatisering Het Expertise Centrum

21 Hoofdstuk 2 Overheidsaanbestedingen Het Europese aanbestedingsrecht voor de publieke sector, dat dient om de markt voor overheidsopdrachten te liberaliseren, is ingewikkeld. Niet alleen kent het communautaire veel richtlijnen, waaronder een handhavingswet, ook zijn er interpretatievragen. Inmiddels heeft de Nederlandse wetgever die Europese regels omgezet in nationaal recht, dat op 21 april 1993 van kracht werd. De communautaire regels voor overheidsaanbesteding zijn niet nieuw. De eerste regeling, de Richtlijn werken met betrekking tot het uitvoeren van bouwwerkzaamheden stamt uit In 1976 werd deze richtlijn aangevuld met een Richtlijn leveringen. Daarin staat de openbare aanbesteding van produkten centraal. Tot de publikatie van het Witboek ter voltooiing van de Interne Markt in 1985 werden de Europese aanbestedingsregels slechts marginaal nageleefd. Concurrenten trokken nauwelijks aan de bel, terwijl ook de Europese Commissie controle op naleving niet hoog op de agenda had staan. Thans is de situtatie anders. Vanwege het geringe succes van de richtlijnen heeft de Europese Raad van Ministers de Richtlijn werken en de Richtlijn leveringen aangescherpt. Ook heeft de Raad de Richtlijn beroepsprocedures in 1989 in het leven geroepen, met als doel een adequate rechtsbescherming te waarborgen voor alle bij de aanbesteding betrokken partijen. Dat is gebeurd door eisen te stellen aan een snelle beroepsgang, die in eerste instantie nationaal plaats moet vinden. De Europese Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, kortweg de Richtlijn diensten, vormt het sluitstuk op de eerdere Europese regelingen voor overheidsopdrachten. De Richtlijn diensten trad op 1 juli 1993 in werking en fungeert als een vangnet. Overheidsaanbestedingen die niet onder de Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 23

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Inhoudsopgave 1 Wat zijn de FENIT-voorwaarden?... 3 2 Wanneer kan ik de FENIT-voorwaarden gebruiken?... 3 3 Moet ik lid zijn van ICT~Office om de FENIT-voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene eisen 3 Specifieke eisen : algemene leveringsvoorwaarden 3 Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Verkoop en Betalingscondities zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

IOEA nummer 29 (oktober 2004)

IOEA nummer 29 (oktober 2004) Raamovereenkomsten IOEA nummer 29 (oktober 2004) 1. Inleiding In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de regeling van de raamovereenkomst, zoals deze in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV Algemene Voorwaarden Delft Patents BV 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Delft Patents BV en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag. Algemene inkoop- of andere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum:

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/207679_OV 15.1185.20 15 december 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld teneinde in alle tot stand gekomen overeenkomsten te worden opgenomen tussen gebruiker en opdrachtgever en zijn daarmee van toepassing

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies mipr aandacht & advies is een handelsnaam van MCM2100 BV Adres: Cypres 59, 1628 MP Hoorn KvK-nummer 60434759 Artikel 1 - Definities In

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een bedrijf hanteert bij de levering, inkoop, verkoop en betalingen van producten en diensten. Vaak worden deze algemene voorwaarden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel.

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DG INFORMATISERING 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij DG Informatisering

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Je weet wel, de kleine lettertjes die je waarschijnlijk niet leest, maar die toch erg belangrijk zijn. Lees dus toch maar even door, ik heb het geprobeerd kort te houden. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie