overal wel wat in zien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overal wel wat in zien"

Transcriptie

1 overal wel wat in zien seeing something in everything

2 overal wel wat in zien seeing something in everything 28 scheppende aanzetten 28 imaginative initiatives Marcel Reijerman

3 Inhoud Index Overal wel wat in zien Enkele gedachten van de maker Overal wel wat in zien Enkele gedachten van de maker Seeing something in everything Musings by the artist De Vormenleraar The Form Teacher Kijkje in de keuken van de schepper A Peak in the Kitchen of the Creator Stel, dat God een krukje is Imagine God to be a Stool Wat scheppende aanzetten Just some Creative Kick-Starts De Grote Houthakker The Great Lumberjack De Heldin The Heroine De Egoist The Egotist De schepping van God s vinger The Creation of God s Finger De Verlegen Beeldhouwer The Shy Sculptor De Schenker schenkt The Pourer pours De Vormenleraar II The Form Teacher II Eigen schuld, we zijn gewaarschuwd Our own Fault, we were warned God maakte hout, mens maakte asbest God made Wood, Man made Asbestos Overal wel wat in zien Seeing Something in Everything Boom-mens-hout Tree-Man-Wood Boom-bijl-man Tree-Axe-Man Zul je net zien And then this happened Boom wordt hout Tree becomes Wood Remake-Remodel Remake-Remodel De Tuinman en de Metselaar lopen elkaar in de weg The Gardener and the Brick Layer get in each other s Way Rust bij zelfportret van een oor Resting next to Self Portrait of an Ear Een voorkeur voor elasticiteit A Preference for Elasticity De Smid en de Beeldhouwer en het vuur The Blacksmith, the Sculptor and the Fire Kijken naar net zoiets Looking at Just That What s your secret? What s your Secret? De Vormenleraar III The Form Teacher III Miss Enigma counting Miss Enigma counting Hasenfleisch und Holz! Hare Meat and Wood! Dit stukje tekst is opgebouwd uit taal. Taal vinden wij mensen handig. Dieren redden zich uitstekend zonder woorden. Wij mensen niet, wij willen meer. Wij willen vertellen met woorden. Functioneel en reflectief. Reflectie? Is dat nuttig? Dieren reflecteren niet. Zij stellen het zonder deze neiging. Ons bewustzijn confronteert ons met het besef dat we rondtollen in een koud heelal. Al dan niet gadegeslagen door een schepper. Er zijn is een kaal idee, net als het besef dat er ook een moment komt dat er niet meer zijn werkelijkheid zal worden. Om dit te bezweren werden we makers. We gooiden de overblijfselen van een dode vogel jaar geleden niet weg, maar boorden vijf gaatjes in een bot van een vale gier. Met een blaasopening transformeerde het bot in een fluit. Het wonder was niet alleen het geluid dat je ermee kon maken, maar het lied dat je ermee kon spelen. Uiteindelijk ontsloten die vijf gaatjes een hele muziekgeschiedenis, inclusief Bach, Mozart en Sjostakovitsj. We maakten een bijl en hakten een boom om. De omgehakte boom werd materiaal om iets mee te maken. De vraag was nu: welke vorm zouden we aan het materiaal geven? Een huis als onderdak alleen voldeed niet meer. Kreeg het huis een schuin dak of een plat dak? Werd er een vlag geplaatst en een hek om het huis gezet om de buurman buiten te houden? Een mens kon zich geen beest meer noemen. Als beest zijn we mislukt, zoals Ramsey Nasr dichtte. Een kunstwerk maken is iets anders dan het bouwen van een huis. De houthakker is geen kunstenaar. De beeldhouwer is een houthakker met pretenties. Deze pretenties komen niet alleen voort uit ijdelheid, maar ook uit een gevoel van verlorenheid. We kijken naar de sterren en beseffen dat het die sterren geen bal uitmaakt of we er zijn of niet. Het voelen van een gemis zoals een overleden vader, moeder of dierbare vriend het laat de sterren koud. Dit ontzaglijke besef zet niet alleen aan tot het maken van muziek, maar ook tot het maken van beelden. Met dit besef is religie dichtbij. Het ritueel is geboren, de taal niet ver weg. Over het reflectieve maken gaat de serie Overal wel wat in zien. Eén tekening bleek niet genoeg te zijn. Het zijn 28 scheppende aanzetten geworden. Die aanzetten werden voor mij heel waardevol. Als kunstenaar wilde ik laten zien hoe grillig het begrip maken is. En zolang de ideeën hierover zich opdringen, blijf ik deze tekeningen maken. Waar komen mijn beelden vandaan? Dat wordt me vaak gevraagd. Die beelden zitten niet zoals sommige mensen denken kant-en-klaar in mijn hoofd. Er zitten ideeën in mijn hoofd. Die zijn allemaal een keer van buitenaf gekomen: uit de boekenkast, de kiosk of het museum. Of soms van verrassend dichtbij, door een observatie van de grote handen van een verkoper op de groenteen fruitmarkt. Mijn hoofd is een ondoorzichtige broeikas. Waar een tekening vandaan komt is eigenlijk niet het belangrijkste; waar het proces naartoe gaat, is belangrijker. Tekeningen ontstaan al handelend. Een idee hebben is iets anders dan een tekening maken. Tekenen is vooral een proces. Dat gaat gepaard met kiezen, scherpzinnigheid en precisie, maar ook met serendipiteit, droom en rede. Vaak groeit een tekening door een beslissing die genomen wordt op een enkel moment. Een moment dat gestuurd wordt door duizenden daaraan voorafgegane handelingen, uitgevoerd in vroegere tekeningen. Tekenen kan uiteindelijk kunst blijken te zijn, maar het is deels motorische training. Hoe nuchter dit ook klinkt, het tekenen als handeling is het juiste doen op het juiste moment en dat kan heel opwindend zijn. Ik teken met houtskool en potlood. Houtskool is zacht en geeft een lichtgrijze tot bijna zwarte toon. Het potlood is grijs, maakt een scherpe lijn of een zachte. Soms gebruik ik een kleurpotlood. Twee lijnen naast elkaar geven al een vorm. Ga ik die vorm, die lijn, negeren of ga ik ermee door? Vertrouwen en wantrouwen ten opzichte van eigen beslissingen gaan, als het goed is, hand in hand. Als ik het houtskooltje van boven naar beneden over het papier haal, levert het een toonwaarde op die het begin kan zijn van een groter grijs vlak. Ik kan echter ook gebruik maken van het feit dat het net een boomstammetje lijkt. En als ik dat gebaar weer herhaal, levert het twee boomstammen op. Of is het streepjesbehang geworden? Mijn werk ontstaat mede door associaties die ik maak. Ze zijn de motor van de verbeelding. Associaties qua vorm en qua betekenis. Aan een oud beeld nieuwe gedachten koppelen. Nieuwe waardevolle beelden maken door oude te bewerken. Veel middeleeuwse schilderijen en miniaturen zijn met hun pictorale kracht mijn grote voorbeeld. Ze zijn expressief en sterk verinnerlijkt tegelijkertijd. En dan zijn er nog de figuren. Zij zijn karakters, personificaties. Soms komen ze terug, zoals De Houthakker of De Vormenleraar ( hij die gaat over de vormen ). Die laatste is onder meer een observator. De ene keer passief, de andere keer superieur, dan weer onderdeel van het geheel. Als slachtoffer van zoveel wereld om hem heen. Bij een ander, naamloos figuur dondert de boel in elkaar, net als hij denkt dat alles goed in orde is. Op weer een andere tekening laat de schepper zich afleiden door de radio. Wat betreft onze prehistorische voorouder: vijf gaatjes boren in het botje van een gier is maken. Pas toen hij er op floot, met genade, werd het scheppen. Marcel Reijerman maart 2014 Lijst van tentoonstellingen, collecties en publicaties List of exhibitions, collections and publications Verantwoording Justification Colofon

4 Seeing something in everything Musings by the artist This piece of text consists of language. We humans find language convenient. Animals can do perfectly well without words. We humans cannot; we want more. We want to convey something with words: to be functional, and to reflect. Reflection? Is it useful? Animals don t reflect. They can do without. With our consciousness comes the awareness that we are spinning around in a cold universe. Observed by a creator, perhaps. Just being there is a barren thought, as is the realization that some day being no more will become reality. To exorcise this thought we became makers. Some 35,000 years ago instead of discarding the remains of a dead bird, we drilled five holes in the bone of a griffon vulture, turning it into a flute. The miracle was not the sound that came out of it, but the music that you could play on it. Ultimately these five holes unlocked our entire musical history, including Bach, Mozart and Shostakovich. We made an axe and chopped down a tree. The felled tree became the material for making something. The question now became: how should we shape this material? A house, purely for shelter, was no longer enough. Should we make its roof slanted or flat? Didn t we also need a flag and a fence to keep the neighbour out? Man was no longer a beast. As beasts we failed, as the poet Ramsey Nasr wrote. Creating a work of art differs from building a house. The lumberjack is not an artist. The sculptor is a pretentious lumberjack. His pretensions stem not only from vanity, but also from a sense of being lost. We look at the stars and realize they don t give a damn whether we are here or not. A feeling of loss for a deceased father, mother or dear friend means nothing to the stars. This overwhelming realization prompts us not only to make music, but also to make images. And with this awareness comes religion. Ritual is born; language is not far off. The series Seeing something in everything deals with the process of reflective creation. A single drawing turned out to be not enough. The result was 28 creative kick-starts. Those beginnings were very valuable to me. As an artist, I wanted to show the fickleness of the notion of making. And as long as ideas along these lines keep on bubbling up, I shall continue to make these drawings. People often ask me: where do your pictures come from? The images are not as some people think just sitting in my head. The ideas behind them enter my mind from outside: from the bookcase, a newsstand or a museum. Sometimes they come from observing something surprisingly close by: the large hands of a fruit and vegetable vendor at the market. My head is like an opaque greenhouse. Where a drawing comes from is not very relevant, more important is where the process is headed. Drawings develop during the process of drawing itself. Having an idea for a drawing is not the same as making one. Drawing is primarily a process, which involves making choices: it requires discernment and precision, but also serendipity, dream and reason. Often a drawing emerges as the result of a decision made at a particular moment. That moment is influenced by thousands of preceding acts in earlier drawings. Drawing may turn out to be art, but is, at least in part, motorial training. That may sound matter of fact, but drawing as an act of doing the right thing at the right time can be vey exciting. I use charcoal and pencil. Charcoal is soft and gives a light grey to almost black tone. Pencil is grey, and produces a sharp or soft line. Sometimes I use a crayon. Two parallel lines already produce a shape. Am I going to ignore that line, that shape, or do I continue with one or the other? Trust and distrust of one s own decisions should go hand in hand. If I rub a piece of charcoal from top to bottom over a sheet of paper it produces a shade that might be the start of a larger grey surface. However, I can also make use of the fact that it happens to look like a treetrunk. And repeating that gesture produces two trunks. Or has it become striped wallpaper? My work is created partly through the associations I make. They fuel my imagination. Associations in terms of shape and content. Linking new ideas to an existing image. Creating new, valuable images by editing old ones. I derive much inspiration from medieval paintings and miniatures, and their pictorial power. They are visually expressive and highly spiritual at the same time. And then we have the figures. These are the characters, the personifications. Sometimes they show up in different drawings, for example The Woodsman and The Form Teacher ( the one who deals with shapes ). The Form Teacher is partly an observer. Sometimes passive, sometimes superior, at other times part of a whole: victim of the world around him. Another, unnamed figure sees the world going to pot, just as he thinks everything is all right. In yet another drawing, the creator allows himself to be distracted by a radio. Returning to our prehistoric ancestors: drilling five holes in the bone of a vulture was making. Blowing into it, gracefully, became creating. Marcel Reijerman March /28

5 2/28 3/28

6 4/28 5/28

7 6/28 7/28

8 8/28 9/28

9 10/28 11/28

10 12/28 13/28

11 14/28 15/28

12 16/28 17/28

13 18/28 19/28

14 20/28 21/28

15 22/28 23/28

16 24/28 25/28

17 26/28 27/28

18 Marcel Reijerman (1958) Academie Beeldende Kunst/ Academy of Arts Arnhem (vrije kunsten/fine arts) Solotentoonstellingen Solo exhibitions (selectie selection) 2010 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, Het Gebekte vogeltje (catalogus/ catalogue) 2009 Radboud Universiteit/Radboud University, Nijmegen (zonder titel/ no title) 2002 Galerie van Kranendonk/Van Kranendonk Gallery, Den Haag, Bedankt voor jullie komst 1999 Galerie van Kranendonk/Van Kranendonk Gallery, Den Haag, De reis die ik nooit maakte (catalogus/catalogue) 1997 Galerie van Kranendonk/Van Kranendonk Gallery, Den Haag (zonder titel/no title) 1991 Galerie Resy Muysers/Resy Muysers Gallery, Tilburg, Aandacht 1989 Galerie Snoei/Snoei Gallery, Rotterdam (zonder titel/no title) 1988 De Gele Rijder, Arnhem (zonder titel/no title) 1987 Galerie Goem/Gallery Goem, Nijmegen (zonder titel/no title) 1986 Hooghuis, Arnhem (zonder titel/ no title) Groepstentoonstellingen Group exhibitions (selectie selection) 2013 Circa Dit, Arnhem, Homerun, curator Marten Hendriks (met o.a./among others Lieven Hendriks, Jan Vos, Ralph Lambertz, Roeki Symons) 2013 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, De Wereld is nog niet af (met/with Jan Vos, Wout Herfkens) 2013 Museum Henriëtte Polak/Henriëtte Polak Museum, Zutphen, Het Oog van de Meester (met o.a./among others Johan de Haas, Roland Schimmel, Ramon Gieling, Bert Boerboom) 2012 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, De Schepper, de tuinman, de hout hakker en de beeldhouwer (met/with Eva Murkeözy en Luuk van Binsbergen) 2012 Museum Het Valkhof/Het Valkhof Museum, Nijmegen, Kinderen kopen kunst 2012 Museum voor Religieuze Kunst/Museum of Religious Art, Uden, De Boom, in natuur, cultuur en religie (met o.a./among others Roy Villevoye, Natasja Kensmil, Armando, Gerda Ten Thije, Erzsébet Baerveldt, Scarlett Hooft Graafland, Guido Geelen) (catalogus/catalogue) 2012 Galerie Witteveen/Witteveen Gallery, Amsterdam, Wit bij Witteveen (met o.a./among others Lotte van Lieshout, Marc van Overeem) 2011 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, Collecties (met o.a./among others Jan Vos, Rinke Nijburg, Mark van Overeem, Marijke Mink) 2011 Stedelijk museum/city Museum, Schiedam, All about drawing (catalogus/catalogue) 2010 Arti et Amicitiae, Re and Act (met o.a./ among others Aldo Bakker, Brieke Drost, Harmen Brethouwer, Jacobien de Rooij) 2009 Art Fair, Köln, Duitsland/Germany (catalogus/catalogue) 2008 Galerie Sign/Sign Gallery, Groningen, Lullig en subliem (met o.a./among others Ada Dispa, Harmen Brethouwer, Kinke Kooi, Roland Sohier, Kamagurka, Marijke Mink) 2008 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen (zonder titel/no title) (met/with Thijs Ebbe Fokkens) (catalogus/catalogue) 2005 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, = 3 (met/with Thijs Ebbe Fokkens) 2005 Academiegalerie/Academy Gallery, Utrecht, PR: Painting Relations (met/with Sander van Deurzen, Paul Nassenstein) (catalogus/catalogue) 2004 Galerie Wit/Wit Gallery, Wageningen, Licht, lucht en aarde 2004 Centraal Museum/Central Museum, Utrecht, Tekeningenzomer (met o.a./ among others Paul van Eerden, Erik van Lieshout, Marlene Dumas, Joost Swarte) 2003 Provinciehuis/Province House, Den Haag, Atlas en Route (met/with Olphaert den Otter, Marcel van Eeden) 2003 Kasteel Sypensteyn/Sypensteyn Castle, Nieuw Loosdrecht, Heden getekend (met o.a./among others Marcel van Eeden, Joep van Lieshout, Otto Egberts, Vittorio Roerade) 2000 Museum Het Valkhof/Het Valkhof Museum, Nijmegen, Oogdwalen, gastcurator/guest curator Marcel Reijerman & Ada Dispa (met o.a./among others Peter Pontiac, Joost Swarte, Kinke Kooi, Marijke Mink, Rinke Nijburg, Henk Visch, Willem van Genk) 28/28

19 Verantwoording Justification 2000 CBK, Amersfoort, Zinnenprikkelend Provinciale tekeningencoll./provincial drawings coll. (met/with Marlene Dumas, Carel Visser, Rene Daniëls, Henk Visch) 2000 Galerie van Kranendonk/Van Kranendonk Gallery, Den Haag, De Tekenaars gaan door (met/with Ada Dispa, Bernard Verhoeven, Marijke Mink) 1999 Museum voor Moderne Kunst/Museum of Modern Art, Arnhem, Tekst in beeld 1996 Hooghuis, Arnhem, Zien is geloven, curator Marcel Reijerman (met/with Brieke Drost, Wim Konings, Ramon van de Werken, Ellen Zwarteveen) 1992 Museum De Commanderie/De Commanderie Museum, Nijmegen, Biënnale Gelderland (catalogus/ catalogue) 1992 Hooghuis, Arnhem, De Vaart (met/with Wout Herfkens) 1989 Gemeentemuseum/Municipal Museum, Arnhem, Hommage aan Jan Mankes 1985 Logement van de Heren, Den Haag, Stipendia 84 Collecties Collections Arcadis Arnhems Museum Bondsspaarbank CBK van/of Gouda, Den Haag, Schiedam, Dordrecht en/and Arnhem Centraal Museum/Central Museum, Utrecht Delta Lloyd Ernst & Young Fries Museum, Leeuwarden Hekkelman Advocaten en Notarissen KLM Schiphol KPN Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministry of Foreign Affairs (ambassades van Brussel, New York, Wenen, Ho Chi Minhstad/ embassies of Brussels, New York, Vienna, Ho Chi Minh City) Provincies/provinces of Gelderland en/ and Zuid-Holland Randstad Teylers Museum, Haarlem Particuliere collecties/private collections Publicaties Publications (selectie selection) 2014 Overal wel wat in zien. 28 scheppende aanzetten. Hoog-Keppel: Uitgeverij Boekschap 2012 Zwaan kleef aan. Haarlem: Nieuwe Vide (leporello) 2012 De Boom, in cultuur, kunst en religie. Uden: Museum Religieuze Kunst/ Museum of Religious Art 2011 All about drawing. Den Haag: Uitgeverij d jonge Hond. Bijbehorende expositie in Stedelijk Museum Schiedam/ Appurtenant exposition in City Museum Schiedam 2010 Het Gebekte vogeltje. Wageningen: Galerie Wit/Wit Gallery, tekst/text Cees de Boer 2008 Ook de wakkeren missen veel. Tekeningen Wageningen: Galerie Wit/Wit Gallery, tekst/text Alex de Vries 2005 PR. Painting Relations. Zeven schilderkunstige visies op televisie en consumptiecultuur. Utrecht: Akademie Galerie/ Academy Gallery, Utrecht 2004 Witboek. Met gedicht van/ including a poem from Esther Jansma. Deventer: Kunstlokaal 2001 More then red, white and blue. Kunstaankopen van het Ministerie Buitenlandse Zaken/Art purchases from the Ministry of Foreign Affairs, Den Haag 1999 De Reis die ik nooit maakte. Den Haag: Galerie van Kranendonk/ Van Kranendonk Gallery 1994 De Vijf Zintuigen. Dokkum: Kalamiteit (leporello) Gebruikte techniek/used technique: pastel, conté en houtskool op Ingres papier/pastel, conté and charcoal on Ingres paper Formaat/size: ± 18 x 24 cm 01. De Vormenleraar/The Form Teacher, Kijkje in de keuken van de schepper/ A Peak in the Kitchen of the Creator, 2006 Particuliere collectie/private collection Fotografie/photography: Helga van Dalen 03. Stel, dat God een krukje is/imagine God to be a Stool, 2006 Particuliere collectie/private collection Fotografie/photography: Helga van Dalen 04. Wat scheppende aanzetten/just some Creative Kick-Starts, De Grote Houthakker/The Great Lumberjack, De Heldin/The Heroine, 2007 Particuliere collectie/private collection 07. De Egoist/The Egotist, 2007 Particuliere collectie/private collection 08. De schepping van God s vinger/ The Creation of God s Finger, De Verlegen Beeldhouwer/ The Shy Sculptor, De Schenker schenkt/the Pourer pours, De Vormenleraar II/The Form Teacher II, Eigen schuld, we zijn gewaarschuwd/ Our own Fault, we were warned, 2008 Particuliere collectie/private collection 13. God maakte hout, mens maakte asbest/ God made Wood, Man made Asbestos, 2008 Particuliere collectie/private collection Fotografie/photography: Helga van Dalen 14. Overal wel wat in zien/seeing Something in Everything, Boom-mens-hout/Tree-Man-Wood, 2009 Particuliere collectie/private collection 16. Boom-bijl-man/Tree-Axe-Man, 2009 Particuliere collectie/private collection Fotografie/photography: Joy Dekok 17. Zul je net zien/and then this happened, Boom wordt hout/tree becomes Wood, 2010 Particuliere collectie/private collection Fotografie/photography: Joy Dekok 19. Remake-Remodel/Remake-Remodel, 2010 Fotografie/photography: Joy Dekok 20. De Tuinman en de Metselaar lopen elkaar in de weg/the Gardener and the Brick Layer get in each other s Way, 2010 Fotografie/photography: Joy Dekok 21. Rust bij zelfportret van een oor/resting next to Self Portrait of an Ear, Een voorkeur voor elasticiteit/a Preference for Elasticity, De Smid en de Beeldhouwer en het vuur/ The Blacksmith, the Sculptor and the Fire, Kijken naar net zoiets/looking at Just That, What s your secret?/what s your Secret?, De Vormenleraar III/The Form Teacher III, Miss Enigma counting/miss Enigma counting, Hasenfleisch und Holz!/Hare Meat and Wood! 2013

20 Colofon Tekst/text: Marcel Reijerman Concept/concept: Wouter Botman Vertaling/translation: Sara van Otterloo-Butler, English language editing Redactie/editing: Marijke Mink & Marlies Hummelen Ontwerp & lithografie/design & lithography: VA communication by design (Marco Potgieter, Anneke Holtslag), Hoog-Keppel Druk/print: GVO, Ede De uitgave van deze catalogus is mede mogelijk gemaakt door Galerie Wit, Wageningen / This catalogue has been published with generous support from Wit Gallery, Wageningen Overal wel wat in zien is tevens verkrijgbaar in een luxe uitgave: een cassette met daarin de catalogus en een origineel werk van Marcel Reijerman. Neem voor meer informatie hierover contact op met Galerie Wit, Wageningen. Seeing something in everything is also available in a deluxe boxed edition, consisting of the catalogue and an original drawing by Marcel Reijerman. For more information contact Wit Gallery, Wageningen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or published in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher and the author. The publisher has endeavoured to ensure that the rights to the illustrations are observed in accordance with legal provisions. Anyone claiming to have certain rights nonetheless should apply to the publisher Marcel Reijerman en Uitgeverij Boekschap, Hoog-Keppel ISBN NUR 646

21

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm

Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm a p a g a n e t h o s Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm (l) Gamestalking [2002], 200 x 150 cm (r) Adequate Food Supplies [2002], 200 x 150 cm (collectie De Nederlandsche

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

www.affirmatie.nl Oorspronkelijke titel: I Think, I am! Copyright 2008 by Louise L. Hay Original English language publication in 2008 by Hay House Inc. Ontwerp en redactionele assistentie: Jenny Richards

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

leven! Dr. Wayne W. Dyer met Kristina Tracy palaysia 10 geheimen voor kampioenen

leven! Dr. Wayne W. Dyer met Kristina Tracy palaysia 10 geheimen voor kampioenen Oorspronkelijke titel: UNSTOPPABLE ME Copyright 2006 by Wayne W. Dyer Illustraties Stacy Heller Budnick Ontwerp: Jenny Richards Foto van Wayne: Greg Bertolini Original English language publication in 2006

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION Armando, Melancholie 23-2-09 ARMANDO: EEN COLLECTIE Omstreeks 1984 adviseerde Carel Blotkamp, hoogleraar kunstgeschiedenis, Armando en Tony om van alle series één werk

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK The Emptiness of Auschwitz Linda Schouten De leegte van Auschwitz The Emptiness of Auschwitz 2015 Uitgeverij Verbum en Linda Schouten Design: Van Boom & Rijnbende, Amsterdam

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet.

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet. 1 This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee In the Glee club, the pupils sing famous songs from Britney Spears to One Direction,

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

vrij gedeelte

vrij gedeelte Wanda Project: resultaten www.wanda.community: vrij gedeelte Algemene informatie Methode Doelgroep Getuigenissen als teaser Informatie over Wanda trainingen Vorming op maat Open training Wanda gecertificeerde

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

# BESTOFMYDAY ISBN NUR 707

# BESTOFMYDAY ISBN NUR 707 BESTOF # BESTOFMYDAY #STORYTELLING #MUSICDAY #DIY Wat geloof jij nu eigenlijk zelf, en wat kun jíj met wat er in de Bijbel staat? Laurina de Visser daagt je uit om na te denken over jouw relatie met God,

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Marcel Reijerman. Ook de wakkeren missen veel. tekeningen drawings

Marcel Reijerman. Ook de wakkeren missen veel. tekeningen drawings Marcel Reijerman Ook de wakkeren missen veel tekeningen drawings 1997 2007 Marcel Reijerman Ook de wakkeren missen veel tekeningen drawings 1997 2007 Godot has come Marcel Reijerman s drawings Marcel

Nadere informatie

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen prof.dr. Cees Hertogh en dr.ir. Jenny van der Steen EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s Score Wim Henderickx ZOON VAN EROS for soprano and piano poems by Hans Andreus Part I: Het hart van de nacht Part II: Ik heb je liever Part III: Voor een dag van morgen 1 NORSK MUSIKFORLAG a/s ZOON VAN

Nadere informatie