Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt een Master Thesis, vervaardigd ter voltooiing van mijn opleiding Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam. Het uitgevoerde onderzoek omvat een literatuurstudie omtrent uitbestedingsvarianten aangaande vastgoedbeheer en facilitymanagement voor een ontwikkelende vastgoedbelegger en een toetsing van deze literatuur aan een tweetal praktijkcases. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de oplossing van een bekend keuzevraagstuk voor ontwikkelende beleggers, namelijk het achterhalen van de wijze waarop zij hun product onderscheidend in de markt kunnen zetten, om zo het rendement te optimaliseren. Na die voor mijn studie Bedrijfskunde is dit de tweede scriptie die ik schrijf. De grootste verschillen met mijn vorige scriptie zijn dat ik inmiddels een fulltime baan en een tweeling heb. Door deze nieuwe bijkomstigheden was het soms net even iets gecompliceerder om tijd en rust te vinden om me in het onderwerp te verdiepen. Desondanks is het me gelukt, naar mijn eigen tevredenheid en binnen de door mijzelf gestelde tijd. Allereerst wil ik de organisatie BPF Bouwinvest bedanken die het mij mogelijk maakte om deze opleiding te volgen. Hiernaast wil ook de vele collega s bedanken die zich verdiept hebben in mijn scriptieonderwerp en met mij hebben meegedacht. Verder gaat mijn dank uit naar de geïnterviewden die soms in bijzonder lange gesprekken blijk gaven van interesse voor mijn onderzoek en betrokkenheid bij mijn scriptie. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleider Arthur Marquard en mijn vrouw Aleida. Arthur die steeds de tijd nam om mijn stukken van kritisch commentaar te voorzien en met mij (soms zelfs in het weekend) discussies te voeren over het onderwerp. En Aleida omdat zij de teksten heeft geredigeerd en omdat ze meer dan eens de kinderen op sleeptouw nam, zodat ik mij in alle rust kon terugtrekken achter de computer. Februari 2006, Olav Steffers 1

2 Managementsamenvatting De woningmarkt bestaat uit twee concurrerende deelmarkten: de huurmarkt en de koopmarkt. Slechts een zeer beperkt deel van de woningen in de huurmarkt (ca ) is geliberaliseerd. Voor ontwikkelende vastgoedbeleggers zijn deze vrijesectorwoningen het meest interessant. Het hogere huursegment valt precies tussen de sociale huursector en de koopsector in en kan niet eenvoudig concurreren met deze twee andere sectoren door een ongunstiger prijs/kwaliteitsverhouding. Ondanks een toename van de productie van woningen blijft de vraag naar woningen (zeker op korte termijn) groot. De druk van deze vraag uit zich onder andere in de alsmaar stijgende prijzen in de koopsector. Wel geven demografische ontwikkelingen aan dat de bevolkingsomvang steeds minder hard zal gaan groeien en dat het aantal huishoudens zal verdunnen. Uiteindelijk zal (op lange termijn) de vraag naar woningen afnemen. Ondanks het huidige structurele woningtekort (zeker in het hogere huursegment) is te constateren dat het aanbod op de markt verder toeneemt en dat de positie van de klant sterker wordt. De klant kan zich kritischer opstellen, wil meer kwaliteit, service en wellicht meer extra s, zoals gemaksdiensten naast het vastgoed. Als een ontwikkelende vastgoedbelegger zich wil onderscheiden van andere vastgoedbeleggers dan zal hij een product moeten bieden dat geheel is afgestemd op de wensen van de klant. Bij additionele diensten, die niet tot de core-business behoren van de ontwikkelende vastgoedbelegger, dient er te worden nagedacht over samenwerkingsverbanden met leveranciers van deze faciliteiten en diensten. Traditioneel werden slechts operationele processen (het propertymanagement) uitbesteed, waarbij de nadruk lag op controle en efficiencybezuiniging door besparing op de fee van de externe beheerder. Nu zal meer dan ooit moeten worden gezocht naar samenwerkingsvormen waar beide partijen een meerwaarde uit kunnen halen. De focus op winstbesparing op korte termijn zal moeten veranderen in een focus op een duurzame langdurige relatie die gericht is op continuïteit. In een vraaggestuurde markt dient een organisatie een marktgerichte benadering te hanteren om uiteindelijk winst te kunnen realiseren. Wanneer een vastgoedbelegger de relatie met haar huurders optimaliseert met het oog op hogere huurinkomsten, spreekt men ook wel van servicemanagement. Dit servicemanagement bevindt zich voornamelijk op het operationele niveau maar bestrijkt ook delen van het tactisch niveau van vastgoedbeheer. Het Gap-model toont aan dat er een kloof zit tussen de uiteindelijke serviceverwachting en de perceptie van de eindconsument. Omdat bij het servicemanagement (de uiteindelijke dienstverlening) het proces ontstaat in aanwezigheid van de klant, zal de wijze waarop de dienst wordt aangeboden van doorslaggevend belang zijn. De levering van diensten komt voort uit het facilitymanagement. De laatste jaren heeft het facilitymanagement zich ontwikkeld tot een professioneel vakgebied. Hierbij verschuift de aandacht steeds meer naar het strategisch niveau om voorwaarden te scheppen voor het goed functioneren van het primaire proces van de moederorganisatie. Ondanks de verschillende opvattingen rond het outsourcen van secundaire processen is een duidelijke trend 2

3 waarneembaar, namelijk dat steeds meer organisaties overgaan tot het uitbesteden van hun facilitaire activiteiten. Er zijn verschillende organisatiemodellen voor het uitbesteden van het facilitymanagement. Voor de ontwikkelende belegger zijn drie samenwerkingsvormen het meest interessant: Partiële uitbesteding, Maincontracting en het Facility Estate Concept (FEC). In dit onderzoek zijn partiële uitbesteding en het FEC onderzocht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Bij partiële uitbesteding organiseert de belegger zelf de faciliteiten en diensten. De belegger voert zelf de regie en kan zelf het kwaliteitsniveau bepalen maar is tevens zeer veel tijd kwijt aan zaken die niet tot zijn core-business behoren. De servicegerichte benadering die bij partiële uitbesteding hoort, wordt door de opdrachtgever als kostbaar en zeer managementintensief ervaren. Het goed monitoren van het totaal geleverde pakket betekent voor de opdrachtgever intensieve communicatie met zowel alle leveranciers van de diensten als de uiteindelijke klant, de huurder. Bij het Facility Estate Concept bestaat de mogelijkheid voor de moederorganisatie om naast het uitbesteden van de faciliteiten en diensten ook het vastgoedbeheer uit te besteden aan een FEC-houder. Op deze wijze hebben de gebruikers ongeacht hun vraag één aanspreekpunt, de FEC-houder. De FEC-houder is een juridisch zelfstandige partij die bereid is om een deel van de risico s over te nemen van de moederorganisatie. Het FEC-model gaat uit van een aanzienlijk aantal processen van vastgoedbeheer en facilitymanagement dat wordt uitbesteed. Als de opdrachtgever deze processen adequaat wil monitoren bij de FEC-houder, dient ook de opdrachtgever voldoende kennis en expertise op te bouwen over de processen die zijn uitbesteed. Daarnaast dient hij te toetsen of de eigen organisatiestructuur qua taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voldoende is afgestemd op het te hanteren uitbestedingsmodel. Indien de taken van de FEC-houder voornamelijk tactisch of zelfs operationeel van aard zijn, dan zal ook de ruimte voor bepaalde (financiële) risicoparticipatie beperkt zijn. De FEC-houder dient te excelleren op het gebied van facilitymanagement en vastgoedbeheer. Tot op heden zijn er geen marktpartijen die beide vakgebieden uitmuntend beheersen. Hierdoor wordt de theoretische reikwijdte van het FECmodel in de praktijk een stuk beperkter. Het FEC-model gaat uit van een vergaande samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zal zeker in de lange pioniersfase een intensieve inspanning van beide partijen eisen. Een van de allersterkste voordelen van het FEC-concept is de grote flexibiliteit richting de huurders en de gebruikers. Met het dienstenpakket kan maatwerk worden geleverd dat eenvoudig kan wijzigen bij aangepaste wensen van de huurder of gebruiker. Bij deze uitbestedingsvariant houdt de FEC-houder zich bezig met de inkoop van faciliteiten en diensten. Op grond van schaalbesparing uit bulkinkoop kan hij diensten - met behoud van kwaliteit - tegen een lagere prijs aanbieden. Deze kostenbesparing weegt in dit onderzoek niet op tegen de managementfee van de FEC-houder en de kosten voor extra inzet van middelen van de opdrachtgever. Vooralsnog wordt geen extra rendement gegenereerd door toepassing van het FEC. 3

4 Master Thesis Olav Steffers 28 februari 2007 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Inleiding Op dit moment is de vraag naar woningen nog altijd groter dan het aanbod dat jaarlijks wordt gerealiseerd. Zeker op korte termijn zal deze situatie niet veranderen en is de positie van aanbieders nog altijd sterk te noemen. Wel geven demografische ontwikkelingen aan dat de bevolkingsomvang steeds minder hard zal gaan groeien en dat het aantal huishoudens zal verdunnen. Uiteindelijk zal (op lange termijn) de vraag naar woningen afnemen. Ondanks het huidige structurele woningtekort (zeker in bijvoorbeeld het hogere huursegment) is te constateren dat het aanbod op de markt verder toeneemt en dat de positie van de klant sterker wordt. De klant kan zich kritischer opstellen, wil meer kwaliteit, service en wellicht meer extra s naast het vastgoed, zoals gemaksdiensten. Door het grotere gelijkwaardige aanbod van kwalitatief goede (huur)woningen, maar ook ander vastgoed zoals kantoren, gaat de marketing rond (nieuwe) projecten een steeds belangrijker rol spelen. Aanbieders van vastgoed zorgen dat zij naast het woon- of werkproduct een uitgebreid pakket van faciliteiten en diensten bieden aan de huurder of koper. Dit om zich te onderscheiden van andere aanbieders in de markt. De koper of huurder stelt zich kritisch op en alle activiteiten (de woning of kantoorruimte en het servicepakket) dienen op elkaar te zijn afgestemd voor een optimaal resultaat. Het gevolg van deze ontwikkeling voor (nieuwe) vastgoedprojecten is dat er steeds meer wordt uitgegaan van een totaalconcept dat volledig afgestemd dient te worden op de wensen van de klant. Met deze nieuwe meer servicegerichte benadering is het de vraag voor een ontwikkelende vastgoedbelegger of de huidige wijze van organiseren van processen van zowel ontwikkeling als exploitatie van vastgoed volstaat om te komen tot een optimaal servicegericht product. De (ontwikkelende) vastgoedbelegger krijgt te maken met een vastgoedmarkt die zich beweegt van de aanbodzijde naar de vraagzijde. Dit betekent dat het voor de belegger essentieel wordt om zich te verdiepen in de wensen van haar klanten. Als deze wensen de core business van de vastgoedbelegger overstijgen dient de belegger samenwerkingsvormen te overwegen met externe leveranciers van producten die extra waarde kunnen creëren voor de klant. In deze thesis worden twee samenwerkingsvormen getoetst in de praktijk. Het zijn samenwerkingvormen die zijn toegepast bij twee vastgoedprojecten die ontwikkeld zijn door de ontwikkelende vastgoedbelegger BPF Bouwinvest. BPF Bouwinvest is een ontwikkelende belegger met een vastgoedportefeuille van circa 5,4 miljard. De vastgoedprojecten die BPF Bouwinvest ontwikkelt, worden vervolgens in exploitatie genomen voor een periode van ongeveer 20 jaar. Om goed in te spelen op de trends van de vragersmarkt heroverweegt BPF Bouwinvest zijn wijze van beheer van een aantal grote projecten. Momenteel loopt er een pilot van een groot mixed-use-project waarbij een zogenaamde maincontractor is geselecteerd die resultaatverantwoordelijk is voor het aanbieden van een uitgebreid servicepakket. De term maincontracting staat hier 4

5 voor de constructie waarbij BPF Bouwinvest slechts één aanspreekpunt heeft en waarbij deze maincontractor zelfstandig subcontracten afsluit met onderleveranciers van faciliteiten en diensten. Indien de maincontractor naast de verantwoordelijkheid voor het servicepakket verantwoordelijkheid draagt voor (delen van) het vastgoedbeheer, spreekt men van het Facility Estate Concept (FEC). Deze thesis zal zich met name richten op de mogelijkheden van FEC voor een ontwikkelende belegger. Uiteindelijk wordt o.a. aan de hand van een businesscase onderzocht of FEC het vastgoedproduct optimaal kan laten renderen. Probleemstelling: Een probleemstelling is een doelstelling en daaruit afgeleide vraagstelling. Doelstelling: De doelstelling van het onderzoek is het achterhalen of, en zo ja op welke wijze het Facility Estate Concept (FEC) kan bijdragen aan het optimaal laten renderen van een vastgoedproduct. Vraagstelling: In hoeverre kan het Facility Estate Concept (FEC) het vastgoedproduct optimaal laten renderen, gezien vanuit het perspectief van een ontwikkelende belegger? Daarnaast hoop ik tijdens mijn onderzoek antwoord te vinden op de volgende deelvragen: 1. Welke ontwikkelingen en trends zijn waar te nemen op de woningmarkt? 2. Op welke wijze kan het aanbod van vastgoed beter worden afgestemd op de vraag? 3. Wat is servicemanagement? 4. Welke plaats heeft servicemanagement binnen het vastgoedmanagement? 5. Wat is facilitymanagement? 6. Wat is het verband tussen servicemanagement en facilitymanagement? 7. Op welke wijze kunnen processen worden uitbesteed? 8. Wat wordt onder (facilitaire) maincontracting verstaan? 9. Wat houdt het Facility Estate Concept (FEC) in? 10.Welke risico s (kunnen) worden uitbesteed bij het FEC? 11.Welke organisatorische gevolgen heeft FEC voor de opdrachtgever? 12.Wat is de financiële meerwaarde van FEC? 1.2. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit deskresearch en fieldresearch. Na een uitgebreide literatuurstudie waar de theorieën en modellen rond het onderwerp worden onderzocht (voornamelijk hoofdstuk 3, 4 en 5) worden vervolgens de theorieën getoetst in de praktijk aan de hand van twee businesscases (hoofdstuk 6 en 7). Voor het fieldresearch wordt de keuze gemaakt voor kwalitatief onderzoek. Bij een aantal deskundigen vanuit verschillende disciplines worden diepte-interviews afgenomen (zie bijlage 2) en de resultaten van dit onderzoek worden net als het literatuuronderzoek gebruikt voor de analyse van de businesscases (hoofdstuk 6 5

6 en 7). In het laatste hoofdstuk (8) worden de verschillende samenwerkingsvormen onderling vergeleken en worden de belangrijkste conclusies samengevat. Ook zal de probleemstelling worden beantwoord na een systematische beantwoording van alle deelvragen. Schematische weergave onderzoeksopzet onderzoeksvraag Omgeving BPF Bouwinvest Organisatie BPF Bouwinvest beschrijvend H2 wenselijk product beschrijvend H3 en H4 Wijze van organiseren Zelf Maincontractor + Zelf Facility Estate Management literatuuronderzoek H5 toesting theorie in praktijkcases toepassing literatuuronderzoek H6 en H7 kwalitatief onderzoek analyse en discussie bevindingen beoordelend onderzoek H8 Figuur 1 onderzoeksopzet 6

7 Hoofdstuk 2 Institutionele context; de omgeving van BPF Bouwinvest 2.1. Inleiding In hoofdstuk 6 en 7 worden businesscases behandeld die betrekking hebben op de ontwikkelende belegger BPF Bouwinvest. In dit hoofdstuk staat de omgeving van deze organisatie centraal. In paragraaf 2.2. wordt de woningmarkt beschreven die bestaat uit een huurmarkt en een koopmarkt. In paragraaf 2.3. wordt van deze woningmarkt verder ingezoomd op de duurdere huurmarkt omdat dit de markt is waarin BPF Bouwinvest opereert. Kenmerkend voor de duurdere huurmarkt is een sterke overheidsregulering. De actuele politieke ontwikkelingen worden in paragraaf 2.4. weergegeven. Paragraaf 2.5. gaat over de ontwikkelingen en trends op de woningmarkt voor zowel de aanbodzijde als de vraagzijde. In paragraaf 2.6. worden de kerngegevens en doelstellingen van de ontwikkelende belegger BPF Bouwinvest beschreven. Paragraaf 2.7. geeft de omgeving van BPF Bouwinvest weer met haar belangrijkste concurrenten. Tot slot worden de conclusies uit dit hoofdstuk in paragraaf 2.8. weergegeven woningmarkt: huurmarkt versus koopmarkt BPF Bouwinvest heeft in haar beleggingsvastgoedportefeuille ongeveer woningen. In de totale vastgoedportefeuille van BPF Bouwinvest zijn de woningen oververtegenwoordigd ten opzichte van de overige onroerendgoedbeleggingen. Om deze reden zal hier als omgeving van BPF Bouwinvest worden ingezoomd op de woonmarkt en niet op bijvoorbeeld de winkel- of kantorenmarkt. Op landelijk niveau kan op de woningmarkt onderscheid worden gemaakt tussen koop- en huurwoningen en tussen één- en meergezinswoningen. De koopsector vormt sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw meer dan de helft van de bestaande woningvoorraad. Het eigendom van de woningen in de huursector behoort vooral toe aan de woningcorporaties, beleggers en particuliere verhuurders. De woningcorporaties hebben een dominante positie in deze markt. Na de Tweede Wereldoorlog met haar vele bombardementen achtte de overheid het noodzakelijk om de woningbouwprogramma s sterk centraal te reguleren. Deze nieuwbouw van woningen werd gesubsidieerd en voornamelijk door woningcorporaties uitgevoerd. Per eind 2000 bedroeg de woningvoorraad ongeveer woningen (Van Gool e.a., 2001, p. 133). De huurmarkt en de koopmarkt zijn continu met elkaar in concurrentie. Vanuit historisch perspectief was eigen woningbezit vroeger alleen mogelijk voor de hogere inkomens. Lagere inkomensgroepen waren aangewezen op gesubsidieerde huurwoningen. 7

8 Figuur 2 Demonstratie voor betaalbare huisvesting In 1967 had 19% van de bevolking een eigen woning, in % en in % (Van Gool e.a., 2001, p. 133). Deze 54% lijkt enigszins stabiel want 12 jaar later bestaat de woningmarkt voor 47% uit huurwoningen en 53% uit koopwoningen (Assetplan BPF Bouwinvest 2007). In de huursector nemen woningcorporaties 79% van de markt in beslag en de institutionele beleggers hebben slechts een aandeel van 6%. De prijsverschillen in het huursegment zijn groot. De (ontwikkelende) beleggers proberen zich te positioneren in het duurdere huursegment, de geliberaliseerde huursector. Deze liberalisatiegrens (het maximum huurbedrag tot waar huursubsidie voor een woning aangevraagd kan worden) ligt per 1 juli 2006 op 615,- huur.) Als de woningvoorraad uit circa woningen bestaat en hiervan is 47% huurwoning dan zijn er ruim huurwoningen. Van deze zijn er circa in bezit bij de woningcorporaties (79%) en (6%) woningen bevinden zich in de portefeuille van institutionele beleggers. 95% van de totale huurmarkt is gereguleerd en dus bevinden zich slechts woningen in de vrije huursector (Brouwer e.a., p. 7) Kenmerken duurdere huur(nieuwbouw)markt De duurdere huurwoningen vormen, zoals in de vorige paragraaf getoond, maar een klein segment in de totale woningmarkt. De huurprijs ligt boven de liberalisatiegrens en men kan geen gebruik maken van subsidies of lage grondprijzen. Het segment richt zich op een groep bewoners die veel van woning wisselt en in de korte tijd dat men er woont graag van goede kwaliteit geniet. Het is niet eenvoudig om te concurreren met de sociale huursector door de gunstiger prijs/kwaliteitverhouding of de koopsector die ook een gunstiger prijs/kwaliteitverhouding heeft (onder andere door de hypotheekrenteaftrek en de huidige lage rente). In de tijden waarin kopers geen grote investering aandurven voor een koopwoning (laagconjunctuur) is er meer afzetkans voor de duurdere huurwoning. Onderstaand figuur geeft de kenmerken weer van de duurdere huur(nieuwbouw)markt. 8

9 Figuur 3 Kenmerken duurdere huur(nieuwbouw)markt (Wild e.a., p. 31) De figuur toont onder andere dat zowel beleggers als woningcorporaties zich op deze markt bevinden en dat de gemeenten voor een groot deel de programmering bepalen. De voorkeur van gemeenten voor woningbouw gaat uit naar grote clusters in toegewezen VINEX-locaties (VINEX-maximering). De overheid reguleert de markt onder andere door strenge bouwbesluiteisen hetgeen de kwaliteit bevordert. Deze markt bevindt zich tussen de goedkope huurmarkt en de koopmarkt in. De overheidsregulering leidt ook tot marktimperfecties. Met nieuwe maatregelen, die in de volgende paragraaf besproken worden, poogt de overheid deze imperfecties af te zwakken Politieke ontwikkelingen Het nieuwe huurbeleid 2007 Het nieuwe huurbeleid van Dekker (oud-minister van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)) dat er onder andere op gericht was om een groter deel van de huursector vrij te laten in de huurprijs, had per 1 januari 2007 van kracht moeten worden maar is geannuleerd. Als gevolg van de uitslag van de verkiezingen in november 2006 is 9

10 in de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel voor de modernisering van het huurbeleid niet te behandelen. Het voorstel is controversieel verklaard. Kenmerken van de huidige huurmarkt voor woningen zijn een stagnerende bouwproductie, gebrek aan doorstroming, oplopende wachtlijsten voor huurwoningen en een geringe investeringsbereidheid door beleggers in vastgoed. Met de verruiming van de huurmarkt (de verdere liberalisering) zou marktwerking kunnen worden bevorderd en zou er voor de uiteindelijke huurder een betere prijs/kwaliteitverhouding moeten ontstaan. Door stimulering van de marktwerking verwachtte de overheid dat huurders eerder zouden doorstromen en dat het gereguleerde gebied teruggedrongen kon worden. Pro s en contra s van nieuwe huurbeleid Er bestaat veel ophef over het nieuwe huurbeleid, zowel aan de zijde van huurders als van verhuurders. Huurders verwachten een huurprijsexplosie, waardoor veel huurders de huur uiteindelijk niet meer kunnen betalen en gedwongen worden te verhuizen naar goedkopere woningen, die momenteel bijna niet beschikbaar zijn. Dit kan eventueel worden ondervangen door minimale bouwproducties te garanderen, waarvan zich een deel in de sociale (gereguleerde) sector zal moeten bevinden. De kritiek van de verhuurders richt zich met name op de invoering van de Wet Betaalbaarheidheffing Huurwoningen die hen verplicht een verkapte belasting te betalen per huurwoning, indien zij meer dan 25 woningen bezitten. Deze heffing dient als bijdrage voor de huurtoeslaguitgaven van de overheid. De verhuurders vinden het verstrekken van huursubsidie enkel en alleen een taak van de overheid. Als deze wet wordt ingevoerd valt te verwachten dat verhuurders deze extra kosten op de huurders zullen afwentelen. Bovendien kan deze heffing één van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe huurbeleid doorkruisen, namelijk de stimulering van investeringen in nieuwbouw. Als de extra heffing moet worden betaald zal er uiteindelijk minder over blijven om te investeren (Osinga, november 2006). Het lag in de verwachting dat het aankomende kabinet (CDA, PvdA en CU) zich zou buigen over een eventueel ruimer huurbeleid. Uit het regeerakkoord van 2007 blijkt echter dat de liberalisering van huursector van de baan is. Afschaffing Hypotheekrenteaftrek Een andere actueel verwacht overheidsingrijpen is de afschaf van de hypotheekrenteaftrek. Nederland is in Europa het enige land waar een volledige aftrekbaarheid wordt geboden en velen vrezen dat het systeem op termijn in internationale context onhoudbaar zal worden. Het zou de woningprijzen opdrijven, het kost de overheid jaarlijks vele miljarden en het zou een onrechtvaardig systeem zijn omdat de rijksten de meeste aftrek hebben omdat zij de duurste woningen kopen. Uiteindelijk is de hypotheekrenteaftrek een verkapte subsidie die het kopen van een woning bevordert en dus de balans tussen de koopmarkt en de huurmarkt (die overigens een huursubsidie kent) verstoort. Een wijziging van het systeem zal zeer zorgvuldig door de overheid moet worden voorbereid omdat het verstrekkende gevolgen kan hebben. Ongeveer veertien jaar gelden werd in Zweden de hypotheekrenteaftrek drastisch beperkt. Het gevolg hiervan was dat de prijzen op woningmarkt bijzonder ver zijn gedaald. Uit het nieuwe regeerakkoord van 2007 blijkt dat het 10

11 nieuwe kabinet vooralsnog de hypotheekrenteaftrek handhaaft en dat er geen onderzoek komt naar alternatieven Algemene ontwikkelingen en trends woningmarkt AANBODZIJDE Woningvoorraad groeit sneller Het aantal woningen in Nederland is in 2005 met 55 duizend toegenomen. Daarmee groeide de woningvoorraad in 2005 sterker dan in de twee voorgaande jaren. In 2005 kwamen er 74 duizend woningen bij en verdwenen er 19 duizend. De groei van de woningvoorraad met 55 duizend was echter nog niet zo hoog als in de tweede helft van de jaren negentig. In de periode lag de groei boven de 80 duizend woningen per jaar. Daarna volgden jaren van geleidelijke afname, tot in 2003 met een groei van 47 duizend het laagste punt bereikt werd. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2006 blijkt dat de woningbouw begin dit jaar sterk gestegen is (CBS, Webmagazine, november 2006). Figuur 4 Groei woningvoorraad Nederland (CBS Webmagazine 2006) Het Ministerie van VROM heeft met twintig regio s in Nederland afspraken gemaakt voor de bouw van woningen in de periode van 2005 tot en met Hiervan is inmiddels na zeven kwartalen (eind 2006) 25,2% gerealiseerd oftewel woningen. In bijlage 3 is de bouwproductie tot en met het derde kwartaal 2006 opgenomen. Stijgende prijzen koopwoningen Ondanks een gematigde inflatiegroei de inflatie is in november 2006 uitgekomen op 1,0 procent, het laagste sinds 1989 blijven de prijzen van koopwoningen stijgen. 11

12 Figuur 5 Prijsontwikkelingen van koopwoningen (NVM 4 e kwartaalcijfers 2006) Door deze prijsstijgingen in de koopsector, hebben duurdere huurwoningen de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Ook is de huurwoning in opmars vanwege de flexibiliteit voor de huurder, het gemak van geen (groot)onderhoud, de zekerheid van geen onverwachte kosten en een goede prijs/kwaliteitverhouding. De prijsstijging in de koopwoningmarkt blijkt met name starters te duperen, wellicht een interessante doelgroep voor de huurwoning. VRAAGZIJDE De vraag naar woningen blijft op korte termijn groot. Ondanks de toename van de productie van woningen (zie aanbodzijde) blijft het woningtekort flink oplopen: van in 1998 tot in (VROM, website november 2006). Dat is ongeveer 2,5% van het aantal bestaande woningen in Nederland. Demografische ontwikkelingen Nederland Het aanbod op de woningmarkt, de bestaande woningen, zal niet snel veranderen. Het duurt nu eenmaal lang voordat een woning is gerealiseerd en er kan maar een beperkt aantal per jaar worden gebouwd. De vraag naar huur- en koopwoningen kan wel snel veranderen. Die hangt sterk samen met de economie. Als die groeit, is er veel vraag naar koopwoningen. De vraag verandert ook door andere behoeften en eisen van huurders en kopers, en door demografische ontwikkelingen waarvan de belangrijkste ontwikkelingen hieronder worden beschreven. Het inwonertal van Nederland is in de afgelopen eeuw ruim verdrievoudigd, van ruim 5 miljoen in 1900 naar ruim 16 miljoen op dit moment (CBS, website februari 2007). Tot ongeveer veertig jaar geleden was de bevolkingstoename vooral een gevolg van natuurlijke groei (aantal geboorten minus aantal sterfgevallen). Sindsdien is ook migratie een belangrijke factor voor 12

13 de bevolkingsgroei. De huidige bevolkingsgroei wordt voor ongeveer de helft bepaald door het migratiesaldo. Sterke vergrijzing en ontgroening De leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking verandert geleidelijk door een afnemend aantal jongeren en een toenemend aantal ouderen. Rond 1950 waren er op elke tien jarigen ongeveer zeven jongeren van 0-19 jaar; inmiddels zijn het er nog vier. Dit komt vooral door de sterke afname van het aantal geboorten sinds de jaren zeventig (CBS, website februari 2007). De bevolking vergrijst hierdoor sterk. Het effect van deze vergrijzing zal in de komende decennia, als de babyboomgeneratie op leeftijd komt, nog aanzienlijk toenemen. Inmiddels is 13,6 procent van de bevolking 65-plusser, tegen 7,7 procent een halve eeuw geleden. De grote steden zullen het minst snel vergrijzen. Dit heeft te maken met het feit dat veel jeugd van omliggende kleinere steden naar grotere steden trekt, onder andere om er te werken. Als deze jeugd ouder wordt en een gezin krijgt zal een groot deel van deze groep de grote stad weer verlaten en zich vestigen in omliggende randgemeenten. Dit verschijnsel wordt ook wel ontgroening van steden genoemd. Prognose bevolkingsomvang De prognose over de omvang van de bevolking is gebaseerd op veronderstellingen over de ontwikkeling van het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt, de levensverwachting en het migratiesaldo in de toekomst. Verwacht wordt dat de bevolkingsomvang van Nederland blijft groeien, maar het tempo van de groei af zal nemen. Rond 2035 zal de maximale omvang van ongeveer 17,7 miljoen worden bereikt (Ekamper en Henkens, 2006, p. 58). In de tweede helft van deze eeuw zal de omvang van de bevolking naar verwachting licht afnemen. Vrouwen zullen ook op de lange termijn namelijk gemiddeld minder dan twee kinderen krijgen, het aantal dat nodig is om een bevolking in stand te houden. Hoewel er waarschijnlijk meer mensen naar Nederland zullen komen dan er vertrekken, zal dit onvoldoende zijn om de afname van de bevolking te compenseren. Groeitempo huishoudens neemt af De belangrijkste variabele voor het aantal huishoudens is de demografische ontwikkeling. De bevolking groeide het afgelopen decennium met gemiddeld 0,7 procent, maar door de huishoudverdunning zette de groei van het aantal huishoudens met gemiddeld 2 procent per jaar fors door (Verkade e.a., 2006, p. 71). Er zijn dus meer huishoudens bijgekomen maar die bestaan uit minder personen. Dat komt voor een belangrijk deel door de veroudering van de bevolking: oudere personen vormen relatief meer eenpersoonshuishoudens dan jongere. Ook de individualisering als gevolg van de economische en sociaalculturele invloeden is een oorzaak van de verdunning van het aantal huishoudens. De toename van het aantal kleinere huishoudens zal zich uiteindelijk vertalen in een toenemende vraag naar (kwalitatief goede) kleinere woningen. Positie afnemer wordt sterker Op de woningmarkt zijn vraag en aanbod nog steeds niet in balans. Ondanks een structureel woningtekort (zeker in het duurdere huursegment) is te constateren dat het aanbod op de markt verder toeneemt en in bepaalde gebieden zelfs al leidt tot een overschot. Door de toenemende concurrentie wordt de positie van 13

14 de uiteindelijke klant sterker. Hij kan zich kritischer opstellen en heeft de keuze uit meerdere alternatieven. Omdat veel aanbieders een soortgelijk product aanbieden, is het niet eenvoudig om zich te onderscheiden van concurrenten. Op de huurmarkt zien we dan ook dat steeds meer aanbieders van vastgoed extra (gemaks)diensten en faciliteiten aanbieden om zich te onderscheiden van concurrenten. Ook op de koopmarkt worden dergelijke diensten inmiddels vaker aangeboden en wordt bijvoorbeeld onderhoud van de woning voor een bepaalde periode verdisconteerd in de vrij-op-naam-prijs. Woonmarkt wordt vervangingsmarkt Er is geconstateerd dat op lange termijn op basis van de demografische ontwikkelingen de vraag naar woningen zal afnemen. Voorlopig zal de productie van woningen (bouwvolume) nog stijgen om aan de vraag te kunnen voldoen maar gezien vanuit een langere horizon zal de productie uiteindelijk worden aangepast op de afnemende vraag naar woningen. Aan de andere kant blijkt dat de positie van de afnemer sterker wordt. De uiteindelijke consument hoeft niet meer iedere woning te accepteren maar kan zich kritisch opstellen en zal dit ook doen. Dit heeft tot gevolg dat er een kwaliteitsslag gemaakt gaat worden en dat veel woningen (bijvoorbeeld de naoorlogse massaproductie) niet meer voldoen aan de eisen van de consument. Uiteindelijk zullen deze woningen worden ontrokken aan de woningvoorraad en worden vervangen door woningen met een betere prijs/kwaliteitverhouding Organisatie BPF Bouwinvest Organisatie BPF BPF Bouwinvest is verantwoordelijk voor de vastgoedbeleggingen van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw). Ruim 25% van het vermogen van het pensioenfonds is belegd in vastgoed. BPF Bouwinvest is opgericht op 1 januari De stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid heeft tot deze datum de pensioengelden die werden belegd in vastgoed ondergebracht bij SFB Vastgoed. SFB Vastgoed was onderdeel van de SFB Groep die tegenwoordig Cordares heet. Vanaf 2003 heeft BPF Bouw dus haar eigen vastgoedpoot, BPF Bouwinvest, die de gehele vastgoedportefeuille ontwikkelt en exploiteert. De kerncompetentie van BPF Bouwinvest is beleggen in vastgoed; vastgoedontwikkeling, portefeuille en assetmanagement en dispositie. Het doel van de organisatie is erop gericht om de vastgoedportefeuille permanent te optimaliseren. De markt en de klant zijn richtinggevend voor de producten in de portefeuille. De vastgoedportefeuille van BPF Bouwinvest bestaat (november 2006) uit zo n woningen, m² kantoorruimte/overig commercieel onroerend goed en m² winkelruimte. Daarnaast heeft BPF Bouwinvest 442 miljoen belegd in buitenlandse vastgoedfondsen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Het totale belegde vermogen van BPF Bouwinvest bedraagt ruim 5,4 miljard. 14

15 Focus Om een optimaal rendement te kunnen realiseren is de portefeuille continu in beweging. De strategie voor de komende jaren behelst een grote focus op mixed-use-projecten waarbij BPF Bouwinvest een sterke controle op de totale leefomgeving kan uitoefenen. Daarbij concentreert BPF Bouwinvest zich op economische krachtige regio s. Visie, missie en doel Visie Voor de organisatie staat het behalen van een optimaal rendement op vastgoedbeleggingen voor opdrachtgevers voorop. Uitgangspunt voor de visie vormt het streven te beleggen in vastgoed waarbij BPF Bouwinvest direct invloed kan uitoefenen op het te behalen rendement (BPF Bouwinvest, marktvisie 2007). Missie Het ontwikkelen, aanbieden en managen van hoogwaardige ruimte en omgeving voor wonen, werken en winkelen. Daarbij onderscheidt de organisatie zich door het creëren en aanbieden van klantgerichte diensten en faciliteiten. Centraal staat de klantwaarde, zodat individuele wensen van de klant optimaal worden vervuld. Door de risico/rendementskarakteristieken die aan de vastgoedsector verbonden zijn, formuleert BPF Bouwinvest het als haar missie om te beleggen in vastgoed met een direct karakter. Met direct vastgoed wordt hier een hoge mate van zeggenschap bedoeld en een substantieel belang. Vanwege de lange looptijden, de rendementsrisicoverhouding en de beschikbaarheid van direct vastgoed zal ter aanvulling ook in indirect vastgoed worden belegd (BPF Bouwinvest, marktvisie 2007). Doelstelling Het doel van beleggen in onroerend goed lijkt helder. Voor particuliere beleggers kunnen doelstellingen zijn: Het zekerstellen van een toekomstig inkomen, de koopkrachthandhaving van een vermogen, het maximaliseren van de opbrengsten van een belegging of een combinatie ervan. De doelstelling van een institutionele belegger zoals BPF Bouw is het beheren van vermogen voor de deelnemers, de pensioengerechtigden, om in de toekomst uitkeringen te kunnen verrichten. Pensioenfondsen zijn verplicht dit op een solide manier te doen om zo het toekomstige inkomen van de deelnemers veilig te stellen. Beperking van het risico is dus een belangrijke doelstelling. Ook zijn stabiele beleggingsopbrengsten belangrijk om sterk wisselende premies te voorkomen. Voor pensioenfondsen die zich tot een waarde- of welvaartsvast pensioen verplichten zoals BPF Bouw is bescherming tegen inflatie een belangrijk criterium in het beleggingsbeleid (Van Gool e.a., 2001, p. 31). BPF Bouwinvest heeft als hoofddoelstelling een meer dan tevreden klant. De klant kan hier dan worden opgevat als zowel de huurder of gebruiker van onroerend goed als de uiteindelijke pensioensgerechtigde van BPF Bouw Omgeving BPF Bouwinvest Omvang doelgroep huurders BPF Bouwinvest Voor de verhuur van een woning hanteert BPF Bouwinvest een inkomenseis. Deze inkomenseis houdt in dat de huurder een bruto jaarsalaris dient te ontvangen van minimaal 55 keer de maandhuur van de woning die hij of zij 15

16 wenst. Bij een gemiddelde huurprijs van 1000,- betekent dit een inkomen van ,- dat gelijk staat aan 1,5 modaal inkomen. De groep potentiële huurders die financieel draagkrachtig genoeg is om zich een woning van BPF Bouwinvest te veroorloven, is zeer gering. Van 16 miljoen Nederlands heeft maar 20% een inkomen van 1,5 keer modaal. Dit is een groep van personen. Bij deze groep is de koopbereidheid groter dan de huurbereidheid; 80% is koopgezind, 20% huurgezind. Uiteindelijk bestaat de doelgroep dus maar uit personen die eventueel een woning willen huren en ook de gewenste huurprijs kunnen betalen (BPF Bouwinvest, Assetplan 2006). Aanbieders in de markt Van de huurwoningen in Nederland bevinden zich er in de vrije huursector. (VROM, webiste januari 2007) Hieronder worden de grootste aanbieders van huurwoningen weergegeven die zich tezamen met BPF Bouwinvest richten op de huurders in de vrije huursector. AANBIEDERS HUURWONINGEN Vesteda Groep AMVEST ING Real Estate woningen woningen woningen ( in beheer) 4 miljard 1,5 miljard 42,5 miljard (alle segmenten) hogere huursegment midden- en hogere huursegment midden- en hogere huursegment AANBIEDERS HUURWONINGEN Fortis Achmea Vastgoed BPF Bouwinvest woningen woningen woningen 3,3 miljard 1,5 miljard 2,9 miljard midden- en hogere huursegment midden- en hogere huursegment midden- en hogere huursegment Figuur 6 Aanbieders van huurwoningen 16

17 Eerder werd de markt voor woningen beschreven als twee naast elkaar bestaande markten, namelijk die van koop en van huur. Omdat de twee markten substituten van elkaar zijn, kunnen de landelijke aanbieders van koopwoningen ook beschouwd worden als concurrenten. Zeker met de huidige stand van de hypotheekrente en de angst onder consumenten voor een afschaffing in de toekomst van de hypotheekrenteaftrek is de koopwoning een serieus alternatief voor een huurwoning. De grootste aanbieders, in volgorde van beleggingswaarde opgeleverd werk 2004/2005 van koopwoningen op de Nederlandse markt zijn: (Van Enk, 2005, p. 42). Realiseert ca koopwoningen per jaar Realiseert ca koopwoningen per jaar Realiseert ca koopwoningen per jaar Realiseert onbekend aantal koopwoningen per jaar Figuur 7 Aanbieders van koopwoningen 2.8. Conclusie De woningmarkt bestaat uit twee concurrerende deelmarkten: de huurmarkt en de koopmarkt. Slechts een zeer beperkt deel van de woningen in de huurmarkt ( ) bevindt zich in de portefeuille van institutionele beleggers. In totaal zijn circa huurwoningen geliberaliseerd. Voor de ontwikkelende beleggers zijn deze vrijesectorwoningen het meest interessant. Het hogere huursegment valt precies tussen de sociale huursector en de koopsector in en kan niet eenvoudig concurreren met deze twee sectoren door een ongunstiger prijs/kwaliteitsverhouding. Kenmerkend voor het hogere huursegment is dat de gemeenten voor een groot deel de programmering bepalen en dat bij laagconjunctuur de vraag toeneemt. Ook op overheidsniveau heeft deze sector met een sterke regulering te maken, bijvoorbeeld de strenge bouwbesluitseisen, om uiteindelijk de kwaliteit gunstig te beïnvloeden. Ondanks een toename van de productie van woningen blijft de vraag naar woningen (zeker op korte termijn) groot. De druk van deze vraag uit zich onder andere in de alsmaar stijgende prijzen in de koopsector. Wel geven demografische ontwikkelingen aan dat de bevolkingsomvang steeds minder hard zal gaan groeien en dat het aantal huishoudens zal verdunnen. Uiteindelijk zal (op lange termijn) de vraag naar woningen afnemen. Ondanks het huidige structurele woningtekort (zeker in het hogere huursegment) is te constateren dat het aanbod op de markt verder toeneemt en dat de positie van de klant sterker wordt. De klant kan zich kritischer opstellen, wil meer kwaliteit, service en wellicht meer extra s zoals gemaksdiensten naast het vastgoed. In de volgende hoofdstukken wordt onder andere onderzocht op welke wijze een ontwikkelende vastgoedbelegger de klant meer servicegericht kan bedienen. Het servicemanagement dient uiteindelijk 17

18 voor de ontwikkelende vastgoedbelegger verankerd te worden in het vastgoedmanagement. Om deze reden zal het volgende hoofdstuk allereerst inzoomen op dit vastgoedmanagement. 18

19 Hoofdstuk 3 Vastgoedmanagement 3.1 Inleiding Dit onderzoek richt zich op servicemanagement voor de ontwikkelende belegger en dan met name op facilitymanagement-concepten. Omdat het facilitymanagement voor de vastgoedbelegger wordt georganiseerd als onderdeel van het vastgoedmanagement, zal dit hoofdstuk stilstaan bij de literatuur over het vastgoedmanagement. Allereerst zal in paragraaf 3.2. het vastgoedmanagement in algemene zin worden beschreven waarna in paragraaf 3.3. de verschillende beleggingsstrategieën centraal staan. Dan zal in paragraaf 3.4. de verschuiving op de vastgoedmarkt van aanbodgericht ondernemen naar vraaggericht ondernemen uitgebreid worden omschreven om daarna aan te geven dat alleen een klantgerichte onderneming kan overleven in deze nieuwe markt. In paragraaf 3.5. wordt bezien of het voor een klantgerichte vastgoedorganisatie wenselijk is om delen van de exploitatieprocessen uit te besteden of juist niet. In paragraaf 3.6. worden de belangrijkste conclusies van het hoofdstuk weergegeven. 3.2 Vastgoedmanagement Binnen vastgoedmanagement kan onderscheid worden gemaakt in drie niveaus namelijk het strategische, het tactische en het operationele niveau (Remmers, 2005, p. 5). Strategisch Tactisch Operationeel Figuur 8 Niveaus Vastgoedmanagement (Ruwiel, 2005) Op strategisch niveau wordt (jaarlijks) de beleggingsstrategie vastgesteld. Hieruit zal moeten blijken welke regio s interessant zijn om te beleggen en in welk soort vastgoed deze belegging voor een optimaal rendement zorgt, Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld woningen of winkels maar ook aan grond, 19

20 bedrijventerreinen of hotels. Overigens vindt op strategisch niveau ook het keuzevraagstuk voor beleggen in direct vastgoed of indirect vastgoed plaats, beursgenoteerd of niet. Het beleggen in indirect vastgoed komt hier nauwelijks aan de orde. Het accent ligt hier op de directe beleggingen in Nederland. Op tactisch niveau, ook wel assetmanagement genoemd, wordt gekeken naar het object en wordt invulling gegeven aan de strategie. Het derde niveau is het operationele niveau. Hier vindt het propertymanagement plaats. Het gaat hier om de dagelijkse werkzaamheden op technisch, administratief en commercieel gebied. Ook het servicemanagement waar het volgend hoofdstuk over gaat vindt voornamelijk plaats op het operationele niveau. BPF Bouwinvest heeft de verhuur van haar woningen en commerciële ruimten, het operationele beheer, uitbesteed aan plaatselijke makelaars/beheerders. BPF Bouwinvest heeft dus de keuze gemaakt om het propertymanagement te verplaatsen naar meerdere externe partijen. Uitzondering hierop is het gehele incassotraject dat door de organisatie zelf wordt uitgevoerd. Huurincasso en huurafrekeningen vormen onderdelen van het propertymanagement maar zijn door BPF Bouwinvest buiten de uitbesteding gehouden. In paragraaf 3.5. komen de voor- en nadelen van het uitbesteden van bepaalde onderdelen van een vastgoedorganisatie uitgebreid aan de orde. 3.3 Beleggingsstrategie De organisatie BPF Bouwinvest wordt hier gebruikt als voorbeeld om verschillende keuzes waar een (ontwikkelende) belegger voor staat te beschrijven en te verduidelijken. Naast de eerder genoemde keuze in direct en indirect vastgoed zal er op strategisch niveau een keuze gemaakt moeten worden met betrekking tot de te volgen strategie. Voor deze strategie onderscheidt men grofweg drie beleggingsstijlen. De core, de value added en de opportunistische strategie (Bol, 2005). Bij core kan gedacht worden aan de traditionele sectoren waarbij het vastgoed aan weinig bijzondere exploitatiekosten onderhevig is. Daarnaast is er sprake van een normaal verhuurpatroon met een marktconforme leegstand. De liquiditeit is goed maar omdat het risicoprofiel van core vastgoed laag is, is het daarbij behorende rendement ook laag. Bij value added gaat het om een actievere verhuurstrategie. Er zijn bijzondere kosten zoals renovatiekosten en mutatiekosten. Er is enige concentratie op aflopende huurcontracten en er is een hogere leegstand dan bij core. De liquiditeit is redelijk tot goed. Bij de derde strategie, opportunistisch, hoort een hoog risicoprofiel. Er is een grote concentratie op aflopende huurcontracten en een behoorlijke leegstand. De liquiditeit is matig tot slecht. Door het hoge risicoprofiel is echter ook een hoog rendement mogelijk. BPF Bouwinvest belegt de pensioenpremies uit de bouwnijverheid. Om ook aan haar verplichtingen op lange termijn met zekerheid te kunnen voldoen, belegt zij haar deel in vastgoed redelijk risicomijdend. Zij heeft dus gekozen voor de corestrategie waarbij er voornamelijk generiek en dus courant vastgoed wordt ontwikkeld en verhuurd. Juist omdat is gekozen voor een strategie waarbij de exploitatiefase relatief weinig bijzonderheden oplevert (de overige strategieën vergen veel intensievere exploitatie-inspanningen) is het de keuze van BPF Bouwinvest geweest om het propertymanagement uit te besteden. Indien de beleggingsstrategie gericht was 20

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis Determinanten van de BAR op woningbeleggingen Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate door drs. Jurrien G. Windhorst begeleid

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik.

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. 1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. Betreft Masterthesis Master of Studies in Real Estate Naam student Ellen A.M. Waals-Vos MSc Begeleider

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten houten@buroamsterdam.nl MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader Voorwoord In vergelijking met het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkelingen in de huursector, is er in Nederland weinig onderzoek verricht naar de prijsontwikkeling van koopwoningen. Gezien zowel

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006 Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Inhoudsopgave Voorwoord...3 Conclusies en aanbevelingen...4 Hoofdstuk 1 Opzet...5 1.1 Inleiding...5

Nadere informatie

Het zekere voor het onzekere

Het zekere voor het onzekere Het zekere voor het onzekere Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1 mensen wensen wonen Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 3 Bijlagen bij de Nota Wonen: Mensen,wensen, wonen Bijlage 1: Evaluatie Nota Volkshuisvesting

Nadere informatie

Wie is koning? Klant of bank?

Wie is koning? Klant of bank? Wie is koning? Klant of bank? Strategisch vastgoedbeleid in de gezondheidszorgsectoren GGZ, VVT en VG. Breugel: Toren van Babel Anne Margreet Kremer Jan van Schilt Master of Health Business Administration

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER Master Scriptie, Master of Studies in Real Estate, door Ing. A.J. de Graaf MBA Begeleider: M.E. Vermeulen

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen MSRE Master Thesis Michiel Postma Verkennend onderzoek naar de invloed van economische,

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE In hoeverre is de economische activiteit van invloed op de huurprijsontwikkeling van eersteklas kantoorruimte in Den Haag en Amsterdam? Den Haag, 31 augustus 2011

Nadere informatie