Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs Definitieve versie 16 maart 2014 In april 2013 overleed Cees Hoedjes, volkomen onverwacht. Hij was jarenlang zeer actief voor en vanuit het praktijkonderwijs. Tot een paar jaar terug nog als schoolleider in West-Friesland, actief in het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, en de laatste jaren ook als lid van het Platform Praktijkonderwijs. Met veel plezier en betrokkenheid heeft hij zich - tot zijn onverwacht overlijden - ingezet voor de leerlingen van het praktijkonderwijs. We zullen hem blijven missen.

2 In 2013 heeft het Platform Praktijkonderwijs in samenwerking met de scholen diverse activiteiten verricht. In dit verslag worden deze beschreven, waarbij we de volgende indeling hanteren: Jaarlijks terugkerende activiteiten Thema s en ontwikkelingen Financiën: inkomsten en uitgaven 1. Jaarlijks terugkerende activiteiten Het Platform zet zich samen met de scholen in voor sterk praktijkonderwijs, dat de opbrengsten in beeld heeft, dat werkt aan kwaliteit en dat verantwoording aflegt aan de omgeving. In het licht van die doelstelling organiseert het Platform diverse, jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze worden hierna kort beschreven. 1.1 De uitstroommonitor en volgmodules Elk jaar brengen de scholen hun uitstromende leerlingen in kaart met behulp van de uitstroommonitor; deze ex-leerlingen worden vervolgens door de scholen nog twee jaar gevolgd door middel van volgmodules die aan die monitor zijn verbonden. De scholen kunnen voor vragen en technische ondersteuning bij het werken met de monitor, contact opnemen met de ondersteunende helpdesk van het Platform. Begin 2013, in de maanden januari maart, hebben de scholen weer deelgenomen aan de volgmodules. Uit de landelijke rapportage die het Platform heeft opgesteld, blijkt dat de scholen goede scores halen als het gaat om plaatsing en bestendigheid. Na een half jaar heeft 88% van de voormalige leerlingen een bestendige uitstroom en na anderhalf jaar 83%. In de periode augustus oktober 2013 hebben de scholen in grote getale de uitstroommonitor en wederom enkele volgmodules ingevuld. Ook daarvan is door het Platform een landelijke rapportage opgesteld. De uitkomsten daarvan laten zien dat het percentage leerlingen dat uitstroomt naar arbeid heel licht stijgt. De rapportages van de uitstroommonitor en volgmodules zijn verspreid via de InfoFlits en de website van het Platform. 2

3 In het laatste kwartaal van 2013 is gebleken dat de inhoud van de vragenlijsten die in de monitor/modules worden gehanteerd, binnenkort aan een update toe is. Dit komt door landelijke beleidsontwikkelingen als Passend Onderwijs en de komst van de entree-opleidingen in het mbo. In 2014 wordt in samenspraak met een groep scholen de herziening van de vragenlijsten opgepakt. 1.2 ProZO! Door middel van het kwaliteitszorgsysteem ProZO! brengen de scholen in beeld hoe tevreden diverse betrokkenen in en rond de school zijn. Leerlingen, ouders, personeel en ook stagebedrijven en omgevingspartners worden door de scholen periodiek geënquêteerd. Aan de hand van de schoolrapportages kunnen ze bekijken hoe het gevoerde beleid in de school aanzet tot betere kwaliteit en meer tevredenheid. Net zoals bij de uitstroommonitor het geval is, kunnen scholen voor vragen en technische ondersteuning bij het werken met ProZO! contact opnemen met de ondersteunende helpdesk van het Platform. Het Platform heeft in de zomer van 2013 een factsheet opgesteld met de landelijke tevredenheidsscores. Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt, is dat de ontwikkeling als zodanig positief is. Wel blijven er aandachtspunten, die vooral gelegen zijn in het pedagogisch-didactisch concept van de scholen, gerelateerd aan arbeidstoeleiding en stages. De factsheet is in september gepubliceerd op de website van het Platform en is verspreid via de InfoFlits. In het voorjaar van 2013 is gewerkt aan actualisatie van de vragenlijsten. Op verzoek van de scholen zijn de vragenlijsten ingekort en zijn de formuleringen van enkele vragen aangepast. Daarbij zijn de vragen die verbonden zijn aan Vensters voor verantwoording (zie ook hierna) ongewijzigd gebleven. De nieuwe vragenlijsten zijn in augustus 2013 online gegaan. De benchmark is door alle wijzigingen opnieuw gestart, maar de historische gegevens van de scholen blijven toegankelijk. In 2013 heeft het Platform overigens geëvalueerd wat de scholen vinden van onder meer ProZO!. Daaruit is gebleken dat de scholen erg tevreden zijn over de ProZO! zelfevaluaties en de informatie/ondersteuning vanuit het Platform. De notitie met de uitkomsten van de evaluatie is via de InfoFlits naar de scholen gestuurd. 3

4 1.3 Datalevering aan Vensters voor Verantwoording en Inspectie In overleg met en op verzoek van de scholen is enkele jaren terug besloten de gegevens die worden verzameld met de Uitstroommonitor en ProZO! te verbinden aan Vensters voor Verantwoording. Het Platform levert deze gegevens dan ook voor de scholen aan bij Vensters. Dit neemt de afzonderlijke scholen veel werk uit handen. De gegevens van de uitstroommonitor worden door het Platform tevens uitgewisseld met de Inspectie. Dit voorkomt dat de scholen afzonderlijk door de Inspectie worden bevraagd op hun uitstroomgegevens. 1.4 Helpdesk Inspectie De Inspectie ziet toe op de kwaliteit van het praktijkonderwijs. De laatste jaren constateert de Inspectie in haar jaarverslagen steeds dat het daarmee goed is gesteld! Dit hebben we te danken aan de inzet van de scholen om te werken aan goed onderwijs. Soms loopt een school echter wel eens tegen vragen of zelfs problemen aan als het om het Inspectietoezicht gaat. In die gevallen kan contact worden opgenomen met het Platform, zodat kan worden bezien de mogelijkheden zijn. Met name in de tweede helft van 2013 is in dit verband door diverse scholen contact gezocht; dit tegen de achtergrond van de inhaalactie die de Inspectie vanaf september in gang heeft gezet als het om schoolbezoeken in het pro gaat. In de meeste gevallen betrof het hierbij de nieuwe indicator ontwikkelingsperspectief in het toezichtskader (zie ook hierna). Het Platform heeft hierover contact opgenomen met de Inspectie. 1.5 Informatie voorziening Het Platform voorziet de scholen van informatie over de kwaliteit van het (praktijk)onderwijs en onderwerpen die daar nauw mee samenhangen. Dit gebeurt voornamelijk via de website van het Platform ( en via de InfoFlits. De Info-Flits is een digitaal prikbord waar leden van het Platform berichten en documenten voor de scholen kunnen plaatsen. De inhoud van het prikbord wordt wekelijks, op vrijdagmiddag, per aan de scholen verstuurd. 4

5 1.6 Pro Dag Op verzoek van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs organiseert het Platform de jaarlijkse Pro Dag: dé dag waarop school- & teamleiders en docenten praktijkonderwijs elkaar kunnen ontmoeten. In 2013 vond deze dag plaats op 11 december 2013, op een nieuwe locatie namelijk Hart van Holland te Nijkerk. Maar liefst 600 mensen hebben deze dag bezocht, een absoluut record! Tijdens de dag waren er plenaire sprekers, workshops en een informatiemarkt. De presentaties en foto s van de dag zijn verspreid via de website van het Platform. De dag is geëvalueerd aan de hand van een korte digitale vragenlijst onder de deelnemers. De reacties waren positief, al zijn er natuurlijk altijd dingen die nóg beter kunnen. Deze punten worden meegenomen in de organisatie van de volgende editie. 2. Thema s en ontwikkelingen In 2013 heeft het Platform naast de reguliere jaarlijkse activiteiten ook andere onderwerpen opgepakt. Het gaat dan om onderwerpen die nauw samenhangen met de doelstelling: samen werken aan sterker praktijkonderwijs. 2.1 Landelijk curriculum praktijkonderwijs De kwaliteitszorg in het praktijkonderwijs is op orde. Ook hebben de scholen hun opbrengsten in beeld als het gaat om de uitstromende leerlingen. Tegelijkertijd rijst soms de vraag: wat leidt tot deze opbrengsten, wat is het programma of curriculum dat de school hanteert? Die vraag is voor het praktijkonderwijs wat lastiger te beantwoorden dan bijvoorbeeld het vmbo, want voor het vmbo zegt de wetgever gewoon er geleerd moet worden: de kerndoelen onderbouw en de examenprogramma s vmbo voor de bovenbouw. Voor het praktijkonderwijs is er een opdracht van de wetgever: toeleiden naar zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de samenleving (werken, wonen, vrije tijd en burgerschap). Vervolgens legt de school het traject voor en met elke individuele leerling vast in het individueel ontwikkelingsplan (IOP). Dus het praktijkonderwijs levert heel veel maatwerk. Kunnen we echter ook iets zeggen over de wijze waarop de school het aanbod voor alle individuele leerlingen organiseert, en welke keuzen de school daarin maakt? Anders gezegd: hoe ziet het curriculum, het leerplan er eigenlijk uit? Als we dat kunnen verwoorden in duidelijk termen, dan kunnen we ook kijken naar de mogelijke relatie tussen curriculum en opbrengsten. 5

6 Op verzoek van een behoorlijk aantal scholen is vanaf eind 2012 dit onderwerp opgepakt. Eerst is een ontwerp gemaakt van de belangrijkste streefdoelen, uitgaande van de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daar zijn vervolgens meer operationele beheersingsdoelen aan verbonden. Verder hanteren scholen de algemene competenties van AKA en certificaten/diploma s van de branche organisaties. Om te bezien of en hoe de scholen met dit richtsnoer kunnen werken, is in de eerste helft van 2013 in overleg met het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en op basis van een projectplan gestart met een groep van circa 20 scholen. Deze groep wisselt door middel van periodieke bijeenkomsten de ervaringen uit. De verslagen van de bijeenkomsten zijn gepubliceerd op de website van het Platform. In 2014 wordt het traject verbreed; ook andere scholen die geïnteresseerd zijn kunnen in het voorjaar van 2014 aansluiten. 2.2 Ontwikkelingsperspectief (OPP) In de loop van 2013 blijkt dat het praktijkonderwijs met ingang van 1 augustus 2014 naar alle waarschijnlijkheid de wettelijke opdracht krijgt om voor alle leerlingen, binnen zes weken na binnenkomst, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Voor de scholen is dit nieuw, in die zin dat zij wel vaak volgens een eerder ontwikkeld model in overleg met de nieuwe leerling en ouders een individueel ontwikkelingsplan opstellen, maar nog geen uitstroomverwachting aangeven. Dat gebeurt nu vaak na 2 à 3 jaar omdat die tijd nodig is om te komen tot een realistische inschatting. Het Platform heeft dan ook opdracht gegeven het eerder ontwikkelde model voor het IOP tegen het licht te houden, en dit aan te vullen met de wettelijke bepalingen over het OPP. Het concept-format OPP is in het najaar van 2013 gemaakt en als concept verspreid via onder meer de InfoFlits en de website van het Platform. De diverse reacties die hierop zijn binnengekomen zijn verwerkt. De verwachting is dat het format in het voorjaar van 2014 kan worden vastgesteld. 2.3 Samenwerking praktijkonderwijs mbo In augustus 2014 worden in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) de niveau 1 opleidingen vervangen door de entree-opleidingen. Dit heeft als gevolg dat het praktijkonderwijs en het mbo samen om de tafel moeten om te spreken over de samenwerking. Want er verandert op die datum wel wat voor de leerlingen die op óf aansluitend aan het praktijkonderwijs een mbo-diploma willen halen. Concreet: de doorstroom naar niveau 2 6

7 opleidingen wordt waarschijnlijk heel lastig zo niet onmogelijk door de invoering van diplomaeisen op het vlak van taal en rekenen. Het Platform heeft in de zomer van 2013 over deze ontwikkeling contact gezocht met de MBO Raad. Vervolgens is er samengewerkt aan het opstellen van een brochure Voor de leerling aan het werk. In de brochure wordt toegelicht wat de komst van de entreeopleidingen inhoudt en hoe dit doorwerkt op de samenwerking tussen pro en mbo. De brochure is in december uitgedeeld op de Pro Dag en aansluitend digitaal verspreid via onder meer de website van het Platform en de InfoFlits. Begin 2014 is de brochure bij de MBO Raad gepresenteerd bij een bijeenkomst met circa 60 mensen vanuit roc s en aoc s. 2.4 Veiligheid in het praktijklokaal Door het Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion is het Platform eind 2013 uitgenodigd mee te werken aan een traject, waarin mappen worden gemaakt over Veiligheid in het praktijklokaal. De mappen zijn bestemd voor scholen voor praktijkonderwijs en worden naar verwachting eind 2014 opgeleverd. De mappen zijn straks voor alle scholen kosteloos beschikbaar. Het Platform zorgt ervoor dat in het traject docenten uit scholen voor praktijkonderwijs participeren, zodat de mappen goed aansluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. 2.5 Nieuwe ronde ESF-gelden voor leerlingen uit het praktijkonderwijs In september 2013 wordt duidelijk dat er een nieuwe ronde ESF-gelden (Europees Sociaal Fonds) aan zit te komen. Deze gelden worden verbonden aan arbeidsmarktregio s en zijn bedoeld om de arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op verzoek van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft het Platform contact gezocht met onder meer het ministerie van SZW en de PO Raad (vanwege medebetrokkenheid van het vso) voor overleg over de nieuwe regeling. Dit overleg is positief verlopen, in die zin dat een deel van de beschikbare gelden ook beschikbaar komt voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Wel dienen de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, concreet te zijn. Daarom is in overleg met SZW en de PO Raad eind 2013 een menukaart van activiteiten opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de regeling. 7

8 2.6 Zeer goede scholen Begin 2013 is verder nog het traject zeer goede scholen afgerond. In dit traject, waaraan onder meer prof. Luc Stevens heeft meegewerkt, is een aanpak ontwikkeld op grond waarvan scholen helder kunnen krijgen waar zij staan in hun ontwikkelingstraject naar een zeer goede school. In de loop van 2013 is dit traject qua belangstelling wat ondergesneeuwd geraakt door het landelijke traject Excellente scholen van staatssecretaris Dekker. Het Platform heeft begin 2013 contact gelegd met deze landelijke commissie met het verzoek tot afstemming. De commissie is hier niet op ingegaan omdat zij haar eigen methodiek wil hanteren. Langs die lijn is in de loop van 2013 aan pro-scholen de gelegenheid geboden mee te dingen naar de status excellente pro-school. Vier pro-scholen zijn begin 2014 door de commissie aangewezen als excellent. Het Platform feliciteert deze scholen met hun predicaat! 2.7 Vensters voor verantwoording In het voorjaar van 2013 heeft het Platform met de Stichting Schoolinfo een vijftal bijeenkomsten georganiseerd over het ManagementVenster en Schoolkompas. De scholen zijn hiervoor uitgenodigd via een uitnodiging via de InfoFlits. De bijeenkomsten zijn goed bezocht. 2.8 DOTPrO In verband met het belang van opbrengsten in beeld brengen is eerder vanuit het Platform de ontwikkeling van een Digitale Opbrengsten Tool (DOT-pro) ondersteund. In de eerste maanden van 2013 is dit traject voortgezet met een tiental geïnteresseerde scholen. In de zomer van 2013 is besloten dat de tool verder kan worden doorontwikkeld, met die scholen die bereid zijn daar verder in te investeren. De ontwikkeling wordt sindsdien gecoördineerd door Hans van Vliet vanuit de school PSG/Bladergroen. Het Platform heeft ook de ontwikkeling van andere tools en pakketten met belangstelling gevolgd. Zo is het pakket Presentis (Zutphen) bekeken en is een bezoek gebracht aan Microsoft Hoofddorp in verband met Sharepoint/Office

9 2.9 Overige activiteiten Ook de volgende onderwerpen zijn in 2013 aan de orde geweest: Leerlingen zonder verblijfsvergunning en stage: begin 2013 wordt duidelijk dat het voor mbo-studenten die geen verblijfsvergunning hebben, toch mogelijk wordt om stage te lopen; daarmee kunnen ze hun opleiding afronden en een diploma halen; ook het praktijkonderwijs kent leerlingen zonder verblijfsvergunning; zij mogen ook geen stage lopen. Het Platform heeft contact gezocht met het ministerie van SZW om te informeren of de coulance-regeling voor het voltijds mbo ook van toepassing kan zijn op het pro. Helaas heeft het verzoek het niet gehaald, dus deze leerlingen mogen in het pro nog steeds geen stage lopen. Trots op praktijkonderwijs: in 2012 heeft het evenement Trots op praktijkonderwijs plaatsgevonden, waarbij de trofee de Gouden Schoolbank is uitgereikt. Het evenement heeft destijds veel enthousiasme bij leerlingen losgemaakt, reden waarom het Platform voorstander is van een mogelijke herhaling. Om die reden is in 2013 door het Platform in contact getreden met de organisatie van dit evenement. De bereidheid bestaat het evenement in 2014 opnieuw te organiseren, zij het dat gezocht moet worden naar een sponsor om de organisatiekosten (grotendeels) te kunnen dekken. Daarover is sinds eind 2013 overleg gaande met het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. Pro Talents: in overleg met het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs is in de zomer van 2013 het contact met de stichting Pro Talents geïntensiveerd. Dit met het oog op het versterken van de band tussen de scholen en deze stichting en mogelijk de uitbouw van de 4x4 voetbaltoernooien. Het Platform ondersteunt de stichting bij deze ontwikkeling. Adaptieve toetsen taal en rekenen (Cito): het Cito werkt aan de ontwikkeling van zogeheten adaptieve toetsen voor pro-leerlingen om hun prestaties en ontwikkeling op het vlak van taal en rekenen in beeld te brengen. Het Platform informeert de scholen via onder meer de InfoFlits over het Cito-traject. Cito heeft het Platform in 2013 periodiek geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot-toetsen. Passende perspectieven (SLO): Het SLO werkt in opdracht van OCW aan dit project, waarin de referentieniveaus taal en rekenen worden uitgewerkt voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het Platform participeert in 2013 in het ontwikkeltraject. 9

10 3. Financiën Inkomsten De activiteiten van het Platform Praktijkonderwijs worden bekostigd door de scholen. Zij betalen daarvoor een eigen bijdrage, die is afgeleid van de mate waarin zij de systemen van de Uitstroommonitor en/of ProZO! benutten. Scholen die alleen meedoen aan Uitstroommonitor dragen bij, scholen die ook meedoen aan ProZO! maken een bijdrage over van Op jaarbasis bedraagt het totaal van deze eigen bijdragen circa ,-. Op verzoek van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs organiseert het Platform tevens de jaarlijkse Pro Dag. Om deze kostendekkend te organiseren, is aan de deelnemers en standhouders een bijdrage van 140,- gevraagd. Tot eind februari 2014 is een totaalbedrag ontvangen van ongeveer ,-. Het kostenplaatje voor de dag bedraagt eveneens eind februari circa (dit is incl. 21% btw). Het exploitatietekort wordt gedekt uit de Platformmiddelen. Uitgaven Het Platform werkt met een zoveel mogelijk sluitende begroting. Voor de activiteiten 2013 zijn vanuit dat uitgangspunt uitgaven gedaan, die procentueel als volgt zijn in te delen: Het Platform heeft een btw-vrijstelling, dat wil zeggen: het hoeft de scholen bij de inleg van de eigen bijdrage geen btw te vragen. Bij de uitgaven betaalt het Platform echter wel 21%, zoals elke burger in Nederland ook doet. Dat betekent dat in de uitgaven altijd 21% btw is besloten, oftewel een bedrag van ongeveer Vervolgens staan circa 51% (ca ) van de uitgaven in het teken van dienstverlening aan scholen inclusief de diverse helpdesk-, rapportage- en dataleveringsactiviteiten en de administratie van het Platform. De uitgaven voor de ontwikkelingen/thema s die in paragraaf 2 staan beschreven, beslaan circa 12% ( ) ; het betreft daarbij voornamelijk de inzet van specifieke beleidscapaciteit. Nog eens 12% is uitgegeven aan licenties voor en technische ondersteuning bij de datasystemen voor de Uitstroommonitor, de website en de InfoFlits van het Platform Ten slotte is ongeveer 4% ( ) is besteed aan: drukwerk, foto s, portokosten, zaalhuur/catering, reiskosten en accountantskosten. 10

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 31 mei 2015 1 Introductie In de eerste maanden van 2015 zijn door de scholen voor

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Stimulans

Evaluatie Stimulans Evaluatie Stimulans 2011-2012 Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens Rotterdam, 9 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten enquête 5 2.1 Deelname 5 2.2 Kwaliteitszorg in 2011-2012 6 2.3 Tevredenheid

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013 Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013 Wat gaan we doen? Zicht / grip krijgen op veelheid aan ontwikkelingen in en rondom het praktijkonderwijs Vier lagen:

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is opgebouwd rond

Nadere informatie

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 Zoals u weet is er op 11 december 2013 weer de landelijke Pro-dag, dit keer in Hart van Holland te Nijkerk. Centraal

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Inge Schulkes Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Evaluatie Stimulans

Evaluatie Stimulans Evaluatie Stimulans 2009-2010 Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens Rotterdam, 11 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitkomsten 4 2.1 Activiteiten Stimulans scholen 4 2.2 Tevredenheid ten aanzien van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. t Genseler, school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. t Genseler, school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK t Genseler, school voor praktijkonderwijs Plaats : Hengelo BRIN-nummer : 23EJ Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport verzonden op : 2 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud 3.10 Belangrijke items en uitdagingen Praktijkonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst College Praktijkonderwijs Emmeloord

Jaarresultaten Groenhorst College Praktijkonderwijs Emmeloord Jaarresultaten Groenhorst College Praktijkonderwijs Emmeloord Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pro-Koningsbeltweg Plaats : Almere BRIN nummer : 30UD 00 Onderzoeksnummer : 253020 Datum onderzoek : 10 september 2013 Datum vaststelling : 11 november 2013

Nadere informatie

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start!

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Het curriculum pro; wat beogen we ermee? In 2013 heeft het praktijkonderwijs het curriculum pro ontwikkeld. Daarmee hebben wij als schoolsoort een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn Plaats : Hoorn BRIN-nummer : 07FO Hummingbirdnummer : 3346031 Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Ommen BRIN nummer : 03ZY 00 PRO Onderzoeksnummer : 281655 Datum onderzoek : 20 januari 2015 Datum vaststelling : 10 april 2015 Pagina 2 van 10 1.

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Congres Werknemer in opleiding 2011 Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Even voorstellen Dennis Heijnens (Platform Praktijkonderwijs) Ed Veenema (mentor/stagedocent en nazorgmedewerker Praktijkschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Delft BRIN-nummer: 20AB-5 Onderzoeksnummer: 2881302 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK NBBS 'WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK NBBS 'WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK NBBS 'WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP' School : nbbs 'Werkplaats Kindergemeenschap' Plaats : Bilthoven BRIN-nummer : 05JN Onderzoeksnummer : 90242 Datum schoolbezoek : 13 februari

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Pro: Visie, missie en het curriculum

Pro: Visie, missie en het curriculum Pro: Visie, missie en het curriculum Wat is goed praktijkonderwijs, en welke rol speelt het curriculum PrO daarbij? Inhoud Inleiding 1. Missie 2. Visie 3. Leerproces 4. Doelen en inhouden 5. Domeinen,

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 13JF-0 Hummingbirdnummer : 3412328 Onderzoek uitgevoerd op : 11 september 2012

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College afdeling praktijkonderwijs Plaats: Oldenzaal BRIN-nummer: 05AV Onderzoek uitgevoerd op: 23 november 2010 Conceptrapport verzonden op: 2

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Handleiding matrix curriculum pro

Handleiding matrix curriculum pro Handleiding matrix curriculum pro Matrix Streef- en beheersingsdoelen Inleiding Het Platform Praktijkonderwijs heeft een landelijk curriculum voor het PrO opgesteld (toolbox 2.1). Dit programmeringskader/curriculum

Nadere informatie

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête)

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête) Voldoet uw schoolondersteuningsprofiel aan de Wet op Passend Onderwijs? Met de update van het schoolondersteuningsprofiel van NTO- Effekt voldoet u snel en gemakkelijk aan de laatste eisen die aan het

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIJKSCHOOL DE LINIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIJKSCHOOL DE LINIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIKSCHOOL DE LINIE Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 16P-0 Hummingbirdnummer : 3426234 Onderzoek uitgevoerd op : 27 september 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN. (voorheen: Praktijkschool Koningin Emma te Hoofddorp)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN. (voorheen: Praktijkschool Koningin Emma te Hoofddorp) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN (voorheen: Praktijkschool Koningin Emma te Hoofddorp) Plaats : Uithoorn BRIN-nummer : 26JE-0 Hummingbirdnummer: : 3426173 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Doelstellingen en beoogde resultaten

Doelstellingen en beoogde resultaten Doelstellingen en beoogde resultaten Gemeenschappelijk kader met streef- en beheersingsdoelen rond de 4 domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap Domein Wonen Streefdoelen Wo 1. Ik leer zo zelfstandig

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk?

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? FACTSHEET HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? Het Lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Apeldoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Apeldoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkschool Apeldoorn Plaats BRIN-nummer : Apeldoorn : 26KV Onderzoek uitgevoerd op : 12 september 2012 Conceptrapport verzonden op: 20 september 2012 Rapport

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL School : de School met de Bijbel Plaats : Gameren BRIN-nummer : 06PM Onderzoeksnummer : 74120 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL School : obs Noorderschool Plaats : Oostzaan BRIN-nummer : 18NH Onderzoeksnummer : 117149 Datum schoolbezoek : 29 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 28DF C1 BRIN nummer : 28DF 00 PRO Onderzoeksnummer : 252421 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 18VX-v2 Arrangementsnummer: 2878589-v2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie